Achtergrond onderzoek & respons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergrond onderzoek & respons"

Transcriptie

1 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat we allemaal een stukje verkeersveiligheid in eigen hand hebben: overheden en bedrijven investeren in wegen en techniek, maar er is meer nodig dan drempels, borden en controles alleen. De provincie is van mening dat we met zijn allen in actie moeten komen. Maak van de nul een punt' vraagt om een nieuwe aanpak van verkeersveiligheid: meer innovatieve ideeën, meer samenwerking met de vier O's (ondernemers, onderwijs, overheden en omgeving) én een gedeelde verantwoordelijkheid. Om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te reduceren, is het beleid om de energie heel selectief in te zetten op kwetsbare risicogroepen. Dat zijn fietsers, jonge bestuurders en ouderen. Zij vormen samen 75% van alle verkeersslachtoffers in Brabant. Campagne Nul verkeersdoden Beaumont - communicatie & management - is door de provincie ingeschakeld om de campagne onder de noemer Nul verkeersdoden in Brabant te verzorgen. Door het tonen van commercials op regionale radio en tv, het plaatsen van banners en het in het leven roepen van een website moet de campagne in de tweede helft van 2012 bij een groot publiek bekendheid krijgen. In 2013, 2014 en 2015 wordt achtereenvolgens op de eerder genoemde drie doelgroepen/thema s ingegaan. Hierbij zal ook intensief gebruik gemaakt worden van het rijke Brabantse netwerk tussen scholen, gemeenten, het bedrijfsleven en andere organisaties. Nulmeting verkeersveiligheid De campagne moet leiden tot minder verkeersdoden door het bewustzijn van Brabanders over het belang van verkeersveiligheid te vergroten. Om dat straks te kunnen meten is er een status quo nodig van hoe dit bewustzijn nu is. Het PON is daarom gevraagd een nulmeting uit te voeren onder het Brabantpanel (kijk voor meer informatie over dit panel op Onderzoek Brabantpanel In het kader van de campagne Nul verkeersdoden in Brabant is onder de circa leden van het Brabantpanel van woensdag 22 augustus tot en met donderdag 30 augustus 2012 een vragenlijst voorgelegd met als thema Verkeersveiligheid (zie bijlage 1). Van de genodigden vulden (48%) mensen de vragenlijst in. Geslacht Aantal % Vrouw % Man % Onbekend 14 1% Totaal % Leeftijd Aantal % jaar 40 4% jaar 102 9% jaar % jaar % % Totaal % Opleidingsniveau Aantal % Laag % Middelbaar % Hoog % Totaal % Omdat deze verdeling niet representatief is voor Brabant is het databestand voor de bovenstaande drie achtergrondvariabelen herwogen. De resultaten die gerapporteerd worden zijn dus representatief voor Brabant wat betreft deze drie variabelen. 1

2 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Samenvatting Waaraan denken Brabanders bij verkeersveiligheid? Hoe denken Brabanders over zichzelf in het verkeer? En welke vervoersmiddelen gebruiken Brabanders? De belangrijkste uitkomsten van de nulmeting worden hieronder uiteengezet. De uitgebreidere resultaten beginnen op pagina 3. Verkeersveiligheid Bij verkeersveiligheid denken Brabanders vooral aan de maatregelen die genomen worden om het verkeer veiliger te maken. Ook het zich veilig kunnen verplaatsen van a naar b en de wens dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt zodat er geen ongelukken gebeuren komt bij Brabanders naar boven bij de term verkeersveiligheid. De drie belangrijkste aspecten die met verkeersveiligheid te maken hebben zijn volgens de panelleden: duidelijke verkeerssituaties, dat andere mensen zich aan de regels houden en dat ze zichzelf aan de regels houden. Een meerderheid van de panelleden beschouwt de verkeersveiligheid in de eigen omgeving als goed. Om de verkeersveiligheid in de eigen omgeving te verbeteren zorgen de panelleden er vooral voor dat hun eigen voertuig in orde is, dat ze zich sociaal gedragen op de weg en zich aan de verkeersregels houden. Verkeersgedrag De meeste panelleden maken zich volgens zichzelf (vrijwel) nooit of soms schuldig aan de verschillende aspecten van roekeloos verkeersgedrag. Ongeveer tweederde van de panelleden zouden een bekende aanspreken als deze met teveel drank op achter het stuur wil stappen. Verkeersdeelname De panelleden leggen hun zakelijke, woon-werk en privé-reizen vooral te voet af, met de auto (als bestuurder alleen in de auto) en met de fiets. Een brommobiel of minicar, een scootmobiel en een brom- of snorfiets worden vrijwel nooit gebruikt. Verkeersveiligheid kinderen De meeste kinderen die nog op de basisschool zitten gaan doorgaans lopend naar school, maar een groot deel gaat ook fietsend (zowel alleen als achterop) naar school. Het merendeel van de ouders met kinderen die fietsend naar de basisschool gaan zorgen ervoor dat hun kind(eren) de verkeersregels goed kennen. De kinderen die op de middelbare school zitten gaan vaak fietsend naar school (zowel met een vriend/vriendin als alleen). Ouders van middelbare scholieren houden zich minder bezig met de verkeersveiligheid van hun kind dan ouders van basisschoolkinderen. 2

3 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Uitgebreide resultaten: verkeersveiligheid Wat verstaan Brabanders onder verkeersveiligheid? In de vragenlijst is eerst aan de respondenten gevraagd waar zij aan denken bij verkeersveiligheid. Er werden veel verschillende antwoorden gegeven, maar ondanks dat zaten daar ook antwoorden bij die opvallend vaak voorkwamen. Zo denkt men bij verkeersveiligheid vooral aan de maatregelen die genomen worden om het verkeer veiliger te maken (snelheidsbeperkingen, rotondes, goede fiets- en zebrapaden, drempels et cetera), dat iedereen die aan het verkeer deelneemt zich veilig van a naar b kan verplaatsen en zich aan de verkeersregels houdt en dat ongelukken voorkomen worden. Naast de vraag waar men aan denkt bij verkeersveiligheid is aan de respondenten een aantal aspecten voorgelegd waarvan de onderzoekers en de provincie vonden dat die met verkeersveiligheid te maken hebben. Aan de respondenten is gevraagd welke drie aspecten volgens hen het meest met verkeersveiligheid te maken hebben. De drie aspecten die het vaakst zijn genoemd zijn: 1 Duidelijke verkeerssituaties (69%) Voorrang duidelijk, borden staan op de juiste plaats. 2 Dat andere mensen zich aan de regels houden (49%) Snelheid/bellen/door rood licht rijden, et cetera. 3 Dat Brabanders zich zelf aan de regels houden (46%) Snelheid/bellen/door rood licht rijden et cetera. Werkende stoplichten hebben volgens de respondenten het minste met verkeersveiligheid te maken. Slechts 9% heeft dit aspect in hun top 3 staan: Welke 3 aspecten hebben volgens u het meest met verkeersveiligheid te maken? Duidelijke verkeerssituaties Dat andere mensen zich aan de regels houden Dat ik me aan de regels houd Dat ik zelf goed oplet Duidelijke verkeersregels Goed onderhouden wegen Dat andere mensen goed opletten Goed verlichte wegen Werkende stoplichten Anders 9% 4% 15% 21% 19% 30% 34% 46% 49% 69% 0% 20% 40% 60% 80% Hoe bewust zijn Brabanders bezig met verkeersveiligheid? Niet iedereen is in het verkeer even bewust bezig met verkeersveiligheid. Zo gaan sommige mensen zorgeloos de weg op terwijl anderen op de weg continu bewust bezig zijn met veiligheid in het verkeer. Anderen zitten daar weer tussenin. 3

4 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Aan de panelleden is gevraagd in hoeverre zij bewust bezig zijn met verkeersveiligheid wanneer zij op verschillende wijzen deelnemen aan het verkeer. De panelleden zijn zich vooral bewust van verkeersveiligheid als zij motorrijden (met of zonder passagier) 1. Wanneer de panelleden lopen met (hun) kinderen zijn ze zich ook erg bewust van verkeersveiligheid. Daarentegen is men zich minder bewust van verkeersveiligheid wanneer men alleen loopt. Maken Brabanders zich wel eens zorgen over verkeersveiligheid? Deze uitkomsten komen overeen met de uitkomsten op de vraag in welke mate men zich in het algemeen zorgen maakt over de eigen veiligheid en over de veiligheid van hun naasten. Men maakt zich vaker zorgen over de verkeersveiligheid van naasten dan om de eigen verkeersveiligheid. De panelleden die zich zorgen maken over hun eigen veiligheid en over de verkeersveiligheid van hun naasten maken zich vooral zorgen over het feit dat er ongelukken kunnen gebeuren. Ook maakt men zich zorgen over het (rij)gedrag van andere verkeersdeelnemers, omdat je dit zelf niet in de hand hebt. Hoe is de verkeersveiligheid in de eigen omgeving volgens Brabanders? De verkeersveiligheid in de eigen omgeving wordt door de meeste panelleden als goed beschouwd (44%). Toch vindt een groot deel (40%) dat de verkeersveiligheid in de eigen omgeving niet goed, maar ook niet slecht is. De meeste panelleden vinden namelijk dat er te hard gereden wordt, zowel binnen een 30 kilometer zone als binnen de bebouwde kom. Ook zijn er gevaarlijke/onoverzichtelijke kruispunten en slecht onderhouden wegen in de omgeving van de meeste panelleden. Wat doen Brabanders om de verkeersveiligheid te verbeteren? Om de verkeersveiligheid in de eigen omgeving te verbeteren zorgen de panelleden er vooral voor dat hun eigen voertuig in orde is (80%). Ook proberen ze zich zo sociaal mogelijk te gedragen op de weg (78%) en geven ze aan zich vrijwel altijd aan de verkeersregels te houden (76%). Slechts 2% van de panelleden geeft aan niets te doen om de verkeersveiligheid in de eigen omgeving te verbeteren. Wat doet u er zelf aan om de verkeersveiligheid in uw omgeving te verbeteren? Ik zorg ervoor dat mijn voertuig in orde is Ik probeer me zo sociaal mogelijk te gedragen op de weg Ik houd me vrijwel altijd aan verkeersregels Ik bel niet als ik rij Ik sms niet als ik rij Ik luister niet naar muziek op de fiets Ik luister niet naar harde muziek in de auto Ik maak melding bij de gemeente van onveilige situaties Ik spreek andere mensen aan op onveilig verkeersgedrag Ik lees regelmatig artikelen/magazines over zaken die met verkeersveiligheid te maken hebben Anders Ik volg wel eens cursussen over verkeersveiligheid Ik doe vrijwilligerswerk dat met verkeersveiligheid te maken heeft Niets 7% 4% 4% 2% 13% 15% 26% 33% 39% 58% 60% 78% 76% 80% 0% 20% 40% 60% 80% De panelleden vinden dat zij redelijk op de hoogte zijn van de verkeersregels. Ze geven zichzelf het rapportcijfer 7,6 voor hun kennis van de verkeersregels die men dagelijks nodig heeft. 1 Er waren125 motorrijders onder de respondenten. 4

5 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Verkeersongevallen Zo n 46% van de panelleden geeft aan wel eens een verkeersongeval te hebben gehad. 44% van de panelleden heeft een naaste die wel eens een verkeersongeval heeft gehad. Aan deze panelleden is gevraagd of zij door deze ervaring voorzichtiger zijn geworden in het verkeer. Iets minder dan de helft van deze mensen is wel voorzichtiger geworden in het verkeer, maar toch nog 26% geeft aan niet voorzichtiger te zijn geworden in het verkeer. 29% zegt soms wel en soms niet voorzichtiger te zijn in het verkeer na het zelf meemaken van een verkeersongeval of nadat een naaste betrokken is geweest bij een verkeersongeval. Uitgebreide resultaten: verkeersgedrag Hoe gedragen Brabanders zich in het verkeer? Verkeersveiligheid hangt nauw samen met het gedrag van verkeersdeelnemers. Hoe is het gedrag van de panelleden in het verkeer? In de volgende twee grafieken is te zien hoe de panelleden hebben gereageerd op verschillende aspecten die te maken hebben met roekeloos verkeersgedrag. Zou u van onderstaande gedragingen kunnen aangeven hoe vaak u het doet? (DEEL I) Bij een bestuurder in de auto stappen die teveel gedronken heeft 92% 8% Met teveel drank op fietsen 53% 39% 7% Met teveel drank op auto of motorrijden 96% 4% Muziek luisteren tijdens het fietsen 78% 11% 8% Harde muziek luisteren tijdens het autorijden 49% 37% 11% Berichten versturen tijdens het fietsen 78% 15% 5% Telefoneren tijdens het fietsen 64% 29% 7% Berichten versturen tijdens het autorijden Telefoneren tijdens het autorijden zonder handsfree set 83% 83% 13% 16% Handsfree telefoneren tijdens het autorijden 56% 24% 11% Bumperkleven 78% 21% Te hard rijden met de brommer of scooter 79% 16% 4% Te hard rijden met de auto of motor 28% 53% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Vrijwel) nooit Soms Regelmatig Vaak 5

6 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Zou u van onderstaande gedragingen kunnen aangeven hoe vaak u het doet? (DEEL II) Me teveel bemoeien met kinderen op de achterbank 57% 39% 4% Op de stoep fietsen 36% 57% 7% Teveel kletsen met medepassagiers 30% 58% 10% Parkeren waar dat niet is toegestaan Met zijn drieën of meer naast elkaar fietsen Rechts inhalen op de snelweg 73% 78% 78% 26% 21% 20% Door rood lopen als voetganger 31% 51% 15% Door rood rijden met de fiets/brommer/scooter 54% 39% 5% Door rood rijden met de auto/motor 86% 14% Op de vluchtstrook rijden als dit niet is toegestaan Zonder gordel om autorijden 90% 97% 8% Zonder licht fietsen 70% 25% 3% Zonder helm brommer of scooterrijden 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Vrijwel) nooit Soms Regelmatig Vaak Uit de grafieken valt af te lezen dat roekeloos verkeersgedrag volgens eigen zeggen weinig voorkomt onder de panelleden. Handsfree telefoneren tijdens het autorijden, te hard rijden met de auto of motor en door rood lopen als voetganger wordt door ongeveer 20% van de panelleden nog regelmatig of vaak gedaan. Bij een bestuurder in de auto stappen die teveel gedronken heeft, met teveel drank op auto- of motorrijden, door rood rijden met de auto/motor, op de vluchtstrook rijden als dit niet is toegestaan en zonder helm brommer- of scooterrijden wordt door de panelleden (vrijwel) nooit of soms gedaan. Aan de panelleden is ook de vraag voorgelegd wat ze zouden doen als ze zien dat een bekende met teveel drank op achter het stuur wil stappen. De meeste panelleden (76%) zouden deze bekende er zeker wel op aanspreken. Van het aantal panelleden die de bekende zeker aan zou spreken vindt 73% dat deze persoon uiteindelijk zelf moet beslissen of hij wel of niet achter het stuur stapt, 27% van deze groep zou de desbetreffende persoon het zelfs verbieden om in de auto te stappen. 6

7 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober Verkeersdeelname Brabanders Welke vervoersmiddelen gebruiken Brabanders? De panelleden leggen hun zakelijke, woon-werk en privé-reizen vooral te voet af, met de auto (als bestuurder alleen in de auto) en met de fiets. Een brommobiel of minicar, een scootmobiel en een brom- of snorfiets worden vrijwel nooit gebruikt door de respondenten. Ook zit men vrijwel nooit als passagier op een snor- of bromfiets. Welke vervoersmiddelen voor zakelijke, woon-werk en privé-reizen gebruikt u en hoe vaak? In deze grafiek zijn alleen de categorieën vrijwel dagelijks en enkele keren per week opgenomen. Te voet Fiets Auto, als bestuurder alleen in de auto Auto, als bestuurder met passagiers Elektrische fiets Auto, als passagier Trein Bus / tram / metro Motor, als bestuurder Scootmobiel Brom- of snorfiets, als bestuurder Brommobiel of minicar (max. 45 km/u) Brom- of snorfiets, als passagier Motor, als passagier 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 43% 43% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vrijwel dagelijks Enkele keren per week 3. Verkeersveiligheid kinderen Hoe gaan basisschoolkinderen naar school? Naast de verkeersdeelname van de panelleden is er in dit onderzoek ook gevraagd naar de verkeersdeelname van hun (eventuele) kinderen (kinderen die op de basisschool of middelbare school zitten). 86% van de panelleden heeft een of meerdere kinderen die op de basisschool zitten. De meeste kinderen gaan doorgaans lopend naar school (51%). Ook gaan er veel kinderen op de fiets naar school (zowel met een volwassene als alleen) en een behoorlijk aantal zit achterop de fiets als zij naar school worden gebracht. 23% van de kinderen wordt doorgaans met de auto naar school gebracht. 7

8 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Hoe gaat/gaan uw kind/kinderen doorgaans naar de basisschool? Lopend 51% Fietsend, samen met een volwassene 35% Fietsend, alleen 31% Achterop de fiets Met de auto 24% 23% Fietsend met een vriendje/vriendinnetje 14% Fietsend met een groep Met een taxi Anders Met het openbaar vervoer Achterop de snorfiets Achterop de brommer/scooter 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Verkeersveiligheid van fietsende basisschoolkinderen Aan de 87 ouders die aangaven dat hun kinderen op de fiets naar school gaan is gevraagd hoeveel aandacht zij besteden aan de veiligheid van hun fietsende kinderen: 79% besteedt veel aandacht aan de veiligheid van hun fietsende kind(eren), slechts 2% besteedt hier nauwelijks aandacht aan. De meeste ouders (83%) zorgen ervoor dat hun kind(eren) de verkeersregels goed genoeg kennen. Ook wordt de werking van het fietslicht belangrijk gevonden (71% zorgt ervoor dat deze werkt) en men controleert regelmatig of de banden nog hard genoeg zijn (61%). Een aantal ouders vergroot de veiligheid van hun kind op de fiets door ze een helm te laten dragen of door verschillende verkeerssituaties uit te leggen. Wat doet u om de veiligheid van uw kind(eren) te vergroten? Ik zorg ervoor dat mijn kind de verkeersregels goed genoeg kent Ik zorg ervoor dat het fietslicht werkt Ik controleer regelmatig of de banden nog hard genoeg zijn Ik controleer regelmatig of de remmen het nog goed doen Ik controleer de fiets van tijd tot tijd helemaal op overige gebreken Ik controleer of de fietsbel het nog doet Anders 13% 38% 42% 53% 61% 71% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Hoe gaan middelbare scholieren naar school? Er zijn onder de panelleden 139 ouders die een of meerdere kinderen hebben die op de middelbare school zitten. Van deze kinderen gaat de grootste groep doorgaans op de fiets naar school, vaak alleen of met een vriend of vriendin. 32% fietst doorgaans met een groep naar school. Hoe gaat/gaan uw kind/kinderen doorgaans naar school? Fietsend met een vriend/vriendin Fietsend, alleen Fietsend met een groep Met het openbaar vervoer Met de auto Met de brommer/scooter Lopend Met een taxi Met de snorfiets Anders Fietsend, samen met een volwassene Achterop de snorfiets Achterop de brommer/scooter Achterop de fiets 5% 5% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 14% 32% 52% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Verkeersveiligheid van fietsende middelbare scholieren De meeste ouders met middelbare scholieren die fietsend naar de middelbare school gaan (58%) besteden af en toe aandacht aan de veiligheid van hun fietsende kinderen. 34% besteedt veel aandacht aan de veiligheid van hun fietsende kinderen. Dit percentage ligt een stuk lager dan ouders met kinderen die naar de basisschool fietsen (34% tegenover 79%). Van de ouders die veel of af en toe aandacht besteden aan de veiligheid van hun kinderen die naar de middelbare school fietsen, besteedt het grootste deel aandacht aan de werking van het fietslicht (82%). Ook controleert een grote groep regelmatig of de banden nog hard zijn (61%) en of de remmen het nog goed doen (56%). Waar de ouders die fietsende kinderen hebben die naar de basisschool gaan het kennen van de verkeersregels erg belangrijk vinden, houden de ouders waarvan de kinderen naar de middelbare school fietsen minder vaak in de gaten of hun kind(eren) wel of niet de verkeersregels naleeft. 9

10 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Verkeersveiligheid oktober 2012 Wat doet u om de veiligheid van uw kind(eren) op de fiets te vergroten? Ik zorg ervoor dat het fietslicht werkt Ik controleer regelmatig of de banden nog hard genoeg zijn Ik controleer regelmatig of de remmen het nog goed doen Ik controleer de fiets van tijd tot tijd helemaal op overige gebreken Ik controleer of de fietsbel het nog doet Ik houd in de gaten of mijn kind de verkeersregels naleeft Ik laat het onderhoud aan mijn kind zelf over, maar houd in de Anders 14% 28% 28% 33% 50% 56% 61% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Verkeersveiligheid van middelbare scholieren die op de brommer gaan Onder de panelleden bevinden zich tevens enkele ouders die een of meerdere kinderen hebben die met de brommer of scooter naar de middelbare school gaan. Van deze ouders besteden de meesten af en toe aandacht aan de veiligheid van hun kind(eren). Op de vraag wat ze doen om de veiligheid van hun kind(eren) op de brommer of scooter te vergroten antwoordden de meeste ouders dat zij de brommer/scooter van tijd tot tijd helemaal controleren op overige gebreken. Wilt u ook uw mening geven over actuele sociale en maatschappelijke onderwerpen? Word dan lid van het Brabantpanel via Wanneer u zich (kosteloos) inschrijft als lid van het Brabantpanel ontvangt u 6 tot 8 keer per jaar via een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. U maakt iedere keer dat u meedoet kans op een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Meer informatie? Kijk voor meer informatie over het Brabantpanel op of neem contact op met Karin du Long of Eva Stultjens, beiden werkzaam bij het PON via (013) of Het Brabantpanel is een initiatief van het PON, kennis in uitvoering. 10

11 Brabantpanel 40: Verkeersveiligheid Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10 i

12 Beginpagina Welkom bij deze vragenlijst over verkeersveiligheid. Wij zijn benieuwd in welke mate u bezig bent met verkeersveiligheid en wat u zelf doet om de verkeersveiligheid in uw omgeving te vergroten. Wij stellen u daar graag een aantal vragen over. 1

13 Hoofdsectie Verkeersveiligheid 1. Waar denkt u aan bij verkeersveiligheid? U mag alles invullen wat in u opkomt (maximaal 1000 karakters). 2. Hieronder ziet u een aantal aspecten die volgens ons met verkeersveiligheid te maken hebben. Welke 3 van deze aspecten hebben volgens u het meest met verkeersveiligheid te maken? Dat andere mensen goed opletten Duidelijke verkeersregels Goed verlichte wegen Dat ik zelf goed oplet Goed onderhouden wegen Duidelijke verkeerssituaties (voorrang duidelijk, borden staan opde juiste plaats) Werkende stoplichten Dat andere mensen zich aan de regels houden (snelheid / bellen / door rood licht rijden, etc) Dat ik me aan de regels houd (snelheid / bellen / door rood licht rijden, etc) Anders, namelijk: 3. Niet iedereen is in het verkeer even bewust bezig met verkeersveiligheid. Sommige mensen gaan zorgeloos de weg op terwijl anderen op de weg continu bewust bezig zijn met veiligheid in het verkeer. Anderen zitten daar weer tussenin. Wij zijn benieuwd naar hoe dat bij u is: hoe bewust bent u in het verkeer bezig met verkeersveiligheid? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 5?...ben ik me nauwelijks bewust van verkeersveiligheid...ben ik me continu bewust van verkeersveiligheid Weet ik niet Niet van toepassing a. Als ik autorij, zonder passagiers... b. Als ik autorij, met passagiers... c. Als ik motorrij, zonder passagier... d. Als ik motorrij, met passagier... e. Als ik fiets, zonder passagier... f. Als ik fiets, met passagier... g. Als ik op de brommer/scooter zit, zonder passagier h. Als ik op de brommer/scooter zit, met passagier i. Als ik in mijn eentje loop j. Als ik met (mijn) kinderen loop 4. Kunt u op onderstaande schaal aangeven in welke mate u zich in het algemeen zorgen maakt over 2

14 a.?uw eigen verkeersveiligheid b....de verkeersveiligheid van uw naasten (gezins, familieleden, vrienden) Maak ik me (vrijwel) nooit zorgen over Maak ik me (vrijwel) altijd zorgen over Als zorgen_schaal(1) kleiner dan of gelijk is aan 3 EN zorgen_schaal(2) kleiner dan of gelijk is aan 3 Wat vindt u over het algemeen van de verkeersveiligheid in uw omgeving? Met uw omgeving bedoelen we in dit geval de plekken waar u zich vaak begeeft en met verkeer te maken hebben, dus ook de route van huis naar werk en andersom, of de route van huis naar de school van uw kinderen. 5. Waar maakt u zich daarbij zorgen om? 6. Wat vindt u over het algemeen van de verkeersveiligheid in uw omgeving? Met uw omgeving bedoelen we in dit geval de plekken waar u zich vaak begeeft en met verkeer te maken hebben, dus ook de route van huis naar werk en andersom, of de route van huis naar de school van uw kinderen. Zeer slecht Slecht Niet slecht, maar ook niet goed Goed Zeer goed Weet ik niet 7. Als u wilt kunt u uw antwoord hieronder toelichten. 8. Wat doet u er zelf aan om de verkeersveiligheid in uw omgeving te verbeteren? Meerdere antwoorden mogelijk. Niets Ik bel niet als ik rij Ik lees regelmatig artikelen/magazines over zaken die met verkeersveiligheid te maken hebben Ik volg wel eens cursussen over verkeersveiligheid (slipcursus, e bike training, et cetera) Ik zorg ervoor dat mijn voertuig (fiets / auto / motor et cetera) in orde is Ik houd me vrijwel altijd aan verkeersregels (gordel om, niet te hard rijden, niet drinken tijden het rijden, niet door rood rijden, etc) Ik doe vrijwilligerswerk dat met verkeersveiligheid te maken heeft (bijvoorbeeld klaar over) Ik probeer me zo sociaal mogelijk te gedragen op de weg (bijv. mensen de ruimte geven, fietsers voorrang geven als het regent) Ik maak melding bij de gemeente van onveilige situaties Ik luister niet naar harde muziek in de auto Ik sms niet als ik rij Ik spreek andere mensen aan op onveilig verkeersgedrag Ik luister niet naar muziek op de fiets Anders, namelijk: 3

15 9. Als u zichzelf een rapportcijfer zou moeten geven voor uw kennis van de verkeersregels die u dagelijks nodig heeft, welk cijfer zou dat zijn? Heeft u of een van uw naasten wel eens een verkeersongeval gehad? Met naasten bedoelen we een gezinslid, een familielid of een goede vriend/vriendin. Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, ikzelf Ja, een naaste Nee Wil ik niet zeggen Als ongeval(1) gelijk is aan 1 OF ongeval(2) gelijk is aan 1 Verkeersgedrag 11. Heeft deze ervaring ervoor gezorgd dat u voorzichtiger bent geworden in het verkeer? Ja Nee Soms wel, soms niet Wil ik niet zeggen Verkeersgedrag Verkeersveiligheid hangt nauw samen met het gedrag van verkeersdeelnemers. We weten vrijwel allemaal hoe ideaal verkeersgedrag eruit zou moeten zien, maar soms gaat het in de praktijk anders. We zijn benieuwd naar uw gedrag in het verkeer, ook als dat niet altijd ideaal is. Er zijn geen goede of foute antwoorden en uw antwoorden worden zoals altijd strikt anoniem behandeld en gerapporteerd. 12. Zou u van onderstaande gedragingen kunnen aangeven hoe vaak u het doet? Als u het niet wilt zeggen of als het niet van toepassing is kunt u dat ook aangeven. a. Te hard rijden met de auto of motor b. Te hard rijden met de brommer of scooter c. Bumperkleven d. Handsfree telefoneren tijdens het autorijden e. Telefoneren tijdens het autorijden zonder handsfree set f. Berichten versturen tijdens het autorijden g. Telefoneren tijdens het fietsen h. Berichten versturen tijdens het fietsen i. Harde muziek luisteren tijdens het autorijden (Vrijwel) nooit Soms Regelmatig Vaak Wil ik niet zeggen Niet van toepassing 4

16 j. Muziek luisteren tijdens het fietsen k. Met teveel drank op auto of motorrijden l. Met teveel drank op fietsen m. Bij een bestuurder in de auto stappen die teveel gedronken heeft 13. (vervolg) (Vrijwel) nooit Soms Regelmatig Vaak Wil ik niet zeggen Niet van toepassing a. Zonder helm brommer of scooterrijden b. Zonder licht fietsen c. Zonder gordel om autorijden d. Op de vluchtstrook rijden als dit niet is toegestaan e. Door rood rijden met de auto / motor f. Door rood rijden met de fiets / brommer / scooter g. Door rood lopen als voetganger h. Rechts inhalen op de snelweg i. Met zijn drieën of meer naast elkaar fietsen j. Parkeren waar dat niet is toegestaan k. Teveel kletsen met medepassagiers l. Op de stoep fietsen m. Me teveel bemoeien met kinderen op de achterbank 14. Als u ziet dat een bekende met teveel drank op achter het stuur wil stappen, hoe reageert u dan? Het gaat hier niet om een goede vriend, maar om een kennis. Niets, mensen moeten zelf weten wat ze doen Ik zou er graag iets van zeggen, maar vind dat niet gepast Ik zou er graag iets van zeggen, maar durf niet zo goed Ik zou er zeker iets van zeggen, maar uiteindelijk moet hij het zelf beslissen Ik zou er zeker iets van zeggen en deze persoon verbieden in de auto te stappen Anders, namelijk: Weet ik niet Vragen over uw verkeersdeelname 15. Welke van de onderstaande vervoermiddelen voor uw zakelijke, woon werk en privé reizen gebruikt u en hoe vaak? Vrijwel dagelijks Enkele keren per week Enkele keren per maand Enkele keren per jaar Vrijwel nooit a. Auto, als bestuurder alleen in de auto b. Auto, als bestuurder met passagiers c. Auto, als passagier d. Motor, als bestuurder e. Motor, als passagier f. Trein g. Bus / tram / metro h. Brom? of snorfiets, als bestuurder 5

17 i. Brom? of snorfiets, als passagier j. Brommobiel of minicar (max. 45 km/u) k. Scootmobiel l. Fiets m. Elektrische fiets n. Te voet 16. Heeft u een of meerdere kinderen die op de basisschool zitten? Ja Nee Ga verder met vraag Hoe gaat/gaan uw kind/kinderen doorgaans naar de basisschool? Bij meerdere kinderen meerdere antwoorden mogelijk. Lopend Achterop de fiets Achterop de brommer/scooter Achterop de snorfiets Fietsend, samen met een volwassene Fietsend, alleen Fietsend met een vriendje/vriendinnetje Fietsend met een groep Met de auto Met het openbaar vervoer Met een taxi Anders, namelijk: Als basisschool_vervoer(5) gelijk is aan 0 EN basisschool_vervoer(6) gelijk is aan 0 EN basisschool_vervoer(7) gelijk is aan 0 EN basisschool_vervoer(8) gelijk is aan 0 Heeft u een of meerdere kinderen die op de middelbare school zitten? 18. Hoeveel aandacht besteedt u aan de veiligheid van uw fietsende kind(eren)? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik besteed daar veel aandacht aan Ik besteed daar af en toe aandacht aan Ik besteed daar nauwelijks aandacht aan Ga verder met vraag Wat doet u om de veiligheid van uw kind(eren) te vergroten? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik zorg ervoor dat het fietslicht werkt Ik controleer regelmatig of de banden nog hard genoeg zijn Ik controleer regelmatig of de remmen het nog goed doen Ik zorg ervoor dat mijn kind de verkeersregels goed genoeg kent Ik controleer of de fietsbel het nog doet Ik controleer de fiets van tijd tot tijd helemaal op overige gebreken Anders, namelijk: 20. Heeft u een of meerdere kinderen die op de middelbare school zitten? 6

18 Ja Nee Ga verder met vraag Hoe gaat/gaan uw kind/kinderen doorgaans naar school? Bij meerdere kinderen meerdere antwoorden mogelijk. Lopend Achterop de fiets Achterop de brommer/scooter Achterop de snorfiets Fietsend, samen met een volwassene Fietsend, alleen Fietsend met een vriend/vriendin Fietsend met een groep Met de brommer/scooter Met de snorfiets Met de auto Met het openbaar vervoer Met een taxi Anders, namelijk: Als vervoer_middelbare(5) gelijk is aan 0 EN vervoer_middelbare(6) gelijk is aan 0 EN vervoer_middelbare(7) gelijk is aan 0 EN vervoer_middelbare(8) gelijk is aan Hoeveel aandacht besteedt u aan de veiligheid van uw kind(eren) dat naar de middelbare school fietst? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik besteed daar veel aandacht aan Ik besteed daar af en toe aandacht aan Ik besteed daar nauwelijks aandacht aan Ga verder met vraag Volgende vraag alleen voor kinderen die op de brommer/scooter naar sch 23. Wat doet u om de veiligheid van uw kind(eren) op de fiets te vergroten? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik zorg ervoor dat het fietslicht werkt Ik controleer regelmatig of de banden nog hard genoeg zijn Ik controleer regelmatig of de remmen het nog goed doen Ik controleer of de fietsbel het nog doet Ik controleer de fiets van tijd tot tijd helemaal op overige gebreken Ik laat het onderhoud aan mijn kind zelf over, maar houd in de gaten dat het gebeurt Ik houd in de gaten of mijn kind de verkeersregels naleeft Anders, namelijk: Als vervoer_middelbare(9) gelijk is aan 0 Heeft u tot slot nog opmerkingen over dit onderwerp of deze vragenlijst? 24. Hoeveel aandacht besteedt u aan de veiligheid van uw kind(eren) dat op de brommer/scooter naar de middelbare school gaat? Meerdere antwoorden mogelijk. 7

19 Ik besteed daar veel aandacht aan Ik besteed daar af en toe aandacht aan Ik besteed daar nauwelijks aandacht aan Ga verder met vraag Wat doet u om de veiligheid van uw kind(eren) op de brommer/scooter te vergroten? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik zorg ervoor dat het licht werkt Ik controleer regelmatig of de banden nog hard genoeg zijn Ik controleer regelmatig of de remmen het nog goed doen Ik controleer of de bel/claxon nog werkt Ik controleer de brommer/scooter van tijd tot tijd helemaal op overige gebreken Ik laat het onderhoud aan mijn kind zelf over, maar houd in de gaten dat het gebeurt Ik houd in de gaten of mijn kind de verkeersregels naleeft Anders, namelijk: 26. Heeft u tot slot nog opmerkingen over dit onderwerp of deze vragenlijst? Dit was het einde van de vragenlijst. U kunt uw antwoorden vastleggen door op [Verstuur] te klikken Indien u nog antwoorden wilt wijzigen, klik dan op [Terug]. 8

20 Afsluitende pagina Hartelijk dank voor uw medewerking! Als u wilt kunt u uw antwoorden opslaan in pdf of direct printen. U kunt dit venster afsluiten. 9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1 2 53% 5% 18% Ja, ik weet goed wat het programma inhoudt % Ja, ik weet een beetje wat het programma inhoudt % Ja, maar ik ken het alleen van naam % 24% Nee, ik ken het programma niet % Bekend met de slogan

Nadere informatie

15% 12% 11% 5% 4% 0% 20% 40%

15% 12% 11% 5% 4% 0% 20% 40% 1 2 Via een regionaal dagblad Via tv-spotjes Via een huis-aan-huisblad Via radiospotjes Weet ik niet meer Anders Via reclame op bus Via de actiedag van 2013 Via sociale media (Facebook, Twitter) Via mijn

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat we allemaal een stukje verkeersveiligheid in eigen hand hebben: overheden

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

VERKEERSQUIZZ. Veel plezier ermee!

VERKEERSQUIZZ. Veel plezier ermee! VERKEERSQUIZZ In opdracht van VVN Brabant hebben jongeren van Plattelandsjongeren.nl een quiz over veilig verkeer samengesteld. Tijdens deze quiz stelt een quizmaster de vragen die door de kandidaten in

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

AXA Rijgedragbarometer II

AXA Rijgedragbarometer II AXA Rijgedragbarometer II AXA Rijgedragbarometer Toelichting van de methodologie Onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van AXA in 0 Europese landen Steekproef België: 802 respondenten Deze 802 bestuurders

Nadere informatie

2 september Onderzoek: Verkeer en veiligheid

2 september Onderzoek: Verkeer en veiligheid 2 september 2017 Onderzoek: Verkeer en veiligheid Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van online onderzoek.

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Projectnummer: 11212 In opdracht van: Stadsdeel Zuid Steven Poppelaars MSc dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage ANWB Enquête Verkeer in de stad Uitkomsten Denk & Doe Mee-panel

Onderzoeksrapportage ANWB Enquête Verkeer in de stad Uitkomsten Denk & Doe Mee-panel Onderzoeksrapportage ANWB Enquête Verkeer in de stad Uitkomsten Denk & Doe Mee-panel Inleiding De ANWB onderzoekt hoe de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier kan worden gebruikt

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Smartphonegebruik in de auto

Smartphonegebruik in de auto Samenvatting Onderzoeksrapport Smartphonegebruik in de auto Juli 2014 1 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep: beginnende bestuurders auto in de leeftijd 17 tot en met 34 jaar; Doelgroep is afgezet tegenover

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Algemene informatie. Na het kijken Na het bekijken van de aflevering kunt u gebruik maken van de volgende lessuggesties.

Algemene informatie. Na het kijken Na het bekijken van de aflevering kunt u gebruik maken van de volgende lessuggesties. Algemene informatie Doelstellingen Na het zien van het televisieprogramma, het werken met het begeleidend materiaal en het oefenen op de site: weten de kinderen dat fietsen gezond is. kunnen de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Protocol vervoer leerlingen. Veilig fietsstoeltje. Fietsonderdelen te koop! De actie Op voeten en fietsen naar school. Vincent van Goghschool

Protocol vervoer leerlingen. Veilig fietsstoeltje. Fietsonderdelen te koop! De actie Op voeten en fietsen naar school. Vincent van Goghschool Protocol vervoer leerlingen De protocollen. Er zijn diverse protocollen op het gebied van verkeer: De school heeft een protocol vervoer leerlingen. Dit protocol is bedoeld voor het vervoer van leerlingen

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Carsten van Weelden Financieel risico voor berijder bij smartphone gebruik in auto Aantal ongelukken met 8% toegenomen Gebruik smartphone tijdens het rijden

Nadere informatie

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer Veilig in het verkeer Tegenwoordig hebben we het maar makkelijk. We kunnen overal naar toe waar we maar heen willen gaan. (Behalve misschien naar de maan). Met de bus of de boot. Met de trein of het vliegtuig.

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag 14 april 2015 Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

ELEKTRISCHE FIETSEN. Univé consumenten monitor. GfK maart 2016. GfK 2015 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets maart 2016

ELEKTRISCHE FIETSEN. Univé consumenten monitor. GfK maart 2016. GfK 2015 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets maart 2016 ELEKTRISCHE FIETSEN Univé consumenten monitor GfK maart 2016 1 Inhoudsopgave 3 7 36 39 Management Summary Opvallende resultaten Grafische samenvatting Onderzoeksresultaten Algemeen Verzekering Woon-werk

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Son over Verkeersveiligheid 12 november Paul Gondrie Voorzitter VVN Noord-Brabant

Informatiebijeenkomst Son over Verkeersveiligheid 12 november Paul Gondrie Voorzitter VVN Noord-Brabant Informatiebijeenkomst Son over Verkeersveiligheid 12 november 2015 Paul Gondrie Voorzitter VVN Noord-Brabant Inhoud presentatie - Wat is VVN - Activiteiten voor de doelgroepen - Cijfers verkeersveiligheid

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

Fietsveiligheid Marjan Hagenzieker IenM Masterclass Fietsveiligheid 3 september 2015 1

Fietsveiligheid Marjan Hagenzieker IenM Masterclass Fietsveiligheid 3 september 2015 1 Fietsveiligheid Marjan Hagenzieker IenM Masterclass Fietsveiligheid 3 september 2015 1 Bron: Götschi et al., 2015 2 1 Wat zijn gevolgen van meer fietsen? 2 Hoe ziet ontwikkeling fietsveiligheid er uit?

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Vervoer van kinderen Nederland

Vervoer van kinderen Nederland Vervoer van kinderen Nederland Hier een overzicht van de regels bij het vervoer van kinderen in de auto en op de motor, bromfiets en fiets. Hoofdregel voor vervoer van kinderen De basisregel is dat kinderen

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 1 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 1 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 1 Doelgroep Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs VOETen Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Spelletjesboekje. voor groot en klein SUPERHELD- Het hele jaar superveilig naar school

Spelletjesboekje. voor groot en klein SUPERHELD- Het hele jaar superveilig naar school Spelletjesboekje voor groot en klein SUPERHELD- Het hele jaar superveilig naar school Inhoud Spelletjes 6-7 jaar Kleur en ontdek de Superhelden-op-de-weg Maak de puzzel af Wie is er Superveilig op weg?

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Lesonderwerp. Doelstelling

Lesonderwerp. Doelstelling Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. Met behulp van post-its geven ze hun mening, op een schaal van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord. De leerlingen

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Resultaten Enquête 1

Resultaten Enquête 1 Resultaten Enquête 1 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Opzet en uitvoering... 4 4 Uitkomsten enquete... 5 4.1 Wat is de leeftijd van uw kind(eren) die op de basisschool zitten?... 5 4.2 Hoe ver woont u van onze

Nadere informatie

Vervoer van kinderen

Vervoer van kinderen Rechtshulpwijzer Vervoer van kinderen Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer van personen in personenauto s veranderd. Vanwege de veiligheid zijn deze aangescherpt. Heeft dit gevolgen voor het

Nadere informatie

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Samen op pad Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Logisch dus, dat ouders hun kinderen graag zo snel mogelijk veilig verkeersgedrag

Nadere informatie

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31 1. Geen geldige APK 90 2. rijbewijs is verlopen 60 3. het rijbewijs niet kunnen tonen 60 4. het kentekenbewijs of APK keuringsbewijs niet kunnen tonen 30 5. rijden zonder rijbewijs 220 6. rijden zonder

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen

Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Achtergrond Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen Onderzoeksdoel en onderzoeksopzet Steekproef Resultaten werkelijk gebruik Resultaten gebruik in verkeer Resultaten

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Rondetafelgesprekken Fiets filevrij Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Januari/februari 2013 Bart Christiaens (SOAB Adviseurs) Nulmeting snelfietsroutes

Nadere informatie

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom De Wegwijzer nr. 7 Maart 2012 Verkeerskrant van basisschool De Klimboom Voorwoord Beste kinderen en ouders, De afgelopen weken heeft onze verkeerswerkgroep weer gewerkt aan deze Wegwijzer. Een verkeerswerkgroep?,

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

1 Heeft u een elektrische fiets?

1 Heeft u een elektrische fiets? Fietsen De temperatuur wordt aangenamer de zon schijnt vaker tijd om de fiets uit de garage te halen. 8 1 Heeft u een elektrische fiets? (n=144) 7 68% 6 5 4 24% 8% Ja Nee, maar de volgende fiets wordt

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

1. Ga je lopen, fietsen of met de auto?

1. Ga je lopen, fietsen of met de auto? Auto of fiets? Je staat op het punt te vertrekken. Je eindbestemming is drie straten verderop op ongeveer 500 meter afstand. 6 5 4 5 1. Ga je lopen, fietsen of met de auto? 44% 3 2 1 Lopen Fietsen Met

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De quiz 4 rondes - ronde 1 regels als je fietst - ronde 2 verkeersweetjes - ronde 3 regels als je loopt - ronde 4 borden en tekens 5 vragen per ronde 10 seconden denken

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie