Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering"

Transcriptie

1 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen

2 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen Hardenberg Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Datum: 8 oktober 2013 Status: Definitief vgrp gemeente Ommen

3 Inhoud Colofon... 2 Samenvatting Inleiding Wettelijk kader en achtergrond Wet- en regelgeving Landelijk Regionaal Lokaal Ontwikkelingen Samenwerking afvalwaterketen Proces Geldigheidsduur Leeswijzer Evaluatie Evaluatie knelpunten, onderzoek en maatregelen Buitengebied Maatregelen vuiluitworp en waterkwaliteit Technische staat van de riolering Monitoren Alternatieven voor regenwater Ontwikkeling rioolheffing Financiële evaluatie Gewenste situatie Ambities en ontwikkelingen Ambities Ontwikkelingen Samenwerking afvalwaterketen Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden Beleidskeuzes Inzicht in functioneren rioolstelsel Regenwater Grondwater Huidige situatie Kenmerken rioolstelsel Beheer en onderhoud Hydraulisch functioneren van het rioolstelsel Vuiltechnisch functioneren van het rioolstelsel vgrp gemeente Ommen

4 4.5 Monitoring Rioolaansluitingen Meldingen Nieuwbouw Extreme situaties Afstemming waterschappen De opgave Reguliere werkzaamheden Inzameling Beheer en onderhoud Inzicht in functioneren Regenwater Grondwater Ontwikkelingen Samenwerking afvalwaterketen Organisatie en financiën Personele middelen Benodigde fte s Financiële middelen en maatregelen Uitgangspunten Afschrijvingsperioden en technische levensduur Investeringen Kosten Exploitatielasten Baten Verloop rioolheffing Verloop saldo voorziening Besluit Ambtelijk advies Bestuurlijk besluit Reacties externen Bijlage 1 - Gewenste invulling kwaliteitsniveau voor de toestand van de riolering en de voorwaarden voor effectieve incvulling van de rioleringzorg Bijlage 2 - Grondwaterbeleid Bijlage 3 - Kostendekkingsberekening Bijlage 4 - Reacties externen vgrp gemeente Ommen

5 Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Voor u ligt het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) van de gemeente Ommen. Het is de uitwerking van de ambities en speerpunten voor het beheer van de riolering in de planperiode Het vgrp bevat de beleidsvoornemens voor een adequaat beheer van het afvalwater, regenwater (hemelwater) en grondwater. Riolering is erg belangrijk voor de volksgezondheid. Zonder afvoer van afvalwater bestaat er in dichtbevolkte gebieden de kans op ziekten. Daarnaast is de riolering belangrijk voor de bewoonbaarheid van de leefomgeving en de bescherming van het milieu. Wettelijk kader en achtergrond Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater is een wettelijke taak van de gemeente Ommen. De gemeente ontvangt het afval- en hemelwater van particulieren en bedrijven en transporteert het vervolgens naar het overnamepunt van het waterschap. Het waterschap zorgt dan voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. De watertaken van de gemeente gaan verder dan alleen de zorg voor en het beheer van de riolering. Ook gemalen, drainage, sloten en greppels hebben het doel om (afval)water te verwerken. De voorzieningen hebben een belangrijke functie voor de bescherming van de volksgezondheid, het houden van droge voeten en het schoon houden van het oppervlaktewater. De wettelijke basis voor het vgrp is vastgelegd in artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. Ontwikkelingen en samenwerking Diverse ontwikkelingen hebben invloed op de opgave waar de gemeente Ommen voor staat, zoals het Bestuursakkoord water en de Routekaart afvalwaterketen Gemeenten en waterschap binnen het beheergebied van Velt en Vecht werken al geruime tijd samen in de afvalwaterketen. In september 2012 hebben de betrokken portefeuillehouders water uit de regio tijdens een gezamenlijke bijeenkomst aangegeven daadkrachtige stappen in de samenwerking te willen zetten. Speerpunten hierbij zijn het beperken van de kostenstijging, het professionaliseren van beheer, het verminderen van (personele) kwetsbaarheid en het verhogen van de duurzaamheid. De regionale samenwerkingspartners zijn; gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Ommen en Hardenberg, waterschap Velt en Vecht en de drinkwaterbedrijven WMD en Vitens. Binnen de waterschappen Groot Salland (samenwerkingsverband Rivus), Reest en Wieden en Regge en Dinkel zijn ook samenwerkingsverbanden in de afvalwaterketen met de inliggende gemeenten. De gemeente Ommen wordt op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. vgrp gemeente Ommen

6 Geldigheidsduur vgrp Voor het goed functioneren van de riolering met de juiste voorzieningen en de financiële bijdragen die hierbij komen kijken, is het wenselijk eens in de 4 tot 6 jaar een vgrp op te stellen. De gemeente Ommen kiest voor een looptijd van het vgrp van 2014 tot en met Evaluatie In de interim periode was de aandacht gericht op de uitvoering van onderzoek en het realiseren van noodzakelijke maatregelen voor het behalen van de basisinspanning, door afkoppelen. Werkzaamheden zijn afgestemd of gezamenlijk uitgevoerd met ruimtelijke ontwikkelingen of herinrichtingen. In de periode zijn er, vanuit de verplichtingen vastgelegd in het afvalwaterakkoord 2007, duurzame maatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de basis inspanning. Op diverse locaties waaronder in Ommen-Noord is extra berging gecreëerd. Hiermee voldoet de gemeente Ommen aan de basisinspanning Een van de aanbevelingen in het interim GRP was het opstellen van een nieuw GRP voor de periode , deze termijn is niet behaald. In 2012 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven om het vgrp in 2013 samen met de gemeente Hardenberg op te stellen. In onderstaande tabellen is in het kort samengevat in hoeverre de actiepunten en maatregelen uit de interim periode en verder zijn gehaald en welke actiepunten en maatregelen er in de planperiode opgepakt worden. Actiepunten interim GRP Beheerpakket aanvullen en controleren Inspecteren overstorten en waterkwaliteit Relevante overstorten voorzien van meetapparatuur QuickScan afkoppelen oppervlak alle kernen Opstellen meetplan (i.s.m. herberekening) Herberekening riolering alle kernen Onderzoek bestaande afvalwatersysteem buitengebied, lozing regenwater en capaciteit systeem Onderzoek afkoppelen oppervlaktewater Lemele Noord Inspecteren en reinigen riolen Uitgevoerd ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Enkele panden aangesloten op drukriolering, overige IBA Ja Nee, niet planmatig maar ad-hoc opgepakt. vgrp gemeente Ommen

7 Maatregelen interim GRP Uitgevoerd Ja/nee Vervangen riolering Schurinkstraat, Ommen Noord Nee, in 2014 Aanpassen/vervangen gemaal Ommen Zuid Ja Aanpassen/vervangen gemaal Lemele door waterschap Ja Afkoppelen Vilsteren Ja Afkoppelen Beerzerveld 0,9 ha Ja Afkoppelen Lemele 2,2 ha Ja, 4 ha Afkoppelen Ommen Noord 15 ha In ontwikkeling/ in uitvoering Afkoppelen Ommen Zuid 4,5 ha Ja Verplaatsen overstort Beerzerveld Ja Aanleg nieuwe riolering Beerzerveld Ja Aanleg stuwput (gemeentehuis) Ommen Noord Ja Aanleg aanvoerriool Ommen Noord Ja Aanleg groene berging (randvoorziening) Ommen Noord Ja Opheffen overstorten op de Dante vijvers, Ommen Noord Deels, nog niet gesaneerd Gewenste situatie De gemeenteraad van Ommen heeft een aantal ambities geformuleerd, dit vgrp heeft aansluiting gezocht bij de toekomstvisie van de gemeente Ommen. De beleidskeuzes en doelen beschreven in het vgrp dragen bij aan de ambities. Verschillende ontwikkelingen zoals het Bestuursakkoord water, de Routekaart 2030 en de samenwerking afvalwaterketen hebben invloed op de opgave waar de gemeente voor staat. Op basis van de nieuwe ontwikkelingen en ambities van de gemeente zijn voor het afvalwater, regenwater en grondwater zes doelen opgesteld, gebaseerd op de wettelijke formuleringen voor zorgplichten in de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. De zorgplichten voor afval-, regen- en grondwater zijn in de doelen meegenomen. De doelen voor de planperiode zijn: Doel 1. Zorgen voor doelmatige inzameling van afvalwater. 2. Zorgen voor doelmatig transport van afvalwater. 3. Zorgen voor inzameling en/of transport van overtollig regenwater. 4. Zorgen voor de verwerking van ingezameld en overtollig regenwater 5. Zorgen dat het grondwater een bestemming van een gebied (binnen de bebouwde kom) niet structureel belemmerd. 6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering. Toelichting Elk perceel binnen de gemeentegrens heeft een aansluiting op de riolering of alternatieve voorziening. De gemeente zorgt voor inzamelen van afvalwater dat door particulieren en bedrijven aan de perceelgrens wordt aangeboden. De gemeente ontvangt afvalwater van particulieren en bedrijven bij de perceelgrens en zorgt ervoor dat het systeem (riolering, kolken en gemalen) op orde is en het afvalwater transporteert naar een rioolwaterzuivering. De gemeente ontvangt (waar nodig) hemelwater op de perceelgrens van particulieren en bedrijven en zorgt voor transport naar een voorziening om het water vast te houden en/of te bergen. Het regenwatersysteem heeft voldoende capaciteit om bij neerslag het water te laten infiltreren, te bergen en/of af te voeren. Uitgezonderd bijzondere omstandigheden. Structureel grondwateroverlast wordt, conform grondwaterbeleid, zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente heeft inzicht in het functioneren van de riolering. Ongewenst lozingsgedrag wordt zoveel mogelijk voorkomen. vgrp gemeente Ommen

8 De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, overtollig hemelwater en grondwateroverlast zijn voor de gemeente wettelijke plichten. De gemeente is vrij om eigen beleidskeuzes te maken voor de invulling van deze zorgplichten. In de komende planperiode richten de beleidskeuzes van de gemeente Ommen zich op reinigen en inspecteren van het rioolstelsel, inzicht krijgen in het functioneren van het rioolstelsel, de wijze van het afkoppelen van regenwater op lokaal niveau en het uitvoeren van het grondwaterbeleid. De opgave De juiste inzameling en een goed beheer en onderhoud, zoals reinigen en inspecteren is essentieel voor het functioneren van het rioolstelsel. De gemeente Ommen voert reguliere werkzaamheden aan het rioolstelsel uit voor het behoud van de riolering en krijgt beter inzicht in het functioneren van het rioolstelsel door middel van meten en monitoren. In de komende planperiode zal de gemeente Ommen het afkoppelen van bestaande bebouwing en verhard oppervlak adviseren en/of uitvoeren wanneer het maatschappelijk verantwoord is. Er wordt een afweging gemaakt tussen doelmatigheid, duurzaamheid, strategie en kosten. Voor de uitvoering van de grondwatertaak hanteert gemeente Ommen het grondwaterbeleid toegevoegd in bijlage 2. In het vgrp wordt ruimte gereserveerd voor extra onderzoeksinspanningen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en wetswijzigingen. Binnen de samenwerking afvalwaterketen wordt de komende jaren intensief samengewerkt. Het vgrp geeft ruimte om te werken aan de opgaven van deze samenwerking. Organisatie en financiën Tot slot is inzichtelijk gemaakt welke personele en financiële middelen nodig zijn voor de uitvoering van de opgave en welke opbrengsten hier tegenover staan. Deze middelen zijn opgenomen in de kostendekkingsberekening voor 2014 tot en met Onderstaande tabel geeft weer hoe (het vaste deel) van de rioolheffing er de komende jaren uitziet. Voor de komende jaren is er rekening gehouden met een stijging van de jaarlijkse exploitatielasten doordat de gemeente Ommen inzet op een cyclus van reinigen in inspecteren. Jaar Voorgestelde recht/ heffing vast in jaar (EUR) Stijging aan eind van jaar (%) ,00 2% ,70 2% ,47 2% ,32 2% ,45 2% ,25 2% ,34 2% vgrp gemeente Ommen

9 1. Inleiding Voor u ligt het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) van de gemeente Ommen. Het is de uitwerking van de ambities en speerpunten voor het beheer van de riolering in de planperiode Het vgrp bevat de beleidsvoornemens voor een adequaat beheer van het afvalwater, regenwater (hemelwater) en grondwater en geeft inzicht in de personele en financiële middelen. Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke basis en de diverse wet- en regelgeving die van invloed zijn op het vgrp. Vervolgens worden verschillende ontwikkelingen zoals het Bestuursakkoord water en de Routekaart afvalwaterketen 2030 toegelicht. Ook wordt er een uitleg gegeven over de samenwerking in de afvalwaterketen. Ontwikkelingen in de samenwerking afvalwaterketen vormen een belangrijk onderdeel van het vgrp. Riolering is erg belangrijk voor de volksgezondheid. Zonder afvoer van afvalwater bestaat er in dichtbevolkte gebieden kans op ziekten. Daarnaast is de riolering belangrijk voor de bewoonbaarheid van de leefomgeving en de bescherming van het milieu. De aanleg en het beheer van de riolering is kostbaar. Om deze kosten inzichtelijk te maken stelt de gemeente een rioleringsplan op. In dit rioleringsplan wordt het volgende beschreven; - Welke rioleringsvoorzieningen heeft de gemeente Ommen; - Hoe worden de voorzieningen beheerd; - Welke gevolgen er zijn voor het milieu; - Welke voorzieningen zijn (binnenkort) aan vervanging toe; - Welke verbeteringen zijn er nodig; - Wat zijn de kosten hiervan; - Hoe en welke kosten worden op burgers en bedrijven verhaald. Bovenstaande beschrijving vormt de kerngedachte van het gemeentelijke rioleringsplan of wel het GRP. Het rioleringsbeleid van de gemeente wordt door het GRP inzichtelijk gemaakt. In het GRP wordt niet alleen gekeken naar het afvalwater maar ook naar het grond- en hemelwater, dit noemen we een verbreed GRP (vgrp). 1.1 Wettelijk kader en achtergrond Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater is een wettelijke taak van de gemeente Ommen. De gemeente ontvangt het afvalwater en overtollig hemelwater van particulieren en bedrijven en transporteert het vervolgens naar het overnamepunt van het waterschap. Het waterschap zorgt dan voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. De watertaken van de gemeente gaan verder dan alleen de zorg voor en het beheer van de riolering. Ook gemalen, drainage, sloten en greppels hebben het doel om (afval)water te verwerken. De voorzieningen hebben een belangrijke functie voor de bescherming van de volksgezondheid, het houden van droge voeten en het schoon houden van het oppervlaktewater: vgrp gemeente Ommen

10 - Bescherming van de volksgezondheid: De gemeente verwijdert het stedelijke afvalwater uit de directe leefomgeving en voert en levert het af; - Droge voeten: Door de inzameling en verwerking van regenwater (en mogelijk grondwater) verwijdert de gemeente overtollig water uit de bebouwde kom; - Schoon water en een schone bodem: Door de aanleg van voorzieningen voorkomt de gemeente dat ongezuiverd stedelijk afvalwater of verontreinigd regenwater op of in de bodem op in het oppervlaktewater terechtkomt. De wettelijke basis voor het vgrp is vastgelegd in artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. ARTIKEL 4.22 WET MILIEUBEHEER 1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast. 2. Het plan bevat tenminste: a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a; c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b, worden of zullen worden beheerd; d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de in het plan aangekondigde activiteiten; e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 3. Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan rekening bij de vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan. 4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan gemeenten de plicht opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking. vgrp gemeente Ommen

11 1.2 Wet- en regelgeving Diverse wet- en regelgeving zijn van invloed op het vgrp. Hieronder worden de wettelijke kaders op landelijk, regionaal en lokaal niveau toegelicht Landelijk Landelijke wet- en regelgeving Wet gemeentelijke watertaken 1 Waterwet 2 Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 4 Bouwbesluit Besluit lozing afvalwater huishoudens 6 Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijk watertaken in werking getreden. Deze wet stelt de gemeenten beter in staat een bijdrage te leveren aan de aanpak van watervraagstukken in bebouwd gebied. Gemeenten hebben naast de bestaande zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De zorgplicht voor hemelwater betekent dat de gemeente maatregelen moet treffen voor overtollig water wat de perceeleigenaar redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen van wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Het verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Per 1 juli 2008 is de WION in werking getreden. De wetgeving heeft tot doel het aantal incidenten met kabels en leidingen te verminderen. Uitwisseling van informatie tussen kabel- en leidingenbeheerders enerzijds en 'grondroerders' anderzijds wordt daarbij verplicht gesteld. Sinds 1 augustus 2011 is er geen verplichting voor netbeheerders om gegevens over huisaansluitingen en kolkaansluitingen uit te wisselen. Aangezien de putten zichtbaar zijn, kan ook zonder kaarten goed worden bepaald waar de kolken liggen. De WABO is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu die leidt tot; betere dienstverlening aan bedrijven en burgers, minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures, voorschriften die op elkaar afgestemd zijn. Inhoudelijk regelt de Wabo de vergunningsplicht voor indirecte lozingen met daaraan gekoppeld een adviesrecht voor de waterbeheerder. Per 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking. In het bouwbesluit staan wijzigingen voor de aansluitplicht voor riolering. Aansluitingen en voorzieningen mogen geen schade voor de volksgezondheid opleveren. De aansluitingen en voorzieningen voor nieuwbouwwoningen worden getoetst door de gemeente. Perceeleigenaren hebben de keuze voor een aansluiting op de riolering of op IBA. Per 1 januari 2008 is het Besluit lozing afvalwater huishoudens in werking getreden. Het besluit bevat algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren, zowel in het stedelijk als in het buitengebied. Het besluit gaat over alle soorten afvalwater die bij particuliere huishoudens vrijkomen zoals: afvalwater van toilet, keuken, badkamer (huishoudelijk afvalwater); afvloeiend hemelwater van daken van woningen en van het erf; afvalwater van reinigingsactiviteiten rondom het huishouden; overtollig grondwater dat wordt geloosd om grondwateroverlast te voorkomen vgrp gemeente Ommen

12 Besluit lozen buiten inrichtingen 7 Europese Kader Richtlijn Water (KRW) Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. Dit besluit bevat regels voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaats vinden buiten de inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Bedrijfsmatige activiteiten vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze zorgt ervoor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De KRW beschermt alle wateren (rivieren, meren, kustwateren en grondwateren); stelt ambitieuze doelen om ervoor te zorgen dat wateren in 2015 een goede toestand hebben bereikt 8. Nederland gaat deze doelstelling echter niet halen en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bereiken van de doelen uit te stellen tot het jaar Deltaprogramma 10 Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 11 In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop de overheden structurele veranderingen in de nationale waterproblematiek, zoals klimaatveranderingen, bodemdaling, zeespiegelstijging en verstedelijking tegemoet zullen treden Regionaal Regionale wet- en regelgeving Verbrede Om de Kader Richtlijn Water concreet te vertalen, is er gekozen voor een wateragenda Rijn - organisatiestructuur op stroomgebiedsniveau, in de vorm van regionale ambtelijke en Oost 12 bestuurlijke overleggen. De verbrede wateragenda Rijn-Oost betekent voor de gemeente Ommen een inzet in het overkoepelende overleg binnen het stroomgebied door deelname aan de ambtelijke overleggen. Lokaal bestuursakkoord water (LBW) 13 Op 26 oktober 2009 zijn het waterschap Velt en Vecht, de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen afspraken overeengekomen over de wijze waarop de totale wateropgave voor het beheergebied van waterschap Velt en Vecht kan worden ingevuld. De afspraken zijn vastgelegd in het LBW. Door de koppeling met de KRW ligt de nadruk van waterbeheer op het vasthouden van water in gebieden, op percelen en in waterschapleidingen. Waterbeheerplan Het waterbeheerplan is een coproductie van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Het bevat een algemeen deel, een themadeel en een uitvoeringsdeel. Het plan kent een gezamenlijke tekst en specifieke teksten voor ieder waterschap. Het waterbeheerplan geeft een globale weergave van acties die de waterschappen in de periode wil uitvoeren. Ook wordt een doorkijk voor langere termijn gegeven Ondertekent Lokaal Bestuursakkoord Waterbeheer, Waterbeheerplan waterschap Velt en Vecht, Coevorden 1 februari 2010 vgrp gemeente Ommen

13 1.2.3 Lokaal Lokale wet- en regelgeving Waterplan In 2009 is het Waterplan gemeente Ommen opgesteld. In het waterplan wordt de Ommen 15 organisatie van het waterbeheer in de gemeente Ommen, het beleidskader voor water op de verschillende niveaus (Europees, Rijk, provincie, regio, gemeente), een beschrijving van het grondgebied van de gemeente voor wat betreft het onderwerp water, het stedelijk water, de waterkwaliteit, drinkwater, afvalwater, cultuurhistorie en communicatie beschreven. De stedelijke wateropgave om te komen tot een klimaatbestendig watersysteem is opgenomen in het waterplan. Een aantal van deze maatregelen hebben een relatie met het vgrp. Afvalwaterakkoord Ommen-Noord In het afvalwaterakkoord ondertekend door de gemeente Ommen en waterschap Velt en Vecht zijn beide partijen diverse afspraken overeengekomen. Het doel van de overeenkomst is de realisatie van een afvalwatersysteem waarmee de vuiluitworp van het gemeentelijk rioolstelsel van Ommen tenminste voldoet aan de basisinspanning en effluentlozing van de rwzi Ommen tenminste voldoet aan de gestelde emissie-eisen, een en ander tegen het maatschappelijk hoogste rendement. 1.3 Ontwikkelingen In deze paragraaf worden de verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op de opgave waar de gemeente voor staat, zoals het Bestuursakkoord water en de Routekaart afvalwaterketen 2030, toegelicht. Bestuursakkoord water In mei 2011 hebben het Rijk en de koepels, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland), Interprovinciaal Overleg (IPO), en Unie van Waterschappen(UvW) het Bestuursakkoord Water ondertekent. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben besloten maatregelen te treffen voor een doelmatiger waterbeheer. Inzet voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen staan centraal. Hiermee wordt de kwaliteit van het beheer vergroot tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Gemeente en de waterschappen stemmen het waterbeleid op elkaar af en leveren een gezamenlijke inspanning om de waterkwaliteit te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen. Beide partijen doen dit vanuit eigen verantwoordelijkheden waarbij expertise en deskundigheid worden gedeeld Waterplan gemeente Ommen, Afvalwaterakkoord Ommen-Noord Bestuursakkoord water, april 2011 vgrp gemeente Ommen

14 Routekaart 2030 In de visiebrochure Routekaart Afvalwaterketen 2030 van de UvW en de VNG zijn richtingen opgenomen hoe gemeenten en waterschappen in 2030 een grote bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de samenleving door afval om te zetten in schone grondstoffen en energie en schoon water. De visie past binnen de afspraken van de UvW en de VNG over samenwerking in de afvalwaterketen en bij het Bestuursakkoord Water. Sommige ontwikkelingen zijn al tamelijk dichtbij en andere ontwikkelingen zijn wat verder weg. Samen vormen ze een zeer uitdagende stip op de horizon voor gemeenten en waterschappen. Bedrijven die kansen zien om op de terreinen duurzaamheid en innovatie samenwerking aan te gaan kunnen aanhaken. In de Routekaart worden arrangementen uitgewerkt voor de bebouwde omgeving, het industrieel gebied, de grondgebonden industrie en het landelijk gebied waarin een mogelijke uitwerking wordt gegeven van de kansen die liggen in het (her-)gebruik van afvalwater en haar grondstoffen. 18 Figuur 1: Routekaart afvalwaterketen 2030, bebouwde kom 18 vgrp gemeente Ommen

15 1.4 Samenwerking afvalwaterketen Gemeenten en waterschap binnen het beheergebied van Velt en Vecht werken al geruime tijd samen in de afvalwaterketen. Deze samenwerking kan niet los worden gezien van de landelijke ontwikkelingen. In 2010 is een landelijk feitenonderzoek uitgevoerd naar doelmatig beheer van de afvalwaterketen. Mede gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek hebben het Rijk en koepels van gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies in het Bestuursakkoordwater van april 2011 afspraken gemaakt over een doelmatiger waterbeheer. Zie paragraaf 1.3 ontwikkelingen, Bestuursakkoord water. In september 2012 hebben de betrokken portefeuillehouders water uit de regio tijdens een gezamenlijke bijeenkomst aangegeven daadkrachtige stappen in de samenwerking te willen zetten. Speerpunten hierbij zijn het beperken van de kostenstijging, het professionaliseren van beheer, het verminderen van (personele) kwetsbaarheid en het verhogen van de duurzaamheid. Om concrete ambities te formuleren en zicht te krijgen op welke wijze besparingen en verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, is een regionaal feitenonderzoek uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden in de periode december 2012 januari Tijdens het onderzoek zijn ook de drinkwaterbedrijven aangehaakt om de kansen in de hele waterketen te kunnen beschouwen. De regionale samenwerkingspartners zijn; gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Ommen en Hardenberg, waterschap Velt en Vecht en de drinkwaterbedrijven WMD en Vitens. 19 Binnen de waterschappen Groot Salland (samenwerkingsverband Rivus), Reest en Wieden en Regge en Dinkel zijn ook samenwerkingsverbanden in de afvalwaterketen met de inliggende gemeenten. De gemeente Ommen wordt op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. 1.5 Proces Het vgrp is opgesteld door de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Daarnaast zijn de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel (per 1 januari 2014 waterschap Vechtstromen), Groot Salland betrokken bij het proces waarbij de waterschappen Velt en Vecht en Groot Salland de waterschappen vertegenwoordigen. De Wet milieubeheer vereist de betrokkenheid van bestuursorganen bij het opstellen van het vgrp. Zie de wettekst in bijgevoegd kader. Het ontwerp vgrp is toegezonden aan de provincie Overijssel, Vitens en de waterschappen met het verzoek om een reactie. De reacties zijn toegevoegd in bijlage 4. De behandeling in de gemeente is als volgt verlopen: - Behandeling in het college van B & W van de gemeente Ommen op 10 september Behandeling in de oriënterende raadsvergadering op 3 oktober Vastgesteld door gemeenteraad Ommen op 17 oktober Bron: Regionaal feitenonderzoek samenwerking waterketen regio Velt en Vecht. Welldra en Royalhaskoning DHV, 25 februari 2013 vgrp gemeente Ommen

16 ARTIKEL 4.23 WET MILIEUBEHEER 1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouder. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: a. Gedeputeerde Staten; b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en; c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd; 2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste lid onder a tot en met c genoemde instanties en Onze Minister. 3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan. 1.6 Geldigheidsduur Voor het goed functioneren van de riolering met de juiste voorzieningen en de financiële bijdragen die hierbij komen kijken, is het wenselijk eens in de 4 tot 6 jaar een vgrp op te stellen. Een vgrp voor een langere termijn opstellen is niet verstandig omdat er belangrijke wijzigingen kunnen optreden, zoals; - Wijzigingen in nieuwe wetgeving of (Europees) beleid; - Inspectieresultaten die noodzakelijke vervangingen weergeven; - Ervaringen op diverse vlakken, waaronder de samenwerking in de afvalwaterketen; - Afwijkingen bij inkomsten, uitgaven of het vermogensbeheer. De gemeente Ommen kiest voor een looptijd van het vgrp van 2014 tot en met Leeswijzer Het vgrp als volgt opgebouwd, in overeenstemming met de Leidraad Riolering 20 : - In hoofdstuk 2 Evaluatie wordt het interim vgrp en het afvalwaterakkoord 2007 Ommen Noord geëvalueerd; - In hoofdstuk 3 Gewenste situatie worden de ambities, ontwikkelingen, doelen en beleidskeuzes voor de komende planperiode toegelicht; - In hoofdstuk 4 De Huidige situatie wordt de huidige situatie van de riolering beschreven; - In hoofdstuk 5 De opgave worden de route naar de gewenste situatie beschreven aan de hand van de ambities, ontwikkelingen doelen en de beleidskeuze. De activiteiten en projecten voor de komende planperiode worden beschreven; - In hoofdstuk 6 Organisatie en financiën wordt ingegaan op de benodigde personele en financiële middelen die nodig zijn om de maatregelen uit te kunnen voeren die aansluiten bij de opgave. - In hoofdstuk 7 Conclusie en besluit is het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Ommen weergegeven. 20 De Leidraad Riolering geeft richtlijnen aan gemeenten over technische en financieel-organisatorische aspecten van de rioleringszorg. vgrp gemeente Ommen

17 2. Evaluatie In dit hoofdstuk wordt het interim vgrp en het afvalwaterakkoord 2007 Ommen Noord geëvalueerd. In de interim periode was de aandacht gericht op de uitvoering van onderzoek en het realiseren van noodzakelijke maatregelen voor het behalen van de basisinspanning, door afkoppelen en vergroten van waterberging. Verder zijn er maatregelen onderzocht en gerealiseerd voor het oplossen van een aantal specifieke knelpunten zoals: het saneren van risicovolle overstorten in Ommen Noord en in Beerzeveld; het realiseren van een randvoorziening in Ommen Noord; het afkoppelen van afvoerend oppervlak om te voldoen aan de basisinspanning; het oplossen van wateroverlast in Lemele. Het afkoppelen van regenwater en het realiseren van meer ruimte voor water zijn afgestemd of gezamenlijk uitgevoerd met ruimtelijke ontwikkelingen of herinrichtingen. In de planperiode van het interim GRP is er onderzoek uitgevoerd en zijn er maatregelen getroffen. Speerpunten van het interim vgrp waren: - Overstorten en waterkwaliteit; - Basisgegevens; - Berekenen en meten; - Inspecteren en reinigen riolen; - Afkoppelen van hemelwater. Een van de aanbevelingen in het interim GRP was het opstellen van een nieuw GRP voor de periode , deze termijn is niet gehaald. In 2012 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven om het vgrp in 2013 samen met de gemeente Hardenberg op te stellen. In 2007 zijn er afspraken met het waterschap Velt en Vecht vastgelegd in een afvalwaterakkoord over het realiseren van de basisinspanning. In de periode zijn er duurzame maatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de basis inspanning. Op diverse locaties waaronder in Ommen-Noord is extra berging gecreëerd. Hiermee voldoet de gemeente Ommen aan de basisinspanning door de combinatie van afkoppelen en waterberging. Met de realisatie van de groene berging in Ommen- Noord heeft de gemeente Ommen een innovatieve maatregel voor waterberging gerealiseerd. De evaluatie van het afvalwaterakkoord Ommen-Noord is opgenomen in paragraaf In de planperiode is gezamenlijk met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hardenberg, waterschap Velt en Vecht en de drinkwaterbedrijven WMD en Vitens de samenwerking in de afvalwaterketen opgestart. Diverse werkzaamheden vanuit het vgrp zijn of worden opgepakt in het kader van de samenwerking afvalwaterketen. 2.1 Evaluatie knelpunten, onderzoek en maatregelen In de interim periode was de aandacht gericht op de uitvoering van onderzoek en het realiseren van noodzakelijke maatregelen om knelpunten in het functioneren van de rioolstelsels op te heffen. vgrp gemeente Ommen

18 De gemeente Ommen heeft de kernen Vilsteren, Beerzeveld, Lemele, Ommen Noord en Ommen Zuid afgekoppeld om te voldoen aan de basisinspanning Buitengebied Aansluiting op riolering of alternatief Conform de gestelde voorwaarden zijn percelen in het buitengebied voorzien van drukriolering. Voor overige percelen in het buitengebied heeft de provincie Overijssel een ontheffing van de zorgplicht, voor de doelmatige inzameling en doelmatig transport van afvalwater dat vrijkomt, verleend. Deze percelen zijn voorzien van een IBA of een gelijkwaardig systeem. De perceeleigenaar draagt zelf de kosten voor het plaatsen en onderhoud van een IBA of gelijkwaardig systeem. Op 20 augustus 1999 heeft de provincie Overijssel een ontheffing, voor de doelmatige inzameling en doelmatig transport van afvalwater dat vrijkomt, voor percelen verleent. Deze ontheffing geldt voor een periode van maximaal 15 jaar en eindigt op 17 augustus Op 19 januari 2001 heeft de provincie Overijssel een ontheffing voor 79 woningen verleend. Deze ontheffing geldt voor een periode van maximaal 15 jaar en eindigt op 16 januari De meeste IBA s zijn in 1999 aangelegd. De afschrijvingstermijn voor een zuiveringssysteem is 15 jaar en 20 jaar voor een infiltratiesysteem. Het doel, het buitengebied aansluiten op de drukriolering is behaald. Enkele panden zijn aangesloten op drukriolering, overige percelen hebben een IBA of dergelijke installatie. Met ingang van 2005 was dit verplicht. Illegale lozingen: De gemeente Ommen ligt in een populaire recreatie omgeving. Begin jaren 90 zijn alle aanwezige omvangrijke lozers van huishoudelijk afvalwater aangesloten op de drukriolering. In clustervorming zijn ook particulieren aangesloten op de drukriolering. Grote delen van het afvalwatersysteem zijn met overcapaciteit ontworpen en aangelegd. De campings worden groter en het kamperen, wordt steeds luxer. Het watergebruik is door uitbreiding van campings toegenomen. Dit heeft consequenties voor de belasting op en het functioneren van het afvalwatersysteem. Onderzoek heeft uitgewezen dat de capaciteit van gemalen en persleidingen nog voldoende is. Het doel, onderzoek naar illegale lozingen, is behaald. Er zijn geen maatregelen uitgevoerd Maatregelen vuiluitworp en waterkwaliteit Het functioneren van rioolstelsels wordt gecontroleerd aan de hand van modelberekeningen. De resultaten van de berekeningen worden door metingen getoetst aan de werkelijkheid. De analyse van het systeem is de basis voor verbeteringsmaatregelen. In het interim GRP ligt de vgrp gemeente Ommen

19 prioriteit van de herberekeningen bij de kernen Vilsteren, Beerzeveld, Lemele, Ommen Noord en Ommen Zuid. Door middel van afkoppelen is er gekozen voor duurzame en klimaatbestendige maatregelen. In de kern van Vilsteren heeft in 2005 een pilot voor het individueel afkoppelen plaatsgevonden. Om te voldoen aan de basisinspanning zou er in de kern Vilsteren 0,68 ha afgekoppeld worden. Uiteindelijk is er in Vilsteren ruim 1,2 ha verhard oppervlak afgekoppeld. De kern van Beerzeveld is in 2005 herberekend. De kern is deels afgekoppeld, daarmee is de waterproblematiek opgelost. In de nieuwbouwwijk is een bergingsriool aangelegd. De risicovolle overstort is gesaneerd en naar een nieuwe locatie verplaatst. In totaal is er 0,9 ha afgekoppeld. Beerzeveld voldoet hiermee aan de basisinspanning. De kern Lemele is in 2006 herberekend. Om aan de basisinspanning te voldoen is er 2,2 ha afgekoppeld. Doordat de wateroverlast in de kern is aangepakt is er in totaal is er 4 ha afgekoppeld. Regenwater wordt vanaf de Lemelerberg naar bergingsloten gebracht. De straatkolken zijn van het gemengde rioolstelsel af gehaald en er is verticale infiltratie aangebracht. Wateroverlast vanaf de berg naar de kern is onder controle maar blijft punt van aandacht. De kern van Lemele voldoet ruim aan de basisinspanning. In 2007 hebben gemeente Ommen en waterschap Velt en Vecht een afvalwaterakkoord ondertekend voor Ommen Noord. Hierin staan afspraken over de realisatie een afvalwatersysteem waarmee de vuiluitworp van het gemeentelijke rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning en de effluentlozing van de RWZI in Ommen voldoet aan de gestelde emissie-eisen. De volgende maatregelen zijn uitgevoerd of in ontwikkeling; de riooloverstorten zijn gesaneerd, er is een groene berging gecreëerd, er is extra berging gecreëerd in het oostelijke deel van Ommen Noord, er wordt afgekoppeld om te voldoen aan de basisinspanning. De werkzaamheden worden meegenomen in diverse projecten. Ommen Noord voldoet aan de basisinspanning, er is 15 ha afgekoppeld. Ommen Zuid is in 2006 herberekend. Het vergroten van de berging, afkoppelen en de rioolwerkzaamheden maken deel uit van het project IROZ (Integraal Reconstructie Ommen Zuid). De werkzaamheden zijn eind 2013 afgerond. Met het afkoppelen van 4,5 ha voldoet Ommen Zuid aan de basisinspanning. Het doel, voldoen aan de basisinspanning is behaald. Er zijn 2 risicovolle overstorten gesaneerd. De kernen Vilsteren, Beerzeveld, Lemele, Ommen Noord en Ommen Zuid voldoen ruim aan de basisinspanning Technische staat van de riolering Inventarisatie basisgegevens Met de inventarisatie van de basisgegevens worden gegevens nauwkeurig en zo compleet mogelijk vastgelegd. Het beheerpakket is op gebied van rioolbeheer en WION compleet, uitgezocht en ingevuld. Onduidelijkheden op gebied van riolering zijn uitgezocht. vgrp gemeente Ommen

20 De overstorten zijn ingemeten en voorzien van telemetrie. De overstorten worden deels online en deels handmatig geregistreerd. Er is geïnvesteerd in meetapparatuur om te controleren of zich ergens problemen voordoen. Het verhard oppervlak van de gemeente Ommen is vastgelegd in een afkoppelbeheerkaart. Op de kaart is aangegeven wat er afgekoppeld is en welke mogelijkheden voor afkoppelen er zijn. De afkoppelbeheerkaart wordt jaarlijks geactualiseerd. De injecties voor drukriolering en grote lozers zijn op revisietekeningen vastgelegd. Daarnaast is er een stroomschema van het hele stelsel inclusief injecties. Het doel, inventarisatie van de basisgegevens, is behaald. Het beheerpakket is ingevuld. Overstorten zijn ingemeten en voorzien van telemetrie. Het afgekoppeld verhard oppervlak is vastgelegd in een afkoppelbeheerkaart. Injecties grote lozers zijn op revisietekeningen vastgelegd. Inspectie en reiniging riolering Er is in de periode van het interim GRP tot en met 2012 niet geïnspecteerd met put video inspecties. Er is op ad-hoc basis gereinigd en geïnspecteerd bij herinrichting en probleemgevallen. De inspecties zijn verwerkt in een beheerpakket. Het doel, inspecteren en reinigen van de riolering, is niet behaald. Inspectie en reiniging is niet zoals opgenomen in het interim vgrp planmatig opgepakt maar ad-hoc Monitoren Bemeten van relevante overstorten Een deel van de overstorten, hoofdgemalen en drukriolering worden gemonitord. Mini gemalen en de rest van de hoofdgemalen zitten op een storingsdienst alarmering. Het doel, monitoren van overstorten en gemalen, is grotendeels behaald Alternatieven voor regenwater Het beleid van de gemeente is gericht op het afkoppelen van grote dakvlakken. Dit is goed mogelijk bij herinrichting. Bij herinrichting wordt altijd onderzocht of afkoppelen tot de mogelijkheden hoort. In nieuwe bestemmingsplannen wordt regenwater niet meer aangesloten op de riolering. Inwoners worden hierover geïnformeerd. Het doel, afkoppelen van hemelwater bij herinrichting, is behaald. Het afkoppelen bij nieuwbouwprojecten is behaald. vgrp gemeente Ommen

21 2.1.6 Ontwikkeling rioolheffing Een van de doelen in het interim GRP is het handhaven van de rioolheffing tot 2006 (met toevoeging van het inflatiepercentage). De rioolheffing is gehandhaafd tot In 2011 is de rioolheffing verhoogd met 10,- tot 185, Financiële evaluatie De gemeenteraad van Ommen heeft het GRP van qua financiële onderbouwing verlengd tot en met Bij het onderzoeken van de stand van zaken is als uitgangspunt het jaar 2008 gekozen. Als gevolg van heroriëntatie op de te nemen maatregelen in het interim GRP en een latere start van werkzaamheden zijn investeringsuitgaven lager geweest en vallen de kapitaalslasten lager uit. Op onderhoudskosten en controlekosten is minder uitgegeven dan geraamd, aangezien niet gestart is met planmatig onderhoud. Door werk met werk te maken is bespaard op de vervangingskosten. Een aantal zaken zijn uitgesteld en daarmee ook de investeringen. De reserve riolering is gegroeid van 2,5 miljoen in december 2008 naar 4,7 miljoen euro in december vgrp gemeente Ommen

22 3. Gewenste situatie In dit hoofdstuk worden de ambities en ontwikkelingen, doelen en beleidskeuzes beschreven. Ook wordt toegelicht hoe de gemeente Ommen invulling geeft aan de zorgplichten. De gemeenteraad van Ommen heeft en aantal ambities geformuleerd, dit vgrp heeft aansluiting gezocht bij de toekomstvisie van de gemeente Ommen. De beleidskeuzes en doelen beschreven in het vgrp dragen bij aan de ambities. Verschillende ontwikkelingen zoals het Bestuursakkoord water, de Routekaart 2030 en de samenwerking afvalwaterketen hebben invloed op de opgave waar de gemeente voor staat. De gewenste situatie is vertaald naar zes doelen. Vervolgens worden er enkele beleidskeuzes toegelicht in dit hoofdstuk. 3.1 Ambities en ontwikkelingen Voordat de nieuwe gemeentelijke watertaken uitgewerkt worden in concrete doelen en maatstaven voor de gemeente Ommen, staan we eerst stil bij de ambities die de gemeente heeft en de diverse ontwikkelingen die op ons af komen Ambities In de toekomstvisie Het Ommer Motief vastgesteld op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven perspectieven voor Ommen 2020 opgesteld. Het vgrp levert een bijdrage aan deze perspectieven. Bewoners, ondernemers en gebruikers van Ommen zijn tevreden over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en richten ontwikkelingen zich op het voorzien in de huidige behoefte zonder de belangen van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Adequate rioleringszorg is hiervoor een voorwaarde. Vanuit de programmalijn Duurzaam Ommen is het streven om het kwaliteitsniveau op het gebied van milieu in stand te houden. De riolering levert hier een bijdrage aan. Activiteiten in de buitenruimte worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om kapitaalvernietiging te voorkomen. Budgettair zal worden gezocht naar optimale oplossingen. Een belangrijk aspect daarbij is de samenwerking met waterschappen en gemeenten. In de komende planperiode wordt er, vanzelfsprekend, gezamenlijk op de meest duurzame en doelmatige manier en met de beschikbare middelen gewerkt aan de ambities en opgaven. In planperiode zal de gemeente de gemeentelijke watertaken op dezelfde manier oppakken met hierin aandacht voor inspectie, meten en monitoren. Na onderzoek en overleg met betrokken partijen zal besloten worden welke activiteiten bij de laagste kosten de meest positieve effecten hebben voor de leefomgeving en volksgezondheid Ontwikkelingen Verschillende ontwikkelingen, zoals het bestuursakkoord water en de routekaart 2030, beschreven in paragraaf 1.4, hebben invloed op de opgave waar de gemeente voor staat. In de planperiode worden deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd en waar nodig in geparticipeerd. Vanuit het motto behoedzaam investeren wordt er gekeken welke ontwikkelingen voor de gemeente Ommen interessant en innovatief zijn om nader te onderzoeken. Onderwerpen die worden gevolgd zijn: vgrp gemeente Ommen

23 - Ontwikkelingen over afkoppelen; - Klimaatverandering; - Energie besparende maatregelen; - (Her)gebruik grondstoffen; - Duurzaamheid en innovatie op gebied van riolering en oppervlaktewater. Bij nader onderzoek wordt een afweging gemaakt tussen doelmatigheid, duurzaamheid, strategie en kosten Samenwerking afvalwaterketen Vanuit de samenwerking afvalwaterketen in het beheergebied van waterschap Velt en Vecht is er een regionaal feitenonderzoek opgesteld, zie paragraaf 1.4. In het regionale feitenonderzoek zijn kansen geïnventariseerd. Door middel van deze verkenning is gekeken of in het afvalwaterbeheer de kosten zijn te beheersen, de kwaliteit is te verbeteren, de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de duurzaamheid te verhogen. Dit sluit aan bij de vier doelen die genoemd zijn in het Bestuursakkoord Water, zie paragraaf 1.3. In onderstaand figuur (figuur 2) is een overzicht gegeven van de (werk)processen die binnen afvalwaterbeheer voorkomen. Per (werk)proces zijn de geïnventariseerde kansen weergegeven. Omschrijving van mogelijke kansen Visie Planvorming Programmering Reinigen Inspecteren Beoordelen Maatregelen Programma van Eisen Aanbesteden Toezicht Data Meten Monitoren Inzicht Onderhoud Klachten Storingen Bedrijfsvoering installaties Financieren investeringen Er voor zorgen dat de goede dingen worden gedaan. Dit vraagt om een heldere visie en een zorgvuldige afweging van mogelijkheden en prioritering. Het inzicht in de kwalitatieve toestand van de voorzieningen en risico s van disfunctioneren in beeld brengen en op basis daarvan kosteneffectieve strategieën ontwikkelen voor reparatie, renovatie en vervanging. Het maximaal benutten van eigen kennis en kennis en ervaring van private partijen. Het gaat hierbij om vraagformulering en de wijze van aanbesteden. Om goede afwegingen te kunnen maken over investeringen en beheer is inzicht in toestand en functioneren een voorwaarde. Het gezamenlijk uitvoeren van deeltaken, met name het operationeel beheer van gemalen of het organiseren van storingsdiensten Het gezamenlijk (waterschap en drinkwaterbedrijven) optimaliseren van het onderhoud en het besturen van voorzieningen Investeringen zodanig financieel verwerken (afschrijving, gebruik van voorzieningen) dat duurzaam laagste rioolheffing wordt bereikt. Figuur 2: overzicht kansen van de (werk)processen in de samenwerking afvalwaterketen 21 In de planperiode wordt ingezet op bovenstaande werkprocessen. De gemeente Ommen vervult zowel bestuurlijk als ambtelijk een actieve rol in de samenwerking en totstandkoming van werkprocessen. De werkprocessen groeien uit tot projecten. De projecten binnen de samenwerking afvalwaterketen vormen een belangrijk onderdeel van het vgrp Het vgrp geeft ruimte om te werken aan de opgaven van deze samenwerking. 21 Regionaal feitenonderzoek samenwerking waterketen regio Velt en Vecht. Welldra en Royalhaskoning DHV, 25 februari 2013 vgrp gemeente Ommen

24 De kansen leveren verbeteringen op in termen van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid zoals uit onderstaand kansenoverzicht blijkt. Daarnaast kunnen interessante besparingen worden bereikt. Figuur 3: overzicht kansen samenwerking afvalwaterketen Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden Op basis van de nieuwe ontwikkelingen en ambities van de gemeente zijn voor het afvalwater, regenwater en grondwater zes doelen opgesteld, gebaseerd op de wettelijke formuleringen voor zorgplichten in de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. De zorgplichten voor afval-, regen- en grondwater zijn in de doelen meegenomen. 22 Regionaal feitenonderzoek samenwerking waterketen regio Velt en Vecht. Welldra en Royalhaskoning DHV, 25 februari 2013 vgrp gemeente Ommen

25 De doelen voor de planperiode zijn: Doel 1. Zorgen voor doelmatige inzameling van afvalwater. 2. Zorgen voor doelmatig transport van afvalwater. 3. Zorgen voor inzameling en/of transport van overtollig regenwater. 4. Zorgen voor de verwerking van ingezameld en overtollig regenwater 5. Zorgen dat het grondwater een bestemming van een gebied (binnen de bebouwde kom) niet structureel belemmerd. 6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering. Toelichting Elk perceel binnen de gemeentegrens heeft een aansluiting op de riolering of alternatieve voorziening. De gemeente zorgt voor inzamelen van afvalwater dat door particulieren en bedrijven aan de perceelgrens wordt aangeboden. De gemeente ontvangt afvalwater van particulieren en bedrijven bij de perceelgrens en zorgt ervoor dat het systeem (riolering, kolken en gemalen) op orde is en het afvalwater transporteert naar een rioolwaterzuivering. De gemeente ontvangt (waar nodig) hemelwater op de perceelgrens van particulieren en bedrijven en zorgt voor transport naar een voorziening om het water vast te houden en/of te bergen. Het regenwatersysteem heeft voldoende capaciteit om bij neerslag het water te laten infiltreren, te bergen en/of af te voeren. Uitgezonderd bijzondere omstandigheden. Structureel grondwateroverlast wordt, conform grondwaterbeleid, zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente heeft inzicht in het functioneren van de riolering. Ongewenst lozingsgedrag wordt zoveel mogelijk voorkomen. Om de realisatie van de doelen te toetsen, zijn er functionele maatstaven en meetmethoden opgesteld. Het complete overzicht hiervan is terug te vinden in bijlage 1, gewenste kwaliteitsniveau voor de toestand van de riolering en voorwaarden voor effectieve invulling van de rioleringszorg. 3.3 Beleidskeuzes De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, overtollig hemelwater en grondwateroverlast zijn voor de gemeente wettelijke plichten. De gemeente is vrij om eigen beleidskeuzes te maken voor de invulling van deze zorgplichten. In de komende planperiode richten de beleidskeuzes van de gemeente Ommen zich op inzicht verkrijgen in het functioneren van het rioolstelsel, de wijze van het afkoppelen van regenwater op lokaal niveau en het uitvoeren van het grondwaterbeleid Inzicht in functioneren rioolstelsel Om inzicht te krijgen in het functioneren en de staat van het rioolstelsel is het wenselijk om de riolering planmatig te reinigen en te inspecteren. Uit de evaluatie van het interim vgrp bleek dat planmatige reiniging en inspectie niet planmatig maar ad-hoc is uitgevoerd. Om een duidelijk beeld te krijgen van de staat van de riolering en om de levensduur van de riolering te waarborgen is het wenselijk om jaarlijks beheer, onderhoud en reparaties aan het rioolstelsel uit te voeren. Het opstellen van rioleringsplannen en het berekenen van de nodige maatregelen ten behoeve van het behalen van de basisinspanning heeft ons inzicht gegeven in het functioneren van het rioolstelsel. De volgende stap is het controleren of met de uitgevoerde maatregelen de gestelde doelen, in de praktijk, bereikt worden. Controle kan op 2 manieren plaatsvinden: vgrp gemeente Ommen

26 1. Door het maken van een theoretische berekening; 2. Door meten en monitoren. Voor een verbetering van het inzicht in het functioneren van het rioolstelsel gaat de gemeente meten en monitoren in plaats van her berekenen. De gemeente Ommen krijgt door meten en monitoren: - Inzicht in werkelijke invloed van overstorten op oppervlaktewater: - Inzicht in incidenten; - Inzicht in overlast en extreme situaties; - Inzicht in klachten en meldingen en kan deze gericht afhandelen; - Inzicht in toekomstige investeringen en kan deze verantwoorden. De combinatie van neerslaggegevens en meetgegevens van de riolering geven inzicht in het werkelijk functioneren van de riolering. Op basis van de gegevens kunnen overlast situaties in kaart worden gebracht. Door te meten en monitoren wordt inzicht verkregen in het lozingsgedrag van bedrijven en particulieren. Zo worden fout lozingsgedrag en foutieve aansluitingen gesignaleerd en aangepakt. Bij onderzoeken naar de verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater zijn gegevens over hoeveel en hoe vaak water overstort wenselijk. Met meten en monitoren worden deze gegevens beschikbaar Regenwater Gemeenten zijn verplicht om de zorg van het hemelwater als onderdeel op te nemen in het vgrp. De ambitie van de gemeente Ommen voor het inzamelen en verwerken van hemelwater sluit aan bij de zorgplicht hemelwater, volgens artikel 3.5. Waterwet. Hieronder wordt de wijze van het afkoppelen van regenwater op lokaal niveau toegelicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, bestaand gebied, inbreidingen en het buitengebied. De gemeente Ommen adviseert bedrijven en particulieren, bij een goed doorlatende ondergrond en de afwezigheid van storende lagen, het hemelwater op eigen terrein te verwerken. Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater kan een perceeleigenaar hierop afvoeren, in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder. Definitie wateroverlast Tijdens regenval kan wateroverlast voorkomen. De gemeente Ommen definieert wateroverlast als volgt; water op straat kan voorkomen. Het water mag een woning niet binnen stromen. Souterrains, kelders en ondergrondse garages dienen zo aangelegd te zijn dat het water vanaf het openbaar gebied niet binnen kan stromen. Voor het afkoppelbeleid worden regionale en landelijke ontwikkelingen gevolgd. Hier wordt waar nodig in geparticipeerd. vgrp gemeente Ommen

27 Nieuwbouw: Momenteel wordt er bij het ontwerpen van de infrastructuur in nieuwbouwplannen al rekening gehouden met de aanleg van een gemeentelijk hemelwaterstelsel zoals een riool, wadi of watergang. Om foutieve aansluitingen tegen te gaan wordt een perceeleigenaar geadviseerd het hemelwater (voor een deel) op eigen terrein te infiltreren of direct te lozen op oppervlaktewater. Is verwerking op eigen terrein niet mogelijk dan kan het hemelwater bovengronds afgevoerd worden naar het gemeentelijke hemelwaterstelsel. Het regenwater wordt apart van het afvalwater ingezameld en verwerkt. Het hemelwater in het openbaar gebied wordt aangesloten op een gemeentelijk hemelwaterriool of verwerkt door lozing in een wadi of oppervlaktewater. Bestaand gebied: In bestaand gebied wordt het vuile afvalwater vaak samen met het hemelwater via een gemengd riool afgevoerd. Bij vervangen van de riolering wordt het afkoppelen van verhard oppervlak, in bestaand bebouwd gebied, alleen geadviseerd/uitgevoerd wanneer het maatschappelijk verantwoord is. Een afweging wordt gemaakt tussen doelmatigheid, duurzaamheid, strategie en kosten. Voor het afkoppelen in bestaand gebied wordt afstemming gezocht met andere projecten in de buitenruimte (revitalisering, wegconstructies, rioolvervanging). Ook het hemelwater in het openbaar gebied wordt (bij vervanging van de riolering) aangesloten op een gemeentelijk hemelwaterstelsel zoals een hemelwaterriool, wadi of watergang. Perceeleigenaren krijgen de mogelijkheid om het overtollige hemel- en of grondwater hierop aan te sluiten als verwerking op eigen terrein niet mogelijk is. Inbreiding: Bij inbreidingen wordt het regenwater en afvalwater gescheiden aangeleverd aan de perceelgrens. Afhankelijk van het type rioolstelsel dat aanwezig is zal het regenwater aangesloten worden op het regenwaterstelsel of het gemengde stelsel. Hemelwater in het openbaar gebied wordt aangesloten op een gemeentelijk hemelwaterstelsel zoals een hemelwaterriool, wadi of watergang. Buitengebied: Perceeleigenaren in het buitengebied verwerken het hemelwater op eigen terrein of zorgen voor een aansluiting op het oppervlaktewater. Het aansluiten van hemelwater op de drukriolering is niet toegestaan Grondwater Vanuit de samenwerking afvalwaterketen is in samenwerking met gemeente Hardenberg, Coevorden, Emmen, Borger Odoorn en waterschap Velt en Vecht grondwaterbeleid opgesteld. Ook heeft er een historisch grondwateronderzoek plaatsgevonden. In het grondwaterbeleid zijn de taken en verantwoordelijkheden voor perceeleigenaar, gemeente, waterschap en provincie vastgelegd: vgrp gemeente Ommen

28 - De provincie is strategisch grondbeheerder; - Het waterschap beheert water in beken, sloten, rivieren en kanalen; - De gemeente zamelt aangeboden (grond)water in en heeft de taak wegen en openbaar groen te ontwateren om een gezonde en veilige leefomgeving te waarborgen; - De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van het perceel en voor de vochthuishouding, denk hierbij aan o.a. de zorg voor drainage systemen onder en rond de woning en het waterdicht zijn van kelders. Het grondwaterbeleid richt zich op grondwatersituaties binnen de bebouwde kom. Er is sprake van een overlastsituatie als de grondwaterstanden te hoog of juist te laag zijn. In een beperkt aantal gevallen is er sprake van een structureel nadelig effect van de grondwaterstand. De gemeente heeft de taak doelmatige maatregelen te treffen om structureel nadelig effect te voorkomen of te beperken. De taak bestaat niet uit het wegnemen van de (ervaren) overlast. Nadelig effect hoge grondwaterstand: - Bouwkundige constructies worden aangetast; - Optrekkend vocht en schimmelvorming met risico s voor de volksgezondheid; - Slechte draagkracht/ verzakking van aanwezige verharding; - Water in de woning. Nadelig effect lage grondwaterstand: - Bouwkundige constructies worden aangetast; - Schade aan ondergrondse infrastructuur (o.a. kabels en leidingen); - Verzakkingen van tuinen, openbaar groen en verharding; - Droogteschade. Tijdens het bestuurlijk overleg samenwerking afvalwaterketen op 24 september 2012 hebben de portefeuillehouders water ingestemd met het gezamenlijk grondwaterbeleid. Het grondwaterbeleid is toegevoegd in bijlage2. Met het vaststellen van het vgrp wordt ook het grondwaterbeleid vastgesteld. vgrp gemeente Ommen

29 4. Huidige situatie In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de riolering beschreven. De gegevens geven de huidige situatie van 2013 weer. 4.1 Kenmerken rioolstelsel Binnen het stedelijk gebied van de gemeente Ommen wordt het afvalwater ingezameld en afgevoerd via vrijvervalstelsels. Het afvalwater stroomt naar het laagstgelegen punt in het rioolstelsel. In het buitengebied zijn de meeste woningen aangesloten op IBA s. Een aantal woningen en vakantieparken zijn aangesloten op drukriolering. Circa 4% van de vrijvervalriolering is ouder dan 50 jaar. De leeftijdsopbouw van de riolering is redelijk gelijk aan de groei van de woonkernen. De groei tussen 2000 en 2009 komt mede doordat drukriolering in het buitengebied (12 km) is aangelegd. 18% 0% 4% 9% % 28% % Figuur 4: procentuele verdeling ouderdom vrijvervalstelsel De meeste kilometers riolering bestaan uit drukriolering. Drukriolering wordt meestal aangelegd in het buitengebied. Hierbij wordt afvalwater over lange stukken getransporteerd gemengd (60 km) verbeterd gescheiden (2 km) gescheiden (37 km) drukriolering (111 km) Figuur 5: aantal kilometers type riolering vgrp gemeente Ommen

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Hardenberg 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Hardenberg Bestuursdienst

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP)

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2014-2017 1. Inleiding Een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid voor de drie gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017

B&W Vergadering. Gemeenteraad B&W Vergadering 6 juni 2017 2.1.7 Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 en Gemeentelijk Rioleringsplan Roermond 2017-2021 1 Dossier 1792 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1792 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Bijlage 7. Wetgeving en Beleid

Bijlage 7. Wetgeving en Beleid Bijlage 7. Wetgeving en Beleid Wet milieubeheer Aanpassingen op grond van Wet gemeentelijke watertaken (Artikel III) Artikel 1.1 Eerste lid wordt als volgt gewijzigd: de begrippen huishoudelijk afvalwater

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Regionale samenwerking en de Omgevingswet. Gert Dekker (VNG)

Regionale samenwerking en de Omgevingswet. Gert Dekker (VNG) Regionale samenwerking en de Omgevingswet Gert Dekker (VNG) Bestuursakkoord Water (2011-2020) We zijn halverwege De rol van het GRP in de regionale samenwerking Ø Vastleggen zorgplichten Ø Planmatige uitvoering

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen tussen Waterschap Vechtstromen, gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Ommen

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 t/m 2015 Gemeente Lelystad Ontwerp, 5 november 2010 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 10 1.1. Aanleiding... 10 1.2.

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren GRP Slochteren 2008-2013 Gemeente Slochteren Definitief, 25 maart 2008 Verantwoording Titel GRP Slochteren 2008-2013 Opdrachtgever Gemeente Slochteren Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Nils Kappenburg

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 87172 30 juni 2016 Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater Raadsbesluit nummer 2016-011 De raad van de gemeente Nijkerk;

Nadere informatie

Programma 8. Grien en beheer

Programma 8. Grien en beheer Trojka: Programmahouder : G. Wiersma Donormanager : R. Heeringa Programmaregisseur : P. Westra 8.1 Hoofddoelstelling Samen met de burgers zorgen voor een kwalitatief goede fysieke leefomgeving (bodem,

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2010-2015

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2010-2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 20102015 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 8 1.2. Doelstelling 8 1.3. Geldigheidsduur 8 1.4. Totstandkoming 8 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/ gemeente AAA dronten Gemeente Almere -401/ 4$ REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente NOORDOOSTPOLDER Zeewolde frip gemeente Lelystad ZUIDiAiicii LAND ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk Vergaderdatum 9 juni Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht

Voorstel aan de raad. Kenmerk Vergaderdatum 9 juni Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.502990 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht Het College van burgemeesters

Nadere informatie