Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015"

Transcriptie

1 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011

2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011 Helmond, december 2010 Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Beheer Openbare Ruimte Eenheid Water

3 Gemeente Helmond / Dienst Stedeluke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 1 Gemeentelijk Rioleringsplan

4 - Gemeente Helmond / Dienst StedeFijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 2 Gemeenten Riolerin sdan INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING Aanleiding Relatie met het vgrp en het waterplan Helmond Bestemmingsreserve riolering Financieel overzicht OPR 2011 en vergelijking met begroting Beschikbare middelen volgens de begroting Investeringsruimte OPR 2011 en begroting Personele consequenties 9 2. OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA Aanleg riolering buitengebied Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden Aanleg riolering en gemalen in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA I nventariseren Inspecteren (Her)berekenen Controle regenmeters Controle grondwaterstanden Monitoring Studie Facilitaire taken Actualiseren gegevensbestand Operationele programma's Automatisering, meubilair en ARBO-zaken KLIC-meldingen Actieprogramma Waterplan Uitvoeringsprogramma verbreed GRP en waterketen Overige zaken Samenvatting middelen OOP BTW-compensatie OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen Reinigen van kolken en vegen van straten Reinigen van riolen Reparatie van riolen Vervanging en renovatie van riolen Rioieringswerkzaamheden Waterplan Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits Elektromechanisch onderhoud van rioolgemalen etc Bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen Aanleg en vervanging van besturingssystemen voor rioolgemalen Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units 31

5 Operationeel Programma 2011 Pagina 3 Gemeentelijk Rioleringsplan Milieutechnische verbeteringen Interne bijdragen en verrekeningen Maaien waterlopen Samenvatting middelen OMP BTW-compensatie OVERIGE EXPLOITATIELASTEN Invordering rioolrecht Leges rioolaansluitingen (aansluitvergunningen) Rioolaansluitingen Kwijtschelding Bijdrage Milieudienst Samenvatting middelen overige exploitatielasten BTW-compensatie 37 Bijlagen 1. Areaalgegevens per Overzicht inspectieprogramma rioleringen Overzicht cyclus herberekeningen 4. Locatie grondwaterpeilbuizen (per ) 5. Overzicht reinigingsprogramma rioleringen 6. Overzicht vervangings- en renovatieprojecten Overzicht gemalen en randvoorzieningen (per ) 8. Overzicht drukrioolunits (per ) 9. Overzicht locaties met IBA-systemen 10. Overzicht uren 2011

6 Operationeel Programma 2011 Pagina 4 Gemeentelïk Riolerin an SAMENVATTING 1.1 Aanleiding Gemeenten zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen (artikel 4.22 Wet milieubeheer). Conform de recente wijzigingen in de wet (Waterwet) m.b.t. de zorgplichten voor regenwater en grondwater, moet in het GRP inzicht gegeven worden in de aanwezige voorzieningen voor: de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; - de inzameling en verwerking van regenwater; - het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming. Daarnaast moet het GRP inzicht geven in de kosten en de planning die het beheer, het onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen met zich meebrengt evenals de kosten voor milieutechnische verbeteringen aan de riolering. Voor een nadere toelichting op de juridische kaders en de gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar het Gemeentelijk Rioleringsplan Het opstellen van een GRP met een looptijd van enkele jaren geeft duidelijkheid in de planning en inzicht in de benodigde financiële middelen op de korte, middellange en langere termijn. Ook is het op basis van het GRP mogelijk de rioleringsheffing voor een aantal jaren vast te stellen. Het GRP kent echter ook een aantal nadelen: Door de langere looptijd is het weinig flexibel als het gaat om de inpassing van nieuwe ontwikkelingen; In de uitvoeringspraktijk blijken door allerlei oorzaken dingen soms anders te lopen dan aanvankelijk gedacht. Dit kan de planning overhoop halen; Het geeft weinig mogelijkheden tot bijsturing en prioritering tussentijds door zowel de ambtelijke dienst als het bestuur; Het geeft geen inzicht in de financiële voortgang van de geplande werkzaamheden en daarmee in de financiële positie van de rioleringszorg binnen de gemeente van jaar tot jaar. Om deze problemen te ondervangen heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen om jaarlijks een "operationeel programma rioleringen (OPR)" op te stellen. Dit programma geeft primair inzicht in de voorziene activiteiten met hun financiële consequenties van het betreffende jaar. Hierbe is het OPR opgedeeld in drie deelprogramma's, te weten het aanlegprogramma (0AP), het onderzoeksprogramma (00P) en het maatregelenprogramma (OMP). Daarnaast bevat het OPR nog een hoofdstuk "overige exploitatielasten" waarin activiteiten vermeld worden die niet direct onder één van de drie genoemde deelprogramma's te plaatsen zijn en ook in de begroting apart genoemd worden. De evaluatie van de rioleringszorg in het voorgaande jaar vindt plaats bij de jaarrekening. Tot slot: De voornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld.

7 Gemeente Flelmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 5 Gemeentelijk Rioleringsplan Relatie met het vgrp en het waterplan Helmond De gemeenteraad in Helmond heeft het GRP op 6 oktober 2009 vastgesteld voor een periode van 6 jaar (2010 t/m 2015). Dit GRP is opgesteld als een zgn. 'verbreed' GRP (vgrp). Dit betekent dat hierin ook de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater en grondwater zijn meegenomen. Onderdelen van het vgrp zijn weer een doorvertaling van een aantal elementen van het Waterplan dat op 4 december 2007 is vastgesteld. In het Waterplan is aangegeven welke plaats het water nu en in de toekomst in Helmond inneemt en wat daarbij als gewenste ontwikkeling wordt gezien. De elementen uit het Waterplan die betrekking hebben op de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater zijn in het vgrp verder uitgewerkt. Andere elementen uit de visie van het Waterplan, bijvoorbeeld `water als mede-ordenend principe', komen niet terug in het vgrp omdat deze geen directe relatie hebben met de rioleringizorg. Daarnaast is per 2010, voortvloeiend uit een wetswijziging, het rioolrecht vervangen door een rioolheffing. Het rioolrecht had nog een sterk retributief karakter. Dat wil zeggen dat er een individuele dienst geleverd moest worden om particulieren en bedrijven een aanslag voor het rioolrecht te kunnen opleggen. In de praktijk kwam het erop neer dat een huishouden/bedrijf een individuele aansluiting op het riool moest hebben om rioolrecht te kunnen innen. Bij de rioolheffing hoeft het individuele genot niet meer aangetoond worden. De rioolheffing heeft daarmee meer het karakter van een belasting, overigens nog steeds wel als doelbelasting. Bij de vaststelling van het vgrp is geconstateerd dat de gemeente vanaf 2010 op een, voor de langere termijn, kostendekkende rioolheffing zit. Dat wil zeggen dat er reserves zijn opgebouwd om grote toekomstige vervangingsinvesteringen te kunnen betalen zonder dat het tarief hiervoor met sprongen omhoog zou moeten of van jaar tot jaar sterk zou wisselen. In dit kader is het nog steeds wel van belang om de feitelijke stand van de Voorziening Rioleringslasten regelmatig te confronteren met de raming in het vgrp om te checken of dit nog steeds op hoofdlijnen met elkaar spoort. Uitgaande van de momenteel bekende gegevens en de onderliggende begroting wordt per eind 2011 een saldo van de "Voorziening Rioleringslasten" verwacht van Saldo ,- Toevoeging 2010 (OPR 2010) ,- Rente 2010 (begroting 2010) ,- Verwacht saldo ,- Rente-toevoeging 2011 (begroting 2011) r Toevoeging vanuit tarief cf. vgrp ,- Extra toevoeging (zie pag. 6) ,- Onttrekking tbv bestemmingsreserve ,- Verwacht saldo per eind ,- Dit is meer dan het saldo in het vgrp, dat uitkomt op ,- (incl. prijscorrectie).

8 Operationeel Programma 2011 Pagina 6 Gemeentelft Riolerin.s.lan Voor dit verschil zijn enkele mogelijke verklaringen: 1. In de begroting wordt de afschrijving van de in enig jaar te plegen investeringen pas in het daarop volgende jaar geactiveerd. In het GRP is uitgegaan van activering in datzelfde jaar. Dit leidt in de jaarlijkse begroting tot een verschil in de storting in de voorziening. Voor het totale rioleringsbeheer over een langere periode en voor de rioolheffing heeft dit overigens geen consequenties. De kapitaallasten worden in de gemeentelijke systematiek een jaar later geactiveerd, maar lopen ook een jaar langer door. 2. Een deel van het verschil te verklaren uit wijzigingen in de werkzaamheden T.o.v. het vgrp en aanbestedingsvoordelen. Hierdoor kunnen positieve saidi ontstaan bij de jaarafrekeningen, die tot en met 2009 in de voorziening zijn gestort. In het GRP is met deze toevoegingen geen rekening gehouden. Vanaf de jaarrekening 2010 worden deze exploitatiesaldi overigens in een aparte bestemmingsreserve gestort, zodat de voorziening hier niet meer 'vervuild' wordt. In 2011 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kapitaallasten in relatie tot de stand van de voorziening rioleringlasten. 1.3 Bestemmingsreserve riolering In 2010 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve in te stellen voor de jaarlijkse exploitatiesaldi van het product riolering in de begroting. In het verleden werden deze exploitatiesaldi (die meestal positief zijn) verrekend met de voorziening. Hierdoor werd de voorziening 'vervuild' met toevoegingen die niet primair bedoeld waren voor toekomstige vervanging. Uit de BBV-regels is gebleken dat het gewenst is een striktere scheiding aan te brengen tussen de spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen en de resultaten van de jaarlijkse exploitatie. De commissie BBV schrijft hierover het volgende (notitie riolering, commissie BBV oktober 2009): "De commissie BBV doet de aanbeveling om (..) de gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve 'riolering', het geeft mede inzicht in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd, en doet de aanbeveling de kaders ervoor vast te leggen in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. Opgemerkt wordt dat het vormen van een reserve het karakter van resultaatbestemming heeft en dat de toevoeging aan een dergelijke reserve dus geen last vormt die in de tariefberekening mag worden opgenomen." t44i,1 In het kort komt bovenstaande erop neer dat de commissie BBV de aanbeveling doet om de resultaten op de jaarlijkse exploitatie niet rechtstreeks naar de voorziening over te boeken, maar in een aparte bestemmingsreserve tiolering' onder te brengen. Dit is in 2010 geëffectueerd met een raadsbesluit tot insteliing van een bestemmingsreserve riolering. 1.4 Financieel overzicht OPR 2011 en vergelijking met begroting 2011 In deze paragraaf wordt het totale overzicht gegeven van de financiële consequenties van het OPR 2011 en is een vergelijking gegeven met de begroting Per saldo moeten het OPR en de begroting op hetzelfde bedrag uitkomen, immers de inkomsten uit de begroting zijn het uitgangspunt. Binnen de verschillende deelproducten kunnen er wel verschillen optreden die met name veroorzaakt worden door wijzigingen in kosten, herprioritering van activiteiten en actuansatie van cijfers.

9 - Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 7 Gemeentelijk Riolerineselan ix Operationeel aanlegprogramma - - Operationeel Onderzoeksprogramma Operationeel Maatregelenprogramma (m.u.v. investeringen) Overige exploitatielasten BCF-correctie (m.u.v. investeringen) Kapitaallasten t/m Toevoeging Voorziening Rioleringslasten cf. GRP (incl. 2x prijscorrectie van 2%) Extra toevoeging Voorziening Rioleringslasten (zie paragraf 1.2 voor verklaring) Stelpost (=investeringsruimte 2011) BCF-correctie investeringen Afschrijving investeringen Interne verrekening rente totaal lasten Beschikbare middelen volgens de begroting 2011 Voor de raming van de inkomsten voor het OPR 2011 wordt uitgegaan van de cijfers zoals die zijn aangeleverd voor de begroting Dit bedrag mag in het OPR niet overschreden worden. Als blijkt dat de inkomsten achter blijven bij de prognoses, dan heeft dit consequenties voor de investeringsruimte en voor de toevoeging aan de `voorziening rioleringslasten'. De rioolheffing voor 2011 is voor gezinnen 228,12. De grote waterverbruikers (producenten) betalen rioolheffing naar rato van hun waterverbruik (bij een afname boven de 1200 m3). _ Opbrengsten op inkomen van gezinnen Opbrengsten op producenten Opbrengst leges Inkomsten rente Totaal Investeringsruimte OPR 2011 en begroting 2011 De investeringsruimte voor de periode is in beginsel bepaald in het vgrp. Hierin is opgenomen dat voor ,- (excl. BTW, incl. VAT) geïnvesteerd kan worden. Te _

10 Operationeel Programma 2011 Pagina 8 Gemeentelïk Riolerin $ lan , verdelen over rioolvervangingen ( ,-), renovaties van gemalen ( ,-) en besturingssystemen ( ,-). Nieuwe inzichten en afstemming met andere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte en stedelijke (her)ontwikkelingen zullen altijd leiden tot enige verschuivingen in het j aarlij kse investeringsvolume. In het OPR 2011 is een te investeren bedrag berekend van ,- (excl. BTW, incl. VAT). In onderstaande tabellen zijn deze investeringen opgenomen. Trir I rn 0#4 etn -, 1 Jan van der Spekstraat Abdijlaan e Haagstraat 1/ Berlaerstraat eo Kemenade 2e fase 1/ Karperlaan (bijleggen HWA) Verlengen persleiding gemaal 't Hout Evertsenstraat e.o. 1/ Subtotaal BTW (19%) Totaal c 1 Renovatie gemaal Carillonstraat Renovatie gemaal Constant Permekelaan Renovatie gemaal Mierloseweg Renovatie gemaal Ruwe Putten Renovatie gemaal Theo Driessenhof Renovatie gemaal station Mierlo-Hout Renovatie gemaal Rijnlaan Pres. Rooseveltlaan BBB Heeklaan Tunnel Hollandhof Subtotaal

11 Operationeel Programma 2011 Pagina 9 Gemeenteli k Riolerin s lan BTW (19%) VAT (0%, uren zitten al in formatie gemalenbeheer) - Totaal Fai,C gp0a70, at,440 ~,: ijkw and*: Vervanging besturingssystemen Subtotaal BTW (19%) Totaal Personele conseq uenties In het OPR 2011 is in totaal 8749 uur opgenomen voor werkzaamheden in het reguliere beheer en 2540 uur voor werkzaamheden in het investeringsprogramma (zie bijlage 10). In de exploitatie wordt een deel van deze uren wordt ingevuld door andere afdelingen en door de planner en applicatiebeheerder voor BOR. Het gaat in totaal om 1860 uur. De overige werkzaamheden (6889 uur) worden uitgevoerd door medewerkers van de eenheid Water. Voor de werkzaamheden in het investeringsprogramma gaat verreweg het grootste aantal uren naar het IBH (totaal 2260 uur). Voor voorbereidende werkzaamheden en specifieke klussen aan gemalen komen in totaal nog 280 uur voor rekening van BOR/Wa. Dit betekent dat in 2011 op grond van dit OPR in totaal = 7169 uur door de medewerkers van de eenheid water aan de rioleringszorg besteed zouden moeten worden. Daarnaast is rekening gehouden met 350 uur inzet tbv waterhuishoudings- en rioleringsplannen die via de rioleringszorg gedekt wordt. Bij elkaar komt dit op 7519 uur. Voor de rioleringszorg zijn in begroting ,82 fte beschikbaar, dit betekent 5,82 x 1400 = 8148 uur. Dit is minder dan in 2010 i.v.m. de bezuinigingstaakstelling. Hierdoor moet in 2011 op de rioleringszorg 0,18 fte aan formatie ingeleverd worden. De werkelijk beschikbare capaciteit zal in 2011 iets minder zijn, omdat binnen het team BOR/Wa een medewerker ouderschapsverlof heeft opgenomen en een medewerker gedurende enkele maanden gebruik zal maken van de levensloopregeling. Naar verwachting blijft er voldoende capaciteit aanwezig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wellicht dat op onderdelen incidenteel ingehuurd moet gaan worden. Dit wordt nog nader bekeken. Begin 2011 wordt er voor de hele eenheid water en voor iedere afzonderlijke medewerker opnieuw een detailplanning gemaakt. In deze planning zullen de cijfers uit het OPR meegenomen worden en eventueel aangepast. De planning is een dynamisch geheel en kan ook in de loop van het jaar wijzigingen, als gevolg van herprioritering van activiteiten of onvoorziene zaken.

12 Operationeel Programma 2011 Pagina 10 Gemeentelijk Rioleringsplan OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA Aanleg riolering buitengebied In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Daarbij heeft de gemeente in beginsei de keus tussen de aanleg van riolering of een voorziening met een gelijkwaardig milieurendement. In het verleden heeft de gemeente de keus gemaakt de zorgplicht in het buitengebied breed in te vullen door burgers zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarbij is in eerste instantie gekozen voor de aanleg van (druk)riolering en in tweede instantie gekozen voor de plaatsing van IBA's (systemen voor individuele behandeling van afvalwater, een soort minizuivering) op locaties waar aanleg van riolering niet doelmatig was. De panden met een IBA staan op bijlage 9 aangegeven. Voor het onderhoud van de IBA's is een contract afgesloten met waterschap Aa en Maas. Dit komt erop neer dat de particulier zowel rioolrecht als zuiveringsheffing betaald (zoals ook bij ieder op de riolering aangesloten pand) en dat voor deze middelen het waterschap het onderhoud van de IBA op zich neemt. Daarnaast wordt de particulier niet belast met vragen over de werking van zijn systeem, omdat de IBA is aangelegd volgens eisen van waterschap en gemeente en door het waterschap wordt onderhouden. De doelmatige werking cf. de lozingseisen is daarmee gegarandeerd. Particulieren die geen IBA hebben, maar nog lozen m.b.v. een septic-tank, moeten de goede werking van hun installatie wel aan kunnen tonen met behulp van bemonsteringsresultaten. De gemeente Helmond heeft daarmee voldaan aan haar zorgplicht en de problematiek van de ongesaneerde lozingen in het buitengebied is opgelost. Er worden in het OPR geen middelen meer opgenomen voor de aanleg van (druk)riolering of IBAs in het buitengebied. In de praktijk blijken er overigens af en toe niet-aangesloten panden te zijn die niet in de oorspronkelijke inventarisaties voor het buitengebied zijn meegenomen. Het gaat om incidenten met een relatief geringe financiële impact. Deze worden in het aanlegprogramma niet meer apart opgenomen, maar lopen mee met het reguliere werk. 2.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden De aanleg van riolering in de uitbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. De kosten voor deze nieuwe aanleg komen ten laste van het grondbedrijf of de initiator. De eenheid Water verzorgt voor de te ontwikkelen gebieden de waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden en het rioleringsontwerp, de kosten hiervan komen eveneens ten laste van het grondbedrijf c.q. de initiator. De plannen van de afdeling PBH worden vaak al in de initiatieffase opgenomen in het OPR. Over het daadwerkelijke jaar van aanleg valt dan nog weinig te zeggen. De te doorlopen procedures zijn vaak per project verschillend. ef 10" té, t. 1 Brandevoort, HWA-riool Neervoortse Dreef Riolering school Brandvoort HWA: 400, DWA: 400 a3

13 Operationeel Programma 2011 Pagina 11 Gemeentelijk Rioleringsplan Gemalen Neervoortse Dreef (voorlopig alleen de put) PM 2.3 Aanleg riolering en gemalen in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden. Ook de aanleg van riolering in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. ln 2011 worden onderstaande plannen naar verwachting uitgevoerd. De aanlegkosten van deze werken komen ten laste van het grondbedrijf en/of de initiator. Bij deze projecten kan het zijn dat er een financiële bijdrage wordt gegeven vanuit de rioleringszorg. Dit is vooral afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van het bestaande stelsel. 1 Suytkade, groenkwartier-noord PM 2 Heiakkers? PM 3 Peeleik? PM

14 Operationeel Programma 2011 Pagina 12 Gemeentelijk Rioleringsplan OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA Inventariseren Regelmatig vinden in het veld opnames plaats als er twijfel is over de juistheid van gegevens uit het beheersysteem. Ook kunnen op deze manier omissies in het beheersysteem aangevuld worden. Een ander belangrijk onderdeel van de inventarisaties is het bepalen van het verhard oppervlak per riolerings(deedgebied ten behoeve van de herberekeningen. Dit vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal. De kosten komen ten laste van de begroting. ats Inventarisatiewerkzaamheden algemeen (80 uur a 58) Verhard oppervlak rioleringsgebieden 7, 12, 25, 26 en 32 (200 uur a 72) Correcte naamgeving putdeksels (50 uur a 58) Totaal Inspecteren cg; Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De te inspecteren riolering wordt uit de volgende programma's gegenereerd: Kwaliteitsgegevens vanuit het rioleringsbeheersysteem; Het reinigingsprogramma rioleringen 2011; Inspectieresultaten Weg beheer; Indien nodig worden daarnaast riolen geïnspecteerd waarvan op basis van uiterlijke verschijnselen plotseling optredende wegverzakkingen) vermoed wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet. Vanuit kostenoverwegingen en doelmatigheid worden het inspectieprogramma en het reinigingsprogramma gecombineerd uitgevoerd. In 2011 wordt weinig riolering geïnspecteerd. Het uitgangspunt is dat nieuwe riolen pas na 20 jaar worden geïnspecteerd, terwiji reiniging wel al na 10 jaar gebeurd. Voor 2011 betekent dit dat er wel een volwaardig reinigingsprogamma wordt gemaakt, maar slechts een heel beperkt inspectieprogramma. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen van het inspectieprogramma 2011, in totaal wordt 2,7 km geïnspecteerd, dit is slechts ca. 0,5% van het totale areaal. Geregeld zijn snel recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor deze onvoorziene inspecties is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen. De kosten voor het inspecteren van de riolering komen ten laste van de begroting. De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van Inspectieprogramma 2011 (Braaksestraat, KanaaIdijk ZW, De Weijer (totaal 2,7 km) 5.400

15 Operationeel Programma 2011 Pagina 13 Gemeenten Riolerin an Onderzoek foutieve aansluitingen Dierdonk (externe kosten) Onvoorziene inspecties Subtotaal BTW (19%) Eigen inzet onderzoek foutieve aansluitingen (100 uur a 65) Voorbereiding en analyse inspecties (15% over 2 en 3) Totaal (Her)berekenen Aan bestaande rioolstelsels worden gemiddeld iedere 10 jaar herberekeningen uitgevoerd. Zo kan bekeken worden of wijzigingen in de openbare of particuliere ruimte tot knelpunten leidt in de waterafvoer uit het stedelijk gebied en of de destijds aangenomen randvoorwaarden nog kloppen. Met name wijzigingen in het afvoerend verhard oppervlak kunnen effect hebben op het functioneren van het rioolstelsel. In bijlage 3 is de cyclus aangegeven voor het uitvoeren van herberekeningen. Deze cyclus is aangepast en loopt meer samen met de cyclus voor reiniging en inspectie. In 2010 zijn een aantal gebieden niet herberekend die wel opgenomen waren. Deze zijn voor 2011 opnieuw opgenomen. Het gaat om de rioleringsgebieden Groot- Schooten/Bedrijventerrein Schooten, Kanaaldijk ZW, Braaksestraat en woonwagenkamp Bakelse Dijk. Als er in enig deel van de stad aanzienlijke wijzigingen van inrichting of verhard oppervlak plaatsvinden -zijn eerder controleberekeningen noodzakelijk. Daarnaast worden extra uren gereserveerd om specifiek onderzoek uit te kunnen voeren ter voorkoming van (lokale) wateroverlast. De gemeente voert de herberekeningen zelf uit met het programma Sobek. De kosten voor het uitvoeren van herberekeningen komen ten laste van de begroting. De activiteiten vinden plaats in het derde en vierde kwartaal van Herberekening rioleringsgebieden 7, 12, 25, 26 en 32 (200 uur a 72) Ad-hoc onderzoek wateroverlast (20 uur a 72) Totaal Controle regenmeters De gemeente heeft vier regenmeters, waarvan een aantal soms verstopt zit door vallend blad. De regenmeters moeten regelmatig gecontroleerd worden om deze verstopping te verwijderen, anders leveren ze geen betrouwbare gegevens. Controle en ontstoppen regenmeters (50 uur a 58)

16 Gemeente Flelmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 14 Gemeentelijk Riolerinqsplan Totaal Controle grondwaterstanden Om een duidelijk beeld te krijgen van de geohydrologische situatie in Helmond wordt er naar gestreefd een fijnmazig net van peilbuizen te creëren. Momenteel wordt met behulp van circa 120 peilbuizen de ondiepe grondwaterstand regelmatig gemeten en geregistreerd. Op dit moment heeft het peilbuizennetwerk van de gemeente een goede dekkingsgraad in het stedelijk gebied van Helmond. Het structureel bijplaatsen van peilbuizen is daarom niet zinvol. Wel kan er op basis van bijvoorbeeld klachten van (grond)wateroverlast een peilbuis bijgeplaatst worden om een specifieke situatie te monitoren. Hiervoor wordt in het OPR nog een klein bedrag opgenomen. In bijlage 4 is het huidige peilbuizennetwerk op een overzichtstekening weergegeven. In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten voor het beheer en incidenteel bijplaatsen van peilbuizen weergegeven. Daarnaast zijn de benodigde uren opgenomen voor veldopname en registratie van peilbuizen en regenmeters. In het verleden werden de peilbuizen eens per twee weken opgenomen. Door het grote aantal peilbuizen gaat dit teveel tijd kosten, daarom is de frequentie verlaagd naar eens per maand. In 2010 was een onderzoek opgenomen naar de mogelijkheid om gegevens op te nemen in de landelijke DINO-database van TNO. Door tijdgebrek is dit in 2010 niet uitgevoerd. In 2011 wordt dit onderzoek opnieuw opgenomen. De kosten komen ten laste van de begroting. I t g. 1 Bijplaatsen peilbuizen (niet-structureel), 2 stuks Onderhoud bestaand peilbuizenbestand Onderzoek opname gegevens in TNO-database (30 uur a 82) Veldopname en registratie (300 uur a 58) Subtotaal BTW post 1 en 2 (19%) 570 VAT post 1 en 2 (15%) 450 Totaal Monitoring Monitoring is een 'containerbegrip' voor allerlei activiteiten die tot doel hebben het inzicht in de werking van ons rioolstelsel, met de bijbehorende voorzieningen, te vergroten. Inzicht in de werking van ons stelsel is om een aantal redenen van belang: Het kan nodig zijn om ten behoeve van de waterkwaliteit maatregelen te nemen in het rioolstelsel. Om het theoretisch ontwerpmodel van het rioolstelsel en de noodzaak tot verdergaande maatregelen in dit kader te toetsen aan de praktijk, is het noodzakelijk metingen uit te voeren.

17 Operationeel Programma 2011 Pagina 15 Gemeenten Riolerin s elan Het waterschap verlangt van de gemeente dat zij een adequaat meet- en registratiesysteem opzet ter controle van de overstortfrequentie en hoeveelheid. Dit is vastgelegd in de Wvo-vergunningen. Met de meetresultaten kan worden vastgelegd of de beoogde effecten van maatregelen worden behaald. De technische mogelijkheden om aan de waterstromen in het stelsel meer sturing te geven, zijn enerzijds toegenomen, anderzijds ook steeds meer noodzakelijk geworden. Een monitoringsysteem, waarbij het functioneren van gemalen en de gebeurtenissen bij overstorten zichtbaar wordt, is een eerste aanzet om deze sturingsmogelijkheden te onderzoeken. In de toekomst moet via dit systeem de capaciteit van het rioleringstelsel zo optimaal mogelijk benut wordt. Een ander punt bij deze paragraaf is het monitoren van grondwater- en bodemkwaliteit bij een aantal infiltratieprojecten in het grondwaterbeschermingsgebied. Deze monitoringskosten komen ook voor rekening van de rioleringszorg. De benodigde middelen voor het uitzetten van monitoring bij de MDRE en het verwerken van de meetgegevens komen ten laste van de begroting. 't fr 1 Uitlezen meters overstorten, regenmeters (200 uur a 58) Meten gemaalcapaciteiten (100 uur a E 72) Onderhoud regenmeters, overstortmeters incl kahbreren Rapportage tbv waterschap (50 uur a 58) Kosten monitoring MDRE infiltratieprojecten (Luchtvaartbuurt, Dierdonkse Heide) Subtotaal BTW post 3 en 5 (19%) Totaal Studie Cursussen, vakliteratuur etc. zijn noodzakelijk om de kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks door het kennisinstituut Stichting RIONED een bijdrage verlangd. De kosten komen ten laste van de begroting, k... 1 Inzet eenheid Water t.b.v studie (150 uur a 72) Cu rsuskosten/kosten sym posia Abonnementskosten vakbladen en overige vakliteratuur Contributie kenniscentrum rioleringen 'stichting RIONED' Subtotaal

18 Operationeel Programma 2011 Pagina 16 Gemeentelfk Riolerings lan BTW post 2 en 3 (19%) Totaal Facilitaire taken Vanuit het taakveld riolering wordt door de eenheid aan verschillende afdelingen advies en ondersteuning gegeven die niet toe te schrijven is aan specifieke projecten. Tevens valt de afhandeling van vragen en klachten van externen onder deze noemer. In onderstaand overzicht zijn de geraamde uren per afdeling weergegeven. De kosten komen ten laste van de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van ,- (2125 uur) 1 Toetsing bouwplannen en rioleringsberekeningen Adviestaak bij verstrekken bronneringsvergunning 40 totaal [uren] 140 totaal [kosten] met uurtarief van Watertoets (niet terug te voeren op aparte decade-codes) Bijdrage IBA-uren 100 totaal furen] 200 totaal [kosten] met uurtarief Toetsing grondverkopen 20 totaal [uren] 20 totaal [kosten] met uurtarief Adviestaak bij voorbereiding en uitvoering van rioleringswerkzaamheden aigemeen 30 totaal [uren] 30 totaal [kosten] met uurtarief

19 Operationeel Programma 2011 Gemeentelrk Riolerin s lan Pagina 17 nr.. Afdeling Wijkonderhoudloutaties 1 Adviestaak/ondersteuning wijkopzichters 80 totaal [uren] 80 totaal [kosten] met uurtarief Klachten, meldingen ingyra..p.: 1 Afhandelen algemene vragen en klachten extern 225 totaal [uren] 225 totaal [kosten] gemiddeld tarief Algninete n en ei Iftf, e 1 Managementtaken eenheid Water Presentatie en communicatie, uitdragen beleid en uitvoering etc Deelnemen aan diverse overlegvormen met waterschappen, provincie, gemeenten etc Inzet uren planner BOR t.b.v rioieringszorg 470 totaal [uren] totaal [kosten] gemiddeld tarief Actualiseren gegevensbestand Een betrouwbaar en volledig gegevensbestand van de riolering is een voorwaarde voor effectief rioleringsbeheer. De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheersysteem DgDialog. Om betrouwbare planningen, ramingen en kwaliteitsgegevens te genereren uit het beheersysteem moet het gegevensbestand actueel zijn. Revisiegegevens van reconstructiewerken en nieuwe aanleg moeten, sinds de invoering van de Wion, binnen twee weken na het gereedkomen van een project in het beheerprogramma zijn verwerkt. In 2004 is een applicatiebeheerder aangetrokken om de beheerprogramma's van de afdeling BOR actueei te houden. Deze functie komt deels ten laste van het product rioleringen. e e e th ti Ra. tff),1 1 Invoeren revisiegegevens (200 uur a 65) Invoeren inspectiegegevens (100 uur a 65) a Onderzoek functioneren drainage Helmond-noord (30 uur a 65) b Externe kosten onderzoek drainage Helmond-noord Opschonen en completeren beheersysteem (400 uur a

20 Operationeel Programma 2011 Pagina 18 Gemeentelijk Rioleringsplan ) 5 Applicatiebeheer BOR (400 uur a 72) Subtotaal BTW (19%) over post 3b 950 Totaal Operationele programma's Het Operationeel Programma Rioleringen geeft een volledig beeld van de jaarlijkse uitvoering van de rioleringszorg. Het plan is daarom een goed instrument voor de beheerder om de rioleringszorg naar behoren uit te voeren. Op basis van de samenvatting is het bestuur in staat besluitvorming te plegen en de noodzakelijke kredieten beschikbaar te stellen. Voor de evaluatie van het OPR 2010 en het opstellen van het OPR 2012 is in totaal 225 uren geraamd. De kosten komen ten laste van de begroting. - a, 1 Evaluatie Operationeel Programma 2010 (25 uur a 92) Operationeel Programma 2012 (200 uur a 82) Totaal , 3.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken In deze paragraaf worden de jaarlijkse licentiekosten van de software meegenomen. Ook de noodzakelijke vaccinaties van medewerkers komen voor rekening van de rioleringszorg 1 Licentie Dg Dialog (2x) met bijbehorende modules Licentie Karmac (5x) Licentie Sobek (1x) Aanschaf opslagruimte rioolinspecties Onderhoud opslagruimte rioolinspecties Jaarlijkse vaccinatie medewerkers Subtotaal BTW (19%) Totaal

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten concept Versie juli 2013 Vergunningen Vergunningen verkrijgen, aanvragen en afgeven Werkzaamheden Het verkrijgen van de nodige

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Stand van zaken riolering.

Stand van zaken riolering. 1 Stand van zaken riolering. Eind 2004 is het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2005-2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van een goede integrale beleidsafweging

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Benchmark riolering Peelgemeenten Registratienummer: 00521098 Datum: 25 april 2014 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Steller: H. Moerkerk Nummer: RIB-NL-1415 Met deze raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.000,= voor het project Emissie en Capaciteitsaanpassingen rioolstelsel Rijkevoort. Nummer: AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Presentatie door: René Roovers, gem. Geertruidenberg Huub Oome, gem. Geertruidenberg Ad Fens, gem. Roosendaal Inhoud presentatie Toelichting Besluit Begroting

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond Planperiode 2010 t/m 2015 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Grontmij Nederland B.V. Houten,

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Investeren in riolering

Investeren in riolering Investeren in riolering Regelmatig zijn er vragen over de investeringen in de riolering ten behoeve van het onderhoud van het stelsel. Terecht want de riolering is, hoewel nauwelijks zichtbaar, een belangrijk

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan

Gemeentelijk RioleringsPlan Hoofdstuk 4: Toetsing huidige situatie: wat hebben we nu? 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van onze rioleringstelsel. De huidige toestand wordt bezien

Nadere informatie

Registratienummer: RVO Portefeuillehouder: O.R. Wagner

Registratienummer: RVO Portefeuillehouder: O.R. Wagner Raadsvoorstel Registratienummer: RVO17.0065 Portefeuillehouder: O.R. Wagner Van afdeling: Stadsbeheer Bijlagen: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: ing. A.J.J. Post (0223) 67 8919 a.post@denhelder.nl

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 28 oktober 2014 Agendapunt: RTG: 13 oktober 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 28 oktober 2014 Agendapunt: RTG: 13 oktober 2014 Reg.nr:Z.04752 INT.07221 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 28 oktober 2014 Agendapunt: RTG: 13 oktober 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verbreed gemeentelijk rioolplan 2015-2019 (vgrp 2015-2019) 1. Samenvatting

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

6 Financiën Goed rioolbeheer kost veel geld. Per jaar geeft de gemeente Uden ongeveer 3.5 miljoen euro uit. Dit bedrag omvat de exploitatiekosten, de kapitaalslasten, kosten voor rioolvervangingen, projectkosten

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 9.30-10.30 Monitoring: een vingeroefening met KPI s Ewald Oude Luttikhuis (Jeannette Gerkens, Marcel Tirion, Jorg Willems) Netwerkdag Delft, 6 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 Monitoringsplan

Nadere informatie

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 48852 4 juni 2015 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Rioolverordening Buitenriolering

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Informatieavond. Dommelen-Noord. Imagine the result

Informatieavond. Dommelen-Noord. Imagine the result Informatieavond Dommelen-Noord Imagine the result Agenda Opening door Wethouder Terugblik 1 ste informatieavond 9-10-2013 Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? De resultaten! Wat gaan we doen! Rondvraag

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne Memo Aan AB 30 mei 2012 Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer 055 527 2115 Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne docbase nummer : 251132 Afdeling Planvorming Aanleiding Tijdens het AB van 18 april 2012 zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- C

Voorstel Gemeenteraad VII- C Voorstel Gemeenteraad VII- C Onderwerp Portefeuillehouder Actualisatie 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Hans van Agteren agendaletter (C) Programma LO Aangeboden aan Raad 30 september 2014 Stuknummer Corsanummer

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST DATUM VERGADERING 30 JUPJ 2005 AGENDAPUNTNUMMER 12 BIJLAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 31 17161 2005 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR B0500310 BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/6/766 zaaknr.: Z/C/6/34799 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Operationeel plan riolering 07-08 incl. evaluatie 05-06 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum

Nadere informatie

Korte toets. kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum

Korte toets. kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum Rapportage Korte toets kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum In opdracht van: Opdrachtnemer : Haute Equipe B.V. Domineeslaan 91 1161 BW Zwanenburg Telefoonnummer: 020 407 20 00 Faxnummer:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek)

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek) Welkom Integraal Beheer Openbare Ruimte Erwin Heeringa (Nederlek) Inhoud Inleiding Beheerfilosofie Project Da Costabuurt Zetting in beeld Wegbeheer Rioolbeheer Projectkosten Kruisingen K&L Hoe verder???

Nadere informatie