Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Doetinchem. November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009"

Transcriptie

1 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Doetinchem November 2009

2 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben. In het plan staat hoe het is gesteld met de riolering, hoe het onderhoudt plaatsvindt, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en hoe de gemeente daar op in speelt. Ook de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van hemelwater en grondwater zijn in het GRP opgenomen. Het complete GRP staat op de website van de gemeente Doetinchem. Dit stuk is daar een samenvatting van. Niet vanzelfsprekend We vinden het heel vanzelfsprekend om de toilet door te spoelen of het douchewater door het putje te zien weglopen. Dat er 314 kilometer rioolbuis onder Doetinchem ligt om al het afvalwater en regenwater naar de zuivering te brengen, beseft bijna niemand. Laat staan wat de gemeente moet doen om te zorgen dat het zonder verstoppingen of in elkaar te zakken blijft werken. Tot ongeveer 1930 kenden veel inwoners van Nederland dit comfort niet. Mensen gingen niet naar het toilet, maar op een ton. Die werd regelmatig met een stinkende wagen opgehaald en vervolgens meestal in een sloot of rivier geleegd. Dat veranderde met de aanleg van riolering. Alle huizen kregen een aansluiting, en via putten op straat werd ook het regenwater naar de waterzuivering afgevoerd. Om te voorkomen dat bij heftige regenbuien de putten gingen drijven, kreeg het riool op verschillende plaatsen overlopen (overstorten) op sloten en vijvers. <kader: >Rioleringscijfers Rioolaansluitingen: Naar de gemengde riolering afwaterend verhard oppervlak: 481 hectare Lengte rioleringsbuizen: 314 km Inspectieputten: Straat- en trottoirkolken: Overstorten: 25 (afvalwater/regenwater gemengd) 30 (gescheiden riolering) Rioolgemalen: 34 Drukrioleringsunits: 508 Percelen met eigen zuivering (IBA): 123 <einde kader> Kwaliteitseisen Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan de bescherming van het milieu. Het water dat uit de riolering overstort, vervuilt het oppervlaktewater. Veel vissen overleven een hevige regenbui niet. Daarom

3 verlangt het rijk, dat het water dat uit de riolering stroomt aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Er mag maar een maximale hoeveelheid vuil vanuit de riolering op het oppervlaktewater komen. De gemeente voldoet voor de deadline van 1 januari 2010 aan deze basisinspanning. Om dat te bereiken heeft de gemeente maatregelen genomen om te voorkomen dat de riolering bij hevige regen het water niet aan kan, en op sloten en vijvers overloopt. Er zijn bijvoorbeeld grote putten gemaakt (bergbezinkbassins) die bij zware buien het water tijdelijk opvangen. Dan kan het geleidelijk weglopen als de bui over is. Bovendien is Doetinchem bezig om op plaatsen waar dat financieel verantwoord is het riool om te bouwen van een gemengd naar een gescheiden stelsel. Dit wordt afkoppelen genoemd. Het betekent dat schoon regenwater niet meer in de riolering komt maar in de grond zakt of naar een sloot loopt. Dat lost in één keer een paar problemen op: de verdroging van gebieden wordt aangepakt, de riolering stroomt bij zware buien niet over en de waterzuivering werkt beter. Waterkwaliteit De gemeente voldoet dus aan de basisinspanning, maar moet nog meer doen. Het rijk wil dat uiterlijk in 2015 de kwaliteit van sloten, vijvers en ander oppervlaktewater aan verschillende normen voldoet. Daarom is in 2007 het Stadswateronderzoek Doetinchem (WAKKER) uitgevoerd. De waterkwaliteit is vrijwel overal in orde, maar onder andere bij de vijver aan de Beukenhage en de waterpartijen in Dichteren ziet de gemeente mogelijkheden om het water schoner te maken. Doetinchem moet in 2015 ook kunnen aantonen dat het rioleringsstelsel klaar is om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. Dat betekent vooral dat de capaciteit voldoende moet zijn om zwaardere buien te verwerken.

4 Organisatie Gemeenten hadden altijd al de wettelijke taak om te zorgen voor een goede behandeling van het afvalwater. Sinds 2008 hebben gemeenten van het rijk ook de taak gekregen om overlast door regenwater en grondwater te voorkomen en te proberen op te lossen. Dat is een gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor afvalwater, regenwater en grondwater. Om de nieuwe watertaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, heeft de gemeente een enquête onder de bewoners uitgevoerd. Die informatie is onder andere gebruikt bij het maken van dit rioleringsplan. <kader>gemeentelijke taken Sinds 2008 heeft de gemeente de volgende watertaken: inzameling van het stedelijk afvalwater; inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding; transport van het ingezamelde stedelijke afvalwater naar het ontvangstpunt van de zuiveringsinstallatie; het verwerken van hemelwater en voorkomen van wateroverlast; zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert; streven naar een duurzaam milieu (bodem, oppervlaktewater) door lozing van zo weinig mogelijk afbreekbare of niet afbreekbare en/of vervuilende stoffen; het beperken van overlast voor de gemeenschap ; doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering binnen de afvalwaterketen. <einde kader> Waterkansen Om aan de ene kant nieuwe problemen te voorkomen en aan de andere kant het aanwezige water zo goed mogelijk te benutten, heeft de gemeente een waterkansenkaart gemaakt. Dat is een goed hulpmiddel om bij ruimtelijke ontwikkelingen optimaal met het water rekening te houden. De kaart geeft een beeld van onder andere grondwaterwinningen, intrekgebieden voor regenwater, waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, natte natuur en plekken met kansen voor stedelijke ontwikkeling en waterberging.

5 Samenwerking Het afvalwater uit Doetinchem en Gaanderen gaat voor het grootste deel naar de zuivering van het waterschap Rijn en IJssel in Etten,waar ook het afvalwater uit de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek naar toe gaat. Het afvalwater uit Wehl en Nieuw-Wehl gaat naar de zuivering in Wehl. De drie gemeenten en het waterschap bekijken hoe ze kunnen zorgen dat het totale systeem tegen zo laag mogelijke kosten zo goed mogelijk werkt. Ze doen dat binnen het Afvalwaterteam Etten. De organisaties hebben in 2006 het afvalwaterplan zuiveringskring Etten gemaakt, met scenario s om de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo goed mogelijk te benutten. Voorlopig is de capaciteit voldoende. Door de samenwerking zijn flinke besparingen mogelijk. Zo is er berekend dat door in Etten een nieuw gemaal aan te leggen en de gemalen van Braamt en Stokkum te vergroten, elders minder maatregelen nodig zijn. Daardoor halveren de totale investeringskosten. Een besparing van zo n De samenwerking binnen het afvalwaterteam is nu nog beperkt tot het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. De partners willen ook bij de regenwater- en grondwatertaken gaan samenwerken en op terreinen zoals communicatie de krachten bundelen. Waterschap De gemeente heeft met samen met het Waterschap Rijn en IJssel in 2003 een waterplan gemaakt. Hierin staat hoe de organisaties samen de waterkwaliteit in Doetinchem willen verbeteren. De doelen zijn onder andere dat er een gezond watersysteem is, dat de kans op overstromingen en wateroverlast zo laag mogelijk is en dat de kwaliteit van het oppervlaktewater goed is. Gemeente en waterschap willen dat onder meer bereiken door te zorgen dat in 2030 zeventig procent van het regenwater dat nu nog via de riolering wordt afgevoerd, in het gebied blijft waar het valt (afkoppelen). <kader>calamiteitenplan De gemeente heeft een calamiteitenplan, waarin voor allerlei mogelijke ongelukken en rampen is opgeschreven wat er moet gebeuren om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Tot nu toe komen

6 eventuele problemen met de riolering daarin alleen zijdelings of versnipperd aan bod. De komende tijd gaat de gemeente het calamiteitenplan op dat punt verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld helder opgeschreven wie wat doet als er gevaarlijke stoffen in de riolering zijn gestroomd, of als gemalen het begeven. <einde kader>

7 Afvalwater De gemeente sluit van alle nieuwe woningen en bedrijven binnen de bebouwde kom de afvoer van het huishoudelijk afvalwater op de riolering aan. Of ook bedrijfsafvalwater en proceswater via de riolering wordt afgevoerd, hangt vooral van de hoeveelheden en de samenstelling af. Soms kan het bedrijf het water zelf verwerken of nuttig gebruiken. De gemeente moet alle percelen aansluiten die op minder dan veertig meter van de riolering liggen. In het buitengebied zijn de afstanden vaak groter. Zeker als er andere woningen in de buurt liggen, zijn de aanlegkosten dan te hoog om een aansluiting te maken. In dat geval kan de gemeente de provincie om een ontheffing van de aansluitplicht vragen. Als die wordt verleend, moet de perceelseigenaar zelf een zuiveringssysteem installeren, zoals een septic tank. In Doetinchem hebben 123 percelen een Individuele Behandeling van het Afvalwater (IBA). De gemeente zorgt voor het beheer en het onderhoud. Bij hooguit tien percelen is de lozing van het afvalwater mogelijk nog niet in orde. De gemeente gaat een onderzoek doen om een nauwkeurig beeld te krijgen.. <kader:> Klachten en meldingen Meestal werkt de riolering prima. Toch komen er via (0314) en internet regelmatig klachten binnen bij het gemeentelijke meldpunt onderhoud. De gemeente onderzoekt die klachten en probeert ze op te lossen. De gemeente is naar aanleiding daarvan onderzoeken gestart en heeft maatregelen genomen (zie hoofdstuk grondwater ). Tussen 2005 en 2009 (de looptijd van het vorige GRP) kwamen de volgende klachten en meldingen binnen:

8 put- of kolkdeksel kapot 96 kolk verstopt 584 putdeksel/kolkdeksel rammelt 39 stankoverlast 126 storing drukriool/iba 818 verstopping riool (huisaansluitingen) 264 <einde kader> <kader: >Schoon water en sanitair in Nicaragua De gemeente steunt zusterstad La Libertad in Nicaragua, zodat ook de 6000 bewoners daar binnen drie jaar beschikken over schoon drinkwater en een goed functionerende riolering. Doetinchem werkt in het project samen met de Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS), het Waterschap Rijn en IJssel, waterbedrijf Vitens en adviesbureau LeAF. In 2009 worden 95 latrines geplaatst, komen er goten langs de straten en wordt het afvalwater gefilterd. Daarna volgen er meer voorzieningen. <einde kader>

9 Regenwater In het verleden werden in Nederland altijd gemengde rioolstelsels aangelegd. Daarin worden afvalwater en regenwater samen naar de waterzuivering gevoerd. Tegenwoordig is er een voorkeur voor gescheiden stelsels: het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie en het regenwater komt in de bodem of gaat via aparte buizen naar het oppervlaktewater. Een verbeterd gescheiden stelsel belast het milieu nog minder: het eerste regenwater met de rommel van de straat gaat met het afvalwater naar de zuivering en de rest gaat naar het oppervlaktewater. Doetinchem heeft in het gemeentelijke waterplan als doel vastgelegd dat in 2030 nog maar dertig procent van het regenwater naar de waterzuivering gaat. Die wens is er om verschillende redenen. Het is niet nodig om schoon regenwater naar de zuivering te brengen; De zuivering krijgt een gelijkmatiger stroom afvalwater en werkt daardoor efficiënter; Bij hevige regenbuien loopt het riool niet over en komt er dus geen afvalwater in sloten en vijvers; Als regenwater in de omgeving blijft waar het is gevallen, verdroogt het gebied minder. Het apart afvoeren van regenwater is extra belangrijk, omdat het door de klimaatverandering waarschijnlijk vaker harder gaat regenen en er langdurig perioden van droogte zijn. De gemeente gebruikt bij het behandelen van regenwater een aanpak in drie stappen. Het heeft de grootste voorkeur om regenwater ter plekke te laten infiltreren of te gebruiken. Blijkt dat onmogelijk, dan heeft rechtstreekse afvoer naar oppervlaktewater de voorkeur, boven afvoer op de riolering. Nieuwbouw Nieuwbouw moet aan het Bouwbesluit voldoen. Daarin staat dat regenwater op het eigen terrein moet worden opgevangen. Initiatiefnemers moeten bij het aanvragen van de bouwvergunning vermelden wat ze met het regenwater doen. De gemeente zorgt bij nieuwbouw altijd dat afvalwater en regenwater gescheiden blijven. Bij een verbouwing wordt gekeken of het mogelijk is om het regenwater op eigen terrein op te vangen. Daarbij wordt gekeken of de kosten en de baten tegen elkaar opwegen.

10 Bestaand gebied Als een weg onderhanden wordt genomen, of de riolering aan vervanging toe is, probeert de gemeente te zorgen dat het regenwater apart wordt afgevoerd. Een voorwaarde is dat dat tegen redelijke kosten kan. Het combineren van rioolwerkzaamheden met de aanpak van een weg heeft twee belangrijke voordelen: de kosten zijn lager en de overlast voor omwonenden is kleiner dan wanneer de werkzaamheden apart worden uitgevoerd. Schoon houden Het is alleen acceptabel om regenwater in de bodem te infiltreren of naar oppervlaktewater af te voeren als het schoon is. De gemeente bestrijdt het onkruid in afgekoppelde gebieden daarom niet met gif, maar door onkruid te verbranden of met heet water te besproeien. Op andere plaatsen gebruikt de gemeente nog wel chemische middelen. In 2010 zal overal in de gemeente worden overgeschakeld op methoden die het milieu ontzien. De gemeente stimuleert bouwers om bij nieuwbouw en verbouw geen materialen zoals lood, koper en zink te gebruiken. Deze logen uit, waardoor de deeltjes zich in het oppervlaktewater of in de bodem verspreiden. Er zijn goede alternatieven. De gemeente wijst ontwikkelaars en particulieren ook op de mogelijkheden om grasdaken aan te leggen. Die zijn mooi en houden het regenwater vast. Bewoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren door bij het bestrijden van onkruid geen chemicaliën te gebruiken en auto s niet op straat te wassen, maar in een wasstraat. <kader>afkoppelsubsidie De gemeente werkt aan een subsidieregeling, om bewoners te stimuleren regenwater in hun tuin vast te houden en niet naar de vuilwaterriolering te laten stromen. Bijvoorbeeld door het dakwater via de regenpijp in de bodem te laten infiltreren in plaats van het af te voeren naar het gemengde rioolstelsel. In totaal is ,- per jaar beschikbaar als subsidie voor het treffen van maatregelen en om de regeling bekend te maken en uit te voeren. <einde kader> Verbeteringen De gemeente heeft een aantal projecten uitgevoerd om regenwater van de riolering af te koppelen. Dat gebeurde op grote schaal in bijvoorbeeld De Huet, IJsseltuinen, de Hoop, Oosseld, Muziekbuurt, Schöneveld, Wehl en Nieuw Wehl. Op andere plaatsen zoals bij de Beukenhage, in Langerak, Gaanderen en Wehl zijn bergbezinkbassins geplaatst. De bassins vangen bij hevige buiten regenwater op, om te voorkomen dat afvalwater in oppervlaktewater terecht komt.

11 De komende tijd wordt de riolering op industrieterrein Verheulsweide verbeterd. Daar ligt in een groot gedeelte al een verbeterd gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater. Hierdoor gaat bij een regenbui het eerste regenwater naar de waterzuivering. Dat water neemt het vuil mee dat op straat ligt, zodat het niet in het oppervlaktewater komt. In een klein deel van Verheulsweide ligt nog een gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater, zodat het vervuilde regenwater in het oppervlaktewater terecht kan komen. De komende tijd wordt ook dit deel omgebouwd tot een verbeterd gescheiden stelsel. De gemeente gaat door met het treffen van dit soort maatregelen. De afkoppelkansenkaart uit 2009 geeft aan op welke plaatsen er reële kansen zijn om het riool zo aan te passen dat het alleen nog afvalwater afvoert en dat het regenwater in het gebied blijft.

12 Grondwater Door de Wet gemeentelijke watertaken is Doetinchem sinds 2008 voor het eerste aanspreekpunt geworden voor inwoners die last hebben van het grondwater. Om het bewoners makkelijk te maken, is het meldpunt onderhoud (telefoon (0314) , ook het loket voor grondwaterklachten. De gemeente onderzoekt alle klachten en vragen van burgers over grondwater in huis en tuin en gaat na waardoor klachten worden veroorzaakt. Omdat grondwater sinds 1 januari 2008 een gemeentelijke taak is, heeft de gemeente alleen de verplichting om problemen op te lossen, die na die datum zijn ontstaan. Bovendien moet zijn aangetoond dat de problemen langdurig zijn en veroorzaakt worden door de grondwaterstand op gemeentelijk terrein. Als een andere instantie dan de gemeente verantwoordelijk is voor de oplossing van een probleem, zorgt het meldpunt dat de klacht op de juiste plek komt. Dichteren De zorg voor het grondwater is een nieuwe taak. De gemeente heeft in 2008 aan de hand van ondoorlatende lagen in de bodem en de hoogte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand onderzocht waar zich grondwaterproblemen kunnen voordoen. Tegelijk is een enquête onder bewoners gedaan. Het blijkt dat onder een deel van de wijken Dichteren en de Huet een ondoorlatende laag ligt. Bovendien is de grondwaterstand daar op een aantal plaatsen vrij hoog. De gemeente besteedt extra aandacht aan deze problemen, onder andere door in 2010 een huis-aan-huis enquête te houden. Watertoets Een van de manieren om te zorgen dat geen overlast ontstaat, is door bij het maken of wijzigen van bestemmingsplannen standaard een watertoets uit te voeren. Er wordt dan onder andere gekeken of er grondwateroverlast kan ontstaan. Er is veel informatie over de grondwaterstand voorhanden, uit het gemeentelijke grondwatermeetnet. Verspreid over Doetinchem staan peilbuizen. Bij de voorbereiding van bouwprojecten worden vaak tijdelijk extra peilbuizen geplaatst om goed inzicht in de waterhuishouding te krijgen. <Kader:>Taken huiseigenaar Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor hun eigen bouwwerken en hun eigen grond en moeten zorgen voor een goede ontwatering van het eigen terrein. Het Bouwbesluit eist dat de woonkamer,

13 slaapkamers en andere ruimten waar mensen regelmatig verblijven waterdicht zijn. Die verplichting geldt dus niet voor kelders of kruipruimten. <einde kader>

14 Beheer en onderhoud Er ligt in de gemeente ongeveer 314 km riolering. Dat is van Doetinchem tot een eind voorbij Frankfurt of Luxemburg. De riolering moet uiteraard goed werken, daarom worden alle buizen regelmatig schoongemaakt, geïnspecteerd en waar nodig vervangen. Elk jaar worden alle straatkolken tweemaal gereinigd. Daarnaast wordt zo n veertig kilometer riolering gereinigd. Tien kilometer buis wordt gedetailleerd geïnspecteerd met een videocamera. Als daarbij wortelingroei of andere grote beschadigingen aan het licht komen, laat de gemeente een reparatie uitvoeren. Alle inspectieresultaten worden digitaal bewaard in het rioolbeheersysteem, om snel inzicht te hebben in de kwaliteit en verslechteringen te kunnen signaleren. Op verschillende plaatsen zijn waterdoorlatende verhardingen aangebracht, waardoor het regenwater in de grond kan zakken. Ze worden één keer per zeven jaar gereinigd met een aangepaste reinigingsmethode, zodat de verharding z n infiltrerende eigenschappen houdt. Verder zijn in verschillende gebieden infiltratievoorzieningen aangebracht, zoals infiltratieriolen. Dat is een (bewust) lekke rioolbuis waardoor het water in de grond kan zakken.. De gemeente gaat metingen doen om vast te stellen of de infiltratievoorzieningen en waterdoorlatende verhardingen nog goed werken. Vernieuwen Rioolbuizen gaan gemiddeld 60 jaar mee. De gemeente is daarom continu bezig met het vervangen van rioolbuizen. De afgelopen vier jaar werd in totaal 6,5 kilometer buis vernieuwd, en de gemalen werden onderhouden. Het elektrisch-mechanisch deel van vier gemalen werd vernieuwd en het elektrische deel van zeventien gemalen. Ze zijn nu op een centraal controlesysteem aangesloten, om op afstand te zien of ze goed werken.. <kader>informatie over leidingen

15 Het gebeurt regelmatig dat bij graafwerkzaamheden kabels en leidingen beschadigd raken. Dat levert vaak grote schade en ongemak op. De overheid wil problemen voorkomen. De Wet Informatieverstrekking Ondergrondse Netwerken regelt dat de eigenaren van kabels en leidingen elektronisch betrouwbaar kaartmateriaal beschikbaar stellen. De gemeente moet dat onder andere regelen voor het rioolstelsel. In het GRP is hier geld voor gereserveerd. <einde kader>

16 Meten De gemeente doet op een groot aantal plaatsen continu watermetingen. Dat heeft verschillende redenen. Er kunnen sneller storingen worden opgespoord, de meetresultaten helpen om het afvalwatersysteem optimaal in te stellen en het waterschap stelt sommige metingen verplicht, zoals overstortmetingen uit het gemengd rioolstelsel. In 2006 is een meetplan gemaakt, waarin is vastgesteld aan welke gegevens behoefte bestaat. Bovendien is gekeken op welke plaats de metingen het beste kunnen worden uitgevoerd en wat er met de meetgegevens gebeurt. De gemeentelijke rioolgemalen, randvoorzieningen en de riooloverstorten waarvoor het waterschap vergunningen heeft verleend, zijn aangesloten op een automatisch meetsysteem. Het systeem laat bijvoorbeeld zien of de pompen draaien, of er storingen zijn en hoeveel water er wordt overgestort. Eventuele problemen kunnen snel worden opgelost. De gemeente wil het meetsysteem uitbreiden. Er zijn ook vier neerslagmeters geïnstalleerd. Peilbuizen grondwater Verspreid over de gemeente staan peilbuizen om de grondwaterstand te kunnen vastleggen. De grondwatergegevens worden doorgegeven aan het landelijke loket van TNO. Tot medio 2009 ging een medewerker elke twee weken bij de buizen langs om de stand af te lezen. Binnenkort komen er continu metingen en worden de data digitaal vastgelegd op de centrale post van de gemalen. De gemeente kijkt of het grondwatermeetnet gebiedsdekkend is. Eventueel worden de hiaten opgevuld. Ook het waterschap en Vitens hebben grondwaterpeilbuizen in de gemeente. Er wordt gekeken of het nuttig is de meetnetten te koppelen.

17 Kosten De taken van de gemeente op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater vergen ongeveer 5 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van dat bedrag is nodig om het rioolstelsel in goede staat te h ouden. Daarnaast zijn er verschillende eenmalige kosten. Hieronder staat een globaal overzicht van de uitgaven voor de periode Activiteiten en kosten onderzoek planjaar kosten (EUR) Analyse van meetdata ,-- Verbeteren grondwatermeetnet ,-- Doorontwikkeling grondwaterloket ,-- Uitvoeren grondwaterenquête Dichteren en De Huet ,-- Opnemen riolering in calamiteitenplan ,-- Onderzoeken laatste niet aangesloten percelen ,-- Vervolgonderzoek afvalwatersysteem Etten ,-- Onderzoek extra personele inzet ,-- Basisrioleringsplannen samenvoegen tot één BRP Doetinchem ,-- Controle van niet op riolering aangesloten percelen ,-- Onderzoek naar foutieve aansluitingen op gescheiden stelsels ,-- Actualiseren gemeentelijk rioleringsplan en kostendekkingsplan ,-- Evalueren grote afkoppelprojecten Opstellen afkoppel uitvoeringsprogramma Onderzoek wijziging rioleringsheffing planperiode PM (uren) 2010 PM (uren) 2010 PM (uren)

18 Overdracht onderhoud en beheer gemalen aan Waterschap Rijn en IJssel 2010 PM (uren) Investeringen Ombouw gescheiden rioolstelsel Verheulsweide naar verbeterd gescheiden stelsel ,-- Aanleg stuwgebieden in bemalingsgebied Overstegen ,-- Afkoppelen verhard oppervlak jaarlijks vanaf ,-- Afkoppelsubsidies bij particulieren jaarlijks ,-- Oplossen klachten grondwateroverlast Maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering eerste 5 jaar ,--/jr PM Proef aanbrengen overstortmetingen in verbeterd gescheiden stelsels ,-- Controle werking infiltratievoorzieningen Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal Vlijtstraat, gemaal Gildenstraat, gemaal Plein Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal de Huet en Keppelseweg Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal Dichteren en Rijksweg Vervangen elektrisch/mechanische installatie gemaal Wijnbergen, sportpark Zuid en Varkensweide , , , , ,--

19 Afkoppelen Bomenbuurt en omgeving Oosseld Vervangingen vrijvervalrioleringen en mechanische rioleringen Investeringslasten 2012 gemiddeld jaarlijks gemiddeld jaarlijks , , ,-- Exploitatie Samenwerking in de afvalwaterketen jaarlijks ,-- Meerkosten duurzaam bestrijden onkruid jaarlijks ,-- Open houden waterdoorlatende verhardingen iedere 7 jaar ,-- Werkzaamheden grondwaterloket jaarlijks ,-- Communicatie en voorlichting jaarlijks ,-- Informatiesysteem ondergrondse leidingen jaarlijks ,-- Inspecties en reinigen jaarlijks ,-- Beheer en onderhoud jaarlijks ,-- Schoonmaken wegen jaarlijks ,-- Personeelskosten jaarlijks ,- Dekking De kosten worden op twee manieren betaald. In de eerste plaats betaalt iedereen voor het aanleggen van een rioolaansluiting. Dat gebeurt bij nieuwbouwwoningen via de grondprijs. Wie later een aansluiting krijgt, betaalt aansluit- of aanlegkosten. Daarnaast betalen alle perceeleigenaren elk jaar een rioolheffing. Met dat geld betaalt de gemeente het onderhoud en eventuele vervangingen. In 2010 is de rioolheffing 159,-. De gemeente bekijkt in 2010 of het betalingssysteem wordt aangepast, zodat er bijvoorbeeld verschil wordt gemaakt in het type aansluiting van een woning of een bedrijf. Bewoners en bedrijven betalen naast het rioolrecht ook nog een Verontreinigingsheffing aan het waterschap. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd.

20 De gemeente voert de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit. Daarom is een projectregistratie ingevoerd, waarmee de tijdsbesteding, kostenbesteding en planning worden bijgehouden. Om te weten hoe de prestaties in Doetinchem te vergelijken met die in andere gemeenten, doet de gemeente mee met de Benchmark Rioleringszorg. In het onderzoek worden onderwerpen zoals de toestand en het functioneren van de riolering, milieu-inspanningen, uitgaven, organisatievermogen, gegevensbeheer, meldingen en klachten bekeken. In 2007 waren de prestaties op een gemiddeld niveau. Inmiddels zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Daarom verwacht Doetinchem bij het onderzoek in 2010 binnenkort bovengemiddeld te scoren. Vanwege de nieuwe watertaken stelt de gemeente een extra medewerker aan. In 2010 wordt onderzocht of de formatie daarmee op sterkte is.

21 Colofon: Basistekst: Witteveen+Bos, Deventer Tekst samenvatting: PronkScriptum, Deventer Foto s: Gemeente Doetinchem Cartoons: Henk van Ruitenbeek, Wageningen Vormgeving: Via Design, Twello Uitgave van de gemeente Doetinchem, november 2009

Samenvatting. Gemeentelijk Rioleringsplan

Samenvatting. Gemeentelijk Rioleringsplan Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 november 2009 1 Aanleg infiltratieriool centrum Wehl 2 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben.

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Gemeente Deventer Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Populaire Samenvatting. www.deventer.nl

Gemeente Deventer Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Populaire Samenvatting. www.deventer.nl Gemeente Deventer Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Populaire Samenvatting www.deventer.nl Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 Veranderingen in wetten en regels 4 3 Regenwater 6 4 Afvalwater 8 5 Grondwater

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo Presentatie Wateroverlast AOC Oost Almelo Inhoud - Intro wateroverlast - Afbeeldingen wateroverlast - Opdracht 1 Oorzaken wateroverlast - Oorzaken wateroverlast - Mogelijk oorzaken - Opdracht 2 Oplossingen

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Waterhuishouding in de Contreie

Waterhuishouding in de Contreie Waterhuishouding in de Contreie Water speelt een belangrijke rol in de Contreie. Er is bij de ontwikkeling van deze woonwijk gekozen om het regenwater of te infiltreren in de bodem of hiermee de omliggende

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool?

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Het riool Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Rioolverstopping? Wat is een verstopping? Er is een verstopping als water in uw huis niet meer weg kan. U merkt dat bijvoorbeeld doordat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven Voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO en Subsidieverordening Afkoppelen hemelwater Stein 2010 In:...2010

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Regenwater een hemels geschenk Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Hergebruik en afkoppelen van regenwater Bouw- of verbouwplannen? Maak meteen uw regenwaterafvoer klimaatbestendig!

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan Afkoppelingswerken op perceelsniveau Toelichting afkoppelen Scheiden/Afkoppelen, wat, waarom en hoe? Stappenplan Voorziene tussenkomsten

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent!

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Bestuurlijke aandachtspunten aangereikt door Stichting RIONED Riolering: hoe gaat uw gemeente daar mee om? Riolering is misschien niet het eerste onderwerp

Nadere informatie

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden Waarom deze folder? Iedere woning en elk bedrijf in Rotterdam hebben een aansluiting op de gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Tom Deweirdt,Projectmanager Aquafin Dave Delrue, Projectmanager Farys 01/12/2016 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Wat gaat er

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Datum 14 september Doorkiesnummer (055) 527 21 15 Afzender Hedzer Gietema Onderwerp Voorbeelden opvang hemelwater

Datum 14 september Doorkiesnummer (055) 527 21 15 Afzender Hedzer Gietema Onderwerp Voorbeelden opvang hemelwater Memo Aan algemeen bestuur 30 september 2010 Datum 14 september Doorkiesnummer (055) 527 21 15 Afzender Hedzer Gietema Afdeling Planvorming Docbasenummer 206869 In de Commissie Water is verzocht om een

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010 INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum april 2010 Inleiding Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE 5 september 2016 Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Steven Devoldere Aquafin Werken aan zuiver water Inleiding gemeente Oostkamp De werken,

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Water weg. Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat

Water weg. Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat Water weg Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat 1 2 Water weg Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat 3 In het afvoerputje van de keuken, het bad of de douche. In het gat van

Nadere informatie

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte)

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Infomoment 24 maart 2016 Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 Project: Bouwkavel Fiifhuizen 8 Harkema Gemeente: Achtkarspelen Aanvrager: Marije Streefkerk Organisatie: Gemeente Achtkarspelen Geachte heer/mevrouw Marije

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Het afkoppelen van regenwater

Het afkoppelen van regenwater Het afkoppelen van regenwater Op deze pagina s vindt u informatie over: - waarom water een belangrijke rol speelt in de Vlindervallei en omgeving - het doen en laten rond het watersysteem - zelf aan de

Nadere informatie

Uw straat gaat open. vanwege werkzaamheden aan het riool

Uw straat gaat open. vanwege werkzaamheden aan het riool Uw straat gaat open vanwege werkzaamheden aan het riool DIENST Wijken Van lozen naar rioleren Afvalwater werd vroeger gewoon in sloten, grachten en rivieren geloosd. Dat was toen geen probleem. Water heeft

Nadere informatie