Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen"

Transcriptie

1 Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen Projectbureau Schoonschip d.d. 19 maart 2009 Gemeentehuis van Loenen, Molendijk 32, Loenen Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip: Henny van Gellekom (projectleider), Ronald Roozeboom (coördinator Waternet) en Marleen Hulshoff (projectsecretaris); Van Waternet: Geert Snelten (technisch adviseur) en Rob Koeze (beleidsmedewerker AGV/ Waternet); Bewoners. 1. Opening Henny van Gellekom heet de aanwezigen welkom en stelt de bij het project betrokken mensen voor. Van de bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt, waarin ook zoveel mogelijk antwoord gegeven zal worden op de gestelde vragen. De vragen worden naar onderwerp gegroepeerd en beantwoord. 2. Projectbureau Schoonschip Projectbureau Schoonschip komt voort uit een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Noord-Holland (RWS) en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), dat in deze vertegenwoordigd wordt door Waternet. Het samenwerkingsproject heeft als doel de lozingen vanuit woonboten op het oppervlaktewater te doen (laten) beëindigen en de woonboten te laten aansluiten op de riolering. Het Projectbureau is mede in het leven geroepen om de bewoners hierbij te ondersteunen middels het geven van voorlichting, het uitvoeren van een schouw aan boord etc. Projectbureau Schoonschip is bereikbaar via: telefoonnummer (telefoondienst); of Tevens is veel informatie te vinden op de website: 3. Wettelijk kader Op grond van het Lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater van 1997, diende het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater per 1 januari 2005 beëindigd te zijn. Het is niet mogelijk gebleken deze datum op alle fronten te halen. Mede met het oog op de bijzondere situatie die zich voordoet voor woonbootbewoners, is per 1 januari 2008 het Besluit lozing afvalwater huishoudens van kracht geworden 1. Dit besluit maakt een tijdelijke ontheffing van het lozingenverbod mogelijk indien er een concreet plan van aanpak met een duidelijke tijdslimiet bestaat. De gemeente Loenen behoort tot de projectgebieden van het Projectbureau. AGV is in dit gebied het bevoegde gezag, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 1 Gepubliceerd in Staatsblad 468, 2007, te lezen via 1

2 4. Verantwoordelijkheden De gemeente heeft de zorgplicht voor het transport van het afvalwater (lees: de aanleg van riolering). De lozer moet zijn binnenhuisriolering op orde hebben en kunnen aansluiten op het riool, wanneer dit binnen 40 meter van een lozingspunt ligt. 5. Werkzaamheden binnen het project De werkzaamheden binnen het project zijn te onderscheiden in: A. Werkzaamheden uit te voeren door de lozer: - aan boord: leidingen centraliseren; - aan boord: plaatsen van een pomp en maken van een wanddoorvoer; - buiten: aanbrengen van een verbindingsslang tussen pomp en walaansluiting. B. Werkzaamheden uit te voeren door de gemeente: - verlenging riolering tot op de kade; - realiseren van de walaansluiting. In het projectgebied Loenen heeft de gemeente inmiddels tweederde deel van de aanleg van de riolering afgerond. Per kavel is een aansluitpunt gemaakt waarop u kunt aansluiten (rond 63 mm, uitwendig). Elk aansluitpunt is voorzien van een afsluitkraan en een terugslagklep. Het is ook mogelijk dat er een kleine tussenput met een pomp is aangesloten die het afvalwater over een langere afstand doorpompt naar het hoofdaansluitpunt. De gemeente heeft bovengenoemde werkzaamheden uitbesteed aan de firma Touw. Vragen over de werkzaamheden Bestaan er, behalve de twee door het Projectbureau genoemde varianten voor aansluitputten (hoofdput/ kleine tussen put) nog andere varianten voor aansluiting? Bij het Projectbureau zijn geen andere varianten van aansluitpunten bekend. Hoe groot is de diameter van de walaansluiting? De buitenmaat van de walaansluiting is 63 mm, de binnenmaat is 65 mm. Op de Nigtevechtseweg (ter hoogte van ) is een dergelijke hulppomp tussen de eigenlijke rioolput en de aansluiting op de wal geplaatst: de vraagsteller heeft weinig vertrouwen in het stuwvermogen van de pomp over 200 meter. Hoe lang mag de afstand van de kleine tussen put tot de hoofdput zijn? Hebben de hulppompen over een afstand van 200 meter nog wel voldoende vermogen? Projectbureau Schoonschip heeft geen invloed op de beslissingen van de gemeente Loenen bij de keuze voor de aansluitput/pomp. Navraag bij de firma Touw wijst echter uit dat het geïnstalleerde pompvermogen voldoende is om deze afstand te overbruggen. 2

3 6. Schouw aan boord De mogelijkheid bestaat een (door het Projectbureau betaalde) individuele schouw aan boord te laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit bezoek wordt een schouwrapport opgesteld, waarmee de bewoners zelf aan de slag kunnen of opdracht kunnen geven aan een installateur. Het schouwrapport geeft inzicht in de individuele situatie van iedere woonboot en laat zien hoe de vuilwaterafvoerpunten gecentraliseerd kunnen worden en wat een goede locatie voor de pomp is. Ook maakt het schouwrapport eventuele knelpunten inzichtelijk. Als de pomp al aan boord geplaatst is, dan is een complete schouw van uw woonboot niet noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een verklaring van de installateur dat de installatie voldoet aan het Programma van Eisen (PvE). Deze verklaring dient ter ondersteuning van de subsidieaanvraag. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de installatie aan de kwaliteitseisen te voldoen, zoals deze in het PvE gesteld worden. De komende periode zal geïnventariseerd worden of bewoners wel of niet in aanmerking willen komen voor een schouw. De schouw aan boord is niet verplicht. Voor de aanleg van de pompinstallatie hoeft u overigens geen gebruik te maken van het bedrijf dat de schouw aan boord van uw woonboot heeft uitgevoerd. U bent vrij zelf een (ander) bedrijf te kiezen. Vragen over de schouw aan boord Moeten wij ons aanmelden voor de schouw? Bij dit verslag is een aanmeldingsformulier gevoegd, waarmee u zich kunt opgeven voor de schouw. U kunt dit ook per (mailadres: schoonschip.nl) of telefonisch (telefoonnummer ) doorgeven. Wordt de schouw aan boord uitgevoerd door een lokale installateur? Het Projectbureau zal, na inschrijving, een installateur aanwijzen om de schouwen te verzorgen. Deze bedrijven zijn in de meeste gevallen niet lokaal maar ook niet afkomstig van de andere kant van het land. Bewoners worden per brief geïnformeerd welk bedrijf de schouw zal uitvoeren. Wordt er een prijsindicatie gegeven in het schouwrapport? Nee, maar met het schouwrapport kunt u wel offertes aanvragen bij verschillende leveranciers en installateurs. Is het noodzakelijk een schouw te laten uitvoeren? Wanneer er een goede installateur is die het PvE in acht neemt, is een schouw niet noodzakelijk. Ook wanneer de bewoner (een deel van) de installatie zelf zou willen uitvoeren kan de informatie uit het schouwrapport uitkomst bieden. 3

4 7. Vragen over de installatie en uit te voeren werkzaamheden Klopt het dat schepen van voor 1950 niet op de riolering aangesloten hoeven te worden, omdat het hier historische schepen betreft? Nee, dit klopt niet. Er bestaat op dit moment geen wetgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen historische en niet-historische woonschepen. Het Projectbureau is bekend met de bestaande initiatieven voor bescherming van historische woonschepen. AGV en RWS onderkennen het probleem: er bestaat echter in de wet thans geen beleid voor historische woonschepen. Belangenorganisaties zullen via het Haagse wetgevingcircuit invloed moeten uitoefenen om de wetgeving hierin (eventueel) te laten aanpassen. Wat gebeurt er als een terugslagklep aan boord van mijn schip niet (goed) werkt? Het aansluitpunt bij uw boot is tegen terugstroom van afvalwater beschermd door een dubbele zekering in de vorm een afsluiting (keerklep) in de leiding en een kogelkraan waarmee de leiding handmatig eventueel volledig kan worden afgesloten. De door de bewoner te plaatsen pompinstallatie dient ook voorzien te zijn van een afsluitklep en afsluiter. Er is dus een dubbele veiligheid om te voorkomen dat bij storing vuil water vanuit het riool de boot in stroomt. Regelmatig onderhoud vermindert bovendien deze kans nog eens aanzienlijk. Vet en andere verontreiniging dienen hierbij verwijderd te worden. Mag er in het geval van storingen wel over boord geloosd worden? Bij calamiteiten is het lozen op oppervlaktewater in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Om de kans op calamiteiten zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk dat de bewoner kiest voor de juiste pomp. De pompinstallatie aan boord moet altijd voldoen aan het Programma van Eisen (PvE), te downloaden via de website. Wat zijn de kosten van een pomp? De kosten van de meest gangbare pompunits bedroegen in 2008 ca ,- tot 2.200,- excl. BTW. In 2009 is een pomp met vrije doorlaat echter al voor 1.500,- incl. BTW te verkrijgen. Bij gezamenlijke inkoop kunnen wellicht nog kortingen bedongen worden op de aanschafprijs van de pompinstallatie en/of toebehoren en installatie. In dit kader kan het verstandig zijn contact op te nemen met de Vereniging Woonarkeigenaren Gooi- en Vechtstreek (VWGV). Op internet kunt u nog verder zoeken naar pompen met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Adressen van de meest bekende leveranciers zijn ook te vinden op de website van Projectbureau Schoonschip. Maakt het voor de pompinstallatie uit of ik een woonark met meerdere verdiepingen heb? Nee, de pompinstallatie wordt berekend op het aantal gebruikers (50 m 3 per persoon). In het PvE staan de minimale eisen voor de pompinstallatie vermeld. 4

5 Waarom zou een pomp niet aan het Programma van Eisen voldoen? De minimale eisen voor de essentiële onderdelen van een pomp zijn in het PvE vastgesteld. Voorbeeld: een omgebouwde scheepspomp met te weinig vermogen kan wel werken, maar niet voldoen aan de gestelde eisen. Hoe weet ik wat de juiste pomp is? Kan het Projectbureau hierin adviseren? U wordt verwezen naar het PvE en de lijst met adressen van pompleveranciers op de website. Hoe zit het met het onderhoud van de pomp? Het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van elke individuele bewoner. De bewoner kan dit zelf doen of kan een (jaarlijks) onderhoudscontract afsluiten met de installateur. Uw lokale installateur kan u adviseren op basis van het PvE en eventueel zorg dragen voor periodiek onderhoud van de installatie. Bijkomend voordeel van een onderhoudscontract kan zijn dat bij storingen etc. snel hulp geboden kan worden. De gemeente verplicht de bewoners tot aanschaf van een versnijdende pomp (in plaats van een vrije doorlaatpomp). Heeft de pomp een vermaler nodig? Het Projectbureau wil deze verplichting van de gemeente nuanceren: de schouw aan boord moet uitwijzen welke pomp het meest geschikt is voor uw situatie. In principe heeft de pomp geen vermaler nodig. In het PvE wordt uitgegaan van een pomp met een vrije doorlaat: deze pompen hebben voor u als voordeel dat ze minder lawaai maken en minder (onderhoud)problemen opleveren, in verband met de verwerking van grove delen, zoals stukjes vet of doekjes ( wetties ). Er zijn echter situaties denkbaar waarin een versnijdende pomp vereist is. Dit geldt met name wanneer er over lange afstanden verpompt moet worden. Projectbureau Schoonschip raadt aan huisregels over het gebruik van het toilet ook aan uw gasten kenbaar te maken. In de laatste Nieuwsbrief van de VWGV staan een aantal nuttige tips en adviezen over dit onderwerp. 8. Kosten en subsidieregeling De aanleg van de binnenleiding, de aanschaf van de pomp en de verbindingsslang etc. brengen de nodige kosten met zich mee. Echter, een huisbewoner op de vaste wal heeft deze kosten ook (ooit) gemaakt. De kosten voor de woonbootbewoner liggen wel iets hoger dan die voor de huisbewoner, in verband met de noodzakelijke aanschaf van een pomp en een geïsoleerde verbindingsslang. Om woonbootbewoners tegemoet te komen in deze meerkosten, hebben RWS en AGV/Waternet ieder afzonderlijk een subsidieregeling opgesteld. Het bedrag dat voor de woonboten in en om Amsterdam als subsidie ter beschikking wordt gesteld is in beide regelingen in hoofdlijnen hetzelfde. Het gemiddelde richtbedrag is ca 1.250,-. Afhankelijk van het beheergebied waarin de woonboot ligt, dient subsidie aangevraagd te worden bij RWS of AGV. De bewoners van het projectgebied Loenen dienen zich te wenden tot AGV. De tegemoetkoming aan de bewoners kent dus drie onderdelen: de schouw aan boord wordt gratis aangeboden; de rioolaansluiting wordt tot op de wal doorgetrokken, terwijl de gemeente daartoe niet verplicht is; 5

6 subsidie na (deugdelijke) aansluiting op het riool krachtens de Subsidieregeling. Vragen over kosten en subsidieregeling De kosten voor het installeren van een pomp aan boord van mijn schip staan niet in verhouding tot het door het Projectbureau geschetste milieuaspect. Het Projectbureau benadrukt dat door tegelijkertijd met buren aan te sluiten de installatiekosten mogelijk kunnen worden verlaagd. Via de website van Projectbureau Schoonschip is het mogelijk een lijst met leveranciers en installateurs te raadplegen. Moet ik de subsidie van tevoren aanvragen? Nee, dit gebeurt achteraf, wanneer de kosten bekend zijn en de aansluiting is gerealiseerd. Kan ik de rapporten over het monitoren van oppervlaktewater inzien? Deze kunnen via de website van AGV worden bekeken/opgevraagd. Zijn de regels landelijk? In Groningen is het aansluiten na metingen in het water afgeblazen. Ja, de regels voor het lozen op het oppervlaktewater zijn landelijk. Ook in Groningen zijn inmiddels alle woonboten aangesloten. Klopt het dat er landelijk is besloten dat, wanneer de kosten voor een pomp boven 3200 euro uitstijgen, deze niet hoeft te worden geïnstalleerd? Het Projectbureau kan dit niet bevestigen. Het formele standpunt van de overheid is niet gewijzigd. Het is mogelijk dat deze uitspraak de kosten voor het aanleggen van het riool in het buitengebied betrof. Bestaan er ontheffingen voor woonbootbewoners die het installeren van een pomp niet kunnen betalen (informatie LWO)? Deze informatie is blijkens navraag door Projectbureau Schoonschip onjuist. Er staat in de subsidieaanvraag dat deze maximaal 1.250,- bedraagt. Kan dit bedrag ook lager uitvallen? Dit gebeurt alleen wanneer de kosten voor de pomp en het aansluiten daarvan in totaal minder dan 1.250,- bedragen. Wanneer de kosten voor de pomp 1.250,- of hoger bedragen, wordt het volledige subsidiebedrag van 1.250,- uitgekeerd. Op de website van AGV staat dat de subsidieregeling alleen geldt voor Klopt dit? Dit is onjuist: 2009 was de streefdatum voor de pilot in Amsterdam, inmiddels staat in de nieuwe verordening van AGV dat de subsidieregeling tot 2018 geldt. 6

7 Bestaat er nog een extra subsidie van Rijkswaterstaat? RWS heeft een eigen subsidieregeling voor de bewoners binnen het beheergebied van RWS. Bewoners van Loenen hebben geen recht op deze subsidieregeling, omdat zij binnen het beheergebied van AGV vallen. 9. Planning en handhaving Na de eerste informatieavond krijgen alle woonbootbewoners de mogelijkheid een schouw te laten uitvoeren. Projectbureau Schoonschip informeert de bewoners welk schouwbedrijf contact met hen zal opnemen voor het maken van een afspraak. Het schouwen vindt plaats in mei/juni. De schouwrapporten worden vervolgens eind juni naar de bewoners opgestuurd. In juli wordt er een vervolginformatieavond belegd naar aanleiding van het schouwrapport. Naast de projectleiding en technici van het Projectbureau zullen ook de bedrijven die de schouw hebben uitgevoerd en andere pompenleveranciers en installateurs op deze avond aanwezig zijn. Vervolgens krijgen de bewoners een uitvoeringstermijn van een jaar (1 augustus juli 2010) om de aansluiting van hun woonboot op het riool te realiseren. Daarna zal de waterkwaliteitsbeheerder, i.c. AGV/Waternet, handhavend optreden. AGV/Waternet zal de bewoners hierover nog per brief informeren. Vragen over planning en handhaving Wat gebeurt er als ik na de uitvoeringstermijn nog niet aangesloten ben? Het is aan AGV op welke manier het handhavingstraject wordt ingevuld. In eerste instantie zal er sprake zijn van het opleggen van een dwangsom. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. Wat is het verschil tussen zwart en grijs water, wanneer het gaat om lozen op oppervlaktewater? Volgens de wet mag er geen huishoudelijk afvalwater meer geloosd worden op oppervlaktewater. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwart of grijs water. Voldoet een chemisch toilet of een droog toilet ook? In technische zin wel; er wordt dan namelijk niet meer op het oppervlaktewater geloosd. In de praktijk is dit echter praktisch niet haalbaar bij een normaal huishouden op een woonschip. De wet- en regelgeving ziet immers toe op het lozen van al het huishoudelijk afvalwater. 10. Tot slot Met dank aan alle aanwezigen en met de afspraak dat de bewoners een verslag van de bijeenkomst toegestuurd krijgen, sluit Henny van Gellekom de bijeenkomst af. 7

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van:

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum Zuid Projectbureau Schoonschip d.d. 22 april 2013 Centrale Bibliotheek OBA te Amsterdam Aanwezig: Van

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van Omval en HJE Wenckebachweg te Amsterdam Projectgebied: Omval

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van Omval en HJE Wenckebachweg te Amsterdam Projectgebied: Omval Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van Omval en HJE Wenckebachweg te Amsterdam Projectgebied: Omval Projectbureau Schoonschip d.d. 20 juni 2010 Soos van roeivereniging RIC, Korte

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Westerpark

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Westerpark Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Westerpark Projectbureau Schoonschip d.d. 4 en 11 februari 2008 Buurtcentrum De Waterval, van Hallstraat 10, Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp Projectbureau Schoonschip d.d. 16 april 2009 Hotel Het Hart van Weesp, Heerengracht 35, Weesp Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip:

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Bilderdijkkade, Da Costakade 301 t/m 365 (oneven zijde) en 300 t/m 364 (even zijde), Hugo de Grootkade 4 t/m 52 en 131

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VII

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VII Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VII Projectbureau Schoonschip d.d. 16 januari 2013 Centrale Bibliotheek OBA, te Amsterdam Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van:

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van: Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van: Brouwersgracht 65 F t/m 95 G (oneven) en 64 t/m 138 F (even), Herengracht, Keizersgracht 8 K t/m 111 G (even en oneven), Korte

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Lijnbaansgracht 1 t/m 62, Prinsengracht 8 t/m 164 (even) en 250 t/m 324 (even) en 465 t/m 509 (oneven), Bloemgracht

Nadere informatie

Aansluiting op de riolering. Presentatie voor woonbootbewoners

Aansluiting op de riolering. Presentatie voor woonbootbewoners Aansluiting op de riolering Presentatie voor woonbootbewoners Doel van de avond U te informeren over: - het project Schoonschip - de uitvoering en planning van het project - ondersteuning bij de uitvoering

Nadere informatie

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum IX: Kattenburgergracht, Kattenburgerplein, Oostenburgergracht, Wittenburgergracht Joan Muyskenweg: Joan Muyskenweg

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van:

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VIII Projectbureau Schoonschip d.d. 13 februari 2013 Centrale Bibliotheek OBA te Amsterdam Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Noord IV

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Noord IV Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Noord IV Projectbureau Schoonschip d.d. 19 september 2013 Antoniushuis, Kamperfoelieweg in Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners Weesp

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners Weesp Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners Weesp Projectbureau Schoonschip d.d. 15 en 16 januari 2009 Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35, Weesp Op 15 januari aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied in Assendelft en Zaandijk: Projectgebied: Zijkanaal D

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied in Assendelft en Zaandijk: Projectgebied: Zijkanaal D Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied in Assendelft en Zaandijk: Projectgebied: Zijkanaal D Projectbureau Schoonschip d.d. 29 juni 2011 Gemeentehuis te Zaandijk

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van:

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van: Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van: Brouwersgracht 65 F t/m 95 G (oneven) en 64 t/m 138 F (even), Herengracht, Keizersgracht 8 K t/m 111 G (even en oneven), Korte Prinsengracht

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum VI, Zuid I en West IV

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum VI, Zuid I en West IV Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum VI, Zuid I en West IV Projectbureau Schoonschip d.d. 20 juni 2012 Het Sieraad, Postjesweg 1 te Amsterdam

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Buiten IJ Noord

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Buiten IJ Noord Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Buiten IJ Noord Projectbureau Schoonschip d.d. 15 april 2014 Huis van de wijk De Meeuw, Motorwal in Amsterdam Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Oosterdok / Nemo Projectbureau Schoonschip d.d. 28 oktober 2014 Centrale Bibliotheek OBA te Amsterdam

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied West Houthavens:

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied West Houthavens: Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied West Houthavens: Haparandadam, Haparandasteiger, Silodam en Van Diemenkade nrs. 5 en 7 Projectbureau Schoonschip d.d.

Nadere informatie

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Haarlemmerweg, Nieuwpoortkade, Vredenhofpad, Amstelveld, Prinsengracht 756 t/m 892 (even) en 1053 t/m 1127 (oneven),

Nadere informatie

Projectbureau Schoonschip d.d. 15 december 2009 Sociëteit roeivereniging Poseidon, Jan Vroegopsingel 4 te Amsterdam

Projectbureau Schoonschip d.d. 15 december 2009 Sociëteit roeivereniging Poseidon, Jan Vroegopsingel 4 te Amsterdam Verslag eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Amsteldijk nrs 828 t/m 878, Jan Vroegopsingel nrs 2 t/m 25 en Ouderkerkerdijk nrs 26 t/m 45. Projectgebied: Oost Watergraafsmeer/ Zuideramstel Projectbureau

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Zeeburg

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Zeeburg Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Zeeburg Projectbureau Schoonschip d.d. 30 januari en 6 februari 2008 KHL Koffiehuis, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Subsidieregeling Riolering woonboten

Subsidieregeling Riolering woonboten Subsidieregeling Riolering woonboten Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering d.d.22 mei 2008, nr. AB 08/018

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam T 020-586 05 50

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008 Buurtcentrum De Horizon, Hembrugstraat 156, Amsterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Verslag vervolg informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008

Verslag vervolg informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008 Verslag vervolg informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008 Buurtcentrum de Horizon, Hembrugstraat 156, Amsterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering. gfedcb.

Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering. gfedcb. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering

Nadere informatie

Schouwrapport adresgegevens 1 adresgegvens 2 adresgegevens 3

Schouwrapport adresgegevens 1 adresgegvens 2 adresgegevens 3 Schouwrapport adresgegevens 1 adresgegvens 2 adresgegevens 3 Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 0550 info@projectbureauschoonschip.nl www.projectbureauschoonschip.nl SCHOUWRAPPORT

Nadere informatie

Saniboy GSP in standaard woonark

Saniboy GSP in standaard woonark ...rioleringaansluiting woonarken Saniboy GSP in standaard woonark Oplossing varend woonschip. FEKA-unit met 300 liter buffertank. Hoofdpomp TP 2 (230V) in combinatie met 2 V snijdpomp. Rioleringaansluiting

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Schouwrapport Rijkswaterstaat

Schouwrapport Rijkswaterstaat Schouwrapport Rijkswaterstaat SCHOUWRAPPORT Gemeente:.. Adres:.. Inhoudsopgave A Woonboot algemeen B Woonboot gegevens C Vuilwater afvoerpunten D Bereikbaarheid kruipruimte E Energie aansluiting F Pompinstallatie

Nadere informatie

RIOLERINGAANSLUITING WOONARKEN

RIOLERINGAANSLUITING WOONARKEN RIOLERINGAANSLUITING WOONARKEN Rioleringaansluiting Uw woonark aansluiten op de riolering? Een complete afvalwaterverzorging voor uw varend woonschip? De opvoerinstallaties van HOMA klaren moeiteloos deze

Nadere informatie

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 48852 4 juni 2015 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Rioolverordening Buitenriolering

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

Bijlage met aangiftebiljetten. behorende bij de. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013

Bijlage met aangiftebiljetten. behorende bij de. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013 Bijlage met aangiftebiljetten behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013 Aangiftebiljet hondenbelasting Naam en voorletters Straatnaam en huisnummer Telefoonnummer Aanmelding Aantal

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 9 Haarlem, 25 januari 2002 Onderwerp: Vaststelling van de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002 Bijlagen:

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Besparen op het gasverbruik met de Douche-WTW

Besparen op het gasverbruik met de Douche-WTW Besparen op het gasverbruik met de Douche-WTW Door: Harry Tolkamp dd. 30 mei 2011 (concept) Warmte door het rioolputje Wanneer je je beseft dat in huis op allerlei manieren energie verloren gaat en dat

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 13 januari 2004 Onderwerp: wijziging van de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002 Bijlagen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5.

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5. PROJECT BEHANDELING HUISHOUDELIJK AFVALWATER Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat 5. Conclusie 6. Bijlagen

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK ! ;r 'a'll{ EMEiEVINEiEiDIENST FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK Wet milieubeheer Ontheffing Ontheffing van de verplichting tot doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afualwater dat vrijkomt

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam Als u iets in of langs water of

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene AANVRAAGFORMULIER (in tweevoud in te dienen bij de milieudienst, Oude

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom.

TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom. TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom. 1 Opzet van de verordening Uitgangspunt van deze verordening is dat voor een nieuwe aansluiting op het riool of een wijziging van de bestaande

Nadere informatie

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozing afvalwater huishoudens Ontheffing voor de lozingssituatie van: «Naam_SD» Lozingsadres: «Straat» «HuisNrLt» «Woonplaats1» Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus 229 8200 AE

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozing afvalwater huishoudens Ontheffing voor de lozingssituatie van: W.R. Bouma Lozingsadres: Luttelgeesterweg 21 Luttelgeest Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus 229 8200 AE

Nadere informatie

de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014;

de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 79256 31 december 2014 Aansluitverordening riolering Gouda 2015 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u melding doen van een lozing op de riolering, op of in de bodem op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen waarin de gemeente Purmerend bevoegd gezag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

water sj Waternet sector Watersysteem Ontheffing Verkeersbesluït Vaarwegen AGV 2

water sj Waternet sector Watersysteem Ontheffing Verkeersbesluït Vaarwegen AGV 2 water sj Waternet sector Watersysteem diverse wateren in het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Datum 21 juli 2016 Casecode W-16.01874 Kenmerk 16.067571 Ontheffing Verkeersbesluït

Nadere informatie

Melding Besluit lozen afvalw ater huishoudens

Melding Besluit lozen afvalw ater huishoudens Melding Besluit lozen afvalw ater huishoudens 1 Introductie Inleiding: Met dit formulier kunt u een melding doen voor het lozen van afvalwater door huishoudens op het oppervlaktewater. De melding wordt

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB2492

ECLI:NL:RVS:2007:BB2492 ECLI:NL:RVS:2007:BB2492 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-08-2007 Datum publicatie 29-08-2007 Zaaknummer 200607060/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min Lozingen Dag 2 9.00-10.00 uur 1 60 min Leerdoelen lozingen Nieuwe structuur lozingsregels Lozingen wel en niet in besluit Diverse soorten lozingen verspreid over hele besluit Relatie zorgplicht en lozingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER "KAMPEREN BIJ DE BOER"

AANVRAAGFORMULIER KAMPEREN BIJ DE BOER AANVRAAGFORMULIER "KAMPEREN BIJ DE BOER" VRAAG 1: GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Woonadres Postcode & plaats Telefoon Fax VRAAG 2: KADASTRALE GEGEVENS De aanvraag voor deze ontheffing geldt voor de

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Bouwen Gunningsadvies voor zonnepanelen op gemeentehuis en gemeenteloods Afdelingshoofd Auteur : Lommerse, H.C.J. : Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad Nr: 2004-11-19 Schipluiden: 16 november 2004 Onderwerp: aansluitplan buitengebied Midden-Delfland Aan de Raad 1. Samenvatting Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor het inzamelen

Nadere informatie

Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied

Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Maart 2006 Inleiding

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

.. Handhaving. Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 15 juli t.m. 4 augustus 2015.

.. Handhaving. Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 15 juli t.m. 4 augustus 2015. Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 15 juli t.m. 4 augustus 2015. Datum aanmaak: 05.08.2015.. Handhaving AST/2015/012516 Overtreding Besluit lozing afvalwater

Nadere informatie

Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening

Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-Mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres:

Nadere informatie

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de directie van het Project Geluidsisolatie Schiphol (verder: Progis) zowel op een bijeenkomst van 24 februari 2005 als tijdens een bezoek op 16 juni 2005

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp afvalwatersanering woonboten Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Agenda Verwelkoming door dhr. M. Vos, burgemeester Inleiding door dhr. G. Kersten, schepen van mobiliteit Toelichting ontwerpplannen door mevr. K. Loos, AWV Toelichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Samenvatting 13 december 2012 RA122196 De bewoners van een woonboot vervangen in 2010 hun boot en vragen

Nadere informatie

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING 28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING Met ingang van 2 augustus 1991 is in het kader van de deregulering en decentralisatie een veelheid aan wettelijke bepalingen komen te vervallen

Nadere informatie

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden Waarom deze folder? Iedere woning en elk bedrijf in Rotterdam hebben een aansluiting op de gemeentelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd. LEGESVERORDENING DELFLAND 2013 Bijlage: Legesverordening Delfland 2013 Artikel 1 Leges en belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven voor het door het Hoogheemraadschap van Delfland in

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie