Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Doetinchem. November 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009"

Transcriptie

1 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Doetinchem November 2009

2 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben. In het plan staat hoe het is gesteld met de riolering, hoe het onderhoudt plaatsvindt, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en hoe de gemeente daar op in speelt. Ook de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van hemelwater en grondwater zijn in het GRP opgenomen. Het complete GRP staat op de website van de gemeente Doetinchem. Dit stuk is daar een samenvatting van. Niet vanzelfsprekend We vinden het heel vanzelfsprekend om de toilet door te spoelen of het douchewater door het putje te zien weglopen. Dat er 314 kilometer rioolbuis onder Doetinchem ligt om al het afvalwater en regenwater naar de zuivering te brengen, beseft bijna niemand. Laat staan wat de gemeente moet doen om te zorgen dat het zonder verstoppingen of in elkaar te zakken blijft werken. Tot ongeveer 1930 kenden veel inwoners van Nederland dit comfort niet. Mensen gingen niet naar het toilet, maar op een ton. Die werd regelmatig met een stinkende wagen opgehaald en vervolgens meestal in een sloot of rivier geleegd. Dat veranderde met de aanleg van riolering. Alle huizen kregen een aansluiting, en via putten op straat werd ook het regenwater naar de waterzuivering afgevoerd. Om te voorkomen dat bij heftige regenbuien de putten gingen drijven, kreeg het riool op verschillende plaatsen overlopen (overstorten) op sloten en vijvers. <kader: >Rioleringscijfers Rioolaansluitingen: Naar de gemengde riolering afwaterend verhard oppervlak: 481 hectare Lengte rioleringsbuizen: 314 km Inspectieputten: Straat- en trottoirkolken: Overstorten: 25 (afvalwater/regenwater gemengd) 30 (gescheiden riolering) Rioolgemalen: 34 Drukrioleringsunits: 508 Percelen met eigen zuivering (IBA): 123 <einde kader> Kwaliteitseisen Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan de bescherming van het milieu. Het water dat uit de riolering overstort, vervuilt het oppervlaktewater. Veel vissen overleven een hevige regenbui niet. Daarom

3 verlangt het rijk, dat het water dat uit de riolering stroomt aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Er mag maar een maximale hoeveelheid vuil vanuit de riolering op het oppervlaktewater komen. De gemeente voldoet voor de deadline van 1 januari 2010 aan deze basisinspanning. Om dat te bereiken heeft de gemeente maatregelen genomen om te voorkomen dat de riolering bij hevige regen het water niet aan kan, en op sloten en vijvers overloopt. Er zijn bijvoorbeeld grote putten gemaakt (bergbezinkbassins) die bij zware buien het water tijdelijk opvangen. Dan kan het geleidelijk weglopen als de bui over is. Bovendien is Doetinchem bezig om op plaatsen waar dat financieel verantwoord is het riool om te bouwen van een gemengd naar een gescheiden stelsel. Dit wordt afkoppelen genoemd. Het betekent dat schoon regenwater niet meer in de riolering komt maar in de grond zakt of naar een sloot loopt. Dat lost in één keer een paar problemen op: de verdroging van gebieden wordt aangepakt, de riolering stroomt bij zware buien niet over en de waterzuivering werkt beter. Waterkwaliteit De gemeente voldoet dus aan de basisinspanning, maar moet nog meer doen. Het rijk wil dat uiterlijk in 2015 de kwaliteit van sloten, vijvers en ander oppervlaktewater aan verschillende normen voldoet. Daarom is in 2007 het Stadswateronderzoek Doetinchem (WAKKER) uitgevoerd. De waterkwaliteit is vrijwel overal in orde, maar onder andere bij de vijver aan de Beukenhage en de waterpartijen in Dichteren ziet de gemeente mogelijkheden om het water schoner te maken. Doetinchem moet in 2015 ook kunnen aantonen dat het rioleringsstelsel klaar is om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. Dat betekent vooral dat de capaciteit voldoende moet zijn om zwaardere buien te verwerken.

4 Organisatie Gemeenten hadden altijd al de wettelijke taak om te zorgen voor een goede behandeling van het afvalwater. Sinds 2008 hebben gemeenten van het rijk ook de taak gekregen om overlast door regenwater en grondwater te voorkomen en te proberen op te lossen. Dat is een gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor afvalwater, regenwater en grondwater. Om de nieuwe watertaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, heeft de gemeente een enquête onder de bewoners uitgevoerd. Die informatie is onder andere gebruikt bij het maken van dit rioleringsplan. <kader>gemeentelijke taken Sinds 2008 heeft de gemeente de volgende watertaken: inzameling van het stedelijk afvalwater; inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding; transport van het ingezamelde stedelijke afvalwater naar het ontvangstpunt van de zuiveringsinstallatie; het verwerken van hemelwater en voorkomen van wateroverlast; zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert; streven naar een duurzaam milieu (bodem, oppervlaktewater) door lozing van zo weinig mogelijk afbreekbare of niet afbreekbare en/of vervuilende stoffen; het beperken van overlast voor de gemeenschap ; doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering binnen de afvalwaterketen. <einde kader> Waterkansen Om aan de ene kant nieuwe problemen te voorkomen en aan de andere kant het aanwezige water zo goed mogelijk te benutten, heeft de gemeente een waterkansenkaart gemaakt. Dat is een goed hulpmiddel om bij ruimtelijke ontwikkelingen optimaal met het water rekening te houden. De kaart geeft een beeld van onder andere grondwaterwinningen, intrekgebieden voor regenwater, waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, natte natuur en plekken met kansen voor stedelijke ontwikkeling en waterberging.

5 Samenwerking Het afvalwater uit Doetinchem en Gaanderen gaat voor het grootste deel naar de zuivering van het waterschap Rijn en IJssel in Etten,waar ook het afvalwater uit de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek naar toe gaat. Het afvalwater uit Wehl en Nieuw-Wehl gaat naar de zuivering in Wehl. De drie gemeenten en het waterschap bekijken hoe ze kunnen zorgen dat het totale systeem tegen zo laag mogelijke kosten zo goed mogelijk werkt. Ze doen dat binnen het Afvalwaterteam Etten. De organisaties hebben in 2006 het afvalwaterplan zuiveringskring Etten gemaakt, met scenario s om de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo goed mogelijk te benutten. Voorlopig is de capaciteit voldoende. Door de samenwerking zijn flinke besparingen mogelijk. Zo is er berekend dat door in Etten een nieuw gemaal aan te leggen en de gemalen van Braamt en Stokkum te vergroten, elders minder maatregelen nodig zijn. Daardoor halveren de totale investeringskosten. Een besparing van zo n De samenwerking binnen het afvalwaterteam is nu nog beperkt tot het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. De partners willen ook bij de regenwater- en grondwatertaken gaan samenwerken en op terreinen zoals communicatie de krachten bundelen. Waterschap De gemeente heeft met samen met het Waterschap Rijn en IJssel in 2003 een waterplan gemaakt. Hierin staat hoe de organisaties samen de waterkwaliteit in Doetinchem willen verbeteren. De doelen zijn onder andere dat er een gezond watersysteem is, dat de kans op overstromingen en wateroverlast zo laag mogelijk is en dat de kwaliteit van het oppervlaktewater goed is. Gemeente en waterschap willen dat onder meer bereiken door te zorgen dat in 2030 zeventig procent van het regenwater dat nu nog via de riolering wordt afgevoerd, in het gebied blijft waar het valt (afkoppelen). <kader>calamiteitenplan De gemeente heeft een calamiteitenplan, waarin voor allerlei mogelijke ongelukken en rampen is opgeschreven wat er moet gebeuren om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Tot nu toe komen

6 eventuele problemen met de riolering daarin alleen zijdelings of versnipperd aan bod. De komende tijd gaat de gemeente het calamiteitenplan op dat punt verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld helder opgeschreven wie wat doet als er gevaarlijke stoffen in de riolering zijn gestroomd, of als gemalen het begeven. <einde kader>

7 Afvalwater De gemeente sluit van alle nieuwe woningen en bedrijven binnen de bebouwde kom de afvoer van het huishoudelijk afvalwater op de riolering aan. Of ook bedrijfsafvalwater en proceswater via de riolering wordt afgevoerd, hangt vooral van de hoeveelheden en de samenstelling af. Soms kan het bedrijf het water zelf verwerken of nuttig gebruiken. De gemeente moet alle percelen aansluiten die op minder dan veertig meter van de riolering liggen. In het buitengebied zijn de afstanden vaak groter. Zeker als er andere woningen in de buurt liggen, zijn de aanlegkosten dan te hoog om een aansluiting te maken. In dat geval kan de gemeente de provincie om een ontheffing van de aansluitplicht vragen. Als die wordt verleend, moet de perceelseigenaar zelf een zuiveringssysteem installeren, zoals een septic tank. In Doetinchem hebben 123 percelen een Individuele Behandeling van het Afvalwater (IBA). De gemeente zorgt voor het beheer en het onderhoud. Bij hooguit tien percelen is de lozing van het afvalwater mogelijk nog niet in orde. De gemeente gaat een onderzoek doen om een nauwkeurig beeld te krijgen.. <kader:> Klachten en meldingen Meestal werkt de riolering prima. Toch komen er via (0314) en internet regelmatig klachten binnen bij het gemeentelijke meldpunt onderhoud. De gemeente onderzoekt die klachten en probeert ze op te lossen. De gemeente is naar aanleiding daarvan onderzoeken gestart en heeft maatregelen genomen (zie hoofdstuk grondwater ). Tussen 2005 en 2009 (de looptijd van het vorige GRP) kwamen de volgende klachten en meldingen binnen:

8 put- of kolkdeksel kapot 96 kolk verstopt 584 putdeksel/kolkdeksel rammelt 39 stankoverlast 126 storing drukriool/iba 818 verstopping riool (huisaansluitingen) 264 <einde kader> <kader: >Schoon water en sanitair in Nicaragua De gemeente steunt zusterstad La Libertad in Nicaragua, zodat ook de 6000 bewoners daar binnen drie jaar beschikken over schoon drinkwater en een goed functionerende riolering. Doetinchem werkt in het project samen met de Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS), het Waterschap Rijn en IJssel, waterbedrijf Vitens en adviesbureau LeAF. In 2009 worden 95 latrines geplaatst, komen er goten langs de straten en wordt het afvalwater gefilterd. Daarna volgen er meer voorzieningen. <einde kader>

9 Regenwater In het verleden werden in Nederland altijd gemengde rioolstelsels aangelegd. Daarin worden afvalwater en regenwater samen naar de waterzuivering gevoerd. Tegenwoordig is er een voorkeur voor gescheiden stelsels: het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie en het regenwater komt in de bodem of gaat via aparte buizen naar het oppervlaktewater. Een verbeterd gescheiden stelsel belast het milieu nog minder: het eerste regenwater met de rommel van de straat gaat met het afvalwater naar de zuivering en de rest gaat naar het oppervlaktewater. Doetinchem heeft in het gemeentelijke waterplan als doel vastgelegd dat in 2030 nog maar dertig procent van het regenwater naar de waterzuivering gaat. Die wens is er om verschillende redenen. Het is niet nodig om schoon regenwater naar de zuivering te brengen; De zuivering krijgt een gelijkmatiger stroom afvalwater en werkt daardoor efficiënter; Bij hevige regenbuien loopt het riool niet over en komt er dus geen afvalwater in sloten en vijvers; Als regenwater in de omgeving blijft waar het is gevallen, verdroogt het gebied minder. Het apart afvoeren van regenwater is extra belangrijk, omdat het door de klimaatverandering waarschijnlijk vaker harder gaat regenen en er langdurig perioden van droogte zijn. De gemeente gebruikt bij het behandelen van regenwater een aanpak in drie stappen. Het heeft de grootste voorkeur om regenwater ter plekke te laten infiltreren of te gebruiken. Blijkt dat onmogelijk, dan heeft rechtstreekse afvoer naar oppervlaktewater de voorkeur, boven afvoer op de riolering. Nieuwbouw Nieuwbouw moet aan het Bouwbesluit voldoen. Daarin staat dat regenwater op het eigen terrein moet worden opgevangen. Initiatiefnemers moeten bij het aanvragen van de bouwvergunning vermelden wat ze met het regenwater doen. De gemeente zorgt bij nieuwbouw altijd dat afvalwater en regenwater gescheiden blijven. Bij een verbouwing wordt gekeken of het mogelijk is om het regenwater op eigen terrein op te vangen. Daarbij wordt gekeken of de kosten en de baten tegen elkaar opwegen.

10 Bestaand gebied Als een weg onderhanden wordt genomen, of de riolering aan vervanging toe is, probeert de gemeente te zorgen dat het regenwater apart wordt afgevoerd. Een voorwaarde is dat dat tegen redelijke kosten kan. Het combineren van rioolwerkzaamheden met de aanpak van een weg heeft twee belangrijke voordelen: de kosten zijn lager en de overlast voor omwonenden is kleiner dan wanneer de werkzaamheden apart worden uitgevoerd. Schoon houden Het is alleen acceptabel om regenwater in de bodem te infiltreren of naar oppervlaktewater af te voeren als het schoon is. De gemeente bestrijdt het onkruid in afgekoppelde gebieden daarom niet met gif, maar door onkruid te verbranden of met heet water te besproeien. Op andere plaatsen gebruikt de gemeente nog wel chemische middelen. In 2010 zal overal in de gemeente worden overgeschakeld op methoden die het milieu ontzien. De gemeente stimuleert bouwers om bij nieuwbouw en verbouw geen materialen zoals lood, koper en zink te gebruiken. Deze logen uit, waardoor de deeltjes zich in het oppervlaktewater of in de bodem verspreiden. Er zijn goede alternatieven. De gemeente wijst ontwikkelaars en particulieren ook op de mogelijkheden om grasdaken aan te leggen. Die zijn mooi en houden het regenwater vast. Bewoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren door bij het bestrijden van onkruid geen chemicaliën te gebruiken en auto s niet op straat te wassen, maar in een wasstraat. <kader>afkoppelsubsidie De gemeente werkt aan een subsidieregeling, om bewoners te stimuleren regenwater in hun tuin vast te houden en niet naar de vuilwaterriolering te laten stromen. Bijvoorbeeld door het dakwater via de regenpijp in de bodem te laten infiltreren in plaats van het af te voeren naar het gemengde rioolstelsel. In totaal is ,- per jaar beschikbaar als subsidie voor het treffen van maatregelen en om de regeling bekend te maken en uit te voeren. <einde kader> Verbeteringen De gemeente heeft een aantal projecten uitgevoerd om regenwater van de riolering af te koppelen. Dat gebeurde op grote schaal in bijvoorbeeld De Huet, IJsseltuinen, de Hoop, Oosseld, Muziekbuurt, Schöneveld, Wehl en Nieuw Wehl. Op andere plaatsen zoals bij de Beukenhage, in Langerak, Gaanderen en Wehl zijn bergbezinkbassins geplaatst. De bassins vangen bij hevige buiten regenwater op, om te voorkomen dat afvalwater in oppervlaktewater terecht komt.

11 De komende tijd wordt de riolering op industrieterrein Verheulsweide verbeterd. Daar ligt in een groot gedeelte al een verbeterd gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater. Hierdoor gaat bij een regenbui het eerste regenwater naar de waterzuivering. Dat water neemt het vuil mee dat op straat ligt, zodat het niet in het oppervlaktewater komt. In een klein deel van Verheulsweide ligt nog een gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater, zodat het vervuilde regenwater in het oppervlaktewater terecht kan komen. De komende tijd wordt ook dit deel omgebouwd tot een verbeterd gescheiden stelsel. De gemeente gaat door met het treffen van dit soort maatregelen. De afkoppelkansenkaart uit 2009 geeft aan op welke plaatsen er reële kansen zijn om het riool zo aan te passen dat het alleen nog afvalwater afvoert en dat het regenwater in het gebied blijft.

12 Grondwater Door de Wet gemeentelijke watertaken is Doetinchem sinds 2008 voor het eerste aanspreekpunt geworden voor inwoners die last hebben van het grondwater. Om het bewoners makkelijk te maken, is het meldpunt onderhoud (telefoon (0314) , ook het loket voor grondwaterklachten. De gemeente onderzoekt alle klachten en vragen van burgers over grondwater in huis en tuin en gaat na waardoor klachten worden veroorzaakt. Omdat grondwater sinds 1 januari 2008 een gemeentelijke taak is, heeft de gemeente alleen de verplichting om problemen op te lossen, die na die datum zijn ontstaan. Bovendien moet zijn aangetoond dat de problemen langdurig zijn en veroorzaakt worden door de grondwaterstand op gemeentelijk terrein. Als een andere instantie dan de gemeente verantwoordelijk is voor de oplossing van een probleem, zorgt het meldpunt dat de klacht op de juiste plek komt. Dichteren De zorg voor het grondwater is een nieuwe taak. De gemeente heeft in 2008 aan de hand van ondoorlatende lagen in de bodem en de hoogte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand onderzocht waar zich grondwaterproblemen kunnen voordoen. Tegelijk is een enquête onder bewoners gedaan. Het blijkt dat onder een deel van de wijken Dichteren en de Huet een ondoorlatende laag ligt. Bovendien is de grondwaterstand daar op een aantal plaatsen vrij hoog. De gemeente besteedt extra aandacht aan deze problemen, onder andere door in 2010 een huis-aan-huis enquête te houden. Watertoets Een van de manieren om te zorgen dat geen overlast ontstaat, is door bij het maken of wijzigen van bestemmingsplannen standaard een watertoets uit te voeren. Er wordt dan onder andere gekeken of er grondwateroverlast kan ontstaan. Er is veel informatie over de grondwaterstand voorhanden, uit het gemeentelijke grondwatermeetnet. Verspreid over Doetinchem staan peilbuizen. Bij de voorbereiding van bouwprojecten worden vaak tijdelijk extra peilbuizen geplaatst om goed inzicht in de waterhuishouding te krijgen. <Kader:>Taken huiseigenaar Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor hun eigen bouwwerken en hun eigen grond en moeten zorgen voor een goede ontwatering van het eigen terrein. Het Bouwbesluit eist dat de woonkamer,

13 slaapkamers en andere ruimten waar mensen regelmatig verblijven waterdicht zijn. Die verplichting geldt dus niet voor kelders of kruipruimten. <einde kader>

14 Beheer en onderhoud Er ligt in de gemeente ongeveer 314 km riolering. Dat is van Doetinchem tot een eind voorbij Frankfurt of Luxemburg. De riolering moet uiteraard goed werken, daarom worden alle buizen regelmatig schoongemaakt, geïnspecteerd en waar nodig vervangen. Elk jaar worden alle straatkolken tweemaal gereinigd. Daarnaast wordt zo n veertig kilometer riolering gereinigd. Tien kilometer buis wordt gedetailleerd geïnspecteerd met een videocamera. Als daarbij wortelingroei of andere grote beschadigingen aan het licht komen, laat de gemeente een reparatie uitvoeren. Alle inspectieresultaten worden digitaal bewaard in het rioolbeheersysteem, om snel inzicht te hebben in de kwaliteit en verslechteringen te kunnen signaleren. Op verschillende plaatsen zijn waterdoorlatende verhardingen aangebracht, waardoor het regenwater in de grond kan zakken. Ze worden één keer per zeven jaar gereinigd met een aangepaste reinigingsmethode, zodat de verharding z n infiltrerende eigenschappen houdt. Verder zijn in verschillende gebieden infiltratievoorzieningen aangebracht, zoals infiltratieriolen. Dat is een (bewust) lekke rioolbuis waardoor het water in de grond kan zakken.. De gemeente gaat metingen doen om vast te stellen of de infiltratievoorzieningen en waterdoorlatende verhardingen nog goed werken. Vernieuwen Rioolbuizen gaan gemiddeld 60 jaar mee. De gemeente is daarom continu bezig met het vervangen van rioolbuizen. De afgelopen vier jaar werd in totaal 6,5 kilometer buis vernieuwd, en de gemalen werden onderhouden. Het elektrisch-mechanisch deel van vier gemalen werd vernieuwd en het elektrische deel van zeventien gemalen. Ze zijn nu op een centraal controlesysteem aangesloten, om op afstand te zien of ze goed werken.. <kader>informatie over leidingen

15 Het gebeurt regelmatig dat bij graafwerkzaamheden kabels en leidingen beschadigd raken. Dat levert vaak grote schade en ongemak op. De overheid wil problemen voorkomen. De Wet Informatieverstrekking Ondergrondse Netwerken regelt dat de eigenaren van kabels en leidingen elektronisch betrouwbaar kaartmateriaal beschikbaar stellen. De gemeente moet dat onder andere regelen voor het rioolstelsel. In het GRP is hier geld voor gereserveerd. <einde kader>

16 Meten De gemeente doet op een groot aantal plaatsen continu watermetingen. Dat heeft verschillende redenen. Er kunnen sneller storingen worden opgespoord, de meetresultaten helpen om het afvalwatersysteem optimaal in te stellen en het waterschap stelt sommige metingen verplicht, zoals overstortmetingen uit het gemengd rioolstelsel. In 2006 is een meetplan gemaakt, waarin is vastgesteld aan welke gegevens behoefte bestaat. Bovendien is gekeken op welke plaats de metingen het beste kunnen worden uitgevoerd en wat er met de meetgegevens gebeurt. De gemeentelijke rioolgemalen, randvoorzieningen en de riooloverstorten waarvoor het waterschap vergunningen heeft verleend, zijn aangesloten op een automatisch meetsysteem. Het systeem laat bijvoorbeeld zien of de pompen draaien, of er storingen zijn en hoeveel water er wordt overgestort. Eventuele problemen kunnen snel worden opgelost. De gemeente wil het meetsysteem uitbreiden. Er zijn ook vier neerslagmeters geïnstalleerd. Peilbuizen grondwater Verspreid over de gemeente staan peilbuizen om de grondwaterstand te kunnen vastleggen. De grondwatergegevens worden doorgegeven aan het landelijke loket van TNO. Tot medio 2009 ging een medewerker elke twee weken bij de buizen langs om de stand af te lezen. Binnenkort komen er continu metingen en worden de data digitaal vastgelegd op de centrale post van de gemalen. De gemeente kijkt of het grondwatermeetnet gebiedsdekkend is. Eventueel worden de hiaten opgevuld. Ook het waterschap en Vitens hebben grondwaterpeilbuizen in de gemeente. Er wordt gekeken of het nuttig is de meetnetten te koppelen.

17 Kosten De taken van de gemeente op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater vergen ongeveer 5 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van dat bedrag is nodig om het rioolstelsel in goede staat te h ouden. Daarnaast zijn er verschillende eenmalige kosten. Hieronder staat een globaal overzicht van de uitgaven voor de periode Activiteiten en kosten onderzoek planjaar kosten (EUR) Analyse van meetdata ,-- Verbeteren grondwatermeetnet ,-- Doorontwikkeling grondwaterloket ,-- Uitvoeren grondwaterenquête Dichteren en De Huet ,-- Opnemen riolering in calamiteitenplan ,-- Onderzoeken laatste niet aangesloten percelen ,-- Vervolgonderzoek afvalwatersysteem Etten ,-- Onderzoek extra personele inzet ,-- Basisrioleringsplannen samenvoegen tot één BRP Doetinchem ,-- Controle van niet op riolering aangesloten percelen ,-- Onderzoek naar foutieve aansluitingen op gescheiden stelsels ,-- Actualiseren gemeentelijk rioleringsplan en kostendekkingsplan ,-- Evalueren grote afkoppelprojecten Opstellen afkoppel uitvoeringsprogramma Onderzoek wijziging rioleringsheffing planperiode PM (uren) 2010 PM (uren) 2010 PM (uren)

18 Overdracht onderhoud en beheer gemalen aan Waterschap Rijn en IJssel 2010 PM (uren) Investeringen Ombouw gescheiden rioolstelsel Verheulsweide naar verbeterd gescheiden stelsel ,-- Aanleg stuwgebieden in bemalingsgebied Overstegen ,-- Afkoppelen verhard oppervlak jaarlijks vanaf ,-- Afkoppelsubsidies bij particulieren jaarlijks ,-- Oplossen klachten grondwateroverlast Maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering eerste 5 jaar ,--/jr PM Proef aanbrengen overstortmetingen in verbeterd gescheiden stelsels ,-- Controle werking infiltratievoorzieningen Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal Vlijtstraat, gemaal Gildenstraat, gemaal Plein Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal de Huet en Keppelseweg Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal Dichteren en Rijksweg Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal Wijnbergen, sportpark Zuid en Varkensweide , , , , ,--

19 Afkoppelen Bomenbuurt en omgeving Oosseld Vervangingen vrijvervalrioleringen en mechanische rioleringen Investeringslasten 2012 gemiddeld jaarlijks gemiddeld jaarlijks , , ,-- Exploitatie Samenwerking in de afvalwaterketen jaarlijks ,-- Meerkosten duurzaam bestrijden onkruid jaarlijks ,-- Open houden waterdoorlatende verhardingen iedere 7 jaar ,-- Werkzaamheden grondwaterloket jaarlijks ,-- Communicatie en voorlichting jaarlijks ,-- Informatiesysteem ondergrondse leidingen jaarlijks ,-- Inspecties en reinigen jaarlijks ,-- Beheer en onderhoud jaarlijks ,-- Schoonmaken wegen jaarlijks ,-- Personeelskosten jaarlijks ,- Dekking De kosten worden op twee manieren betaald. In de eerste plaats betaalt iedereen voor het aanleggen van een rioolaansluiting. Dat gebeurt bij nieuwbouwwoningen via de grondprijs. Wie later een aansluiting krijgt, betaalt aansluit- of aanlegkosten. Daarnaast betalen alle perceeleigenaren elk jaar een rioolheffing. Met dat geld betaalt de gemeente het onderhoud en eventuele vervangingen. In 2010 is de rioolheffing 159,-. De gemeente bekijkt in 2010 of het betalingssysteem wordt aangepast, zodat er bijvoorbeeld verschil wordt gemaakt in het type aansluiting van een woning of een bedrijf. Bewoners en bedrijven betalen naast het rioolrecht ook nog een Verontreinigingsheffing aan het waterschap. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd.

20 De gemeente voert de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit. Daarom is een projectregistratie ingevoerd, waarmee de tijdsbesteding, kostenbesteding en planning worden bijgehouden. Om te weten hoe de prestaties in Doetinchem te vergelijken met die in andere gemeenten, doet de gemeente mee met de Benchmark Rioleringszorg. In het onderzoek worden onderwerpen zoals de toestand en het functioneren van de riolering, milieu-inspanningen, uitgaven, organisatievermogen, gegevensbeheer, meldingen en klachten bekeken. In 2007 waren de prestaties op een gemiddeld niveau. Inmiddels zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Daarom verwacht Doetinchem bij het onderzoek in 2010 binnenkort bovengemiddeld te scoren. Vanwege de nieuwe watertaken stelt de gemeente een extra medewerker aan. In 2010 wordt onderzocht of de formatie daarmee op sterkte is.

21 Colofon: Basistekst: Witteveen+Bos, Deventer Tekst samenvatting: PronkScriptum, Deventer Foto s: Gemeente Doetinchem Cartoons: Henk van Ruitenbeek, Wageningen Vormgeving: Via Design, Twello Uitgave van de gemeente Doetinchem, november 2009

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Naam: Nanouk Meijer & Saskia van der Veen Begeleider: Nmb Datum: 21-11-2011 Vakken: Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Anw en Economie Inhoud

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 12 oktober 2014 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema: Water

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig Beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 Donker waar mogelijk, licht waar nodig 2 Voorwoord Inwoners van Doetinchem vinden het heel vanzelfsprekend dat de wegen, winkelgebieden en parkeer plaatsen

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie