Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4"

Transcriptie

1 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen

2 Inhoud Bestuurlijke samenvatting Inleiding Waarom dit beleidsplan? Wat staat er in dit plan? Hoe lang is dit plan geldig? Wie zijn er bij dit plan betrokken? Bouwstenen Leeswijzer Beleid Inleiding Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Watertaken Samenwerking Terugblik Inleiding Evaluatie per werkveld Verbeterpunten Nu Inleiding Afspraken Hoe ligt het er nu bij? Hoe is de financiele situatie? Vooruitblik Inleiding Lange termijn visie Ambitieniveau Keuze ambitieniveau Speerpunten komende planperiode Kansen Invulling zorgplichten Inleiding Wat willen we? Wat is de opgave? Wat gaan we doen?

3 7 Wat kost dat? Inleiding Personeel Kosten en uitgangspunten Opbrengsten Hoe financieren we dat? Bijlage 1 Begrippenlijst Bijlage 2 Zorgplichten riolering Bijlage 3 Algemene regels Bijlage 4 Waterstructuurkaart Bijlage 5 Financiële onderbouwing

4 Bestuurlijke samenvatting Inleiding Voor u ligt het Verbreed GRP Rucphen voor de planperiode De term verbreed houdt verband met de wettelijke uitbreiding van de zorgplicht riolering. Er is voor gemeente Rucphen sprake van drie zorgplichten: zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer) zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet) zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet). Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. Waarom dit beleidsplan? Een gemeente is vanuit de Wet Milieubeheer verplicht om een GRP vast te laten stellen. Het huidige vgrp geldt voor de periode 2008 t/m Met het Bestuursakkoord water 2011 zetten gemeenten en waterschappen meer in op samenwerken in plaats van te werken met vergunningen en hierop te handhaven. Het vgrp is het instrument bij uitstek om als gemeente te laten zien welke koers wordt uitgezet en welke plannen/maatregelen worden genomen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eigen/gezamenlijke ambities. Waar staan we? In het vgrp zijn speerpunten benoemd. In de terugblik op de voorgaande planperiode is concreet beschreven welke resultaten er zijn geboekt en zijn tevens verbeterpunten weergegeven ten aanzien van rioolbeheer, communicatie en handhaving. Wat willen we? Het huidige ambitieniveau wordt in dit vgrp gehandhaafd. Op hoofdlijnen komt dit erop neer dat bij (her)ontwikkelingen wordt ingezet op het ambitieniveau anticiperend (inspelen op nieuwe ontwikkelingen) en voor de bestaande bouw wordt gewaakt om niet terug te vallen naar het ambitieniveau reactief (pas ingrijpen bij structurele overlast). Hierbij zijn de volgende speerpunten benoemd: Kosten besparen door doelmatige investeringen en samenwerking in de afvalwaterketen. Planmatige aanpak van het rioolbeheer op basis van een rioolbeheerplan en jaarlijks op te stellen integrale operationele plannen. Verbeteringsmaatregelen in het rioolstelsel pas uitvoeren nadat met praktijkmetingen nut en noodzaak hiervan zijn aangetoond. 4

5 Wat gaan we doen en wanneer? Het rioolbeheer voor de komende planperiode zal concreet worden uitgewerkt in het rioolbeheerplan Na afronding van de heroverweging van OAS-maatregelen zal een afvalwaterakkoord worden gesloten met het waterschap. Planvorming en onderzoek worden zoveel als mogelijk opgepakt in regionaal verband. De uitvoering van werkzaamheden wordt integraal afgestemd en gecombineerd met wegbeheer en reconstructie van de openbare ruimte. Via een handhavingstraject wordt de lozing van hemelwater op drukriolering aangepakt. Wat kost dat? Per jaar geeft de gemeente Rucphen ongeveer 2,2 miljoen uit aan de rioleringszorg. De kosten bestaan grofweg voor de helft uit exploitatiekosten en voor de andere helft uit kapitaal- en rentelasten. De geraamde investeringsuitgaven bedragen voor de komende planperiode 0,5 miljoen als bijdrage aan de OAS-maatregelen en 0,15 miljoen per jaar voor afkoppelen verhard oppervlak en hydraulische verbeteringsmaatregelen. Voor het beheer van de vrijvervalriolering in de komende planperiode is in het rioolbeheerplan een bedrag aangenomen van 0,5 miljoen per jaar. Er zal jaarlijks een financiele GRP-update worden uitgevoerd. Om de rioleringszorg conform de wettelijke eisen en de ambities van de gemeente Rucphen te kunnen uitvoeren, wordt geadviseerd de rioolheffing jaarlijks te verhogen met 2% (inclusief inflatie). tarief rioolheffing woningen jaar tarief , , , , ,12 De tariefontwikkeling voor woningen is in bijgaande tabel weergegeven voor de komende planperiode. Het tarief zal jaarlijks ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad op basis van een financiële GRP-update. Met de voorgestelde tariefstijging blijft de rioolheffing op de korte en de lange termijn op een beheersbaar niveau. 5

6 1 Inleiding 1.1 WAAROM DIT BELEIDSPLAN? De aanleg en het beheer van de rioleringsvoorzieningen zijn gemeentelijke taken, welke hun wettelijke basis hebben in de Wet milieubeheer (Wm art ). De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen (Wet Milieubeheer, art.4.22). Volgens de nieuwe Waterwet dient elke gemeente voor 1 januari 2013 een nieuw, verbreed GRP op te stellen. 1.2 WAT STAAT ER IN DIT PLAN? Het voorliggende vgrp bevat, conform art van de Wet Milieubeheer, de volgende zaken: een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater; een overzicht van in de planperiode aan te leggen of te vervangen voorzieningen; een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen; een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 1.3 HOE LANG IS DIT PLAN GELDIG? Een vgrp is geldig voor een periode die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In geval van de gemeente Rucphen is dit 5 jaar. Het voorliggend vgrp geldt voor de planperiode WIE ZIJN ER BIJ DIT PLAN BETROKKEN? Conform de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor het rioolbeheer. De gemeente is echter niet de enige speler in de afvalwaterketen. Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het water- en zuiveringsbeheer. In het kader van het gemeentelijke rioleringsplan heeft het waterschap een adviserende rol. De provincie Noord-Brabant adviseert de gemeente bij het opstellen van het rioleringsplan. De provincie heeft daarnaast een aanwijzingsbevoegdheid bij het opstellen van het vgrp. Dit verbreed GRP is tot stand gekomen in samenwerking met waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant. Hiermee is gewaarborgd dat de gemeentelijke plannen en maatregelen zijn afgestemd met de plannen van externe partijen. Tevens is dit verbreed GRP afgestemd op andere (beleids)plannen en het Samenwerkingsverband Water West Brabant (SWWB). Een nadere beschouwing van deze plannen is opgenomen in Hoofdstuk 2. 6

7 1.5 BOUWSTENEN In de aanloop naar het nieuwe vgrp zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd als bouwstenen voor het beleid. In 2008 heeft de gemeente basisrioleringsplannen (BRP) laten opstellen voor de kernen Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Spundel en Zegge. In deze plannen zijn de hydraulische en vuiltechnische verbeteringsmaatregelen opgenomen. In 2008 is Waterschap Brabantse Delta samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht een OAS-studie gestart (Optimalisatie AfvalwaterSysteem). In 2011 heeft het waterschap samen met de gemeenten Moerdijk, Steenbergen, Halderberge, Woensdrecht en Rucphen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar alternatieve maatregelen om de resterende emissiereductie (basisinspanning conform NBW-A) kosteneffectiever in te vullen. In overleg met de OAS-partners is op bestuurlijk niveau besloten om in 2012 een heroverweging uit te voeren van OASmaatregelen en afspraken te maken over de kostenverdeling. Aansluitend worden afvalwaterakkoorden gesloten tussen de individuele gemeenten en het waterschap. In 2012 is ook een Bestuursakkoord gesloten voor de uitwerking van het projectplan werkeenheid De Baronie. Dit projectplan bevat een aantal korte- en lange termijn doelstellingen ter verhoging van de doelmatigheid in de (afval)waterketen. In 2012 is ook een rioolbeheerplan voor de planperiode opgesteld. In dit rioolbeheerplan wordt concreet weergegeven welke beheermaatregelen getroffen moeten worden met bijbehorende tijdsplanning en globale kostenraming. 1.6 LEESWIJZER Dit vgrp start met het geven van een beleidsoverzicht (hoofdstuk 2). In de daaropvolgende drie hoofdstukken drie t/m vijf wordt teruggeblikt naar de afgelopen planperiode, de actuele situatie in beeld gebracht en vooruitgeblikt richting de gewenste situatie en komende ontwikkelingen. In hoofdstuk vijf is een keuze gemaakt naar te hanteren ambitieniveau voor de verdere uitwerking van het plan. In hoofdstuk 6 staat beschreven welke wettelijke verplichtingen de gemeente moet nakomen en wat nodig is om invulling te geven aan het gekozen ambitieniveau. Hoofdstuk 7 sluit het hoofdrapport af met de benodigde middelen. De bijlagen bevatten relevante ondersteunende informatie voor het operationeel beheer, het hoofdrapport is geschreven op ambtelijk niveau. De samenvatting is geschreven voor bestuurlijk niveau. 7

8 2 Beleid 2.1 INLEIDING Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van het beleid op de verschillende niveaus van rijk, provincie en waterschappen en gemeente. 2.2 RIJKSBELEID Het beleid van de rijksoverheid is gericht op het op orde brengen van het watersysteem en vervolgens op orde houden. Dit betekent dat zo min mogelijk wateroverlast ontstaat en dat de waterkwaliteit voldoende is. Het huidige Bestuursakkoord Water 2011 en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de pijlers van dit beleid. Het Bestuursakkoord Water is een overeenkomst tussen verschillende (overheids)partijen in de watersector om doelmatiger te werken. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. De KRW is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. De wettelijke taken en bevoegdheden van het waterschap ten aanzien van de afvalwaterketen zijn: Zorgplicht voor zuivering van stedelijk afvalwater (Waterschapswet en Waterwet) Zorgplicht voor beheer regionale wateren (Waterschapswet en Waterwet) Bevoegd gezag voor lozingen van stoffen in het oppervlaktewater (Waterwet) Bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI (Waterwet) Verordeningsbevoegdheid om lozing van water in oppervlaktewater kwantitatief te reguleren (Waterschapswet). Adviesrecht-orgaan en toezichthouder voor indirecte lozingen (Wm of Wabo) De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (zie Bijlage 3). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Volgens het Besluit lozen buiteninrichtingen dient in het GRP een overzicht van alle lozingspunten riolering te worden opgenomen (zie bijlage 4). Volgens de huidige wetgeving gelden er voor de gemeente de volgende zorgplichten en bevoegdheden: de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer). de zorgplicht voor het afvloeiende hemelwater (Waterwet). de zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige gevolgen van het grondwater (Waterwet). bevoegd gezag voor lozingen in rioolstelsels ('indirecte lozingen') (Wm of Wabo) bevoegd gezag voor directe lozingen in de bodem (Wm en Wbb) 8

9 Afbeelding 1 - Afvalwater, Hemelwater, Grondwater Feitelijk komt het er op neer dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op een deugdelijke manier moeten worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal gezuiverd. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. Zoals het er nu naar uitziet vallen de drie zorgplichten in de toekomst onder de nieuwe Omgevingswet. Voor de wetteksten van de drie gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar Bijlage PROVINCIAAL BELEID Provincie Noord-Brabant Het beleid van de provincie spitst zich voor water toe op bescherming van het diepe grondwater en het beschermen van ecologisch waardevolle gebieden. 2.4 REGIONAAL BELEID Waterschap Brabantse Delta Het beleid van waterschap Brabantse Delta is gericht op het beperken van directe niet gebufferde hemelwaterlozingen en ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. Dit wordt geregeld via de Waterwet op basis waarvan een watervergunning moet worden aangevraagd. Hierbij hanteert het waterschap o.a. hydraulische randvoorwaarden op grond van de Wet op de Keur. Kern van het beleid is dat nieuwbouwinitiatieven niet mogen leiden tot een versnelde afvoer op het oppervlaktewater-systeem opdat er hydrologisch neutraal gebouwd wordt. Het effect van de toename van het afvoerend verhard oppervlak moet daarom zoveel mogelijk worden gecompenseerd via infiltratie- en/of retentievoorzieningen. De voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 'vasthouden, bergen, afvoeren'. Voor de regulering van hemelwaterlozingen volgt het hemelwaterbeleid van waterschap Brabantse Delta de Algemene regels. Bij voorkeur dient het hemelwater van schone oppervlakken gescheiden van het vuilwater te worden afgevoerd. Het gebruik van milieuvriendelijke niet uitlogende bouwmaterialen is sterk gewenst voor daken, goten en overige regenwatervoorzieningen en wegverhardingen. De voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 'schoonhouden, scheiden en zuiveren'. Met betrekking tot de lozing van overstortwater vanuit gemengde rioolstelsels trekken waterschap en gemeente samen op. Voor wat betreft het transport en zuivering van afvalwater is het beleid gericht op een doelmatige werking van de afvalwaterketen. Een doelmatig beheer van de afvalwaterketen zorgt er niet alleen voor dat de taken worden 9

10 uitgevoerd tegen de laagste maatschappelijk kosten, maar draagt tevens bij aan het verbeteren van de kwaliteit en beheersen van de kwantiteit van oppervlaktewater. Hierbij wordt (conform het Bestuursakkoord Water 2011 ) het traditioneel normatief gedreven beleid losgelaten en meer gestuurd op het oplossen van vraagstukken op basis van nieuwe kennis en inzicht in de lokale situatie onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om te komen tot minder meerkosten mogen bestaande afspraken in het kader van de heroverweging NBW 2011 worden heroverwogen. De basis voor deze heroverweging wordt gevormd door de oorspronkelijke basisinspanning (conform basisrioleringsplan en basiszuiveringsplan), de daaropvolgende Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) en de waterkwaliteitsbenadering conform het NBW-actueel. De maatregelen die gemeente en waterschap na heroverweging nemen om de emissie vanuit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater te beperken worden vastgelegd in een Afvalwaterakkoord. Dit akkoord bevat ook afspraken over de kostenverdeling, overnamepunten, afnamehoeveelheden, uitwisseling van gegevens, elkaar informeren bij onderhoud/calamiteiten enzovoort. 2.5 GEMEENTELIJK BELEID Het gemeentelijk beleid voor riolering is vastgelegd in dit Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor riolering relevant beleid vanuit andere werkvelden is gedurende het proces van opstellen van het vgrp intern afgestemd. Met het ingezette beleid voor scheiding van waterstromen en directe lozing van hemelwater in de bodem of op oppervlaktewater is het van belang om op deze afgekoppelde oppervlakken blijvend geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen. 2.6 WATERTAKEN Het Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) leiden via wet- en regelgeving tot een aantal watertaken. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema s: Droge voeten: het voorkomen van wateroverlast in bebouwd/agrarisch gebied en een deel van de kwetsbare natuurgebieden Voldoende water: het zorgen voor het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in zowel bebouwd, landbouw- als natuurgebieden Natuurlijk water: het afstemmen van de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem op het halen van de ecologische doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water Schoon water: het zorgen voor een zodanig goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater dat deze geen belemmering vormen voor het behalen van de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water Schone waterbodem: Het voorkomen dat waterbodems problemen opleveren voor de realisatie van de andere waterthema s. Mooi water: Mooi water gaat vooral over beleving, over plezier tijdens het zwemmen in, varen op, wandelen of fietsen langs het water. Gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta staan samen aan de lat om de watertaken vorm te geven en uit te voeren. De wettelijke zorgplichten vormen hierbij de basis, waarbij de ambities van het waterschap en gemeente het gewenste tempo en kwaliteitsniveau bepalen. 10

11 2.7 SAMENWERKING Volgens artikel 3.8 van de Waterwet dragen waterschappen en gemeenten zorg voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater. Gemeente Rucphen maakt onderdeel uit van waterkring De Baronie en het Samenwerkingsverband Water West Brabant (SWWB). Door waterkring De Baronie is een projectplan vastgesteld dat tien plannen van aanpak bevat die in 2012 en 2013 worden uitgewerkt. Kostenbesparing, kwaliteitswinst en kennisuitwisseling staan hierbij centraal. waterkring De Baronie 11

12 Verbreed Gemeentelijk RioleringsplanRucphen Terugblik 3.1 INLEIDING In GRP zijn de volgende speerpunten benoemd: Het aanpakken van locaties waar bij zware neerslag wateroverlast optreed. Het verbeteren van het inzicht in de toestand van de riolering. Het verbeteren van het inzicht in het functioneren van de riolering. Het rioleringsbeleid afstemmen op de nieuwe landelijke en Europese wetgeving. In dit hoofdstuk blikken we per werkveld terug op de afgelopen planperiode. Daarnaast wordt weergegeven welke projecten zijn uitgevoerd. Ook worden de geraamde kosten vergeleken met de werkelijke kosten en worden de verschillen toegelicht. Verder worden juridische zaken, communicatie en samenwerking toegelicht. De terugblik levert een aantal verbeterpunten op voor de komende planperiode. 3.2 EVALUATIE PER WERKVELD Aanpak wateroverlast Bij het aanpakken van locaties waar bij zware neerslag wateroverlast optreedt is in de periode ingezet op realisatie van een robuuster watersysteem, afkoppelen van regenwater en het aanpakken van knelpunten in de riolering. Robuuster watersysteem In samenwerking met waterschap Brabantse Delta is onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen de riolering en het ontvangend watersysteem. Hierbij zijn knelpunten geconstateerd. Daar waar het oppervlaktewatersysteem onvoldoende robuust is, heeft waterschap Brabantse Delta een opgave. Over de uitvoering van maatregelen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Het waterschap zal in 2013 het project waterberging Luienhoek uitvoeren. De vergroting van de duiker onder de Vosdonkseweg is gecombineerd met de aanleg van de rotonde Vosdonkseweg/Luienhoeksestraat. De gemeente heeft de retentievijver aan de Beatrixweg uitgediept en retenties aangelegd in de Irenestraat en de Bernhardstraat. Ook zijn met het waterschap afspraken gemaakt over beheer van watergangen direct achter de riooloverstorten, om te voorkomen dat achterstallig onderhoud een goede werking van de riooloverstorten zal belemmeren. waterberging Luienhoek fase 1 12

13 Verbreed Gemeentelijk RioleringsplanRucphen retentie Irenestraat na regenbui (4 oktober 2012) Afkoppelen regenwater Bij de aanleg van riolering en stedelijk water is gestreefd naar het scheiden van waterstromen en bufferen van piekafvoeren. Zo is ter plaatse van De Binnentuin op industrieterrein Nijverhei een verbeterd gescheiden rioleringssysteem aangelegd waarmee regenwater geloosd wordt op het oppervlaktewater. Om de piekbelasting op het oppervlaktewater te verminderen zijn wadi s en een retentievijvers aangelegd. Voor projectontwikkelaars is een programma van eisen opgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden voor riolering en water vastgelegd. Op veel locaties is bij rioolvervanging een apart regenwaterriool bijgelegd waardoor regenwater is afgekoppeld. Hierdoor wordt het vuilwaterriool ontlast waardoor wateroverlast wordt gereduceerd. Gescheiden rioolstelsels zijn duurzaam omdat regenwater niet langer naar de rioolwaterzuiveringinstallatie van het waterschap wordt verpompt. Afkoppelen is niet altijd kosteneffectief. Daarom wordt vooraf een kosten/baten-analyse gemaakt en wordt de uitvoering zoveel mogelijk gecombineerd met rioolvervanging en wegbeheer. In de periode zijn regenwaterriolen aangelegd in Emmastraat, Irenestraat te St. Willebrord, Jacob van Lennepstraat en Onze Lieve Vrouwestraat te Zegge, St. Antoniusstraat te Schijf en van Marxhemstraat en Oranje Nassaustraat te Rucphen. plaatsing overstortput regenwaterriool Irenestraat (maart 2012) 13

14 Aanpak knelpunten in riolering Om wateroverlast en de vuilemissie vanuit de riolering op het oppervlaktewater te reduceren is de afgelopen planperiode ter plaatse van de Emmastraat in Sint Willebrord een bergbezinkvoorziening gerealiseerd in bergbezinkriool Emmastraat Ter verbetering van de afvoercapaciteit is in de Irenestraat een overstortleiding aangelegd. De externe overstortlocatie is verplaatst naar de Beatrixweg waarbij de ontvangende watergang is verbreed en retentie is aangelegd. De structurele wateroverlast ter plaatse van de Emmastraat is door het treffen van de verbeteringsmaatregelen gereduceerd. Aanleg overstortleiding Irenestraat/Beatrixweg 14

15 Verbeteren inzicht in de toestand van de riolering Er is een inhaalslag uitgevoerd op het gebied van visuele inspectie van riolering. De inspectiegegevens zijn verwerkt in het gemeentelijk rioolbeheersysteem. Op basis van de beheerdata wordt het rioolbeheerplan opgesteld. In dit beheerplan zal de actuele toestand van de riolering beschreven worden en zullen onderhoudsstrategieën met bijbehorende kosten en planning opgenomen worden. beeld van visuele inspectie Het actueel houden van het rioolbeheersysteem door middel van het verwerken van revisie en inspectieresultaten is cruciaal voor de betrouwbaarheid van het rioolbeheerplan. Gebleken is dat de beheerdata fouten bevat. Daarom is recent externe expertise ingehuurd om de beheerdata te controleren en te corrigeren. Pas als de beheerdata op orde is kan het rioolbeheerplan worden opgesteld. Ook hiervoor zal externe expertise ingehuurd worden. Omdat het rioolbeheerplan nog niet gereed is, zijn de kosten voor rioolbeheer in dit GRP aangenomen. De input uit het rioolbeheerplan zal gebruikt worden bij de jaarlijkse financiële update van het GRP. Verbeteren van inzicht in functioneren van de riolering In het verleden is de vergroting van riolen en aanleg van bergbezinkvoorzieningen gebaseerd op theoretische berekeningen. Inmiddels weten we dat het functioneren van de riolering in de praktijk kan afwijken van de theorie. Uit het oogpunt van doelmatigheid is daarom ingezet op praktijkonderzoek naar het functioneren van de riolering. In 2011 is de studie datavalidatie en analyse rioolstelsels St. Willebrord/Sprundel afgerond. Bij deze studie is de data geanalyseerd van geautomatiseerde systemen waarmee het functioneren van rioolgemalen en bergbezinkbassins wordt gemonitord. Op basis van aanbevelingen zijn meetlocaties ingericht waarmee gericht aanvullende meetdata wordt verzameld. Rucphen neemt daarnaast deel aan het regionale SWWB-project meten en monitoren, waarbij wordt samengewerkt met het waterschap Brabantse Delta en andere gemeenten. 15

16 Het rioleringsbeleid afstemmen op de nieuwe landelijke en Europese wetgeving De basisrioleringsplannen (BRP s) zijn in 2008 geactualiseerd. Hierbij is de basisinspanning als randvoorwaarde aangehouden. De BRP s zijn gebruikt als input voor de Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem (OAS) van het gebied rioolwaterzuivering Bath. Deze studie is in 2012 afgerond, waarna in het kader van gewijzigd beleid (Nationaal Bestuursakkoord Water) een heroverweging wordt uitgevoerd. Op bestuurlijk niveau is overeengekomen dat deze heroverweging in 2012 wordt afgerond. Op dat moment zal ook de kostenverdeling tussen de partijen worden bepaald. De bijdrage van Rucphen aan de OAS-maatregelen is geraamd op 0,5 miljoen. In het kader van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht is in 2011 een grondwatermeetnet gerealiseerd door gemeente Rucphen. Er zijn in alle dorpskernen peilbuizen geplaatst waarmee de grondwaterstand dagelijks wordt gemonitord. afdekking peilbuis grondwatermeetnet Rucphen P o Uitgevoerde projecten In de Kaaistraat, Rucphensestraat, Voreneindseweg, Sint Janstraat, Sprundelseweg/Rucphensebaan en Hoeksestraat is het bestaande gemengde riool vervangen door een nieuw gemengd riool. De rioolgemalen Onze Lieve Vrouwestraat, Irenestraat, Bremstraat, Noorderstraat en Mussendonk zijn vervangen waarbij tevens de gemaalcapaciteit is vergroot. riool na relining In Spechtendonk, Eksterdonk, Willem Alexanderstraat, Leeuwerikstraat en Kanariestraat is gekozen voor het relinen van het bestaande riool. De bestaande riolering blijft hierbij liggen en is voorzien van een binnenwand van kunststof. Deze methode wordt toegepast wanneer het riool vervangen moet worden en de weg nog in goede staat verkeerd. Relinen is goedkoper dan traditionele rioolvervanging. Bijkomend voordeel is dat er nauwelijks overlast is voor omwonenden. Relining heeft als nadeel dat de buisdiameter afneemt. 16

17 Vergelijking geraamde en werkelijke kosten In het GRP zijn de kosten voor geraamd. In onderstaande tabel zijn deze kosten vergeleken met de werkelijke kosten. De werkelijke kosten over 2012 zijn berekend tot en met 1 oktober 2012; dus exclusief de kosten van het 4 e kwartaal. kosten planperiode (* 1000,-) investeringen geraamd werkelijk geraamd werkelijk geraamd werkelijk geraamd werkelijk geraamd werkelijk vervangingsmaatregelen milieumaatregelen onderzoeken exploitatie totaal exploitatie regulier kapitaallasten (afschrijving) kapiltaallasten (rente) btw-compensatie totaal In het GRP zijn de kosten van vervangingsmaatregelen geraamd op basis van theoretische levensduur. Er is toen dus niet vooraf nagegaan of de uitvoering van deze maatregelen echt noodzakelijk was. In de praktijk wordt echter pas tot vervanging overgegaan wanneer de noodzaak hiertoe is aangetoond middels visuele inspectie. Omdat er een inhaalslag is uitgevoerd op het gebied van visuele inspectie en het actualiseren van het beheersysteem, is de noodzaak tot rioolvervanging in de loop van de planperiode pas duidelijk geworden. De ramingen uit het GRP waren gebaseerd op traditionele vervanging van riolering, terwijl er in de Spechtendonk, Eksterdonk, Willem Alexanderstraat en de Leeuwerikstraat is gekozen voor het relinen van het bestaande riool waarmee kosten zijn bespaard. Omdat de planning van vervangingsmaatregelen is gebaseerd op theoretische levensduur van riolering, is de planning van GRP niet integraal afgestemd op de andere disciplines in de openbare ruimte. Groenbeheer en met name wegbeheer en reconstructies hebben in de praktijk invloed op de planning van vervangingsinvesteringen. Mede daardoor zijn er minder vervangingsmaatregelen gerealiseerd dan was voorzien, waardoor er dus ook minder kosten zijn gemaakt. Omdat het GRP door de gemeenteraad is vastgesteld op 11 september 2008, en de kredieten voor investeringen toen feitelijk pas beschikbaar zijn gesteld, zijn de investeringen in dat jaar voor een groot deel betaald met middelen uit het GRP Bovenstaande tabel geeft daarom een vertekend beeld ten aanzien van de werkelijke kosten in De kosten van uitgevoerde milieumaatregelen, afkoppelprojecten en aanleg retentie, zijn deels gedekt door ,- KRW-synergiesubsidie die in 2009 is toegekend door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 17

18 De kosten van afkoppelen waren voor geschat op ,- per jaar. Deze raming was niet gebaseerd op concrete projecten, omdat zowel de basisrioleringsplannen als optimalisatiestudie afvalwatersysteem (OAS)-Bath tijdens het opstellen van het GRP nog niet uitgevoerd waren. Doordat de OAS-studie langer heeft geduurd dan was voorzien en de normatieve kaders door het Bestuurakkoord Water 2011 zijn verruimd (wat heeft geleid tot heroverweging van maatregelen) zijn de OAS-maatregelen nog niet uitgevoerd. Onderzoek is in het GRP gesplitst in grote onderzoeken en extra onderzoeksinspanningen. Onder grote onderzoeken werd verstaan het actualiseren van basisrioleringsplannen, onderzoek Emmastraat en bijdrage OAS. De basisrioleringsplannen en onderzoek Emmastraat zijn binnen budget gerealiseerd. De onderzoekbijdrage voor OAS-Bath is lager uitgevallen dan was geraamd. Voor extra onderzoeksinspanningen was ,- beschikbaar. Hiervan zal eind 2012 ongeveer de helft zijn benut. Dit is onder andere veroorzaakt doordat er, conform het hoofdlijnenakkoord 2010, minder is uitbesteed dan was voorzien. Deze keuze heeft echter tot gevolg gehad dat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond, omdat de doorlooptijd hierdoor is toegenomen. Jaarlijks is een financiële update van het GRP gemaakt op basis van de werkelijke kosten en een geactualiseerde prognose. Op basis van de geactualiseerde cijfers is jaarlijks aan de gemeenteraad voorgesteld om de rioolheffing vast te stellen. In onderstaande tabel is het tarief voor woningen weergegeven van 2008 tot en met jaar rioolheffing woningen Door nieuwe wetgeving is in 2010 is het rioolrecht ,10 190,84 gewijzigd in de rioolheffing. Omdat de rioolheffing het karakter van een bestemmingsheffing heeft, kunnen alle kosten worden verhaald van maatregelen die de gemeente ,02 noodzakelijk acht voor uitvoering van de zorgplichten ten ,07 aanzien van riolering, regenwater en grondwater ,50 Gemeente Rucphen past sinds 2010 tariefdifferentiatie toe met betrekking tot woningen versus niet-woningen. Het tarief van niet-woningen wordt bepaald op basis van de woz-waarde van het pand. Hierdoor is de rioolheffing voor woningen in 2010 iets afgenomen. Juridische zaken Ten tijde van hevige of langdurige neerslag komt het voor dat de drukriolering overbelast raakt. Dit komt door de lozing van regenwater waarvoor het systeem niet is bedoeld. Er is praktijkonderzoek uitgevoerd door middel van nevelinspectie. Eigenaren van panden die regenwater op drukriolering lozen zijn hiervan op de hoogte gebracht en gemeente Rucphen heeft hen schriftelijk verzocht om het regenwater af te koppelen. Niet alle eigenaren hebben hieraan gevolg gegeven, waardoor handhavend zal worden opgetreden. a 18

19 Communicatie Er is jaarlijks 5.000,- beschikbaar voor educatie basisscholen op het gebied van water en riolering. In 2009 is er een lesprogramma voor de basisscholen gemaakt en is er in aansluiting hierop een activiteitendag georganiseerd. Een kist met educatieve spullen is ter beschikking gesteld aan de Professor Gielen Stichting. watereducatie 2009 In 2010 is er een interactieve tentoonstelling over riolering georganiseerd die twee weken in de bibliotheek was opgesteld. Deze tentoonstelling werd bezocht door de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in gemeente Rucphen. In 2011 en 2012 is er geen invulling gegeven aan deze jaarlijkse watereducatie voor basisscholen. 19

20 Voorafgaand aan de uitvoering van rioolwerkzaamheden wordt aandacht besteed aan de communicatie met omwonenden en belanghebbenden. Daarnaast zijn in 2010 (tegelijk met de afvalkalender) huis aan huis informatiefolders verstrekt over goed rioolgebruik. Rucphen heeft hiermee aangesloten bij een landelijke campagne Nederland leeft met water die tot doel had om mensen bewuster te maken van het lozingsgedrag. Dit ter voorkomen van storingen, verstoppingen en problemen bij de zuivering van rioolwater. In 2012 is op dezelfde wijze gecommuniceerd over de inzameling van vloeibaar vet, om te voorkomen dat het riool hiermee wordt belast. Samenwerking Rucphen neemt deel aan regionale waterkring De Baronie en werkt in dit verband samen met waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Breda, Etten-Leur en Zundert. Met deze samenwerking wordt invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water. De samenwerking heeft als doel om kosten te besparen en kennisuitwisseling te bevorderen. In 2011 is gezamenlijk een projectplan opgesteld, dat in 2012 bestuurlijk is vastgesteld. De uitvoering van dit projectplan is gestart in VERBETERPUNTEN Het verbeteren van het inzicht in de toestand van de riolering was een speerpunt van het GRP Het is niet gelukt om het inzicht in de toestand van de riolering middels een rioolbeheerplan te presenteren omdat de data uit het rioolbeheersysteem fouten bevat. Het actueel houden van het rioolbeheersysteem door middel van het verwerken van revisie en inspectieresultaten is cruciaal voor de betrouwbaarheid van het rioolbeheerplan en is daarom een verbeterpunt. Pas als de beheerdata op orde is kan het rioolbeheerplan worden opgesteld, waarmee een planmatige aanpak kan worden ingezet. De input uit het rioolbeheerplan zal gebruikt worden bij de jaarlijkse financiële update van het GRP, zodat de prognose van kosten niet langer wordt gebaseerd op aannamen maar op visuele inspecties. In 2011 en 2012 is er geen invulling gegeven aan het jaarlijkse educatieproject voor basisscholen. Er zijn ideeën om vanaf 2013 weer invulling te gaan geven aan watereducatie basisscholen. Door onderzoek is gebleken dat diverse panden in het buitengebied overlast veroorzaken vanwege de lozing van regenwater op drukriolering. Er heeft echter nog geen handhaving plaatsgevonden, maar hiervoor worden al wel de (juridische) voorbereidingen getroffen. 20

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne Memo Aan AB 30 mei 2012 Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer 055 527 2115 Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne docbase nummer : 251132 Afdeling Planvorming Aanleiding Tijdens het AB van 18 april 2012 zijn

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

vgrp Dalfsen 2012-2015

vgrp Dalfsen 2012-2015 vgrp Dalfsen 2012-2015 ONTWERP 21 OKTOBER 2011 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING EN GELDIGHEIDSDUUR... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 6 1.4 PROCEDURE... 8 1.5 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent!

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Bestuurlijke aandachtspunten aangereikt door Stichting RIONED Riolering: hoe gaat uw gemeente daar mee om? Riolering is misschien niet het eerste onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

vgrp Steenbergen HaskoningDHV Enhancing Society Together invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater

vgrp Steenbergen HaskoningDHV Enhancing Society Together invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater ^ R o y a l HaskoningDHV Enhancing Society Together vgrp Steenbergen invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Samenwerking Waterkring West oktober 2013 vgrp Steenbergen Invulling

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Jos Brok Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Samenwerken in de Waterketen Gemeentelijk RioleringsbeleidsPlan (GRP) Geeft in hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke

Nadere informatie

vgrp Halderberge 2014-2019

vgrp Halderberge 2014-2019 vgrp Halderberge 2014-2019 Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Samenwerking Waterkring West november 2013 vgrp Halderberge 2014-2019 Invulling gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Registratienummer: RVO Portefeuillehouder: O.R. Wagner

Registratienummer: RVO Portefeuillehouder: O.R. Wagner Raadsvoorstel Registratienummer: RVO17.0065 Portefeuillehouder: O.R. Wagner Van afdeling: Stadsbeheer Bijlagen: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: ing. A.J.J. Post (0223) 67 8919 a.post@denhelder.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/6/766 zaaknr.: Z/C/6/34799 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Operationeel plan riolering 07-08 incl. evaluatie 05-06 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017 2.1.7 Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021 1 Dossier 1792 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1792 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.000,= voor het project Emissie en Capaciteitsaanpassingen rioolstelsel Rijkevoort. Nummer: AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1233527 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATER- EN RIOLERINGSPLAN LEIDSCHENDAM-VOORBURG Portefeuillehouder Smits, M. Datum 19 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie