Rioolgemaal Borculo met persleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rioolgemaal Borculo met persleiding"

Transcriptie

1 Waterschap Rijn & IJssel Stappen zetten in duurzaamheid 1

2 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

3 1 Samenvatting Dit projectblad toont een geslaagd voorbeeld van het aanbesteden volgens het criterium van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit is een alternatief voor het traditionele aanbesteden met het criterium volgens de laagste prijs. De opgave Voor het Waterschap Rijn en IJssel is de aanleg van het rioolgemaal te Borculo, met een capaciteit van 640 m 3 /h en de 5400 meter lange persleiding naar de zuiveringsinstallatie in Haarlo, één van de vele projecten die het Waterschap met behulp van EMVI aanbesteedt. Omdat de bestaande leidingcapaciteit Lochem- Zutphen te gering is en de leiding een beperkte levensduur heeft, worden tussen Lochem en Zutphen twee nieuwe leidingen aangelegd en de gemalen aangepast. Het waterschap streeft nadrukkelijk naar duurzame oplossingen en een ontzorgende rol voor de markt. Keuze voor EMVI Het waterschap wil steeds meer af van het standaard RAW bestek. Men wil gebruik maken van de kennis in de markt. Dit project bood de nodige oplossingsvrijheid voor beperking van energiegebruik en optimalisatie van duurzaamheid. Anderzijds is ook de samenwerking met de omgeving kritisch, en wil het waterschap vooral in zee gaan met partijen die hierop een goede visie inbrengen. Er is dus een goede balans nodig tussen de prijs en de kwaliteit. Deze afweging is in de EMVI procedure uitgewerkt. Hierbij is ook het energieverbruik over twintig jaar meegewogen in het kader van Total Costs of Ownership (TCO). Wat heeft het opgeleverd? Er is een bewuste keuze gemaakt voor een aanbieding die niet de laagste was, maar juist veel kwaliteit bood. Deze oplossing had een onderscheidend laag energieverbruik door slimme materiaalkeuzes en scoorde ook zeer goed op duurzaamheid. Ook heeft de winnende partij frisse ideeën ingebracht over omgevingsmanagement. Het waterschap kan zich concentreren op zijn gewenste regierol. In de aanbieding zit een goede balans tussen al deze kwaliteitsaspecten en de prijs. Het waterschap is zeer tevreden met de verkregen prijs/kwaliteit uit deze aanbesteding. De informatie is onder meer verkregen uit interviews. Zonder oogmerk van compleetheid geeft dit projectblad u een doorkijkje naar de aanpak en achtergronden van het project. Voor algemene ervaringen en aanbevelingen over de toepassing van EMVI wordt verwezen naar het overkoepelende rapport Meer waarde voor de je geld, Veertien voorbeelden van aanbesteding op prijs/kwaliteit (mei 2010). 3

4 2 Projecttypering De projecttypering beschrijft wat het project inhield, hoe het project is uitgevraagd en in welke fase het nu verkeerd. 2.1 Typering algemeen Projectnaam Beschrijving/voorwerp van de opdracht Werkzaamheden in hoofdlijnen Projectomvang Openbaar aanbestedingsplichtig Bouworganisatievorm Opdrachtgever Adres opdrachtgever Geïnterviewde Opdrachtnemer Moment van gunning Start uitvoering Einde contract Actuele status (mei 2010) Het ontwerpen en bouwen van het rioolgemaal Borculo met persleiding naar RWZI te Haarlo. Op basis van een optimalisatiestudie is gekozen om de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Borculo te sluiten en de capaciteit van RWZI Haarlo te vergroten. Het afvalwater dat nu binnenkomt op RWZI Borculo dient in de toekomst naar RWZI Haarlo te worden getransporteerd. Er dient in Borculo nabij de RWZI een gemaal met een capaciteit van 640 m 3 /h te worden gebouwd welke via een ca meter lange persleiding het water naar de RWZI te Haarlo transporteert. 2 miljoen (excl. BTW) Aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) conform Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005). Design & Construct contract. Waterschap Rijn en IJssel Liemersweg GG Doetinchem Telefoon: (0314) De heer D.M.W. Speksnijder. Combinatie GMB Koldijk Opheusden De selectie van het project is in 2008 afgerond. Opdracht verstrekt in augustus Voorjaar juli 2011 In uitvoering 4

5 3 Projectdoelen Bij projecten in een landelijk gebied is de omgeving een belangrijke risicofactor. De landeigenaren moeten meewerken door hun landerijen ter beschikking te stellen om het tracé van de persleiding te kunnen realiseren. Bij de communicatie en ontzorging wordt de creativiteit van marktpartijen gevraagd. 3.1 Bestuurlijke verwachtingen - succesbepalende factoren Het waterschap heeft de bestuurlijke doelstelling om als waterschap niet zozeer te groeien en meer van de mogelijkheden van de markt gebruik te maken. Het waterschap wil op hoofdlijnen de regie voeren en betrokken zijn bij het project. Bij dit project is de opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor de communicatie met de landeigenaren en het betalen van eventuele vergoedingen. Daarnaast hecht het bestuur ook waarde aan werkgelegenheid in de regio maar wel op voorwaarde dat de aannemers het werk ook aankunnen. 3.3 Waarom is gekozen voor EMVI? (Motivatie) Onderstaande overwegingen zijn bepalend geweest voor de keuze: Maak gebruik van de ontwerp- en uitvoeringskennis van marktpartijen. Leg taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de markt. Integraal ontwerpen is hier belangrijk. Vorming van consortia in de vroege ontwerpfase stimuleert integrale oplossingen. Het waterschap zocht naar kwaliteit op het gebied van omgevingscommunicatie Het project boodt de nodige oplossingsruimte. Deze factoren ondersteunden de keuze voor EMVI. 3.2 Verwachtingen gebruikers/ burgers - succesbepalende factoren Gebruikers en burgers willen vooral dat de waterschappen hen vooral geen last bezorgen. Transparant handelen is succesbepalend. In dit project heeft men te maken met leidingen die in particuliere gronden liggen. De persleidingen worden voor een deel onder het terrein van tientallen particulieren en bedrijven gelegd omdat daar geen grond van overheden beschikbaar is. Daarom zijn communicatie en omgevingsmanagement zeer belangrijk en succesbepalend. Dit vraagt in de communicatie en het plan van aanpak om maatwerk naar de landeigenaren. 5

6 4 Werkwijze Het Waterschap heeft bij de selectie van aannemers hun ervaring met D&C contracten en de aanleg van grote en middelgrote rioolgemalen met persleidingen als uitgangspunten genomen. Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde werkwijze. 4.1 Bestuurlijke besluitvorming Het Waterschap wilde afwijken van het standaard RAW bestek en heeft met deze vorm van aanbesteden ontzorging willen bereiken. De projectleider heeft een voorstel voor deze aanbestedingsaanpak ingebracht in het bestuur. Zo heeft besluitvorming plaatsgevonden. 4.2 Aanbestedingsprocedure Gekozen type procedure Niet-openbare procedure conform ARW 2005 (openbare procedure met selectie) Aankondiging Conform selectieleidraad is de aankondiging op 19 juni 2008 gepubliceerd Selectieprocedure Selectie van maximaal zes aanbieders op de navolgende criteria: Ervaring met omgevingsmanagement, het contact met de grondeigenaren door wiens land het tracé van de persleiding loopt. Ervaring met leidingen van een dusdanige diameter die niet door elke plaatselijke loonwerker kan worden gelegd. Ervaring in het bouwen en renoveren van grote en middelgrote (riool-) gemalen. Ervaring met D&C contracten Dialoog / informatie uitwisseling Tijdens de aanbestedingsprocedure hebben opdrachtgever en inschrijvers met elkaar gecommuniceerd met behulp van rondes met algemene c.q. individuele inlichtingen. De informatieuitwisseling heeft via onderstaande stapjes plaatsgevonden: 1 e Nadere inlichtingen conform art ARW e Mondelinge toelichting op 1e nota van inlichtingen. 2 e Nadere inlichtingen schriftelijk conform art ARW 2005 plus mogelijkheid tot nadere inlichtingen. Individueel informatie uitwisselen. Verstrekken 2e Nota van Inlichting. 3 e Nadere inlichtingen schriftelijk conform art ARW Verstrekken 3 e Nota van Inlichting. Indienen inschrijvingsdocumenten Ontwerpvergoeding Er is geen rekenvergoeding verstrekt aan de inschrijvende partijen. Er is bewust voor gekozen om de opdrachtnemer niet te veel op kosten te jagen. 4.3 EMVI Werkwijze Waar oplossingsvrijheid en waar voorgeschreven Door vrijheid te geven aan de inschrijver ontstaat vaak een zeer goed doordachte oplossing, waarbij de oplossingsvrijheid de mogelijkheid biedt voor innovatieve oplossingen en een integrale benadering van het probleem. Hiermee wordt tevens kennis opgehaald bij gespecialiseerde adviesbureaus en kan de opdrachtgever gebruik maken van de know how op het gebied van energiezuinige installaties. Zaken waar geen oplossingsvrijheid gewenst is, worden voorgeschreven. Ook is bij dit project een maximale inschrijfsom van voorgeschreven EMVI gunningcriteria Bij het vaststellen van de criteria is de focus gelegd op productkwaliteit en minder op het 6

7 uitvoeringsproces. Dit uitvoeringsproces is immers tijdelijk, de opdrachtgever heeft de installatie meer dan dertig jaar in gebruik. Ontwerp gemaal en transportsysteem, onderhoud en kwaliteit. Duurzaam bouwen waarbij de hoogte van het energieverbruik van de installatie meegewogen wordt. Organisatie en proces, aanpak van de kwaliteitsborging en de omgevingscommunicatie Toepassing van de VISI methodiek, ervaring opdoen met communiceren via VISI (voorwaarden invoer standaardisatie ICT) EMVI afwegingsmodel De EMVI tabel is tot stand gekomen door een kwaliteitsbeoordeling van het projectteam gebaseerd op risico s die het waterschap ziet en waarin de opdrachtnemer oplossingsvrijheid heeft. De kwaliteitsbeoordeling is als volgt verdeeld over de vier criteria: Ontwerp, onderhoud en kwaliteit: weegfactor 5 Duurzaam bouwen: weegfactor 3 Organisatie en proces: weegfactor 2 VISI: weegfactor 1 Zie verder bijgaand berekeningsmodel Meetbaar maken van criteria Door een duidelijke omschrijving en grenzen voor de beoordeling vast te leggen, zijn de criteria meetbaar gemaakt. Vervolgens zijn aan de criteria punten (0-50) toegekend. Deze punten worden verrekend met de vastgestelde weegfactor Beoordeling van de aanbiedingen Na de ontvangst van de twee enveloppen met enerzijds prijs en anderzijds de aanbieding, is het beoordelingsproces gestart. Op de dag van de aanbesteding worden prijsenveloppen pas geopend. De inschrijvingen werden beoordeeld door een team van deskundigen van het waterschap. Deze hebben de scores op subcriteria gegeven, die uiteindelijk zijn samengebracht in de eindscore voor elke aanbieding Keuze verhouding prijs/kwaliteit Om kwaliteit maatgevend te laten zijn, is bij de beoordeling de volgende formule gehanteerd: Verhouding prijs / kwaliteit = Total Costs of Ownership 1 + Totale Kwaliteitsscore 4.4 Risicobeheersing De opdrachtgever heeft risico s in vooraf in beeld gebracht. Bijzondere risico s in dit project betroffen beperking van de kosten voor vergoedingen aan landeigenaren. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting voor het vestigen van het zakelijk recht. Vergoedingen aan grondeigenaren zullen worden betaald naar de richtlijnen van de LTO/ Gasunie. Als je in de uitvoering de juiste maatregelen neemt is structuurschade voor een groot deel te voorkomen en is er weinig verlies aan inkomsten voor de gebruiker van de grond. Persoonlijk contact met landeigenaren is zeer belangrijk in deze en soms moet zelfs een tracé iets omgelegd worden om draagvlak voor de oplossing zeker te stellen. Deze risicopunten zijn verder ingebracht in de selectie en aanbestedingsprocedure. 4.5 Contractmanagement Contractuele incentives Geen. Het zou achteraf wel een goed idee geweest zijn, om een ontwerp met extra energiebesparing alsnog met een bonus te waarderen Penalties bij niet voldoen contracteisen Er was oorspronkelijk een hoge boeteclausule opgenomen in het contract aangaande het werkelijk energieverbruik van de installatie. Door een berekening van één van de aannemers is aangetoond dat deze buiten proporties was. Om deze reden is de factor verlaagd van 10 naar 2. 7

8 Beoordeling inschrijvingen De winnaar is de aanbieding met de laagste score prijs/kwaliteit volgens de formule in NB. Inzichten over goede EMVI methodieken ontwikkelen zich nog steeds. Vernieuwing Bouw hecht veel waarde aan de toepassing van uniforme getoetste EMVI methoden. Raadpleeg hiervoor ook en de site van vernieuwing bouw. 8

9 5 Resultaten Dit hoofdstuk beschrijft het succes van de gehanteerde werkwijze voor gunnen op waarde. 5.1 Waarom was dit project succesvol Financieel De gehanteerde EMVI bevatte stevige prikkels voor het leveren van kwaliteit. De op één na hoogste aanbiedingssom is door de prijs/kwaliteitsverhouding de economisch meest voordelige inschrijving geworden. Deze aanbieding boodt zoveel kwaliteit dat de keuze voor deze aanbieding gerechtvaardigd was. 5.2 Opgetreden projectverstoringen Juridische complicaties De selectie voor het project Borculo is in 2008 afgerond. Door het afwikkelen van juridische zaken is de opdracht vertraagd en in augustus 2009 verstrekt. Het project is medio 2011 gereed Kwaliteit van de inschrijvingen De plannen van aanpak zijn op de beoordelingscriteria door een team van deskundigen van de opdrachtgever los van de prijs beoordeeld. Door de vraag naar de berekening van het energieverbruik over 20 jaar is marktkennis op het gebied van energiebesparing ingebracht. Hierbij is tevens duidelijk geworden dat het niet altijd eenvoudig is duurzaamheidscriteria te beoordelen. Leidingen hebben door de verhouding materiaalkeuze en diameter veel invloed op het energieverbruik van de installatie. Door het kiezen voor gietijzeren leidingen met een grote diameter is het energieverbruik omlaag gebracht. Tevens heeft de inschrijvende partij frisse ideeën ingebracht over omgevingsmanagement en kan het waterschap zich richten op de gewenste regierol. Door het goede evenwicht in de kwalitatieve en energetische aspecten binnen EMVI is de opdrachtnemer geprikkeld en draagt nu bij aan de ambitie om vanuit duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te ondernemen. 9

10 6 FAQ s Door het delen van ervaringen wordt het inzicht vergroot in de werkwijze bij een aanbesteding volgens gunnen op waarde. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen rondom dit proces. 1. Hoe selecteer je de juiste partijen? Door bij een eerste selectie te kijken naar financiële en economische draagkracht. Door middel van referenties te toetsen of de aannemer beroepsbekwaam en technisch bekwaam is. Na de inschrijving van geïnteresseerden een selectie te maken van minimaal drie gegadigden. 2. Hoe bepaal je de verhouding tussen prijs en kwaliteit? Allereerst door een goede beoordelingssystematiek van de kwaliteitaspecten en vervolgens door het toepassen van een rekenformule waarbij de criteria in een gewenste verhouding meegewogen worden. Door het meenemen van TCO wordt indirect ook op prijs beoordeeld, maar dan over de komende tientallen jaren. 3. Welke projecten lenen zich wel en welke niet voor gunnen op basis van EMVI en waarom? Bij het gebruik van UAV-gc contracten moet goed nagedacht worden over de impact voor kleine en middelgrote aannemers. Het kan voor hen een papieren rompslomp worden waardoor het ontwerp en het uitvoeringsproces niet meer behapbaar zijn. Transactiekosten kunnen naar idee van het waterschap een belemmerende factor vormen voor het via EMVI aanbesteden van (te) kleine werken. 4. Wat zijn hier de voordelen van gunnen op waarde? EMVI succesfactoren: De kennis van de markt kan specifiek worden ingezet op de grote risicogebieden voor de opdrachtgever, zoals kwaliteit, beheerskosten en energieverbruik. EMVI creëert ruimte voor frisse ideeën. Duurzaam inkopen kan daar erg bij gebaat zijn. Waterschap past EMVI altijd toe. Het geeft mogelijkheden om op meer factoren dan alleen op prijs te beoordelen. 5. Wanneer is de opdrachtgever er klaar voor? Gunnen op basis van EMVI wordt succesvol als de opdrachtgever functioneel gaat denken. De onderhoudsafdeling dient te stoppen met het denken in de trant van boutje moertje. De opdrachtgever geeft aan hoe lang een installatie mee moet gaan en de uitwerking wordt overgelaten aan de opdrachtnemer. Binnen het waterschap is een proces gaande waarbij de projectleiders het initiatief hebben genomen om vooraf veel meer te overleggen met de beheerders. 6. Welke risico s brengt gunnen op waarde met zich mee? Het is goed mogelijk dat achteraf blijkt dat bepaalde criteria te zwaar zijn meegewogen. In dit project is achteraf gebleken dat in de vraagstelling de stimulans om extra of aanvullende energiebesparende maatregelen te nemen ontbrak, waardoor enkel energieverbruik is meegewogen. 7. Risico s naar de markt, hoe werkt dat? UAV-gc contracten zorgen ervoor dat opdrachtnemers een bredere verantwoordelijkheid krijgen. 8. Wat zijn belangrijke aandachtspunten n de procesbeheersing van de aanbesteding? Ervaring met gehanteerde aanbestedingsvorm leert dat een selectie van zes bedrijven te omvangrijk is om te beoordelen. Voorgesteld 10

11 en gedacht wordt eerst bedrijven te selecteren die het werk serieus aankunnen en daarna de verdere uitwerking aan maximaal drie bedrijven over te laten. Meer in grove lijnen vóórselecteren van drie bedrijven met de vraagstelling: wie heeft voor ons probleem het beste idee om het op te lossen?. Opdrachtnemers moeten kritischer worden naar de opdrachtgevers toe. Kritischer zijn op het voorbereidings- en aanbestedingstraject. Ook een opdrachtgever heeft input nodig. De opdrachtnemer is vaak nog terughoudend, laat deze meer prijs geven over de risico s die men ziet. 9. Hoe organiseer je het beoordelingsproces van oplossingen? De opdrachtgever moet functioneler gaan denken. Een techneut van de onderhoudsafdeling denkt nog te veel in trant van boutje moertje, te veel in detail. Geef aan hoe lang een installatie mee moet gaan en laat verdere uitwerking over aan de ON. De uitvraag moet vervolgens de inschrijvers uitdagen om het beste product te ontwikkelen in plaats van slechts te voldoen aan de eisen. Intern bij het waterschap is er een proces gaande om anders, functioneler, te gaan denken. Dit is gestart bij de ontwerpers van persleidingen en wordt nu ingezet bij het ontwerp van de gemalen. Een uitdaging is de objectieve beoordeling van invloed op en communicatie met de omgeving. Door dit met de jury te bespreken ontstaat meer inzicht in de verschillende visies van beoordelaars. 10. Hoe voorkom je ongewenste oplossingen? De opdrachtnemer dient bij de selectie aan te tonen over de gewenste expertise te beschikken. De opdrachtnemer moet een optimum zoeken bij tegenstrijdigheden omdat de aanleg van de persleiding weinig overlast mag veroorzaken voor de omgeving maar later wel bereikbaar moet zijn voor eventueel onderhoud. De opdrachtnemer kan niet alleen kijken naar de eigen portemonnee maar dient ook te luisteren naar de taal van de grondeigenaren en daar een balans in zien te vinden. Door in de beoordeling van de inschrijvingen hierop te beoordelen, moeten de inschrijvers hier rekening mee houden en wordt het geborgd in hun procesbeschrijving. 11

12 7 Bijzonderheden In dit hoofdstuk worden opvallende projectkenmerken met betrekking tot gunnen op waarde beschreven. Omschrijving Voor dit project is de EMVI toegepast bij een de aanbesteding van een relatief klein project, echter wel binnen een complexe omgeving. Het project laat zien op relatief eenvoudige wijze de levensduurkosten in de beoordeling zijn betrokken. 12

13 8 Tips & ervaringen In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de betrokken partijen terug kijken op de aanbestedingsprocedure. 8.1 Uitgevoerde evaluaties Na gunning is aan de afvallers uitleg gegeven over de beoordeling. De inschrijvers waarderen het functioneel specificeren omdat ze dan de ruimte hebben om eigen invulling aan het project te geven. Ook de transparantie van het twee-enveloppen systeem wordt gewaardeerd door de inschrijvers. 8.2 Tips en ervaringen van de opdrachtgever Tijdens de selectie is gebleken dat inschrijvers slordig omgaan met het opgeven van referenties. Het waterschap controleert deze altijd. Bij de aanbesteding zijn drie inlichtingenrondes geweest en er is gestart met een project start-up. Hierbij heeft het Waterschap ervaren dat er weerwoord was, er werd uitgedaagd en spanningen werden uitgesproken. De eisen van de beheerders zijn in de vraagspecificatie opgenomen. Het waterschap wil de transactiekosten (calculatiekosten) bij de inschrijvers beperken door niet te veel in detail te treden. Als te veel in eisen vastgelegd wordt kan het gedachtegoed van de inschrijver niet meer helder beoordeeld worden. Het waterschap is daarin nog steeds aan het verbeteren. Tips: Door individueel overleg bereik je exclusiviteit, gebruik hier de individuele inlichtingen beter voor en zet de verhouding hullie - zullie over boord. Zorg voor een open communicatie en benoem risico s. Maak er geen omgeschreven RAW bestekken van. 8.3 Tips en ervaringen van de inschrijver(s) Er was voor de inschrijvers bijzonder veel vrijheid bij een goede functionele beschrijving. Breng x kubieke meters water van A naar B en je mag zelf weten hoe. Het project leent zich uitstekend voor EMVI. De opdrachtgever hanteerde een EMVI die voldoende ruimte bood om onderscheidende oplossingen te leveren. De uitvraag bood voldoende oplossingsruimte. Aandachtspunt is wel om zo veel mogelijk functioneel te beschrijven. Grote lijsten met randvoorwaarden leiden vaak tot een ontwerp dat de opdrachtgever al had voorzien en waarmee je als opdrachtnemer minder onderscheidend kunt zijn. Het samenvoegen van prijs en kwaliteit is altijd in het bijzijn van de marktpartijen gebeurd. Tip aan de opdrachtgever: probeer zo dicht mogelijk bij de zuivere functionele eisen te komen. Algemene tip: Aanbevolen wordt ook nadere tips te raadplegen via en de CROW publicatie Gunnen op waarde. 13

Noodretentiegebied Coevorden Oost

Noodretentiegebied Coevorden Oost Waterschap velt & vecht De waarde van een gedragen oplossing 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

Inhoud. 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13 Provincie Gelderland Aanleg N322 Druten - Beneden Leeuwen Ruimtelijke inpassing voor een redelijke prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Boulevardplan Scheveningen. Renoveren met minimale overlast. Boulevardplan Scheveningen

Gemeente Den Haag. Boulevardplan Scheveningen. Renoveren met minimale overlast. Boulevardplan Scheveningen Gemeente Den Haag Renoveren met minimale overlast 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13 8 Tips & ervaringen 14 1 Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Hardenberg. Centrumroute: Realisatie derde fase. Betaalbare kwaliteit met minder hinder. Centrumroute: Realisatie derde fase

Gemeente Hardenberg. Centrumroute: Realisatie derde fase. Betaalbare kwaliteit met minder hinder. Centrumroute: Realisatie derde fase Gemeente Hardenberg Betaalbare kwaliteit met minder hinder 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13 8 Tips & ervaringen

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Dommel door Eindhoven. Creatieve ruimte ten bate van de natuur. Dommel door Eindhoven

Waterschap De Dommel. Dommel door Eindhoven. Creatieve ruimte ten bate van de natuur. Dommel door Eindhoven Waterschap De Dommel Creatieve ruimte ten bate van de natuur 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. A1 Hoevelaken - Barneveld. Sturen op maximale beschikbaarheid. A1 Hoevelaken - Barneveld

Rijkswaterstaat. A1 Hoevelaken - Barneveld. Sturen op maximale beschikbaarheid. A1 Hoevelaken - Barneveld Rijkswaterstaat Sturen op maximale beschikbaarheid 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13 1 Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Tilburg Burgemeester Letschertweg, verbinding Reeshof - Eossenberg. Esthetische kwaliteit voor een redelijke prijs

Gemeente Tilburg Burgemeester Letschertweg, verbinding Reeshof - Eossenberg. Esthetische kwaliteit voor een redelijke prijs Gemeente Tilburg Burgemeester Letschertweg, verbinding Reeshof - Eossenberg Esthetische kwaliteit voor een redelijke prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7

Nadere informatie

Gemeente Purmerend Herinrichting Koemarkt. Keuzevrijheid bieden aan de burger. Centrumroute: Realisatie derde fase

Gemeente Purmerend Herinrichting Koemarkt. Keuzevrijheid bieden aan de burger. Centrumroute: Realisatie derde fase Gemeente Purmerend Herinrichting Koemarkt Keuzevrijheid bieden aan de burger 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 8 6 FAQ s 9 7 Bijzonderheden 11 8

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Renovatie N210 Provinciale weg door de Krimpenerwaard. Slimme oplossingen in slappe grond. Renovatie van de N210

Provincie Zuid-Holland Renovatie N210 Provinciale weg door de Krimpenerwaard. Slimme oplossingen in slappe grond. Renovatie van de N210 Provincie Zuid-Holland Renovatie N210 Provinciale weg door de Krimpenerwaard Slimme oplossingen in slappe grond 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard Fietsbrug over N242. EMVI toegepast voor een kleiner werk. Centrumroute: Realisatie derde fase

Gemeente Heerhugowaard Fietsbrug over N242. EMVI toegepast voor een kleiner werk. Centrumroute: Realisatie derde fase Gemeente Heerhugowaard Fietsbrug over N4 EMVI toegepast voor een kleiner werk 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 10 6 FAQ s 11 7 Bijzonderheden 13

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Jos van Alphen Bijeenkomst IPG 7-12-2016 Evaluatie Aanbestedingswet Lasten Aanbestedende diensten: Goedkoper: Gebruik elektronische middelen

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW Innovatie Risico s 2010 CROW Inkopen Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 1 Stellingen 1. Innovatie inkopen gaat prima met een reguliere, relatief eenvoudige aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch. Restauratie Westwal. Gunnen op historische waarde. Restauratie Westwal

Gemeente s-hertogenbosch. Restauratie Westwal. Gunnen op historische waarde. Restauratie Westwal Gemeente s-hertogenbosch Gunnen op historische waarde 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 7 4 Werkwijze 8 5 Resultaten 11 6 FAQ s 12 7 Bijzonderheden 14 8 Tips & ervaringen 15

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Aanbesteding anno 2014

Aanbesteding anno 2014 Aanbesteding anno 2014 Facts & figures over ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt Aanbesteding 2014 Zoetermeer, 26 november 2014 1 Inleiding Inleiding Welke veranderingen heeft de aanbestedingswet teweeggebracht?

Nadere informatie

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk Tom van Eck & Leen Valk Programma 1. Presentaties EMVI in praktijk en EMVI Light 2. Workshop suggesties voor EMVI-praktijk EMVI in praktijk ? Aanleiding EIB-onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 7 4 Werkwijze 8 5 Resultaten 12 6 FAQ

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé

Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé Bouwlokaal: Bouwen is vooruitzien Jan-Willem Ponjé directeur Bouwbedrijf Ponjé Vestigingsplaats: Handel (gemeente Gemert-Bakel) Opgericht in: 1932 Omzet: 8,5 mln euro Medewerkers: 46 personen Activiteiten:

Nadere informatie

EMVI Gunnen op waarde

EMVI Gunnen op waarde EMVI Gunnen op waarde Tjeerd Planting (CROW) Marjolein Bekkers (gemeente Woerden) 13 februari 2014 Welkom (geen presentatie maar discussie uurtje) Wat is Emvi/GOW? Emvi of Laagste prijs? Wat zijn goede/onderscheidende

Nadere informatie

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Sander Lubberhuizen Jos van Nuenen Teamleiders afdeling Ingenieursbureau Keuze voor nieuwe contractvormen Projectspecifieke omstandigheden Geen systematische

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Gunningscriteria en levenscyclus

Gunningscriteria en levenscyclus Gunningscriteria en levenscyclus Beheersen van Life Cycle Costs tijdens de aanbestedingsfase Joost Bouten ( GPO) LCC in de gewijzigde aanbestedingswet Wijziging: Nieuw gunningscriterium laagste kosten

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Historie veranderende markt. vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak

Historie veranderende markt. vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak Historie veranderende markt vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak 1. Vroeger Rijke geschiedenis aanbesteden van (openbare) werken In 1815 eerste Nederlandse aanbestedingsregels:

Nadere informatie

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk

Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk. Tom van Eck & Leen Valk Knelpunten & perspectief voor de EMVI-praktijk Tom van Eck & Leen Valk EIB-onderzoek EIB-onderzoek: bevindingen EIB-onderzoek: bevindingen 19% EMVI s 48% laagste prijs 47% EMVI s 76% laagste prijs 35%

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden Innovatief aanbesteden Negen kansen om de markt beter te benutten Als inkoper of inkoopverantwoordelijke bent u altijd op zoek naar het beste wat de markt kan bieden. Deze factsheet biedt u negen vormen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct

D&C light. Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct Versie 1.1 d.d. 9 maart 2015 2 ProRail D&C light D&C light ProRail 3 D&C light Eenvoudig aanbesteden van Design & Construct ProRail wil een professionele

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog.

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog. 30 november Gemeente Brunssum 2009 MEMO Gunning Aan: College van B&W en Gemeenteraad van Brunssum Van: Projectteam Urgent: Ja Gewenste actie: besluitvorming Onderwerp :Gunningscriteria Inleiding Het project

Nadere informatie

E-veilen De nieuwe realiteit?

E-veilen De nieuwe realiteit? FILMPJE E-veilen De nieuwe realiteit? De voor-en nadelen 24 november 2011 Nationaal sportvelden congres Sander Akkerman Adviesburo De Meent b.v. Social media - Succes privé gebruik bedrijfsleven volgt

Nadere informatie

om de markt beter te benutten

om de markt beter te benutten 9 kansen om de markt beter te benutten Als inkoper of inkoopverantwoordelijke bent u altijd op zoek naar het beste wat de markt kan bieden. Deze handreiking biedt u negen vormen van innovatief aanbesteden

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

EMVI. De nieuwe wereld van aanbesteden. Objectum b.v. 1

EMVI. De nieuwe wereld van aanbesteden. Objectum b.v. 1 EMVI De nieuwe wereld van aanbesteden Objectum b.v. 1 Introductie Lex van Dop Machteld van Waveren Hogervorst Objectum verzorgt aanbestedingen vanuit haar disciplines: Plantontwikkeling I Bouwprocesmanagement

Nadere informatie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie

EMVI. Stadsbeheer Den Haag. 9 juni 2015 Versie EMVI Stadsbeheer Den Haag Wat biedt EMVI? Voor opdrachtgever: Middel tot het verkrijgen van meerwaarde op contracteisen. Gunnen op beste prijs/kwaliteit-verhouding i.p.v. op laagste prijs. Voor aannemer:

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI- Beoordeling Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI EMVI bepaling : prijs minus waarde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR. P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7

VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR. P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7 VORMGEVINGSPROTOCOL KWALITEITSBORGING VORMGEVING INFRASTRUCTUUR P.W. van den Heuvel versie 23 november 2007 pagina 1 van 7 Kwaliteitsborging Vormgeving Infrastructuur Inleiding De infrastructuur heeft

Nadere informatie

Hoe voorkom je een bezwaar bij een aanbesteding? Presentatie IGOV kenniscafé Aanbesteding en Contractvormen OVL Bureau OVL Lek Merwede Joris Dijkstra

Hoe voorkom je een bezwaar bij een aanbesteding? Presentatie IGOV kenniscafé Aanbesteding en Contractvormen OVL Bureau OVL Lek Merwede Joris Dijkstra Hoe voorkom je een bezwaar bij een aanbesteding? Presentatie IGOV kenniscafé Aanbesteding en Contractvormen OVL Bureau OVL Lek Merwede Joris Dijkstra Uitgangspunten Bezwaar maken mag! Staat in de wet!

Nadere informatie

Paul Kuijpers, Partner bij Balance & Result Deventer Van voorschrijven naar uitvragen.

Paul Kuijpers, Partner bij Balance & Result Deventer Van voorschrijven naar uitvragen. Paul Kuijpers, Partner bij Balance & Result Deventer Van voorschrijven naar uitvragen. Hoe zetten opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw elkaar op scherp? Inhoud 1) Introductie 2) Wat is EMVI en hoe

Nadere informatie

Construction Management & Engineering

Construction Management & Engineering PIANOo Lunch 24 februari 2009 Het aanbestedingsbeleid bij decentrale overheden: betere marktwerking door regievoeren? Hans Boes Vakgroep BouwInfra Telefoon: 053 489 4881 Email: j.boes@utwente.nl Presentatie

Nadere informatie

themadag Uitvoering Publieke taken betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014

themadag Uitvoering Publieke taken betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014 themadag Uitvoering Publieke taken de juiste balans tussen innovatief, duurzaam en betaalbaar René Duifhuizen Projectmanager stadsbrug De Oversteek donderdag 23 januari 2014 Innovatieve aanbesteding &

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Opstellen en Beoordelen is een vak, maar geen rocketscience Keep is simple, denk steeds na

Opstellen en Beoordelen is een vak, maar geen rocketscience Keep is simple, denk steeds na Rivierenland 7 november 2013 EMVI? - Kunst of vliegwerk? - Doen we het omdat het moet of omdat het nuttig is Opstellen en Beoordelen is een vak, maar geen rocketscience Keep is simple, denk steeds na Betere

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Versie: definitief Datum: 8 mei 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart

Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken. Klankbordgroepen 18 maart Aanbesteding project Knooppunt Klankbordgroepen 18 maart Agenda 1. Stand van zaken project Knooppunt (Winston Zuiverloon) 2. A1 Bunschoten (Sascha van de Kolk) 3. Aanbesteding Project Knooppunt (Rob Spit)

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367; Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090667 Vergaderdatum :21 november 2013 Beleidsveld Voldoende Water Agendapunt :H.04 De Verenigde Vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE INLICHTINGENBIJEENKOMST RAAMOVEREENKOMST INGENIEURSDIENSTEN Edwin Koevoets Binh Tran

ALGEMENE INLICHTINGENBIJEENKOMST RAAMOVEREENKOMST INGENIEURSDIENSTEN Edwin Koevoets Binh Tran ALGEMENE INLICHTINGENBIJEENKOMST RAAMOVEREENKOMST INGENIEURSDIENSTEN 2016-2020 Edwin Koevoets Binh Tran PROGRAMMA 21 oktober 2015 13.30 15.00 uur Aanleiding en behoefte Organisatie Doelstellingen Scope

Nadere informatie

Best Value @Rijkswaterstaat. Gül Ören Wouter Smits

Best Value @Rijkswaterstaat. Gül Ören Wouter Smits Best Value @ Gül Ören Wouter Smits Programma 14.30 14.40 Toelichting strategisch plan 14.40 14.55 Afwegingskader 14.55 15.50 Casus voorbereidingsfase 15.50 16.00 Pauze 16.00 16.15 Metrics BVP projecten

Nadere informatie

Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering

Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering 26 november 2015 Inspyrium te Cuijk Mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes bij EMVI heeft de beoordelingscommissie

Nadere informatie

EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid

EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid EMVI, de nieuwe aanbestedingswet en duurzaamheid Marjo Meeuwsen-Dek www.justionadvocaten.nl Middelburg Rotterdam 1. Europese richtlijnen Richtlijnen 2004/17 en 2004/18 (en 2007/66) Aanbestedende dienst

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Noot: dit betreft een concept beoordelingsformulier, zodat inschrijver enig inzicht krijgt in de wijze van beoordelen die intern bij aanbestedende dienst wordt uitgevoerd. Er kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen 2.0. Logischer en effectiever naar ambitieuze en beheersbare doelen. Van abstract naar zeer concreet.

Duurzaam Inkopen 2.0. Logischer en effectiever naar ambitieuze en beheersbare doelen. Van abstract naar zeer concreet. Duurzaam Inkopen 2.0 Logischer en effectiever naar ambitieuze en beheersbare doelen Van abstract naar zeer concreet Niels van Amstel Mede-trekker Centraal Team Duurzaam GWW namens NL-Ingenieurs Voormalig

Nadere informatie

Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW 2016

Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW 2016 Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW 2016 Rapportage Utrecht, december 2016 Labyrinth Onderzoek & Advies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CROW Copyright 2016, Labyrinth Onderzoek & Advies

Nadere informatie

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw)

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) EMVI - GOW Gunnen op waarde (GOW) betekent Gunnen op laagste Evaluatieprijs = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) Marktdag aanbesteden Rivierenland Maurik 2016-11-24 1 Hoe kunnen we de EMVIpraktijk verbeteren?

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Verslag EMVI BPKV workshop: Thema s

Verslag EMVI BPKV workshop: Thema s Verslag EMVI BPKV workshop: Thema s Dinsdagmiddag 24 januari 2017 van 14.00 17.00 uur Locatie Gemeentehuis Haarlemmermeer in Hoofddorp Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement Extra toelichting op BVP in het kader van aanbesteding ontwerp en realisatie gemaal Schardam Gert de Groot Inhoud Basisfilosofie Doelstelling BVP Spanningsveld traditioneel aanbesteden

Nadere informatie

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI. Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI. Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg Inhoud 2 Inleiding 3 N242 Regionale stroomweg Verbinding regio Alkmaar met noord NL

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd?

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? 1. Uitgangspunten Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? Geen commentaar. Wat vindt u van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Referentiekader Aanbestedingen van Werken. 1. De aanbestedingsvorm behoort in verhouding te staan tot aard en omvang van de opdracht.

Referentiekader Aanbestedingen van Werken. 1. De aanbestedingsvorm behoort in verhouding te staan tot aard en omvang van de opdracht. Referentiekader Aanbestedingen van Werken 1. De aanbestedingsvorm behoort in verhouding te staan tot aard en omvang van de opdracht Bij opdrachten waarvan de waarde beneden het Europese drempelbedrag ligt,

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Paulussen Advocaten. Masterclass voor PIANOo. Hoe maken we van aanbesteden en C2C een succes: enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten

Paulussen Advocaten. Masterclass voor PIANOo. Hoe maken we van aanbesteden en C2C een succes: enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten Paulussen Advocaten Masterclass voor PIANOo Hoe maken we van aanbesteden en C2C een succes: enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten Door Bert Lejeune en Roger Cox Duurzaamheid contracteren (3 pijlers)

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 58668320 Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: J.J. (Joël)

Nadere informatie

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten Aanbestedingen 1. Aanbestedingen van opdrachten 1.1 Algemeen Steeds vaker worden vervoeropdrachten aanbesteed. Het gaat dan vooral om grote opdrachten, zoals langdurige contracten voor bedrijfsvervoer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017 Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden Lelystad, 19 april 2017 Agenda 14:00-14:45 Presentatie door André Rijsdorp, Natuurmonumenten; - Introductie Marker Wadden; - Toelichting concept mood-board;

Nadere informatie

Marktconsultatie nieuwbouw MPV-30 serie

Marktconsultatie nieuwbouw MPV-30 serie Marktconsultatie nieuwbouw MPV-30 serie Ter voorbereiding op de aanbesteding van de opdracht voor het ontwerpen en bouwen van drie plus optie op twee multifunctionele schepen met een vaargebied van ruime

Nadere informatie

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan.

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan. Van: Deurzen Margreet van Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:21 Aan: 'Robin Bregman' CC: Daniela Hannema; david mulder; Eijnden Pieter van den Onderwerp: RE: aanbesteding renovatie Olympiaschool Geachte

Nadere informatie

EMVI: overleg Best/Worst practices RWS Datum: 24 november 2015

EMVI: overleg Best/Worst practices RWS Datum: 24 november 2015 EMVI: overleg Best/Worst practices RWS Datum: 24 november 2015 Op 24 november 2015 vond het reguliere overleg plaats tussen RWS en Waterbouwers over Best/Worst EMVI practices bij RWS. Zowel RWS als aannemers

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw INFRASUCCES LCC Tender Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw Inhoud Duurzaam aanbesteden EMVI Rekenmodellen ikalm LCC Tender Innovatieve contracten Duurzaam aanbesteden Doel van de aanbesteding

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie