Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017"

Transcriptie

1 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013

2 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Purmerend. Het omvat de strategische, beleidsmatige uitwerking van de wettelijke planverplichting die aan de Nederlandse gemeenten is opgelegd via de Wet Milieubeheer. De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling wil geven aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater. Met de komst van de Wet Gemeentelijke watertaken vallen gescheiden waterstromen zoals hemelwater en grondwater niet meer onder de definitie van afvalwater. Voor hemelwater en grondwater is een zorgplicht ontstaan. In dit vgrp zijn concrete maatregelen opgenomen om invulling te geven aan de wettelijke plicht van afvalwaterzorg, het voorkomen van wateroverlast, grondwaterzorg en goede communicatie met burgers en bedrijven. De lijn van het vorige rioleringsplan ( ) wordt voortgezet. Eén van de belangrijkste projecten is de integrale rioolvervanging in de wijken Overwhere Zuid en Wheermolen. Zoals artikel 3.8 van de Waterwet voorschrijft, is het ontwerp GRP tijdens een gezamenlijk proces met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord Holland tot stand gekomen. In bijlage 4 treft u de reacties op het eerder opgestelde concept plan. 1

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING BELEIDSDOELEN, AFBAKENING EN PLANPERIODE PROCEDURE LEESWIJZER EVALUATIE GRP INLEIDING MILIEU Achtergrond Maatregelen GROOT ONDERHOUD EN VERVANGING Achtergrond Maatregelen ONDERZOEK EN MONITORING Achtergrond Maatregelen REGULIER ONDERHOUD Achtergrond Maatregelen ORGANISATIE Achtergrond Maatregelen PURMEREND REGIONAAL EN LANDELIJK Optimalisatie Afvalwaterstudie Studie Benchmark Rioleringszorg WETTELIJK KADER INLEIDING RELEVANTE WIJZIGINGEN CONSEQUENTIES GEWENSTE SITUATIE EN TOETSINGSCRITERIA INLEIDING AFVALWATER Beoogde invulling doelstellingen Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden HEMELWATER Beoogde invulling doelstellingen Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden GRONDWATER Beoogde invulling doelstellingen Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

4 5 HUIDIGE SITUATIE EN TOETSING INLEIDING AFVALWATER Overzicht voorzieningen Toetsing Conclusie HEMELWATER Overzicht voorzieningen Toetsing Conclusie GRONDWATER Overzicht voorzieningen Toetsing Conclusie ORGANISATIE Inleiding Formatie en personele bezetting Beheersysteem Projectmatig werken Toetsing COMMUNICATIE Inleiding Voorlichting Meldingenregistratie en -afhandeling STRATEGIE EN MAATREGELEN INLEIDING STRATEGISCHE OVERWEGINGEN Regierol Integrale aanpak riolering en wegen Inzetten op onderzoeken en meten Evaluatie afkoppelen 'Effectgericht' in plaats van 'emissiegericht' Uitbreiding meldingenregistratie Regionale samenwerking MAATREGELEN Groot onderhoud en vervanging Onderzoek en monitoring Regulier beheer en onderhoud FINANCIËN INLEIDING KOSTENOVERZICHT VGRP-PERIODE DEKKING EN RIOOLHEFFING BIJLAGE 1 RIONED BENCHMARK BIJLAGE 2 NPR RICHTLIJNEN PURMEREND BIJLAGE 3 MEETPLAN GRONDWATER BIJLAGE 4 REACTIE HHNK EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten al enige jaren verplicht om cyclisch een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het kader van de verruiming van de gemeentelijke watertaken per 1 januari 2008 dient elke gemeente uiterlijk 1 januari 2013 te beschikken over een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vgrp). De nieuwe zorgplichten brengen met zich mee dat het gemeentelijk rioleringsplan een bredere inhoud krijgt. Naast de planverplichting voor riolering dient nu ook aandacht te worden besteed aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater. De gemeente moet duidelijk maken welke problemen met hemelwater en grondwater zich voordoen en wat particulieren hierbij van de gemeente mogen verwachten. Ondanks de wettelijke overgangsperiode van vijf jaar, heeft de gemeente Purmerend al in het bestaande GRP, dat gaat over de periode , een voorschot genomen op deze uitbreiding van verantwoordelijkheden. Feitelijk is al sprake geweest van een 'verbreed' rioleringsplan. Behalve de aspecten op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, is ook aandacht besteed aan de zorgplicht voor grondwater en hemelwater. In het voorliggende nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt deze lijn doorgetrokken. 1.2 Beleidsdoelen, afbakening en planperiode Het vgrp is een onmisbaar hulpmiddel voor het bepalen en uitvoeren van het rioleringsbeleid. Het dient de volgende doelen: Invulling geven aan de planverplichting uit de Wet Milieubeheer; Afstemmen van rioleringsbeleid op landelijke ontwikkelingen, nieuwe wet en regelgeving en relevante beleidsplannen van de rijksoverheid en waterschappen; Handboek voor de uitvoering van het rioleringsbeleid; Het regelen van financiële dekking voor maatregelen die voortkomen uit andere gemeentelijke plannen, zoals het basisrioleringsplan en het Stedelijk Waterplan; Financiële planning op middellange en lange termijn; Document voor bestuurlijke besluitvorming over het rioleringsbeleid en vaststelling van het tarief van de rioolheffing; Informatie voor burgers en bedrijven. Het vgrp geeft primair invulling aan gemeentelijke watertaken: de zorg voor afvalwater, hemelwater en ondiepe grondwater. Daarnaast is het gemeenschappelijke waterbeleid van de gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vastgelegd in het Stedelijk Waterplan Purmerend Het waterplan bepaalt de richting voor een duurzame omgang met water en heeft een bredere scope dan het vgrp (o.a. natuur & milieu en ruimtelijke inrichting). Voorliggend vgrp dient dan ook nadrukkelijk niet als vervangend waterplan na De planperiode van dit vgrp is vijf jaar en heeft betrekking op de periode 2013 tot en met

6 1.3 Procedure De Wet milieubeheer schrijft voor dat bij de totstandkoming van het gemeentelijk rioleringsplan afstemming wordt gezocht met de provincie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK). Hieraan is invulling gegeven door het verzorgen van een (ambtelijke) presentatie van de belangrijkste planontwikkelingen, alsmede het toesturen van de concept rapportage met het verzoek om een reactie. Overigens vindt met genoemde partijen al veelvuldig afstemming en samenwerking plaats bij de dagelijkse praktijk op het gebied van waterhuishouding. 1.4 Leeswijzer Evaluatie GRP Wettelijk kader Wet en regelgeving en consequenties Gewenste situatie en toetsingscriteria Wat willen we? Doelen, eisen en maatstaven Huidige situatie en toetsing Wat hebben we nu? Strategie, organisatie en opgave Wat gaan we doen? Aanleg, onderzoek en maatregelen Financiën Wat hebben we nodig? 5

7 2 Evaluatie GRP Inleiding Het afgelopen gemeentelijke rioleringsplan en de hierin opgenomen maatregelen waren met name geënt op het versneld integraal vervangen van verouderde stelsels, met als doel het zorgen voor milieuverbeteringen. Het uitvoeringsprogramma was in vijf categorieën verdeeld: milieumaatregelen, groot onderhoud & vervanging, onderzoek & monitoring, beheer & onderhoud en organisatorische maatregelen. 2.2 Milieu Achtergrond In het Stedelijk Waterplan 2005 is het doel gesteld om de emissie in 2015 te reduceren tot het afgesproken niveau. In 2008 is het maatregelenprogramma om dit doel te bereiken geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de integrale rioolvervanging Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie milieu. MILIEUMAATREGELEN ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status De Koog, gemengd stelsel RD 4 Overwhere Noord, gemengd stelsel RD 6 Afkoppelen Van IJssendijkstraat Afkoppelen Ooster en Westervenne Uitgevoerd Uitgevoerd Binnenstad, gemengd stelsel, RD 7 Zuiveringsvoorzieningen Roerdomp reeds gescheiden Realisatie berging Bolhoek (150 m3) Aanpassen overstort Goudenregenstraat Ontwerp en uitvoering sturing overstorten Twee zuiveringsvoorzieningen, aanpassen overstortdrempels overige hwa uitlaten Wordt niet uitgevoerd Wordt niet uitgevoerd Wordt niet uitgevoerd Uitgevoerd Uit de tabel blijkt dat alleen de maatregelen in de binnenstad niet zijn uitgevoerd. Het doel van deze maatregelen was emissiereductie te realiseren op het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit minder negatief beïnvloed wordt. Op grond van in 2011 uitgevoerde metingen in het kader van het monitoringsprogramma waterkwaliteit hebben HHNK en de gemeente echter geconcludeerd dat het effect van de overstorten op het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater minimaal is. Maatregelen die doelmatiger zijn hebben daarom de voorkeur. In samenspraak met het hoogheemraadschap is gekozen om te onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. 6

8 2.3 Groot onderhoud en vervanging Achtergrond Een belangrijke uitwerking binnen het GRP is integrale vervanging geweest. Dit was ingegeven door technische mankementen en hoge onderhouds en reparatiekosten in enkele rioleringsdistricten. Het betreft hier de oudere gemengde rioolstelsels, waarin afvalwater en schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering werden gebracht. Bij vervanging is een ander type riool aangelegd (met uitzondering van het Centrum): een verbeterd gescheiden riool en een buis voor de afvoer van grondwater Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie groot onderhoud en vervanging. GROOT ONDERHOUD EN VERVANGING ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Gors Zuid Repareren riolering Bloemenbuurt Uitgevoerd Repareren riolering Bekken /Rozen / Bladenbuurt Uitgevoerd Repareren riolering Varenbuurt Uitgesteld tot 2013 in het kader van programmaplanning Wegen Weidevenne, verbeterd Ontwikkeling sturing terugtoeren Uitgevoerd gescheiden stelsel RD Purmer Noord, aansluiten bij revitalisering Overlanderstraat Uitgevoerd Eenmalig, verspreid over Purmerend Kooimanweg Overwhere Noord, RD6 Vervanging slechte delen Persleiding vanaf rioolgemaal Overwhere Zuid 2 vervangen, Hoornselaan (1030 m) plus nieuwe gemalen (HWA en DWA 't Plateel) Vervangen moerriool Ooster en Westervenne Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Overwhere Zuid en Wheermolen Wheermolen Wheermolen, gemengd stelsel RD 3 Overnameplein renoveren Integrale vervanging (gemengd naar VGS en grondwater verzamelleiding) Herinrichting Wheermolen West buiten exploitatiegebied voor integrale vervanging Vervangen riolering J. Wagenaarstraat, circa 50 woningen Uitgevoerd In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd Uit de tabel blijkt dat vrijwel alle maatregelen die voor de planperiode op de rol stonden, zijn uitgevoerd. Het budget voor vervanging van slechte delen is voornamelijk gebruikt voor het vervangen van persleidingen. In het Eendenlaantje is de persleiding voor het transport van het afvalwater voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Baanstee Noord aangelegd. Hierbij is de oude persleiding vervangen. 7

9 Het project Groot Onderhoud Overwhere Zuid is in uitvoering. Dit project is opgedeeld in fasen. Momenteel is fase C1 afgerond en wordt fase C2 opgestart (zie onderstaande figuur). Bij het project Groot Onderhoud Wheermolen West is nagenoeg alle riolering vervangen. Fase C3 (2014) Fase C2 (2013) Fase C1 (2012) Overwhere Zuid Wheermolen West 2.4 Onderzoek en monitoring Achtergrond In de jaren voor het GRP werden inzichten over het functioneren van de riolering vooral gebaseerd op praktijkervaringen van medewerkers, eventuele klachten en beschikbare inspecties. In 2008 is een start gemaakt met de structurele monitoring van het functioneren van de riolering. Hiervoor werd een plan opgesteld tot en met

10 2.4.2 Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie onderzoek en monitoring. ONDERZOEK EN MONITORING ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Gescheiden stelsel Onderzoek foute aansluitingen Onderzoek uitgevoerd bij de Boterbloemstraat, vervolg in 2013 Gemengde rioolstelsels Monitoring riolering Metingen gemalen uitgevoerd. Peilmetingen in 2013 Alle rioolstelsels Inmeten BOB maten Uitgevoerd Gemengde rioolstelsels Modelkalibratie Uitgevoerd Heel Purmerend Opstellen nieuw GRP Uitgevoerd Centrum, Overwhere, Opstellen Basisrioleringsplan (BRP) Uitgevoerd Wheermolen en de koog Overwhere Noord Rioleringsplan Uitgevoerd Heel Purmerend Quickscan grondwater Uitgevoerd Heel Purmerend Communicatieplan Uitgevoerd Heel Purmerend KRW bijdrage onderzoeksmaatregelen Uitgevoerd Heel Purmerend Grondwaterloket Uitgevoerd De Koog, Overwhere Noord, gemengd stelsel RD 4 en 6 Ontwerp aanpassen overstorten en uitvoering overstorten Wordt niet uitgevoerd Heel Purmerend Onderzoek diffuse bronnen Wordt uitgevoerd Heel Purmerend Heel Purmerend Onderzoek aanpassing riooloverstortdrempels na afkoppelen Monitoring waterkwaliteit hwa stelsels Wordt doorgeschoven naar 2013 (meegenomen in BRP 2012) Uitgevoerd Onderzoek foute aansluitingen In de Purmer Zuid worden E coli waarden aangetroffen in wateren. Om onderzoek te doen naar foutieve aansluitingen dienen inspectiegegevens aanwezig te zijn van het hemelwaterriool. Dit is nu niet het geval. De 9

11 inspectie voor de regenwaterriolen, in de Purmer Zuid, staat voor 2013 op het programma. Parallel kan het onderzoek naar foutieve aansluitingen worden gestart. Monitoring alle rioolstelsels Purmerend Met twintig meters zijn één of twee rioleringsdistricten tegelijk intensief bemeten. Uit kalibratie is echter gebleken dat de hieruit verkregen gegevens onbetrouwbaar zijn. Pogingen van de leverancier om dit recht te zetten zijn mislukt en de leverancier is begin 2012 failliet verklaard. Het gevolg is dat er nog geen juiste data voorhanden is. In hoofdstuk 6 (strategie en maatregelen) wordt aangegeven hoe in de nabije toekomst alsnog betrouwbare gegevens kunnen worden verkregen. Onderzoek diffuse bronnen In de Algemene Plaatselijke Verordening 2003 van Purmerend zijn (aanvullende) regels opgesteld ter bescherming van het milieu. Onderzoek naar aanvullingen, ter verbetering en bescherming van het milieu, wordt momenteel uitgevoerd. In opdracht van de gemeente Purmerend heeft de Wageningen UR (University & Research Centre) onderzoek gedaan naar de voor en nadelen van alternatieven voor chemische onkruidbestrijding op verharding binnen de gemeente. De gemeente Purmerend past de zogenaamde DOB methode (duurzaam onkruidbestrijding) toe, met minimale afvloeiing van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater. Evaluatie van hondenuitlaatgebieden bij wateren waar E coli wordt bemeten. Monitoring waterkwaliteit hwa stelsels Er is onderzoek gedaan naar de zuurstofhuishouding in regenwaterriolen en het effect ervan op het oppervlaktewater. De continue metingen geven aan dat bij regenwaterriolen snel zuurstofloosheid kan optreden. De metingen hebben echter geen rechtstreeks verband aangetoond tussen lozingen van zuurstofloos water uit de regenwaterriolering en deze afname van de zuurstofniveaus in het ontvangende oppervlaktewater. 2.5 Regulier onderhoud Achtergrond Bij maatregelen die vallen onder reguliere beheer en onderhoudsmaatregelen van riolering moet worden gedacht aan kleine reparaties, inspecties, reinigen van riolen, kolkenonderhoud, onderhoud aan gemalen enzovoort. Deze moeten ieder jaar worden uitgevoerd en zijn niet te koppelen aan specifieke locaties. 10

12 2.5.2 Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie regulier onderhoud. REGULIER ONDERHOUD ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Heel Purmerend Ontstoppen en kleine reparaties Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioleringsaansluitingen bestaand Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioleringsaansluitingen nieuwbouw Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Uitvoeringsprogramma Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Inspecties Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioolbeheer Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioolafval Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Voorbereiding en toezicht Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Gemalen Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Geactiveerde uitgaven buiten voorziening Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Sluitpost/stelpost Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Doorbelasting overhead Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioolafval uitvoering Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Baggeren Jaarlijks doorlopend 2.6 Organisatie Achtergrond Onder deze noemer vallen onder andere de zorg voor voldoende personeel, actueel gegevensbeheer, klachtenafhandeling en interne en externe afstemming ten behoeve van het beheer, voorbereiding en uitvoering Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie organisatie. ORGANISATIE ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Heel Purmerend Verwerken revisiegegevens Uitgevoerd Heel Purmerend Overleg met hoogheemraadschap over de Uitgevoerd afvalwaterketen Heel Purmerend HIOR actueel houden Uitgevoerd In hoofdstuk worden de ontwikkelingen op het gebied van de formatie en personele bezetting weergegeven. 11

13 2.7 Purmerend regionaal en landelijk Optimalisatie Afvalwaterstudie Studie Binnen de Optimalisatie Afvalwaterstudie Beemster (OAS) is in 2004 de gehele afvalwaterketen van Beemster (rioolwaterzuiveringsinstallatie, toeleverende werken en rioolstelsels) op een kosteneffectieve wijze geoptimaliseerd. Het uitgangspunt hierbij was dat werd voldaan aan de vigerende emissienormen. Deze studie is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de acht betrokken gemeenten (Beemster, Graft de Rijp, Landsmeer, Purmerend, Schermer, Waterland, Wormerland en Zeevang). Gekozen is voor beperking van de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodat uitbreiding van de RWZI achterwege kan blijven. Uit de OAS is een maatregelenpakket voortgekomen. Alle betrokken partijen hebben een overeenkomst gesloten. De gemeente Purmerend heeft in dit kader haar maatregelen uitgevoerd. De maatregelen waren o.a. afkoppelen van riolering en aansluiting verbeterd gescheiden stelsel op het gemaal van HHNK Benchmark Rioleringszorg In 2005 heeft de stichting RIONED voor het eerst een benchmark rioleringszorg uitgevoerd onder gemeenten in Nederland. In 2007, 2008 en 2010 is deze benchmark voortgezet. Hierin wordt aan de hand van prestatieindicatoren getoetst hoe de kwaliteit van de rioleringszorg in de gemeente is, ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. De gemeente Purmerend heeft deelgenomen aan de benchmark 2008 en Het rapport van de benchmark Rioned 2010 is als bijlage 1 toegevoegd. Algemene scores gemeente Purmerend in de benchmark 2008 en 2010 Prestatie indicator Toestand en functioneren Redelijk Redelijk 2. Milieu inspanning Laag Gemiddeld 3. Uitgaven De beheerkosten zijn relatief hoog, de jaarlijkse investering daarentegen is onder gemiddeld 4. Organisatievermogen De personele bezetting is relatief laag 5. Gegevensbeheer Laag Redelijk De beheerkosten zijn relatief hoog, de jaarlijkse investering daarentegen is onder gemiddeld De personele bezetting is relatief laag 6. Meldingen en klachten Gemiddeld Gemiddeld Uit de tabel blijkt dat tijdens de afgelopen planperiode de gemeentelijke inspanningen op het gebied van milieu en gegevensbeheer hebben geleid tot een verbetering van de score in 2010 ten opzichte van Voor de nieuwe planperiode van het vgrp kunnen op basis van de uitkomsten van de benchmark een aantal aandachtspunten worden genoemd: een kritische analyse van de personele bezetting; het vergroten van het inzicht in projectbeheersing zowel qua tijd als geld; een analyse van de verwerking van revisies; een analyse van het relatief hoge aantal storingen aan de rioolgemalen. 12

14 3 Wettelijk kader 3.1 Inleiding De afgelopen planperiode is nieuw beleid en regelgeving ingevoerd met consequenties voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. 3.2 Relevante wijzigingen Wet gemeentelijke watertaken Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking getreden, kortweg Wet verbrede watertaken (WVW). De kern van deze wet is dat de gemeente eerste aanspreekpunt is voor rioleringszorg, hemelwater en grondwater. Het is eigenlijk geen zelfstandige wet, maar een titel voor de wijziging van drie bestaande wetten: de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding. De laatstgenoemde is eind 2009 opgegaan in de Waterwet. De overgangsperiode voor de wijzigingen is gesteld op vijf jaar. Deze periode heeft Purmerend gebruikt om zich nog meer te verdiepen in haar nieuwe taken, die al zijn ingebed in het GRP Er is in dit kader onder andere een quickscan grondwater uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. Waterwet Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen bijvoorbeeld het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. In de wet, die een achttal wetten vervangt en integreert, wordt de watersysteembenadering centraal geplaatst. Een belangrijk uitgangspunt van de Waterwet is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. Hierbij geldt dat er geen vergunning nodig is, tenzij daar goede redenen voor zijn. Indirecte lozingen zijn niet meer vergunningplichtig bij de waterkwaliteitsbeheerder (zuiveringsbeheerder). De behandeling van deze lozingen valt daarmee onder het regime van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat in de meeste gevallen de gemeente bevoegd gezag is. De algemene regels zijn opgenomen in een drietal besluiten: het Besluit lozen buiten inrichtingen (1 juli 2011 vastgesteld), het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Wabo De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is sinds oktober 2010 van kracht. Deze Wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze wet heeft gevolgen voor onder meer de regels voor indirecte lozingen in het gemeentelijke rioolstelsel. Wion De overheid heeft regels gemaakt om bij graafwerkzaamheden het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Die regels staan in de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wet, die ook wel bekend staat de Grondroerdersregeling, is op 1 juli 2008 in werking getreden. De doelstellingen moet worden bereikt door: 13

15 betere informatie uitwisseling; betere tekeningen; zorgvuldiger graven en zorgvuldiger opdrachtgeverschap. Bouwbesluit 2012 De Woningwet regelt waarover het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening voorschriften kunnen opnemen. Op dit punt is onlangs echter het een en ander veranderd. Het Bouwbesluit schrijft nog steeds voor aan welke eisen bestaande en nieuwe gebouwen moeten voldoen, alleen is de mogelijkheid verruimd om eisen te stellen. Zo staan in het nieuwe Bouwbesluit 2012 (van kracht vanaf 1 april 2012) ook eisen voor slopen en de staat van open erven en terreinen. Deze regels stonden in de gemeentelijke bouwverordening, maar zijn nu (al dan niet gewijzigd) overgeheveld naar het Bouwbesluit Dat geldt ook voor de regels over de aansluiting van de riolering. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw bepaalt het Bouwbesluit 2012 nog steeds dat een bouwwerk een voorziening moet hebben die huishoudelijk afvalwater zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid afvoert (art lid 1). Het Bouwbesluit 2012 verplicht evenwel niet tot aansluiting. Artikel 6.18 lid 5 spreekt alleen over een openbaar vuilwaterriool of een ander, blijkens het GRP gelijkwaardig systeem waarop aangesloten kan worden. De aansluitplicht in de oude (model)bouwverordening is dus vervallen. Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is geen plaats meer voor een afzonderlijke gemeentelijke aansluitverordening. Bestuursakkoord Water 2011 Op 23 mei 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW 2011) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven zorgen voor: veiligheid tegen overstromingen; een goede waterkwaliteit; voldoende zoet water. Een belangrijk element is de opgave om met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland droog en veilig te houden. Het waterbeleid moet doelmatiger. Financieel houdt dit in dat de overheden in 2020 jaarlijks 750 miljoen euro moeten besparen ( doelmatigheidswinst ). Hiervan slaat 450 miljoen euro neer op de waterketen, waarvan waterschappen en gemeenten 380 miljoen moeten realiseren. 3.3 Consequenties In het kort zijn de belangrijkste gevolgen voor gemeenten van de wijzingen in landelijke wetgeving en beleid als volgt: 1. Zorgplicht hemel en grondwater Er geldt een gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Net als de klassieke rioleringszorgplicht zijn ook deze zorgplichten van belang in elke fase van de ruimtelijkeordeningsketen: de bestemmingsfase (o.a. watertoets), de inrichtingsfase (o.a. bouwrijp maken van gronden) en de beheerfase (o.a. het omgaan met wateroverlastproblemen). 2. Heffingsbevoegdheid Gemeenten hebben via de Gemeentewet een heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de (verruimde) gemeentelijke zorgplichten. 14

16 3. Verbreding rioleringsplan Gemeenten dienen een verbreed gemeentelijk rioleringsplan op te stellen, waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater moet worden besteed. 3. Verschuivingen in grondwaterbeheer Waterschappen zijn als watersysteembeheerder in principe het bevoegde gezag voor grondwateronttrekkingen. Voor bodemenergiesystemen, industriële grondwateronttrekkingen (groter dan m3 per jaar) en onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening is de provincie het bevoegde gezag. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor bouwputbemalingen het waterschap aanspreekpunt is, ook al zijn deze bemalingen soms heel erg fors. In de keur staan dan ook regels voor grondwateronttrekkingen en infiltraties. 4. Van vergunning naar algemene regels Lozingen op oppervlaktewater zijn ook zoveel mogelijk via algemene regels gereguleerd. Zo vallen hemelwaterlozingen uit het gemeentelijke rioolstelsel niet meer onder een vergunningsplicht, maar onder algemene regels. Het Besluit lozen buiten inrichtingen stelt algemene regels voor onder meer overstortingen en lozingen vanuit hemelwaterriolen. Bepaalde (kleinere) grondwateronttrekkingen zijn in de regel ook via algemene regels gereguleerd. 5. Samenwerken op basis van afspraken Wat de relaties tussen overheden onderling betreft, is de Waterwet vooral een samenwerkingswet. De noodzaak tot samenwerking is niet alleen in de beleidspraktijk zichtbaar, deze is ook in juridische zin onderstreept. Artikel 3.8 van de Waterwet bepaalt dat waterschappen en gemeenten hun taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer. 6. Indirecte lozingen en adviesrecht waterbeheerder Voor indirecte lozingen (in de regel lozingen op het gemeentelijk rioolstelsel) is het Wabo/Wm bevoegde gezag zowel vergunningverlener als handhaver. De Waterwet regelt niets meer voor indirecte lozingen (behalve voor lozingen in een rwzi in beheer bij een waterschap, hiervoor geldt de watervergunningsplicht). De waterbeheerder heeft sinds 22 december 2009 alleen nog een adviserende en toezichthoudende bevoegdheid. De zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater ligt in principe bij de waterschappen (art. 3.4 Waterwet). 7. Gemeente als eerste overheid en loket voor watervergunning De aanvraag van een watervergunning verloopt in principe via de gemeente (art Waterwet), ook al is zij geen bevoegd gezag op grond van de Waterwet. De gemeente verleent dus geen watervergunning, maar moet er wel voor zorgen dat een bij haar ingediende aanvraag zo snel mogelijk bij het waterschap of de provincie terechtkomt. Digitaal ingediende aanvragen gaan rechtstreeks naar het bevoegde gezag. 15

17 4 Gewenste situatie en toetsingscriteria 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste situatie. Hiertoe worden een aantal doelen gepresenteerd. Hierbij is de driedeling vanuit de zorgplichten leidend: de zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Hieruit vloeien (fysieke) voorwaarden voort voor het vuilwatersysteem, hemelwatersysteem, ontwateringsysteem, maar ook voor de organisatie De wettelijke kaders, de evaluatie van het vorige GRP, het bestaande Stedelijk Waterplan en de informatie en inzichten vanuit interne en externe afstemming hebben geleid tot zeven nieuwe doelstellingen voor de planperiode 2013 tot en met Deze zeven doelen zijn weergegeven in onderstaande tabel, waarin aangegeven is op welke stelsels ze betrekking hebben. Doelen Afvalwater Hemelwater Grondwater 1. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering X X X 2. Doelmatige inzameling van het stedelijk afvalwater en transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt. X 3. Doelmatige inzameling en verwerking van het ingezamelde hemelwater X X 4 Voorkomen van wateroverlast X X X 5 Doelmatige invulling geven aan de zorgplicht voor grondwater X 6 Bij ontwikkelprojecten vroegtijdig samenwerken met interne afdelingen en het X X X waterschap. 7 Duurzaam omgaan met grondstoffen, energiebronnen en leefomgeving X X X 4.2 Afvalwater Beoogde invulling doelstellingen De zorgplicht voor afvalwater heeft betrekking op stedelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en van huishoudelijke en bedrijfsmatige werkzaamheden, al dan niet gemengd met andere afvalwaterstromen. Gescheiden waterstromen zoals regenwater en grondwater vallen niet meer onder de definitie van afvalwater. Voor de zorgplicht voor het afvalwater is een wettelijke resultaatsverplichting opgelegd: gemeenten moeten het stedelijk afvalwater inzamelen en afvoeren naar een zuiveringsinstallatie. De regel is dat dit doelmatig moet zijn. Het stedelijk afvalwater in Purmerend wordt, door een ondergrondse stelsel van buizen, via een gemengd of (verbeterd) gescheiden stelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Beemster afgevoerd. 16

18 De verwachting is dat dit systeem de aankomende tientallen jaren als hoofdsysteem blijft functioneren, waarbij wel steeds meer hemelwater afgekoppeld zal worden. Onderstaande figuren geven een systematische weergave aan. Bij een gemengde riolering wordt het water afkomstig van daken en straten samen met het huishoudelijke afvalwater afgevoerd naar de (RWZI). Bij een gescheiden stelsel wordt het water afkomstig van daken en straten afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Naast een gescheiden systeem is er ook een verbeterd gescheiden systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat het vervuilde regenwater naar de RWZI wordt afgevoerd. In het bestaand stedelijk gebied blijft het bestaande rioleringsstelsel het belangrijkste inzamel en transportsysteem. Dit stelsel wordt beheerd en onderhouden volgens de uitgangspunten in dit GRP. Bij nieuwe en bestaande panden in het buitengebied waar nog geen voorziening aanwezig is, wordt de huidige lijn voor het buitengebied doorgezet. Dat betekent: aanleggen van drukriolering. Percelen die niet aangesloten zijn op de riolering lozen via een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Maatgevend hierbij is doelmatigheid tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Een beheersbaar systeem is nodig om het afvalwater op juiste wijze af te voeren, ook op de lange termijn. Hierbij dient overlast, in welke vorm ook, zo veel mogelijk te worden voorkomen of te worden beperkt. Het systeem dient een duidelijke en eenduidige functionaliteit te hebben, waarbij foutieve aansluitingen worden voorkomen. Inzicht in het functioneren van het systeem levert mogelijkheden op tot het aanbrengen van verbeteringen in het systeem. Lozen volgens de milieu en waterregelgeving Bij de huidige lozingsregels voor afvalwater bepaalt de doelgroep ( lozingsbron ) welk besluit van toepassing is. Daarbij is onderscheid tussen lozingen vanuit: 1. Wm inrichtingen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, kortweg Activiteitenbesluit genoemd); 2. particuliere huishoudens: Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) voor lozingen vanuit particuliere huishoudens; 3. overige bronnen/openbare ruimte: Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit geldt voor alle lozingen die niet vallen onder een van de eerste twee categorieën. Het Blbi is sinds 1 juli 2011 van kracht. Het bevat onder meer regels voor overstorten, afspoeling van wegen en het werk van een glazenwasser. 17

19 4.2.2 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Alle percelen binnen het gemeentelijke grondgebied waar afvalwater vrijkomt moeten zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd specifieke situaties waarbij lokale behandeling doelmatiger is. De objecten moeten in goede staat zijn. De afvoercapaciteit moet op alle plaatsen voldoende zijn om bij droog weer het aanbod van afvalwater te verwerken. Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de RWZI te bereiken. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid intredend grondwater (lekwater) beperkt blijft. De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn. De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, tenzij een lokale behandeling van het afvalwater (IBA of VST) doelmatiger is. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen niet voorkomen. Uitgaande van l/(inw.h) en alle afvalwater hoeveelheden van grootverbruikers (> m3/d) mag de maximale vullingsgraad in een dwa stelsel niet meer dan 30 50% bedragen. De verblijftijd van het afvalwater is maximaal 18 uur. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. Alle inslagpeilen gemalen moeten onder BOK laagst inkomend riool liggen. Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij ontvangende gemalen uitmonden. Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei mogen niet voorkomen. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. De vuiluitworp mag de doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen. Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de riolering en geen eigen zuivering hebben. Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Hydraulische ontwerpberekeningen. Hydraulische ontwerpberekeningen. Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Waarneming Waarneming Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Meting van vuiluitworp en oppervlaktewaterkwaliteit. 18

20 Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend rioolwater beperkt blijft. De bedrijfszekerheid van de gemalen en andere objecten dient in voldoende mate gewaarborgd te zijn. De stabiliteit van de riolen dient zodanig gewaarborgd te zijn dat instortingen zich niet voordoen. De riolering dient zodanig te worden ont en belucht dat overlast door stank wordt voorkomen. Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn. Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei mogen niet voorkomen. Het aantal storingen dient minder dan 3 maal per jaar te zijn. Storingen dienen binnen 24 uur te zijn verholpen. Gemalen dienen van een storingsmelder te zijn voorzien. Gemalen dienen voorzien te zijn van een reservepomp. Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit mogen niet voorkomen. Er mag geen overlast door stank optreden. Er moet afstemming zijn wat betreft werkzaamheden met andere diensten en nutsbedrijven. Er wordt naar gestreefd om geen verkeersomleiding door woongebieden te hebben. Bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven. Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Registratie van opgetreden storingen m.b.v. telemetrie. Waarneming Waarneming Waarneming Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Registratie van klachten met betrekking tot stank. Procedures voor afstemming. Waarneming en klachten. Waarneming en klachten. 4.3 Hemelwater Beoogde invulling doelstellingen De gemeente Purmerend voert een duurzaam beleid en kiest ervoor om gescheiden stelsels aan te leggen. Eind jaren zeventig is in de gemeente Purmerend begonnen met de aanleg van gescheiden rioolstelsels: één stelsel voor het afvalwater en één stelsel voor het hemelwater. Bij nagenoeg alle nieuwbouw die sindsdien heeft plaatsgevonden zijn gescheiden rioolstelsels aangelegd. De zorgplicht voor hemelwater houdt in dat de gemeente een ontvangstplicht heeft ten aanzien van hemelwater dat een perceelseigenaar niet zelf kan afvoeren. De gemeentelijke zorg voor het beheer van afvloeiend hemelwater heeft, naast het hemelwater dat door particulieren wordt aangeboden, ook betrekking op het afvloeiend hemelwater van openbaar terrein. De zorgplicht is een inspanningsverplichting. Bij de invulling hiervan heeft de gemeente de beleidsvrijheid om gegeven de lokale omstandigheden te bepalen op welke wijze het beste met regenwater omgegaan kan worden. Bij deze afweging spelen ook de 19

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voorgeschiedenis 3 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

De ondergrond bindt ons

De ondergrond bindt ons Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge informatie-uitwisseling voor assetmanagement van netbeheerders BSc. Oktober 2012 Colofon Titel ; Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie