VGRP gemeente Landerd VGRP gemeente Landerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016"

Transcriptie

1 VGRP gemeente Landerd VGRP gemeente Landerd

2

3 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie Hanegraaf (gemeente Landerd) en ing. Gwendolijn Vugs en ing. Annemarie Wolters (Tauw bv) Tweede lezer ing. Alwin Teeuwen Projectnummer Aantal pagina's 60 (exclusief bijlagen) Datum 30 maart 2012 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv afdeling Water Dr. Holtroplaan 5 Postbus BR Eindhoven Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 5\60

4 6\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

5 Inhoud Verantwoording en colofon... 5 Samenvatting Inleiding Aanleiding Doelstelling Geldigheidsduur Totstandkoming VGRP Leeswijzer Evaluatie Algemeen functioneren Waterplan Landerd Algemeen functioneren GRP Speerpunten GRP Watervisie Beleidskader Waterthema s Veiligheid Volksgezondheid Voldoende water Schoon en Natuurlijk water Gebruik en beleving Samenwerking en communicatie Rioleringsbeleid Beleidskaders De gemeentelijke zorgplichten Doelmatig beheer in de waterketen Bezuinigingsopgaven en gemeentelijke lasten Duurzaamheid en innovatie Doelstellingen komende planperiode Stedelijk afvalwater Inzameling afvalwater Emissiereductie VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 7\60

6 4.3.3 Aanpak emissies bij de bron Monitoring Hemelwater Inzameling hemelwater Scheiding hemelwater en stedelijk afvalwater Wateroverlast Grondwater Verantwoordelijkheden Oplossen grondwaterproblemen Beheer Waterloket Gegevensbeheer Transparantie in dienstverlening Servicenormen Waarborgen kwaliteit riolering Financiën Strategie en uitvoering Huidige situatie Aanwezige voorzieningen Zorgplichten Resultaten quickscan OAS Oijen Resultaten detailstudie OAS Land van Cuijk Resultaten Basis rioleringplan (BRP) Samenwerking Grondwater binnen Landerd Speerpunten Onderzoeksmaatregelen Inspectieprogramma Meten Actualisatie rioleringsplannen Benchmark riolering Foutieve aansluitingen Grondwateronderzoek Beheer- en onderhoudsmaatregelen Reiniging Onderhoud pompen en gemalen Storingsonderhoud Straatvegen en kolkenzuigen \60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

7 5.4.5 Baggeren Incidentele en projectmatige uitvoeringswerkzaamheden Rioolrenovatie en vervanging Vervangingen overige objecten Overige maatregelen Resterende waterplanmaatregelen Middelen Personele middelen Benodigde personele middelen Beschikbare personele middelen Financiële middelen Vervangingswaarde rioleringssysteem Kostendekking Uitgangspunten kostendekking Rioolheffing Conclusie Bijlage(n) 1. Evaluatie Waterplan Landerd 2. Evaluatie uitvoeringsprogramma GRP Beleidskaders 4. Overzicht rioolvoorzieningen 5. Maatregelen / kosten VGRP 6. Maatregelen waterplan 7. Kostendekkingsberekening VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 9\60

8 10\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

9 Samenvatting Algemeen Iedere gemeente is verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer, onderhoud en vervanging gemoeid zijn. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet gemeentelijke watertaken (2008), heeft de gemeente naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater er de zorgplicht voor hemelwater en grondwater bij gekregen. De verbrede zorgplichten worden opgenomen in een Verbreed GRP (VGRP) en bekostigd uit de rioolheffing. Bezuiniging en samenwerking Op 23 mei 2011 is het Bestuursakkoord Water ondertekend. Hiermee wordt meer gewerkt aan het gezamenlijk oplossen van knelpunten en vraagstukken in de regio (de goede dingen goed doen). Dit vraagt om een aanpak die meer gericht is op regionale kennis, kennis van kosteneffectiviteit van maatregelen en innovatie. Landerd zoekt daar waar mogelijk de samenwerking met waterschap Aa en Maas, en neemt de gemeente deel aan het regionale samenwerkingsverband As50+. Hierbij ligt de focus op de volgende vier k s; kwaliteit omhoog tegen lagere kosten door kennis deling en zorgen voor minder kwetsbaarheid (met name op personeelvlak). De gemeente verwacht dat op termijn ook de samenwerking met kabel en leidingbedrijven belangrijk gaat worden; werk-met-werk maken. Daarnaast staan gemeenten voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Hiermee komen de gemeentelijke rioleringsdoelstellingen onder druk te staan. De gemeente staat voor de opgave om een evenwicht te vinden waarbij de doelstellingen wel behaald worden, maar tevens toch tot een lastenverlaging leiden. Doelmatig beheer en slim samenwerken staan hierbij centraal. Waterplan en watervisie Gelijktijdig met het GRP is een waterplan opgesteld. Het waterplan bestaat uit twee delen; de watervisie met streefbeelden voor de situatie in 2030 (2008 opgesteld) en het bijbehorende projectenplan voor de periode 2007 t/m Op bestuurlijk niveau is besloten de watervisie Landerd onderdeel te laten uitmaken van dit VGRP. De watervisie is tenslotte de verbinding tussen alle gemeentelijke waterbelangen en de inrichting van het gewenste water- en rioleringsbeheer. De watervisie is op enkele kleine punten aangescherpt, maar heeft verder alleen een nieuwe houdbaarheidsdatum meegekregen. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 11\60

10 De maatregelen uit het Waterplan zijn in dit VGRP geëvalueerd. De overgebleven maatregelen zijn meegenomen in de bijlagen. Hierbij dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat deze maatregelen niet uit de rioolheffing gefinancierd worden. Voor deze maatregelen dient dan ook nog naar financiering gezocht te worden. Afvalwaterzorgplicht Alle percelen binnen de gemeente Landerd zijn voorzien van een rioolaansluiting met uitzondering van vijf woningen die ervoor gekozen hebben in eigenbeheer (en onderhoud) een IBA aan te leggen. Alle nieuwe percelen worden (gescheiden) aangesloten. Bij vervanging van bestaande riolering wordt eveneens een gescheiden systeem aangelegd. Afkoppelen, aanleg van waterberging en maatregelen aan het vrijvervalstelsel, het transportsysteem of de zuivering zijn geen doel op zich, maar moeten daadwerkelijk bijdragen aan de waterkwaliteit. In het Bestuursakkoord Water draait het om de goede dingen goed te doen. Kostenbeperkend toch de gewenste kwaliteit behalen en behouden, in goede samenwerking werk met werk maken. De gemeente zet ook voor de komende planperiode in op het verbeteren van de waterkwaliteit door middel van afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering. Echter wanneer lokaal renovatie doelmatiger is, zal het afkoppelen (voorlopig) worden uitgesteld, dit is maatwerk. Daarnaast zet de gemeente meer in op integrale projecten in de openbare ruimte, waarbij zoveel mogelijk de samenwerking met derden wordt gezocht; werk met werk maken. Het rioolstelsel van de gemeente Landerd is relatief jong, waardoor de grootste vervangingsinvesteringen pas over 30 tot 40 jaar verwacht worden. Hemelwaterzorgplicht De gemeente hanteert het uitgangspunt dat, mits dit doelmatig is, afvalwater en hemelwater zoveel mogelijk bij de bron gescheiden moeten worden. Voor een nieuwe aansluiting geldt dat in ieder geval gescheiden aangesloten moet worden. Op termijn worden de gemengde stelsels zoveel mogelijk vervangen door een gescheiden stelsel. Indien dit doelmatiger is, kan hierop lokaal worden afgeweken. Ten gevolge van klimaatveranderingen wordt de kans op wateroverlast groter. Het scheiden van afvalwater en hemelwater draagt tevens bij aan het beperken van de gezondheidsrisico s doordat zo min mogelijk afvalwater op straat kan komen te staan. 12\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

11 Gelet op de lokale omstandigheden is het niet mogelijk het hemelwater te infiltreren. Het hemelwater wordt verzameld en afgevoerd naar geschikt lokaal (gemeentelijk) oppervlaktewater. Deze locatie wordt ingericht als gemeentelijke bergingsvoorziening, waar het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren. In het kostendekkingsplan is rekening gehouden dat bij vervanging overal een gescheiden stelsel teruggelegd wordt. Daarnaast is geld gereserveerd voor het aanleggen van de bergingsvoorzieningen. Grondwaterzorgplicht De zorgplicht voor grondwater legt in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij de perceelseigenaar. Bij grondwaterproblemen verwacht de wetgeving dat de perceelseigenaar de vereiste maatregelen neemt om de problemen te verhelpen. De gemeente is dus niet zonder meer verantwoordelijk te houden voor een optredend grondwaterprobleem. Binnen Landerd worden zo wel te hoge als te lage grondwaterstanden gemeten. Over het algemeen kan gesteld worden dat in het stedelijk gebied de grondwaterstand hoog is. Per kern wijken de grondwaterstanden echter af. In het landelijk gebied zijn lokaal ten gevolge van de Peelrandbreuk, wijstgronden ontstaan, waardoor te hoge en te lage grondwaterstanden worden gemeten. Bij uitbreidingsplannen wordt in de initiatiefase gestart met het monitoren van grondwater door het plaatsen van peilbuizen. Dit geeft inzicht in de te nemen maatregelen in het uitbreidingsplan. Daarnaast wordt hiermee het effect van de drooglegging op de omgeving in kaart gebracht. Kostendekkingsplan Alle kosten die de drie zorgplichten met zich meebrengen worden betaald uit de rioolheffing. In het kostendekkingsplan is bepaald of de rioolheffing voldoende dekkend is om alle maatregelen uit te kunnen voeren. Doelmatig beheer en het slim combineren van werkzaamheden staan ook hierbij centraal. Bezuinigingsslagen zijn met name gevonden in de vervangingskosten voor de vrijvervalriolering. Op basis van ervaringscijfers is bepaald dat de technische levensduur verlengd kan worden van 60 naar 80 jaar. Alle investeringen worden jaarlijks geactiveerd en volledig via de voorziening afgeboekt. Hierdoor ontstaan geen kapitaallasten en dus ook geen rentelast. De huidige rioolheffing is niet kostendekkend, maar het saldo van de voorziening zorgt ervoor dat pas na de planperiode (2022) een stijging noodzakelijk is. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 13\60

12 14\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

13 1 Inleiding Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Niet alleen draagt het systeem bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook voorkomt het wateroverlast en draagt het bij aan een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving. Voldoende redenen om op dit punt goede afspraken vast te leggen en te zorgen voor een goede financiële dekking. In het voorliggend VGRP is, voor een periode van vier jaar, het rioleringsbeleid van de gemeente Landerd vastgelegd met een financiële doorkijk van 60 jaar. 1.1 Aanleiding De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm art ). Een van de verplichtingen uit de Wet milieubeheer betreft het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer, onderhoud en vervanging gemoeid zijn. Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met de verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. Deze wetswijzigingen werden ook wel verkort de Wet gemeentelijke watertaken genoemd. In de Wet op de waterhuishouding werd, naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater uit de Wet milieubeheer, de zorgplicht opgenomen voor hemelwater en grondwater. Op basis van de gewijzigde Gemeentewet kregen gemeenten meer mogelijkheden om kosten te verhalen die gepaard gaan met de hele gemeentelijke wateropgave, en de gewijzigde Wet milieubeheer bood gemeenten de mogelijkheid om meer regels te stellen aan de lozing van hemelwater en grondwater. Met de bovengenoemde wetswijzigingen werd de rioleringszorg van de gemeenten verbreed. Volgend op de Wet verbrede watertaken is op 22 december 2009 de nieuwe Waterwet van kracht geworden, hierin werd weer bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer samengevoegd, waaronder ook de Wet op de waterhuishouding. Voor 2013 dienen gemeenten een verbreed GRP op te stellen. Waarom een verbreed GRP (VGRP) Het huidige GRP heeft een looptijd tot begin 2012 en moet daarmee worden geactualiseerd. In het huidige GRP is reeds een eerste aanzet gedaan tot invulling van de drie zorgplichten. In dit voorliggend GRP is nadere invulling gegeven aan de verbrede zorgplichten en spreken we van een verbreed GRP. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 15\60

14 Waarom een VGRP + De gemeente heeft ervoor gekozen het waterplan tijdens het VGRPtraject te evalueren. De evaluatie bestaat voornamelijk uit het updaten van het projectenplan en bepalen waar de gemeente staat ten opzichte van de doelstellingen uit het waterplan. De visie krijgt een nieuwe houdbaarheidsdatum mee en de resterende maatregelen worden overgenomen in het maatregelen overzicht van het VGRP. Door de toevoeging van de watervisie aan het VGRP spreken we van een VGRP+. Gelijktijdig met het huidige GRP is een waterplan opgesteld. Het waterplan bestaat uit twee delen; de watervisie met streefbeelden voor de situatie in 2030 (2008 opgesteld) en het bijbehorende projectenplan voor de periode 2007 t/m Op bestuurlijk niveau is besloten de watervisie Landerd onderdeel te laten uitmaken van dit VGRP. De watervisie is tenslotte de verbinding tussen alle gemeentelijke waterbelangen en de inrichting van het gewenste water/ en rioleringsbeheer. Hierdoor geeft de watervisie richting aan andere visies, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Ook geeft de watervisie richting aan de keuze en invulling van maatregelen in een VGRP, of andere relevante uitvoeringsplannen. 1.2 Doelstelling Dit VGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven aan de rioleringszorg in Landerd. Het betreft een strategie voor de lange termijn. Ook wordt in het plan vastgelegd welke personele en financiële middelen nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren. Hiermee wordt de continuïteit van de rioleringszorg gewaarborgd, in lijn met de eisen uit de wetgeving. 1.3 Geldigheidsduur De gemeenteraad stelt het GRP voor een zelf te kiezen periode vast. Het nieuwe VGRP heeft, net als het vorige GRP, een geldigheidsduur van vier jaar, van 2012 tot en met 2015, zodat in iedere raadsperiode een herzien GRP kan worden behandeld. 1.4 Totstandkoming VGRP De totstandkoming van het voorliggend VGRP is in samenspraak met waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant opgesteld, waarbij Tauw het traject heeft begeleid. Gezamenlijk is invulling gegeven aan de ambities. De gemeente heeft er bewust voor gekozen niet het gehele VGRP extern op te laten stellen. De gemeente heeft zelf het maatregelenpakket opgesteld en een kostendekkingsberekening uitgevoerd. 16\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

15 1.5 Leeswijzer Het VGRP is opgebouwd volgens de hier volgende hoofdstukindeling. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in hoe het voorgaande GRP gefunctioneerd heeft, welke ontwikkelingen de gemeente heeft doorgemaakt en of de gestelde doelen gehaald zijn. Daarnaast is het waterplan geëvalueerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de watervisie. Hoofdstuk 4 geeft aan op welke manier invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten en binnen welke kaders zij dit doet. Het hoofdstuk beschrijft in feite de ambitie en de gewenste situatie voor de komende jaren. Dit vormt tevens het uitgangspunt voor de op te stellen strategie voor de komende planperiode. H2 H3 H4 Evaluatie Zijn de doelen gehaald? Watervisie Het rioleringsbeleid Ambitie en gewenste situatie Hoofdstuk 5 gaat in op de strategie voor de komende planperiode. Op kosteneffectieve wijze wordt invulling gegeven aan ambities en maatregelen voor de komende planperiode. Hoofdstuk 6 geeft weer welke middelen, op zowel het financiële als het personele vlak, nodig zijn om de strategie tot uitvoering te brengen (kostendekking). H5 H6 Strategie + Uitvoering Doelmatige invulling ambities en maatregelen Middelen Personeel, middelen, kostendekking VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 17\60

16 18\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

17 2 Evaluatie In dit hoofdstuk is teruggekeken op het algemeen functioneren van het waterplan en de daarin uitgewerkte thema s van het GRP de speerpunten uit het GRP. Daarbij is de vraag beantwoord in hoeverre de doelen- maatregelen zijn behaald, in hoeverre de strategie/ visie heeft gewerkt en welke invloed het beleid heeft gehad op de kostendekking. De evaluatie is uitgewerkt op hoofdlijnen. Van een aantal (technische) onderdelen zijn meer uitgewerkte details in bijlage 2 te vinden. 2.1 Algemeen functioneren Waterplan Landerd De watervisie is met name een inventarisatie per thema waarbij voor elk onderwerp is aangegeven wat moet (verplichtingen vanuit wetgeving), welke kansen en knelpunten er zijn en wat de gemeente Landerd wil (ambities). Tijdens workshops is gediscussieerd over knelpunten in het watersysteem en de mogelijke oplossingen. Het resultaat is in algemene bewoordingen samenvattend de beleidslijn voor gemeente Landerd De gemeente was zich bewust van de noodzaak tot een duurzaam waterbeheer en heeft in de afgelopen jaren al belangrijke projecten uitgevoerd. De projecten stonden echter nog op zich en zijn soms te weinig afgestemd op initiatieven en projecten van andere waterbeheerders. Het waterplan heeft als doel gehad hierin verandering te brengen en de wateragenda op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen sturen en uit te kunnen voeren. Goed waterbeheer Doelmatig en efficiënte uitvoering Draagvlak bij bestuur, ambtenaar intern en extern (buurgemeente), waterschap, belangenorganisaties en burgers Het waterplan is opgesteld samen met waterschap Aa en Maas in het bijzijn van provincie Noord- Brabant en Brabant Water. De doelstellingen die in het waterplan staan, zijn gezamenlijke doelstellingen waarvoor bij alle organisaties draagvlak is. Acties worden gezamenlijk opgepakt, besproken en uitgevoerd. Wat opvalt, is dat de geformuleerde doelen soms wat algemeen van aard zijn, waardoor het toetsen niet goed mogelijk is. Het proces van realisatie van de visie op water vergt continu aandacht en uitwerking in de werk/planprocessen van beide organisaties. Tegen het eind van de periode zou een nieuw projectenplan opgesteld worden, telkens voor een periode van vijf jaar. De gemeente heeft er in overleg met het waterschap voor gekozen een update van het waterplan in het VGRP te verwerken. Waarbij de visie een nieuwe houdbaarheidsdatum meekrijgt en eventueel overgebleven maatregelen meegenomen worden in het VGRP. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 19\60

18 Bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten is steeds nagestreefd om de zes thema's uit het waterplan in het project in te brengen. Het grootste deel van de uitgevoerde projecten is uitgevoerd met meerdere waterbeheerders en/of buurgemeenten. Hierbij zijn alle belanghebbende partijen betrokken. Figuur 2.1 Voorbeelden uitvoering projecten waterplan In bijlage 1 is de evaluatie van het waterplan opgenomen. 2.2 Algemeen functioneren GRP De strategie uit het GRP heeft gediend als leidraad voor de uitvoering van de rioleringszorg. Het uitvoeringsprogramma is vertaald naar de benodigde kredieten. Doordat in de afgelopen periode minder is uitgevoerd dan was gepland, is de voorziening meer gestegen dan in het GRP werd voorzien. Momenteel is een grootschalig integraal vervangingsplan (Zeeland Zuid-West) in voorbereiding (uitvoering medio 2012) en wordt een deel van het geld uit de voorziening voor dit project ingezet. In het voorliggende GRP is geen uitvoeringsprogramma op detailniveau opgenomen, maar een strategische planning. Het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld in operationele plannen. 20\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

19 2.3 Speerpunten GRP In het GRP zijn de volgende speerpunten opgenomen: Afkoppelen van regenwater vanaf de vuilwaterriolering in bestaand gebied door het aanleggen van gescheiden rioolsystemen Zoeken naar locaties voor het aanleggen van waterberging (vijvers, waterlopen en dergelijke) voor de berging van schoon water vanuit regenwaterriolering en voor regenwater dat over de oppervlakte afstroomt naar oppervlaktewater Hierdoor reduceren van het aantal overstorten vanuit de gemengde riolering met het uiteindelijke doel de overstorten te saneren In onderstaande paragrafen zijn bovengenoemde speerpunten nader beschreven in doelen. : 1. Bestaand systeem in stand houden door het uitvoeren van; reiniging en inspectie, klein en groot onderhoud bestaande riolering en vervanging of renovatie van bestaande riolering In de afgelopen planperiode is minder vervangen dan in het uitvoeringsprogramma was voorzien. Dit werd enerzijds veroorzaakt door tijdelijke onderbezetting anderzijds door veranderde inzichten. Daarnaast kunnen de resultaten van de OAS-en en een herzien BRP leiden tot gewijzigde maatregelen. De gemeente heeft ervoor gekozen eerst deze resultaten af te wachten alvorens tot uitvoering over te gaan. De gemeente streeft steeds meer naar integrale projecten. Door specifieke schadebeelden te verhelpen door (kleine) reparaties konden vervangingen uitgesteld worden. Hiermee is de levensduur van de riolering gerekt tot deze in een integraal project gezamenlijk met andere werkzaamheden kan worden meegenomen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde en uitgestelde werkzaamheden. In de uitvoeringsstrategie van het GRP zijn frequenties opgenomen voor het uitvoeren van reiniging, inspectie en onderhoudsmaatregelen. Deze zijn conform planning uitgevoerd. Het grootste deel van de vrijvervalriolering is geïnspecteerd. Gemiddeld kan gesteld worden dat de kwaliteit van de riolering redelijk tot goed is. Nog niet alle inspectiebeelden zijn in het beheersysteem ingelezen, maar het beheersysteem is naar schatting verder voor circa 98 % upto-date. De revisiegegevens (strengen en putten) zijn in eigen beheer in het beheersysteem verwerkt. Hierbij zijn ook de huisaansluitingen gescand en digitaal opgeslagen. 2. Afkoppelen regenwater van de vuilwaterriolering door infiltratie of aanleg gescheiden riolering Bij vervanging van het gemengd stelsel is een gescheiden stelsel teruggelegd. Het hemelwater wordt hierbij afgevoerd naar oppervlaktewater. Voor particulieren geldt dat zij op vrijwillige basis kunnen deelnemen door de voorzijde van de woningen af te koppelen. De gemeente legt in deze gebieden voor iedere woning een gescheiden huisaansluiting tot de perceelsgrens aan. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 21\60

20 Voor alle kernen binnen de gemeente zijn 'master afkoppelplannen' opgesteld. Hierin is voor de gehele gemeente een gescheiden stelsel gedimensioneerd. Deze afkoppelplannen dienen als basis voor de vervangingswerkzaamheden. 3. Vergroten van de inhoud van het rioleringsstelsel bij rioolvervanging door verruiming of aanleg van gescheiden riolering Er is alleen extra berging gecreëerd door het aanleggen van gescheiden stelsels, zie verder punt 2 bovenstaand. 4. Aanbrengen van randvoorzieningen In de afgelopen planperiode zijn geen randvoorzieningen aangelegd, maar is ingestoken op het verder afkoppelen van verhard oppervlak. De bestaande randvoorzieningen zijn aangelegd in Uitbreiden van de rioleringstelsels bij uitbreidingsplannen De uitbreidingsplannen zijn voorzien van gescheiden rioolstelsels. Verwerking van het hemelwater vindt lokaal plaats binnen het uitbreidingplan in de vorm van retentievijvers. 6. Aanleggen van waterberging in de vorm van vijvers of waterlopen bij nieuwe uitbreidingsplannen of in bestaand gebied bij reconstructies en renovaties Alleen in de uitbreidingsplannen zijn extra waterberging aangelegd, in het kader van hydrologisch neutraal bouwen. Hierbij kan opgemerkt worden dat in de bouwrijp fase het hemelwater (de kolken) tijdelijk op het vuilwatersysteem worden aangesloten om verontreiniging van de waterberging te voorkomen. In bestaand gebied is voor de komende planperiode een waterberging gepland voor Zeeland Zuid-West. 7. Voorzieningen treffen op locaties waar grondwateroverlast aanwezig is waarbij de gemeente een zorgtaak heeft om dit probleem op te lossen Bij uitbreidingsplan wordt in de initiatiefase gestart met het monitoren van grondwater door het plaatsen van peilbuizen. Dit geeft inzicht in de te nemen maatregelen in het uitbreidingsplan. Daarnaast wordt hiermee het effect van de drooglegging op de omgeving in kaart gebracht. De gemeente heeft een taak om bij wijzigingen in de openbare ruimte grondwateroverlast te voorkomen. In Reek (Hogeweg en omgeving) en Zeeland (Repelakker) zijn grondwaterregulerende IT-riolen aangelegd. Dit zijn riolen waarvan de onderste helft gesloten is en de bovenste helft geperforeerd is. Hierdoor werkt de leiding tijdens hoge grondwaterstanden drainerend en tijdens lage grondwaterstanden infiltrerend. Het afgevoerde water (hemelwater of grondwater) wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. 22\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

21 3 Watervisie Op grond van de historische ontwikkeling, de analyse van het functioneren en de inventarisatie van de knelpunten en de wensen is in 2007 een visie op water in Landerd opgesteld waar iedereen nog steeds achter staat: Echt een visie op de gewenste waterontwikkeling. De watervisie richt zich met name op het stedelijk gebied, zonder daarbij relaties met het buitengebied, plannen & ontwikkelingen, de wensen en eisen die gemeente, waterbeheerder, inwoners en belangenorganisatie stellen uit het oog te verliezen. 3.1 Beleidskader Het gemeentelijk waterplan is het gemeentelijk beleidskader geweest waarbinnen afstemming plaats heeft gevonden. Het waterplan is de kapstok geweest voor: Samenwerking tussen gemeente en andere waterbeheerders De invulling van (nieuwe) wettelijke taken Het opstellen van integrale en duurzame maatregelen ter verbetering van de inrichting en het beheer van het watersysteem en de waterketen afgestemd op huidige en toekomstige gebiedsfuncties Versterking van de belevingswaarde van water bij de burger 3.2 Waterthema s Het ambitieniveau is tijdens de bijeenkomsten voor het waterplan bepaald met gemeente, waterschap en provincie en andere belangengroepen. Vanuit de evaluatie en de hierin geschetste aandachtspunten staan de hieronder genoemde thema s uit het waterplan nog steeds als kapstok voor de visie op water in De watervisie wordt mede ingegeven door de verwachte klimaatontwikkeling, waarin grotere pieken van wateroverlast en verdroging de komende jaren kunnen gaan optreden. Omdat de watervisie de verbinding tussen alle gemeentelijke waterbelangen en de inrichting van het gewenste water/ en rioleringsbeheer is en hierdoor richting geeft aan de keuze en invulling van maatregelen in een VGRP, worden de waterthema s met bijbehorend streefbeeld en beleidslijn nog kort toegelicht. Veiligheid Volksgezondheid Voldoende water Schoon / natuurlijk water Hergebruik en beleving Samenwerking en communicatie VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 23\60

22 3.2.1 Veiligheid Streefbeeld 2030 Waterveiligheid De veiligheid van de inwoners tegen overstroming van de Maas is te allen tijde gegarandeerd. Zij wonen in een gebied waar alle (primaire) waterkeringen (Maasdijk) voldoen aan de normen. In geval van dijkdoorbraak is bekend welke gebieden risico s lopen als het gaat om de veiligheid. Er is een actueel noodplan aanwezig. Beleidslijn De verantwoordelijkheid voor primaire waterkeringen ligt bij het Rijk en waterschappen en is daarmee gemeente overstijgend. In de regionale en gemeentelijke planvorming worden ontwikkelingen in het kader van Maas als randvoorwaarde meegenomen. Veiligheid stedelijk watersysteem De inrichting van het stedelijk watersysteem is zodanig dat de kans op ongelukken minimaal is. Beleidslijn Bij een geplande reconstructie en/of groot onderhoud van watergangen en/ of aanliggende infrastructuur, worden maatregelen genomen om de veiligheid (werk-met-werk) van de inrichting van het watersysteem te maximaliseren. Bij nieuwe aanleg wordt ingestoken op een veilige en natuurlijke inrichting van watergangen en vijvers, afgestemd op gebiedsfuncties Volksgezondheid Streefbeeld 2030 Water is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Voor een goede gezondheid van de mens is het daarom belangrijk dat hij kan beschikken over een goede kwaliteit drinkwater tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Om op langere termijn verzekerd te zijn van gezond drinkwater is het van belang dat de kwaliteit van de grondstof, het grondwater, gewaarborgd is en blijft. 24\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen

Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen quick scan Gemeente Woudenberg Grondgebied / Beheer en Buitendienst februari 2008 concept Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen quick scan dossier : B6209-01.001

Nadere informatie

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voorgeschiedenis 3 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie