Het forfaitair tarief T125 van Sabam voor de vergoeding van de auteursrechten bij schoolactiviteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het forfaitair tarief T125 van Sabam voor de vergoeding van de auteursrechten bij schoolactiviteiten"

Transcriptie

1 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 augustus 2012 VSKO/DB/12.08 contact : Jaak Palmans, Het forfaitair tarief T125 van Sabam voor de vergoeding van de auteursrechten bij schoolactiviteiten 1 Kosteloze privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten Geregeld maakt een school gebruik van werken van muziek, literatuur, dans, toneel, film die auteursrechtelijk beschermd zijn. In principe zijn daarvoor auteursrechten verschuldigd. Deze worden geïnd door Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Voor scholen voorziet de auteurswet evenwel in een uitzondering 1). De school is geen auteursrechtelijke vergoeding verschuldigd indien de volgende drie voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: De uitvoering vindt plaats in het kader van schoolactiviteiten. Schoolactiviteiten zijn alle activiteiten van onderwijs en opleiding, voor zover ze gerelateerd zijn aan het onderwijsprogramma en het leerplan. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld activiteiten die in de klas of in het kader van het lessenpakket plaatsvinden, onder deze omschrijving vallen. Maar ook activiteiten in een ruimer schoolverband kunnen hieronder vallen, zolang een duidelijk en eenduidig verband aantoonbaar is met de educatieve opdracht van de school. Activiteiten van vermaak en ontspanning vallen echter niet onder deze omschrijving, zelfs niet als deze activiteiten op school of in het internaat plaatsvinden en er uitsluitend leerlingen en/of personeelsleden aan deelnemen. De uitvoering is privé. Een uitvoering is privé indien er uitsluitend leerlingen en/of personeelsleden van de school of het internaat aan deelnemen. Zodra er derden aanwezig zijn bij de uitvoering (bijvoorbeeld ouders, juryleden, sympathisanten, leerlingen of personeelsleden van een andere school, leden van de plaatselijke gemeenschap) is de uitvoering niet privé. De uitvoering is kosteloos. Kosteloos betekent dat de deelnemers (leerlingen en/of personeelsleden) geen inkomgeld of deelnameprijs betalen voor de uitvoering, ook niet via een periodieke afrekening (bijvoorbeeld op het einde van het trimester). Ook uitvoeringen waarvoor de school een bepaald bedrag moet betalen aan de uitvoerders (bijvoorbeeld een uitkoopsom), worden niet als kosteloos beschouwd, zelfs niet indien de deelnemers geen bijdrage hoeven te betalen. Indien de school één of meer uitvoerende artiesten (bijvoorbeeld zanger, cabaretier, voordrachtkunstenaar, schrijver die voorleest uit eigen werk) uitnodigt voor een optreden op school, dan dient zij aan betrokkene(n) een bepaald bedrag te betalen. Dit bedrag noemt men de uitkoopsom Dit bedrag dekt het optreden van de uitvoerende artiest(en), meer bepaald de prestatie als dusdanig. 1) Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994, art. 22, 1, 3. Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen [ ] de kosteloze privé-uitvoering [ ] in het kader van schoolactiviteiten.

2 De uitkoopsom dekt echter niet de auteursrechten die verschuldigd zijn aan de auteurs van de opgevoerde werken. Deze auteursrechten moeten doorgaans met Sabam afgerekend worden, vermits Sabam voor verreweg de meeste auteurs de rechten beheert. Sabam zal vervolgens, na afhouding van kosten, deze rechten doorstorten aan de rechthebbende auteurs. Het is mogelijk dat de rechthebbende auteur dezelfde persoon is als degene die het optreden verzorgd heeft. Indien bijvoorbeeld Johan Verminnen tijdens zijn optreden uitsluitend liedjes brengt waarvan hij zelf tekst en muziek geschreven heeft, dan komen zowel de uitkoopsom als de auteursrechten (weliswaar via de omweg van Sabam) aan hem toe. Maar dit ontslaat de school niet van de verplichting zowel de uitkoopsom aan de artiest als de auteursrechten aan Sabam te betalen. Ook bij live-optredens waarvoor de school rechtstreeks aan de artiest een uitkoopsom betaalt, moet de school dus aan Sabam een bedrag betalen. De school dient daartoe contact op te nemen met het plaatselijke Sabam-kantoor. Op de website van Sabam vindt u de nodige gegevens. Surf daartoe naar en klik achtereenvolgens op Ons repertoire gebruiken Af en toe Plaatselijke inningskantoren. Indien u nalaat Sabam twee weken voor het optreden op de hoogte te stellen en Sabam neemt hier achteraf kennis van, dient u een boete van 30 % te betalen. Daarentegen worden kosten die aangerekend worden voor de verwerking van reservaties, voor het onthaal van het publiek of voor het drukwerk van een programmabrochure, niet beschouwd als betalende inkom, voor zover ze als dusdanig geafficheerd zijn en het bedrag van 5 niet overschrijden. Indien deze drie voorwaarden (schoolactiviteit privékarakter kosteloos) niet gelijktijdig vervuld zijn, dient de school een auteursrechtelijke vergoeding te betalen voor deze activiteit. We wijzen er nog op dat achtergrondmuziek in een didactisch restaurant (hotelschool) of in een didactisch kapsalon of schoonheidssalon gerekend wordt tot de uitvoeringen in het kader van schoolactiviteiten waarvoor geen toestemming gevraagd moet worden en waarvoor geen auteursrechten verschuldigd zijn. Het feit dat er klanten aanwezig zijn die betalen voor de dienstverlening (niet voor de muziek), doet hieraan geen afbreuk. In deze gevallen is de school wel naburige rechten verschuldigd. Dit laatste is evenwel niet het geval voor een internaat of voor een refter waar de leerlingen hun boterhammen of een door de school bereide maaltijd opeten, omdat dit beschouwd wordt als een kosteloze privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten. Ook voor de kosteloze uitvoering van een werk tijdens een publiek examen 2) zijn geen auteursrechten of naburige rechten verschuldigd, zolang het doel van de uitvoering niet het werk zelf is, maar het beoordelen van de uitvoerder of uitvoerders van het werk met het oog op het verlenen van een kwalificatiegetuigschrift, een diploma of een titel binnen een erkende onderwijsinstelling. Op onze website vindt u een databank met informatie over de toepasselijke auteursrechten en naburige rechten bij uiteenlopende activiteiten op school. 2 2) Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994, art. 46, 6.

3 2 Activiteiten onderworpen aan de auteursrechtelijke vergoeding Activiteiten die ontspanning of vermaak op het oog hebben, en/of waaraan derden deelnemen, en/of waarvoor een bijdrage betaald moet worden, zijn dus wel onderworpen aan de auteursrechtelijke vergoeding. Het bedrag dat de school moet betalen, verschilt naar gelang van de aard van de activiteit. De school kan ervoor opteren om deze vergoeding voor elke activiteit afzonderlijk te betalen (zie hierna, punt 2.2). Doorgaans is het voor de school echter interessanter om een forfaitair jaartarief te betalen (zie hierna, punt 2.1). 2.1 Het forfaitair jaarcontract De toepasselijke tarieven Het forfaitair jaarcontract (tarief T125) geeft de school gedurende één schooljaar het recht binnen de school mechanische achtergrond en voorgrondmuziek, levende muziek, lezingen, filmvoorstellingen en toneelopvoeringen te brengen. De overeenkomst is uitgewerkt in overleg met het ministerie van onderwijs en de onderwijskoepels en biedt de scholen de mogelijkheid om voor een hele reeks activiteiten aan hun auteursrechtelijke verplichtingen te voldoen door een eenmalige bijdrage op jaarbasis te betalen. Met ingang van 1 september 2012 worden ook de activiteiten georganiseerd door de ouderraad, oudervereniging, leerlingenraad, oud-leerlingenvereniging door dit forfaitair jaarcontract gedekt. U heeft de keuze tussen twee verschillende tarieven, naargelang de activiteiten op occasionele basis of in het kader van gelegenheidsmanifestaties voorkomen (bijvoorbeeld feestelijkheden, fuiven, liveconcerten, filmvertoningen, toneelopvoeringen, leerlingenshows, sportdagen, opendeurdagen, quizzen, spaghettiavonden, ); de activiteiten op regelmatige basis voorkomen (bijvoorbeeld achtergrondmuziek op de speelplaats, in de gangen, in de ontvangstruimte, in de refter, in de leraarslokalen, ). Bemerk dat in dit geval ook achtergrondmuziek gedekt is die afgespeeld wordt in lokalen die uitsluitend door personeelsleden betreden worden (bijvoorbeeld een radiotoestel op het secretariaat, in de leraarskamer, in het werkhuis van de klusjesman, ). De volgende prijzen zijn van toepassing: 3 TARIEF T125 Gebruik van het repertoire van Sabam Basisonderwijs Secundair onderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Bedrag per leerling per schooljaar (excl. 6 % btw) Uitsluitend gebruik op occasionele basis 0,64 per leerling Minimum: 80 Maximum: 268 0,96 per leerling Minimum: 161 Maximum: ,10 per cursist Minimum: 16 Maximum: 107 0,30 per leerling Minimum: 75 Maximum: 800 Gebruik op occasionele en regelmatige basis 0,85 per leerling Minimum: 107 Maximum: 357 1,29 per leerling Minimum: 214 Maximum: ,13 per cursist Minimum: 21 Maximum: 143 0,60 per leerling Minimum: 100 Maximum: Het tarief T125 is niet van toepassing op de volgende activiteiten: het gebruik van mechanische muziek in de schoolrestaurants, als deze restaurants ook toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Let wel: voor didactische restaurants is sowieso

4 geen auteursrechtelijke vergoeding verschuldigd, ook niet als er buitenstaanders komen (zie punt 1); het gebruik van het repertoire buiten de lokalen van de school, als de deelnemers inkomgeld moeten betalen of als een uitkoopsom betaald wordt aan de optredende artiesten. Let wel: kosten die aangerekend worden voor de verwerking van reservaties, voor het onthaal van het publiek of voor het drukwerk van een programmabrochure, worden niet beschouwd als betalende inkom, voor zover ze als dusdanig geafficheerd zijn en het bedrag van 5 niet overschrijden; telefonische wachtmuziek en muziek op websites; alle evenementen georganiseerd door of in universiteiten en hogescholen. Voor deze activiteiten dient de school afzonderlijk te betalen (zie hierna, punt 2.2) Rapportering van de activiteiten De geïnde vergoedingen worden door Sabam grotendeels doorgestort naar de rechthebbenden (auteurs, componisten, toneelschrijvers, filmmakers en andere disciplines). Informatie over welke werken effectief door de scholen gebruikt worden, is belangrijk om deze verdeling zo fair mogelijk te laten verlopen. Sabam nodigt de scholen daarom uit zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis te engageren om op het einde van het schooljaar de programmablaadjes van de concerten en theatervoorstellingen die onder het jaartarief T125 vallen, aan Sabam door te sturen. Voor het gebruik van mechanische muziek volstaat de opgave van het aantal evenementen per type (fuif, opendeurdag, ouderfeest, ). Scholen die hieraan meewerken, krijgen een reductie van 2,5 eurocent per leerling op het toepasselijk tarief Aanvullende informatie Als de school een jaarcontract T125 wenst af te sluiten, neemt ze contact op met Sabam, Customer Service, Aarlenstraat 75 77, 1040 Brussel, tel , Als bijlagen bij deze mededeling vindt u aanvullende informatie, met name: een juridische analyse van de toepassing van de auteurswet op scholen (Bijlage 1); een overzicht in tabelvorm van een hele reeks activiteiten op school, met daarbij een antwoord op de vraag of er al dan niet auteursrecht aan Sabam verschuldigd is (Bijlage 2); de algemene voorwaarden van tarief T125 (Bijlage 3); de technische fiche van tarief T125 (Bijlage 4). Ook op de website van Sabam vindt u informatie: > Onderwijsinstellingen (Tarief 125). 2.2 De tarieven voor de afzonderlijke activiteiten De school is niet verplicht het jaartarief T125 te onderschrijven. U kunt nog steeds uw auteursrechtelijke vergoeding voor elke activiteit afzonderlijk regelen. U dient dan elke activiteit tijdig aan te geven bij het hoofdkantoor van Sabam en de verschuldigde vergoeding te betalen. Daartoe neemt u contact op met Sabam, Customer Service, Aarlenstraat 75 77, 1040 Brussel, tel , De regionale inningskantoren van Sabam zijn opgeheven. U kunt ook via e-licensing een aanvraag tot toelating indienen of een simulatie uitvoeren van het tarief dat op uw activiteit van toepassing is. Daartoe surft u naar 4

5 Als bijlage 5 bij deze mededeling vindt u een overzicht van de belangrijkste afzonderlijke tarieven 3) die voor de school van toepassing kunnen zijn. Voor scholen die slechts een beperkt aantal activiteiten organiseren, kan deze benadering interessanter zijn. Het is immers mogelijk dat het forfaitaire tarief T125 duurder is dan de som van de vergoedingen voor een beperkt aantal afzonderlijke activiteiten. Administratief is deze benadering echter veel omslachtiger, aangezien de school elke afzonderlijke activiteit moet melden en betalen. Het is ook niet uitgesloten dat de school de aangifte over het hoofd ziet, en achteraf met een boete geconfronteerd wordt. Een school met een overeenkomst voor tarief T125 heeft daarentegen in de loop van het schooljaar (bijna) geen beslommeringen meer. 2.3 Wat staat de school te doen? De school doet er goed aan om haar activiteiten op jaarbasis aan een onderzoek te onderwerpen en na te gaan hoe groot de totale vergoeding is die ze voor deze afzonderlijke activiteiten aan Sabam moet betalen. Indien dit totaal bedrag groter is dan het forfaitaire tarief T125, dan stapt de school best over naar de formule van het jaarlijkse forfait. 5 3) De tarieven op deze technische fiches zijn aan indexering onderworpen.

6 Bijlage 1 TOEPASSING VAN DE WET OP HET AUTEURSRECHT OP ONDERWIJSINSTELLINGEN - JURIDISCHE ANALYSE Met deze nota willen wij een zo volledig en zo transparant mogelijke uiteenzetting geven over het algemene principe van het exclusief recht van de auteur, zoals de wet van 30 juni 1994 dit definieert, alsook dieper ingaan op de welbepaalde uitzondering op het exclusief recht van de auteur, en meer bepaald de kosteloze uitvoering in het kader van schoolactiviteiten. Bij deze nota hoort een overzicht van de verschillende specifieke gevallen waarvoor scholen wel of geen auteursrechten verschuldigd zijn. Algemene beschouwingen Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procédé aan het publiek mede te delen. 1 Op basis van hogervermelde wet, kunnen de auteurs van werken van letterkunde of kunst de volgende handelingen toestaan of verbieden: de reproductie op welke wijze of in welke vorm ook. Het reproductierecht heeft een breed toepassingsgebied en omvat onder andere het recht tot toestaan of verbieden van het kopiëren, de distributie, de verhuring, de uitlening en de adaptatie van werken van letterkunde of kunst; de mededeling aan het publiek volgens ongeacht welk procédé. Het recht op mededeling aan het publiek heeft een breed toepassingsgebied en omvat onder andere het recht tot toestaan of verbieden van de live-uitvoering of de mededeling via een technisch middel op een openbare plaats, de audiovisuele uitzending en de uitzending van geluid en de beschikbaarstelling voor het publiek, op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn. Voor bovenstaande exploitatievormen verleent de wetgever aan de auteur het exclusief recht om deze exploitatievormen toe te laten of te verbieden. De auteur kan zijn toelating afhankelijk maken van het naleven van een aantal voorwaarden die hij zelf vastlegt. Hij kan bijvoorbeeld opleggen dat de toelating voorafgaand wordt gevraagd, dat binnen een vastgelegde termijn een gepaste vergoeding wordt betaald, Op het exclusief recht van de auteur zijn er echter ook uitzonderingen, zoals de kosteloze privé-uitvoering binnen de familiekring, maar ook de kosteloze privéuitvoering in het kader van schoolactiviteiten. Hieronder wordt dieper ingegaan op deze uitzondering. 1 artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het Auteursrecht en de naburige rechten. 1 20/08/2008

7 Bijlage 1 de kosteloze privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten Artikel 22, 1, 3 van de wet van 30 juni 1994 stelt : Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen de kosteloze privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten De woorden of in het kader van schoolactiviteiten werden toegevoegd met de wet van 22 mei De uitzondering van artikel 22, 1, 3 geldt slechts als aan de volgende voorwaarden op cumulatieve wijze is voldaan : - de uitvoering moet kosteloos (1) zijn - de uitvoering moet privé (2) zijn - de uitvoering moet in het kader van schoolactiviteiten (3) gebeuren Deze uitzondering op de wet dient restrictief geïnterpreteerd te worden. Uiterst belangrijk is de notie uitvoering, aangezien enkel de uitvoering onder de uitzondering valt. Opvoeringen daarentegen zijn geen uitzondering op het exclusief recht (en moet de schooldirectie de toestemming van de rechthebbenden aanvragen en bekomen). Onder opvoering wordt begrepen de levende vertoning, een toneeloptreden of een levend muzikaal of dansoptreden (live-optreden). Ook het gebruik van platen, cd (mechanische muziek) tijdens een muziekoptreden, een dans- of een toneelvoorstelling, maakt deel uit van een opvoering en maakt geenszins het voorwerp uit van de uitzondering op het exclusief recht, zelfs niet indien de inkom gratis is. Bepaalde opvoeringen kunnen echter ook vrijgesteld zijn van auteursrechten (vb : een gratis live-concert door leerlingen uitsluitend ten behoeve van leerlingen, klasaudities met gratis inkom, ). Voor meer info, zie de lijst van praktijkgevallen. 1/ Kosteloos De verwijzing naar het kosteloze karakter van de mededeling is eerder een verduidelijking dan een bijkomende voorwaarde. Deze verduidelijking bestond vroeger niet en verscheen pas in de wet op het auteursrecht van De toevoeging van het begrip kosteloos helpt bepaalde twijfels uit de wereld die onder de oude wet bestonden. Het vragen van toegangsgeld voor een op- of uitvoering volstaat om de organisator te verplichten om de toestemming van de rechthebbenden van gebruikte werken te vragen. Noteer evenwel dat het kosteloze aspect van een activiteit zich niet beperkt tot het niet vragen van een bepaalde inkom- of deelnameprijs. Activiteiten waarvoor op het tijdstip van het evenement geen inkomprijs wordt gevraagd, doch waarvoor aan de ouders (bijvoorbeeld door middel van een periodieke of aparte afrekening) een uitgestelde deelnameprijs wordt aangerekend, worden niet als gratis of kosteloos beschouwd. 2 Omzetting Europese Richtlijn inzake het Auteursrecht en de Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij 2 20/08/2008

8 Bijlage 1 Een voorstelling waarbij uitvoerende kunstenaars, artiesten, muzikanten of toneelspelers optreden en waarvoor een artistiek budget of uitkoopsom voorhanden is, valt evenmin onder de uitzonderingsregel. Voor al deze gevallen geldt geen vrijstelling en zijn dus auteursrechten verschuldigd. 2/ Privé Algemeen wordt met het privé-karakter in het kader van schoolactiviteiten de besloten gemeenschap van een school, een onderwijsinstelling, een internaat en dergelijke verstaan, voor zover deze zich beperkt tot de leerlingen en het personeel van de. 3/ schoolactiviteiten Onder schoolactiviteiten verstaan we alle activiteiten van onderwijs en opleiding. Het betreft activiteiten van al dan niet gesubsidieerde openbare of private, die al dan niet diploma's uitreiken, al dan niet tot de verenigingssector behoren en al dan niet gericht zijn op tewerkstelling, alsook om enig ander type van instelling of voorziening, zulks op voorwaarde dat daadwerkelijk onderwijs of opleiding wordt verstrekt. 3 Het is duidelijk dat onder meer alle vormen van leerplichtonderwijs onder deze omschrijving vallen (evenals het deeltijds kunstonderwijs, volwassenonderwijs, de CLB s,..). Deze schoolactiviteiten moeten uitdrukkelijk opgenomen zijn in het onderwijsprogramma of het leerplan en zijn voornamelijk gericht op het behalen van de eindtermen/leerdoelen of competenties. Deze schoolactiviteiten omvatten niet enkel de activiteiten binnen het strikte lessenpakket of de klasomgeving, maar kunnen eveneens betrekking hebben op activiteiten in een ruimer schoolverband, zolang een duidelijk en éénduidig verband aantoonbaar is met de educatieve opdracht van de instelling. Onder schoolactiviteiten zoals hierboven gedefinieerd, wordt echter niet verstaan, de zuivere vermaak- en ontspanningsactiviteiten. Ook ontspanningsvormen in de context van het internaat vallen hier niet onder. Samengevat: Er zijn geen auteursrechten verschuldigd voor zover de uitvoering kosteloos gebeurt in het strikte kader van schoolactiviteiten. Aansluitend op deze juridische nota vindt u een lijst waarin de meest concrete praktijkgevallen samengebracht worden met de aanduiding of u al dan niet auteursrechten verschuldigd bent en hiervoor de nodige stappen dient te ondernemen bij uw regionaal inningskantoor van SABAM. 3 Definitie opgenomen in het KB van 8 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 3 20/08/2008

9 Bijlage 2 In welke gevallen zijn er aan SABAM auteursrechten verschuldigd, en in welke gevallen niet? In de hierna volgende tabellen zijn in alfabetische volgorde concrete gevallen samengebracht met - voor elk betrokken geval de vermelding of u hiervoor stappen moet ondernemen bij uw regionaal inningskantoor van SABAM, of niet. Enkele voorafgaande opmerkingen: In de kolom Toe te passen tarief worden 2 of meerdere tarieven vermeld : 1. Indien de activiteit door het jaarcontract wordt gedekt, wordt het tarief 125: Jaarcontract vermeld in de betreffende kolom. 2. Het tarief dat voor deze activiteit van toepassing is indien geen jaarovereenkomst aan het tarief 125 is afgesloten In bepaalde gevallen waarbij opvoeringen plaatsvinden in samenwerking met Jeugd & Muziek of met derden (bv : bioscoopuitbaters, culturele centra, ), dient de onderwijsinstelling zich ervan te vergewissen of de auteursrechten al dan niet rechtstreeks door Jeugd en Muziek (of andere derden) worden geregeld met SABAM. Voor zover het geen adaptaties of bewerkingen betreft, is het gebruik van werken van auteurs die meer dan 70 jaar overleden zijn (publiek domein) vrijgesteld van auteursrechten. Teneinde te voorkomen dat er bij de opvoering van een toneelstuk in een niet-originele versie mogelijkerwijze een inbreuk wordt gepleegd op het zgn. moreel recht van de auteur, is het steeds aangeraden om SABAM voorafgaand op de hoogte te brengen van elke geplande toneelopvoering. Naast SABAM kunnen er nog andere instanties zijn waaraan u rechten moet betalen, bijvoorbeeld wat de naburige rechten van de uitvoerders betreft (zie of de rechten op partituren (Semu).

10 Achtergrondmuziek lokalen Achtergrondmuziek op speelplaats e.d. Concerten Eigen werk van leerlingen en / of personeel van de onderwijsinstelling Elektronisch leerplatform in VOORAF TOESTEMMING AANVRAGEN BIJ SABAM Achtergrondmuziek in ruimten waar geen les wordt gegeven (bijvoorbeeld in de leraarskamer of in de keuken) Achtergrondmuziek op de speelplaats, in de gangen, in de refter e.d. Live-concert of repetitie waarbij niet enkel leerlingen of personeel van de onderwijsinstelling aanwezig is of waarvoor inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd of waarvoor een uitkoopsom wordt betaald Opvoering, voorlezing of vertoning van eigen werk (muziek, poëzie, proza, toneel, foto s, filmpjes ) van leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling die aangesloten zijn bij SABAM waarbij niet enkel leerlingen of personeel van de onderwijsinstelling aanwezig is of waarvoor inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd of waarvoor een uitkoopsom wordt betaald Evenementen Chrysostomos, 100 dagenviering, klasfuiven, schoolfuiven, reünie van oudleerlingen en soortgelijke evenementen met voorgrond en/of achtergrondmuziek en/of live-optredens Examens Publiek examen waarbij een of meerdere werken worden uitgevoerd en waarvoor inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd TOE TE PASSEN TARIEF T57 : Werkruimten - Bedrijfsrestaurant - Wandelgangen T57 : Werkruimten Bedrijfsrestaurant - Wandelgangen T30 : Levende muziek - Ernstig T30 : Levende muziek - Ernstig T32A : Filmvertoningen T202/203/204/205 : Toneel Zie Website extranet, Website intranet T106 : Mechanische achtergrond muziek - Zonder T122 : Mechanische achtergrond muziek - Met T105 : Mechanische voorgrondmuziek T30 : Levende muziek - Ernstig T202/203/204/205 : Toneel Bijlage 2 GEEN TOESTEMMING VAN SABAM NODIG Achtergrondmuziek in een didactisch restaurant of in een didactisch kapsalon waar leerlingen praktijklessen volgen en waar klanten aanwezig zijn die al dan niet betalen voor de dienstverlening Achtergrondmuziek met specifieke pedagogische doelstellingen tijdens recreatieve schooltijd (op de speelplaats, in de gangen, in de refter e.d.) Gratis live-concert of repetitie door leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling, uitsluitend ten behoeve van leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling en voorzover er geen uitkoopsom wordt gevraagd Opvoering, voorlezing of vertoning van eigen werk (muziek, poëzie, proza, toneel, foto s, filmpjes ) van leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling die niet aangesloten zijn bij Sabam Chrysostomos, 100 dagenviering, klasfuiven, schoolfuiven, reünie van oudleerlingen en soortgelijke evenementen zonder muziekuitvoeringen Publiek examen met gratis inkom waarbij een of meerdere werken worden uitgevoerd, op voorwaarde dat het doel van de uitvoering niet het werk zelf is, maar wel de beoordeling van de uitvoerders met het oog op het verlenen van een kwalificatiegetuigschrift, een diploma of een titel binnen een erkende onderwijsvorm 1 20/08/2008

11 Bijlage 2 Feestelijkheden met externen Feestelijkheden uitsluitend met internen Filmvertoningen VOORAF TOESTEMMING AANVRAGEN BIJ SABAM Ouderfeest, grootouderfeest, eindejaarsfeest, nieuwjaarsreceptie en soortgelijke feestelijkheden met voorgrond en/of achtergrondmuziek en/of liveoptredens, ongeacht of er inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd Personeelsfeest met voorgrond en/of achtergrondmuziek en/of live-optredens, ongeacht of er inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd Vertoning van een film op school of buiten de school waarvoor inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd TOE TE PASSEN TARIEF T106 : Mechanische achtergrond muziek - Zonder T122 : Mechanische achtergrond muziek - Met T30 : Levende muziek - Ernstig T105 : Mechanische voorgrondmuziek T106 : Mechanische achtergrond muziek - Zonder T122 : Mechanische achtergrond muziek - Met T30 : Levende muziek - Ernstig T105 : Mechanische voorgrondmuziek T32A : Filmvertoningen GEEN TOESTEMMING VAN SABAM NODIG Ouderfeest, grootouderfeest, eindejaarsfeest, nieuwjaarsreceptie en soortgelijke feestelijkheden zonder muziekuitvoeringen Sinterklaasfeest met uitsluitend live-opvoering door leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling, waar geen buitenstaanders aanwezig zijn en waarvoor geen inkomgeld (of bijdrage achteraf) betaald moet worden en voor zover er geen uitkoopsom wordt gevraagd Gratis vertoning van een film op of buiten de school, tijdens de lesuren, uitsluitend voor leerlingen en/of het personeel van de onderwijsinstelling Handicap Reproductie van werken is toegestaan als dit rechtstreeks verband houdt met een handicap (bijvoorbeeld tekst omzetten naar Braille of weergeven op een groot scherm) Klasaudities Klasauditie met betalende inkom T30 : Levende muziek - Ernstig T202/203/204/205 : Toneel Klasauditie met gratis inkom Klassikaal gebruik Tijdens de les tekst, beeld en/of geluidsmateriaal tonen en/of laten beluisteren (bijvoorbeeld cd, dvd, Powerpoint-presentatie, webpagina, ) 2 20/08/2008

12 Bijlage 2 Markten Open leercentrum Opname van voorstellingen, duplicatie en verkoop ervan Parascolaire activiteiten Poëzie, proza Schoolradio Toneelopvoeringen VOORAF TOESTEMMING AANVRAGEN BIJ SABAM Kerstmarkt, rommelmarkt, fancyfair, stoet en soortgelijke evenementen met voorgrond en/of achtergrondmuziek en/of live-optredens, ongeacht of er inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd Opendeurdag, pensenkermis, spaghetti-avond, mosselensouper, karaokeoptreden, quiz en soortgelijke activiteiten met voorgrond en/of achtergrondmuziek en/of liveoptredens, ongeacht of er inkomgeld (of een bijdrage achteraf) wordt gevraagd Voorlezen van poëzie, proza en dergelijke door de auteur, leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling waarbij buitenstaanders aanwezig zijn en/of waarvoor inkomgeld (of een bijdrage achteraf) of een uitkoopsom betaald moet worden, en voorzover dat het gaat om werken van het SABAM-repertoire Uitzendingen door een eigen schoolzender Live-opvoering of repetitie van een toneelstuk, waar buitenstaanders aanwezig zijn of waarvoor inkomgeld (of een bijdrage achteraf) of een uitkoopsom betaald moet worden, en voorzover dat het gaat om werken van het SABAM-repertoire TOE TE PASSEN TARIEF T106 : Mechanische achtergrond muziek - Zonder T122 : Mechanische achtergrond muziek - Met T30 : Levende muziek - Ernstig T105 : Mechanische voorgrondmuziek Zie Website extranet, Website intranet Op aanvraag T106 : Mechanische achtergrond muziek - Zonder T122 : Mechanische achtergrond muziek - Met T30 : Levende muziek - Ernstig T105 : Mechanische voorgrondmuziek T30 : Voordrachten - Lezingen Op aanvraag T202/203/204/205 : indien betalende inkom GEEN TOESTEMMING VAN SABAM NODIG Kerstmarkt, rommelmarkt, fancyfair en soortgelijke evenementen zonder muziekuitvoeringen Opendeurdag, pensenkermis, spaghettiavond, mosselensouper, quiz en soortgelijke activiteiten zonder muziekuitvoeringen Voorlezen van poëzie, proza en dergelijke door de auteur, leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling op school waarbij geen buitenstaanders aanwezig zijn en waarvoor geen inkomgeld (of bijdrage achteraf ) betaald moet worden en voorzover er geen uitkoopsom wordt gevraagd Het opstarten en het tijdelijk exploiteren van een schoolradio als project in het kader van een schoolactiviteit en voor zover het bereik beperkt is tot de instelling Live-opvoering of repetitie van een toneelstuk door leerlingen en/of personeel van de onderwijsinstelling, waar geen buitenstaanders aanwezig zijn en waarvoor geen inkomgeld (of bijdrage achteraf) betaald moet worden en voorzover er geen uitkoopsom wordt gevraagd 3 20/08/2008

13 Bijlage 2 Webpagina s extranet Webpagina s internet Webpagina s intranet VOORAF TOESTEMMING AANVRAGEN BIJ SABAM Publiceren van tekst, geluid en/of beeldmateriaal op het openbaar internet en voorzover het gaat om werken van het SABAM-repertoire TOE TE PASSEN TARIEF Op aanvraag GEEN TOESTEMMING VAN SABAM NODIG Publiceren van tekst, geluid en/of beeldmateriaal op een gesloten netwerk, dat van buiten de school enkel via een gebruikersnaam en een wachtwoord toegankelijk is, is toegelaten tegen vergoeding. Het betalen van deze vergoeding is echter nog niet wettelijk geregeld. Publiceren van tekst, geluid en/of beeldmateriaal op een schoolnetwerk dat niet van buiten de school toegankelijk is, is toegelaten tegen vergoeding. Het betalen van deze vergoeding is echter nog niet wettelijk geregeld. 4 20/08/2008

14 Algemene voorwaarden tarief 125 Bijlage 3 Art. 1. SABAM verleent de titularis van de overeenkomst Abonnement muziek-, toneel- en literaire uitvoeringen Schoolinstellingen hierbij uitdrukkelijk de toelating bedoeld in artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994, voor de uitvoering van alle beschermde werken uit het SABAM- en internationale repertoire, zoals bepaald in de hierna volgende artikels. Deze toelating is niet overdraagbaar en heeft alleen betrekking op het auteursrecht en niet op de naburige rechten (rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten). Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Deze overeenkomst is alleen geldig voor de publieke uitvoeringen die door de titularis (alsook de ouderwerking, de leerlingenraad, de oudleerlingenraad en de lerarenvereniging) ten gehore worden gebracht in de in bijgaande overeenkomst vermelde instelling. De tariefvoorwaarden worden nader bepaald in bijgaande overeenkomst. De titularis verbindt zich ertoe voor de uitvoeringen slechts rechtsgeldig vervaardigde audio- of audiovisuele dragers te gebruiken. Zijn niet opgenomen in deze overeenkomst en dienen het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke toelating volgens de gangbare tarieven : - elk gebruik van het repertoire in restaurants van de onderwijsinstelling die ook toegankelijk zijn voor buitenstaanders met uitzondering van didactische restaurants (hotelscholen) en didactische kappers- en schoonheidsalons - elk gebruik van het repertoire buiten de lokalen van de schoolinstelling met betalende inkom en/of een uitkoopsom (Een reserveringskost, onthaalkost of drukkost voor programma tot max 5, voor zover zo geafficheerd, wordt niet beschouwd als een betalende inkom); - alle evenementen georganiseerd door / in universiteiten en hogescholen. De titularis blijft -ten opzichte van SABAM- verantwoordelijk voor de uitvoeringen in zijn instelling, gebracht door hemzelf of door derden, zelfs als ze buiten de bepalingen van deze overeenkomst vallen. De titularis dient bij de hoofdzetel van SABAM onmiddellijk aangifte te doen van elke wijziging in zijn instelling die een invloed kan hebben op het tarief of de contractuele voorwaarden. Daarvoor dient de titularis SABAM uiterlijk op 1 juni van elk jaar in te lichten over het aantal ingeschreven leerlingen per 1 februari van elk jaar om het bedrag aan auteursrechten voor het volgende schooljaar te bepalen. De wettelijk verschuldigde auteursrechten zijn forfaitair vastgelegd overeenkomstig de geldende tarieven en dienen door de titularis binnen de in bijgaande overeenkomst gestelde termijnen te worden betaald. De auteursrechten zijn gebonden aan de index die vermeld staat op het toepasselijke tarief. Iedere jaarlijkse indexschommeling kan een aanpassing van het auteursrecht tot gevolg hebben en zal door SABAM bij eenvoudige kennisgeving op het jaarlijkse vervaldagbericht aan de titularis worden gemeld. SABAM kent een financiële tegemoetkoming toe ten bedrage van 2,5 eurocent per leerling aan de die zich vrijwillig engageren om een opgave van de uitgevoerde werken van het SABAMrepertoire aan haar door te sturen. De opgave van de uitgevoerde werken gebeurt door de programmablaadjes van de concerten en theatervoorstellingen die onder dit jaartarief vallen, op het einde van het schooljaar door te sturen naar SABAM. Voor het gebruik van mechanische muziek volstaat louter opgave van het aantal evenementen per type (fuif, opendeurdag, ouderfeest, ). SABAM verklaart dat deze opgaven de rechthebbenden (auteurs, componisten, toneelschrijvers, filmmakers en andere disciplines) rechtstreeks ten goede komt. Art. 9. In geval van niet-naleving van gelijk welke bepaling van de overeenkomst of van vertraging in de betaling, overeenkomstig art en 1229 van het Burgerlijk Wetboek, kan de titularis een schadevergoeding van 124,00 per inbreuk eisen. Onder vertraging in de betaling wordt verstaan: het niet-betalen van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn en zonder dat enige vordering, herinnering of aanmaning noodzakelijk is, of dat de titularis vroeger toegestane termijnen kan inroepen. Art. 10. De auteursrechten betreffende activiteiten van vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst blijven verschuldigd en zullen door SABAM niet worden terugbetaald. Art. 11. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaand op 1 september. Ze wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd, tenzij ze door één van beide partijen uiterlijk op 1 juni aangetekend wordt opgezegd. Art. 12. SABAM verbindt zich ertoe de titularis schriftelijk in te lichten over elke wijziging van deze algemene voorwaarden of tariefvoorwaarden. Die kennisgeving moet minstens vóór 1 januari voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden of tariefvoorwaarden gebeuren. Indien de titularis, na kennisname van de wijziging, de nieuwe voorwaarden niet kan aanvaarden, dient hij dat uiterlijk 15 dagen vóór het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden of tariefvoorwaarden schriftelijk te melden aan SABAM. In dat geval vervalt het contract de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Indien binnen de voormelde termijn geen schrijven is verstuurd, wordt de titularis geacht de nieuwe voorwaarden van dit contract te aanvaarden. Art. 13. Partijen verklaren, in geval van betwisting of niet-naleving van de vastgelegde voorwaarden, de bevoegdheid te erkennen van de Rechtbanken van Brussel. Art. 14. De kosten voortvloeiend uit deze overeenkomst, de kosten verbonden aan de samenstelling van een dossier, aan de herinneringen en de ingebrekestelling, alsook taksen van welke aard ook (onder andere de BTW), vallen ten laste van de titularis.

15 Gebruik van het SABAM-repertoire in en door Bijlage 4,anders dan in het kader van schoolactiviteiten bedoeld in artikel 22, 1, 3 van de wet van 30 juni 1994 JAARCONTRACT / TARIEF 125 >Met voorafgaande toelating >Consumptie-index 138,94 (basis 100= 1996) Vanaf Mechanische achter- en voorgrondmuziek, levende muziek, lezingen, filmvoorstellingen en toneelopvoeringen die op initiatief van en binnen de schoolinstellingen : op regelmatige basis wordt uitgezonden of georganiseerd, bv : op de speelplaatsen, gangen, ontvangstruimte, toegangshallen, refter, leraarslokalen, op occasionele basis wordt uitgezonden of georganiseerd in het kader van gelegenheidsmanifestaties (b.v.: concerten, toneelopvoeringen, mechanische muziek tijdens maaltijden met de familie van de leerlingen, fancy-fairs, filmvertoningen, kerstmarkten, leerlingenshows, sinterklaas-, kerst-, eindeschooljaar-, carnaval-, ouder- en/of grootoudersfeestjes, opendeurdagen, sportdagen en alle andere uitzendingen/evenementen buiten het kader van de onderwijsactiviteit, evenementen georganiseerd door de ouderwerking, de leerlingenraad, de oudleerlingenraad of de lerarenvereniging, gratis evenementen die door de school worden georganiseerd extra muros ten behoeve van de school). Soort onderwijs Bedragen per school en per schooljaar (excl. BTW 6%)* Basisonderwijs Secundair onderwijs (incl. voltijds kunstonderwijs) Deeltijds kunstonderwijs Voor uitsluitend gebruik van het repertoire op occasionele basis 0,64 per leerling** met een minimum bedrag van 80 en een maximum bedrag van 268 0,96 per leerling** met een minimum bedrag van 161 en een maximum bedrag van ,30 per leerling** met een minimum bedrag van 75 en een maximum bedrag van 800 Gebruik van het repertoire op regelmatige en occasionele basis 0,85 per leerling** met een minimum bedrag van 107 en een maximum bedrag van 357 1,29 per leerling** met een minimum bedrag van 214 en een maximum bedrag van ,60 per leerling** met een minimum bedrag van 100 en een maximum bedrag van Volwassenonderwijs 0,10 per cursist** met een minimum bedrag van 16 en een maximum bedrag van 107 0,13 per cursist** met een minimum bedrag van 21 en een maximum bedrag van 143 * Met de hierboven weergegeven forfaitaire bedragen is rekening gehouden met de sluitingsperiodes van de wegens schoolvakanties ** Voor het bepalen van het aantal leerlingen of cursisten wordt de situatie op 1 februari van het schooljaar n in aanmerking genomen voor de berekening van de auteursrechten voor het schooljaar n+1 De bovenstaande forfaits gelden echter niet voor de onderstaande gevallen, waarvoor vooraf een bijkomende toestemming moet worden gevraagd (de rechten zullen in deze gevallen per manifestatie en per soort uitvoering worden berekend volgens de geldende tarieven): elk gebruik van het repertoire in restaurants van de onderwijsinstelling die ook toegankelijk zijn voor buitenstaanders met uitzondering van didactische restaurants (hotelscholen) en didactische kappers- en schoonheidsalons; elk gebruik van het repertoire buiten de lokalen van de schoolinstelling met betalende inkom en/of een uitkoopsom (Een reserveringskost, onthaalkost of drukkost voor programma tot max 5,00, voor zover zo geafficheerd, wordt niet beschouwd als een betalende inkom); alle evenementen georganiseerd door / in universiteiten en hogescholen. 1/1

16 Bijlage 5 Bijlage 5 Tarieven van Sabam voor afzonderlijke activiteiten Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste afzonderlijke tarieven die voor de school van toepassing kunnen zijn. Door op het tariefnummer te klikken, kan men de technische fiche van dat tarief raadplegen. Tarief Omschrijving T30 Voordrachten Lezingen Beiaardconcerten en bespelingen T32a T105 T106 T107 T115 T121 T122 T202 T203 T204 T205 T210 T212 Muziekuitvoeringen bij film, dia en videovertoningen, quiz, praat en spelprogramma s, clowns Feesten en fuiven Mechanische muziek Levende muziek Evenementen Algemene en individuele sonorisatie Shows & Vertoningen Algemene sonorisatie Sportieve en recreatieve manifestaties Mechanische muziek Wachtruimten, onthaal, halls, liften Audio en/of audiovisuele uitvoeringen Eetfestijnen Réveillons Soupers Mechanische muziekachtergrond Zonder dans Amateurtheater Theater en dans (professioneel) Bestaande muziek als achtergrond in theatervoorstellingen Scènemuziek (muziek speciaal gecreëerd voor theater) Live concerten Ernstige muziek Concerten Symfonische, kamer en koormuziek

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Sportsector en Sabam Overzicht van de tarieven tot stand gekomen in overleg tussen Sabam, VSF en AISF

Sportsector en Sabam Overzicht van de tarieven tot stand gekomen in overleg tussen Sabam, VSF en AISF Sportsector en Sabam Overzicht van de tarieven tot stand gekomen in overleg tussen Sabam, VSF en AISF 1. Inleiding Deze tekst geeft sportverenigingen die muziek gebruiken een overzicht van de toepasselijke

Nadere informatie

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel www.sabam.be WAT IS SABAM? De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers Gesticht op privé initiatief van auteurs, componisten en uitgevers

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen MANTELOVEREENKOMST Tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, afgekort SABAM CVBA Burg. Ven., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Wie zijn we? UNISONO UNISONO is het gemeenschappelijk project van Sabam en Simim, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2016 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I n h o u d s t a f e l Wie zijn we? Waar gaat

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Publicatiedata:

Publicatiedata: KB van 8 november 2001 voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP Tussen, ALGEMENE VOORWAARDEN SABAM C.V.B.A. - Burgerlijke Vennootschap Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers met maatschappelijke zetel te 1040

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie.

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp. 1.1. Door het aangifteformulier in te vullen, dient de audiovisuele producent waarvan de gegevens op het aangifteformulier zijn vermeld (hierna: de Producent ),

Nadere informatie

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

- 22 december december Publicatiedata:

- 22 december december Publicatiedata: KB van 8 november 2001 voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I N H O U D S T A F E L WIE ZIJN WE? WAAR GAAT

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 12 april 1999 voor de verkooppunten en handelsgalerijen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8 november 2001-1 september 2006-28 maart 2007 Publicatiedata: -

Nadere informatie

Voor de verklaring van begrippen verwijzen wij naar de tariefbepalingen.

Voor de verklaring van begrippen verwijzen wij naar de tariefbepalingen. Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2017 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :...

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN, SABAM C.V.B.A. - BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1040

Nadere informatie

7. Onder oppervlakte wordt verstaan de bruto-oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is.

7. Onder oppervlakte wordt verstaan de bruto-oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is. Buma Achtergrondmuziek Horeca 2. Het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca is van toepassing op muziekgebruik dat bestaat uit het ten gehore brengen van achtergrondmuziek door middel van geluidsapparatuur,

Nadere informatie

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken De Billijke Vergoeding Deze brochure kwam tot stand in overleg met het Ministerie van Justitie februari 2001 Aanpassingen in april

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 20 december 2007-18 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR RADIO-OMROEPEN EN HET ONLINE AANBIEDEN VAN RADIOPROGRAMMA S

TARIEVEN VOOR RADIO-OMROEPEN EN HET ONLINE AANBIEDEN VAN RADIOPROGRAMMA S TARIEVEN VOOR RADIO-OMROEPEN EN HET ONLINE AANBIEDEN VAN RADIOPROGRAMMA S - 2018 Een toelating verkrijgen... 2 Contact opnemen... 2 Algemene principes... 3 FM - Uitzendingen van landelijke, regionale en

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):...

Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Overeenkomst SEMU Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):.. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2013/331 BETREFT: doorrekenen kosten van leerkrachten tijdens meerdaagse uitstappen. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 8 juli 2013 1.2. Vraagsteller [X], directeur [A].

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Gebruikersreglement Bib Londerzeel

Gebruikersreglement Bib Londerzeel Gebruikersreglement Bib Londerzeel Info Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vindt u terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus (contactgevens,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrageregeling voor leermiddelen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrageregeling voor leermiddelen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/65 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrageregeling voor leermiddelen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 8 juni 2004 1.2 Verzoeker ouder 1.3 Antwoordende partij directeur

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

AWS design. Algemene voorwaarden

AWS design. Algemene voorwaarden AWS design Algemene voorwaarden AWS design informatie Copyright 2005 AWS design. Alle rechten voorbehouden De Klant ontvangt dit document onder de voorwaarde dat De Klant dit document vertrouwelijk zal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

aanvulling roerende inkomsten

aanvulling roerende inkomsten aanvulling roerende inkomsten AAFisc Nr. 22/2014 (nr. Ci.RH.231/633.479) dd. 12.06.2014 Inkomstenbelastingen Roerende inkomsten Spaardeposito's Inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito's die in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verplichtingen van een onderwijsinstelling inzake de naburige rechten

Verplichtingen van een onderwijsinstelling inzake de naburige rechten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-014 datum : 2002-03-26 gewijzigd : contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vvkso.vsko.be,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Gebruikersreglement Bib Londerzeel

Gebruikersreglement Bib Londerzeel Gebruikersreglement Bib Londerzeel Info Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vindt u terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus (contactgevens,

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/161 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 07.03.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 CZB

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie