Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland

2 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 5 3. Uitvoeringseenheden 6 4. Super onrendabele gebieden 6 5. CAD-gebieden 7 6. Aanbesteding 8 7. Treasuryplan 9 8. Clusterspecifieke werkzaamheden 9 9. Clusteroverschrijdende werkzaamheden Gemeentebrede werkzaamheden Werkzaamheden afvalwatertransportsysteem Stand van zaken financiën Subsidie Win-winsituaties Ontheffing zorgplicht Resumé GROKIT Aansluitstrategie 17 2

3 1. Inleiding Conform het vigerende provinciale beleid dienden alle percelen vóór 1 januari 2005 op de riolering aangesloten te zijn, mits de aansluitkosten daarvoor binnen de daarvoor vastgestelde norm vallen. De gemeente Westland is per 1 januari 2004 ontstaan uit de vijf voormalige Westlandse gemeenten De Lier, s-gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De rioolaansluitplannen voor de buitengebieden van deze vijf voormalige gemeenten voorzagen medio 2003 nog niet in de aansluiting van de nog niet aangesloten percelen vóór 1 januari De individuele aansluitplannen zijn in het eerste kwartaal van 2004 samengevoegd tot één aansluitplan met de naam Riolering Glastuinbouw Westland. Volgens de planning van dit nieuwe plan ( gedateerd mei 2004 ) zou de gehele riolering van het buitengebied medio 2010 gerealiseerd moeten zijn. Daarom is door de provincie tijdelijke ontheffing van de aansluitplicht verleend. Het plan bestaat uit een hoofdrapport ( = A ) met tekeningen en per voormalige gemeente een bijlagenrapport ( = B t/m F ) van de clusterspecifieke kosten. De projectkosten volgens dit nieuwe plan werden geraamd op circa 70,5 miljoen. Het nieuwe aansluitplan is vanaf mei 2004 besproken met de provincie en het hoogheemraadschap van Delfland. Hierbij is vooral de verdeling van de kosten tussen de partijen en de uitvoeringsplanning aan de orde geweest. De afspraken zijn in eerste instantie medio 2005 in een Memorandum vastgelegd. De afspraken bestaan o.a. uit nieuwe inschattingen van de projectkosten a.g.v. marktwerking. De nieuwe maximale projectkosten zijn vastgelegd op netto 53,4 miljoen. Daarnaast is afgesproken om de oplevering van het project terug te brengen naar 31 december Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een zogenaamde bestuursovereenkomst tussen de provincie, het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland op 22 december Vervolgens zijn de verdere werkafspraken tussen het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland medio juni 2006 vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. I.v.m. het verschuiven van de einddatum van het project naar 31 december 2010 is de uitvoeringsovereenkomst verlengd. De zgn. "herziene allonge" hiervoor is op 7 juli 2010 ondertekend.. Het project is in 2010 grotendeels afgerond. De laatste deelgebieden worden nu in 2011 uitgevoerd. Wederom is dus een verlenging van de einddatum aan de orde. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland is het wenselijk om voor de resterende gebieden een nieuwe uitvoeringsovereenkomst af te sluiten i.p.v. de bestaande met een 2 e allonge te verlengen. Daarnaast kunnen in een nieuwe overeenkomst tevens nieuwe afspraken gemaakt worden over het afrekenen van lumpsumbedragen i.p.v. werkelijke kosten, wat in de huidige uitvoeringsovereenkomst niet mogelijk is. Over de tekst van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst tussen Delfland en Westland is in december 2010 grotendeels overeenstemming bereikt. De formele ondertekening staat gepland voor 2 februari Namens de provincie Zuid Holland mevrouw H.M.C. Dwarshuis-van de Beek als Gedeputeerde bestuurlijk verantwoordelijk voor het project. De heer R. Vlaardingerbroek is de ambtelijke begeleider van het project. Namens het Hoogheemraadschap van Delfland is de heer P. van der Ende als hoogheemraad bestuurlijk verantwoordelijk voor het project. De heer B. Nanninga is vanaf januari 2010 in de plaats getreden van de heer D. Bakker als ambtelijke projectbegeleider. De heer C. Langelaan nam als accountmanager Westland ook namens Delfland deel aan het project. Namens de gemeente Westland wordt het project gemanaged door de afdeling Inrichting Openbare Ruimte. De heer H.F. Jansen is namens deze afdeling de projectmanager. De heer A.W. Meijer is juni 2010 de verantwoordelijk wethouder. Hij heeft de taken van de heer A. Weverling overgenomen. 3

4 In diverse polders is in 2010 gestart dan wel vervolgd met de reeds gestarte werkzaamheden. Het is zoals gezegd niet gelukt om alle werkzaamheden conform de oorspronkelijke planning eind 2010 op te leveren. Eind 2010 was ca 90% van de rioolvoorzieningen in het buitengebied gereed. De rest wordt in 2011 verder afgemaakt. Naar verwachting wordt nu eind 2011 het gehele project opgeleverd 4

5 2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de geografische ligging en onderverdeling van het buitengebied. De super onrendabele gebieden worden in hoofdstuk 4 besproken en de CAD-gebieden in hoofdstuk 5. De aanbestedingen komen in hoofdstuk 6 aan de orde en het treasuryplan in hoofdstuk 7. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 tot en met 11 de stand van zaken van de feitelijke werkzaamheden besproken. De financiële stand van zaken en de subsidies worden in hoofdstuk 12 en 13 behandeld. In hoofdstuk 14 komen de win-win-situaties kort aan de orde. Ten slotte komt in hoofdstuk 15 de ontheffing op de zorgplicht aan de orde en sluit hoofdstuk 16 af met een resumé van de projectparameters geld, risico's, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd, de zgn. GROKIT. 5

6 3. Uitvoeringseenheden Het buitengebied van de gemeente Westland is oorspronkelijk verdeeld c.q. vernummerd in 33 polders of uitvoeringseenheden. De uitvoeringseenheden zijn op bijgevoegde overzichtstekening weergegeven. Iedere uitvoeringseenheid bestaat weer uit één of meer clusters. Als gevolg van een bestemmingswijziging voor gebied nummer 9 de "Poelpolder" ( woningbouw ONW ) is dit gebied definitief komen te vervallen. De werkzaamheden in het aansluitplan die door de gemeente uitgevoerd worden zijn verdeeld in de clusterspecifieke, clusteroverschrijdende en gemeentebrede werkzaamheden. Het oorspronkelijk ook in het aansluitplan opgenomen Aandeel in kosten t.b.v. het afvaltransportsysteem Delfland is met de afspraken in de bestuursovereenkomst geheel voor rekening van Delfland gekomen en maakt dus formeel geen onderdeel meer uit van het gemeentelijke project "Riolering Glastuinbouw Westland" ( ook wel "aansluitplan"). 4. Super onrendabele gebieden Het technische aansluitplan van de gemeente Westland dateert van mei Het oorspronkelijke plan wordt nog steeds op hoofdlijnen gevolgd. Het gebied is echter dynamisch. Hierdoor zullen gebiedswijzigingen op uitvoeringsniveau gevolgd worden. Ook door het meeliften met andere ontwikkelingen c.q. projecten, kan rioleren van deze gebieden goedkoper uitgevoerd worden als oorspronkelijk gedacht. Daarom zal in een aantal van deze gebieden gestart worden met de voorbereiding voor de aanleg van traditionele riolering. Een voorbeeld hiervan is de herstructurering van glas in het gebied Boomawatering nabij Monster. Hiervoor zijn zogenaamde FES-subsidies door het rijk beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit gebied is gepland in 2010 en Dit project wordt door de afdeling Planontwikkeling van de gemeente Westland begeleid c.q. geregisseerd. Door de economische recessie in 2009 en 2010 zijn de glasreconstructieplannen echter nagenoeg stil komen te staan. Daardoor is weer besloten het gebied in zijn geheel te rioleren. Inmiddels is door een extra inspanning het gebied eind 2010 nu voor 100% gerioleerd c.q. zijn de rioolvoorzieningen aangelegd. Daarnaast zijn de Oude en Nieuwe Broekpolder, conform afspraak met de projectpartners, al in 2009 geheel ( traditioneel ) gerioleerd. Een aantal van deze super onrendabele gebieden heeft echter een relatie met het zgn. programma n.a.v. de studie OAS-De Groote Lucht. Dit betreft metname de gebieden in de omgeving van De Lier. De voorbereiding c.q. uitwerking van deze gebieden was eind 2007 al globaal afgerond, gebaseerd op een uitleg waarbij het hoofdsysteem afvoert naar RWZI "De Nieuwe Waterweg" in Hoek van Holland. Na ondertekening van het bestuurlijk akkoord OAS-De Groote Lucht op 23 april 2008, heeft er binnen bedoeld programma een heroverweging plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat opnieuw onderzocht is of het nog steeds wenselijk is om de afvalwaterstromen uit omgeving De Lier af te voeren naar de RWZI in Hoek van Holland. Dit onderzoek is eind 2009 c.q. begin 2010 afgerond. De conclusie was om nu toch ook het bedrijfsafvalwater uit de Lierse polders via rioolgemaal De Lier af te voeren naar AWZI "De Groote Lucht in Vlaardingen. De laatste handtekening onder het afvalwaterakkoord hiervoor is begin april 2010 gezet. Daarna is de afronding van de voorbereiding en uitvoering van de aanleg van riolering in de Lierse gebieden weer opgepakt en in 2010 ook grotendeels opgeleverd. 6

7 Bovenstaande afweging heeft tot de conclusie geleid dat traditioneel rioleren het beste is. De geraamde extra kosten ad 1,83 mln. excl. btw worden gedekt uit het programma OAS De Groote Lucht. Innovaties richten zich nu vooral op de middellange termijn. Het in 2009 en eerder al ingezette innovatie-initiatief van het project 4B Waalblok is daarbij verder uitgewerkt. De vier B's staan voor Berging, Buffering, Bereiding en Begieten. Dit project is een particuliere ontwikkeling en richt zich op hergebruik van afvalwater in de CAD-gebieden Waalblok (noord), Lange Stukken en Raaphorst Tiend. Hierbij kunnen de CAD-systemen ingezet worden als gesloten watersysteem. In dit systeem wordt o.a. afvalwater uit het gebied zelf in een eigen "Gietwaterinstallatie" bereid tot gietwater, dat weer in het gebied zelf wordt gebruik. Daarnaast vinden in dit gebied ook herstructurering van glas plaats. De gemeente treedt in dit project op als regisseur van de betrokken partijen. Begin 2009 is een intentieovereenkomst hiervoor door partijen ondertekend. Inmiddels is een centrale bergingskelder in gebied Waalblok op het terrein van de heer Vreugdenhil gerealiseerd. Ook is er in grote delen van Waalblok extra oppervlaktewater als berging gegraven. Dit is hoofdzakelijk t.p.v. de (verbrede) randsloot gebeurd. Met het nagenoeg gereedkomen van de eerste "B" ( de berging ), is het project nu ook onder de naam "3B Waalblok" bekend. Het zuiveringsconcept van de waterfabriek en de exploitatiemogelijkheden daarvan, zijn vervolgens door de werkgroep techniek bestudeerd. Eind 2009 zijn de eindvarianten en de financiële haalbaar daarvan vastgelegd. De exploitatieovereenkomst voor de "Gietwaterinstallatie" is eind 2010 ondertekend. De uitvoering zal vervolgens medio 2012 afgerond worden. Bij dit project zijn ook subsidies in het kader van de zgn. FES toegezegd. De rioleringstaak van cluster "GD11" wordt nu in principe binnen het project "3B Waalblok" uitgevoerd. De hiervoor vanuit het project RGW gereserveerde gelden worden beschikbaar gesteld c.q. overgeheveld naar dat project. 5. CAD-gebieden Langs de kust nabij hoofdzakelijk de kernen s-gravenzande en Monster en voor een klein gedeelte nabij de kern Hoek van Holland liggen enkele uitvoeringseenheden waar diverse (nagenoeg) gesloten leidingstelsels voor de afvoer van drainagewater liggen. Deze systemen voor Centrale Afvoer Drainagewater zijn particuliere stelsels. De gebieden noemen we CAD-gebieden. De totale lengte van het buisstelsel bedraagt circa 50 km. Er zijn elf van deze gebieden. In tien gebieden wordt het afvalwater van de tuinbouwbedrijven opgevangen en afgevoerd en in één gebied wordt zowel het afvalwater van de woningen als van de glastuinbouwbedrijven afgevoerd. Het totale gebied beslaat zo n 450 hectare glastuinbouw ( ca. 405 ha. op grondgebied van gemeente Westland en ca. 45 ha. op grondgebied van gemeente Rotterdam ), waarvan zo n 400 hectare op het CAD-systeem aangesloten. In het gebied zijn in het totaal 258 bedrijven op het CAD-systeem is aangesloten. Het betreft de gebieden: Zanddijk eo, Midden-Noordland, Nieuwlandsedijk, Strandweg/Aaksterlaan/ t Louwtje, Nieuwlandsepolder, Kwekerslaan eo, Waalblok, Staelduin, Raaphorst-Tiend, Lange Stucken en Madepolder-Monster. Op 18 oktober 2007 hebben vertegenwoordigers van de CAD-besturen en de voormalige wethouder Van der Zwan de zogenaamde gebruiksovereenkomst, om het CAD-stelsel als rioleringsstelsel te gaan gebruiken, ondertekend. Hiertoe zijn de benodigde documenten in oktober 2007 ook notarieel vastgelegd. 7

8 Een gedeelte van het CAD-stelsel op grondgebied van Hoek van Holland ( gedeelte tussen de Dirk van de Burgweg en de duinen ) is inmiddels opgeruimd i.v.m. de bestemmingswijziging aldaar Het glas maakt daar plaats voor woningbouw ( locatie "Duinveld"). De bestemming van het andere gedeelte van het CAD-stelsel op grondgebied van Hoek van Holland ( gedeelte tussen de Dirk van de Burgweg, gemeentegrens en het Kapitelland ) zal op den duur ook wijzigen. Hierdoor is het voor Delfland lastig gebleken om een goede inpassing te vinden voor het eindgemaal voor het inzamelen van het CAD-water uit het Westland. Delfland heeft in 2009 voor de definitieve locatie van dit gemaal een keuze gemaakt en de verwerving hiervoor afgerond. De gronden zijn in juli 2010 vrijgekomen voor de bouw van het gemaal. De bouw van het gemaal is in december 2010 opgeleverd. Delfland verwacht het gemaal begin 2011 ingeregeld te hebben en dus dan operationeel op te leveren. 6. Aanbesteding Met de uitvoering van het project zijn grote investeringsbedragen gemoeid. Dit geldt voor zowel de uitvoering van werken als de levering van materialen en de advies- / ingenieursdiensten. Conform de bestuursovereenkomst als ook het inkoopbeleid van de gemeente Westland zullen in principe dan ook alle werken, leveringen en adviesdiensten zo veel mogelijk aanbesteed worden. Incidenteel zijn werken als bijwerk "1 op 1" gegund. Adviesbureau MWH ( voorheen Syncera ) uit Delft heeft medio augustus 2006, na openbare aanbesteding, de opdracht voor de engineering van de overige uitvoeringseenheden gekregen. Op basis van deze opdracht heeft MWH diverse werken voorbereid, zo ook in Daarnaast hebben ook andere adviesbureaus ( o.a. Royal Haskoning, Van der Waal & Partners ) werken in 2010 voorbereid. De grootste directieleveranties betreffen de pompen en pompputten als ook het telemetriesysteem. In 2006 zijn hiervoor reeds twee zogenaamde raamcontractbestekken aanbesteed. Beide bestekken zijn aan ITT Water & Wastewater ( voorheen ITT Flygt ) uit Dordrecht gegund. De leveranties worden per gebied als aparte deelopdracht geplaatst op basis van de verrekenprijzen uit de raamcontracten. Ook in 2009 zijn weer diverse deelopdrachten voor de directieleveranties geplaatst. Het eerste drie civiele bestekken ( Oranjepolder, Oude en Nieuwe Broekpolder, persleiding Oude en Nieuwe broekpolder ) zijn in 2007 aanbesteed en gegund. In 2008 zijn vijf civiele bestekken ( De Poel / Olieblok, De Baak / Bospolder / Nieuwe Tuinen / Dijckerwaal en Holle Watering / Dijkpolder, Slimpad en persleiding Grote Achterweg ) aanbesteed en gegund. In 2009 zijn zeven civiele bestekken ( persleiding gemaal Hoge geest / gemaal Woerdblok, Heenweg, Vlietpolder, persleiding en gemaal Zijtwende / Perdiksepad ) aanbesteed en gegund. In 2010 zijn de onderstaande vijf bestekken aanbesteed en gegund ( bedragen excl. btw ): Nr. Werk datum gegund aan inschrijfsom directieraming 1 Boomawatering Van der Horst te Varik Persleiding Poeldijk - Monster Van Gelder te Nieuw Vennep 3 KOCH-polders Kroeze bv te Beesd Persleiding Scheeweg De Lier / Van Gelder te Nieuw Gemaal Scheeweg Vennep 5 Cluster 10 aansluitingen Laan v Van der Horst te Varik Adrichem (Oude Lierpolder) saldo

9 De animo onder de aannemers om voor deze werken binnen het project in te schrijven bleek in 2007 en 2008 zeer beperkt te zijn. I.v.m. de kredietcrisis die eind 2008 ontstond is de markt in 2009 iets aangetrokken. Op een aantal bestekken hebben weer meer aannemers ingeschreven. Deze trend heeft zich in 2010 doorgezet. Een aantal kleinere werken zijn vanwege de tijdsdruk en mogelijke win-win-situaties als bijwerk "1 op1" gegund. Het saldo van de inschrijvingen gaf in 2010 een calculatorisch voordeel te zien van ( = ca. 29% ) excl. btw t.o.v. de directieramingen. De financiële ruimte binnen het treasuryplan voor deze deelprojecten ligt met excl. btw echter beduidend lager. Dit komt hoofdzakelijk door de veel lagere beschikbare ruimte van excl. btw voor de Lierse KOCH-gebieden ( Kralingerpolder 1 en 2, Oude Campspolder en Hoefpolder ). Het saldo van de inschrijvingen gaf dan eind 2010 een calculatorisch nadeel te zien van excl. btw t.o.v. de financiële ruimte. Daarnaast dient uiteraard het werk ook nog uitgevoerd te worden, waarna pas een definitieve streep onder het werk gezet kan worden. 7. Treasuryplan In 2006 is een eerste opzet van een treasuryplan gemaakt. Hierin zijn de originele uitgangspunten en bedragen uit het aansluitplan verwerkt. Tevens zijn de daarna gemaakte afspraken tussen provincie, hoogheemraadschap en gemeente uit de bestuursovereenkomst als ook de uitvoeringsovereenkomst tussen hoogheemraadschap en gemeente daarin verwerkt. Om het kasritme van de uitgaven en inkomsten van het project goed in beeld te brengen en de invloed van toekomstige mutaties ( zoals meer- en minderwerk, aanbestedingsvoordelen en -nadelen ) snel zichtbaar te maken, is een goed digitaal overzicht onmisbaar. Een eerste investeringskrediet van ca. 7,5 mln. excl. btw was reeds in 2005 beschikbaar gesteld. In juli 2007 heeft de raad van Westland een tweede investeringskrediet van ca. 22,5 mln. excl. btw beschikbaar gesteld. Daarmee was in 2008 voor in het totaal ca. 30 mln. excl. btw beschikbaar voor het project. Eind 2008 is de aanvraag van een derde en laatste deel van het totaal krediet voorbereid. Deze kredietaanvraag, groot ca. 14,9 mln. excl. btw, is uiteindelijk eind januari 2009 beschikbaar gesteld. Daarmee was in 2009 voor in het totaal ca. 45 mln. excl. btw beschikbaar ( = ca. 52 mln. incl. btw ) voor het project. Met deze kredietaanvraag zijn een aantal deelkredieten ook volgens de laatste inzichten bijgesteld. Een aantal zgn. OAS-rioleringsdeelprojecten ( persleiding en gemaal Scheeweg, persleiding N223, persleiding en gemaal Kanaalweg, persleiding en gemaal Zijtwende ) hebben een sterke relatie met Riolering Glastuinbouw Westland, maar grotendeels een eigen financiering. De investeringen zijn voorgefinancierd binnen project RGW en worden vervolgen gedeclareerd en afgerekend bij het programma OAS De Groote Lucht. In 2010 zijn met Delfland ook nadere werkafspraken gemaakt over de feitelijke afrekening van het project. De afrekening staat nu voor juli 2011 gepland. 8. Clusterspecifieke werkzaamheden Adviesbureau MWH ( voorheen Syncera ) uit Delft heeft medio augustus 2006, na openbare aanbesteding, de opdracht voor de engineering van de overige uitvoeringseenheden gekregen. Ook in 2010 is MWH volop bezig geweest met de voorbereiding en het besteksgereed maken van diverse uitvoeringseenheden. Royal Haskoning heeft echter de werkzaamheden voor gebied Heenweg en Van der Waal & Partners voor de gebieden Noordland en Nieuwland voorbereid. In 2010 zijn hiervoor geen inloopbijeenkomsten geweest. 9

10 Voor 2011 ( en later ) resteert dan nog één inloopbijeenkomst: Gebiedsnr. Omschrijving gebied datum opmerking 12-1en 12-2 Noordland 1en 2 voorjaar 2011 De clusterspecifieke werkzaamheden zijn per voormalige gemeente in een bijlagenbundel van het aansluitplan omschreven. Binnen de clusterspecifieke werkzaamheden zijn in 2010 twee grote zgn. c-bestekken aanbesteed te weten van de uitvoeringseenheden "Boomawatering" en "Kralingerpolder, Oude Campspolder en Hoefpolder" ( de zgn. KOCH-polders ). De CADgebieden Lange Stucken en Raaphorst Tiend zijn tijdelijk aangesloten op het vuilwaterstelsel van toekomstige woningbouwlocatie "Duingeest" nabij de kern Monster. In 2010 zijn verder op ad hoc basis een klein aantal losse rioolaansluitingen gerealiseerd, verdeeld over diverse uitvoeringseenheden en is er nazorg gepleegd in de reeds opgeleverde gebieden 9. Clusteroverschrijdende werkzaamheden De clusteroverschrijdende werkzaamheden zijn in het hoofdrapport van het aansluitplan omschreven. Voor de afvoer en transport van het afvalwater uit de Lierse polders Dorppolder en Groeneveldsepolder is in 2010 het gemaal Zijtwende nabij de rotonde N223 aangelegd. Het gemaal voert zelf weer d.m.v. een persleiding af naar het eindgemaal De Lier nabij de N223 en het Perdiksepad. Ook deze afvoerende persleiding is in 2010 gerealiseerd. Daarnaast is de uitvoering voor de aanleg van een nieuw gemaal Scheeweg ( op de grens Midden-Delfland en Westland en nu in beheer bij Midden-Delfland ) en de aanleg van de persleiding van dit gemaal naar eindgemaal De Lier nabij de N223 in 2010 nagenoeg afgerond. I.v.m. de vroege intredende vorstperiode in december 2010, konden de laatste project onderdeeltjes niet afgerond worden. Deze worden nu naar verwachting begin 2011 afgerond. Omdat de benodigde door Delfland te bouwen rioolbuffer bij het eindgemaal De Lier, nog niet gereed is geeft dit geen operationele bezwaren. Eind 2010 is gestart met de aanleg van een grote persleiding Ø 500mm van gemaal "Arend" in Poeldijk naar eindgemaal Haagweg in Monster. Het project is grotendeels gereed. Ook hier vindt de afronding begin 2011 plaats. De investering druk slechts ten dele op het project RGW. 10. Gemeentebrede werkzaamheden De gemeentebrede werkzaamheden zijn in het hoofdrapport van het aansluitplan omschreven. In 2006 is het zogenaamde e-bestek aanbesteed en gegund aan ITT Water & Wastewater (voorheen ITT Flygt ). Dit bestek was inclusief de ontwikkeling van de hoofdpost voor het telemetriesysteem. Om het functionele bestek te kunnen toetsen bij oplevering, is afgesproken om eerst een zogenaamde Fabrieks Acceptatie Test ( FAT ) te doen en vervolgens als deze goedgekeurd is een Situatie Acceptatie Test ( SAT ). De FAT is medio december 2008 helaas mislukt. Hiermee moest de voor begin januari 2009 geplande SAT ook uitgesteld worden. In 2007 is het GPRS-bestek, als onderdeel voor het telemetriesysteem, meervoudigonderhands aanbesteed. Uiteindelijk is het werk in december 2007 gegund aan KPN. In 2008 is het GPRS-systeem opgezet. De GPRS communicatie verliep eind 2008 echter nog niet vlekkeloos. Onderzocht moest worden of dit aan het systeem van de KPN lag of aan de systemen 10

11 van derden ( hoofdpostcommunicatie van ITT Water & Wastewater of ICT-systeem van de gemeente Westland ). Dit onderzoek was eind 2008 nog niet afgerond. De FAT van het "telemetriesysteem" is in februari 2009 geslaagd. De SAT van de Oranjepolder (1) van eind februari 2009 leverde echter weer aanvullende problemen op. Vervolgens is in de rest van 2009 hard gewerkt om de problemen op te lossen. Uiteindelijk is voor het "telemetriesysteem" op 3 november 2009 de SAT van gebied de Oranjepolder afgenomen en goedgekeurd. De testfase van het telemetriesysteem is nu afgerond. Daarmee is het is het "telemetriesysteem" formeel ook opgeleverd en nu dus operationeel. De hardware voor het telemetriesysteem is clustergewijs na oplevering van de civiele werkzaamheden nu ook in de meeste overige gebieden en clusters aangebracht. Om de uiteindelijke resultaten van het rioleren van het buiten gebied op de kwaliteit van het oppervlaktewater in het buitengebied te kunnen beoordelen, is in een tweetal gebieden in het buitengebied een "Waterkwaliteitsonderzoek" gestart. De kwaliteit van het oppervlaktewater in deze twee gebieden is onderzocht vóór het feitelijk rioleren. Dit is de zogenaamde nulmeting. Tijdens en na het rioleren wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater ook door Delfland gemeten c.q. gemonitoord. In 2010 is in deze 2 gebieden wederom gemonitoord naar de invloed van het rioleren van de glastuinbouw op de kwaliteit het oppervlaktewater; 11. Werkzaamheden afvalwatertransportsysteem De werkzaamheden ten behoeve van het afvalwatertransportsysteem zijn in het hoofdrapport van het aansluitplan omschreven. Bij de onderhandelingen over de financiering van het aansluitplan is afgesproken dat het hoogheemraadschap alle aanpassingskosten aan het afvalwatertransportsysteem betaalt. De gemeentelijke bijdrage in die aanpassingskosten is daarmee komen te vervallen. Binnen het afvalwatertransportsysteem gaat een groot gedeelte van het Afvalwater Transport Systeem van de zuivering de Nieuwe Waterweg ( = ATS-project ) op de schop. Dit systeem bestaat uit rioolgemalen en persleidingen die vanuit verschillende kernen in het Westland riool- of afvalwater verpompen naar de zuivering. Na zuivering wordt het water dan geloosd op de Nieuwe Waterweg. Het ATS-project NWW is eind 2007 opgeleverd. De afronding van de eerste versie van de hierboven al eerder genoemde studie OAS-De Groote Lucht heeft geleid tot ondertekening van een zgn. afvalwaterakkoord op 23 april Inmiddels heeft er binnen het "programma OAS DGL" een heroverweging plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat opnieuw onderzocht is of het nog steeds wenselijk is om de afvalwaterstromen uit omgeving De Lier af te voeren naar de RWZI Nieuwewaterweg in Hoek van Holland. Bij de voorbereidingen van de clusters in de omgeving van De Lier diende te worden geanticipeerd op de uitkomst van deze "2 e variantenstudie". In het nieuwe afvalwaterakkoord wordt er voor gekozen om de Lierse polders niet meer naar de RWZI in Hoek van Holland af te voeren maar weer naar RWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. De laatste handtekening is begin april 2010 onder het nieuwe afvalwaterakkoord gezet. Het beoogde meeliften van de aanleg van de benodigde persleiding met een diameter van Ø 400 mm (ca meter ) met de reconstructie van de provinciale weg de N223, volgens de 1 e variantenstudie, is daarmee komen te vervallen. De hiervoor reeds gemaakte kosten zijn gedeclareerd bij het programma OAS-De Groote Lucht. 11

12 12. Stand van zaken Financiën Algemeen Met ingang van 2006 geldt een netto investeringsbedrag van 53,4 mln. voor het project. Hiervan dient de gemeente uiteindelijk zelf 43,3 mln. bij te dragen. Het verschil ad 10,1 mln. wordt bijgedragen in de vorm van subsidies door Delfland ( 5,9 mln.) en de provincie ( 2,95 mln.), en er wordt nog 1,25 mln. aan synergievoordeel geraamd. Begin 2009 is het laatste deelkrediet van ca. 14,9 excl. btw beschikbaar gesteld. Inmiddels is in het totaal ca. 45 mln. excl. btw aan investeringskrediet door de raad beschikbaar gesteld om de diverse verplichtingen aan te kunnen gaan. Immers de kost gaat voor de baat uit. In 2007 is een financieel overzicht opgesteld waar in tabelvorm de financiële vorderingen van de diverse kostenbestanddelen zoals externe VAT-kosten ( Voorbereiding, administratie en toezicht ), kosten interne uren, kosten pompen en pompputten, kosten telemetrie en kosten civiele werkzaamheden verwerkt zijn. Hierbij is tevens de verdeling clusterspecifieke kosten, clusteroverschrijdende kosten en gemeente brede kosten aangebracht. Ook is de verhouding geraamde kosten, werkelijke kosten en verwacht resultaat aangegeven. In 2010 is afgesproken om een ander format te gebruiken voor het financiële prognoseoverzicht. De versienummers zijn echter doorgenummerd. Versie 12.2 ( van 3 december 2010 ) geeft een voorlopig geprognotiseerd nadeel van ca 1,0 mln. incl. btw aan. De geprognotiseerde bijdrage van Delfland blijft echter ca. 5,9 mln. Daarnaast is de discussie of er nu wel of niet een accountantsverklaring voor het project nodig is en wie de kosten daarvoor betaald, eind 2010 weer actueel geworden. Begin 2011 zal daarover meer duidelijkheid moeten komen. eigenbijdrage De gemeente Westland heeft de eigenbijdrage voor de aanleg van een aansluitmogelijkheid op de riolering bepaald op 4000,-- per nieuwe aansluiting ( prijspeil 2004 ). In de raadscommissie OFK van mei 2005 is dat bedrag nogmaals bevestigd. Inmiddels is de hoogte van de eigenbijdrage per 1 januari 2010 geïndexeerd naar 4312,50 per nieuwe aansluiting. Voor de aansluitingen in de CAD-gebieden geldt een andere regeling. OAS De Groote Lucht De uitgangspunten van het programma "OAS DGL" zijn eind 2009 bijgesteld. De kosten voor het aansluitplan a.g.v. deze aanpassingen worden uit het programma "OAS DGL" betaald. De aanleg van een nieuw gemaal Scheeweg en een persleiding van gemaal Scheeweg naar de buffer c.q. rioolgemaal De Lier wordt door Westland aangelegd en maakt nu onderdeel uit van het aansluitplan ( post clusteroverschrijdende kosten De Lier ). De aanleg van het transportsysteem Zijtwende naar riool gemaal De Lier en transportsysteem Kanaalweg - Galgeweg, worden uitgevoerd door Westland en de extra investeringen c.q. (meer)kosten worden vergoed vanuit het programma "OAS DGL". De reeds gemaakte kosten voor het verlate tracé langs de N223 worden ook vergoed door het programma "OAS DGL". E.e.a. is na de bestuurlijke goedkeuring en ondertekening van het afvalwaterakkoord begin april 2010 voorbereid en inmiddels nagenoeg uitgevoerd. De aanleg van de rioolbuffer Perdik nabij rioolgemaal De Lier, wordt door Delfland uitgevoerd en valt ook binnen het programma "OAS DGL". 12

13 afvalwatertransportsysteem Het afvalwatertransportsysteem is voor een groot gedeelte van het Afvalwater Transport Systeem van de zuivering de Nieuwe Waterweg ( = ATS-project ) op de schop gegaan. De totale kosten van het project ATS waren geraamd op 16 miljoen. De huidige ramingen komen uit op 14,2 miljoen. Het voordeel komt geheel ten gunste van het hoogheemraadschap van Delfland. 13. Subsidies Europese LIFE-subsidie De haalbaarheid van een eventuele subsidietoekenning is onderzocht. Medio juni 2006 hebben we echter een brief van de Europese commissie ontvangen met de mededeling dat het project wegens het onvoldoende innovatieve karakter geen Europese subsidie ontvangt. De brief is helaas intern zoekgeraakt. Provincie Na onderhandeling over kostenverdeling is in het zogenaamde Memorandum van 19 september 2005 en de Bestuursovereenkomst riolering glastuinbouw Westland van 22 december 2005 vastgelegd dat de provincie 2,95 mln. bijdraagt in de totale plankosten. Dit lumpsumbedrag is reeds eind 2007 ontvangen. Hoogheemraadschap De totale oorspronkelijke bijdrage voor Delfland bedroeg ca. 5,9 mln. zijnde 11% van de werkelijke kosten. Dit bedrag wordt conform de Uitvoeringsovereenkomst van 28 juni 2006 over verschillende jaren betaald. I.v.m. een verandering in het btw-aandeel in het project o.a. a.g.v. een verschuiving in de hoofdposten interne uren en externe VAT-kosten alsmede a.g.v. de afspraak om een ca. 1,25 mln. als geld uit "win-win-situaties" af te romen, bedraagt de herziene bijdrage van Delfland op basis van een 11% regeling van de werkelijke kosten slechts ca. 5,75 mln. In het totaal is volgens de oorspronkelijke raming tot en met 2010 voor ca. 5,75 mln. aan voorschotbedragen van Delfland ontvangen. In 2010 is geen voorschot meer door Westland aangevraagd. Volgens de nieuwste afspraken wordt het project nu medio 2011 afgerekend. 14. Win-win-situaties In een aantal gevallen zijn werken gecombineerd, waardoor op de uitvoeringskosten bespaard kon worden, maar waardoor de overlast voor de omwonenden ook is beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld de rioolwerkzaamheden voor gebied Heenweg, meegenomen in het bestek voor de aanleg van de "Oostelijke randweg Heenweg". Bij diverse andere rioolwerken werd compensatie in de vrijvervalriolering gerealiseerd van de stelsels in diverse kernen. Hierdoor was er sprake van win-win-situaties. 15. Ontheffing zorgplicht In september 2000 is een aanvullende beleidsnotitie voor de glastuinbouw vastgesteld. Hierin is geregeld dat ook alle glastuinbouwbedrijven aangesloten moeten worden op de riolering. Ook hier geldt het systeem met omslagpunten. De provincie heeft in haar aanvullende beleidsnotitie aangegeven dat ieder glastuinbouwbedrijf verplicht is om via maatregelen aan de bron zo veel mogelijk te voorkomen dat er afvalwater wordt geloosd. De wettelijke basis daarvoor is het besluit Glastuinbouw. 13

14 Volgens de wetgeving had aansluiting per 1 januari 2005 gerealiseerd moeten zijn. Gedurende de periode dat de aansluiting niet is gerealiseerd voldoet de gemeente niet aan haar zorgplicht. De gemeente Westland heeft medio 2004 het aansluitplan bij de provincie ingediend en hiervoor in december 2004 ontheffing aangevraagd. De gemeente Westland heeft in haar aansluitplan opgenomen alle glastuinbouwbedrijven aan te sluiten. Een ontheffingsbesluit is ook aan een inspraakprocedure gekoppeld. De provincie heeft het tijdelijke ontheffingsbesluit medio oktober 2007 gepubliceerd. Hierop zijn geen reacties gekomen. De provincie heeft in december 2007 aan de gemeente schriftelijk een tijdelijke ontheffing verleend van de aansluitplicht tot 1 januari Omdat eind 2009 besloten is de einddatum van het project met één jaar te verlengen naar eind 2010, moest ook de tijdelijke ontheffing van de zorgplicht met één jaar verlengd worden. De procedure daarvoor is eind 2009 ingezet. Op 14 april 2010 heeft de provincie deze tijdelijke ontheffing voor de nog niet gerealiseerde polders verlengd tot 31 december Resumé GROKIT Samenvattend kan het volgende over de projecttools Geld, Risico's, Kwaliteit, Informatie en Tijd, ook wel GROKIT genoemd, gezegd worden: Geld Het beoogde maximale budget ad ,-- incl. btw wordt volgens de inzichten per december 2010 ( prognose ) met circa overschreden ( zie financieel overzicht versie 12.2 van 3 december 2010 ). Volgens de afspraak is Delfland hierin voor 11% risicodragend. De meerkosten leiden nu nog niet tot een overschrijding van de geraamde bijdrage van Delfland. De eventuele meerkosten worden verrekend met de eindafrekening van het project in Het benodigde extra geld voor Westland is reeds beschikbaar. Risico's Medio 2007 is gestart met het opstellen van een "Logboek Risico's". Dit is een overzicht met een aantal grote projectrisico's met de rubrieken Financieel, Juridisch, Maatschappelijk, Milieu, Organisatorisch, Politiek, Organisatorisch en Technisch. Per overleggremium wordt dit logboek expliciet behandeld en aangepast. Een aantal belangrijke risico's die in 2010 speelden zijn ( zie ook versie 14 van 2 november 2010 ): Sluiten de glastuinbouwbedrijven op tijd c.q. direct aan? Kan uitwateringsgemaal Vlotwatering ontmanteld worden irt de omliggende glastuinbouwgebieden. De deadline van het project ( ) wordt niet gehaald! Zet de gunstige aanbestedingstrend zich in de toekomst door? Hoe pakt de weerstand tegen het betalen van een eigen bijdrage in de toekomst uit? Lukt het ombouwen van de vacuümriolering in gebied Noordland? Lukt de aanleg van drukriolering in de nabije omgeving van waterkeringen i.v.m. keureisen? Wat is de invloed van de gewijzigde afvoerrichting van het hoofdtransportsysteem De Lier De Groote Lucht ( a.g.v. "OAS DGL" ) op de uitvoering van de Lierse polders? Organisatie De gemeente Westland is "trekker" van het project. De afdeling Inrichting Openbare Ruimte (IOR) van de gemeente is de interne opdrachtnemende afdeling. Zij zorgt voor de bemensing van het interne projectteam. Daarnaast stuurt zij de diverse externe projectteams ( aannemers, adviesbureaus, leveranciers etc. ) aan. De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente is de interne opdrachtgevende afdeling. Tevens is zij toekomstig beheerder van de riolering in het buitengebied. Zij levert 14

15 ook bemensing i.v.m. de interne afstemming en voorbereiding en beheersmatige activiteiten voor het project. Daarnaast vindt ad hoc overleg en afstemming over inbreng en activiteiten van andere gemeentelijke en externe partijen plaats. De projectmanagers van provincie, hoogheemraadschap en gemeente koppelen de stand van zaken periodiek terug. Zij zorgen individueel voor terugkoppeling en assistentie binnen hun organisatie ( zie ook informatie ). In 2010 is binnen Westland voor 7527 (interne) uren aan het project gewerkt. Kwaliteit De voorbereiding wordt door derden uitgevoerd waarbij zij de nationale normen en richtlijnen hanteren. Tevens is het "Handboek Openbare Ruimte" c.q. "Programma van Eisen voor aanleg van riolering" van de gemeente Westland van toepassing. Voor aanbesteding worden de bestekken volgens de RAW-systematiek van de CROW geschreven. De aanbesteding wordt conform het "inkoop- en aanbestedingsbeleid" van de gemeente Westland uitgevoerd. De adviseurs hanteren hun eigen kwaliteitssystemen voor de levering van hun resultaatsverplichtingen. De werkprocessen en afspraken, werkzaamheden en facturering van de aannemers en leveranciers worden namens I.O.R. gecontroleerd door toezichthouders en directievoerders. Er vindt doorlopend terugkoppeling ( mondeling en d.m.v. schriftelijke voortgangsrapportages ) met de interne opdrachtgever plaats om de geleverde resultaten te checken c.q. voor een volgend deelproject aan te passen danwel te optimaliseren. Uiteindelijk worden de deelprojecten na goedkeuring opgeleverd en overgedragen aan de interne opdrachtgever (BOR ). Informatie De vorderingen van het project werden vanaf het begin van het project tussen de partners op drie niveaus besproken te weten: een "Ambtelijk projectoverleg" (AO), een "Directieoverleg" ( DO ) en een "bestuurlijk overleg" (BO). Op 25 april 2008 was het laatste DO. I.v.m. de voortgang van het werk is toen geoordeeld dat dit "tussenoverleg" niet langer noodzakelijk is. De bestuurders hebben hier eind 2008 mee ingestemd. In 2010 hebben er vier "bestuurlijk overleggen" (BO) en de daarmee gepaarde bestuurlijke informatie-uitwisseling en besluiten plaatsgevonden. Aan dit overleg nemen in principe de verantwoordelijk gedeputeerde, hoogheemraad en wethouder deel, aangevuld met de leden van het AO. Van alle besprekingen worden verslagen gemaakt. Informatie over aanbestedingen vindt via internet plaats. Voor de inloopbijeenkomst in de uitvoeringseenheden of polders worden de ingelanden per brief geïnformeerd dan wel uitgenodigd. Daarnaast worden ook, afhankelijk van het onderwerp, diverse persberichten vrijgegeven. De gemeente onderhoud ook een website voor dit project. Tijd De opleveringsdatum is met instemming van de projectpartners nu verschoven naar De projectplanning is verdeeld naar de hoofdonderdelen van het aansluitplan te weten de clusterspecifieke werkzaamheden, de clusteroverschrijdende werkzaamheden en gemeente 15

16 brede werkzaamheden. Voor de clusterspecifieke werkzaamheden en de clusteroverschrijdende werkzaamheden zijn planningstekeningen gemaakt. Deze worden per kwartaal geactualiseerd. Daarnaast is er een aparte overzichtstekening "planning gereed / niet gereed" voor de gebieden gemaakt. De geactualiseerde planningen van 2 november 2010 geven aan dat de werkzaamheden grotendeels eind 2010 afgerond zijn. De vorderingen per gebied per eind 2010 zijn als volgt: Oranjepolder: 100% gereed; De Poel: 100% gereed; Olieblok: 100% gereed; Oude en Nieuwe Broekpolder: 100% gereed; De Baak: 100% gereed; Bospolder: 100% gereed; Nieuwe Tuinen: 100% gereed; Dijckerwaal: deels vervallen i.v.m. nieuwbouwplan "het Nieuwe water" /ONW, ( en deels ombouw vacuüm riolering start 2011); Dijkpolder: 100% gereed; Hollewatering:100% gereed; Slimpad: 20% gereed; Groeneveldsepolder: 100% gereed; Dorppolder: 100% gereed; Heenweg: 100% gereed; Vlietpolder, 100% gereed; Kralingerpolder 1 en 2, Hoefpolder en Oude Campspolder: 90% gereed Boomawatering, 100% gereed; CAD-gebied Lange Stucken, 100% "tijdelijk" gereed; CAD-gebied, Raaphorst Tiend 100% "tijdelijk" gereed; CAD-gebied Nieuwland, 100% "tijdelijk" gereed, het CAD-gemaal is eind 2010 door Delfland opgeleverd; In een aantal polders is de voorbereiding afgerond c.q. nog bezig: Heen- en Geestvaartpolder: 0% gereed, ombouw vacuüm riolering start 2011; Noordland 1 + 2: 0% gereed, ombouw vacuüm riolering start 2011; Oude Campspolder: 10% gereed in 2011; Oude Lierpolder, 0% gereed, start 2011; Waalblok, Lange Stucken en Raaphorst Tiend: I.v.m. de ontwikkeling van het zgn. gesloten waterkringloopconcept "4B" (FES-subsidie) zullen de gebieden Waalblok, Lange Stukken en Raaphorst Tiend pas na 31/ definitief gerioleerd zijn c.q. aangesloten zijn op de zgn. "Gietwaterinstallatie"; Vlotwatering: 0% gereed, start in Gebied is aan de projectscope toegevoegd. Voor de gemeente brede werkzaamheden is geen apart planningsoverzicht gemaakt. Het betreft 8 posten waarvan 3 posten de telemetriewerkzaamheden betreffen ( lopen nog ), 1 post de werkzaamheden voor gebruiksovereenkomst CAD-stelsel betreft ( reeds in 2007 afgerond ), 1 post de werkzaamheden voor de installatie van 10 regenmeters betreft ( afgerond ), 1 post de werkzaamheden voor het inventariseren van de afvalwaterstromen betreft ( deels afgerond en deels nog lopend ), 1 post de werkzaamheden voor het monitoren en analyseren van de gegevens van de flow- en regenmeters betreft ( nog te starten ) en 1 post de werkzaamheden voor de nadere uitwerking van het aansluitplan betreft ( deels afgerond en deels nog lopend ). 16

17 18. Aansluitstrategie In de bestuurovereenkomst c.q. het memorandum wordt naast de afspraken over de aanleg van de rioleringsvoorzieningen en de financiering daarvan, ook aandacht gevraagd voor het zo snel mogelijk feitelijk aansluiten op de riolering van de individuele glastuinbouwbedrijven. Deze periode willen we graag zo kort mogelijk hebben, immers hoe korter de feitelijke aansluitperiode hoe effectiever dit is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en dus het milieu. Een wezenlijk risico vormt dus het gegeven dat de riolering gereed is maar de sector (nog) niet aansluit. Medio 2009 is een ambtelijke werkgroep "aansluitstrategie" opgericht met als doel om concrete aanbevelingen te doen hoe we de glastuinbouwsector versneld op de riolering kunnen aan sluiten. In deze werkgroep hadden naast vertegenwoordigers van Delfland en gemeente Westland, ook een vertegenwoordiger van LTO/Glaskracht zitting. De provincie was agendalid. De eindaanbeveling bestond uit het organiseren van pilotbijeenkomst van een tuinbouwgebied, waarin overheden, tuinders en marktadviseurs bij elkaar komen om tot nadere afspraken te komen. Zo is op 10 februari 2010 bij het bedrijf van de heer B. Zuidgeest, De Poel 31 te Poeldijk, een bijeenkomst voor gebied De Poel georganiseerd. Uiteindelijk bleek de opkomst uit het gebied tegen te vallen. Wellicht was de economische crisis in relatie tot de afgesproken overgangstermijn voor aansluiten, debet aan het ontbreken van de "aansluitprikkel" voor de individuele tuinder. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar hier ambtelijk en bestuurlijk ook verder de nodige aandacht aan besteed. In nieuwe uitvoeringsovereenkomst RGW 2011 zijn hierover onderstaande nadere afspraken opgenomen: Partijen starten een gezamenlijk handhavingsproject met als doel om de betrokken glastuinbouwbedrijven zo snel mogelijk na het gereedkomen van de riolering daarop aan te laten sluiten. Het hoogheemraadschap neemt daartoe het initiatief en levert de projectleider. De gemeente levert een actieve bijdrage. Partijen zullen uiterlijk in 2011 een gezamenlijk plan van aanpak vaststellen waarin in ieder geval wordt opgenomen: 1. afspraken over een gezamenlijke communicatiestrategie; 2. de onderlinge afstemming van bedrijfsbezoeken en 3. afspraken over gegevensuitwisseling, waarbij het kwaliteitsplan dient als uitgangspunt. De gemeente richt een loket in voor vragen van bedrijven en bewoners met betrekking tot aansluiting op het gemeentelijk riool. Dit moet in 2011 en verder leiden tot concretere aansluitafspraken met de sector en de individuele tuinders. 17

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad Nr: 2004-11-19 Schipluiden: 16 november 2004 Onderwerp: aansluitplan buitengebied Midden-Delfland Aan de Raad 1. Samenvatting Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor het inzamelen

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE)

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) agendapunt 05.03 936419 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 12-4-2011

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Het nakomen van gemaakte afspraken met de gemeente Westland onderschrijven.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Het nakomen van gemaakte afspraken met de gemeente Westland onderschrijven. agendapunt H.07 932754 Aan Verenigde Vergadering VOORSTEL INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMA VOLDOENDE WATER: HERINRICHTING GEBIED NOORDLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. Het nakomen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Pagina 1 van 6 Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Ondergetekenden: A: De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Westland, gevestigd te, op grond van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2013, kenmerk 33461;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2013, kenmerk 33461; Investeringsplan en Ontwerpkrediet voor de aanleg Waterspoorpark en herinrichten park 't Loo, Veen en Binkhorstpolder gemeente Voorburg- Leidschendam Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1092858

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018)

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018) Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

(herstart) Herinrichting Schelkensbeek. Projectopzet

(herstart) Herinrichting Schelkensbeek. Projectopzet ARCHIEF *2013.28960* Corsa-nr. 2013.28960 Datum 21 januari 2014 Onderwerp Projectopzet (herstart) herinrichting Schelkensbeek Project 720240 (herstart) Herinrichting Schelkensbeek Projectopzet Projectnaam

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Gemeenschappelijke regeling beheer Grondwateronttrekking Delft Noord. Bijlage: De vergadering wordt verzocht:

Algemeen bestuur. Gemeenschappelijke regeling beheer Grondwateronttrekking Delft Noord. Bijlage: De vergadering wordt verzocht: Gemeenschappelijke regeling beheer Grondwateronttrekking Delft Noord Algemeen bestuur AGENDAPUNT 9 Betreft: Begroting 2013 Kenmerk: Gr/2012/bo/0001/TAP 9 Van: J. Rombouts Bijlage: De vergadering wordt

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367; Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090667 Vergaderdatum :21 november 2013 Beleidsveld Voldoende Water Agendapunt :H.04 De Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED agendapunt 04.01 910789 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 1-2-2011 Kennis te

Nadere informatie

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST DATUM VERGADERING 30 JUPJ 2005 AGENDAPUNTNUMMER 12 BIJLAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 31 17161 2005 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR B0500310 BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen Onderwerp: Ontbinding Samenwerkingsverband depot Alteveer Nummer: Bestuursstukken\944 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-12-2011 BPP: Nee Workflow Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT agendapunt 04.H.14 1202196 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 08-09-2015 het aandeel in de kosten van

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Delfland

Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Delfland Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1097267 Vergaderdatum : 19 december

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Advys oan Boargemaster en wethâlders. Koördinearjende sektor III. Registraasjenûmer: Ferwert, d.d. 19-09- 12

Advys oan Boargemaster en wethâlders. Koördinearjende sektor III. Registraasjenûmer: Ferwert, d.d. 19-09- 12 Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor III Ferwert, d.d. 19-09- 12 Underwerp: bestek 2012-004 reconstructie riolering Julianastraat Marrum Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Realisatie Passantensteiger

Collegevoorstel. Realisatie Passantensteiger College V200900646 Onderwerp: Realisatie Passantensteiger Collegevoorstel Inleiding: Voor het aanleggen van de Passantensteiger in Heusden-Vesting is in de collegevergadering van 14 oktober 2008 besloten

Nadere informatie

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder)

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) 10 jaar Noordkop: Wat heeft het opgeleverd? Inhoud Historie Organisatie Projecten Wat heeft 10 jaar samenwerken opgeleverd? Ontwikkelingen

Nadere informatie

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 gemeente Steenbergen min in MI in inn ii BM1202123 RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 Onderwerp besluit tot

Nadere informatie

Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg

Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg Onderwerp: Centrale collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg Status: Informatie behorende bij deelnameformulier AWZI Nieuwe Waterweg Datum:

Nadere informatie

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Verhoging krediet ten behoeve van project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'; 6e

Nadere informatie

1. In het voorstel wordt een budget gevraagd voor de aanleg van een fietspad en het omleggen van enige parkeerplaatsen.

1. In het voorstel wordt een budget gevraagd voor de aanleg van een fietspad en het omleggen van enige parkeerplaatsen. Beantwoording schriftelijke vragen van fractie Totaal Lokaal aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2013 Onderwerp: begrotingswijziging project Ludgerusschool Workum GEVRAAGDE

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering. gfedcb.

Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering. gfedcb. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering

Nadere informatie

NACALCULATIE RENOVATIEPROJECT TRIBUNE ESSERBERG

NACALCULATIE RENOVATIEPROJECT TRIBUNE ESSERBERG NACALCULATIE RENOVATIEPROJECT TRIBUNE ESSERBERG INHOUDSOPGAVE 1. Projectbeschrijving........ 2 2. Kredietbesluiten........ 2 3. Tijdsplanning......... 3 4. Aanbestedingsprocedure........ 3 5. Moment van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft mutatie budgetten en projectbeheersing

Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft mutatie budgetten en projectbeheersing HERZIENE VERSIE Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft mutatie budgetten en projectbeheersing Beleidsveld: Inrichting en onderhoud Vergaderdatum: 4 februari 2010 watersystemen Aard voorstel:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Waterveiligheid

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Waterveiligheid agendapunt 04.B.10 1097267 Aan Commissie Waterveiligheid AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL EN VISPASSAGE ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW (ALTERNATIEF AFVOERTRACE PIJNACKERSE VAART) Voorstel Commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

De school in aanbouw.

De school in aanbouw. Project: Projectnummer: 36129 Projectleider: Van Lodenstein College G. Rekker Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave: De bouw van de school is in een ver gevorderd stadium. De school

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Parafering besluit D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Veer, B. van der Tekke, R.M.H.

Parafering besluit D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Veer, B. van der Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.1 901076 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT OM AANDACHT VOOR NOTA RUIMTE PROJECTEN Portefeuillehouder Berg, A. van

Nadere informatie

NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg

NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg INHOUDSOPGAVE: Aanleiding NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg 01. Projectbeschrijving 02. Kredietbesluiten 03. Tijdsplanning 04. Aanbestedingsprocedures 05. Moment van oplevering

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 17-10-2011 Gewijzigd akkoord - PFO Woo 24-10-2011 (Geen) - D&H 07-11-2011 B Conform Geparafeerd door: Veer, B.

Parafering besluit PFO Ber 17-10-2011 Gewijzigd akkoord - PFO Woo 24-10-2011 (Geen) - D&H 07-11-2011 B Conform Geparafeerd door: Veer, B. agendapunt 3.a.4 969216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POELZONE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel Onderwerp: Algemeen Bestuur Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Datum: 16 januari 2008 Vergaderingnummer: 1 Agendapunt: 4 Voorstel 1. Instemmen met beëindiging

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Memo Kenmerk thm/2009.00091 Aan Stuurgroep gasfabrieken Kopie Werkgroep B08 Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+) Datum 2 april 2009 Onderwerp Herijking programma gasfabrieken Aanleiding De afspraken met

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrecht 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie