VGRP gemeente Landerd VGRP gemeente Landerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016"

Transcriptie

1 VGRP gemeente Landerd VGRP gemeente Landerd

2

3 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie Hanegraaf (gemeente Landerd) en ing. Gwendolijn Vugs en ing. Annemarie Wolters (Tauw bv) Tweede lezer ing. Alwin Teeuwen Projectnummer Aantal pagina's 60 (exclusief bijlagen) Datum 30 maart 2012 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv afdeling Water Dr. Holtroplaan 5 Postbus BR Eindhoven Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 5\60

4 6\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

5 Inhoud Verantwoording en colofon... 5 Samenvatting Inleiding Aanleiding Doelstelling Geldigheidsduur Totstandkoming VGRP Leeswijzer Evaluatie Algemeen functioneren Waterplan Landerd Algemeen functioneren GRP Speerpunten GRP Watervisie Beleidskader Waterthema s Veiligheid Volksgezondheid Voldoende water Schoon en Natuurlijk water Gebruik en beleving Samenwerking en communicatie Rioleringsbeleid Beleidskaders De gemeentelijke zorgplichten Doelmatig beheer in de waterketen Bezuinigingsopgaven en gemeentelijke lasten Duurzaamheid en innovatie Doelstellingen komende planperiode Stedelijk afvalwater Inzameling afvalwater Emissiereductie VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 7\60

6 4.3.3 Aanpak emissies bij de bron Monitoring Hemelwater Inzameling hemelwater Scheiding hemelwater en stedelijk afvalwater Wateroverlast Grondwater Verantwoordelijkheden Oplossen grondwaterproblemen Beheer Waterloket Gegevensbeheer Transparantie in dienstverlening Servicenormen Waarborgen kwaliteit riolering Financiën Strategie en uitvoering Huidige situatie Aanwezige voorzieningen Zorgplichten Resultaten quickscan OAS Oijen Resultaten detailstudie OAS Land van Cuijk Resultaten Basis rioleringplan (BRP) Samenwerking Grondwater binnen Landerd Speerpunten Onderzoeksmaatregelen Inspectieprogramma Meten Actualisatie rioleringsplannen Benchmark riolering Foutieve aansluitingen Grondwateronderzoek Beheer- en onderhoudsmaatregelen Reiniging Onderhoud pompen en gemalen Storingsonderhoud Straatvegen en kolkenzuigen \60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

7 5.4.5 Baggeren Incidentele en projectmatige uitvoeringswerkzaamheden Rioolrenovatie en vervanging Vervangingen overige objecten Overige maatregelen Resterende waterplanmaatregelen Middelen Personele middelen Benodigde personele middelen Beschikbare personele middelen Financiële middelen Vervangingswaarde rioleringssysteem Kostendekking Uitgangspunten kostendekking Rioolheffing Conclusie Bijlage(n) 1. Evaluatie Waterplan Landerd 2. Evaluatie uitvoeringsprogramma GRP Beleidskaders 4. Overzicht rioolvoorzieningen 5. Maatregelen / kosten VGRP 6. Maatregelen waterplan 7. Kostendekkingsberekening VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 9\60

8 10\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

9 Samenvatting Algemeen Iedere gemeente is verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer, onderhoud en vervanging gemoeid zijn. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet gemeentelijke watertaken (2008), heeft de gemeente naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater er de zorgplicht voor hemelwater en grondwater bij gekregen. De verbrede zorgplichten worden opgenomen in een Verbreed GRP (VGRP) en bekostigd uit de rioolheffing. Bezuiniging en samenwerking Op 23 mei 2011 is het Bestuursakkoord Water ondertekend. Hiermee wordt meer gewerkt aan het gezamenlijk oplossen van knelpunten en vraagstukken in de regio (de goede dingen goed doen). Dit vraagt om een aanpak die meer gericht is op regionale kennis, kennis van kosteneffectiviteit van maatregelen en innovatie. Landerd zoekt daar waar mogelijk de samenwerking met waterschap Aa en Maas, en neemt de gemeente deel aan het regionale samenwerkingsverband As50+. Hierbij ligt de focus op de volgende vier k s; kwaliteit omhoog tegen lagere kosten door kennis deling en zorgen voor minder kwetsbaarheid (met name op personeelvlak). De gemeente verwacht dat op termijn ook de samenwerking met kabel en leidingbedrijven belangrijk gaat worden; werk-met-werk maken. Daarnaast staan gemeenten voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Hiermee komen de gemeentelijke rioleringsdoelstellingen onder druk te staan. De gemeente staat voor de opgave om een evenwicht te vinden waarbij de doelstellingen wel behaald worden, maar tevens toch tot een lastenverlaging leiden. Doelmatig beheer en slim samenwerken staan hierbij centraal. Waterplan en watervisie Gelijktijdig met het GRP is een waterplan opgesteld. Het waterplan bestaat uit twee delen; de watervisie met streefbeelden voor de situatie in 2030 (2008 opgesteld) en het bijbehorende projectenplan voor de periode 2007 t/m Op bestuurlijk niveau is besloten de watervisie Landerd onderdeel te laten uitmaken van dit VGRP. De watervisie is tenslotte de verbinding tussen alle gemeentelijke waterbelangen en de inrichting van het gewenste water- en rioleringsbeheer. De watervisie is op enkele kleine punten aangescherpt, maar heeft verder alleen een nieuwe houdbaarheidsdatum meegekregen. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 11\60

10 De maatregelen uit het Waterplan zijn in dit VGRP geëvalueerd. De overgebleven maatregelen zijn meegenomen in de bijlagen. Hierbij dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat deze maatregelen niet uit de rioolheffing gefinancierd worden. Voor deze maatregelen dient dan ook nog naar financiering gezocht te worden. Afvalwaterzorgplicht Alle percelen binnen de gemeente Landerd zijn voorzien van een rioolaansluiting met uitzondering van vijf woningen die ervoor gekozen hebben in eigenbeheer (en onderhoud) een IBA aan te leggen. Alle nieuwe percelen worden (gescheiden) aangesloten. Bij vervanging van bestaande riolering wordt eveneens een gescheiden systeem aangelegd. Afkoppelen, aanleg van waterberging en maatregelen aan het vrijvervalstelsel, het transportsysteem of de zuivering zijn geen doel op zich, maar moeten daadwerkelijk bijdragen aan de waterkwaliteit. In het Bestuursakkoord Water draait het om de goede dingen goed te doen. Kostenbeperkend toch de gewenste kwaliteit behalen en behouden, in goede samenwerking werk met werk maken. De gemeente zet ook voor de komende planperiode in op het verbeteren van de waterkwaliteit door middel van afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering. Echter wanneer lokaal renovatie doelmatiger is, zal het afkoppelen (voorlopig) worden uitgesteld, dit is maatwerk. Daarnaast zet de gemeente meer in op integrale projecten in de openbare ruimte, waarbij zoveel mogelijk de samenwerking met derden wordt gezocht; werk met werk maken. Het rioolstelsel van de gemeente Landerd is relatief jong, waardoor de grootste vervangingsinvesteringen pas over 30 tot 40 jaar verwacht worden. Hemelwaterzorgplicht De gemeente hanteert het uitgangspunt dat, mits dit doelmatig is, afvalwater en hemelwater zoveel mogelijk bij de bron gescheiden moeten worden. Voor een nieuwe aansluiting geldt dat in ieder geval gescheiden aangesloten moet worden. Op termijn worden de gemengde stelsels zoveel mogelijk vervangen door een gescheiden stelsel. Indien dit doelmatiger is, kan hierop lokaal worden afgeweken. Ten gevolge van klimaatveranderingen wordt de kans op wateroverlast groter. Het scheiden van afvalwater en hemelwater draagt tevens bij aan het beperken van de gezondheidsrisico s doordat zo min mogelijk afvalwater op straat kan komen te staan. 12\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

11 Gelet op de lokale omstandigheden is het niet mogelijk het hemelwater te infiltreren. Het hemelwater wordt verzameld en afgevoerd naar geschikt lokaal (gemeentelijk) oppervlaktewater. Deze locatie wordt ingericht als gemeentelijke bergingsvoorziening, waar het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren. In het kostendekkingsplan is rekening gehouden dat bij vervanging overal een gescheiden stelsel teruggelegd wordt. Daarnaast is geld gereserveerd voor het aanleggen van de bergingsvoorzieningen. Grondwaterzorgplicht De zorgplicht voor grondwater legt in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij de perceelseigenaar. Bij grondwaterproblemen verwacht de wetgeving dat de perceelseigenaar de vereiste maatregelen neemt om de problemen te verhelpen. De gemeente is dus niet zonder meer verantwoordelijk te houden voor een optredend grondwaterprobleem. Binnen Landerd worden zo wel te hoge als te lage grondwaterstanden gemeten. Over het algemeen kan gesteld worden dat in het stedelijk gebied de grondwaterstand hoog is. Per kern wijken de grondwaterstanden echter af. In het landelijk gebied zijn lokaal ten gevolge van de Peelrandbreuk, wijstgronden ontstaan, waardoor te hoge en te lage grondwaterstanden worden gemeten. Bij uitbreidingsplannen wordt in de initiatiefase gestart met het monitoren van grondwater door het plaatsen van peilbuizen. Dit geeft inzicht in de te nemen maatregelen in het uitbreidingsplan. Daarnaast wordt hiermee het effect van de drooglegging op de omgeving in kaart gebracht. Kostendekkingsplan Alle kosten die de drie zorgplichten met zich meebrengen worden betaald uit de rioolheffing. In het kostendekkingsplan is bepaald of de rioolheffing voldoende dekkend is om alle maatregelen uit te kunnen voeren. Doelmatig beheer en het slim combineren van werkzaamheden staan ook hierbij centraal. Bezuinigingsslagen zijn met name gevonden in de vervangingskosten voor de vrijvervalriolering. Op basis van ervaringscijfers is bepaald dat de technische levensduur verlengd kan worden van 60 naar 80 jaar. Alle investeringen worden jaarlijks geactiveerd en volledig via de voorziening afgeboekt. Hierdoor ontstaan geen kapitaallasten en dus ook geen rentelast. De huidige rioolheffing is niet kostendekkend, maar het saldo van de voorziening zorgt ervoor dat pas na de planperiode (2022) een stijging noodzakelijk is. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 13\60

12 14\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

13 1 Inleiding Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Niet alleen draagt het systeem bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook voorkomt het wateroverlast en draagt het bij aan een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving. Voldoende redenen om op dit punt goede afspraken vast te leggen en te zorgen voor een goede financiële dekking. In het voorliggend VGRP is, voor een periode van vier jaar, het rioleringsbeleid van de gemeente Landerd vastgelegd met een financiële doorkijk van 60 jaar. 1.1 Aanleiding De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm art ). Een van de verplichtingen uit de Wet milieubeheer betreft het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer, onderhoud en vervanging gemoeid zijn. Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met de verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. Deze wetswijzigingen werden ook wel verkort de Wet gemeentelijke watertaken genoemd. In de Wet op de waterhuishouding werd, naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater uit de Wet milieubeheer, de zorgplicht opgenomen voor hemelwater en grondwater. Op basis van de gewijzigde Gemeentewet kregen gemeenten meer mogelijkheden om kosten te verhalen die gepaard gaan met de hele gemeentelijke wateropgave, en de gewijzigde Wet milieubeheer bood gemeenten de mogelijkheid om meer regels te stellen aan de lozing van hemelwater en grondwater. Met de bovengenoemde wetswijzigingen werd de rioleringszorg van de gemeenten verbreed. Volgend op de Wet verbrede watertaken is op 22 december 2009 de nieuwe Waterwet van kracht geworden, hierin werd weer bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer samengevoegd, waaronder ook de Wet op de waterhuishouding. Voor 2013 dienen gemeenten een verbreed GRP op te stellen. Waarom een verbreed GRP (VGRP) Het huidige GRP heeft een looptijd tot begin 2012 en moet daarmee worden geactualiseerd. In het huidige GRP is reeds een eerste aanzet gedaan tot invulling van de drie zorgplichten. In dit voorliggend GRP is nadere invulling gegeven aan de verbrede zorgplichten en spreken we van een verbreed GRP. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 15\60

14 Waarom een VGRP + De gemeente heeft ervoor gekozen het waterplan tijdens het VGRPtraject te evalueren. De evaluatie bestaat voornamelijk uit het updaten van het projectenplan en bepalen waar de gemeente staat ten opzichte van de doelstellingen uit het waterplan. De visie krijgt een nieuwe houdbaarheidsdatum mee en de resterende maatregelen worden overgenomen in het maatregelen overzicht van het VGRP. Door de toevoeging van de watervisie aan het VGRP spreken we van een VGRP+. Gelijktijdig met het huidige GRP is een waterplan opgesteld. Het waterplan bestaat uit twee delen; de watervisie met streefbeelden voor de situatie in 2030 (2008 opgesteld) en het bijbehorende projectenplan voor de periode 2007 t/m Op bestuurlijk niveau is besloten de watervisie Landerd onderdeel te laten uitmaken van dit VGRP. De watervisie is tenslotte de verbinding tussen alle gemeentelijke waterbelangen en de inrichting van het gewenste water/ en rioleringsbeheer. Hierdoor geeft de watervisie richting aan andere visies, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Ook geeft de watervisie richting aan de keuze en invulling van maatregelen in een VGRP, of andere relevante uitvoeringsplannen. 1.2 Doelstelling Dit VGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven aan de rioleringszorg in Landerd. Het betreft een strategie voor de lange termijn. Ook wordt in het plan vastgelegd welke personele en financiële middelen nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren. Hiermee wordt de continuïteit van de rioleringszorg gewaarborgd, in lijn met de eisen uit de wetgeving. 1.3 Geldigheidsduur De gemeenteraad stelt het GRP voor een zelf te kiezen periode vast. Het nieuwe VGRP heeft, net als het vorige GRP, een geldigheidsduur van vier jaar, van 2012 tot en met 2015, zodat in iedere raadsperiode een herzien GRP kan worden behandeld. 1.4 Totstandkoming VGRP De totstandkoming van het voorliggend VGRP is in samenspraak met waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant opgesteld, waarbij Tauw het traject heeft begeleid. Gezamenlijk is invulling gegeven aan de ambities. De gemeente heeft er bewust voor gekozen niet het gehele VGRP extern op te laten stellen. De gemeente heeft zelf het maatregelenpakket opgesteld en een kostendekkingsberekening uitgevoerd. 16\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

15 1.5 Leeswijzer Het VGRP is opgebouwd volgens de hier volgende hoofdstukindeling. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in hoe het voorgaande GRP gefunctioneerd heeft, welke ontwikkelingen de gemeente heeft doorgemaakt en of de gestelde doelen gehaald zijn. Daarnaast is het waterplan geëvalueerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de watervisie. Hoofdstuk 4 geeft aan op welke manier invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten en binnen welke kaders zij dit doet. Het hoofdstuk beschrijft in feite de ambitie en de gewenste situatie voor de komende jaren. Dit vormt tevens het uitgangspunt voor de op te stellen strategie voor de komende planperiode. H2 H3 H4 Evaluatie Zijn de doelen gehaald? Watervisie Het rioleringsbeleid Ambitie en gewenste situatie Hoofdstuk 5 gaat in op de strategie voor de komende planperiode. Op kosteneffectieve wijze wordt invulling gegeven aan ambities en maatregelen voor de komende planperiode. Hoofdstuk 6 geeft weer welke middelen, op zowel het financiële als het personele vlak, nodig zijn om de strategie tot uitvoering te brengen (kostendekking). H5 H6 Strategie + Uitvoering Doelmatige invulling ambities en maatregelen Middelen Personeel, middelen, kostendekking VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 17\60

16 18\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

17 2 Evaluatie In dit hoofdstuk is teruggekeken op het algemeen functioneren van het waterplan en de daarin uitgewerkte thema s van het GRP de speerpunten uit het GRP. Daarbij is de vraag beantwoord in hoeverre de doelen- maatregelen zijn behaald, in hoeverre de strategie/ visie heeft gewerkt en welke invloed het beleid heeft gehad op de kostendekking. De evaluatie is uitgewerkt op hoofdlijnen. Van een aantal (technische) onderdelen zijn meer uitgewerkte details in bijlage 2 te vinden. 2.1 Algemeen functioneren Waterplan Landerd De watervisie is met name een inventarisatie per thema waarbij voor elk onderwerp is aangegeven wat moet (verplichtingen vanuit wetgeving), welke kansen en knelpunten er zijn en wat de gemeente Landerd wil (ambities). Tijdens workshops is gediscussieerd over knelpunten in het watersysteem en de mogelijke oplossingen. Het resultaat is in algemene bewoordingen samenvattend de beleidslijn voor gemeente Landerd De gemeente was zich bewust van de noodzaak tot een duurzaam waterbeheer en heeft in de afgelopen jaren al belangrijke projecten uitgevoerd. De projecten stonden echter nog op zich en zijn soms te weinig afgestemd op initiatieven en projecten van andere waterbeheerders. Het waterplan heeft als doel gehad hierin verandering te brengen en de wateragenda op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen sturen en uit te kunnen voeren. Goed waterbeheer Doelmatig en efficiënte uitvoering Draagvlak bij bestuur, ambtenaar intern en extern (buurgemeente), waterschap, belangenorganisaties en burgers Het waterplan is opgesteld samen met waterschap Aa en Maas in het bijzijn van provincie Noord- Brabant en Brabant Water. De doelstellingen die in het waterplan staan, zijn gezamenlijke doelstellingen waarvoor bij alle organisaties draagvlak is. Acties worden gezamenlijk opgepakt, besproken en uitgevoerd. Wat opvalt, is dat de geformuleerde doelen soms wat algemeen van aard zijn, waardoor het toetsen niet goed mogelijk is. Het proces van realisatie van de visie op water vergt continu aandacht en uitwerking in de werk/planprocessen van beide organisaties. Tegen het eind van de periode zou een nieuw projectenplan opgesteld worden, telkens voor een periode van vijf jaar. De gemeente heeft er in overleg met het waterschap voor gekozen een update van het waterplan in het VGRP te verwerken. Waarbij de visie een nieuwe houdbaarheidsdatum meekrijgt en eventueel overgebleven maatregelen meegenomen worden in het VGRP. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 19\60

18 Bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten is steeds nagestreefd om de zes thema's uit het waterplan in het project in te brengen. Het grootste deel van de uitgevoerde projecten is uitgevoerd met meerdere waterbeheerders en/of buurgemeenten. Hierbij zijn alle belanghebbende partijen betrokken. Figuur 2.1 Voorbeelden uitvoering projecten waterplan In bijlage 1 is de evaluatie van het waterplan opgenomen. 2.2 Algemeen functioneren GRP De strategie uit het GRP heeft gediend als leidraad voor de uitvoering van de rioleringszorg. Het uitvoeringsprogramma is vertaald naar de benodigde kredieten. Doordat in de afgelopen periode minder is uitgevoerd dan was gepland, is de voorziening meer gestegen dan in het GRP werd voorzien. Momenteel is een grootschalig integraal vervangingsplan (Zeeland Zuid-West) in voorbereiding (uitvoering medio 2012) en wordt een deel van het geld uit de voorziening voor dit project ingezet. In het voorliggende GRP is geen uitvoeringsprogramma op detailniveau opgenomen, maar een strategische planning. Het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld in operationele plannen. 20\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

19 2.3 Speerpunten GRP In het GRP zijn de volgende speerpunten opgenomen: Afkoppelen van regenwater vanaf de vuilwaterriolering in bestaand gebied door het aanleggen van gescheiden rioolsystemen Zoeken naar locaties voor het aanleggen van waterberging (vijvers, waterlopen en dergelijke) voor de berging van schoon water vanuit regenwaterriolering en voor regenwater dat over de oppervlakte afstroomt naar oppervlaktewater Hierdoor reduceren van het aantal overstorten vanuit de gemengde riolering met het uiteindelijke doel de overstorten te saneren In onderstaande paragrafen zijn bovengenoemde speerpunten nader beschreven in doelen. : 1. Bestaand systeem in stand houden door het uitvoeren van; reiniging en inspectie, klein en groot onderhoud bestaande riolering en vervanging of renovatie van bestaande riolering In de afgelopen planperiode is minder vervangen dan in het uitvoeringsprogramma was voorzien. Dit werd enerzijds veroorzaakt door tijdelijke onderbezetting anderzijds door veranderde inzichten. Daarnaast kunnen de resultaten van de OAS-en en een herzien BRP leiden tot gewijzigde maatregelen. De gemeente heeft ervoor gekozen eerst deze resultaten af te wachten alvorens tot uitvoering over te gaan. De gemeente streeft steeds meer naar integrale projecten. Door specifieke schadebeelden te verhelpen door (kleine) reparaties konden vervangingen uitgesteld worden. Hiermee is de levensduur van de riolering gerekt tot deze in een integraal project gezamenlijk met andere werkzaamheden kan worden meegenomen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde en uitgestelde werkzaamheden. In de uitvoeringsstrategie van het GRP zijn frequenties opgenomen voor het uitvoeren van reiniging, inspectie en onderhoudsmaatregelen. Deze zijn conform planning uitgevoerd. Het grootste deel van de vrijvervalriolering is geïnspecteerd. Gemiddeld kan gesteld worden dat de kwaliteit van de riolering redelijk tot goed is. Nog niet alle inspectiebeelden zijn in het beheersysteem ingelezen, maar het beheersysteem is naar schatting verder voor circa 98 % upto-date. De revisiegegevens (strengen en putten) zijn in eigen beheer in het beheersysteem verwerkt. Hierbij zijn ook de huisaansluitingen gescand en digitaal opgeslagen. 2. Afkoppelen regenwater van de vuilwaterriolering door infiltratie of aanleg gescheiden riolering Bij vervanging van het gemengd stelsel is een gescheiden stelsel teruggelegd. Het hemelwater wordt hierbij afgevoerd naar oppervlaktewater. Voor particulieren geldt dat zij op vrijwillige basis kunnen deelnemen door de voorzijde van de woningen af te koppelen. De gemeente legt in deze gebieden voor iedere woning een gescheiden huisaansluiting tot de perceelsgrens aan. VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 21\60

20 Voor alle kernen binnen de gemeente zijn 'master afkoppelplannen' opgesteld. Hierin is voor de gehele gemeente een gescheiden stelsel gedimensioneerd. Deze afkoppelplannen dienen als basis voor de vervangingswerkzaamheden. 3. Vergroten van de inhoud van het rioleringsstelsel bij rioolvervanging door verruiming of aanleg van gescheiden riolering Er is alleen extra berging gecreëerd door het aanleggen van gescheiden stelsels, zie verder punt 2 bovenstaand. 4. Aanbrengen van randvoorzieningen In de afgelopen planperiode zijn geen randvoorzieningen aangelegd, maar is ingestoken op het verder afkoppelen van verhard oppervlak. De bestaande randvoorzieningen zijn aangelegd in Uitbreiden van de rioleringstelsels bij uitbreidingsplannen De uitbreidingsplannen zijn voorzien van gescheiden rioolstelsels. Verwerking van het hemelwater vindt lokaal plaats binnen het uitbreidingplan in de vorm van retentievijvers. 6. Aanleggen van waterberging in de vorm van vijvers of waterlopen bij nieuwe uitbreidingsplannen of in bestaand gebied bij reconstructies en renovaties Alleen in de uitbreidingsplannen zijn extra waterberging aangelegd, in het kader van hydrologisch neutraal bouwen. Hierbij kan opgemerkt worden dat in de bouwrijp fase het hemelwater (de kolken) tijdelijk op het vuilwatersysteem worden aangesloten om verontreiniging van de waterberging te voorkomen. In bestaand gebied is voor de komende planperiode een waterberging gepland voor Zeeland Zuid-West. 7. Voorzieningen treffen op locaties waar grondwateroverlast aanwezig is waarbij de gemeente een zorgtaak heeft om dit probleem op te lossen Bij uitbreidingsplan wordt in de initiatiefase gestart met het monitoren van grondwater door het plaatsen van peilbuizen. Dit geeft inzicht in de te nemen maatregelen in het uitbreidingsplan. Daarnaast wordt hiermee het effect van de drooglegging op de omgeving in kaart gebracht. De gemeente heeft een taak om bij wijzigingen in de openbare ruimte grondwateroverlast te voorkomen. In Reek (Hogeweg en omgeving) en Zeeland (Repelakker) zijn grondwaterregulerende IT-riolen aangelegd. Dit zijn riolen waarvan de onderste helft gesloten is en de bovenste helft geperforeerd is. Hierdoor werkt de leiding tijdens hoge grondwaterstanden drainerend en tijdens lage grondwaterstanden infiltrerend. Het afgevoerde water (hemelwater of grondwater) wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. 22\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

21 3 Watervisie Op grond van de historische ontwikkeling, de analyse van het functioneren en de inventarisatie van de knelpunten en de wensen is in 2007 een visie op water in Landerd opgesteld waar iedereen nog steeds achter staat: Echt een visie op de gewenste waterontwikkeling. De watervisie richt zich met name op het stedelijk gebied, zonder daarbij relaties met het buitengebied, plannen & ontwikkelingen, de wensen en eisen die gemeente, waterbeheerder, inwoners en belangenorganisatie stellen uit het oog te verliezen. 3.1 Beleidskader Het gemeentelijk waterplan is het gemeentelijk beleidskader geweest waarbinnen afstemming plaats heeft gevonden. Het waterplan is de kapstok geweest voor: Samenwerking tussen gemeente en andere waterbeheerders De invulling van (nieuwe) wettelijke taken Het opstellen van integrale en duurzame maatregelen ter verbetering van de inrichting en het beheer van het watersysteem en de waterketen afgestemd op huidige en toekomstige gebiedsfuncties Versterking van de belevingswaarde van water bij de burger 3.2 Waterthema s Het ambitieniveau is tijdens de bijeenkomsten voor het waterplan bepaald met gemeente, waterschap en provincie en andere belangengroepen. Vanuit de evaluatie en de hierin geschetste aandachtspunten staan de hieronder genoemde thema s uit het waterplan nog steeds als kapstok voor de visie op water in De watervisie wordt mede ingegeven door de verwachte klimaatontwikkeling, waarin grotere pieken van wateroverlast en verdroging de komende jaren kunnen gaan optreden. Omdat de watervisie de verbinding tussen alle gemeentelijke waterbelangen en de inrichting van het gewenste water/ en rioleringsbeheer is en hierdoor richting geeft aan de keuze en invulling van maatregelen in een VGRP, worden de waterthema s met bijbehorend streefbeeld en beleidslijn nog kort toegelicht. Veiligheid Volksgezondheid Voldoende water Schoon / natuurlijk water Hergebruik en beleving Samenwerking en communicatie VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept 23\60

22 3.2.1 Veiligheid Streefbeeld 2030 Waterveiligheid De veiligheid van de inwoners tegen overstroming van de Maas is te allen tijde gegarandeerd. Zij wonen in een gebied waar alle (primaire) waterkeringen (Maasdijk) voldoen aan de normen. In geval van dijkdoorbraak is bekend welke gebieden risico s lopen als het gaat om de veiligheid. Er is een actueel noodplan aanwezig. Beleidslijn De verantwoordelijkheid voor primaire waterkeringen ligt bij het Rijk en waterschappen en is daarmee gemeente overstijgend. In de regionale en gemeentelijke planvorming worden ontwikkelingen in het kader van Maas als randvoorwaarde meegenomen. Veiligheid stedelijk watersysteem De inrichting van het stedelijk watersysteem is zodanig dat de kans op ongelukken minimaal is. Beleidslijn Bij een geplande reconstructie en/of groot onderhoud van watergangen en/ of aanliggende infrastructuur, worden maatregelen genomen om de veiligheid (werk-met-werk) van de inrichting van het watersysteem te maximaliseren. Bij nieuwe aanleg wordt ingestoken op een veilige en natuurlijke inrichting van watergangen en vijvers, afgestemd op gebiedsfuncties Volksgezondheid Streefbeeld 2030 Water is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Voor een goede gezondheid van de mens is het daarom belangrijk dat hij kan beschikken over een goede kwaliteit drinkwater tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Om op langere termijn verzekerd te zijn van gezond drinkwater is het van belang dat de kwaliteit van de grondstof, het grondwater, gewaarborgd is en blijft. 24\60 VGRP gemeente Landerd versie 3 - Concept

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017 2.1.7 Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021 1 Dossier 1792 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1792 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Bergen NH

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Bergen NH Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Bergen NH Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Bergen NH Doelmatige invulling van de zorgtaken DEFINITIEF GRP Vastgesteld 24 oktober 2011 Kenmerk

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1233527 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATER- EN RIOLERINGSPLAN LEIDSCHENDAM-VOORBURG Portefeuillehouder Smits, M. Datum 19 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Raadsvoorstel Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Samenvatting Dit voorstel geeft aan waarom de intrede van een grondwaterbeleidsplan

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

Module A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap. Inhoud

Module A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap. Inhoud Module A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Aspecten van een goede samenwerking 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018 25 november 2013 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Slochteren 2014-2018 Gemeente Slochteren Kenmerk R001-1207696JZG-rrt-V06-NL Verantwoording

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Jos Brok Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Samenwerken in de Waterketen Gemeentelijk RioleringsbeleidsPlan (GRP) Geeft in hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT Beleid Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte-

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP Januari 2014 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Definitief GRP Opdrachtgever Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100

Nadere informatie

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in:

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in: Digitale watertoets: Code: 20101212-33-2805 Datum: 2010-12-12 Waterschap kenmerk: IN2010-5379 W. Heijnen STANDAARD WATERPARAGRAAF PLAN: Schapenhouderij Holtstraat 44 (Mts. Plas) te Weerdinge Algemene projectgegevens:

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP)

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2014-2017 1. Inleiding Een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid voor de drie gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie