Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015"

Transcriptie

1 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011

2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011 Helmond, december 2010 Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Beheer Openbare Ruimte Eenheid Water

3 Gemeente Helmond / Dienst Stedeluke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 1 Gemeentelijk Rioleringsplan

4 - Gemeente Helmond / Dienst StedeFijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 2 Gemeenten Riolerin sdan INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING Aanleiding Relatie met het vgrp en het waterplan Helmond Bestemmingsreserve riolering Financieel overzicht OPR 2011 en vergelijking met begroting Beschikbare middelen volgens de begroting Investeringsruimte OPR 2011 en begroting Personele consequenties 9 2. OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA Aanleg riolering buitengebied Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden Aanleg riolering en gemalen in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA I nventariseren Inspecteren (Her)berekenen Controle regenmeters Controle grondwaterstanden Monitoring Studie Facilitaire taken Actualiseren gegevensbestand Operationele programma's Automatisering, meubilair en ARBO-zaken KLIC-meldingen Actieprogramma Waterplan Uitvoeringsprogramma verbreed GRP en waterketen Overige zaken Samenvatting middelen OOP BTW-compensatie OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen Reinigen van kolken en vegen van straten Reinigen van riolen Reparatie van riolen Vervanging en renovatie van riolen Rioieringswerkzaamheden Waterplan Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits Elektromechanisch onderhoud van rioolgemalen etc Bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen Aanleg en vervanging van besturingssystemen voor rioolgemalen Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units 31

5 Operationeel Programma 2011 Pagina 3 Gemeentelijk Rioleringsplan Milieutechnische verbeteringen Interne bijdragen en verrekeningen Maaien waterlopen Samenvatting middelen OMP BTW-compensatie OVERIGE EXPLOITATIELASTEN Invordering rioolrecht Leges rioolaansluitingen (aansluitvergunningen) Rioolaansluitingen Kwijtschelding Bijdrage Milieudienst Samenvatting middelen overige exploitatielasten BTW-compensatie 37 Bijlagen 1. Areaalgegevens per Overzicht inspectieprogramma rioleringen Overzicht cyclus herberekeningen 4. Locatie grondwaterpeilbuizen (per ) 5. Overzicht reinigingsprogramma rioleringen 6. Overzicht vervangings- en renovatieprojecten Overzicht gemalen en randvoorzieningen (per ) 8. Overzicht drukrioolunits (per ) 9. Overzicht locaties met IBA-systemen 10. Overzicht uren 2011

6 Operationeel Programma 2011 Pagina 4 Gemeentelïk Riolerin an SAMENVATTING 1.1 Aanleiding Gemeenten zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen (artikel 4.22 Wet milieubeheer). Conform de recente wijzigingen in de wet (Waterwet) m.b.t. de zorgplichten voor regenwater en grondwater, moet in het GRP inzicht gegeven worden in de aanwezige voorzieningen voor: de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; - de inzameling en verwerking van regenwater; - het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming. Daarnaast moet het GRP inzicht geven in de kosten en de planning die het beheer, het onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen met zich meebrengt evenals de kosten voor milieutechnische verbeteringen aan de riolering. Voor een nadere toelichting op de juridische kaders en de gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar het Gemeentelijk Rioleringsplan Het opstellen van een GRP met een looptijd van enkele jaren geeft duidelijkheid in de planning en inzicht in de benodigde financiële middelen op de korte, middellange en langere termijn. Ook is het op basis van het GRP mogelijk de rioleringsheffing voor een aantal jaren vast te stellen. Het GRP kent echter ook een aantal nadelen: Door de langere looptijd is het weinig flexibel als het gaat om de inpassing van nieuwe ontwikkelingen; In de uitvoeringspraktijk blijken door allerlei oorzaken dingen soms anders te lopen dan aanvankelijk gedacht. Dit kan de planning overhoop halen; Het geeft weinig mogelijkheden tot bijsturing en prioritering tussentijds door zowel de ambtelijke dienst als het bestuur; Het geeft geen inzicht in de financiële voortgang van de geplande werkzaamheden en daarmee in de financiële positie van de rioleringszorg binnen de gemeente van jaar tot jaar. Om deze problemen te ondervangen heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen om jaarlijks een "operationeel programma rioleringen (OPR)" op te stellen. Dit programma geeft primair inzicht in de voorziene activiteiten met hun financiële consequenties van het betreffende jaar. Hierbe is het OPR opgedeeld in drie deelprogramma's, te weten het aanlegprogramma (0AP), het onderzoeksprogramma (00P) en het maatregelenprogramma (OMP). Daarnaast bevat het OPR nog een hoofdstuk "overige exploitatielasten" waarin activiteiten vermeld worden die niet direct onder één van de drie genoemde deelprogramma's te plaatsen zijn en ook in de begroting apart genoemd worden. De evaluatie van de rioleringszorg in het voorgaande jaar vindt plaats bij de jaarrekening. Tot slot: De voornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld.

7 Gemeente Flelmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 5 Gemeentelijk Rioleringsplan Relatie met het vgrp en het waterplan Helmond De gemeenteraad in Helmond heeft het GRP op 6 oktober 2009 vastgesteld voor een periode van 6 jaar (2010 t/m 2015). Dit GRP is opgesteld als een zgn. 'verbreed' GRP (vgrp). Dit betekent dat hierin ook de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater en grondwater zijn meegenomen. Onderdelen van het vgrp zijn weer een doorvertaling van een aantal elementen van het Waterplan dat op 4 december 2007 is vastgesteld. In het Waterplan is aangegeven welke plaats het water nu en in de toekomst in Helmond inneemt en wat daarbij als gewenste ontwikkeling wordt gezien. De elementen uit het Waterplan die betrekking hebben op de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater zijn in het vgrp verder uitgewerkt. Andere elementen uit de visie van het Waterplan, bijvoorbeeld `water als mede-ordenend principe', komen niet terug in het vgrp omdat deze geen directe relatie hebben met de rioleringizorg. Daarnaast is per 2010, voortvloeiend uit een wetswijziging, het rioolrecht vervangen door een rioolheffing. Het rioolrecht had nog een sterk retributief karakter. Dat wil zeggen dat er een individuele dienst geleverd moest worden om particulieren en bedrijven een aanslag voor het rioolrecht te kunnen opleggen. In de praktijk kwam het erop neer dat een huishouden/bedrijf een individuele aansluiting op het riool moest hebben om rioolrecht te kunnen innen. Bij de rioolheffing hoeft het individuele genot niet meer aangetoond worden. De rioolheffing heeft daarmee meer het karakter van een belasting, overigens nog steeds wel als doelbelasting. Bij de vaststelling van het vgrp is geconstateerd dat de gemeente vanaf 2010 op een, voor de langere termijn, kostendekkende rioolheffing zit. Dat wil zeggen dat er reserves zijn opgebouwd om grote toekomstige vervangingsinvesteringen te kunnen betalen zonder dat het tarief hiervoor met sprongen omhoog zou moeten of van jaar tot jaar sterk zou wisselen. In dit kader is het nog steeds wel van belang om de feitelijke stand van de Voorziening Rioleringslasten regelmatig te confronteren met de raming in het vgrp om te checken of dit nog steeds op hoofdlijnen met elkaar spoort. Uitgaande van de momenteel bekende gegevens en de onderliggende begroting wordt per eind 2011 een saldo van de "Voorziening Rioleringslasten" verwacht van Saldo ,- Toevoeging 2010 (OPR 2010) ,- Rente 2010 (begroting 2010) ,- Verwacht saldo ,- Rente-toevoeging 2011 (begroting 2011) r Toevoeging vanuit tarief cf. vgrp ,- Extra toevoeging (zie pag. 6) ,- Onttrekking tbv bestemmingsreserve ,- Verwacht saldo per eind ,- Dit is meer dan het saldo in het vgrp, dat uitkomt op ,- (incl. prijscorrectie).

8 Operationeel Programma 2011 Pagina 6 Gemeentelft Riolerin.s.lan Voor dit verschil zijn enkele mogelijke verklaringen: 1. In de begroting wordt de afschrijving van de in enig jaar te plegen investeringen pas in het daarop volgende jaar geactiveerd. In het GRP is uitgegaan van activering in datzelfde jaar. Dit leidt in de jaarlijkse begroting tot een verschil in de storting in de voorziening. Voor het totale rioleringsbeheer over een langere periode en voor de rioolheffing heeft dit overigens geen consequenties. De kapitaallasten worden in de gemeentelijke systematiek een jaar later geactiveerd, maar lopen ook een jaar langer door. 2. Een deel van het verschil te verklaren uit wijzigingen in de werkzaamheden T.o.v. het vgrp en aanbestedingsvoordelen. Hierdoor kunnen positieve saidi ontstaan bij de jaarafrekeningen, die tot en met 2009 in de voorziening zijn gestort. In het GRP is met deze toevoegingen geen rekening gehouden. Vanaf de jaarrekening 2010 worden deze exploitatiesaldi overigens in een aparte bestemmingsreserve gestort, zodat de voorziening hier niet meer 'vervuild' wordt. In 2011 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kapitaallasten in relatie tot de stand van de voorziening rioleringlasten. 1.3 Bestemmingsreserve riolering In 2010 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve in te stellen voor de jaarlijkse exploitatiesaldi van het product riolering in de begroting. In het verleden werden deze exploitatiesaldi (die meestal positief zijn) verrekend met de voorziening. Hierdoor werd de voorziening 'vervuild' met toevoegingen die niet primair bedoeld waren voor toekomstige vervanging. Uit de BBV-regels is gebleken dat het gewenst is een striktere scheiding aan te brengen tussen de spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen en de resultaten van de jaarlijkse exploitatie. De commissie BBV schrijft hierover het volgende (notitie riolering, commissie BBV oktober 2009): "De commissie BBV doet de aanbeveling om (..) de gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve 'riolering', het geeft mede inzicht in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd, en doet de aanbeveling de kaders ervoor vast te leggen in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. Opgemerkt wordt dat het vormen van een reserve het karakter van resultaatbestemming heeft en dat de toevoeging aan een dergelijke reserve dus geen last vormt die in de tariefberekening mag worden opgenomen." t44i,1 In het kort komt bovenstaande erop neer dat de commissie BBV de aanbeveling doet om de resultaten op de jaarlijkse exploitatie niet rechtstreeks naar de voorziening over te boeken, maar in een aparte bestemmingsreserve tiolering' onder te brengen. Dit is in 2010 geëffectueerd met een raadsbesluit tot insteliing van een bestemmingsreserve riolering. 1.4 Financieel overzicht OPR 2011 en vergelijking met begroting 2011 In deze paragraaf wordt het totale overzicht gegeven van de financiële consequenties van het OPR 2011 en is een vergelijking gegeven met de begroting Per saldo moeten het OPR en de begroting op hetzelfde bedrag uitkomen, immers de inkomsten uit de begroting zijn het uitgangspunt. Binnen de verschillende deelproducten kunnen er wel verschillen optreden die met name veroorzaakt worden door wijzigingen in kosten, herprioritering van activiteiten en actuansatie van cijfers.

9 - Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 7 Gemeentelijk Riolerineselan ix Operationeel aanlegprogramma - - Operationeel Onderzoeksprogramma Operationeel Maatregelenprogramma (m.u.v. investeringen) Overige exploitatielasten BCF-correctie (m.u.v. investeringen) Kapitaallasten t/m Toevoeging Voorziening Rioleringslasten cf. GRP (incl. 2x prijscorrectie van 2%) Extra toevoeging Voorziening Rioleringslasten (zie paragraf 1.2 voor verklaring) Stelpost (=investeringsruimte 2011) BCF-correctie investeringen Afschrijving investeringen Interne verrekening rente totaal lasten Beschikbare middelen volgens de begroting 2011 Voor de raming van de inkomsten voor het OPR 2011 wordt uitgegaan van de cijfers zoals die zijn aangeleverd voor de begroting Dit bedrag mag in het OPR niet overschreden worden. Als blijkt dat de inkomsten achter blijven bij de prognoses, dan heeft dit consequenties voor de investeringsruimte en voor de toevoeging aan de `voorziening rioleringslasten'. De rioolheffing voor 2011 is voor gezinnen 228,12. De grote waterverbruikers (producenten) betalen rioolheffing naar rato van hun waterverbruik (bij een afname boven de 1200 m3). _ Opbrengsten op inkomen van gezinnen Opbrengsten op producenten Opbrengst leges Inkomsten rente Totaal Investeringsruimte OPR 2011 en begroting 2011 De investeringsruimte voor de periode is in beginsel bepaald in het vgrp. Hierin is opgenomen dat voor ,- (excl. BTW, incl. VAT) geïnvesteerd kan worden. Te _

10 Operationeel Programma 2011 Pagina 8 Gemeentelïk Riolerin $ lan , verdelen over rioolvervangingen ( ,-), renovaties van gemalen ( ,-) en besturingssystemen ( ,-). Nieuwe inzichten en afstemming met andere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte en stedelijke (her)ontwikkelingen zullen altijd leiden tot enige verschuivingen in het j aarlij kse investeringsvolume. In het OPR 2011 is een te investeren bedrag berekend van ,- (excl. BTW, incl. VAT). In onderstaande tabellen zijn deze investeringen opgenomen. Trir I rn 0#4 etn -, 1 Jan van der Spekstraat Abdijlaan e Haagstraat 1/ Berlaerstraat eo Kemenade 2e fase 1/ Karperlaan (bijleggen HWA) Verlengen persleiding gemaal 't Hout Evertsenstraat e.o. 1/ Subtotaal BTW (19%) Totaal c 1 Renovatie gemaal Carillonstraat Renovatie gemaal Constant Permekelaan Renovatie gemaal Mierloseweg Renovatie gemaal Ruwe Putten Renovatie gemaal Theo Driessenhof Renovatie gemaal station Mierlo-Hout Renovatie gemaal Rijnlaan Pres. Rooseveltlaan BBB Heeklaan Tunnel Hollandhof Subtotaal

11 Operationeel Programma 2011 Pagina 9 Gemeenteli k Riolerin s lan BTW (19%) VAT (0%, uren zitten al in formatie gemalenbeheer) - Totaal Fai,C gp0a70, at,440 ~,: ijkw and*: Vervanging besturingssystemen Subtotaal BTW (19%) Totaal Personele conseq uenties In het OPR 2011 is in totaal 8749 uur opgenomen voor werkzaamheden in het reguliere beheer en 2540 uur voor werkzaamheden in het investeringsprogramma (zie bijlage 10). In de exploitatie wordt een deel van deze uren wordt ingevuld door andere afdelingen en door de planner en applicatiebeheerder voor BOR. Het gaat in totaal om 1860 uur. De overige werkzaamheden (6889 uur) worden uitgevoerd door medewerkers van de eenheid Water. Voor de werkzaamheden in het investeringsprogramma gaat verreweg het grootste aantal uren naar het IBH (totaal 2260 uur). Voor voorbereidende werkzaamheden en specifieke klussen aan gemalen komen in totaal nog 280 uur voor rekening van BOR/Wa. Dit betekent dat in 2011 op grond van dit OPR in totaal = 7169 uur door de medewerkers van de eenheid water aan de rioleringszorg besteed zouden moeten worden. Daarnaast is rekening gehouden met 350 uur inzet tbv waterhuishoudings- en rioleringsplannen die via de rioleringszorg gedekt wordt. Bij elkaar komt dit op 7519 uur. Voor de rioleringszorg zijn in begroting ,82 fte beschikbaar, dit betekent 5,82 x 1400 = 8148 uur. Dit is minder dan in 2010 i.v.m. de bezuinigingstaakstelling. Hierdoor moet in 2011 op de rioleringszorg 0,18 fte aan formatie ingeleverd worden. De werkelijk beschikbare capaciteit zal in 2011 iets minder zijn, omdat binnen het team BOR/Wa een medewerker ouderschapsverlof heeft opgenomen en een medewerker gedurende enkele maanden gebruik zal maken van de levensloopregeling. Naar verwachting blijft er voldoende capaciteit aanwezig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wellicht dat op onderdelen incidenteel ingehuurd moet gaan worden. Dit wordt nog nader bekeken. Begin 2011 wordt er voor de hele eenheid water en voor iedere afzonderlijke medewerker opnieuw een detailplanning gemaakt. In deze planning zullen de cijfers uit het OPR meegenomen worden en eventueel aangepast. De planning is een dynamisch geheel en kan ook in de loop van het jaar wijzigingen, als gevolg van herprioritering van activiteiten of onvoorziene zaken.

12 Operationeel Programma 2011 Pagina 10 Gemeentelijk Rioleringsplan OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA Aanleg riolering buitengebied In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Daarbij heeft de gemeente in beginsei de keus tussen de aanleg van riolering of een voorziening met een gelijkwaardig milieurendement. In het verleden heeft de gemeente de keus gemaakt de zorgplicht in het buitengebied breed in te vullen door burgers zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarbij is in eerste instantie gekozen voor de aanleg van (druk)riolering en in tweede instantie gekozen voor de plaatsing van IBA's (systemen voor individuele behandeling van afvalwater, een soort minizuivering) op locaties waar aanleg van riolering niet doelmatig was. De panden met een IBA staan op bijlage 9 aangegeven. Voor het onderhoud van de IBA's is een contract afgesloten met waterschap Aa en Maas. Dit komt erop neer dat de particulier zowel rioolrecht als zuiveringsheffing betaald (zoals ook bij ieder op de riolering aangesloten pand) en dat voor deze middelen het waterschap het onderhoud van de IBA op zich neemt. Daarnaast wordt de particulier niet belast met vragen over de werking van zijn systeem, omdat de IBA is aangelegd volgens eisen van waterschap en gemeente en door het waterschap wordt onderhouden. De doelmatige werking cf. de lozingseisen is daarmee gegarandeerd. Particulieren die geen IBA hebben, maar nog lozen m.b.v. een septic-tank, moeten de goede werking van hun installatie wel aan kunnen tonen met behulp van bemonsteringsresultaten. De gemeente Helmond heeft daarmee voldaan aan haar zorgplicht en de problematiek van de ongesaneerde lozingen in het buitengebied is opgelost. Er worden in het OPR geen middelen meer opgenomen voor de aanleg van (druk)riolering of IBAs in het buitengebied. In de praktijk blijken er overigens af en toe niet-aangesloten panden te zijn die niet in de oorspronkelijke inventarisaties voor het buitengebied zijn meegenomen. Het gaat om incidenten met een relatief geringe financiële impact. Deze worden in het aanlegprogramma niet meer apart opgenomen, maar lopen mee met het reguliere werk. 2.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden De aanleg van riolering in de uitbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. De kosten voor deze nieuwe aanleg komen ten laste van het grondbedrijf of de initiator. De eenheid Water verzorgt voor de te ontwikkelen gebieden de waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden en het rioleringsontwerp, de kosten hiervan komen eveneens ten laste van het grondbedrijf c.q. de initiator. De plannen van de afdeling PBH worden vaak al in de initiatieffase opgenomen in het OPR. Over het daadwerkelijke jaar van aanleg valt dan nog weinig te zeggen. De te doorlopen procedures zijn vaak per project verschillend. ef 10" té, t. 1 Brandevoort, HWA-riool Neervoortse Dreef Riolering school Brandvoort HWA: 400, DWA: 400 a3

13 Operationeel Programma 2011 Pagina 11 Gemeentelijk Rioleringsplan Gemalen Neervoortse Dreef (voorlopig alleen de put) PM 2.3 Aanleg riolering en gemalen in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden. Ook de aanleg van riolering in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. ln 2011 worden onderstaande plannen naar verwachting uitgevoerd. De aanlegkosten van deze werken komen ten laste van het grondbedrijf en/of de initiator. Bij deze projecten kan het zijn dat er een financiële bijdrage wordt gegeven vanuit de rioleringszorg. Dit is vooral afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van het bestaande stelsel. 1 Suytkade, groenkwartier-noord PM 2 Heiakkers? PM 3 Peeleik? PM

14 Operationeel Programma 2011 Pagina 12 Gemeentelijk Rioleringsplan OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA Inventariseren Regelmatig vinden in het veld opnames plaats als er twijfel is over de juistheid van gegevens uit het beheersysteem. Ook kunnen op deze manier omissies in het beheersysteem aangevuld worden. Een ander belangrijk onderdeel van de inventarisaties is het bepalen van het verhard oppervlak per riolerings(deedgebied ten behoeve van de herberekeningen. Dit vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal. De kosten komen ten laste van de begroting. ats Inventarisatiewerkzaamheden algemeen (80 uur a 58) Verhard oppervlak rioleringsgebieden 7, 12, 25, 26 en 32 (200 uur a 72) Correcte naamgeving putdeksels (50 uur a 58) Totaal Inspecteren cg; Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De te inspecteren riolering wordt uit de volgende programma's gegenereerd: Kwaliteitsgegevens vanuit het rioleringsbeheersysteem; Het reinigingsprogramma rioleringen 2011; Inspectieresultaten Weg beheer; Indien nodig worden daarnaast riolen geïnspecteerd waarvan op basis van uiterlijke verschijnselen plotseling optredende wegverzakkingen) vermoed wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet. Vanuit kostenoverwegingen en doelmatigheid worden het inspectieprogramma en het reinigingsprogramma gecombineerd uitgevoerd. In 2011 wordt weinig riolering geïnspecteerd. Het uitgangspunt is dat nieuwe riolen pas na 20 jaar worden geïnspecteerd, terwiji reiniging wel al na 10 jaar gebeurd. Voor 2011 betekent dit dat er wel een volwaardig reinigingsprogamma wordt gemaakt, maar slechts een heel beperkt inspectieprogramma. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen van het inspectieprogramma 2011, in totaal wordt 2,7 km geïnspecteerd, dit is slechts ca. 0,5% van het totale areaal. Geregeld zijn snel recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor deze onvoorziene inspecties is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen. De kosten voor het inspecteren van de riolering komen ten laste van de begroting. De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van Inspectieprogramma 2011 (Braaksestraat, KanaaIdijk ZW, De Weijer (totaal 2,7 km) 5.400

15 Operationeel Programma 2011 Pagina 13 Gemeenten Riolerin an Onderzoek foutieve aansluitingen Dierdonk (externe kosten) Onvoorziene inspecties Subtotaal BTW (19%) Eigen inzet onderzoek foutieve aansluitingen (100 uur a 65) Voorbereiding en analyse inspecties (15% over 2 en 3) Totaal (Her)berekenen Aan bestaande rioolstelsels worden gemiddeld iedere 10 jaar herberekeningen uitgevoerd. Zo kan bekeken worden of wijzigingen in de openbare of particuliere ruimte tot knelpunten leidt in de waterafvoer uit het stedelijk gebied en of de destijds aangenomen randvoorwaarden nog kloppen. Met name wijzigingen in het afvoerend verhard oppervlak kunnen effect hebben op het functioneren van het rioolstelsel. In bijlage 3 is de cyclus aangegeven voor het uitvoeren van herberekeningen. Deze cyclus is aangepast en loopt meer samen met de cyclus voor reiniging en inspectie. In 2010 zijn een aantal gebieden niet herberekend die wel opgenomen waren. Deze zijn voor 2011 opnieuw opgenomen. Het gaat om de rioleringsgebieden Groot- Schooten/Bedrijventerrein Schooten, Kanaaldijk ZW, Braaksestraat en woonwagenkamp Bakelse Dijk. Als er in enig deel van de stad aanzienlijke wijzigingen van inrichting of verhard oppervlak plaatsvinden -zijn eerder controleberekeningen noodzakelijk. Daarnaast worden extra uren gereserveerd om specifiek onderzoek uit te kunnen voeren ter voorkoming van (lokale) wateroverlast. De gemeente voert de herberekeningen zelf uit met het programma Sobek. De kosten voor het uitvoeren van herberekeningen komen ten laste van de begroting. De activiteiten vinden plaats in het derde en vierde kwartaal van Herberekening rioleringsgebieden 7, 12, 25, 26 en 32 (200 uur a 72) Ad-hoc onderzoek wateroverlast (20 uur a 72) Totaal Controle regenmeters De gemeente heeft vier regenmeters, waarvan een aantal soms verstopt zit door vallend blad. De regenmeters moeten regelmatig gecontroleerd worden om deze verstopping te verwijderen, anders leveren ze geen betrouwbare gegevens. Controle en ontstoppen regenmeters (50 uur a 58)

16 Gemeente Flelmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Pagina 14 Gemeentelijk Riolerinqsplan Totaal Controle grondwaterstanden Om een duidelijk beeld te krijgen van de geohydrologische situatie in Helmond wordt er naar gestreefd een fijnmazig net van peilbuizen te creëren. Momenteel wordt met behulp van circa 120 peilbuizen de ondiepe grondwaterstand regelmatig gemeten en geregistreerd. Op dit moment heeft het peilbuizennetwerk van de gemeente een goede dekkingsgraad in het stedelijk gebied van Helmond. Het structureel bijplaatsen van peilbuizen is daarom niet zinvol. Wel kan er op basis van bijvoorbeeld klachten van (grond)wateroverlast een peilbuis bijgeplaatst worden om een specifieke situatie te monitoren. Hiervoor wordt in het OPR nog een klein bedrag opgenomen. In bijlage 4 is het huidige peilbuizennetwerk op een overzichtstekening weergegeven. In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten voor het beheer en incidenteel bijplaatsen van peilbuizen weergegeven. Daarnaast zijn de benodigde uren opgenomen voor veldopname en registratie van peilbuizen en regenmeters. In het verleden werden de peilbuizen eens per twee weken opgenomen. Door het grote aantal peilbuizen gaat dit teveel tijd kosten, daarom is de frequentie verlaagd naar eens per maand. In 2010 was een onderzoek opgenomen naar de mogelijkheid om gegevens op te nemen in de landelijke DINO-database van TNO. Door tijdgebrek is dit in 2010 niet uitgevoerd. In 2011 wordt dit onderzoek opnieuw opgenomen. De kosten komen ten laste van de begroting. I t g. 1 Bijplaatsen peilbuizen (niet-structureel), 2 stuks Onderhoud bestaand peilbuizenbestand Onderzoek opname gegevens in TNO-database (30 uur a 82) Veldopname en registratie (300 uur a 58) Subtotaal BTW post 1 en 2 (19%) 570 VAT post 1 en 2 (15%) 450 Totaal Monitoring Monitoring is een 'containerbegrip' voor allerlei activiteiten die tot doel hebben het inzicht in de werking van ons rioolstelsel, met de bijbehorende voorzieningen, te vergroten. Inzicht in de werking van ons stelsel is om een aantal redenen van belang: Het kan nodig zijn om ten behoeve van de waterkwaliteit maatregelen te nemen in het rioolstelsel. Om het theoretisch ontwerpmodel van het rioolstelsel en de noodzaak tot verdergaande maatregelen in dit kader te toetsen aan de praktijk, is het noodzakelijk metingen uit te voeren.

17 Operationeel Programma 2011 Pagina 15 Gemeenten Riolerin s elan Het waterschap verlangt van de gemeente dat zij een adequaat meet- en registratiesysteem opzet ter controle van de overstortfrequentie en hoeveelheid. Dit is vastgelegd in de Wvo-vergunningen. Met de meetresultaten kan worden vastgelegd of de beoogde effecten van maatregelen worden behaald. De technische mogelijkheden om aan de waterstromen in het stelsel meer sturing te geven, zijn enerzijds toegenomen, anderzijds ook steeds meer noodzakelijk geworden. Een monitoringsysteem, waarbij het functioneren van gemalen en de gebeurtenissen bij overstorten zichtbaar wordt, is een eerste aanzet om deze sturingsmogelijkheden te onderzoeken. In de toekomst moet via dit systeem de capaciteit van het rioleringstelsel zo optimaal mogelijk benut wordt. Een ander punt bij deze paragraaf is het monitoren van grondwater- en bodemkwaliteit bij een aantal infiltratieprojecten in het grondwaterbeschermingsgebied. Deze monitoringskosten komen ook voor rekening van de rioleringszorg. De benodigde middelen voor het uitzetten van monitoring bij de MDRE en het verwerken van de meetgegevens komen ten laste van de begroting. 't fr 1 Uitlezen meters overstorten, regenmeters (200 uur a 58) Meten gemaalcapaciteiten (100 uur a E 72) Onderhoud regenmeters, overstortmeters incl kahbreren Rapportage tbv waterschap (50 uur a 58) Kosten monitoring MDRE infiltratieprojecten (Luchtvaartbuurt, Dierdonkse Heide) Subtotaal BTW post 3 en 5 (19%) Totaal Studie Cursussen, vakliteratuur etc. zijn noodzakelijk om de kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks door het kennisinstituut Stichting RIONED een bijdrage verlangd. De kosten komen ten laste van de begroting, k... 1 Inzet eenheid Water t.b.v studie (150 uur a 72) Cu rsuskosten/kosten sym posia Abonnementskosten vakbladen en overige vakliteratuur Contributie kenniscentrum rioleringen 'stichting RIONED' Subtotaal

18 Operationeel Programma 2011 Pagina 16 Gemeentelfk Riolerings lan BTW post 2 en 3 (19%) Totaal Facilitaire taken Vanuit het taakveld riolering wordt door de eenheid aan verschillende afdelingen advies en ondersteuning gegeven die niet toe te schrijven is aan specifieke projecten. Tevens valt de afhandeling van vragen en klachten van externen onder deze noemer. In onderstaand overzicht zijn de geraamde uren per afdeling weergegeven. De kosten komen ten laste van de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van ,- (2125 uur) 1 Toetsing bouwplannen en rioleringsberekeningen Adviestaak bij verstrekken bronneringsvergunning 40 totaal [uren] 140 totaal [kosten] met uurtarief van Watertoets (niet terug te voeren op aparte decade-codes) Bijdrage IBA-uren 100 totaal furen] 200 totaal [kosten] met uurtarief Toetsing grondverkopen 20 totaal [uren] 20 totaal [kosten] met uurtarief Adviestaak bij voorbereiding en uitvoering van rioleringswerkzaamheden aigemeen 30 totaal [uren] 30 totaal [kosten] met uurtarief

19 Operationeel Programma 2011 Gemeentelrk Riolerin s lan Pagina 17 nr.. Afdeling Wijkonderhoudloutaties 1 Adviestaak/ondersteuning wijkopzichters 80 totaal [uren] 80 totaal [kosten] met uurtarief Klachten, meldingen ingyra..p.: 1 Afhandelen algemene vragen en klachten extern 225 totaal [uren] 225 totaal [kosten] gemiddeld tarief Algninete n en ei Iftf, e 1 Managementtaken eenheid Water Presentatie en communicatie, uitdragen beleid en uitvoering etc Deelnemen aan diverse overlegvormen met waterschappen, provincie, gemeenten etc Inzet uren planner BOR t.b.v rioieringszorg 470 totaal [uren] totaal [kosten] gemiddeld tarief Actualiseren gegevensbestand Een betrouwbaar en volledig gegevensbestand van de riolering is een voorwaarde voor effectief rioleringsbeheer. De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheersysteem DgDialog. Om betrouwbare planningen, ramingen en kwaliteitsgegevens te genereren uit het beheersysteem moet het gegevensbestand actueel zijn. Revisiegegevens van reconstructiewerken en nieuwe aanleg moeten, sinds de invoering van de Wion, binnen twee weken na het gereedkomen van een project in het beheerprogramma zijn verwerkt. In 2004 is een applicatiebeheerder aangetrokken om de beheerprogramma's van de afdeling BOR actueei te houden. Deze functie komt deels ten laste van het product rioleringen. e e e th ti Ra. tff),1 1 Invoeren revisiegegevens (200 uur a 65) Invoeren inspectiegegevens (100 uur a 65) a Onderzoek functioneren drainage Helmond-noord (30 uur a 65) b Externe kosten onderzoek drainage Helmond-noord Opschonen en completeren beheersysteem (400 uur a

20 Operationeel Programma 2011 Pagina 18 Gemeentelijk Rioleringsplan ) 5 Applicatiebeheer BOR (400 uur a 72) Subtotaal BTW (19%) over post 3b 950 Totaal Operationele programma's Het Operationeel Programma Rioleringen geeft een volledig beeld van de jaarlijkse uitvoering van de rioleringszorg. Het plan is daarom een goed instrument voor de beheerder om de rioleringszorg naar behoren uit te voeren. Op basis van de samenvatting is het bestuur in staat besluitvorming te plegen en de noodzakelijke kredieten beschikbaar te stellen. Voor de evaluatie van het OPR 2010 en het opstellen van het OPR 2012 is in totaal 225 uren geraamd. De kosten komen ten laste van de begroting. - a, 1 Evaluatie Operationeel Programma 2010 (25 uur a 92) Operationeel Programma 2012 (200 uur a 82) Totaal , 3.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken In deze paragraaf worden de jaarlijkse licentiekosten van de software meegenomen. Ook de noodzakelijke vaccinaties van medewerkers komen voor rekening van de rioleringszorg 1 Licentie Dg Dialog (2x) met bijbehorende modules Licentie Karmac (5x) Licentie Sobek (1x) Aanschaf opslagruimte rioolinspecties Onderhoud opslagruimte rioolinspecties Jaarlijkse vaccinatie medewerkers Subtotaal BTW (19%) Totaal

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie