t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)"

Transcriptie

1 COMMISSIE II Vergadering d.d. 20 februari 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Uitvoeringsplan riolering 2008 Inleiding : Op 11 september 2007 is het uitvoeringsplan riolering 2007 vastgesteld door het college van B&W. In dat uitvoeringsplan is kenbaar gemaakt welke projecten opgestart dienen te worden en hoe ver het staat met de nog lopende projecten. Het uitvoeringsplan 2008 biedt inzicht in de stand van zaken per 21 januari 2008 en vermeldt welke projecten opgestart dienen te worden in Vanuit de afdeling openbare werken zal het komende jaar veel personele inzet nodig zijn om alle hierin vermelde doelstellingen te halen. Mede door het aantrekken van een projectleider riolering verwachten wij alle hierin vermelde speerpunten te realiseren. Daarnaast zijn er gerichte afwegingen gemaakt om tot een zo efficiënt mogelijke invulling van het prestatiecontract(inzet uren personeel) te komen. Een gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen vrije ruimte meer zal zijn in de urenplanning van veel betrokken medewerkers waardoor veranderingen in urenbesteding direct consequenties zullen hebben voor de te realiseren werken. Gezien de grote hoeveelheid projecten en de beschikbare personele middelen zullen enkele projecten, zoals genoemd in het G.R.P niet uitgevoerd worden in In de toelichting van de voortgangsrapportage wordt hier verder op ingegaan. Hieronder zullen eerst de volgende zaken kort worden toegelicht : - Relatie met nieuw op te stellen G.R.P. (gemeentelijk riolering plan) - Relatie met voortgangsrapportage GRP Relatie met IVOR (integrale visie openbare ruimte) - Relatie met rioolbeheerpakket van de gemeente Steenwijkerland Relatie met het G.R.P. (gemeentelijk riolering plan) Conform het collegevoorstel voortgang Gemeentelijk Rioleringsplan d.d. 11 september 2007, is besloten om de uitvoering van het GRP door te laten lopen in het planjaar In het uitvoeringsplan 2008 worden dan ook de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit het GRP genoemd, welke in 2008 dienen te worden gerealiseerd. Op basis van het nieuwe GRP zal een bijbehorend uitvoeringsplan 2009 worden opgesteld. In 2008 zal een nieuw GRP worden opgesteld. Gelet op de ontwikke lingen op het gebied van water en riolering zal dit voor 2008 een grote uitdaging worden. Zo zal in het nieuwe GRP de op 1 januari 2008 in werking getreden Wet Gemeentelijke Watertaken dienen te worden vertaald in gemeentelijk beleid. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan hoe de gemeente omgaat met regenwater en grondwater. Deze zgn. verbrede zorgplicht en de hieruit voortvloeiende maatregelen kunnen bekostigd worden uit de nieuwe verbrede rioolheffing. Ook zullen maatregelen voortvloeiende uit het Gemeentelijk Water Plan een plaats krijgen in het nieuwe GRP. Het nieuw op te stellen GRP is dan ook een belangrijk beleidsinstrument om de zorgplicht die wij als gemeente hebben m.b.t. riolering en water samen met belanghebbenden vorm te geven. Als basis van het nieuwe GRP dient men inzicht te hebben/verkrijgen in hoe het huidige rioleringsstelsel is opgebouwd (vaste gegevens) en functioneert. Gelet op de complexiteit van de rioleringsstelsels (meerdere bemalingsgebieden / diverse RWZI s) in deze gemeente is het belangrijk om over een goed actueel rioolplan van de gemeente Steenwijkerland te beschikken. Op dit moment worden de aanwezige gegevens, (middels inhuur derden), geinventariseerd en wordt gekeken welke gegevens ontbreken of geactualiseerd dienen te worden. Het doel om te komen tot een overall rioolplan voor de gemeente Steenwijkerland is dan ook om inzicht te krijgen in wat er de afgelopen tijd aan maatregelen is uitgevoerd en welke (wettelijke) maatregelen nog dienen te worden uitgevoerd. Deze maatregelen zullen worden vertaald in het GRP en het uitvoeringsplan 2009.

2 Relatie met voortgangsrapportage GRP Als bijlage van dit plan zijn de voortgangsrapportages G.R.P d.d en d.d toegevoegd. Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillen tussen beide rapportages. In de voortgangsrapportage G.R.P staan enkele kredieten vermeld waarop in dit uitvoeringsplan niet uitgebreid wordt ingegaan. Het betreft 3 kostenposten van het onderdeel milieumaatregel die hieronder kort zullen worden toegelicht en niet in 2008 uitgevoerd zullen worden. 1) Kostenpost Steenwijk afkoppelen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ,-. Na de totstandkoming van dit bedrag in 2004 zijn er meerdere uitvoeringsmaatregelen getroffen die raakvlakken vertonen met deze milieumaatregel. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een zandfilter bij de zuivering in Steenwijk en diverse afkoppelprojecten in Steenwijk. 2) Kostenpost Eesveen afkoppelen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ,- 3) Kostenpost Vollenhove afkoppelen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ,-. Naast afkoppelwerkzaamheden wil men hier ook d.m.v. rioolaanpassingen de gevraagde milieumaatregelen realiseren. Het in de voortgangsrapportage van 21 augustus 2007 gesignaleerde overschot (op het onderdeel milieumaatregelen) stijgt hierdoor met 2 miljoen. In het nieuw te realiseren GRP zullen deze kostenposten verder worden toegelicht. De geraamde kosten voor vervangingsinvesteringen vanuit het GRP bedragen voor de periode 2008 ; ,-. (Dit bedrag bestaat uit ,- voor riolen en kolken en ,- euro voor rioolgemalen, (bijlage 7 van het G.R.P.)). De werkelijke kosten voor vervangingsinvesteringen zijn ,-. Per saldo circa ; ,- negatief ( , ,-). Doordat een aantal projecten inmiddels zijn afgesloten wordt het negatieve saldo geen ; ,- maar ontstaat er een negatief saldo van ; ,-. ( , ,- positief saldo) Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende 3 projecten ; - Vervangen regenwaterriool Thij (positief) - Vervangen riolering Krukmansveldweg en overstortleiding van het berg bezink bassin Oldemarkt (positief ) - Vervangen riolering Sangerland, Steenwijk (negatief) Dit betekend dat het tekort op het onderdeel vervanging stijgt doordat de werkelijk aangevraagde uitvoeringskredieten ,- hoger uitvallen ten opzichte van de geraamde bedragen binnen het GRP. Doordat voor meerdere projecten nog een IVOR-check zal plaatsvinden zal het tekort waarschijnlijk hoger uitvallen dan de ,-. Relatie met I.V.O.R. (integrale visie openbare ruimte) Er is gekeken in hoeverre deze integrale denkwijze van toegevoegde waarde kan zijn voor alle bestaande en nieuw aan te vragen projecten. Gekeken is naar de mogelijkheid tot gecombineerd uitvoeren van projecten. Per project is inzichtelijk gemaakt waar deze integrale benadering toegepast zal worden. Er zal een I.V.O.R.-check plaatsvinden bij de volgende projecten ; Vervangen riolering Vijverpark, Kuinre (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riolering (deels) Ossenzijl (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riolering Zwartehofslaan (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riolering Ten Holteweg (deels) (uitvoeringsplan 2007) Basisinspanning Blokzijl (uitvoeringsplan 2007) Vervangen riool de Wanne, Wanneperveen (uitvoeringsplan 2008) Er zal een toetsing plaatsvinden waarbij alle aspecten van de openbare ruimte worden uitgelicht. Een gevolg hiervan kan zijn dat voor een aantal projecten om een uitbreiding van het bestaande krediet wordt gevraagd en dat de ingeschatte uitvoeringstermijnen worden verlengd. In het voorjaar zal gerapporteerd worden over de gevolgen per project zoals hierboven vermeld. Op de volgende pagina treft u een kort overzicht aan van de risico`s per project gerelateerd aan de haalbaarheid van de ingeschatte uitvoeringstermijnen. Pagina 2 van 17

3 Invloedsfactoren op de haalbaarheid van de uitvoeringstermijnen per project. Hierbij zijn de volgende risicofactoren benoemd ; I.V.O.R. : Weersinvloeden : Particulier terrein : Ondergrondse infrastructuur : Hoge grondwaterstand : B.R.P. Steenwijk ; Waterkwaliteitspoor De eventueel daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden. onwerkbare dagen vestigen zakelijk recht Mogelijke aanwezigheid ondergrondse obstakels. Extra maatregelen vereist t.b.v. uitvoering Maatregelen dienen te passen binnen dit B.R.P.(in afrondingsfase) Nieuwe wetgeving die nieuwe eisen stelt aan de waterkwaliteit. Renovatie rioolgemaal Veneweg 49 (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering Moespot (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering in de Beitel, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) n.v.t. (Project loopt door in 2009) Vervangen riolering Vijverpark, Kuinre (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur Vervangen riolering (deels) Ossenzijl (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / hoge grond- Waterstand Vervangen regenwaterriool Thij (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering Krukmansveldweg en overstortleiding van het berg bezink bassin in Oldemarkt (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (deels) Tramlaan, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / B.R.P.Steenwijk Vervanging gemalen 2006 (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (deels) Kalenberg Zuid, oneven nummers en Kalenberg Noord, even nummers (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / hoge grondwaterstand Vervangen riolering Sangerland, Steenwijk(uitvoeringskrediet ,) Vervangen riolering Zwartehofslaan (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / ondergrondse infrastuctuur Vervangen binnenwerk en elektrische installaties pompputten Blankenham (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen pompen en gemalen Kampland (Oldemarkt) en vergroten afvoerleiding (uitvoeringskrediet ,-) Rioolvervanging Mathijs Kierstraat (uitvoeringskrediet ,-) Pagina 3 van 17

4 Basisinspanning Belt Schutsloot-Zuid, aanleg berg bezink riool (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / hoge grondwaterstand / waterkwaliteitspoor (Deze nieuwe wetgeving stelt verdere eisen aan de waterkwaliteit) Aanleg zandfilter R.W.Z.I. Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold en vervangen riolering Kerkwoerthe en Blaankamp (uitvoeringskrediet ,-) n.v.t. Vervangen riolering Ten Holteweg (deels) (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersin vloeden / ondergrondse infrastuctuur Afkoppelen regenwaterafvoer Canneveldstraat, Vollenhove (uitvoeringskrediet ,-) Basisinspanning Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur Aanleg berg bezink bassin Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / grondwaterstand Verplaatsen lozingspunt drukriolering Paasloo (onderzoekskosten 7.000,-) (uitvoeringskosten p.m.) n.v.t. Opstellen B.R.P. Scheerwolde (uitvoeringskrediet 8.000,-) O.A.S. Vollenhove ( verplaatsen lozingspunt Scheerwolde van Steenwijk naar Vollenhove) Herstructurering Nieuwe Buurt, Blokzijl n.v.t Vervangen riolering Tramlaan Steenwijk (uitbreidingskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / B.R.P.Steenwijk Oms chrijving werk : Vervangen binnenwerk en elektrische installaties pompputten Eesveen e.o.(uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein Vervangen pomp en elektrische installatie gemaal eiland Belt Schutsloot (uitvoeringskrediet ,-) n.v.t. Vervangen binnenwerk en elektrische installatie gemaal camping de SAS Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein Vervangen binnenwerk en elektrische installatie gemaal Molenpad Giethoorn (uitvoeringskrediet ,-) weersinvloeden / particulier terrein Vervangen riool de Wanne Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) I.V.O.R. / weersinvloeden / ondergrondse infrastuctuur Aanleg Zuidelijk persriool (uitvoeringskrediet p.m.,-) weersinvloeden / particulier terrein / ondergrondse infrastuctuur / Kornputkwartier Pagina 4 van 17

5 Relatie met rioolbeheerpakket van D.H.V. Het DHV-rioolbeheersysteem is een belangrijk hulpmiddel voor de onderbouwing van uitvoeringsplannen. De vervangingsinvesteringen van riolering worden uitgezet op basis van leeftijd, beoordelingstoestanden (nu nog analoog) en gedragingen van het rioolstelsel. Het streven is dat binnen enkele jaren alle te inspecteren riolen geïnspecteerd zijn en daarmee zal de vulling van het rioolbeheerpakket (vaste gegevens en inspectiegegevens), met aanvulling van signalen uit de praktijk, compleet genoeg zijn om als basis te dienen voor een onderbouwd rioolbeheer en uitvoeringsplan. In 2008 wordt ± 100 kilometer aan rioolinspecties ingelezen in het rioolbeheersysteem. Na 2008 zal nog ± 60 kilometer aan rioolinspecties ingelezen moeten worden. Niet alle riolen worden geïnspecteerd. Persleidingen en drukrioolpompen worden niet geïnspecteerd. Gezien de eenvoud van deze systemen zal inspectie van deze onderdelen geen meerwaarde geven. Daarnaast zijn er nog enkele gebieden die vanwege de ligging niet te inspecteren zijn (o.a. oude kern Giethoorn). Naast het rioolbeheerpakket zal het kunstwerkenbeheerpakket ook van toegevoegde waarde zijn voor het uitvoeringsplan riolering omdat de module gemalen onderdeel is van dit pakket. Op het volgende blad treft u een schematische weergave aan van de voortgang van het project completeren rioolbeheersysteem in relatie tot het uitvoeringsplan riolering. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen verleden, heden en toekomst. Verleden : Heden : Toekomst : riooltekeningen analoog en areaalkennis, aangevuld met signalen uit de praktijk riooltekeningen digitaal (vaste gegevens), rioolinspecties (deels analoog, deels digitaal) aangevuld met signalen uit de praktijk riooltekeningen digitaal (vaste gegevens compleet), rioolinspecties digitaal, aangevuld met signalen uit de praktijk Pagina 5 van 17

6 Pagina 6 van 17

7 Opsomming van werken Hieronder treft u een opsomming aan van de projecten die wij wensen op te starten in De hoogte van de kredieten is voor het merendeel bepaald door adviesbureaus. De resterende kredieten zijn tot stand gekomen m.b.v. het normenbestand GWW-kosten en kostenkengetallen rioleringszorg van stichting RIONED. De projecturen zijn overgenomen uit het prestatiecontract. opsomming werken uitgesplitst in realisatiekosten en in uren. Nr. Omschrijving Kostenpost Realisatie Projecturen Totaalkosten kosten ,- (binnendienst) 30,- (buitendienst) 1. Verplaatsen lozingspunt onderzoek 7.000, ,- drukriolering Paasloo 2. Opstellen B.R.P. Scheerwolde onderzoek 4.550, , ,- 3. Herstructurering Nieuwe vervangings , ,- Buurt Blokzijl investering 4. Vervangen riolering Tramlaan vervangings , ,- investering 5. Vervangen binnenwerk en vervangings , , ,- elektrische installaties pompputten Eesveen e.o. investering 6. Vervangen pomp en vervangings ,- 900, elektrische installatie gemaal eiland Belt Schutsloot investering 7. Vervangen binnenwerk en vervangings , , ,- elektrische installatie gemaal camping de SAS Blokzijl investering 8. Vervangen binnenwerk en vervangings , , ,- elektrische installatie gemaal Molenpad Giethoorn investering 9. Vervangen riool de Wanne vervangings , , ,- Wanneperveen investering totaal ,- Na vaststelling van het plan door het college zal in overleg met de inkoopcoördinator worden bepaald welke vorm van aanbesteding toegepast zal worden. Tevens wordt na vaststelling van dit plan het communicatietraject opgestart, waarbij o.a. de betrokken plaatselijke belangen op de hoogte worden gesteld van de genoemde projecten. In de bijlage 1 wordt de stand van zaken m.b.t. de reeds opgestarte werken vermeld aangevuld met de nieuw aan te vragen werken. Pagina 7 van 17

8 Financiële dekking Binnen het product riolering zijn middelen beschikbaar voor het bekostigen van investeringen in het kader van onderhoud en aangescherpte regelgeving. De geplande investeringen worden in verschillende termijnen afgeschreven. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van het soort werk. Er worden de volgende werkzaamheden en afschrijvingstermijnen onderscheiden: Kostenpost onderzoek - Voorbereiding van een project (voorbereidingskrediet) heeft dezelfde afschrijvingstermijn als het project, als aannemelijk is dat het project binnen nu en twee jaar zal worden uitgevoerd. - Algemeen onderzoek (onderzoekskrediet) Hierbij vindt geen afschrijving plaats en de kosten moeten in een keer gedekt worden. Kostenpost Vervangingsinvesteringen + Kostenpost Milieumaatregelen - Riolering aanleggen (uitvoeringskrediet) heeft een afschrijvingstermijn van 60 jaar. - Technische aanpassing (uitvoeringskrediet) heeft een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Een van de belangrijkste conclusies naar aanleiding van de notitie voortgang GRP is dat het uitvoeringsplan in de toekomst zal moeten worden getoetst aan zowel begroting als GRP. Na de vaststelling van een nieuw GRP zal deze lijn ook worden vastgehouden. Het uitvoeringsplan 2008 kan uitsluitend worden getoetst aan de begroting. De begroting is een dynamisch proces en de kapitaallasten uit de voorgaande uitvoeringsplannen zijn hierop bijgewerkt. De geplande investeringen uit dit uitvoeringsplan worden omgezet naar benodigde kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden afgezet tegen de beschikbare middelen uit de begroting. Hierdoor ontstaat het volgende overzicht beschikbaar , , , ,- benodigd , , , ,- restant , , , ,- Conclusie financiële dekking: De benodigde investeringen kunnen gedekt worden vanuit de reeds beschikbare middelen. Bijlagen ; Bijlage 1 ; Stand van zaken van alle projecten aangevraagd in uitvoeringsplannen riolering. Bijlage 2 ; Voortgangsrapportage GRP d.d en Voortgangsrapportage GRP d.d Pagina 8 van 17

9 Bijlage 1 Naast een onderverdeling per kostenpost treft u in deze bijlage per project de volgende kenmerken aan ; Uitvoeringsplan : Budget, toelichting : Planning : werkomschrijving + krediet (voorbereidingskrediet/uitvoeringskrediet) jaar van aanvraag omschrijving FCL toelichting maatregel toelichting budget naam budgethouder toelichting bijdragen verwacht tijdspad Kostenpost onderzoek - Kostenpost Vervangingsinvesteringen Renovatie rioolgemaal Veneweg 49 (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < Renovatie (technisch afgeschreven) en verplaatsing gemaal i.v.m. bereikbaarheid. Budget, toelichting : verwachte onderschrijding ,- J. Maase uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 80 projecturen buitendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering Moespot (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) J. Harsevoort uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Vervangen riolering in de Beitel, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Planning : voltooid eind 2009 A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 750 projecturen binnendienst) Uitvoeringsplan wegen 2007, 2008, 2009 ; ,- ( ,-/jaar) Vervangen riolering Vijverpark, Kuinre (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 170 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Pagina 9 van 17

10 Vervangen riolering (deels) Ossenzijl (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 250 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Vervangen regenwaterriool Thij (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Vervangen riolering (technisch afgeschreven) Budget, toelichting : onderschrijding van ,- wegens aanbestedingsvoordeel. R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 170 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering Krukmansveldweg en overstortleiding van het berg bezink bassin in Oldemarkt (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Verbeteren hydraulische afvoer rioolstelsel Oldemarkt Budget, toelichting : onderschrijding van ,-. Uitvoering middels aangeboden alternatief aannemer. Projectrealisatie middels geïntegreerde contractvorm (U.A.V.G.C.) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 190 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering (deels) Tramlaan, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Vervangen aansluitleidingen Tramlaan 1a t/m 6 en vervangen riolering (technisch afgeschreven) Budget, toelichting : Uitbreiding budget volgt na voltooiing B.R.P.(basis rioleringsplan) Steenwijk. A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 20 projecturen binnendienst) Vervanging gemalen 2006 (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Vervangen pompen en elektrische installaties (technisch afgeschreven) Budget, toelichting : verwachte onderschrijding van ,- J. Maase uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 60 projecturen buitendienst) Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Pagina 10 van 17

11 Oms chrijving werk : Vervangen riolering (deels) Kalenberg Zuid, oneven nummers en Kalenberg Noord, even nummers (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering wegens verzakkingen en intredend grondwater A. Vroklage uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 200 projecturen binnendienst) Vervangen riolering Sangerland, Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Afkoppelen van bestaand riool (separaat bemalen) i.v.m. wateroverlast. Budget, toelichting : Overschrijding van ,- wegens de aanschaf van een bedrijfszekerder gemaal. R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 20 projecturen binnendienst) Planning : voltooid eind 2007 Vervangen riolering Zwartehofslaan (uitvoeringskrediet ,-) Budget, toelichting : Vervangen riolering (technisch afgeschreven) in combinatie met herstraten uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen) Uitvoeringsplan wegen ,- Er volgt een extra kredietaanvraag i.v.m. de aanleg van een regenwaterriool. G. Koers uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen binnendienst) uitvoeringsplan wegen ,- Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Vervangen binnenwe rk en elektrische installaties pompputten Blankenham (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen pompen en elektrische installaties (technisch afgeschreven) J. Maase uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 60 projecturen buitendienst) Planning : uitvoering eerste helft 2008 Vervangen pompen en gemalen Kampland (Oldemarkt) en vergroten afvoerleiding (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen i.v.m. hoge storingsfrequentie J. Maase uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 30 projecturen buitendienst) Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Pagina 11 van 17

12 Rioolvervanging Mathijs Kierstraat (uitvoeringskrediet ,-) Rioolvervanging i.v.m. herinrichten Woldpoort A. Zuba uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (Bijdrage t.b.v. rioolvervanging in dit project.) Planning : werk is inmiddels voltooid Kostenpost Milieumaatregelen Basisinspanning Belt Schutsloot-Zuid, aanleg berg bezink riool (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < Budget, toelichting : Aanleg berg bezink riool t.b.v. vuilreductie (basisinspanning) In tegenstelling tot augustus 2007 wordt er geen overschot meer verwacht op dit krediet doordat er nog enkele noodzakelijke technische aanpassingen moeten worden verricht. G. Koers uitvoeringsplan riolering < 2006 ; ,- (incl. 40 projecturen binnendienst) Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Aanleg zandfilter R.W.Z.I. Steenwijk (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : < en Aanleg zandfilter t.b.v. vuilreductie (basisinspanning) Budget, toelichting : Flc ; hierop is een tekort gesignaleerd van ,-. Fcl ; hierop wordt een onderschrijding verwacht van ,- Het tekort op Fcl is veroorzaakt doordat er extra noodzakelijke technische aanpassingen verricht dienden te worden(plaatsing extra filter). Gezien het unieke karakter van dit werk was een gedetailleerde kostenraming vooraf moeilijk te maken waardoor een onderschrijding op Fcl is ontstaan. R. de Jager uitvoeringsplan riolering < 2006 ; flc ; ,-, flc ; ,- Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold en vervangen riolering Kerkwoerthe en Blaankamp (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : Budget, toelichting : Planning : Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Vanuit dit budget worden afkoppelwerkzaamheden in Steenwijkerwold gefinancierd. Na overheveling ,- naar het project vervangen riolering ten Holteweg resteert er nog een bedrag van ,-. R. Binnenmars uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 55 projecturen binnendienst) Krediet kan gesloten worden na voltooiing van de afkoppelwerkzaamheden in Steenwijkerwold. Pagina 12 van 17

13 Vervangen riolering Ten Holteweg (deels) (uitvoeringskrediet ,-) Vervangen riolering (technisch afgeschreven) in combinatie met herstraten Afkoppelen (Aanleg regenwaterriool) Budget, toelichting : Aanleg regenwaterriool wordt gefinancierd uit Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold, Fcl De wens is uitgesproken om de straatwerkzaamheden uit te breiden tot aan de Immanuëlschool. Hierdoor dient onderzocht te worden wat de invloed hiervan is op het krediet. G. Koers uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 140 projecturen binnendienst) Afkoppelen regenwaterafvoer Steenwijkerwold ; ,- Uitvoeringsplan wegen ,- Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Afkoppelen regenwaterafvoer Canneveldstraat, Vollenhove (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : 2006 en ; ,- (incl. 130 projecturen binnendienst) ; ,- Vervangen riolering (technisch afgeschreven) binnen project herinrichten Canneveldstraat Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Budget, toelichting : De storting van (flc ) heeft nog niet plaatsgevonden en zal ook niet plaatsvinden i.v.m. een inmiddels geleverde bijdrage van het waterschap die vooraf niet was voorzien. R. Binnenmars uitvoeringsplan riolering 2006 ; ,- (incl. 130 projecturen binnendienst) uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- uitvoeringsplan wegen 2007 ; ,- Planning : voltooid eerste kwartaal 2008 Basisinspanning Blokzijl (uitvoeringskrediet ,-) Vergroten hydraulische afvoer naar berg bezink bassin (basisinspanning) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) R. de Jager uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 200 projecturen binnendienst) Voor dit project zal nog een I.V.O.R.-check plaatsvinden. Eventuele consequenties voor het uitvoeringskrediet zullen in het voorjaar gerapporteerd worden. Kostenpost pre-grp periode Aanleg berg bezink bassin Wanneperveen (uitvoeringskrediet ,-) Uitvoeringsplan : krediet aangevraagd in 2001 en in uitvoeringsplan Aanleg berg bezink bassin (basisinspanning) Afkoppelen (aanleg regenwaterriool) Budget, toelichting : In 2007 is een kredietuitbreiding (incl. projecturen) aangevraagd. G. Koers kredietaanvraag 2001 ; ,- (incl. 40 projecturen binnendienst) Uitvoeringsplan riolering 2007 ; ,- (incl. 100 projecturen binnendienst) Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Pagina 13 van 17

14 Nieuwe projecten Kostenpost onderzoek Verplaatsen lozingspunt drukriolering Paasloo (onderzoekskosten 7.000,-) (uitvoeringskosten p.m.) De pompputten in dit drukrioolgebied staan regelmatig in storing. Momenteel lozen de pompputten in de transportleiding van het waterschap Reest en Wieden. De pompcapaciteit van de pompen in de pompputten is beperkt. Een gevolg daarvan is dat ten tijde van regenval het rioolwater niet kan worden afgevoerd naar deze transportleiding. Door het lozingspunt van deze drukriolering te verplaatsen naar het vrij vervalriool van Paasloo worden deze problemen tegen gegaan. Gezien het spoedeisende karakter (afvoerproblemen bij elke hevige regenbuien) is het niet wenselijk deze klachten nog een jaar aan te laten houden. Het bepalen van de uitvoeringskosten kan echter niet op korte termijn worden gerealiseerd. Hiervoor zal eerst een onderzoek moeten plaatsvinden. In april 2008 zullen de uitvoeringskosten bekend zijn en zal hiervoor een collegevoorstel ingediend worden. verplaatsen lozingspunt drukriolering Budget, toelichting : uitvoeringskosten zijn bekend in april 2008 T. Postma Opstellen B.R.P. Scheerwolde (uitvoeringskrediet 8.000,-) herberekening riolering Robert de Jager uitvoeringsplan riolering 2008 ; 8.000,- (incl. 50 projecturen binnendienst) Planning : voltooid derde kwartaal 2008 Kostenpost Nieuwe Vervangingsinvesteringen Herstructurering Nieuwe Buurt, Blokzijl vervangen riolering Budget, toelichting : Bijdrage aan dit project vanuit GRP S. Haga Reserve volkshuisvestingsfonds ; ,- BTW compensatiefonds (BCF) ; ,- Bijdrage Wetland Wonen Groep ; ,- Uitvoeringsplan riolering 2008 ; ,- Planning : voltooid eind 2009 (= inschatting, nog geen planning gemaakt) Pagina 14 van 17

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. 2 SAMENATTING EN ADIES Sinds oktober 2009 hebben wij samen met het AOWR gewerkt aan het onderzoek verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen in de Regio Noord-eluwe. In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Gemeente Goirle. Februari 2002

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Gemeente Goirle. Februari 2002 Gemeente Goirle Februari 2002 Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 2. Wettelijk kader voor balanspresentatie en toe te passen waarderingsgrondslagen 2.1 Balanspresentatie 2.2 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDIËRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie