Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Riolering Glastuinbouw Westland

2 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 5 3. Uitvoeringseenheden 6 4. Super onrendabele gebieden 6 5. CAD-gebieden 7 6. Aanbesteding 8 7. Treasuryplan 9 8. Clusterspecifieke werkzaamheden 9 9. Clusteroverschrijdende werkzaamheden Gemeentebrede werkzaamheden Werkzaamheden afvalwatertransportsysteem Stand van zaken financiën Subsidie Win-winsituaties Ontheffing zorgplicht Resumé GROKIT Aansluitstrategie 17 2

3 1. Inleiding Conform het vigerende provinciale beleid dienden alle percelen vóór 1 januari 2005 op de riolering aangesloten te zijn, mits de aansluitkosten daarvoor binnen de daarvoor vastgestelde norm vallen. De gemeente Westland is per 1 januari 2004 ontstaan uit de vijf voormalige Westlandse gemeenten De Lier, s-gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De rioolaansluitplannen voor de buitengebieden van deze vijf voormalige gemeenten voorzagen medio 2003 nog niet in de aansluiting van de nog niet aangesloten percelen vóór 1 januari De individuele aansluitplannen zijn in het eerste kwartaal van 2004 samengevoegd tot één aansluitplan met de naam Riolering Glastuinbouw Westland. Volgens de planning van dit nieuwe plan ( gedateerd mei 2004 ) zou de gehele riolering van het buitengebied medio 2010 gerealiseerd moeten zijn. Daarom is door de provincie tijdelijke ontheffing van de aansluitplicht verleend. Het plan bestaat uit een hoofdrapport ( = A ) met tekeningen en per voormalige gemeente een bijlagenrapport ( = B t/m F ) van de clusterspecifieke kosten. De projectkosten volgens dit nieuwe plan werden geraamd op circa 70,5 miljoen. Het nieuwe aansluitplan is vanaf mei 2004 besproken met de provincie en het hoogheemraadschap van Delfland. Hierbij is vooral de verdeling van de kosten tussen de partijen en de uitvoeringsplanning aan de orde geweest. De afspraken zijn in eerste instantie medio 2005 in een Memorandum vastgelegd. De afspraken bestaan o.a. uit nieuwe inschattingen van de projectkosten a.g.v. marktwerking. De nieuwe maximale projectkosten zijn vastgelegd op netto 53,4 miljoen. Daarnaast is afgesproken om de oplevering van het project terug te brengen naar 31 december Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een zogenaamde bestuursovereenkomst tussen de provincie, het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland op 22 december Vervolgens zijn de verdere werkafspraken tussen het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland medio juni 2006 vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. I.v.m. het verschuiven van de einddatum van het project naar 31 december 2010 is de uitvoeringsovereenkomst verlengd. De zgn. "herziene allonge" hiervoor is op 7 juli 2010 ondertekend.. Het project is in 2010 grotendeels afgerond. De laatste deelgebieden worden nu in 2011 uitgevoerd. Wederom is dus een verlenging van de einddatum aan de orde. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland is het wenselijk om voor de resterende gebieden een nieuwe uitvoeringsovereenkomst af te sluiten i.p.v. de bestaande met een 2 e allonge te verlengen. Daarnaast kunnen in een nieuwe overeenkomst tevens nieuwe afspraken gemaakt worden over het afrekenen van lumpsumbedragen i.p.v. werkelijke kosten, wat in de huidige uitvoeringsovereenkomst niet mogelijk is. Over de tekst van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst tussen Delfland en Westland is in december 2010 grotendeels overeenstemming bereikt. De formele ondertekening staat gepland voor 2 februari Namens de provincie Zuid Holland mevrouw H.M.C. Dwarshuis-van de Beek als Gedeputeerde bestuurlijk verantwoordelijk voor het project. De heer R. Vlaardingerbroek is de ambtelijke begeleider van het project. Namens het Hoogheemraadschap van Delfland is de heer P. van der Ende als hoogheemraad bestuurlijk verantwoordelijk voor het project. De heer B. Nanninga is vanaf januari 2010 in de plaats getreden van de heer D. Bakker als ambtelijke projectbegeleider. De heer C. Langelaan nam als accountmanager Westland ook namens Delfland deel aan het project. Namens de gemeente Westland wordt het project gemanaged door de afdeling Inrichting Openbare Ruimte. De heer H.F. Jansen is namens deze afdeling de projectmanager. De heer A.W. Meijer is juni 2010 de verantwoordelijk wethouder. Hij heeft de taken van de heer A. Weverling overgenomen. 3

4 In diverse polders is in 2010 gestart dan wel vervolgd met de reeds gestarte werkzaamheden. Het is zoals gezegd niet gelukt om alle werkzaamheden conform de oorspronkelijke planning eind 2010 op te leveren. Eind 2010 was ca 90% van de rioolvoorzieningen in het buitengebied gereed. De rest wordt in 2011 verder afgemaakt. Naar verwachting wordt nu eind 2011 het gehele project opgeleverd 4

5 2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de geografische ligging en onderverdeling van het buitengebied. De super onrendabele gebieden worden in hoofdstuk 4 besproken en de CAD-gebieden in hoofdstuk 5. De aanbestedingen komen in hoofdstuk 6 aan de orde en het treasuryplan in hoofdstuk 7. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 tot en met 11 de stand van zaken van de feitelijke werkzaamheden besproken. De financiële stand van zaken en de subsidies worden in hoofdstuk 12 en 13 behandeld. In hoofdstuk 14 komen de win-win-situaties kort aan de orde. Ten slotte komt in hoofdstuk 15 de ontheffing op de zorgplicht aan de orde en sluit hoofdstuk 16 af met een resumé van de projectparameters geld, risico's, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd, de zgn. GROKIT. 5

6 3. Uitvoeringseenheden Het buitengebied van de gemeente Westland is oorspronkelijk verdeeld c.q. vernummerd in 33 polders of uitvoeringseenheden. De uitvoeringseenheden zijn op bijgevoegde overzichtstekening weergegeven. Iedere uitvoeringseenheid bestaat weer uit één of meer clusters. Als gevolg van een bestemmingswijziging voor gebied nummer 9 de "Poelpolder" ( woningbouw ONW ) is dit gebied definitief komen te vervallen. De werkzaamheden in het aansluitplan die door de gemeente uitgevoerd worden zijn verdeeld in de clusterspecifieke, clusteroverschrijdende en gemeentebrede werkzaamheden. Het oorspronkelijk ook in het aansluitplan opgenomen Aandeel in kosten t.b.v. het afvaltransportsysteem Delfland is met de afspraken in de bestuursovereenkomst geheel voor rekening van Delfland gekomen en maakt dus formeel geen onderdeel meer uit van het gemeentelijke project "Riolering Glastuinbouw Westland" ( ook wel "aansluitplan"). 4. Super onrendabele gebieden Het technische aansluitplan van de gemeente Westland dateert van mei Het oorspronkelijke plan wordt nog steeds op hoofdlijnen gevolgd. Het gebied is echter dynamisch. Hierdoor zullen gebiedswijzigingen op uitvoeringsniveau gevolgd worden. Ook door het meeliften met andere ontwikkelingen c.q. projecten, kan rioleren van deze gebieden goedkoper uitgevoerd worden als oorspronkelijk gedacht. Daarom zal in een aantal van deze gebieden gestart worden met de voorbereiding voor de aanleg van traditionele riolering. Een voorbeeld hiervan is de herstructurering van glas in het gebied Boomawatering nabij Monster. Hiervoor zijn zogenaamde FES-subsidies door het rijk beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit gebied is gepland in 2010 en Dit project wordt door de afdeling Planontwikkeling van de gemeente Westland begeleid c.q. geregisseerd. Door de economische recessie in 2009 en 2010 zijn de glasreconstructieplannen echter nagenoeg stil komen te staan. Daardoor is weer besloten het gebied in zijn geheel te rioleren. Inmiddels is door een extra inspanning het gebied eind 2010 nu voor 100% gerioleerd c.q. zijn de rioolvoorzieningen aangelegd. Daarnaast zijn de Oude en Nieuwe Broekpolder, conform afspraak met de projectpartners, al in 2009 geheel ( traditioneel ) gerioleerd. Een aantal van deze super onrendabele gebieden heeft echter een relatie met het zgn. programma n.a.v. de studie OAS-De Groote Lucht. Dit betreft metname de gebieden in de omgeving van De Lier. De voorbereiding c.q. uitwerking van deze gebieden was eind 2007 al globaal afgerond, gebaseerd op een uitleg waarbij het hoofdsysteem afvoert naar RWZI "De Nieuwe Waterweg" in Hoek van Holland. Na ondertekening van het bestuurlijk akkoord OAS-De Groote Lucht op 23 april 2008, heeft er binnen bedoeld programma een heroverweging plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat opnieuw onderzocht is of het nog steeds wenselijk is om de afvalwaterstromen uit omgeving De Lier af te voeren naar de RWZI in Hoek van Holland. Dit onderzoek is eind 2009 c.q. begin 2010 afgerond. De conclusie was om nu toch ook het bedrijfsafvalwater uit de Lierse polders via rioolgemaal De Lier af te voeren naar AWZI "De Groote Lucht in Vlaardingen. De laatste handtekening onder het afvalwaterakkoord hiervoor is begin april 2010 gezet. Daarna is de afronding van de voorbereiding en uitvoering van de aanleg van riolering in de Lierse gebieden weer opgepakt en in 2010 ook grotendeels opgeleverd. 6

7 Bovenstaande afweging heeft tot de conclusie geleid dat traditioneel rioleren het beste is. De geraamde extra kosten ad 1,83 mln. excl. btw worden gedekt uit het programma OAS De Groote Lucht. Innovaties richten zich nu vooral op de middellange termijn. Het in 2009 en eerder al ingezette innovatie-initiatief van het project 4B Waalblok is daarbij verder uitgewerkt. De vier B's staan voor Berging, Buffering, Bereiding en Begieten. Dit project is een particuliere ontwikkeling en richt zich op hergebruik van afvalwater in de CAD-gebieden Waalblok (noord), Lange Stukken en Raaphorst Tiend. Hierbij kunnen de CAD-systemen ingezet worden als gesloten watersysteem. In dit systeem wordt o.a. afvalwater uit het gebied zelf in een eigen "Gietwaterinstallatie" bereid tot gietwater, dat weer in het gebied zelf wordt gebruik. Daarnaast vinden in dit gebied ook herstructurering van glas plaats. De gemeente treedt in dit project op als regisseur van de betrokken partijen. Begin 2009 is een intentieovereenkomst hiervoor door partijen ondertekend. Inmiddels is een centrale bergingskelder in gebied Waalblok op het terrein van de heer Vreugdenhil gerealiseerd. Ook is er in grote delen van Waalblok extra oppervlaktewater als berging gegraven. Dit is hoofdzakelijk t.p.v. de (verbrede) randsloot gebeurd. Met het nagenoeg gereedkomen van de eerste "B" ( de berging ), is het project nu ook onder de naam "3B Waalblok" bekend. Het zuiveringsconcept van de waterfabriek en de exploitatiemogelijkheden daarvan, zijn vervolgens door de werkgroep techniek bestudeerd. Eind 2009 zijn de eindvarianten en de financiële haalbaar daarvan vastgelegd. De exploitatieovereenkomst voor de "Gietwaterinstallatie" is eind 2010 ondertekend. De uitvoering zal vervolgens medio 2012 afgerond worden. Bij dit project zijn ook subsidies in het kader van de zgn. FES toegezegd. De rioleringstaak van cluster "GD11" wordt nu in principe binnen het project "3B Waalblok" uitgevoerd. De hiervoor vanuit het project RGW gereserveerde gelden worden beschikbaar gesteld c.q. overgeheveld naar dat project. 5. CAD-gebieden Langs de kust nabij hoofdzakelijk de kernen s-gravenzande en Monster en voor een klein gedeelte nabij de kern Hoek van Holland liggen enkele uitvoeringseenheden waar diverse (nagenoeg) gesloten leidingstelsels voor de afvoer van drainagewater liggen. Deze systemen voor Centrale Afvoer Drainagewater zijn particuliere stelsels. De gebieden noemen we CAD-gebieden. De totale lengte van het buisstelsel bedraagt circa 50 km. Er zijn elf van deze gebieden. In tien gebieden wordt het afvalwater van de tuinbouwbedrijven opgevangen en afgevoerd en in één gebied wordt zowel het afvalwater van de woningen als van de glastuinbouwbedrijven afgevoerd. Het totale gebied beslaat zo n 450 hectare glastuinbouw ( ca. 405 ha. op grondgebied van gemeente Westland en ca. 45 ha. op grondgebied van gemeente Rotterdam ), waarvan zo n 400 hectare op het CAD-systeem aangesloten. In het gebied zijn in het totaal 258 bedrijven op het CAD-systeem is aangesloten. Het betreft de gebieden: Zanddijk eo, Midden-Noordland, Nieuwlandsedijk, Strandweg/Aaksterlaan/ t Louwtje, Nieuwlandsepolder, Kwekerslaan eo, Waalblok, Staelduin, Raaphorst-Tiend, Lange Stucken en Madepolder-Monster. Op 18 oktober 2007 hebben vertegenwoordigers van de CAD-besturen en de voormalige wethouder Van der Zwan de zogenaamde gebruiksovereenkomst, om het CAD-stelsel als rioleringsstelsel te gaan gebruiken, ondertekend. Hiertoe zijn de benodigde documenten in oktober 2007 ook notarieel vastgelegd. 7

8 Een gedeelte van het CAD-stelsel op grondgebied van Hoek van Holland ( gedeelte tussen de Dirk van de Burgweg en de duinen ) is inmiddels opgeruimd i.v.m. de bestemmingswijziging aldaar Het glas maakt daar plaats voor woningbouw ( locatie "Duinveld"). De bestemming van het andere gedeelte van het CAD-stelsel op grondgebied van Hoek van Holland ( gedeelte tussen de Dirk van de Burgweg, gemeentegrens en het Kapitelland ) zal op den duur ook wijzigen. Hierdoor is het voor Delfland lastig gebleken om een goede inpassing te vinden voor het eindgemaal voor het inzamelen van het CAD-water uit het Westland. Delfland heeft in 2009 voor de definitieve locatie van dit gemaal een keuze gemaakt en de verwerving hiervoor afgerond. De gronden zijn in juli 2010 vrijgekomen voor de bouw van het gemaal. De bouw van het gemaal is in december 2010 opgeleverd. Delfland verwacht het gemaal begin 2011 ingeregeld te hebben en dus dan operationeel op te leveren. 6. Aanbesteding Met de uitvoering van het project zijn grote investeringsbedragen gemoeid. Dit geldt voor zowel de uitvoering van werken als de levering van materialen en de advies- / ingenieursdiensten. Conform de bestuursovereenkomst als ook het inkoopbeleid van de gemeente Westland zullen in principe dan ook alle werken, leveringen en adviesdiensten zo veel mogelijk aanbesteed worden. Incidenteel zijn werken als bijwerk "1 op 1" gegund. Adviesbureau MWH ( voorheen Syncera ) uit Delft heeft medio augustus 2006, na openbare aanbesteding, de opdracht voor de engineering van de overige uitvoeringseenheden gekregen. Op basis van deze opdracht heeft MWH diverse werken voorbereid, zo ook in Daarnaast hebben ook andere adviesbureaus ( o.a. Royal Haskoning, Van der Waal & Partners ) werken in 2010 voorbereid. De grootste directieleveranties betreffen de pompen en pompputten als ook het telemetriesysteem. In 2006 zijn hiervoor reeds twee zogenaamde raamcontractbestekken aanbesteed. Beide bestekken zijn aan ITT Water & Wastewater ( voorheen ITT Flygt ) uit Dordrecht gegund. De leveranties worden per gebied als aparte deelopdracht geplaatst op basis van de verrekenprijzen uit de raamcontracten. Ook in 2009 zijn weer diverse deelopdrachten voor de directieleveranties geplaatst. Het eerste drie civiele bestekken ( Oranjepolder, Oude en Nieuwe Broekpolder, persleiding Oude en Nieuwe broekpolder ) zijn in 2007 aanbesteed en gegund. In 2008 zijn vijf civiele bestekken ( De Poel / Olieblok, De Baak / Bospolder / Nieuwe Tuinen / Dijckerwaal en Holle Watering / Dijkpolder, Slimpad en persleiding Grote Achterweg ) aanbesteed en gegund. In 2009 zijn zeven civiele bestekken ( persleiding gemaal Hoge geest / gemaal Woerdblok, Heenweg, Vlietpolder, persleiding en gemaal Zijtwende / Perdiksepad ) aanbesteed en gegund. In 2010 zijn de onderstaande vijf bestekken aanbesteed en gegund ( bedragen excl. btw ): Nr. Werk datum gegund aan inschrijfsom directieraming 1 Boomawatering Van der Horst te Varik Persleiding Poeldijk - Monster Van Gelder te Nieuw Vennep 3 KOCH-polders Kroeze bv te Beesd Persleiding Scheeweg De Lier / Van Gelder te Nieuw Gemaal Scheeweg Vennep 5 Cluster 10 aansluitingen Laan v Van der Horst te Varik Adrichem (Oude Lierpolder) saldo

9 De animo onder de aannemers om voor deze werken binnen het project in te schrijven bleek in 2007 en 2008 zeer beperkt te zijn. I.v.m. de kredietcrisis die eind 2008 ontstond is de markt in 2009 iets aangetrokken. Op een aantal bestekken hebben weer meer aannemers ingeschreven. Deze trend heeft zich in 2010 doorgezet. Een aantal kleinere werken zijn vanwege de tijdsdruk en mogelijke win-win-situaties als bijwerk "1 op1" gegund. Het saldo van de inschrijvingen gaf in 2010 een calculatorisch voordeel te zien van ( = ca. 29% ) excl. btw t.o.v. de directieramingen. De financiële ruimte binnen het treasuryplan voor deze deelprojecten ligt met excl. btw echter beduidend lager. Dit komt hoofdzakelijk door de veel lagere beschikbare ruimte van excl. btw voor de Lierse KOCH-gebieden ( Kralingerpolder 1 en 2, Oude Campspolder en Hoefpolder ). Het saldo van de inschrijvingen gaf dan eind 2010 een calculatorisch nadeel te zien van excl. btw t.o.v. de financiële ruimte. Daarnaast dient uiteraard het werk ook nog uitgevoerd te worden, waarna pas een definitieve streep onder het werk gezet kan worden. 7. Treasuryplan In 2006 is een eerste opzet van een treasuryplan gemaakt. Hierin zijn de originele uitgangspunten en bedragen uit het aansluitplan verwerkt. Tevens zijn de daarna gemaakte afspraken tussen provincie, hoogheemraadschap en gemeente uit de bestuursovereenkomst als ook de uitvoeringsovereenkomst tussen hoogheemraadschap en gemeente daarin verwerkt. Om het kasritme van de uitgaven en inkomsten van het project goed in beeld te brengen en de invloed van toekomstige mutaties ( zoals meer- en minderwerk, aanbestedingsvoordelen en -nadelen ) snel zichtbaar te maken, is een goed digitaal overzicht onmisbaar. Een eerste investeringskrediet van ca. 7,5 mln. excl. btw was reeds in 2005 beschikbaar gesteld. In juli 2007 heeft de raad van Westland een tweede investeringskrediet van ca. 22,5 mln. excl. btw beschikbaar gesteld. Daarmee was in 2008 voor in het totaal ca. 30 mln. excl. btw beschikbaar voor het project. Eind 2008 is de aanvraag van een derde en laatste deel van het totaal krediet voorbereid. Deze kredietaanvraag, groot ca. 14,9 mln. excl. btw, is uiteindelijk eind januari 2009 beschikbaar gesteld. Daarmee was in 2009 voor in het totaal ca. 45 mln. excl. btw beschikbaar ( = ca. 52 mln. incl. btw ) voor het project. Met deze kredietaanvraag zijn een aantal deelkredieten ook volgens de laatste inzichten bijgesteld. Een aantal zgn. OAS-rioleringsdeelprojecten ( persleiding en gemaal Scheeweg, persleiding N223, persleiding en gemaal Kanaalweg, persleiding en gemaal Zijtwende ) hebben een sterke relatie met Riolering Glastuinbouw Westland, maar grotendeels een eigen financiering. De investeringen zijn voorgefinancierd binnen project RGW en worden vervolgen gedeclareerd en afgerekend bij het programma OAS De Groote Lucht. In 2010 zijn met Delfland ook nadere werkafspraken gemaakt over de feitelijke afrekening van het project. De afrekening staat nu voor juli 2011 gepland. 8. Clusterspecifieke werkzaamheden Adviesbureau MWH ( voorheen Syncera ) uit Delft heeft medio augustus 2006, na openbare aanbesteding, de opdracht voor de engineering van de overige uitvoeringseenheden gekregen. Ook in 2010 is MWH volop bezig geweest met de voorbereiding en het besteksgereed maken van diverse uitvoeringseenheden. Royal Haskoning heeft echter de werkzaamheden voor gebied Heenweg en Van der Waal & Partners voor de gebieden Noordland en Nieuwland voorbereid. In 2010 zijn hiervoor geen inloopbijeenkomsten geweest. 9

10 Voor 2011 ( en later ) resteert dan nog één inloopbijeenkomst: Gebiedsnr. Omschrijving gebied datum opmerking 12-1en 12-2 Noordland 1en 2 voorjaar 2011 De clusterspecifieke werkzaamheden zijn per voormalige gemeente in een bijlagenbundel van het aansluitplan omschreven. Binnen de clusterspecifieke werkzaamheden zijn in 2010 twee grote zgn. c-bestekken aanbesteed te weten van de uitvoeringseenheden "Boomawatering" en "Kralingerpolder, Oude Campspolder en Hoefpolder" ( de zgn. KOCH-polders ). De CADgebieden Lange Stucken en Raaphorst Tiend zijn tijdelijk aangesloten op het vuilwaterstelsel van toekomstige woningbouwlocatie "Duingeest" nabij de kern Monster. In 2010 zijn verder op ad hoc basis een klein aantal losse rioolaansluitingen gerealiseerd, verdeeld over diverse uitvoeringseenheden en is er nazorg gepleegd in de reeds opgeleverde gebieden 9. Clusteroverschrijdende werkzaamheden De clusteroverschrijdende werkzaamheden zijn in het hoofdrapport van het aansluitplan omschreven. Voor de afvoer en transport van het afvalwater uit de Lierse polders Dorppolder en Groeneveldsepolder is in 2010 het gemaal Zijtwende nabij de rotonde N223 aangelegd. Het gemaal voert zelf weer d.m.v. een persleiding af naar het eindgemaal De Lier nabij de N223 en het Perdiksepad. Ook deze afvoerende persleiding is in 2010 gerealiseerd. Daarnaast is de uitvoering voor de aanleg van een nieuw gemaal Scheeweg ( op de grens Midden-Delfland en Westland en nu in beheer bij Midden-Delfland ) en de aanleg van de persleiding van dit gemaal naar eindgemaal De Lier nabij de N223 in 2010 nagenoeg afgerond. I.v.m. de vroege intredende vorstperiode in december 2010, konden de laatste project onderdeeltjes niet afgerond worden. Deze worden nu naar verwachting begin 2011 afgerond. Omdat de benodigde door Delfland te bouwen rioolbuffer bij het eindgemaal De Lier, nog niet gereed is geeft dit geen operationele bezwaren. Eind 2010 is gestart met de aanleg van een grote persleiding Ø 500mm van gemaal "Arend" in Poeldijk naar eindgemaal Haagweg in Monster. Het project is grotendeels gereed. Ook hier vindt de afronding begin 2011 plaats. De investering druk slechts ten dele op het project RGW. 10. Gemeentebrede werkzaamheden De gemeentebrede werkzaamheden zijn in het hoofdrapport van het aansluitplan omschreven. In 2006 is het zogenaamde e-bestek aanbesteed en gegund aan ITT Water & Wastewater (voorheen ITT Flygt ). Dit bestek was inclusief de ontwikkeling van de hoofdpost voor het telemetriesysteem. Om het functionele bestek te kunnen toetsen bij oplevering, is afgesproken om eerst een zogenaamde Fabrieks Acceptatie Test ( FAT ) te doen en vervolgens als deze goedgekeurd is een Situatie Acceptatie Test ( SAT ). De FAT is medio december 2008 helaas mislukt. Hiermee moest de voor begin januari 2009 geplande SAT ook uitgesteld worden. In 2007 is het GPRS-bestek, als onderdeel voor het telemetriesysteem, meervoudigonderhands aanbesteed. Uiteindelijk is het werk in december 2007 gegund aan KPN. In 2008 is het GPRS-systeem opgezet. De GPRS communicatie verliep eind 2008 echter nog niet vlekkeloos. Onderzocht moest worden of dit aan het systeem van de KPN lag of aan de systemen 10

11 van derden ( hoofdpostcommunicatie van ITT Water & Wastewater of ICT-systeem van de gemeente Westland ). Dit onderzoek was eind 2008 nog niet afgerond. De FAT van het "telemetriesysteem" is in februari 2009 geslaagd. De SAT van de Oranjepolder (1) van eind februari 2009 leverde echter weer aanvullende problemen op. Vervolgens is in de rest van 2009 hard gewerkt om de problemen op te lossen. Uiteindelijk is voor het "telemetriesysteem" op 3 november 2009 de SAT van gebied de Oranjepolder afgenomen en goedgekeurd. De testfase van het telemetriesysteem is nu afgerond. Daarmee is het is het "telemetriesysteem" formeel ook opgeleverd en nu dus operationeel. De hardware voor het telemetriesysteem is clustergewijs na oplevering van de civiele werkzaamheden nu ook in de meeste overige gebieden en clusters aangebracht. Om de uiteindelijke resultaten van het rioleren van het buiten gebied op de kwaliteit van het oppervlaktewater in het buitengebied te kunnen beoordelen, is in een tweetal gebieden in het buitengebied een "Waterkwaliteitsonderzoek" gestart. De kwaliteit van het oppervlaktewater in deze twee gebieden is onderzocht vóór het feitelijk rioleren. Dit is de zogenaamde nulmeting. Tijdens en na het rioleren wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater ook door Delfland gemeten c.q. gemonitoord. In 2010 is in deze 2 gebieden wederom gemonitoord naar de invloed van het rioleren van de glastuinbouw op de kwaliteit het oppervlaktewater; 11. Werkzaamheden afvalwatertransportsysteem De werkzaamheden ten behoeve van het afvalwatertransportsysteem zijn in het hoofdrapport van het aansluitplan omschreven. Bij de onderhandelingen over de financiering van het aansluitplan is afgesproken dat het hoogheemraadschap alle aanpassingskosten aan het afvalwatertransportsysteem betaalt. De gemeentelijke bijdrage in die aanpassingskosten is daarmee komen te vervallen. Binnen het afvalwatertransportsysteem gaat een groot gedeelte van het Afvalwater Transport Systeem van de zuivering de Nieuwe Waterweg ( = ATS-project ) op de schop. Dit systeem bestaat uit rioolgemalen en persleidingen die vanuit verschillende kernen in het Westland riool- of afvalwater verpompen naar de zuivering. Na zuivering wordt het water dan geloosd op de Nieuwe Waterweg. Het ATS-project NWW is eind 2007 opgeleverd. De afronding van de eerste versie van de hierboven al eerder genoemde studie OAS-De Groote Lucht heeft geleid tot ondertekening van een zgn. afvalwaterakkoord op 23 april Inmiddels heeft er binnen het "programma OAS DGL" een heroverweging plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat opnieuw onderzocht is of het nog steeds wenselijk is om de afvalwaterstromen uit omgeving De Lier af te voeren naar de RWZI Nieuwewaterweg in Hoek van Holland. Bij de voorbereidingen van de clusters in de omgeving van De Lier diende te worden geanticipeerd op de uitkomst van deze "2 e variantenstudie". In het nieuwe afvalwaterakkoord wordt er voor gekozen om de Lierse polders niet meer naar de RWZI in Hoek van Holland af te voeren maar weer naar RWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. De laatste handtekening is begin april 2010 onder het nieuwe afvalwaterakkoord gezet. Het beoogde meeliften van de aanleg van de benodigde persleiding met een diameter van Ø 400 mm (ca meter ) met de reconstructie van de provinciale weg de N223, volgens de 1 e variantenstudie, is daarmee komen te vervallen. De hiervoor reeds gemaakte kosten zijn gedeclareerd bij het programma OAS-De Groote Lucht. 11

12 12. Stand van zaken Financiën Algemeen Met ingang van 2006 geldt een netto investeringsbedrag van 53,4 mln. voor het project. Hiervan dient de gemeente uiteindelijk zelf 43,3 mln. bij te dragen. Het verschil ad 10,1 mln. wordt bijgedragen in de vorm van subsidies door Delfland ( 5,9 mln.) en de provincie ( 2,95 mln.), en er wordt nog 1,25 mln. aan synergievoordeel geraamd. Begin 2009 is het laatste deelkrediet van ca. 14,9 excl. btw beschikbaar gesteld. Inmiddels is in het totaal ca. 45 mln. excl. btw aan investeringskrediet door de raad beschikbaar gesteld om de diverse verplichtingen aan te kunnen gaan. Immers de kost gaat voor de baat uit. In 2007 is een financieel overzicht opgesteld waar in tabelvorm de financiële vorderingen van de diverse kostenbestanddelen zoals externe VAT-kosten ( Voorbereiding, administratie en toezicht ), kosten interne uren, kosten pompen en pompputten, kosten telemetrie en kosten civiele werkzaamheden verwerkt zijn. Hierbij is tevens de verdeling clusterspecifieke kosten, clusteroverschrijdende kosten en gemeente brede kosten aangebracht. Ook is de verhouding geraamde kosten, werkelijke kosten en verwacht resultaat aangegeven. In 2010 is afgesproken om een ander format te gebruiken voor het financiële prognoseoverzicht. De versienummers zijn echter doorgenummerd. Versie 12.2 ( van 3 december 2010 ) geeft een voorlopig geprognotiseerd nadeel van ca 1,0 mln. incl. btw aan. De geprognotiseerde bijdrage van Delfland blijft echter ca. 5,9 mln. Daarnaast is de discussie of er nu wel of niet een accountantsverklaring voor het project nodig is en wie de kosten daarvoor betaald, eind 2010 weer actueel geworden. Begin 2011 zal daarover meer duidelijkheid moeten komen. eigenbijdrage De gemeente Westland heeft de eigenbijdrage voor de aanleg van een aansluitmogelijkheid op de riolering bepaald op 4000,-- per nieuwe aansluiting ( prijspeil 2004 ). In de raadscommissie OFK van mei 2005 is dat bedrag nogmaals bevestigd. Inmiddels is de hoogte van de eigenbijdrage per 1 januari 2010 geïndexeerd naar 4312,50 per nieuwe aansluiting. Voor de aansluitingen in de CAD-gebieden geldt een andere regeling. OAS De Groote Lucht De uitgangspunten van het programma "OAS DGL" zijn eind 2009 bijgesteld. De kosten voor het aansluitplan a.g.v. deze aanpassingen worden uit het programma "OAS DGL" betaald. De aanleg van een nieuw gemaal Scheeweg en een persleiding van gemaal Scheeweg naar de buffer c.q. rioolgemaal De Lier wordt door Westland aangelegd en maakt nu onderdeel uit van het aansluitplan ( post clusteroverschrijdende kosten De Lier ). De aanleg van het transportsysteem Zijtwende naar riool gemaal De Lier en transportsysteem Kanaalweg - Galgeweg, worden uitgevoerd door Westland en de extra investeringen c.q. (meer)kosten worden vergoed vanuit het programma "OAS DGL". De reeds gemaakte kosten voor het verlate tracé langs de N223 worden ook vergoed door het programma "OAS DGL". E.e.a. is na de bestuurlijke goedkeuring en ondertekening van het afvalwaterakkoord begin april 2010 voorbereid en inmiddels nagenoeg uitgevoerd. De aanleg van de rioolbuffer Perdik nabij rioolgemaal De Lier, wordt door Delfland uitgevoerd en valt ook binnen het programma "OAS DGL". 12

13 afvalwatertransportsysteem Het afvalwatertransportsysteem is voor een groot gedeelte van het Afvalwater Transport Systeem van de zuivering de Nieuwe Waterweg ( = ATS-project ) op de schop gegaan. De totale kosten van het project ATS waren geraamd op 16 miljoen. De huidige ramingen komen uit op 14,2 miljoen. Het voordeel komt geheel ten gunste van het hoogheemraadschap van Delfland. 13. Subsidies Europese LIFE-subsidie De haalbaarheid van een eventuele subsidietoekenning is onderzocht. Medio juni 2006 hebben we echter een brief van de Europese commissie ontvangen met de mededeling dat het project wegens het onvoldoende innovatieve karakter geen Europese subsidie ontvangt. De brief is helaas intern zoekgeraakt. Provincie Na onderhandeling over kostenverdeling is in het zogenaamde Memorandum van 19 september 2005 en de Bestuursovereenkomst riolering glastuinbouw Westland van 22 december 2005 vastgelegd dat de provincie 2,95 mln. bijdraagt in de totale plankosten. Dit lumpsumbedrag is reeds eind 2007 ontvangen. Hoogheemraadschap De totale oorspronkelijke bijdrage voor Delfland bedroeg ca. 5,9 mln. zijnde 11% van de werkelijke kosten. Dit bedrag wordt conform de Uitvoeringsovereenkomst van 28 juni 2006 over verschillende jaren betaald. I.v.m. een verandering in het btw-aandeel in het project o.a. a.g.v. een verschuiving in de hoofdposten interne uren en externe VAT-kosten alsmede a.g.v. de afspraak om een ca. 1,25 mln. als geld uit "win-win-situaties" af te romen, bedraagt de herziene bijdrage van Delfland op basis van een 11% regeling van de werkelijke kosten slechts ca. 5,75 mln. In het totaal is volgens de oorspronkelijke raming tot en met 2010 voor ca. 5,75 mln. aan voorschotbedragen van Delfland ontvangen. In 2010 is geen voorschot meer door Westland aangevraagd. Volgens de nieuwste afspraken wordt het project nu medio 2011 afgerekend. 14. Win-win-situaties In een aantal gevallen zijn werken gecombineerd, waardoor op de uitvoeringskosten bespaard kon worden, maar waardoor de overlast voor de omwonenden ook is beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld de rioolwerkzaamheden voor gebied Heenweg, meegenomen in het bestek voor de aanleg van de "Oostelijke randweg Heenweg". Bij diverse andere rioolwerken werd compensatie in de vrijvervalriolering gerealiseerd van de stelsels in diverse kernen. Hierdoor was er sprake van win-win-situaties. 15. Ontheffing zorgplicht In september 2000 is een aanvullende beleidsnotitie voor de glastuinbouw vastgesteld. Hierin is geregeld dat ook alle glastuinbouwbedrijven aangesloten moeten worden op de riolering. Ook hier geldt het systeem met omslagpunten. De provincie heeft in haar aanvullende beleidsnotitie aangegeven dat ieder glastuinbouwbedrijf verplicht is om via maatregelen aan de bron zo veel mogelijk te voorkomen dat er afvalwater wordt geloosd. De wettelijke basis daarvoor is het besluit Glastuinbouw. 13

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie