Werkdocument Bdo NORMEN VOOR DE KOSTEN VAN RIOLERING, VERHARDING TERREINAFWERKING VAN WOONGEBIEDEN. door. P.J.R.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument 1975-667 Bdo NORMEN VOOR DE KOSTEN VAN RIOLERING, VERHARDING TERREINAFWERKING VAN WOONGEBIEDEN. door. P.J.R."

Transcriptie

1 SMEDINGHUIS L E L Y S T A D Werkdocument Bdo NORMEN VOOR DE KOSTEN VAN RIOLERING, VERHARDING TERREINAFWERKING VAN WOONGEBIEDEN door P.J.R. Heesterman december 1975

2 Inhoud I. Inleiding 2. Definitie van het begrip "riolering, verharding en terreinafwerking" 3. Ontwikkelingsproces van een plan voor riolering, verharding en terreinafwerking 4. Invloed woningdichtheid 5. I, hoofdinfrastructuur 6. " hoogteverschillen in het terrein 7. " stedebouwkundig detailplan 8. t~ riolerings- en verhardingsplan 9. " terreinafwerkingsplan 10. II wijze van aanbesteding 11. It ontwikkelingsfase van het omringende gebied 12. " bodemgesteldheid 13. I, tempo bewoning en soort bewoners 14. Karakterisering gebied zuid te Lelystad 15. Mogelijkheden om met financiele normen te werken 16. ~e' niet-systematische methode 17. De systematische methode zonder kwantificering 18. De methode van kwantificering 19. Samenvatting

3 I. Inleiding Het is logisch, te veronderstellen, dat er een-relatie zal zijn tussen de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking enerzijds en kwaliteit van de woonomgeving anderzijds. Een ontwerper streeft uiteraard naar een hoge kwaliteit. Een ontwerper die de vrije hand heeft en niet wordt geremd door kostenbeperkingen, zal er in het algemeen vaker toe overgaan, om "dure" elementen in zijn ontwerp in te bouwen, dan een ontwerper die duidelijk en consequent in de financiele mogelijkheden beperkt wordt. Het is daarom in principe juist, dat er bij het maken van plannen vopr riolering, verharding en terreinafwerking van woongeb<eden (maar'ook van gebieden met andere bes'termning) ge~oogd wordt, om de kosten.te limiteren. Voor wat betreft woongebieden zijn de kosten per waning daarbij e& bruikbare parameter. Een sluitend systeem voor een limitering van de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking is er bij de R.1J.P. tot nu toe niet. Er is weliswaar een paar keer een bedrag per woning als limiet gesteld en dit bedrag is dan inderdaad bij de uitvoering aangehouden. Aan de vaststelling van dit bedrag ontbreekt tot nu toe echter een exacte basis, die maakt dat het bedrag vatbaar zou zijn voor een systematische discussie. In dit werkdocument wordt ingegaan op de vraag, of het mogelijk is, om ten aanzien van dit onderwerp wat dichter bij het doe1 te komen. Voor dit werkdocument zijn gegevens aangedragen door ir. Van Schaik, ing. Versprille, ing. De Hoog, ir. Rijniersce, drs. Renkema en indirect door ir. Smid. Dit werkdocument is geschreven naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door beleidsfunctionarissen. De schrijver stelt zich voor, het werkdocument met een mondelingen toelichting of een begeleidende nota aan te bieden aan de belangstellenden. Een lezer die dit werkdocument onverhoopt ontvangt zonder mondelinge of schrifte1i.jke toelichting zal (in dat geval terecht) menen, dat het onderwerp onvolledig of eenzijdig is behandeld. In zo'n geval wordt men verzocht contact op te nemen met de schrijver. Voor goed begrip van de behandelde materie is het van belang, dat een lezer van dit werkdocument weet, dat het meeste van wat hier behandeld wordt; all&& betrekking heeft op de typische R.1.T.P.-situatie. 2. Definitie van het begrip "riolering, verharding en terreinafwerking Onder de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking van een woongebied wordt in dit werkdocument verstaan de kosten van een aantal werken, die uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van de hoofdafdeling Stedebouw en Openbare Werken (begrotingsartikel "bouwkundige werken"). Onder "riolering en verharding" wordt begrepen: - het aanleggen van een droogweer-riolering (vuilwater-riolering) en van een regenwaterriolering e.e.a. exclusief huisaansluitingen, - het aanleggen van de verharding van wegenm.u.v. de laatste asfaltlaag bij asfaltwegen, - het aanleggen van de nodige werken voor beheersing van het waterpeil in grachten, - de nodige bruggen en duikers in grachten. Onder "terreinafwerking" wordt begrepen: - het afwerken van wegen en straten met parkeervoorzieningen,

4 trottoirbanden, inritbanden, keermuurtjes,.stoepjes, trapjes, etc., - het herstraten van klinkerbestrating, het uitvullen van asfaltverhardingen en het aanbrengen van de toplaag van deze verhardingen, dit alles voor zover nodig ten behoeve van het bewoonbaar stellen van het woongebied in kwestie, - het aanleggen van trottoirs, voet- en fietspaden, - het inrichten van kinderspeelplaatsjes, - het aanbrengen enverwerken 'van zwarte grond tenbehoeve van grasaanleg en beplantingen. In het kader van dit werkdocument worden de volgende kostencategorie& - niet.meegerekend als kosten van riolering, verharding en terreinafwerking: a. de verwervingskostenvan grond, b. 'de kosten van de stedelijke zandopspuiting, c. de kosten van de drainage en van het herstel daarvan tijdens en na de bouwfase, d. de'kosten van de hoofdontwatering (stadsgrachten, rioolgemalen, persleidingen), e. de kosten van de hoofdinfrastructuur (stadshoofdwegen), f. de kosten van viaducten voor voetgangers en fietsers over stadshoofdwegen, g. de kosten van straatverlichting, h. de kosten van aanleg van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, centraal antenne-systeem), i. de kosten vanhuisaansluitingen op het rioolstelsel, j. de kosten van inzaaien van gras en aanbrengen beplanting, k. de kosten van onderhoud na de eerste oplevering van de werken, 1. de rente van investeringen tijdens de uitvoeringsfase, m. indirecte kosten (voorbereiding, directievoering, toezicht). Een aantal van de zaken,die hierboven zijn genoemd als "wel" of "niet" begrepen onder de verzamelpost "riolering, verharding en terreinafwerking" zal in de praktijk gedeeltelijk we1 en gedeeltelijk niet, soms we1 en soms niet worden "meegenomen" in een riolering- en verhardings bestek of in eenterreinafwerkingsbestek. Degrens van wat er nu nog we1 en wat er niet meer onder valt is in concrete gevallen moeilijk exact vast te leggen. Dit betekent uiteraard, dat een norm of vuistregel voor de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking dus doorgaans een ietwat "zacht" getal zal zijn. 3. Ontwikkelingsproces van een plan voor riolering, verharding en terreinafwerking In diverse stadia van de ontwikkeling van een stedebouwkundig plan worden zaken vastgelegd, die uiteindelijk invloed uitoefenen op de kosten per woning, begrepen onder het begrip "riolering, verharding en terreinafwerking". De vroegste fase waarin deze kosten voor een deel worden vastgelegd is de fase van het programma van eisen van een woongebied, n.1. als beslist wordt over de woningdichtheid of het aantal woningen, dat in een bepaald gebied moet komen. In een volgende fase wordt een plan in hoofdzaken vastgesteld. Hierbij wordt 0.a. vastgelegd, hoe het ontsluitings-systeem van het woongebied in het algemeen zal zijn en of er a1 of niet aanzienlijke hoogteverschillen in het plan zullen voorkomen. Deze beslissingen hebben uiteraard kosten-consequenties.

5 Hierna wordt een stedebouwkundig detailplan (matenplan) gemaakt. In dit stadium wordt de verkaveling ontworpen en worden de verkeersvoorzieningen en het ontsluitingssysteem van de woningen vastgelegd. Deze beslissingen hebben uiteraard invloed op de kosten. Deze drie planstadia worden ontwikkeld door de afdeling Stadsontwikkeling. Normaliter wordt daarbij overleg gevoerd met de afdelingen Civieltechnische Werken, Bouwkundige Werken en eventueel Calculatie. Hierbij heeft 0.a. het kostenaspect de aandacht. De formele verantwoordelijkheid voor het plan ligt echter tot het gereedkonien van het matenplan bij de afdeling Stadsontwikkeling. Na deze drie planstadia wordt een riolerings- en verhardingsplan ontworpen door de afdeling Civieltechnische Werken. In dit stadium worden dimensies van constructies vastgesteld en wordt gekozen voor bepaalde materialen, hetgeen uiteraard kostenconsequenties heeft. Hierna worden terreinafwerkingsplannen gemaakt door de afdeling Civieltechnische Werken en beplantingsplannen door de afdeling Beplantingen of door een adviesbureau. In dit stadium worden voor wat betreft het civieltechnische werk nog een aantal materialen, constructies en andere details van het uit te voeren werk vastgelegd. Ook in dit stadium worden de nodige beslissingen genomen, die kostenconsequenties hebben. Als het ontwerpwerk is afgerond wordt een project aanbesteed, eventueel worden prijsonderhandelingen gevoerd; daarna wordt het werk uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van een werk hebben invloed op de kosten de weersomstandigheden, de conjunctuur, de ontwikkelingsfase van de omringende gebieden, de bodemgesteldheid en de soort bewoners en het tempo, waarin een woongebied bewoond gaat worden. De weersomstandigheden hebben weliswaar invloed op de kosten van uitvoering van een werk; in principe hebben ze echter geen invloed op de kosten die de RIJP aan de aannemer betaalt. Deze invloed wordt daarom in dit werkdocument verder niet behandeld. De conjunctuur komt tot uiting in indexcijfers. Voor zover de indexcijfers voorspelbaar zijn, kunnen ze in begrotingsbedragen, normen, richtlijnen, e.d. worden verwerkt. Dit schept geen problemen, die in het kader van dit werkdocument speciale aandacht behoeven. Alle overige in deze paragraaf genoemde omstandigheden oefenen een duidelijke beredeneerbare en analyseerbare invloed uit op de kosten per woning van de werken begrepen onder "riolering, verharding en terreinafwerking". In de hier volgende paragrafen wordt per paragraafvan telkens 66n aspect of een groep van verwante aspecten de invloed op de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking belicht. Vervolgens wordt een relatie gelegd met het woongebied Zuid te Lelystad (348 woningen, bestek 2374, rioleringen en verhardingen bestek 3511). 4. Invloed woningdichtheid Het is op zuiver theoretische gronden logisch verklaarbaar, dat een geringe woningdichtheid leidt tot hoge kosten per woning voor riolering, verharding en terreinafwerking. Per woning is er dan - zodanig men uitgaat van een zelfde systeem van stadsaanleg (verkavelingswijze, ontsluitingswijze) - meer strekkende meters straat, riolering, voetpad, etc. nodig. In werkdocument Bf van Renkema-Schoonbeek-Stassen "Verkavelingskosten woongebieden" is aan dit onderwerp (naast andere)

6 .. veel aandacht gegeven. Voor een aantal'verka~elin~st~pen en een aantal woningdichtheden zijn de verkavelingskosten berekend. Volgens dit we~kdocument kunnen de kosten uiteenlopen van f 3200 per woning tot f per woning. In deze getallen is zowel de invloed van het verkavelingstype, 'type auto-ontsluiting als woningdichtheid verwerkt. Uit de gegeven getallen blijkt (nog steeds volgens de berekeningen van bovengenoemde schrijvers) dan verder, dat de invloed van de woningdichtheid groter is dan de beide andere geanalyseerde invloeden. Als all6en gekeken wordt naar de getallen voor woningbouw in rijen en blokken, dan blijktdat de verkavelingskosten varisren tussen f 6000 en f 7000 per woning bij en dichtheid van 20 woningen per ha tot f f 4500per woning bij woningen per ha. Deze getallen betreffen de "verkavelingskosten" zoals gedefinieerd in genoemd werkdocument. Deze definitie is anders dan de definitie van kosten voor riolering, verharding en terreinafwerking volgens paragraaf 2 hierboven. Desondanks zouden theoretisch gezien de getalsverhoudingen ongeveer dezelfde moeten zijn voor de kosten volgens ieder van beide definities. De schrijver van dit werkdocument is echter van mening, dat de getallen van het PBA-document - hoewel theoretisch vermoedelijk juist - in praktischezin irreeel zijn. De theorie van de PBA-berekening is n.1. dat een zeker,type straat, type pad en type ontsluiting op zeker moment worden vastgesteld en dat met deze eenmaal vastgestelde typen diverse ontwerpen (matenplannen) kunnen worden gemaakt die alleen daarin van elkaar verschillen, dat het aantal woningen in een bepaald gebied niet het zelfde is. (Bij verschillende woningdichtheden blijft de verhouding van.woningen aan rijbaan en woningen aan voetpad de zelfde etc.). De stedebouwkundige werkelijkheid is echter, dat naarmate men m66r woningen in een gebied situeert (en dus bezuinigt op de kosten per woning) men niet consequent blijft vasthouden aan een eenmaal vastgesteld uitgangspunt voor wat betreft type ontsluiting, percentage woningen aan eenrijbaan, etc. In zijn totaliteit worden de kosten per woning van riolering, verharding en terrqinafwerking bij grotere woningdichtheid in het algemeen inderdaad,lager, maar het verschj.1 is in.de praktijk doorgaans minder groot, dan het PBA-document suggereert. Nacalculatie (voor zover mogelijk) van de kosten van ern aantal woonge-. bieden in Lelystad wijst in die richting. Als conclusievan deze piragraaf kan worden gest,eld, dat de woningdichtheid (die reeds in de structuurplanfase van een ontwerp wordt vastgesteld) een duidelijke invloed heeft op de kosten per woning van riolering, verharding en terreinafwerking. De,ze kosten per woning'zijn lager bij grotere woningdichtheid. De invloed is echter in zijn alge- - meenheid niet exact kwantificeerbaar. 5. Invloed hoofdinfrastructuur De hoofdinfrastructuur van een woongebied kan op heel verschillende manieren worden opgezet. Theoretisch zijn de volgende extremen denkbaar: a. Lintbebouwing langs wegen die er om een of andere reden toch a1 zijn, of om een andere reden dan woningbouw toch a1 worden aangelegd. Kosten riolering, verharding en terreinafwerking voor de woningbouw nihil. b. Een verkaveling met een dicht net van wijkontsluitingswegen zonder erffunctie die specifiek ten behoeve van de woringbouw worden aangelegd + de nodige woonstraten, woonhoven, ect. ter ontsluiting van de woningen. Kosten riolering, verharding en terreinafwerkhg zijn in dit geval hoog. In de praktijk wordt het eerste extreem (a) nergens meer toegepast

7 bij nieuwe ontwikkelingen op enige schaal. Maar er is in de praktijk w6l een duidelijk verschil tussen plannen met relatief weinig en met relatief veel weglengte aan wijkontsluitingswegen zonder erffunctie. De kosten per woning van riolering, verharding en terreinafwerking zijn in het laatste geval uiteraard hoger. De beslissingen hierover worden in een vroeg stadium van de planontwikkeling (plan in hoofdzaken) a1 vastgelegd. 6. Invloed hoogteverschillen in het terrein Een plan met veel hoogteverschillen leidt er uiteraard toe, dat de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking hoger zullen zijn dan ingeval het woongebied vlak wordt gehouden. Ook hierover heeft de besluitvorming a1 in een vroeg stadium-van de planontwikkeling plaats. 7. Invloed stedebouwkundig detailplan Het stedebouwkundig detailplan heeft invloed op de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking om redenen die min of meer analoog zijn aan 'de kostenverschillen, beschreven in paragraaf 5 hierboven. Ten aanzien van de auto-ontsluiting zijn allerlei principes denkbaar, die zich in het algemeen bewegen tussen twee extremen: a. het merendgel van de woningen is alleen ontsloten d.m.v. paden, toegankelijk voor voetgangers en fietsers; de auto's worden geconcentreerd op parkeerplaatsen op enige afstand van de.woningen. b. alle of vrijyel alle woningen liggen direct aan een voor auto's toegankelijke straat of hofje. De kosten van riolering, verharding en terreinafwerking zijn bij principe a vrijwel altijd lager dan bij principe b. In het in paragraaf 4 reeds aangehaalde werkdocument Bf is hiervoor een kostenverhouding berekend, die kan varizren tussen 2 en 23 % megrkosten bij principe b. Dit zijn de kostenverhoudingen voor "verkavelingskosten" volgens de definizring van werkdocument Bf. Vermoedelijk ligt deze verhouding niet wezenlijk anders bij,kosten voor riolering, verharding en terreinafwerking volgens de definitie van paragraaf 2 hierboven. In het stadium van het stedebouwkundig detailplan wordt verder ook vastgelegd in hoeverre woningen eenzijdig of tweezijdig worden ontsloten. Eenzijdige ontsluiting is uiteraard goedkoper dan tweezijdige. Zolang de tweede ontsluiting bestaat uit een eenvoudig voetpad zijn de kostenverschillen niet groot; de verhardingskosten zijn in dit geval laag en extra 'riolering vergt dat in dat geval niet. Tweezijdige auto-ontsluiting is echter direct aanzienlijk duurder per woning dan eenzijdige. Alles bijeengenomen kan geconcludeerd worden, dat in het stadium van het stedebouwkundig detailplan beslissingen worden genomen die een aanzienlijke invloed hebben op de kosten per woning van riole'ring, verharding en terreinafwerking. Dit is dus nog v65rdat begonnen wordt met het eigenlijke civieltechnische ontwerpwerk. 8. Invloed riolerings- en verhardingsplan Er zijn ontwerptechnisch vier groepen van omst?ndigheden die - als het stedebouwkundig detailplan eenmaal vastligt - invloed hebben op de kosten per woning in een bepaald riolerings- en verhardingsbestek. Deze groepen zijn: a. de dimensionering van de voorzieningen b. de materiaalkeuze c. de uit de situering van het betrokken gebied voortvloeiende technische eisen

8 d. de randvoorwaarden die samenhangen met riolerings- en verhardingsbestekken van aangrenzende woongebieden. - Ad a-i De civieltechnisch ontwerper kan na vaststelling van het stedebouwkundig detailplan slechts betrekkelijk weinig afmetingen zelf vaststellen. ~egbreedtes, padbreedtes, e.d. liggen doorgaans a1 vast. Binnen bepaalde marges kunnen funderingsdikte en verhardingsdikte van wegen en straten nog gekozen worden. Ad b. Ten aanzien van de materiaalkeuze heeft de civieltechnische ontweevrijwel onbegrensde mogelijkheden die de kosten beinvloeden. Zowel de principe keus, die telkens moet worden gedaan (asfalt of klinkers, beton, eterniet of kunststofbuizen), als de kwaliteitskeus binnen de groepen (soort klinkers, soort eterniet, soort kunststof) maken een grote spreiding in de kosten mogelijk. - Ad c. Als het gebied in kwestie tussen andere woongebieden en een rioolgemaal komt te liggen moet soms rioolwater van andere woongebieden worden afgevoerd via het te rioleren gebied. Dit betekent dieper gelegen riolen en soms grotere buisdiameters dan ingeval alleen het rioolwater van het "eigen" gebied moet.worden verwerkt. Dit be'invloedt uiteraard de kosten van de riolering per woning, in het betrokken "einenl'.. eebied.. - ~d d. De *iole=ingen en de verhardingen die nodig zlln voor een bepaa~a woongebied zijn niet altijd precies de ielfde als de rioleringen en verhardingen die begrepen zijn in een riolerings- en verhardingsbestek voor een bepaald woongebied. Vaak ligt een wijkontsluitingsweg of een gewone::woonstraat tussen twee woongebieden. Hij wordt dan a;ngelegd in het bestek van het woongebied, dat het eerst ontwikkeld wordt. Zo zijn de rioleringen en verhardingen voor 348 woningen in Zuid in Lelystad (bestek 3511) aangelegd in Stukken van de Zandbank en de At01 hebben echter een functie zowel voor het woongebied Zuid, als voor Noord als voor 1.2.2,Zuid-Oost (49 patio-woningen Gors). De betreffende stukken van respectievelijk de Zandbank en de At01 zijn in : het kader van andere bestekken aangelegd in Als men allgn de kosten van bestek 3511 betrekt op de 348 woringen van gebied Zuid rekent men dus in feite niet alle kosten van de riolering en verharding die nodig zijn voor gebied Zuid mee. In andere riolerings- en verhardingsbestekken kan zich uiteraard het tegengestelde verschijnsel voordoen. Alles bijeengenomen kan worden geconcludeerd, dat de civieltechnische ontwerper grote invloed kanhebben op de kosten per 3woning van rio'- lering en verharding. In sommige gevallen worden de kosten verder ook be'invloed door de samenhang met andere woongebieden. 9. Invloed terreinafwerkingsplan Ook bij de terreinaf~erkings~lannen heeft de civieltechnische ontwerper zzr ruime keuzemogelijkheden, die de kosten beinvloeden. Evenals bij het ontwerpen van &oleringen en verhardingen is. er bij het ontwerpen van terreinafwerkingen weer telkens een principe-keus mogelijk ten aanzien van de toe te passen materialen (steenachtig of hout, keien of tegels) en verder een kwaliteitskeus binnen de groepen (brede of smalle trottoirbanden, grote of kleinetegels, siertegels of gewone tegels, etc.). Verder heeft de c,ivieltechnische ontwerper een grote invloed op de kosten door het kiezen van oplossingen die uitvoeringstechnisch gecompliceerd of juist eenvoudig zijn. ' 10. Invloed wijze van aanbesteding Openbare aanbesteding van werken leidt veelal tot lagere prijzen

9 dan aanbesteding op uitnodiging. Vanwege coerdinatie met andere werken is het echter soms gewenst, om een bepaalde aannemer in een bepaald gebied te laten werken (grotere efficiency, dus lagere kosten in groter verbacd). Dit kan er toe leiden, dat voor een bepaald werk "an sich" niet de goedkoopste oplossing wordt gekozen. 11: Invloed ontwikkelingsfase van het omringende gebied Tot een zeker stadium wordt uitvoering van werken eenvoudiger (dus goedkoper) naarmate de omgeving verder ontwikkeld is. Redenen hiervoor zijn 0.a. dat dan meer arbeiders ter plaatse kunnen wonen (minder reisuren en reiskosten, die door de aannemer betaald worden) en dat meer reparatie- en huurmogelijkheden voor het voor de uitvoering van het werk nodige materieel ter plaatse voorhanden zijn. Op het ogenblik is door deze verschillen de uitvoering van werken in Lelystad goedkoper dan in Almere. 12. Invloed bodemgesteldheid In terrein, dat voorzien is van een zandopspuiting van een meter dik, moet voor de aanleg van rioleringen (vooral dieper liggende rioleringen) vaak gegraven worden tot in de onder het opspuitzand liggende klei. Naarmate deze kleilagen slapper zijn wordt dit graafwerk moeilijker, dus duurder. Om deze reden is aanleg van rioleringen in het oosten van Lelystad soms goedkoper dan in het westen en is de aanleg in Lelystad gordkoper dan in Almere. 13. Invloed tempo bewoning en soort bewoners Het maakt bij de terreinafwerking verschil of in een woongebied hoofdzakelijk voor particulieren gebouwd wordt of dat er hoofdzakelijk huurwoningen in de sociale sector in aanbouw zijn. In het eerste geval komt de bewoning van het gebied betrekkelijk traag op gang en zijn de bewoners, die w6l in een vroeg stadium hun woning betrekken, bereid genoegen te nemen met een voorlopig niet volledig afgewerkte omgeving. In het tweede geval worden vrij grote woongebieden in zeer korte tijd volledig bewoond. De betreffende huurders dringen aan op een redelijke mste van terreinafwerking. Vooral omdat in die situatie vaak niet te vermijden is, dat de aannemer die de woningen bouwt, nog niet alle terreinen hceft ontruimd op het moment dat er ook a1 grote aantallen bewoners zijn, zijn op grote schaal tijdelijke voorzieningen nodig (rijplaten voor voetgangers bijvoorbeeld). Dit werkt uiteraard kostenverhogend. Een gebied met micidcnstands-huurwoningen (1.2.3 Zuid te Lelystad bijvoorbeeld) neemt een tussrnpositie tussen de beide geschetste uitersten in. 14. Karakterisering van gebied Zuid te Lelystad Als de hierboven genoemde feiten betrokken worden op gebied Zuid te Lelystad (348 woningen, bestek 2374, rioleringen en verhardingen bestek 3511) kan ten aanzien de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking het volgende geconcludeerd worden: - Woningdichtheid is 36 woningen per ha. Dit is voor Lelystadse begrippen vrij hoog. De kosten van riolering, verharding en terreinafwerking kunnen daardoor per woning relatief laag zijn. - In het woongebied in engere zin bevinden zich geen wijkontsluitingswegen zonder erffunctie. De kosten van riolering, verharding en terreinafwerking kunnen daardoor per woning relatief laag zijn. - Er zijn veel hoogteverschillen. De kosten van riolering, verharding,

10 maar vooral terreinafwerking worden daardoor per woning'relatief hoog. - Een groot deel vande woningen is alleen door fiets- en voetpaden ontsloten; er is een duidelijke concentratie van auto's op parkeerterreinen. De kosten van riolering, verharding en terreinafwerking kunnen daardoor per woning relatief laag zijn. - De meeste woningen zijn Znzijdig ontsloten. De kosten van riolering,., verharding en terreinafwerking kunnen dus per woning laag zijn Bestek 3511 is niet een op zichzelf volledig riolerings- en verhardingsproject voor de 348 woningen van bestek Ook stukken Zandbank en Atol, die drie jaar eerderzijn aangelegd, vormen een onmisbaar onderdeel van het geheel. Als men de'kosten van die stukken niet (voor een deel) meetelt komt men op relatief lage kosten perwoning voor de riolering en verharding van Zuid. - De ontwikkelingsfase van het omringende gebied is de "normale" voor Lelystad. - De bodemgesteldheid in gebied'l.2.2 Zuid is "nor~aal" tot "vrij goed"; gemeten naar Lelystadse maatstaven. - Het tempo waarin gebied Zuid bewoond gaat worden zal vermoedelijk hoog zijn, hetgeen kan leiden tot relatief hoge kosten per woning voor de terreinafwerking (dit moet echter nog blijken). Een aantal andere aspecten die invloed op de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking hebben, wordt buiten beschouwing gelaten omdat beoordeling van die aspecten een te subjectieve zaak is (materiaalkeus e.d.). Alles bijeen genomen vertoont gebied Zuid te Lelystad een aantal aspecten, die maken, dat de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking per woning op een relatief laag bedrag kan uitkomen; alleen het feit, dat het gebied nogal wat hoogteverschillen vertoont en mogelijk het feit, dat het tempo van bewoning van het gebied hoog kan., liggen, wijzen in de richting van relatief hoge kosten per woning.! 15. Mogelijkheid om te werken met f inancizle normen In de voorgaande paragrafen is aangetoond, dat het werken met financiele normen voor de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking geen eenvoudige zaak is. In principe kan het zinvol zijn, dat bij planontwikkeling en bij beleidsvoering gewerkt wordt met financisle normen of vuistregel voor deze zaken. Hoewel niet eenvoudig, is dit uiteraard we1 mogelijk. In principe zijn drie manieren denkbaar. Schrijver van dit werkdocument hanteert voor deze drie manieren de namen: le. de niet-systematische methode ze. de systematische methode zonder k&antificering 3e. de methode van kwantificering. Dit zijn weinig elegante namen. De schrijver van dit document weet helaas geen betere namen te bedenken en houdt zich aanbevolen voor suggesties. De beide eerste 'van de drie hierboven genoemde methodes van "werken met normen" zouden bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegepast kunnen worden zonder dat ingrijpende wijzigingen in de structuur van de dienst noodzakelijk zijn; dit geldt duidelijk - niet voor de derde methode. De drie methodes worden hieronder in aparte paragrafen nader beschouwd. 16. De niet-systematische methode Dit is de methode, die de laatste tijd wordt toegepast bij riolerings-,

11 verhardings- en terreinafwerkingsbestekken in Lelystad. Men gaat in eerste instantie uit van een op ietwat arbitraire gronden vastgesteld normbedrag voor de kosten per woning van riolering, verharding en terreinafwerking (in het geval van Zuid f 5200 per woning). Dit bedrag wordt uiteraard periodiek (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) herzien wegens de algemene kostenstijging (of waardevermindering van het geld). Hiermee is direct 6En van de beide principizle moeilijkheden van deze methode gesignaleerd. Kostendeskundigen zijn het n.1. niet eens over een alom geldende kostenindex voor werken in de categorie rioleringen, verhardingen en terreinafwerking. Als dit het enige bezwaar tegen deze methode zou zijn, zou er evenwel best mee te werken zijn. In de loop van de tijd kan men n.1. het oorspronkelijk vrij arbitrair vastgestelde normbedrag steeds beter verantwoord of "harder" maken. Zolang bij het merendeel van de plannen blijkt, dat er na enig "snoeiwerk" doorgaans een redelijk plan binnen de kosten-norm valt te realiseren, mag men concluderen, dat de norm verantwoord is. Indien het merendeel van de geproduceerde plannen van redelijke kwaliteit is en er vrijwel nooit problemen zijn om binnen de kostennorm te blijven, is deze naar alle waarschijnlijkheid te hoog gesteld en kan hij lager wordt vastgesteld. Indien het ook na veel heen en weer praten bij herhaling niet lukt om plannen op redelijke wijze binnen de kostennorm te realiseren en de enige plannen waarmee dit wp1 lukt, duidelijk te pover zijn, is dat een aanwijzing, dat de norm waarschijnlijk te krap gesteld is en hoger moet worden vastgesteld. Er is echter n6g een bezwaar verbonden aan het werken met deze nietsystematische normstelling. Er wordt in het stadium, waarin men met de norm werkt g66n rekening gehouden met invloeden op de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking waaromtrent in een eerder stadium van de planontwikkeling reeds beslissingen zijn genomen of die onafhankelijk van het plan invloed hebben op de kosten. Bij ontwikkeling of bij beoordelingvan een stedebouwkundig detailplan kan dit gelden voor de invloeden die hierboven zijn behandeld in de paragrafen 4, 5, 6, 11, 12, 13 en eventueel 10. Bij riolerings- en verhardingsplannen komt daar dan nog de invloed bij, die behandeld is in paragraaf 7. Bij terreinafwerkingsplannen komt daar dan verder nog de invloed bij, die behandeld is in paragraaf 8. Dit alles leidt er toe, dat als een ontwerper of ontwerpgroep een plan heeft uitgewerkt, dat qua kosten boven de norm uitkomt, deze ontwerper of ontwerpgroep in de meeste gevallen meerdere argumenten ter tafel zal kunnen brengen, waarmee aannemelijk kan worden gemaakt, dat dat specifieke ontwerp we1 bijzonder duur m6et uitkomen. Van beleidszijde zal men bij toepassing van deze niet-systematische methode van werken met normen in een dergelijk geval weinig steekhoudende argumenten ter tafel kunnen brengen, waarmee men de argumenten van de ontwerper of de ontwerpers zakelijk kan weerleggen. In zijn uitwerking is deze niet-systematische wijze van normstelling dus lang niet altijd effectief. Het enige doel, dat er mee bereikt kan worden, is dat typische excessen in de kostenverhoudingen op een bepaald moment gesignaleerd kunnen worden, waardoor het beleid de gelegenheid heeft, in te grijpen. 17. De systematische methode zonder kwantificering Bij deze methode wordt, net als bij de vorige, een standaardnormbedrag voor de kosten per woning van riolering, verharding en terreinafwerking gehanteerd, welk bedrag in principe op de zelfde wijze wordt aangepast aan de ontwikkeling van het algemene kostenniveau en op de zelfde wijze "harder" wordt gemaakt.

12 .. Van de invloeden op de kosten, waaromtrent in een eerder stadium van de planontwikkeling reeds beslissingen zijn genomen of die onafhankelijk van het plan invloed uitoefenen op de kosten, wordt echter een systematische lijst vastgesteld en gebruikt bij de beoordeling. Deze lijst zou bij beoordeling van een stedebouwkundig detailplan dus kunnen bestaan uit de invloeden van de paragrafen 4, 5, 6, ll,, 13 en eventueel 10. Bij beoordeling van een riolerings- en verhardingsplan kan de invloed van paragraaf 7 worden toegevoegd en bij de beoordeling van een terreinafwerkingsplan bovendien de invloed van paragraaf 8. De ervaring zal vermoedelijk na vrij korte tijd leren, dat een op deze wijze samengestelde lijst van invloeden op de kosten onvol1edig:is; de lijst kan dan aangevuld worden naarmate de-., praktijkuitwijst, dat dat zinvol is. Bij de beoordeling van een bepaald plan dient men voor iedere invloed, die op de lijst voorkomt, vast te stellen, of die invloed bij het plan in kwestie als "kostenverhogend", "kostenverlagend" of "neutraal" moet worden gekarakteriseerd. Dit is op zichzelf a1 niet altijd eenduidig vast te stellen, maar die moeilijkheid zal in het algemeen we1 in redelijkheid oplosbaar zijn. Moeilijker wordt het, om het totaalresultaat van alle invloeden tezamen op het plan, dat men beoordeelt, te waarderen. Als een plan ten aanzien van alle invloeden "neutraal" blijkt te zijn, is het eenvoudig. In dat geval is er geen reden, waarom de kosten van het plan zouden moeten afwijken van de gestelde norm. Die situatie zal echter praktisch nooit voorkomen. Als een plan ten aanzien van enkele invloeden "neutraal" en ten aanzien van enkele andere invloeden "kostenverhogend" is, terwijl zich geen "kostenverlagende" invloeden in het plan voordoen, zijn er duidelijke redenen om te concluderen, dat voor dat plan hogere kosten dan volgens de norm verantwoord zijn. Als er naast "neutrale" alleen "kostenverlagende" en geen "kostenverhogende" invloeden zijn is bij het plan in kwestie uiteraard het tegengestelde het geval. Ook in die gevallen is het allemaal nog niet zo moeilijk. De realiteit zal in de praktijk doorgaans zijn, dat er bij de meeste plannen zowel "neutrale" als "kostenverlagende" als "kostenverhogende" invloeden aangewezen kunnen worden. En dan kanmen - niets concluderen. Als men geen kwantitatieve gegevens heeft kan men geen "kostenverhogende" invloeden laten "wegvallen" ten "kostenverlagende" invloeden. Men kan dus ook niet concluderen of er een "overschot" is aan "kostenverhogende" of aan "kostenverlagende" invloeden. De hier beschreven systematische met'hode van werken met normen zonder kwantificering resulteert dus ook in niet meer dan een betrekkelijk vrijblijvend interpreteren en bediscussigren van uitkomsten. Het inzicht in de kostenverhoudingen kan wat beter worden dan bij de niet-systematische methode van werken met kostennormen, zoals beschreven in paragraaf 16 hierboven. Dit alles leidt evenwel nog steeds tot niet veel meer dan de mogelijkheid, om excessen in de kostenverhoudingen op een' bepaald moment te signaleren-(en eventueel maatregelen te nemen als dergelijke excessen worden geconstateerd). 18. De methode van kwantificering De in de paragrafen 16 en 17 beschreven manieren van "werken met normen" voor de kosten per woning van rioleringen, verhardingen en terreinafwerking zijn op de keper beschouwd toch niet meer dan tamelijk onbeholpen methodieken. Het is zeker mogelijk, om een beter systeem te bedenken. Wat hier dan genoemd is de "methode van kwantificering" zou een dergelijke moge-

13 lijkheid kunnen zijn. Deze methode gaat, net als de beide voorgaande beschreven methodes uit van een (regelmatig aan te passen en "harder" te maken) basisnorm voor de kosten per woning van riolering, verharding en terreinafwerking. Echter is het systematisch afwerken van een lijst met invloeden op de kosten, zoals beschreven in paragraaf 17 hierboven, vervangen door een systeem van financi&lkwantificeerbare correctiefactoren voor ieder van de invloeden, beschreven in. de paragrafen 4, 5, 6, 11, 12, 13, en eventueel 7, 8 en 10. Hiermee verlaat men echter "ongemerkt" het onderwerp "werken met normen" of "werken met richtlijnen" en komt men terecht in'de problematiek "toerekening van kosten". Een dergelijke werkwijze en een beleidsvoering, afgestemd op deze werkwijze, is zeker mogelijk, maar dat zou we1 betekenen, dat er een heel ander soort organisatie nodig is, dan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in zijn huidige vorm. Zo is bij die figuur nodig, dat de kostenkant van het ontwerpwerk en de door de administratieve afdelingen gestelde eisen in een veel vroeger stadium van het ontwerpwerk een beslissende rol zullen moeten spelen. Er zal een intensief overleg nodig zijn tussen ontwerpers en administratieve afdelingen. De begrenzing van bestekken zal veel meer dan tot nu toe moeten warden afgestemd op de eisen, die gesteld worden door administratieve afdelingen. De administratie zal veel meer betrokken moeten worden bij de details van opdrachten voor wijziging of meeren minder werk tijdens de uitvoering. Het zal in veel gevallen in een bepaald stadium van de planontwikkeling om administratieve redenen niet meer mogelijk zijn, om wijzigingen in een plan nog door te voeren, hoe zinvol die wijzigingen op zichzelf ook zouden zijn-en hoe goed ze ook -,. in het beleid zouden passen. Men zal zowel bij de ontwerpende afdelingen als bij de administratieve afdelingen moeten leren, op een heel andere manier te werken, dan men tot nu toe gewend is. Het beleid van de dienst zal doelbewust gericht moeten wordenop deze andere werkwijze. De vergt een sterk gewijzigde instelling van de beleidsfunctionarissen. Indien op zeker moment besloten zou worden tot wijziging van het beleid in bovemomschreven zin, zal direct veel van de "speelruimte" die het beleid nu heeft, verdwenen zijn. Op korte termijn zal er voor wat betreft de in uitvoering komende werken echter nog niet zo heel veel veranderen. De greep op de kosten zal pas volledig doorwerken bij de projecten, waaraan nog niet concreet door ontwerpers wordt gewerkt op het moment, dat het nieuwe beleid gaat functioneren; dat zijn dus de projecten die 2 'a 3 jaar n2 de beleidsombuiging in uitvoering komen. Verder is het van belang, dat men zich realiseert, dat met een dergelijke beleidsombuiging een proces op gang komt, dat praktisch niet meer teruggedraaid kan worden en dat misschien na verloop van tijd heel wat verder blijkt te gaan, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Op een zeker moment is de situatie ber ikt, waarbij alle gegevens beschikbaar?i. zijn om werkelijke kosten per m grond of per woning met een bepaalde mate van nauwkeurigheid te berekenen. En de vraag is, of men dat nu wil. Men:.dient daarbij te bedenken, dat als dergelijke gegevens er eenmaal zijn, het moeilijk zal zijn, om tegen te houden, dat ze gebruikt zullen worden voor andere doeleinden, dan die waarvoor ze in eerste instantie bedoeld waren. 19. Samenvatting De kosten per woning voor een project van rioleringen, verhardingen terreinaf~erkin~ voor een woongebied worden door een groot aantal zaken be'invloed. Omtrent sommige van deze zaken worden reeds in een vroeg stadium van de planontwikkeling beslissingen genomen, die bepalend

14 , , zijn voor de later te maken kosten per woning van riolering, verharding en terreinafwerking. Verder zijn er omstandigheden, die invloed hebben op de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking onafhankelijk van het plan. Invloed op de kosten is er::door: - de woningdichtheid, - het type hoofdinfrastructuur, de hoogteverschillen,in het terrein, - de mate waarin de individuele woningen worden ontsloten voor autover- 2% keer, - de randvoorwaarden, die sarnenhangen met de fasering van de uitvoering van de werken, de materiaalkeuze van de constructies, - de eenvoud of de gecompliceerdheid van het ontwerp, - de wijze van aanbesteding van de werken, - de ontwikkelingsfase, waarin het omringende gebied zich bevindt, - de bodemgesteldheid, -: het tempo, waarin het woongebied bewoond gaat worden, - en nog een aantal andere zaken. Het is mogelijk, om zonder ingrijpende maatregelen op organisatorisch gebied, bepaalde methodes te ontwikkelen voor het werken met normen of vuistregels voor de kosten van riolering, verharding en terreinafwerking. Dit zijn dan methodes, die leiden tot conclusies, die niet systematisch analyseerbaar en niet kwantificeerbaar zijn. Met deze methodes kan worden bereikt, dat typische excessen in de kosten van riolerings-, verhardings- en terreinafwerkingsplannen op een bepaald moment worden gesignaleerd. In die gevallen is dan dus aanpassing van de plannen in een meer gewenste richting mogelijk. Wil men de kosten per woning van rio1ering;verharding en terreinafwerking min of meer systematisch analyseren of kwantificeren, dan is het nodig, dat ingrijpende reorganisaties worden doorgevoerd bij de afdelingen, die belast zijn met het ontwerpen en met de kosten-admini-. stratie van woongebieden. Dit vereist een duidelijke mentaliteits-ombuiging, ook bij de dienstleiding. Wezenlijk effect op de kosten van uitgevoerde werken zal merkbaar worden vanaf 2 'a 3 jaar na het moment van effectuering van de reorganisatie-maatreglen. Het zal vermoedelijk niet te vermijden zijn, dat de vele gedetail- leerde financizle gegevens, die hiermee be~chikbaar~komen, na verloop van tijd ook dienstbaar gemaakt zullen worden aan andere doeleinden, dan waarvoor ze in eerste instantie bedoeld waren..

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Peter Kroeze Dirk Ligtermoet In opdracht van en in samenwerking met : Adviesdienst Verkeer en Vervoer Carmen

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ministerie van verkeer en waterstaat r, BIBLIO?t-IEEK RlJt

Nadere informatie

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag 7 2.2

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Hoe trek je de CAR...

Hoe trek je de CAR... Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw Een praktische gids voor verzekeringsambtenaren Verzekerings Platform Overheden Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw VPO Werkgroep

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie