Geachte heer/mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 Yvonne Rugebregt To: FW: Inzending Kouwenberg Infra BV No-dig award september :09 1 Attachment, 4 KB Van: Jenny Kouwenberg -- Kouwenberg Infra B.V. Verzonden: vrijdag 29 augustus :31 Aan: Onderwerp: Inzending Kouwenberg Infra BV No-dig award 2014 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand zenden wij u (middels we- transfer) onze inzending voor de no- dig ward De poster (in vijfvoud) en de kleurenkopieën (in totaal 15 stuks) zijn heden per post aan u verzonden. Wij wensen u veel succes met de beoordelingen van de inzendingen. Met vriendelijke groet, KOUWENBERG INFRA BV Jenny Kouwenberg Industriepark 2C 5374 CM SCHAIJK tel: GSM: Milieubewust zijn eist dagelijks keuzes maken, ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen. Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. DISCLAIMER: De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien hierbij elektronische data zijn toegezonden, is Kouwenberg Infra BV niet aansprakelijk voor wijziging en/of bewerking en/of doorzending en/of ter beschikking stelling aan derden hiervan. Indien u dit bericht ontvangt terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietingen.

2

3 Inzending NSTT NO-DIG AWARD 2015 Kouwenberg Infra BV Project: Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te gemeente Hoorn

4 ALGEMENE GEGEVENS PROJECT EN INDIENER Naam project: Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te gemeente Hoorn Naam en contactgegevens van indiener: Kouwenberg Infra BV Industriepark 2C 5374 CM SCHAIJK Tel Website: Opdrachtgever: Gemeente Hoorn De contactpersoon van zowel de indiener als de opdrachtgever: Contact persoon indiener de heer Stefan Kouwenberg Contact persoon opdrachtgever mevrouw Maaike van Veen Contact persoon advies bureau de heer Bouke Klein Overige bij het project betrokken instanties: Advies bureau HB Adviesbureau BV Aannemer Kouwenberg Infra BV Toezichthouder Gemeente Hoorn Leverancier Socea NV (leverancier van de putten) Leverancier Keramo Steinzeug N.V. (leverancier van de buizen)

5 PROJECT INFORMATIE Aanleiding voor het project De wijk Molenwijk in Hoorn is een wijk welke is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw en is onderdeel van uitbreidingsplan de Grote Waal. Deze wijk beslaat in totaal ca woningen. Zoals gebruikelijk in de jaren zeventig van de vorig eeuw is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, waarbij het DWA-riool bestaat uit asbest cement buizen en het HWA-riool bestaat uit een combinatie van PVC en betonbuizen. Het DWA riool verkeert in zeer slechte staat mede door ernstige aantasting en verzakking van het riool. Er moeten geregeld noodreparaties worden uitgevoerd vanwege scheurvorming en instorting van het riool. Er is hierbij sprake van dure reparaties daar de werkzaamheden onder de juiste veiligheidscondities (3T) moeten worden uitgevoerd waarbij ook gekeken moet worden of er geen sprake is van asbestverontreiniging naar de bodem. In 2012 heeft de gemeente Hoorn besloten in de gehele Molenwijk het DWA en HWA riool te vervangen. In het nieuwe rioolontwerp is ervoor gekozen om het centrale DWA-afvoer riool aan te leggen in de wijkontsluitingsweg De Weel. In een gedeelte van De Weel moet het riool op zeer grote diepte worden aangelegd (maximaal 4,00 beneden maaiveld). Uitvoering van het project heeft in de zomer van 2014 plaats gevonden, oplevering in juli Doelstelling van het project In overleg met gemeente Hoorn en HB Adviesbureau is er gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de bestaande verzwakte riolering te vervangen. Uitgangspunten hiervoor moesten zijn: o Minimale hinder voor verkeer aangezien de wijkontsluitingsweg loopt door de straat De Weel. Van deze ontsluitingsweg maken naast omwonende ook openbaar vervoer gebruik. o Minimale hinder voor omwonenden en omliggende bedrijven. o Minimale belasting voor het milieu, werkzaamheden uitvoeren met een zo laag mogelijke CO2 reductie. o Werkzaamheden uitvoeren tegen minimale kosten. De werkzaamheden uitvoeren in open ontgraving heeft belangrijke consequenties en biedt de nodige risico s. Het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden op deze diepte heeft de volgende consequenties: o De bestaande asfaltverharding moet over de gehele wegbreedte worden opgebroken en afgevoerd. o Hoge kosten inzake herstel van fundering en wegdek. o De bestaande slakkenfundatie onder het asfalt (sterk verontreinigd) moet worden afgevoerd: consequentie zeer hoge verwerkingskosten. o Om op deze diepte veilig te kunnen werken zal er een voorziening noodzakelijk zijn in de vorm van een tijdelijke damwand constructie. Vooraf ingeschatte risico s zijn: o Berekeningen hebben uitgewezen dat er een reëel gevaar is van opbarsten van de sleufbodem. Om dit te voorkomen dient er een zeer zware spanningsbemaling te worden toegepast. o Bij deze spanningsbemaling wordt de waterdruk onder de ondoorlatende grondlagen dermate verlaagd dat het risico op zettingen in de aanliggende terreinen en gebouwen zeer groot is. o Bij een ander project waarbij er een nieuw riool is aangelegd in De Weel in open ontgraving met behulp van een tijdelijke damwandconstructie zijn er tijdens de aanleg problemen ontstaan in de vorm van zettingen met name bij het trekken van de tijdelijke damwandconstructie. Hierdoor is ook een gedeelte van de damwand achtergebleven, waardoor deze als verloren kan worden beschouwd wat hoge kosten met zich meebrengt. HB Adviesbureau heeft een partner gezocht welke deze werkzaamheden wilde mee denken. Deze partner is Kouwenberg Infra geworden en voor dit project zijn de handen ineen geslagen om te kijken of de piloot gestuurde gesloten front avegaar methode ook werkzaam kon zijn in De Weel. De volgende conclusies is hieruit gekomen: o De methode piloot gestuurde gesloten front avegaar is geschikt om deze boring op de gewenste diepte uit te voeren. o De bestaande grondslag leent zich voor deze boormethode.

6 o Bij deze boormethode is een boorput en een ontvangstput noodzakelijk, hiervoor is de oplossing gezocht in betonnen afzinkputten welke sleufloos uitgevoerd kunnen worden zonder bemaling maar met toepassing van afsluitende onderwater beton vloer. Waarom de piloot gestuurde gesloten front avegaar methode? o De grondsamenstelling leent zich uitermate voor de piloot gestuurde gesloten front avegaar methode. o De vereiste nauwkeurigheid bij vrijverval riool kan is door toepassing van de piloot gestuurd gesloten front avegaar methode gewaarborgd. Waarom toepassing van betonnen afzinkputten? o Geen trillingen. o Geen bemaling noodzakelijk. o De gebruikte afzinkput is tevens in gebruiksfase tevens geschikt als rioolput. Dus geen dure hulpconstructies nodig. De voordelen van de gebruikte piloot gestuurde gesloten front avegaar methode in combinatie met betonnen afzinkputten zijn: o De bestaande verharding kan bijna geheel worden gehandhaafd (lage verwerkingskosten af te voeren asfalt en fundatie). o De toegankelijkheid van de woonwijk blijft gewaarborgd (ook voor busdiensten). o Geen dure hulpconstructies noodzakelijk in de vorm van damwanden. o Geen afvoer- en verwerkingskosten van vrijkomende grond uit de rioolsleuf. o Geen licht en duur aanvulmateriaal in de rioolsleuf noodzakelijk. o Geen bemaling noodzakelijk. o Risico beperking van zettingen. Gevolgde werkmethode Gedegen voorbereiding door veldmetingen voor de gewenste ligging van het nieuwe rioolstelsel. Na het inrichten van het werkterrein zijn er vakken van 3 * 3 meter in bestaande asfalt gezagen en asfalt en fundering verwijderd op de plekken waar de afzinkputten gesitueerd zijn. De afzinkputten zijn aangevoerd en voorzien van een snijrand waar na het inwendig uitgraven is begonnen. Door het uitgraven van de inwendige put is de put uit zich zelf afgezonken waarna de put verlengd zodat de juiste diepte bereikt is. Hierna zijn er per put 3 houten heipalen aangebracht, dit om de put een stabiele fundatie te geven. Om de put waterdicht te maken is er een laag onderwater beton gestort. Na uitharding is de ronde schacht van Ø 2,5 meter geschikt om als boorput (persput) te dienen. Alvorens te kunnen starten met boren zijn er te plaatsen van doorvoeringen rubber afsluit manchetten geplaatst. Met de boormachine PBA 85 zijn vanuit de putten diverse boringen tot ca. 60 meter lengte uitgevoerd met boorbuizen van GRESS DIN 300.Voor deze boringen is eerst een pilootboring met optisch navigatie systeem uitgevoerd waardoor de gevraagde nauwkeurigheid gewaarborgd kon worden. Na de piloot boring is de boorkop met waterslot gemonteerd waarmee de GRESS boorbuizen aangebracht zijn. Na het verwijderen van de boormachine is door middel van licht gewicht schuim beton een stroomprofiel tussen de verschillende boringen hersteld. De putten zijn verder afgewerkt waardoor deze bruikbaar zijn als rioolput en kan in gebruik worden genomen. Conclusies van het project De combinatie van betonnen afzinkputten en piloot gestuurde gesloten front avegaar methode heeft er voor gezorgd dat het project geheel naar tevredenheid van opdrachtgever en aannemer is uitgevoerd. En niet onbelangrijk het project is binnen tijdsplanning en budget uitgevoerd. Aanbevelingen naar aanleiding van het project De combinatie van betonnen afzinkputten en piloot gestuurde gesloten front avegaar methode met name in druk bezetten (woonwijken) gebieden erg goed toepasbaar is. Met name het geringe hinder voor verkeer, omwonende en omliggende bedrijven als mede het beperken van de risico s maakt dit een zeer geschikte uitvoeringsmethode.

7 RELATIE MET HET VAKGEBIED Relevantie voor het vakgebied De methode open ontgraving wordt vaak gekozen omdat deze makkelijk, goedkoop en bekend is. Open ontgraving is niet altijd de beste oplossing. Het samen met opdrachtgever, advies bureau en aannemer zoeken naar alternatieve mogelijkheden laat zien dat een sleufloze techniek vaak een betere oplossing bieden. Mogelijke toepassingen binnen het vakgebied De toegepaste methode is inzetbaar als oplossing voor vele toepassingen. Met name het beperken van eventuele hinder, risico s en CO2 uitstoot maakt het een toepassing die op verschillende projecten inzetbaar is. Motivatie Kouwenberg Infra denkt in aanmerking te komen voor de NSTT No-Dig Award omdat: Bevordering van de toepassing van sleufloze technieken als alternatief voor traditionele open sleuf methodes Door samenwerking met advies bureau en aannemer is er tot een oplossing gekomen voor de opdrachtgever (Gemeente Hoorn) welke met een probleem zit. Aangezien een eerder uitgevoerd project niet schade vrij en zonder risico is uitgevoerd. Bescherming van het milieu Door minimale inzet van machines en grondbewegingen is er een flinke reductie op CO2 uitstoot. Bovendien zijn er GRESS buizen toegepast welke geheel cradle to cradle zijn. Beperking van hinder en overlast voor verkeer, omwonenden en omliggende bedrijven Door te werken in kleine werkvakken is de ontsluiting van de wijk gewaarborgd. Vanzelfsprekend heeft het werken in kleine werkvakken er ook voor gezorgd dat de omwonende minimale tot geen hinder hebben ervaren. Door het uitsluiten van eventuele risico s (bijvoorbeeld als gevolg van zettingen, kabelschade) heeft dit ook geen zorgen cq. onrust veroorzaakt bij omwonende, eigenaren en omliggende bedrijven. Beperking van kosten, zowel direct als indirect Door te kiezen voor de combinatie van gesloten front methode in combinatie met betonnen afzinkputten is het mogelijk geweest om kosten neutraal tot goedkoper uit te voeren ten opzichte van open ontgraving. Dit komt met name door de grote van het project de vaste kosten niet van grote invloed zijn. Kennisverspreiding Eventuele opdrachtgevers met dezelfde soort vraagstukken zijn uitgenodigd om tijdens een open dag het project te komen bezoeken. Voorafgaand aan het project bezoek zijn de genodigde geïnformeerd over de keuze tot deze uitvoeringsmethode en de technische uitleg van de uitvoeringsmethode. De belangstelling vanuit opdrachtgevers was erg groot. Creatief en eigentijds Samen met opdrachtgever, advies bureau en aannemer als bouwteam oplossingsgericht gezocht naar een passende oplossing voor bestaand vraagstuk. Dit is gelukt door het combineren van de bestaande uitvoeringsmethodes en technieken.

8

9

10

11

12

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Noord-Zuid Project Milieueffectrapport Leiding Ossendrecht - Zelzate Samenvatting. gaat verder in gastransport

Noord-Zuid Project Milieueffectrapport Leiding Ossendrecht - Zelzate Samenvatting. gaat verder in gastransport Noord-Zuid Project Milieueffectrapport Leiding Ossendrecht - Zelzate Samenvatting gaat verder in gastransport OSSENDRECHT ZELZATE GASUNIE 11 april 2008 110623/CE8/0N2/000623 110623/CE8/0N2/000623 ARCADIS

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Heeft u overal aan gedacht? Voor opdrachtgevers die ondergrondse verrassingen willen voorkomen

Heeft u overal aan gedacht? Voor opdrachtgevers die ondergrondse verrassingen willen voorkomen Heeft u overal aan gedacht? Voor opdrachtgevers die ondergrondse verrassingen willen voorkomen Uit diverse onderzoeken blijkt dat faalkosten in de bouw voor een aanzienlijk deel voortkomen uit de ondergrond:

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL

PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL Alle mensen wat een werk Aan het Project Wijkertunnel is ruim drie jaar gebouwd. Dat is niet niks. Ruim duizend mensen zijn betrokken geweest bij dit staaltje weg- en waterbouw.

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

>> Actualiteiten Businessclubavond en InfraTech. >> Warmte Koude Opslag

>> Actualiteiten Businessclubavond en InfraTech. >> Warmte Koude Opslag vijfde jaargang maart 2011 nummer 1 NEWSFLEX >> Project Laan der Verenigde Naties >> Actualiteiten Businessclubavond en InfraTech >> Warmte Koude Opslag Sterke pijler binnen Dura Vermeer >> 14 april HBO

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Glasvezel Buitengebied Programma van Eisen voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Versie nummer: 2 Datum: 15 10 2014 Omgevingsbeschrijving Dit PvE betreft de

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize.

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize. Infokrant Peize Herinrichting www.herinrichtingpeize.nl de nieuwskrant van de herinrichting Peize nummer 21 maart 2011 Voor landbouw, natuur en veiligheid! In dit nummer Voorwoord Hendrik Oosterveld, voorzitter

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie