t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)"

Transcriptie

1 COMMISSIE II Vergadering d.d. 20 februari 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Uitvoeringsplan riolering 2008 Inleiding : Op 11 september 2007 is het uitvoeringsplan riolering 2007 vastgesteld door het college van B&W. In dat uitvoeringsplan is kenbaar gemaakt welke projecten opgestart dienen te worden en hoe ver het staat met de nog lopende projecten. Het uitvoeringsplan 2008 biedt inzicht in de stand van zaken per 21 januari 2008 en vermeldt welke projecten opgestart dienen te worden in Vanuit de afdeling openbare werken zal het komende jaar veel personele inzet nodig zijn om alle hierin vermelde doelstellingen te halen. Mede door het aantrekken van een projectleider riolering verwachten wij alle hierin vermelde speerpunten te realiseren. Daarnaast zijn er gerichte afwegingen gemaakt om tot een zo efficiënt mogelijke invulling van het prestatiecontract(inzet uren personeel) te komen. Een gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen vrije ruimte meer zal zijn in de urenplanning van veel betrokken medewerkers waardoor veranderingen in urenbesteding direct consequenties zullen hebben voor de te realiseren werken. Gezien de grote hoeveelheid projecten en de beschikbare personele middelen zullen enkele projecten, zoals genoemd in het G.R.P niet uitgevoerd worden in In de toelichting van de voortgangsrapportage wordt hier verder op ingegaan. Hieronder zullen eerst de volgende zaken kort worden toegelicht : - Relatie met nieuw op te stellen G.R.P. (gemeentelijk riolering plan) - Relatie met voortgangsrapportage GRP Relatie met IVOR (integrale visie openbare ruimte) - Relatie met rioolbeheerpakket van de gemeente Steenwijkerland Relatie met het G.R.P. (gemeentelijk riolering plan) Conform het collegevoorstel voortgang Gemeentelijk Rioleringsplan d.d. 11 september 2007, is besloten om de uitvoering van het GRP door te laten lopen in het planjaar In het uitvoeringsplan 2008 worden dan ook de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit het GRP genoemd, welke in 2008 dienen te worden gerealiseerd. Op basis van het nieuwe GRP zal een bijbehorend uitvoeringsplan 2009 worden opgesteld. In 2008 zal een nieuw GRP worden opgesteld. Gelet op de ontwikke lingen op het gebied van water en riolering zal dit voor 2008 een grote uitdaging worden. Zo zal in het nieuwe GRP de op 1 januari 2008 in werking getreden Wet Gemeentelijke Watertaken dienen te worden vertaald in gemeentelijk beleid. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan hoe de gemeente omgaat met regenwater en grondwater. Deze zgn. verbrede zorgplicht en de hieruit voortvloeiende maatregelen kunnen bekostigd worden uit de nieuwe verbrede rioolheffing. Ook zullen maatregelen voortvloeiende uit het Gemeentelijk Water Plan een plaats krijgen in het nieuwe GRP. Het nieuw op te stellen GRP is dan ook een belangrijk beleidsinstrument om de zorgplicht die wij als gemeente hebben m.b.t. riolering en water samen met belanghebbenden vorm te geven. Als basis van het nieuwe GRP dient men inzicht te hebben/verkrijgen in hoe het huidige rioleringsstelsel is opgebouwd (vaste gegevens) en functioneert. Gelet op de complexiteit van de rioleringsstelsels (meerdere bemalingsgebieden / diverse RWZI s) in deze gemeente is het belangrijk om over een goed actueel rioolplan van de gemeente Steenwijkerland te beschikken. Op dit moment worden de aanwezige gegevens, (middels inhuur derden), geinventariseerd en wordt gekeken welke gegevens ontbreken of geactualiseerd dienen te worden. Het doel om te komen tot een overall rioolplan voor de gemeente Steenwijkerland is dan ook om inzicht te krijgen in wat er de afgelopen tijd aan maatregelen is uitgevoerd en welke (wettelijke) maatregelen nog dienen te worden uitgevoerd. Deze maatregelen zullen worden vertaald in het GRP en het uitvoeringsplan 2009.

2 Relatie met voortgangsrapportage GRP Als bijlage van dit plan zijn de voortgangsrapportages G.R.P d.d en d.d toegevoegd. Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillen tussen beide rapportages. In de voortgangsrapportage G.R.P staan enkele kredieten vermeld waarop in dit uitvoeringsplan niet uitgebreid wordt ingegaan. Het betreft 3 kostenposten van het onderdeel milieumaatregel die hieronder kort zullen worden toegelicht en niet in 2008 uitgevoerd zullen worden. 1) Kostenpost Steenwijk afkoppelen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ,-. Na de totstandkoming van dit bedrag in 2004 zijn er meerdere uitvoeringsmaatregelen getroffen die raakvlakken vertonen met deze milieumaatregel. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een zandfilter bij de zuivering in Steenwijk en diverse afkoppelprojecten in Steenwijk. 2) Kostenpost Eesveen afkoppelen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ,- 3) Kostenpost Vollenhove afkoppelen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ,-. Naast afkoppelwerkzaamheden wil men hier ook d.m.v. rioolaanpassingen de gevraagde milieumaatregelen realiseren. Het in de voortgangsrapportage van 21 augustus 2007 gesignaleerde overschot (op het onderdeel milieumaatregelen) stijgt hierdoor met 2 miljoen. In het nieuw te realiseren GRP zullen deze kostenposten verder worden toegelicht. De geraamde kosten voor vervangingsinvesteringen vanuit het GRP bedragen voor de periode 2008 ; ,-. (Dit bedrag bestaat uit ,- voor riolen en kolken en ,- euro voor rioolgemalen, (bijlage 7 van het G.R.P.)). De werkelijke kosten voor vervangingsinvesteringen zijn ,-. Per saldo circa ; ,- negatief ( , ,-). Doordat een aantal projecten inmiddels zijn afgesloten wordt het negatieve saldo geen ; ,- maar ontstaat er een negatief saldo van ; ,-. ( , ,- positief saldo) Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende 3 projecten ; - Vervangen regenwaterriool Thij (positief) - Vervangen riolering Krukmansveldweg en overstortleiding van het berg bezink bassin Oldemarkt (positief ) - Vervangen riolering Sangerland, Steenwijk (negatief) Dit betekend dat het tekort op het onderdeel vervanging stijgt doordat de werkelijk aangevraagde uitvoeringskredieten ,- hoger uitvallen ten opzichte van de geraamde bedragen binnen het GRP. Doordat voor meerdere projecten nog een IVOR-check zal plaatsvinden zal het tekort waarschijnlijk hoger uitvallen dan de ,-. Relatie met I.V.O.R. (integrale visie openbare ruimte) Er is gekeken in hoeverre deze integrale denkwijze van toegevoegde waarde kan zijn voor alle bestaande en nieuw aan te vragen projecten. Gekeken is naar de mogelijkheid tot gecombineerd uitvoeren van projecten. Per project is inzichtelijk gemaakt waar deze integrale benadering toegepast zal worden. Er zal een I.V.O.R.-check plaatsvinden bij de volgende projecten ; Vervangen riolering Vijverpark, Kuinre (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riolering (deels) Ossenzijl (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riolering Zwartehofslaan (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riolering Ten Holteweg (deels) (uitvoeringsplan 2007) Basisinspanning Blokzijl (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riool de Wanne, Wanneperveen (uitvoeringsplan 2008) Er zal een toetsing plaatsvinden waarbij alle aspecten van de openbare ruimte worden uitgelicht. Een gevolg hiervan kan zijn dat voor een aantal projecten om een uitbreiding van het bestaande krediet wordt gevraagd en dat de ingeschatte uitvoeringstermijnen worden verlengd. In het voorjaar zal gerapporteerd worden over de gevolgen per project zoals hierboven vermeld. Op de volgende pagina treft u een kort overzicht aan van de risico`s per project gerelateerd aan de haalbaarheid van de ingeschatte uitvoeringstermijnen. Pagina 2 van 17

3 Invloedsfactoren op de haalbaarheid van de uitvoeringstermijnen per project. Hierbij zijn de volgende risicofactoren benoemd ; I.V.O.R. : Weersinvloeden : Particulier terrein : Ondergrondse infrastructuur : Hoge grondwaterstand : B.R.P. Steenwijk ; Waterkwaliteitspoor De eventueel daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden. onwerkbare dagen vestigen zakelijk recht Mogelijke aanwezigheid ondergrondse obstakels. Extra maatregelen vereist t.b.v. uitvoering Maatregelen dienen te passen binnen dit B.R.P.(in afrondingsfase) Nieuwe wetgeving die nieuwe eisen stelt aan de waterkwaliteit. Renovatie rioolgemaal Veneweg 49 (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering Moespot (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering in de Beitel, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) n.v.t. (Project loopt door in 2009) Vervangen riolering Vijverpark, Kuinre (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur Vervangen riolering (deels) Ossenzijl (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / hoge grond- Waterstand Vervangen regenwaterriool Thij (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering Krukmansveldweg en overstortleiding van het berg bezink bassin in Oldemarkt (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (deels) Tramlaan, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / B.R.P.Steenwijk Vervanging gemalen 2006 (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (deels) Kalenberg Zuid, oneven nummers en Kalenberg Noord, even nummers (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / hoge grondwaterstand Vervangen riolering Sangerland, Steenwijk(uitvoeringskrediet ,) Vervangen riolering Zwartehofslaan (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / ondergrondse infrastuctuur Vervangen binnenwerk en elektrische installaties pompputten Blankenham (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen pompen en gemalen Kampland (Oldemarkt) en vergroten afvoerleiding (uitvoeringskrediet ,-) Rioolvervanging Mathijs Kierstraat (uitvoeringskrediet ,-) Pagina 3 van 17

4 Basisinspanning Belt Schutsloot-Zuid, aanleg berg bezink riool (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / hoge grondwaterstand / waterkwaliteitspoor (Deze nieuwe wetgeving stelt verdere eisen aan de waterkwaliteit) Aanleg zandfilter R.W.Z.I. Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold en vervangen riolering Kerkwoerthe en Blaankamp (uitvoeringskrediet ,-) n.v.t. Vervangen riolering Ten Holteweg (deels) (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersin vloeden / ondergrondse infrastuctuur Afkoppelen regenwaterafvoer Canneveldstraat, Vollenhove (uitvoeringskrediet ,-) Basisinspanning Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur Aanleg berg bezink bassin Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / grondwaterstand Verplaatsen lozingspunt drukriolering Paasloo (onderzoekskosten 7.000,-) (uitvoeringskosten p.m.) n.v.t. Opstellen B.R.P. Scheerwolde (uitvoeringskrediet 8.000,-) O.A.S. Vollenhove ( verplaatsen lozingspunt Scheerwolde van Steenwijk naar Vollenhove) Herstructurering Nieuwe Buurt, Blokzijl n.v.t Vervangen riolering Tramlaan Steenwijk (uitbreidingskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / B.R.P.Steenwijk Oms chrijving werk : Vervangen binnenwerk en elektrische installaties pompputten Eesveen e.o.(uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein Vervangen pomp en elektrische installatie gemaal eiland Belt Schutsloot (uitvoeringskrediet ,-) n.v.t. Vervangen binnenwerk en elektrische installatie gemaal camping de SAS Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein Vervangen binnenwerk en elektrische installatie gemaal Molenpad Giethoorn (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein Vervangen riool de Wanne Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / ondergrondse infrastuctuur Aanleg Zuidelijk persriool (uitvoeringskrediet p.m.,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / Kornputkwartier Pagina 4 van 17

5 Relatie met rioolbeheerpakket van D.H.V. Het DHV-rioolbeheersysteem is een belangrijk hulpmiddel voor de onderbouwing van uitvoeringsplannen. De vervangingsinvesteringen van riolering worden uitgezet op basis van leeftijd, beoordelingstoestanden (nu nog analoog) en gedragingen van het rioolstelsel. Het streven is dat binnen enkele jaren alle te inspecteren riolen geïnspecteerd zijn en daarmee zal de vulling van het rioolbeheerpakket (vaste gegevens en inspectiegegevens), met aanvulling van signalen uit de praktijk, compleet genoeg zijn om als basis te dienen voor een onderbouwd rioolbeheer en uitvoeringsplan. In 2008 wordt ± 100 kilometer aan rioolinspecties ingelezen in het rioolbeheersysteem. Na 2008 zal nog ± 60 kilometer aan rioolinspecties ingelezen moeten worden. Niet alle riolen worden geïnspecteerd. Persleidingen en drukrioolpompen worden niet geïnspecteerd. Gezien de eenvoud van deze systemen zal inspectie van deze onderdelen geen meerwaarde geven. Daarnaast zijn er nog enkele gebieden die vanwege de ligging niet te inspecteren zijn (o.a. oude kern Giethoorn). Naast het rioolbeheerpakket zal het kunstwerkenbeheerpakket ook van toegevoegde waarde zijn voor het uitvoeringsplan riolering omdat de module gemalen onderdeel is van dit pakket. Op het volgende blad treft u een schematische weergave aan van de voortgang van het project completeren rioolbeheersysteem in relatie tot het uitvoeringsplan riolering. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen verleden, heden en toekomst. Verleden : Heden : Toekomst : riooltekeningen analoog en areaalkennis, aangevuld met signalen uit de praktijk riooltekeningen digitaal (vaste gegevens), rioolinspecties (deels analoog, deels digitaal) aangevuld met signalen uit de praktijk riooltekeningen digitaal (vaste gegevens compleet), rioolinspecties digitaal, aangevuld met signalen uit de praktijk Pagina 5 van 17

6 Pagina 6 van 17

7 Opsomming van werken Hieronder treft u een opsomming aan van de projecten die wij wensen op te starten in De hoogte van de kredieten is voor het merendeel bepaald door adviesbureaus. De resterende kredieten zijn tot stand gekomen m.b.v. het normenbestand GWW-kosten en kostenkengetallen rioleringszorg van stichting RIONED. De projecturen zijn overgenomen uit het prestatiecontract. opsomming werken uitgesplitst in realisatiekosten en in uren. Nr. Omschrijving Kostenpost Realisatie Projecturen Totaalkosten kosten ,- (binnendienst) 30,- (buitendienst) 1. Verplaatsen lozingspunt onderzoek 7.000, ,- drukriolering Paasloo 2. Opstellen B.R.P. Scheerwolde onderzoek 4.550, , ,- 3. Herstructurering Nieuwe vervangings , ,- Buurt Blokzijl investering 4. Vervangen riolering Tramlaan vervangings , ,- investering 5. Vervangen binnenwerk en vervangings , , ,- elektrische installaties pompputten Eesveen e.o. investering 6. Vervangen pomp en vervangings ,- 900, elektrische installatie gemaal eiland Belt Schutsloot investering 7. Vervangen binnenwerk en vervangings , , ,- elektrische installatie gemaal camping de SAS Blokzijl investering 8. Vervangen binnenwerk en vervangings , , ,- elektrische installatie gemaal Molenpad Giethoorn investering 9. Vervangen riool de Wanne vervangings , , ,- Wanneperveen investering totaal ,- Na vaststelling van het plan door het college zal in overleg met de inkoopcoördinator worden bepaald welke vorm van aanbesteding toegepast zal worden. Tevens wordt na vaststelling van dit plan het communicatietraject opgestart, waarbij o.a. de betrokken plaatselijke belangen op de hoogte worden gesteld van de genoemde projecten. In de bijlage 1 wordt de stand van zaken m.b.t. de reeds opgestarte werken vermeld aangevuld met de nieuw aan te vragen werken. Pagina 7 van 17

8 Financiële dekking Binnen het product riolering zijn middelen beschikbaar voor het bekostigen van investeringen in het kader van onderhoud en aangescherpte regelgeving. De geplande investeringen worden in verschillende termijnen afgeschreven. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van het soort werk. Er worden de volgende werkzaamheden en afschrijvingstermijnen onderscheiden: Kostenpost onderzoek - Voorbereiding van een project (voorbereidingskrediet) heeft dezelfde afschrijvingstermijn als het project, als aannemelijk is dat het project binnen nu en twee jaar zal worden uitgevoerd. - Algemeen onderzoek (onderzoekskrediet) Hierbij vindt geen afschrijving plaats en de kosten moeten in een keer gedekt worden. Kostenpost Vervangingsinvesteringen + Kostenpost Milieumaatregelen - Riolering aanleggen (uitvoeringskrediet) heeft een afschrijvingstermijn van 60 jaar. - Technische aanpassing (uitvoeringskrediet) heeft een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Een van de belangrijkste conclusies naar aanleiding van de notitie voortgang GRP is dat het uitvoeringsplan in de toekomst zal moeten worden getoetst aan zowel begroting als GRP. Na de vaststelling van een nieuw GRP zal deze lijn ook worden vastgehouden. Het uitvoeringsplan 2008 kan uitsluitend worden getoetst aan de begroting. De begroting is een dynamisch proces en de kapitaallasten uit de voorgaande uitvoeringsplannen zijn hierop bijgewerkt. De geplande investeringen uit dit uitvoeringsplan worden omgezet naar benodigde kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden afgezet tegen de beschikbare middelen uit de begroting. Hierdoor ontstaat het volgende overzicht beschikbaar , , , ,- benodigd , , , ,- restant , , , ,- Conclusie financiële dekking: De benodigde investeringen kunnen gedekt worden vanuit de reeds beschikbare middelen. Bijlagen ; Bijlage 1 ; Stand van zaken van alle projecten aangevraagd in uitvoeringsplannen riolering. Bijlage 2 ; Voortgangsrapportage GRP d.d en Voortgangsrapportage GRP d.d Pagina 8 van 17

9 Bijlage 1 Naast een onderverdeling per kostenpost treft u in deze bijlage per project de volgende kenmerken aan ; Uitvoeringsplan : Budget, toelichting : Planning : werkomschrijving + krediet (voorbereidingskrediet/uitvoeringskrediet) jaar van aanvraag omschrijving FCL toelichting maatregel toelichting budget naam budgethouder toelichting bijdragen verwacht tijdspad Kostenpost onderzoek - Kostenpost Vervangingsinvesteringen Renovatie rioolgemaal Veneweg 49 (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < Renovatie (technisch afgeschreven) en verplaatsing gemaal i.v.m. bereikbaarheid. Budget, toelichting : verwachte onderschrijding ,- J. Maase uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 80 projecturen buitendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering Moespot (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) J. Harsevoort uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Vervangen riolering in de Beitel, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Planning : voltooid eind 2009 A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 750 projecturen binnendienst) Uitvoeringsplan wegen 2007, 2008, 2009 ; ,- ( ,-/jaar) Vervangen riolering Vijverpark, Kuinre (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 170 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Pagina 9 van 17

10 Vervangen riolering (deels) Ossenzijl (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 250 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Vervangen regenwaterriool Thij (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Budget, toelichting : onderschrijding van ,- wegens aanbestedingsvoordeel. R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 170 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering Krukmansveldweg en overstortleiding van het berg bezink bassin in Oldemarkt (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Verbeteren hydraulische afvoer rioolstelsel Oldemarkt Budget, toelichting : onderschrijding van ,-. Uitvoering middels aangeboden alternatief aannemer. Projectrealisatie middels geïntegreerde contractvorm (U.A.V.G.C.) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 190 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering (deels) Tramlaan, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Vervangen aansluitleidingen Tramlaan 1a t/m 6 en vervangen riolering (technisch afgeschreven) Budget, toelichting : Uitbreiding budget volgt na voltooiing B.R.P.(basis rioleringsplan) Steenwijk. A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 20 projecturen binnendienst) Vervanging gemalen 2006 (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Vervangen pompen en elektrische installaties (technisch afgeschreven) Budget, toelichting : verwachte onderschrijding van ,- J. Maase uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 60 projecturen buitendienst) Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Pagina 10 van 17

11 Oms chrijving werk : Vervangen riolering (deels) Kalenberg Zuid, oneven nummers en Kalenberg Noord, even nummers (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering wegens verzakkingen en intredend grondwater A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 200 projecturen binnendienst) Vervangen riolering Sangerland, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Afkoppelen van bestaand riool (separaat bemalen) i.v.m. wateroverlast. Budget, toelichting : Overschrijding van ,- wegens de aanschaf van een bedrijfszekerder gemaal. R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 20 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering Zwartehofslaan (uitvoeringskrediet ,-) Budget, toelichting : Vervangen riolering (technisch afgeschreven) in combinatie met herstraten uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen) Uitvoeringsplan wegen ,- Er volgt een extra kredietaanvraag i.v.m. de aanleg van een regenwaterriool. G. Koers uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen binnendienst) uitvoeringsplan wegen ,- Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Vervangen binnenwe rk en elektrische installaties pompputten Blankenham (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen pompen en elektrische installaties (technisch afgeschreven) J. Maase uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 60 projecturen buitendienst) Planning : uitvoering eerste helft 2008 Vervangen pompen en gemalen Kampland (Oldemarkt) en vergroten afvoerleiding (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen i.v.m. hoge storingsfrequentie J. Maase uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 30 projecturen buitendienst) Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Pagina 11 van 17

12 Rioolvervanging Mathijs Kierstraat (uitvoeringskrediet ,-) Rioolvervanging i.v.m. herinrichten Woldpoort A. Zuba uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (Bijdrage t.b.v. rioolvervanging in dit project.) Planning : werk is inmiddels voltooid Kostenpost Milieumaatregelen Basisinspanning Belt Schutsloot-Zuid, aanleg berg bezink riool (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < Budget, toelichting : Aanleg berg bezink riool t.b.v. vuilreductie (basisinspanning) In tegenstelling tot augustus 2007 wordt er geen overschot meer verwacht op dit krediet doordat er nog enkele noodzakelijke technische aanpassingen moeten worden verricht. G. Koers uitvoeringsplan riolering < 2006 ; ,- (incl. 40 projecturen binnendienst) Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Aanleg zandfilter R.W.Z.I. Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < en Aanleg zandfilter t.b.v. vuilreductie (basisinspanning) Budget, toelichting : Flc ; hierop is een tekort gesignaleerd van ,-. Fcl ; hierop wordt een onderschrijding verwacht van ,- Het tekort op Fcl is veroorzaakt doordat er extra noodzakelijke technische aanpassingen verricht dienden te worden(plaatsing extra filter). Gezien het unieke karakter van dit werk was een gedetailleerde kostenraming vooraf moeilijk te maken waardoor een onderschrijding op Fcl is ontstaan. R. de Jager uitvoeringsplan riolering < 2006 ; flc ; ,-, flc ; ,- Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold en vervangen riolering Kerkwoerthe en Blaankamp (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Budget, toelichting : Planning : Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Vanuit dit budget worden afkoppelwerkzaamheden in Steenwijkerwold gefinancierd. Na overheveling ,- naar het project vervangen riolering ten Holteweg resteert er nog een bedrag van ,-. R. Binnenmars uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 55 projecturen binnendienst) Krediet kan gesloten worden na voltooiing van de afkoppelwerkzaamheden in Steenwijkerwold. Pagina 12 van 17

13 Vervangen riolering Ten Holteweg (deels) (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) in combinatie met herstraten Afkoppelen (Aanleg regenwaterriool) Budget, toelichting : Aanleg regenwaterriool wordt gefinancierd uit Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold, Fcl De wens is uitgesproken om de straatwerkzaamheden uit te breiden tot aan de Immanuëlschool. Hierdoor dient onderzocht te worden wat de invloed hiervan is op het krediet. G. Koers uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 140 projecturen binnendienst) Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold ; ,- Uitvoeringsplan wegen ,- Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Afkoppelen regenwaterafvoer Canneveldstraat, Vollenhove (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : 2006 en ; ,- (incl. 130 projecturen binnendienst) ; ,- Vervangen riolering (technisch afgeschreven) binnen project herinrichten Canneveldstraat Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Budget, toelichting : De storting van (flc ) heeft nog niet plaatsgevonden en zal ook niet plaatsvinden i.v.m. een inmiddels geleverde bijdrage van het waterschap die vooraf niet was voorzien. R. Binnenmars uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 130 projecturen binnendienst) uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- uitvoeringsplan wegen 2007 ; ,- Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Basisinspanning Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) Vergroten hydraulische afvoer naar berg bezink bassin (basisinspanning) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 200 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Kostenpost pre-grp periode Aanleg berg bezink bassin Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : krediet aangevraagd in 2001 en in uitvoeringsplan Aanleg berg bezink bassin (basisinspanning) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Budget, toelichting : In 2007 is een kredietuitbreiding (incl. projecturen) aangevraagd. G. Koers kredietaanvraag 2001 ; ,- (incl. 40 projecturen binnendienst) Uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen binnendienst) Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Pagina 13 van 17

14 Nieuwe projecten Kostenpost onderzoek Verplaatsen lozingspunt drukriolering Paasloo (onderzoekskosten 7.000,-) (uitvoeringskosten p.m.) De pompputten in dit drukrioolgebied staan regelmatig in storing. Momenteel lozen de pompputten in de transportleiding van het waterschap Reest en Wieden. De pompcapaciteit van de pompen in de pompputten is beperkt. Een gevolg daarvan is dat ten tijde van regenval het rioolwater niet kan worden afgevoerd naar deze transportleiding. Door het lozingspunt van deze drukriolering te verplaatsen naar het vrij vervalriool van Paasloo worden deze problemen tegen gegaan. Gezien het spoedeisende karakter (afvoerproblemen bij elke hevige regenbuien) is het niet wenselijk deze klachten nog een jaar aan te laten houden. Het bepalen van de uitvoeringskosten kan echter niet op korte termijn worden gerealiseerd. Hiervoor zal eerst een onderzoek moeten plaatsvinden. In april 2008 zullen de uitvoeringskosten bekend zijn en zal hiervoor een collegevoorstel ingediend worden. verplaatsen lozingspunt drukriolering Budget, toelichting : uitvoeringskosten zijn bekend in april 2008 T. Postma Opstellen B.R.P. Scheerwolde (uitvoeringskrediet 8.000,-) herberekening riolering Robert de Jager uitvoeringsplan riolering 2008 ; 8.000,- (incl. 50 projecturen binnendienst) Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Kostenpost Nieuwe Vervangingsinvesteringen Herstructurering Nieuwe Buurt, Blokzijl vervangen riolering Budget, toelichting : Bijdrage aan dit project vanuit GRP S. Haga Reserve volkshuisvestingsfonds ; ,- BTW compensatiefonds (BCF) ; ,- Bijdrage Wetland Wonen Groep ; ,- Uitvoeringsplan riolering 2008 ; ,- Planning : voltooid eind 2009 (= inschatting, nog geen planning gemaakt) Pagina 14 van 17

15 Vervangen riolering Tramlaan Steenwijk (uitbreidingskrediet ,-) In aanvulling op het bestaande uitvoeringskrediet, aangevraagd in het uitvoeringsplan 2006, voor het vervangen van het riool bij Tramlaan 1a t/m 6 a ,- vragen wij een uitbreidingskrediet aan. Dit krediet is bestemd voor het vervangen van het riool tussen Tramlaan 7 en 16. Daarnaast wordt onderzocht of de water op straat situaties die zich hier voordoen tijdens extreme regenval kunnen worden tegen gegaan. Dit onderzoek is een onderdeel van het B.R.P. (basis rioleringsplan) Steenwijk en zal voor het tweede kwartaal 2008 voltooid zijn. Vervangen riolering Tramlaan 1a t/m 6 Vervangen riool tussen Tramlaan 7 en 16 Eventuele verdere maatregelen voortvloeiend uit B.R.P. (basis rioleringsplan) Steenwijk Budget, toelichting : Voltooiing B.R.P. (basis rioleringsplan) Steenwijk kan consequenties hebben voor het uitbreidingskrediet! Gezien het spoedeisende karakter van dit werk is er voor gekozen op voorhand een uitbreidingskrediet aan te vragen. R. de Jager uitvoeringsplan riolering ,- uitvoeringsplan riolering ,- Vervangen binnenwerk en elektrische installaties pompputten Eesveen e.o.(uitvoeringskrediet ,-) In de periode op een groot aantal locaties drukriolering aangelegd. Deze drukriolering is sterk verouderd en heeft een steeds hogere storingsfrequentie. Vervanging van de elektrische installatie`s en het mechanische deel is daardoor noodzakelijk. In de omgeving van Eesveen zullen 94 drukrioolpompinstallaties worden vervangen. Vervangen binnenwerk en elektrische installaties van pompputten J. Maase uitvoeringsplan riolering 2008 ; ,- (incl. 140 projecturen buitendienst en 10 projecturen binnendienst) Vervangen pomp en elektrische installatie gemaal eiland Belt Schutsloot (uitvoeringskrediet ,-) Het rioolgemaal eiland Belt Schutsloot is sterk verouderd en staat regelmatig in storing en dient daarom gerenoveerd te worden Vervangen pomp en elektrische installatie Budget, toelichting : In 2007 is hier al 5.035,- op geboekt J. Maase uitvoeringsplan riolering 2008 ; ,- (incl. 30 projecturen buitendienst) In 2007 is hier al een fcl voor vrijgemaakt gezien het spoedeisende karakter. Planning : voltooid tweede kwartaal 2008 Pagina 15 van 17

16 Vervangen binnenwerk en elektrische installatie gemaal camping de SAS Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) Het rioolgemaal camping de SAS is sterk verouderd en staat regelmatig in storing en dient daarom gerenoveerd te worden. Vervangen binnenwerk en elektrische installatie J. Maase uitvoeringsplan riolering 2008 ; ,- (incl. 40 uren buitendienst) Vervangen binnenwerk en elektrische installatie gemaal Molenpad Gi ethoorn (uitvoeringskrediet ,-) Het rioolgemaal Molenpad is sterk verouderd en staat regelmatig in storing en dient daarom gerenoveerd te worden. Vervangen binnenwerk en elektrische installatie J. Maase uitvoeringsplan riolering 2008 ; ,- (incl. 40 uren buitendienst) Vervangen riool de Wanne Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) Het voornemen is om het gebied voor het onlangs verbouwde dorpshuis De Wanne her in te richten. In dit kader is onderzocht of de riolering aldaar een restlevensduur heeft die groter is dan 15 jaar. Gebleken is dat dit niet overal het geval is. Om die reden is het wenselijk de riolering in dit gebied te vervangen. Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (regenwaterriool) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2008 ; 215,000,- (incl. 50 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Aanleg Zuidelijk persriool (uitvoeringskrediet p.m.,-) De komende jaren zullen meerdere nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden ten zuiden van Steenwijk. Door het realiseren van een zuidelijk persriool kunnen deze nieuwbouwwijken en de kern Zuidveen rechtstreeks afvoeren naar de R.W.Z.I.. Het bepalen van de uitvoeringskosten kan niet op korte termijn worden gerealiseerd. Een gedetailleerde uitwerking van dit project (incl. bepaling uitvoeringskosten) zal in april gereed zijn. In het voorjaar zal hiervoor een collegevoorstel ingediend worden. Aanleg persriool Budget, toelichting : Uitvoeringskosten zijn bekend in voorjaar 2008 R. de Jager Kostenpost Milieumaatregelen - Pagina 16 van 17

17 Pagina 17 van 17

Stand van zaken riolering.

Stand van zaken riolering. 1 Stand van zaken riolering. Eind 2004 is het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2005-2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van een goede integrale beleidsafweging

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19-8-2008 Nummer voorstel: 2008/78

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19-8-2008 Nummer voorstel: 2008/78 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19-8-2008 Nummer voorstel: 2008/78 Voor raadsvergadering d.d.: 02-09-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Benchmark riolering Peelgemeenten Registratienummer: 00521098 Datum: 25 april 2014 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Steller: H. Moerkerk Nummer: RIB-NL-1415 Met deze raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.000,= voor het project Emissie en Capaciteitsaanpassingen rioolstelsel Rijkevoort. Nummer: AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet MT VERGADERING D.D. : 17 december 2013 NUMMER : WM/MIW/HG/8034 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864 FUNCTIE : Beleidsadviseur waterketen

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Sanering passantenhaven Steenwijkerdiep Steenwijk Nummer: Datum vergadering: 30-11-2010 Conceptbesluit: Samenvatting: - de hierbij benodigde aanvullende

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/6/766 zaaknr.: Z/C/6/34799 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Operationeel plan riolering 07-08 incl. evaluatie 05-06 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 24-08-2004 Onderwerp: Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Steenwijkerland 2004-2007 Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Gemeente Steenwijkerland Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk januari 2007 1. Inleiding Het bestemmingsplan bedrijventerrein Boterberg

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

Advys oan Boargemaster en wethâlders. Koördinearjende sektor III. Registraasjenûmer: Ferwert, d.d. 19-09- 12

Advys oan Boargemaster en wethâlders. Koördinearjende sektor III. Registraasjenûmer: Ferwert, d.d. 19-09- 12 Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor III Ferwert, d.d. 19-09- 12 Underwerp: bestek 2012-004 reconstructie riolering Julianastraat Marrum Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

6 Financiën Goed rioolbeheer kost veel geld. Per jaar geeft de gemeente Uden ongeveer 3.5 miljoen euro uit. Dit bedrag omvat de exploitatiekosten, de kapitaalslasten, kosten voor rioolvervangingen, projectkosten

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

RIS Jaarplan Riolering 2013

RIS Jaarplan Riolering 2013 RIS.6110 Jaarplan Riolering 2013 1 Ter uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015 worden jaarlijks verbetermaatregelen en vervangingen in de rioolstelsels uitgevoerd. De maatregelen

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Investeren in riolering

Investeren in riolering Investeren in riolering Regelmatig zijn er vragen over de investeringen in de riolering ten behoeve van het onderhoud van het stelsel. Terecht want de riolering is, hoewel nauwelijks zichtbaar, een belangrijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-12-2016 Nummer voorstel: 2017/5 Voor raadsvergadering d.d.: 31-01-2017 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 4 februari 2015 Agendapunt: 13.0 Onderwerp: Voorbereidingskrediet uitwerking realisatie rwzi Westerkwartier Onderwerp Voorbereidingskrediet uitwerking realisatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016

Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Bijlage bij raadsvoorstel 5.1 Commissie Ruimte 9 mei 2012 Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Schoon en veilig water, de koers uit het verleden doorzetten! Iedere Nederlander

Nadere informatie

Lijst van Collectes en Acties 2017 Laatst gewijzigd: 2 januari 2017

Lijst van Collectes en Acties 2017 Laatst gewijzigd: 2 januari 2017 Lijst van Collectes en Acties 2017 Laatst gewijzigd: 2 januari 2017 Collecte Gebied Gebied Gebied Blokzijl, Vollenhove, Belt- Steenwijk, Onna, Eesveen, Oldemarkt, Ossenzijl, Kuinre, Schutsloot, Wanneperveen,

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Introductie; visie voor de afvalwaterketen van Barneveld en Ede, watervisie Barneveld, gemeentelijke rioleringsplannen " Introductie; jaarplan 2016 AWT

Nadere informatie

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. De opzet is volgens de eisen uit het Besluit

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne Memo Aan AB 30 mei 2012 Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer 055 527 2115 Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne docbase nummer : 251132 Afdeling Planvorming Aanleiding Tijdens het AB van 18 april 2012 zijn

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Collegevoorstel. Realisatie Passantensteiger

Collegevoorstel. Realisatie Passantensteiger College V200900646 Onderwerp: Realisatie Passantensteiger Collegevoorstel Inleiding: Voor het aanleggen van de Passantensteiger in Heusden-Vesting is in de collegevergadering van 14 oktober 2008 besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat. Raadsvoorstel Nummer: 169755 Behandeld door: E. Koedam Agendapunt: 12 december 2017 Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van de gemeenteraad is er bij

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Niet Digit beschikbaar. Integrale rapportage verlengde. weergave activiteiten verlengde derde toetsronde

Niet Digit beschikbaar. Integrale rapportage verlengde. weergave activiteiten verlengde derde toetsronde Niet Digit beschikbaar Integrale rapportage verlengde derde toetsronde LRT3+ weergave activiteiten verlengde derde toetsronde Waterschap Reest en Wieden 5 augustus 2013 r. r r r r r r 1 fl r L fl 1 Inleiding

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak

Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak Bewonersavond 15-11-2016 21/11/2016 1 Programma Welkom 19.30 Toelichting stand van zaken 19.35 Praattafels 20.45 Einde uitloop 21.30 Info: www.utrecht.nl/waterproof

Nadere informatie

Deventer in Inzameling in de 19 e eeuw

Deventer in Inzameling in de 19 e eeuw Inleiding Ivor Visser Projectleider Deventer in 1832 Ordonnantie uit de 18 e eeuw (1771) Ordonnantie door burgemeester en schepenen en de raad van de stad Deventer, tot een betere reinhouding van de straten

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie