ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel."

Transcriptie

1 ONTHEFFINGSSDOSSIER MER PIDPA-Hidrorio Dossier K Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel Pidpa Hidrorio april 2009

2 Colofon Naam rapport: ONTHEFFINGSDOSSIER, MER PIDPA-Hidrorio Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel Datum rapport: april 2009 Initiatiefnemer project: Opsteller rapport: Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) Desguinlei Antwerpen Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) Desguinlei Antwerpen 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beknopte beschrijving project Toetsing MER-plicht Doelstelling van het ontheffingsdossier Initiatiefnemer Grensoverschrijdende effecten ruimtelijke, administratieve, juridische en beleidsmatige situering van het project Ruimtelijke situering Administratieve voorgeschiedenis juridisch en beleidsmatig kader Projectbeschrijving doelstelling en motivering van het project Richtlijnen voor het ontwerp en de berekening van rioolstelsels Uitvoeringsmodaliteiten met inbegrip van de milderende maatregelen situering van de leidingen en de kunstwerken beschrijving van de werken Duur van de werken en werktijden Beschrijving van de alternatieven De voorziene milderende maatregelen Afbakening van het studiegebied referentiesituatie Bodem Reliëf PEDOLOGIE bodemgebruik Geologie (BGD, 1993) Grondwater Grondwaterkwetsbaarheid Grondwaterstand en drainering Grondwateronttrekking Elementen ten behoeve van de Watertoets Oppervlaktewater Hydrografie

4 5.4.2 Oppervlaktewaterkwaliteit Fauna & flora Algemeen Natura Monumenten, Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Situering op Macro-niveau Situering op Meso-niveau Situering op Microniveau Mens (Antropogeen milieu) Bebouwing Industrie / handel / diensten Verkeersinfrastructuur Landbouw Natuurgebied / recreatie Ontwikkelingsscenario s Autonome Ontwikkeling Gestuurde Ontwikkeling Ingreep-effectenschema Methodologie Methodologie effectbeoordeling Effectuitdrukking en -beoordeling Milderende maatregelen Milieueffecten per discipline Beschrijving Milieueffecten en milderende maatregelen Bodem...62 Milderende maatregelen Grondwater...66 Milderende maatregelen Oppervlaktewater Fauna & flora...71 Impactschets...71 Toetsing van het project aan specifieke beschermingszones...72 Milderende maatregelen Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

5 Milderende maatregelen Mens...78 Milderende maatregelen Passende Beoordeling Samenvattend inclusief synthese van de milieueffecten en milderende maatregelen Inleiding Beschrijving van het project Actuele toestand Geplande toestand Uitvoeringsmodaliteiten met inbegrip van de milderende maatregelen De voorziene effecten Bodem Oppervlakte Grondwater Fauna-Flora Landschap Mens De voorziene milderende maatregelen De Meerwaarde van het project Eindconclusie Verklarende woordenlijst Literatuurlijst Bijlagen Figuren

6 Lijst van Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Impactschets op het habitatrichtlijngebied tgv aanleg van de drukriolering Beoordeling impactschets Fotoreportage Lijst van Figuren Figuur 2.1 Figuur 2.2 Figuur 2.3 Figuur 2.4 Figuur 5.1 Figuur 5.2 Figuur 5.3 Figuur 5.4 Figuur 5.5 Figuur 5.6 Figuur 5.7 Figuur 5.8 Figuur 5.9 Figuur 5.10 Figuur 5.11 Figuur 5.12 Figuur 5.13 Figuur 5.14 Figuur 5.15 Figuur 5.16 Figuur 5.17 Stratenplan Orthofoto Gewestplan Zoneringsplan Reliëfkaart DHM Bodemkaart van België Geologische kaart Grondwaterkwetsbaarheidskaart + situering vergunde grondwaterwinningen, grondwatermeetnetpunten VMM Kaarten watertoets Erosiegevoeligheidskaart Kaarten watertoets Grondwaterstromingsgevoeligheidskaart Kaarten watertoets Hellingskaart Kaarten watertoets Overstromingsgevoeligheidskaart Kaarten watertoets Winterbedkaart Kaarten watertoets Infiltratiegevoeligheidskaart Waterlopenkaart + aanduiding VMM-meetpunten Beschermingszone Natuur Biologische waarderingskaart Uittreksel landschapsatlas Traditionele landschappen Uittreksel landschapsatlas relictzones, ankerplaatsen Ferrariskaart Vandermaelenkaart 5

7 1 INLEIDING 1.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING PROJECT Pidpa-Hidrorio plant de aanleg van een drukriolering in de gemeente Zoersel in de wijk Ten Hoflaan / Ten Boslaan. Het project situeert zich in een woonwijk (gewestplanbestemming woonpark) die volledig omgeven is door Habitatrichtlijngebied BE (Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen) (tevens gewestplanbestemming natuurgebied). De riolering doorkruist het Habitatrichtlijngebied tevens ter hoogte van de Zoerselbosdreef. 1.2 TOETSING MER-PLICHT Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage vermeldt de categorieën van projecten die aan de project-m.e.r. worden onderworpen of waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen. Het voorliggend project valt onder categorie 10 m) van bijlage II van het besluit. Bijlage II van het besluit vermeldt de categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, 2 en 3 van het decreet aan de project-m.e.r. worden onderworpen maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen. Categorie 10 m) luidt als volgt: - Aanleg van ondergrondse buisleidingen en de randvoorziening behorend bij die buisleidingen, die niet gelegen zijn in een leidingstraat aangeduid op een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, een woon-, landbouw- of industriegebied of gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen of een gelijksoortig bestemmingsgebied, indien ten minste 2000 m² van de werkzone voor de uitvoering van de werken in een bijzonder beschermd gebied ligt; - Aanleg over een lengte van 10 km of meer van onder- of bovengrondse buisleidingen (met uitzondering van werfleidingen) die: - niet gelegen zijn binnen een landbouwgebied, bedrijventerrein of een gelijksoortig bestemmingsgebied; of - niet gelegen zijn binnen de rooilijnen van een openbare weg of binnen een leidingstraat aangeduid op een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. - Aanleg van onder- of bovengrondse buisleidingen (met uitzondering van werfleidingen) die over een ononderbroken lengte van 1 km of meer gelegen zijn in een bijzonder beschermd gebied en voor zover het deel van deze buisleidingen in het bijzonder beschermd gebied niet ligt in een leidingstraat aangeduid op een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, een woon-, landbouw of industriegebied of gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen of een gelijksoortig bestemmingsgebied.: Vermits de leiding over meer dan 1 km ononderbroken lengte gelegen is in bijzonder beschermd gebied, is het project MER-plichtig. (Figuur 2.3, Figuur 5.12) 1.3 DOELSTELLING VAN HET ONTHEFFINGSDOSSIER Volgens het artikel van het decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffecten veiligheidsrapportage (B.S ) kan een ontheffing van de rapportageverplichting 6

8 aangevraagd worden voor projecten waar de toetsing aan de criteria van bijlage II uitwijst dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-mer redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. Het verzoek tot ontheffing omvat: 1. Een projectbeschrijving en een beschrijving van de referentiesituatie 2. De verantwoording voor het verzoek en alle relevante gegevens ter staving ervan. Dit zijn voor dit project in het bijzonder de bevestiging van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat het project geen aanzienlijke gevolgen zal hebben op de omgeving en zelfs een meerwaarde betekent voor het milieu. 1.4 INITIATIEFNEMER Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA), Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. Cel productie waterwinning en milieu - Karel De Mey - Hilde Syen - Caroline Vlieghe Cel Hidrorio ontwerp - uitvoering - Frederik Spiessens - Stefan Janssens 1.5 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN Gezien de ligging van het project in de gemeente Zoersel en de aard van het project worden er geen grensoverschrijdende effecten verwacht. 2 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET PROJECT 2.1 RUIMTELIJKE SITUERING Pidpa-Hidrorio plant de aanleg van een drukriolering in de gemeente Zoersel meerbepaald in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan. De ruimtelijke situering van het project wordt visueel weergegeven op de figuren 2.1 (stratenplan), 2.2 (orthofoto) en 2.3 gewestplan. 2.2 ADMINISTRATIEVE VOORGESCHIEDENIS In de wijk Ten Hoflaan / Ten Boslaan zijn er momenteel enkel baangrachten die al dan niet zijn ingebuisd. Er is geen riolering aanwezig. De aanwezige woningen lozen vooral gemengd water (d.i. een combinatie van huishoudelijk afvalwater met regenwater) in de grachten die vervolgens dit gemengde afvalwater afvoeren richting waterlopen (Monnikenloop en Voorste Hoevenloop) en in de richting van het natuurgebied. Het project is gelegen binnen het zoneringsplan (figuur 2.4) als collectief te saneren gebied. Hierbij worden de afvalwaters van de woningen per groep gescheiden aangesloten op een 7

9 gravitaire DWA-riolering die toekomt op een pompput. Vervolgens wordt het afvalwater verpompt naar de bestaande Aquafincollector in de Rodendijk. Hemelwaters worden aangesloten op de opengemaakte en geherprofileerde baangrachten. Voor dit project is subsidie aangevraagd en verkregen bij VMM, momenteel bevindt dit dossier zich in fase van ontwerp. De gewestbijdrage uit het Minafonds werd vastgelegd op datum van 7 augustus

10 2.3 JURIDISCH EN BELEIDSMATIG KADER Juridische randvoorwaarden Inhoudelijk Relevant? Bespreking relevantie Gewestplan / BPA / RUP Gewestplan Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden van Vlaanderen weer. Ja Figuur 2.3 situeert het tracé van de drukriolering ten opzichte van de gewestplanbestemmingen. Het projectgebied is gelegen op het gewestplan Turnhout (K.B. 30/09/1977), kaartblad Grobbendonk 16/2. Er werden geen gewestplanherzieningen doorgevoerd voor het gewestplan Turnhout. Volgende bestemmingszones worden doorkruist bij de aanleg van de drukriolering: Het eerste gedeelte van het project wordt aangelegd in de berm van de weg van de Zoerselbosdreef gelegen langs agrarisch gebied over een lengte van m 1. Aansluitend ligt het verlengde van de drukriolering in de Zoerselbosdreef gelegen langs Natuurgebied. Ook hier komt de leiding (575 m) in de berm van de bestaande weg te liggen. De kern van het project ligt volledig in woonpark dat volledig omgeven is door natuurgebied. Het woonpark, gelegen in het valleigebied van de Tappelbeek, werd reeds ontwikkeld in de jaren 60. Algemene en bijzondere plannen van aanleg Nee Op gemeentelijk niveau gebeurt de concretisering van het ruimtelijk beleid voornamelijk onder de vorm van gemeentelijke plannen van aanleg. Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ordent en geeft bestemmingen aan voor een gedeelte van het grondgebied. De gemeente Zoersel beschikt niet over een goedgekeurd algemeen plan van aanleg (APA). Er zijn in de gemeente 4 goedgekeurde bijzonder plannen van aanleg (BPA) waarvan een BPA Carpoolparking aan het op en afrittencomplex van de E34, een BPA KWZI Schriekbos, een BPA t.h.v. het kerkhof en omgeving en de BPA gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat.. Ruimtelijke uitvoeringsplannen Ja Ruimtelijke structuurplannen hebben geen bindend karakter. Om deze plannen uit te voeren, kunnen, sinds het decreet van 1999, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) worden opgesteld. Ruimtelijke uitvoeringsplannen leggen, net als de gewestplannen en plannen van aanleg, de bodembestemmingen vast. RUP s kunnen zowel op gewestelijk, provinciaal, als op gemeentelijk niveau worden opgemaakt. De gemeente Zoersel heeft een gemeentelijk RUP Toeristische perrons opgemaakt. Toeristische perrons fungeren als vertrek-, rust- of eindpunt in het toeristisch-recreatief netwerk van wandel- en fietsroutes. Het betreft bestaande infrastructuur aan knooppunten van fiets- en wandelroutes. De perrons zullen tevens dienst doen als overstapplaats voor recreanten. Er worden 3 perrons voorzien, nl Ter hoogte van herberg In de Wandeling perron Zoerselbos-west Perron Zoerselbos oost 1 Voor de lengtebepalingen van de afstanden op het gewestplan werd gebruik gemaakt van de officiële reproductie van de originele gewestplannen. De grafische digitale versie van de gewestplannen en de gewestplanwijziging is geen juridisch document en kan dan ook in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele gewestplannen vastgesteld bij Koninklijk Besluit of bij Besluit van de Vlaamse Regering. De vernietigingen en schorsingen bij arrest van de Raad van State werden niet in de digitale versie opgenomen. De originele manueel getekende en door de Koning respectievelijk Minister ondertekende gewestplannen en gewestplanwijzigingen, die werden opgemaakt op schaal 1/ vormen de juridische basis. 9

11 Juridische randvoorwaarden Inhoudelijk Relevant? Bespreking relevantie Perron Halse Bossen. Dit RUP werd definitief goed gekeurd 17 december Van 30 januari tot en met 30 maart 2009 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat. Dit vernieuwde RUP is een herziening van het bijzonder plan van aanleg (BPA) Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening Vlarem I en II Bodemsaneringsdecreet & Vlarebo Ja Bepaalt de modaliteiten met Ja betrekking tot exploitatie en/of verandering van vergunningsplichtige inrichtingen. Bevat milieukwaliteitsnormen en algemene en sectorale milieuvoorwaarden. Decreet dat moet toelaten Ja beslissingen inzake bodemsanering op systematische wijze te treffen, prefinanciering ervan te verzekeren en kosten daarvan te verhalen. De basiswetgeving m.b.t. de ruimtelijke ordening is weergegeven in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 08/06/1999). Het wijzigingsdecreet van 26 april 2000 (B.S. 29/04/2000) en dat van 21 november 2003 (B.S. 29/01/2004) hebben enkele punten van dit decreet van 18 mei 1999 aangevuld en verfijnd. Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (B.S. 18/12/1996), blijft geldig voor een aantal overgangsmaatregelen. Voor het uitvoeren van het project wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Algemeen relevant inzake geluidshinder, verontreiniging bodem, verontreiniging oppervlaktewater, enz. Om de verspreiding van bodemverontreiniging te verhinderen, stelde de Vlaamse regering regels op voor het hergebruik van uitgegraven bodem. Deze regels staan beschreven in hoofdstuk 13 van het VLAREBO. De hervormde regeling voor het gebruik van uitgegraven bodem is op 14 december 2007 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Deze regels zijn opgenomen in het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (kortweg het VLAREBO). De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 juni In grote lijnen kunnen de belangrijkste bepalingen van de grondverzetregeling als volgt beschreven worden: - voor de uitvoering van de meeste grondwerken is een bodemonderzoek (technisch verslag) verplicht en wordt de kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven bodem bepaald; - de gebruiksmogelijkheden van de uitgegraven bodem zijn vastgelegd in de VLAREBO. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek kun je bepalen waar en hoe de uitgegraven bodem kan gebruikt worden; - een traceerbaarheidsprocedure maakt dat er altijd een verband kan gelegd worden tussen de plaats van uitgraving en de plaats van gebruik van de uitgegraven bodem. - in de traceerbaarheidsprocedure zijn de verantwoordelijkheden van verschillende partijen (bouwheer, aannemer, vervoerder, gebruiker) vastgelegd. 10

12 Juridische randvoorwaarden Inhoudelijk Relevant? Bespreking relevantie Decreet integraal waterbeleid Bevat bepalingen betreffende het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen Ja In het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14/11/2003) worden de beginselen van de Europese Kaderrichtlijn (goedgekeurd op 23/10/2000 door het Europees Parlement) vertaald naar Vlaamse context. Met het decreet wil men volgende doelstellingen verwezenlijken: - bescherming, verbetering of herstel van oppervlakte- en grondwater zodat tegen eind 2015 een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt; - voorkomen en verminderen van verontreiniging van oppervlakte- en grondwater; - duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte en grondwater - beheer van hemelwater en oppervlaktewater regelen om infiltratie te bevorderen; verdroging te voorkomen; ruimte te bieden aan water; overstromingsrisico s terug te dringen. - terugdringen van landerosie en van aanvoer en afzetting van sediment in oppervlaktewaterlichamen; - beheer en ontwikkelen van waterwegen ter bevordering van milieuvriendelijk transport via de waterwegen, realiseren en bevorderen van de -internationale verbindingsfunctie van waterwegen; - integrale afweging van de verschillende functies binnen en van watersystemen; - bevorderen van menselijke betrokkenheid met het watersysteem (o.a. zachte recreatie). Het project beoogt de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in een woonpark i.p.v. de huidige al dan niet ingebuisde grachten waarin momenteel gemengd afvalwater geloosd wordt dat verder loopt richting waterlopen. De uitvoering van het project betekent dat de grachten worden opengemaakt en geen vuilwater meer zullen ontvangen en afvoeren, enkel regenwater. Alle inwoners zullen verplicht worden aan te sluiten op het rioleringsstelsel. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties, en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets Wet op de bescherming van oppervlaktewateren Wet op de onbevaarbare waterlopen Dit besluit geeft de lokale Ja provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets Regelt de bescherming van Ja oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en de territoriale zee tegen verontreiniging en legt de kwaliteitsdoelstellingen vast voor al de oppervlaktewateren. Regelt o.a. bepalingen Ja betreffende buitengewone werken van verbetering of wijziging aan waterlopen. Het project moet getoetst worden aan de bepalingen opgenomen in de watertoets (art. 8) (www.watertoets.be). Doel van de watertoets is in hoofdzaak schadelijke effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, te herstellen. De gegevens ter toetsing zullen in het ontheffingsdossier aangeleverd worden. Voor de waterlopen gelegen binnen het studiegebied (zie figuur 5.11) zijn de basismilieukwaliteitsnormen van toepassing. Enkel de Tappelbeek is specifiek aangeduid als oppervlaktewater bestemd als viswater. Het te lozen bemalingswater dient te voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen. Het project beoogt de opheffing van de lozing van niet-gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Het beheer van de onbevaarbare waterlopen wordt geregeld door de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 (B.S. 15/02/1968) die bepaalt dat de onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie beheerd worden door respectievelijk het Vlaamse Gewest (Vlaamse Milieumaatschappij, toenmalige Afdeling Water), de provincies en de gemeenten. Niet geklasseerde waterlopen moeten beheerd worden door de eigenaars. Het project voorziet de kruising van 1 onbevaarbare waterloop. Deze kruising zal echter geen ingrepen inhouden op de waterloop zelf. Er zal gewerkt worden met ondergrondse boringen waardoor de bestaande waterloop niet beïnvloed wordt. Wet op bevaarbare waterlopen Nee Het project voorziet niet in de kruising van een bevaarbare waterloop 11

13 Juridische randvoorwaarden Inhoudelijk Relevant? Bespreking relevantie Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu + maatregelenbesluit Centraal staan een planmatige aanpak (natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid ( stand-still principe) en een gebiedsgericht beleid De vogel- en habitatrichtlijn (met als doel de instandhouding van soorten en natuurlijke habitats) zijn geïmplementeerd in het natuurdecreet. Ja In de omgeving van het projectgebied zijn zowel ven-gebied, habitatrichtlijngebied en natuurreservaten gelegen. Het project situeert zich in een woonwijk (gewestplansbestemming woonpark) die volledig omgeven is door Habitatgebied BE (Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen) (tevens gewestplansbestemming natuurgebied), en de riolering doorkruist het Habitatgebied tevens ter hoogte van de Zoerselbosdreef (zie Habitatkaart). Het woonpark, gelegen in het valleigebied van de Tappelbeek, werd reeds ontwikkeld in de jaren 60. Het Zoerselbos en omgeving is bestemd als natuurgebied en natuurreservaat. Grote delen van het Zoerselbos behoren tot de afbakening van het VEN 1e fase, deelgebied Het Zoerselbos. In de nabije omgeving van het studiegebied liggen geen vogelrichtlijngebieden of ramsargebieden. Figuur 5.12 geeft een overzicht van de beschermingszones Natuur gelegen binnen het studiegebied Bosdecreet In het Maatregelenbesluit wordt gedetailleerd opgesomd wat verboden en wat toegestaan is binnen GEN en GENO Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen. Regelt in dit verband ook de kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele compensaties. Ja Over het gehele verloop van het projectgebied vinden we verschillende boselementen terug op de Biologische Waarderingskaart. Merken we evenwel op dat voor de aanleg van de leiding geen bomen dienen gekapt of verwijderd te worden. Indien droogzuiging moet geplaatst worden voor de aanleg van de pompputten wordt de duur ervan tot een strikt minimum beperkt. Per deeltraject zal dit maximaal 3 weken bedragen. De werken langs de buitenrand van het woonpark grenzend aan natuurgebied en langsheen de Zoerselbosdreef worden uitgevoerd in het rustseizoen van de vegetatie om verdrogingseffecten maximaal te voorkomen, met name tussen oktober en maart zodat ook het broedseizoen wordt gespaard. Voor de aanleg van de riolering in de berm zal een greppelfrees gebruikt worden waardoor de sleufbreedte beperkt kan worden tot 50 cm. Hierdoor wordt de schade aan wortels van bomen tot een minimum beperkt. De graafmachine blijf op de rijweg zodat geen extra verdichting van de berm veroorzaakt wordt. Op basis van figuur 5.13 en de bijhorende verklarende legende wordt een beeld gegeven van de bospercelen gelegen binnen het studiegebied. Decreet betreffende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten Decreet betreffende de Landschapszorg Decreet houdende maatregelen tot het behoud van erfgoedlandschappen Ter bescherming van Ja monumenten en stads- en/of dorpsgezichten en landschappen; instandhouding, herstel en beheer van beschermde landschappen. Regelt de bescherming van de Ja landschappen omwille van hun historische, socio-culturele, natuurwetenschappelijke of esthetische waarde. bescherming van landschappen, Ja atlas van relicten van traditionele landschappen en de daarin aangeduide ankerplaatsen - zorgplicht Het decreet van 22 februari 1995 (B.S. 05/04/1995) tot wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten regelt de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van in het Nederlandse taalgebied gelegen monumenten en stads- en dorpsgezichten. Binnen het projectgebied komen geen beschermde monumenten voor: Beschermde stads- of dorpsgezichten komen niet voor binnen de relevante perimeter. (zie figuur 5.15). In de omgeving van het studiegebied zijn volgende beschermde landschappen relevant nl. Zoerselbos fase I en Zoerselbos fase II. Het Zoerselbos werd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de natuurwetenschappelijke en esthetische waarde beschermd als landschap. De bescherming verliep in twee fasen. De eerste fase omvatte het Boshuisje en het omliggende gebied Kretse Beemden en een deel van het Heiblok. De rangschikking van dit gebied van ca. 80 ha werd op 22 januari 1981 bekrachtigd door een Koninklijk Besluit. In een tweede fase (M.B. 21 november 1985) werd een veel ruimer gebied gerangschikt. Het Zoerselbos en de Hooidonkse beemden zijn aangeduid als ankerplaats, met daarin besloten een aantal puntrelicten nl de spuibeemden en het boshuisje. (figuur 5.15). 12

14 Juridische randvoorwaarden Inhoudelijk Relevant? Bespreking relevantie Decreet betreffende de bescherming van het archeologisch patrimonium + Regelt de bescherming, het Ja behoud en de instandhouding, het herstel en het beheer van het archeologisch patrimonium. In het kader van het voorliggende project vinden grondwerkzaamheden plaats Advies inzake de aanleg van de drukriolering werd aangevraagd bij de erfgoedconsulent archeologie van het agentschap R-O-vlaanderen, Onroerend erfgoed Antwerpen. Er worden geen knelpunten voorzien. Ratificering van Verdrag van Malta door Vlaamse Regering op 12/10/2001 Behandelt de bescherming van archeologisch erfgoed in het bijzonder betreffende ruimtelijke planning en financiering. 13

15 Beleidsmatige randvoorwaarden Inhoudelijk Relevant? Bespreking relevantie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het ruimtelijk beleid naar de toekomst. Ja Algemeen relevant. Het RSV werd opgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, AHROM en in 1997 definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering? De ruimtelijke structuur van Vlaanderen wordt bepaald door 4 componenten: de stedelijke gebieden en netwerken, de open ruimte (= buitengebied), de kerngebieden voor economische activiteit en de lijninfrastructuren. Het RSV heeft voor deze structuurbepalende componenten een visie ontwikkeld uitgaande van het principe van duurzame ontwikkeling. Met betrekking tot het projectgebied zijn volgende structuurbepalende componenten relevant: De gemeente Zoersel is gelegen in het Buitengebied. Belangrijkste functies hier zijn natuur en bos, landbouw, wonen en werken. Het RSV stelt in het buitengebied een afbakening van de natuurlijke structuur voorop met VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk), natuurverwegingsgebieden en bosstructuur. Het project grenst in het zuiden en het westen aan het VEN afbakening 1 e fase, deelgebied Het Zoerselbos (figuur 5.12). Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie en legt de krachtlijnen vast van het ruimtelijk beleid naar de toekomst. Ja Algemeen relevant. Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 25 januari 2001 door de Vlaamse Regering. Het plan vormt een verfijning van de uitspraken die reeds in het RSV werden gedaan. Het RSPA sluit aan bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en wordt zowel gezien als beleidskader van het ruimtelijk beleid als een instrument om een actief ruimtelijk beleid te voeren. Na de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk structuurplan kan de provincie eigen provinciale uitvoeringsplannen opmaken. Deze regelen de structuurbepalende ruimtelijke elementen van bovenlokaal belang en vervangen in de betrokken gebieden de huidige gewestplannen en de plannen van aanleg. Kenmerkend voor het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Antwerpen is de visievorming die gebaseerd is op de opdeling in deelruimten en deelstructuren. De provincie is opgebouwd uit verschillende, niet vastomlijnde deelruimten die elk hun typische kenmerken, kwaliteiten en knelpunten hebben en die beschouwd moeten worden als dynamische en complexe ruimtelijke systemen. De deelstructuren beschrijven de relaties tussen gebieden van gelijke aard en zorgen op die manier voor de samenhang doorheen de deelruimten van de provincie. Alle deelstructuren zijn geïntegreerd binnen het geheel van deelruimten waarvoor ontwikkelingsperspectieven geformuleerd worden. In het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen worden 14 deelruimten onderscheiden die tot 4 hoofdruimten gebundeld worden: - Antwerpse fragmenten, hoeksteen van de Vlaamse Ruit; - Noorderkempen als open ruimte tussen Vlaamse ruit en de Randstad; - Oostelijke netwerken als versterking van de stedelijke en economische structuur; - Netegebied als kostbaar gegeven. Het projectgebied kadert binnen de Antwerpse fragmenten waarbinnen een beleid geldt van omgaan met fragmentatie. De hoofdruimte Antwerpse fragmenten wordt onderverdeeld in 7 deelruimten. Tot één ervan behoort, het projectgebied gelegen binnen het Zoerselbos, nl, tot het bebouwd perifeer landschap. Actiegebied Zoerselbos Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen wordt voor de buitengebiedregio stedelijk gebied, naar planning vanaf 2005 het opmaken van een planvisie voorzien. Op middellange termijn is invulling van een lokaal ruimtelijk uitvoeringsplan Zoerselbos voor het boscomplex als actiegebied een mogelijkheid. 14

16 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Beschrijft de ruimtelijke structuur en visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, enz. op gemeentelijk niveau. Ja Het structuurplan van de gemeente Zoersel deelt de gemeente in 6 deelruimten in, elk met hun eigen identiteit. Het Zoerselbos behoort tot de deelruimte Centrale groene long. Deze vervult een essentiële functie binnen de gemeente. Deze open ruimte scheidt de kern van Zoersel van St.-Antonius en kan als natuurgericht passief-recreatief gebied het kroonjuweel van de gemeente genoemd worden. Wat betreft natuurwaarde fungeert de groene long als natuurverbinding en natuurgebied op respectievelijk provinciaal en Vlaams niveau. Vlaams Milieubeleidsplan Bepaalt het milieubeleid dat het Vlaams Gewest, alsmede provincies en gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te voeren. Ja Algemeen relevant. Minaplan 3+ Provinciaal Milieubeleidsplan (PNOP) Om de periode te overbruggen, zijn aanpassingen doorgevoerd aan de doelstellingen en maatregelen van het oorspronkelijk milieubeleidsplan. Bepaalt het milieubeleid dat de provincie dient te voeren, binnen de beleidslijnen van het gewestelijk plan. Ja Algemeen relevant. In het provinciaal natuurontwikkelingsplan (PNOP) wordt vooral aandacht besteed aan gebiedsgericht en soortgericht beleid, de ecologische kwaliteit en een verbreding van het draagvlak. Het PNOP moet de nodige wetenschappelijke onderbouwing geven aan het te voeren beleid en dient de acties zo concreet mogelijk uit te werken. Het provinciale natuurbeleid steunt op 4 pijlers: gebiedsgerichtheid, ecologische kwaliteit, soorten en doelgroepen. Deze vier pijlers fungeren als hoofdcategorieën waarbinnen de provincie haar verschillende acties van het actieplan ondergebracht heeft. Het PNOP noteert het Zoerselbos als een zeer waardevol boscomplex van Vlaams natuurbehoudsbelang binnen de bovenloop van de Tappelbeek. In haar actieplan haalt de provincie het plan aan voor (latere) natuurinrichting binnen de Grote Schijnvallei tussen Vrieselhof en het Zoerselbos. Gemeentelijk Milieubeleidsplan Bepaalt het milieubeleid dat de gemeente dient te voeren, binnen de beleidslijnen van het gewestelijk en provinciaal plan. Ja Algemeen relevant. 15

17 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de gemeente op zowel korte als lange termijn; het actieplan vormt daarbij de uitvoering. Ja De verschillende gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen (GNOP) onderscheiden een aantal landschapseenheden. Voor elk ervan wordt een beschrijving gegeven van de aanwezige knelpunten en worden beheers- en beleidsvoorstellen geformuleerd. Voor de voor het projectgebied relevante (delen van de) landschapseenheden werden de voorstellen samengevat. Zoerselbos en omgeving De landschappelijke eenheid wordt gekenmerkt door een zeer waardevol, oud loofboscomplex met aansluitend biologisch (zeer) waardevolle oude cultuurlandschappen en naaldhoutaanplanten. Het geheel is rijk aan gradiënten en kent een verscheidenheid aan vaak zeldzame vegetatietypen en soorten. De potentiële natuurlijke en landschappelijke structuur bestaat uit een boscomplex met verschillende loofbostypen (eiken-berkenbossen, beuken-eikenbossen, beekbegeleidende elzen-essenbossen, ) afgewisseld met soortenrijke beemden en struwelen. Knelpunten en probleemsituaties teloorgang natuur- en cultuurhistorisch waardevol vloeibeemdenlandschap; populierenteelt gepaard gaand met kaalslag en bodemverdichting; monotoon karakter van een aantal naaldhoutaanplanten; natuurreservaat in agrarisch gebruik; slechte biologische waterkwaliteit en matige structuurkwaliteit Tappelbeek (Hulstenbeekje). Beheers- en beleidsvoorstellen Herstel historisch vloeibeemdenlandschap: behoud, ontwikkeling en beheer van karakteristieke kleine landschapselementen (inclusief waardevolle kruid- en struikachtige perceelsrandbegroeiingen) en natuurgericht beheer van de graslanden (streven naar soortenrijke hooilanden); natuurtechnisch beheer van landbouwkundig marginale graslanden en actueel matig soortenrijke graslanden (na aankoop of beheersovereenkomst); meer natuurgericht bosbeheer (ondermeer aandacht voor bodemstructuur en ondergroei bij exploitatie van populieren, geleidelijke omvorming van monotone naaldhoutbestanden, bestrijding Amerikaanse vogelkers, bosrandbeheer). Aansturen tot opstelling van (verplichte) bosbeheersplannen; afbakening van een entiteit die in aanmerking komt als bosreservaat; stimulatie bosuitbreiding op braakliggende gronden; verdere uitbouw van structuren die zachte recreatievormen bevorderen (inclusief natuureducatieve voorzieningen); behoud van alle bestaande zandwegen; plaatselijk creëren van zachthellende oeverzones langs de zandwinningsput teneinde soortenrijke verlandingsvegetaties te ontwikkelen; natuurtechnisch berm- en waterlopenbeheer. Natuurinrichtingsproject Landinrichtingsproject Het doel is een gebied optimaal inrichten in Neen functie van behoud van bestaande natuur, maar ook herstel en ontwikkeling van natuur en het beheer nadien. (zie natuurdecreet) Het doel is de inrichting van landelijke Neen gebieden te realiseren overeenkomstig de bestemmingen toegekend door ruimtelijke ordening. Het landinrichtingsplan bevat een richtplan en één of meerdere landinrichtingsprojecten. Doel is het creëren van stabiele structuren als voorwaarde om open ruimte op duurzame wijze te beschermen en in te richten. De uitvoering van de geplande inrichtingsprojecten gebeurt projectmatig. Een natuurinrichtingsprojecten voor het Zoerselbos wordt momenteel opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos i.s.m Vlaamse Landmaatschappij. Binnen de gemeente Zoersel komt er geen landinrichtingsproject voor. 16

18 Landschapsatlas Geeft aan waar historisch gegroeide landschapstructuur tot op vandaag herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten en/of ankerplaatsen. Ja Verspreid over het studiegebied komen verschillende elementen voor aangegeven op de Landschapsatlas. Een bespreking van de relevante eenheden voor dit project wordt weergegeven onder punt 5.6. Figuren 5.14 en 5.15 situeren de verschillende elementen van de Landschapsatlas op kaart. 17

19 3 PROJECTBESCHRIJVING 3.1 DOELSTELLING EN MOTIVERING VAN HET PROJECT Momenteel zijn er in het projectgebied enkel baangrachten (al of niet ingebuisd), riolering is niet aanwezig. De aanwezige woningen lozen vooral gemengd afvalwater (combinatie van huishoudelijk afvalwater met regenwater) in de grachten die vervolgens het gemengde water afvoeren richting waterlopen (Monnikenloop en Voorste Hoevenloop) en richting natuurgebied. Het doel van het project is het aanleggen van een volledig gescheiden rioleringsstelsel: Het huishoudelijk afvalwater (DWA) van de woningen wordt gravitair naar pompputten gevoerd in het midden van de weg (Ten Hoflaan, Parklaan, Ten Boslaan, Warandelaan en Zoerselbosdreef). Vervolgens wordt dit afvalwater via een persleiding in de noordelijke berm van de Zoerselbosdreef verpompt naar de openbare riolering in de Rodendijk. Het regenwater (RWA) van de rijweg en van de huidige en toekomstige woningen met hun verhardingen wordt aangesloten op de bestaande, geherprofileerde grachten (ingebuisde grachten worden open gemaakt). M.a.w. de grachten zullen geen vuilwater meer ontvangen en afvoeren, enkel nog maar regenwater. Het afgevoerde regenwater gaat richting waterlopen (Monnikenloop en Voorste Hoevenloop) en richting natuurgebied. Alle inwoners worden verplicht om gescheiden aan te sluiten op het nieuwe rioleringsstelsel (huishoudelijk afvalwater op aan te leggen DWA-riolering en regenwater op te herprofileren baangrachten). Pidpa-HidroRio begeleidt en stimuleert de bewoners in de uitvoering van deze werken op particulier domein onder de vorm van gratis advies door een afkoppelingsdeskundige en door premie voor afkoppeling. 3.2 RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN DE BEREKENING VAN RIOOLSTELSELS Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen meegegeven door VMM: Het afvalwaterafvoerstelsel (DWA) wordt aangelegd als een 2 DWA-leiding waarbij alle verharde en onverharde oppervlakten zowel van het openbaar als van het particulier domein is afgekoppeld van de DWA. Bovendien is de dimensionering beperkt tot max. 250 mm diameter, waarbij gemengde doorvoer van opwaartse strengen bij de aanleg van een 2DWA niet mogelijk is. Voor de aanleg van een 2DWAleiding (met afvoer van RWA d.m.v. een geherwaardeerd grachtenstelsel of gelijkwaardig) wordt 100 % subsidie verleend. Voor het regenwaterafvoerstelsel (RWA) dient steeds rekening gehouden te worden met de voorkeursvolgorde van RWA-behandeling (cf. principe Ladder van Lansink), d.w.z. eerst en vooral dient afvoer vermeden te worden (d.m.v. infiltratie), dan moet hergebruik gestimuleerd worden, vervolgens dienen de bufferingsmogelijkheden aangesproken te worden, en pas na uitputting van deze mogelijkheden dient de afvoer van RWA in beschouwing genomen te worden. Hierbij dient de voorkeur gegeven te worden aan afvoer via open grachten, daarna infiltratieleidingen en tenslotte gesloten leidingen. Pas indien al deze mogelijkheden niet voorhanden zijn wordt gekozen voor aansluiting op gemengde riolering. Indien RWA-afvoer noodzakelijk is, dient aangegeven te worden of er kan aangesloten worden op een oppervlaktewater, een gracht of een beek, of dient aangesloten te worden op een afwaartse regenwaterafvoerleiding of op een gemengde leiding. De visie van de aanvrager m.b.t. de omgang met het hemelwater binnen de contouren van het project en de daarmee hydraulisch gekoppelde leidingen 18

20 wordt dus gevraagd. Hierbij dient aangegeven te worden welke acties ondernomen zijn/zullen worden om de burgers hierbij te betrekken, zodat de RWA maximaal gebufferd/geïnfiltreerd/hergebruikt kan worden. Het concept van het project werd beschreven in het subsidiedossier (VMM-nr. A Aanleg van een drukriolering op de wijk Ten Hoflaan Ten Boslaan ) dat werd goedgekeurd op 7 augustus UITVOERINGSMODALITEITEN MET INBEGRIP VAN DE MILDERENDE MAATREGELEN SITUERING VAN DE LEIDINGEN EN DE KUNSTWERKEN In het voorliggend project zullen de aanwezige grachten en inbuizingen zoveel mogelijk geopend en geherprofileerd worden en zullen ook bijkomende grachten gegraven worden zodat het bestaand grachtennetwerk dienst zal doen als RWA-stelsel dat maximaal vermaasd wordt. De geherprofileerde baangrachten wateren af richting verschillende waterlopen en zullen voorzien worden van verschillende stuw -schotten om het regenwater maximaal ter plaatse te laten infiltreren, bufferen en vertraagd af te voeren. Dit RWA-grachtensysteem zal het volledige debiet regenwater (100 % woningen en rijweg) laten infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren naar aanwezige waterlopen. De aan te leggen drukriolering bestaat uit persleidingen en gravitaire leidingen gelegen langs de binnenzijde van de berm van de bestaande wegenis. In totaal worden 28 pompputten voorzien, per groep van max. 4 woningen wordt een pompput voorzien. Elke pompput zal voorzien worden van een afvalwaterpomp. De persleiding-drukriolering wordt aangesloten op bestaande Aquafin-collector in de Rodendijk (Figuur 2.1). Er wordt niet overgestort van het DWA-stelsel naar het RWA-grachtenstelsel BESCHRIJVING VAN DE WERKEN De rioleringsbuizen bestaan uit PVC (de gravitaire leidingen) & 160 en HDPE (de persleiding) & 75. De pompputten zijn 2 bij 2 meter groot. De uitvoeringstermijn van het volledige project zal 70 werkdagen bedragen. De werken worden uitgevoerd binnen de bestaande aanwezige wegenis. Het tracé van de persleidingen en gravitaire leidingen is gelegen aan de binnenzijde van de aanwezige wegenis, dus op maximale afstand van het natuurgebied Voor aanleg van de pompputten zal mogelijk een droogzuiging geplaatst moeten worden, het water van de droogzuiging wordt naar de beken afgeleid; Diepte van de werken: ο Riolering gravitair diameter 160 mm > maximale diepte = 2,50 m ο Riolering persleiding diameter max. 75 mm -> maximale diepte = 1,25 m ο Pompputten -> maximale diepte = 4,00 m Werkzones: ο Voor aanleg grachten, druk- en gravitaire riolering aan buitenrand woonpark-gebied -> Ten Hoflaan, Ten Boslaan (tussen Ten Hoflaan en Ten Boslaan nr. 28), Zoerselbosdreef (tussen Ten Hoflaan en Warandelaan), Warandelaan: 4 m uit rand van de weg naar rooilijn woningen toe; ο Voor aanleg drukriolering Zoerselbosdreef (tussen Warandelaan en Rodendijk): 1 m uit rand van de weg naar rooilijn woningen toe; ο Voor pompputten in bovenbeschreven zones: uit midden pompput 4 m links en rechts van put en tussen bestaande boorden van de wegenis. 19

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; DE PROVINCIERAAD VAN W EST- VLAANDEREN, Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan 21.093 Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Infovergadering 19 april 2010 1 Inhoud 1. Waterzuivering in Vlaanderen 2.

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier. MER-forum 10 juni 2004

Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier. MER-forum 10 juni 2004 Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier MER-forum 10 juni 2004 Inleiding MER-forum 10 juni 2004 Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgeving (project-m.e.r.) Inhoud van de

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

ROTSELAAR: WEGENIS- & RIOLERING BEUKENLAAN, DEEL OLMENDREEF, DEEL DENNENLAAN, DEEL WANDELDREEF, DEEL ACACIALAAN EN DEEL REGASTRAAT

ROTSELAAR: WEGENIS- & RIOLERING BEUKENLAAN, DEEL OLMENDREEF, DEEL DENNENLAAN, DEEL WANDELDREEF, DEEL ACACIALAAN EN DEEL REGASTRAAT ROTSELAAR: WEGENIS- & RIOLERING BEUKENLAAN, DEEL OLMENDREEF, DEEL DENNENLAAN, DEEL WANDELDREEF, DEEL ACACIALAAN EN DEEL REGASTRAAT TOELICHTING INWONERS 01 SEPTEMBER 2011 1 Overzicht 2 Bestaande toestand

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst)

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst) INHOUDSTAFEL LEIDINGSTRAAT DILSEN... 2 A. AANLEIDING EN SITUERING... 2 A.1 Aanleiding en verantwoording... 2 A.2 Situering...

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 5 december2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. De Blokskens - Berkenlaan

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN SCREENINGSNOTA PLAN-MER-PLICHT (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening & milieu Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL:

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

Programma. 1. Verwelkoming 2. Toelichting bij het ontwerp (Evolta) 3. Toelichting plannen (Casters) 4. Vragenronde

Programma. 1. Verwelkoming 2. Toelichting bij het ontwerp (Evolta) 3. Toelichting plannen (Casters) 4. Vragenronde Infovergadering dinsdag 27 juni 2017 Programma 1. Verwelkoming 2. Toelichting bij het ontwerp (Evolta) 3. Toelichting plannen (Casters) 4. Vragenronde Programma 1. Verwelkoming 2. Toelichting bij het ontwerp

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

3tffj"fsË:iff:iïiïffj::" OVERZICHT PLANNEN

3tffjfsË:iff:iïiïffj:: OVERZICHT PLANNEN ffi v*íui* {sr"snffi K#RïgruSËffiË Vastgoed informatie : Bedrijf: Straat + huisnummer: Postcode + gemeente: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER U.Ref: O.Ref: IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Gemeente: Kortenberg

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

1.1. Vilvoorde. Machelen. Brussel. Legenda. Projectgebied. Gemeentegrenzen Meters. Titel: Situering projectgebied.

1.1. Vilvoorde. Machelen. Brussel. Legenda. Projectgebied. Gemeentegrenzen Meters. Titel: Situering projectgebied. Vilvoorde Machelen Gemeentegrenzen Brussel Situering projectgebied 1.1 1:10.000 Path: I:\FP1707\Technical_Data\Figuren\T_hoofddocumenten\MXD_0021_situering_20160421.mxd N Vilvoorde 0 Brussel Gemeentegrenzen

Nadere informatie

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen Wetgeving: procedure en gevolgen Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infovergadering 17 november 2016 Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Optimalisatie Tangebeekcollector (22.229) Initiatiefnemer:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Optimalisatie Tangebeekcollector (22.229) Initiatiefnemer: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Ingeborg Barrez

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Ingeborg Barrez Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Ingeborg Barrez Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Opmaak

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Al aan riolering gedacht?

Al aan riolering gedacht? Al aan riolering gedacht? www.pidpa.be Inleiding Van aanvraag tot aansluiting in 6 stappen Beste bouwer of verbouwer Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond; vaak is het een combinatie van

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016 Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat 9 februari 2016 Inleiding Guy Hove Schepen openbare werken AGENDA Projectvoorstelling Werken aan de nutsvoorzieningen Minder hindermaatregelen,

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis -

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Project K-08-005: Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 2 februari 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering

Nadere informatie

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata!

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata! Timing Start werken Voorbereidende werken: 26 januari (= weg afgesloten) Nutsmaatschappijen: 2 februari Aannemer wegenis: 16 maart Duur werkzaamheden wegenis 150 werkdagen Vermoedelijke einde der werken

Nadere informatie