Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017"

Transcriptie

1 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013

2 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Purmerend. Het omvat de strategische, beleidsmatige uitwerking van de wettelijke planverplichting die aan de Nederlandse gemeenten is opgelegd via de Wet Milieubeheer. De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling wil geven aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater. Met de komst van de Wet Gemeentelijke watertaken vallen gescheiden waterstromen zoals hemelwater en grondwater niet meer onder de definitie van afvalwater. Voor hemelwater en grondwater is een zorgplicht ontstaan. In dit vgrp zijn concrete maatregelen opgenomen om invulling te geven aan de wettelijke plicht van afvalwaterzorg, het voorkomen van wateroverlast, grondwaterzorg en goede communicatie met burgers en bedrijven. De lijn van het vorige rioleringsplan ( ) wordt voortgezet. Eén van de belangrijkste projecten is de integrale rioolvervanging in de wijken Overwhere Zuid en Wheermolen. Zoals artikel 3.8 van de Waterwet voorschrijft, is het ontwerp GRP tijdens een gezamenlijk proces met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord Holland tot stand gekomen. In bijlage 4 treft u de reacties op het eerder opgestelde concept plan. 1

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING BELEIDSDOELEN, AFBAKENING EN PLANPERIODE PROCEDURE LEESWIJZER EVALUATIE GRP INLEIDING MILIEU Achtergrond Maatregelen GROOT ONDERHOUD EN VERVANGING Achtergrond Maatregelen ONDERZOEK EN MONITORING Achtergrond Maatregelen REGULIER ONDERHOUD Achtergrond Maatregelen ORGANISATIE Achtergrond Maatregelen PURMEREND REGIONAAL EN LANDELIJK Optimalisatie Afvalwaterstudie Studie Benchmark Rioleringszorg WETTELIJK KADER INLEIDING RELEVANTE WIJZIGINGEN CONSEQUENTIES GEWENSTE SITUATIE EN TOETSINGSCRITERIA INLEIDING AFVALWATER Beoogde invulling doelstellingen Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden HEMELWATER Beoogde invulling doelstellingen Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden GRONDWATER Beoogde invulling doelstellingen Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

4 5 HUIDIGE SITUATIE EN TOETSING INLEIDING AFVALWATER Overzicht voorzieningen Toetsing Conclusie HEMELWATER Overzicht voorzieningen Toetsing Conclusie GRONDWATER Overzicht voorzieningen Toetsing Conclusie ORGANISATIE Inleiding Formatie en personele bezetting Beheersysteem Projectmatig werken Toetsing COMMUNICATIE Inleiding Voorlichting Meldingenregistratie en -afhandeling STRATEGIE EN MAATREGELEN INLEIDING STRATEGISCHE OVERWEGINGEN Regierol Integrale aanpak riolering en wegen Inzetten op onderzoeken en meten Evaluatie afkoppelen 'Effectgericht' in plaats van 'emissiegericht' Uitbreiding meldingenregistratie Regionale samenwerking MAATREGELEN Groot onderhoud en vervanging Onderzoek en monitoring Regulier beheer en onderhoud FINANCIËN INLEIDING KOSTENOVERZICHT VGRP-PERIODE DEKKING EN RIOOLHEFFING BIJLAGE 1 RIONED BENCHMARK BIJLAGE 2 NPR RICHTLIJNEN PURMEREND BIJLAGE 3 MEETPLAN GRONDWATER BIJLAGE 4 REACTIE HHNK EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten al enige jaren verplicht om cyclisch een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het kader van de verruiming van de gemeentelijke watertaken per 1 januari 2008 dient elke gemeente uiterlijk 1 januari 2013 te beschikken over een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vgrp). De nieuwe zorgplichten brengen met zich mee dat het gemeentelijk rioleringsplan een bredere inhoud krijgt. Naast de planverplichting voor riolering dient nu ook aandacht te worden besteed aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater. De gemeente moet duidelijk maken welke problemen met hemelwater en grondwater zich voordoen en wat particulieren hierbij van de gemeente mogen verwachten. Ondanks de wettelijke overgangsperiode van vijf jaar, heeft de gemeente Purmerend al in het bestaande GRP, dat gaat over de periode , een voorschot genomen op deze uitbreiding van verantwoordelijkheden. Feitelijk is al sprake geweest van een 'verbreed' rioleringsplan. Behalve de aspecten op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, is ook aandacht besteed aan de zorgplicht voor grondwater en hemelwater. In het voorliggende nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt deze lijn doorgetrokken. 1.2 Beleidsdoelen, afbakening en planperiode Het vgrp is een onmisbaar hulpmiddel voor het bepalen en uitvoeren van het rioleringsbeleid. Het dient de volgende doelen: Invulling geven aan de planverplichting uit de Wet Milieubeheer; Afstemmen van rioleringsbeleid op landelijke ontwikkelingen, nieuwe wet en regelgeving en relevante beleidsplannen van de rijksoverheid en waterschappen; Handboek voor de uitvoering van het rioleringsbeleid; Het regelen van financiële dekking voor maatregelen die voortkomen uit andere gemeentelijke plannen, zoals het basisrioleringsplan en het Stedelijk Waterplan; Financiële planning op middellange en lange termijn; Document voor bestuurlijke besluitvorming over het rioleringsbeleid en vaststelling van het tarief van de rioolheffing; Informatie voor burgers en bedrijven. Het vgrp geeft primair invulling aan gemeentelijke watertaken: de zorg voor afvalwater, hemelwater en ondiepe grondwater. Daarnaast is het gemeenschappelijke waterbeleid van de gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vastgelegd in het Stedelijk Waterplan Purmerend Het waterplan bepaalt de richting voor een duurzame omgang met water en heeft een bredere scope dan het vgrp (o.a. natuur & milieu en ruimtelijke inrichting). Voorliggend vgrp dient dan ook nadrukkelijk niet als vervangend waterplan na De planperiode van dit vgrp is vijf jaar en heeft betrekking op de periode 2013 tot en met

6 1.3 Procedure De Wet milieubeheer schrijft voor dat bij de totstandkoming van het gemeentelijk rioleringsplan afstemming wordt gezocht met de provincie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK). Hieraan is invulling gegeven door het verzorgen van een (ambtelijke) presentatie van de belangrijkste planontwikkelingen, alsmede het toesturen van de concept rapportage met het verzoek om een reactie. Overigens vindt met genoemde partijen al veelvuldig afstemming en samenwerking plaats bij de dagelijkse praktijk op het gebied van waterhuishouding. 1.4 Leeswijzer Evaluatie GRP Wettelijk kader Wet en regelgeving en consequenties Gewenste situatie en toetsingscriteria Wat willen we? Doelen, eisen en maatstaven Huidige situatie en toetsing Wat hebben we nu? Strategie, organisatie en opgave Wat gaan we doen? Aanleg, onderzoek en maatregelen Financiën Wat hebben we nodig? 5

7 2 Evaluatie GRP Inleiding Het afgelopen gemeentelijke rioleringsplan en de hierin opgenomen maatregelen waren met name geënt op het versneld integraal vervangen van verouderde stelsels, met als doel het zorgen voor milieuverbeteringen. Het uitvoeringsprogramma was in vijf categorieën verdeeld: milieumaatregelen, groot onderhoud & vervanging, onderzoek & monitoring, beheer & onderhoud en organisatorische maatregelen. 2.2 Milieu Achtergrond In het Stedelijk Waterplan 2005 is het doel gesteld om de emissie in 2015 te reduceren tot het afgesproken niveau. In 2008 is het maatregelenprogramma om dit doel te bereiken geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de integrale rioolvervanging Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie milieu. MILIEUMAATREGELEN ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status De Koog, gemengd stelsel RD 4 Overwhere Noord, gemengd stelsel RD 6 Afkoppelen Van IJssendijkstraat Afkoppelen Ooster en Westervenne Uitgevoerd Uitgevoerd Binnenstad, gemengd stelsel, RD 7 Zuiveringsvoorzieningen Roerdomp reeds gescheiden Realisatie berging Bolhoek (150 m3) Aanpassen overstort Goudenregenstraat Ontwerp en uitvoering sturing overstorten Twee zuiveringsvoorzieningen, aanpassen overstortdrempels overige hwa uitlaten Wordt niet uitgevoerd Wordt niet uitgevoerd Wordt niet uitgevoerd Uitgevoerd Uit de tabel blijkt dat alleen de maatregelen in de binnenstad niet zijn uitgevoerd. Het doel van deze maatregelen was emissiereductie te realiseren op het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit minder negatief beïnvloed wordt. Op grond van in 2011 uitgevoerde metingen in het kader van het monitoringsprogramma waterkwaliteit hebben HHNK en de gemeente echter geconcludeerd dat het effect van de overstorten op het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater minimaal is. Maatregelen die doelmatiger zijn hebben daarom de voorkeur. In samenspraak met het hoogheemraadschap is gekozen om te onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. 6

8 2.3 Groot onderhoud en vervanging Achtergrond Een belangrijke uitwerking binnen het GRP is integrale vervanging geweest. Dit was ingegeven door technische mankementen en hoge onderhouds en reparatiekosten in enkele rioleringsdistricten. Het betreft hier de oudere gemengde rioolstelsels, waarin afvalwater en schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering werden gebracht. Bij vervanging is een ander type riool aangelegd (met uitzondering van het Centrum): een verbeterd gescheiden riool en een buis voor de afvoer van grondwater Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie groot onderhoud en vervanging. GROOT ONDERHOUD EN VERVANGING ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Gors Zuid Repareren riolering Bloemenbuurt Uitgevoerd Repareren riolering Bekken /Rozen / Bladenbuurt Uitgevoerd Repareren riolering Varenbuurt Uitgesteld tot 2013 in het kader van programmaplanning Wegen Weidevenne, verbeterd Ontwikkeling sturing terugtoeren Uitgevoerd gescheiden stelsel RD Purmer Noord, aansluiten bij revitalisering Overlanderstraat Uitgevoerd Eenmalig, verspreid over Purmerend Kooimanweg Overwhere Noord, RD6 Vervanging slechte delen Persleiding vanaf rioolgemaal Overwhere Zuid 2 vervangen, Hoornselaan (1030 m) plus nieuwe gemalen (HWA en DWA 't Plateel) Vervangen moerriool Ooster en Westervenne Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Overwhere Zuid en Wheermolen Wheermolen Wheermolen, gemengd stelsel RD 3 Overnameplein renoveren Integrale vervanging (gemengd naar VGS en grondwater verzamelleiding) Herinrichting Wheermolen West buiten exploitatiegebied voor integrale vervanging Vervangen riolering J. Wagenaarstraat, circa 50 woningen Uitgevoerd In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd Uit de tabel blijkt dat vrijwel alle maatregelen die voor de planperiode op de rol stonden, zijn uitgevoerd. Het budget voor vervanging van slechte delen is voornamelijk gebruikt voor het vervangen van persleidingen. In het Eendenlaantje is de persleiding voor het transport van het afvalwater voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Baanstee Noord aangelegd. Hierbij is de oude persleiding vervangen. 7

9 Het project Groot Onderhoud Overwhere Zuid is in uitvoering. Dit project is opgedeeld in fasen. Momenteel is fase C1 afgerond en wordt fase C2 opgestart (zie onderstaande figuur). Bij het project Groot Onderhoud Wheermolen West is nagenoeg alle riolering vervangen. Fase C3 (2014) Fase C2 (2013) Fase C1 (2012) Overwhere Zuid Wheermolen West 2.4 Onderzoek en monitoring Achtergrond In de jaren voor het GRP werden inzichten over het functioneren van de riolering vooral gebaseerd op praktijkervaringen van medewerkers, eventuele klachten en beschikbare inspecties. In 2008 is een start gemaakt met de structurele monitoring van het functioneren van de riolering. Hiervoor werd een plan opgesteld tot en met

10 2.4.2 Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie onderzoek en monitoring. ONDERZOEK EN MONITORING ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Gescheiden stelsel Onderzoek foute aansluitingen Onderzoek uitgevoerd bij de Boterbloemstraat, vervolg in 2013 Gemengde rioolstelsels Monitoring riolering Metingen gemalen uitgevoerd. Peilmetingen in 2013 Alle rioolstelsels Inmeten BOB maten Uitgevoerd Gemengde rioolstelsels Modelkalibratie Uitgevoerd Heel Purmerend Opstellen nieuw GRP Uitgevoerd Centrum, Overwhere, Opstellen Basisrioleringsplan (BRP) Uitgevoerd Wheermolen en de koog Overwhere Noord Rioleringsplan Uitgevoerd Heel Purmerend Quickscan grondwater Uitgevoerd Heel Purmerend Communicatieplan Uitgevoerd Heel Purmerend KRW bijdrage onderzoeksmaatregelen Uitgevoerd Heel Purmerend Grondwaterloket Uitgevoerd De Koog, Overwhere Noord, gemengd stelsel RD 4 en 6 Ontwerp aanpassen overstorten en uitvoering overstorten Wordt niet uitgevoerd Heel Purmerend Onderzoek diffuse bronnen Wordt uitgevoerd Heel Purmerend Heel Purmerend Onderzoek aanpassing riooloverstortdrempels na afkoppelen Monitoring waterkwaliteit hwa stelsels Wordt doorgeschoven naar 2013 (meegenomen in BRP 2012) Uitgevoerd Onderzoek foute aansluitingen In de Purmer Zuid worden E coli waarden aangetroffen in wateren. Om onderzoek te doen naar foutieve aansluitingen dienen inspectiegegevens aanwezig te zijn van het hemelwaterriool. Dit is nu niet het geval. De 9

11 inspectie voor de regenwaterriolen, in de Purmer Zuid, staat voor 2013 op het programma. Parallel kan het onderzoek naar foutieve aansluitingen worden gestart. Monitoring alle rioolstelsels Purmerend Met twintig meters zijn één of twee rioleringsdistricten tegelijk intensief bemeten. Uit kalibratie is echter gebleken dat de hieruit verkregen gegevens onbetrouwbaar zijn. Pogingen van de leverancier om dit recht te zetten zijn mislukt en de leverancier is begin 2012 failliet verklaard. Het gevolg is dat er nog geen juiste data voorhanden is. In hoofdstuk 6 (strategie en maatregelen) wordt aangegeven hoe in de nabije toekomst alsnog betrouwbare gegevens kunnen worden verkregen. Onderzoek diffuse bronnen In de Algemene Plaatselijke Verordening 2003 van Purmerend zijn (aanvullende) regels opgesteld ter bescherming van het milieu. Onderzoek naar aanvullingen, ter verbetering en bescherming van het milieu, wordt momenteel uitgevoerd. In opdracht van de gemeente Purmerend heeft de Wageningen UR (University & Research Centre) onderzoek gedaan naar de voor en nadelen van alternatieven voor chemische onkruidbestrijding op verharding binnen de gemeente. De gemeente Purmerend past de zogenaamde DOB methode (duurzaam onkruidbestrijding) toe, met minimale afvloeiing van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater. Evaluatie van hondenuitlaatgebieden bij wateren waar E coli wordt bemeten. Monitoring waterkwaliteit hwa stelsels Er is onderzoek gedaan naar de zuurstofhuishouding in regenwaterriolen en het effect ervan op het oppervlaktewater. De continue metingen geven aan dat bij regenwaterriolen snel zuurstofloosheid kan optreden. De metingen hebben echter geen rechtstreeks verband aangetoond tussen lozingen van zuurstofloos water uit de regenwaterriolering en deze afname van de zuurstofniveaus in het ontvangende oppervlaktewater. 2.5 Regulier onderhoud Achtergrond Bij maatregelen die vallen onder reguliere beheer en onderhoudsmaatregelen van riolering moet worden gedacht aan kleine reparaties, inspecties, reinigen van riolen, kolkenonderhoud, onderhoud aan gemalen enzovoort. Deze moeten ieder jaar worden uitgevoerd en zijn niet te koppelen aan specifieke locaties. 10

12 2.5.2 Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie regulier onderhoud. REGULIER ONDERHOUD ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Heel Purmerend Ontstoppen en kleine reparaties Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioleringsaansluitingen bestaand Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioleringsaansluitingen nieuwbouw Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Uitvoeringsprogramma Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Inspecties Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioolbeheer Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioolafval Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Voorbereiding en toezicht Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Gemalen Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Geactiveerde uitgaven buiten voorziening Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Sluitpost/stelpost Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Doorbelasting overhead Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Rioolafval uitvoering Jaarlijks doorlopend Heel Purmerend Baggeren Jaarlijks doorlopend 2.6 Organisatie Achtergrond Onder deze noemer vallen onder andere de zorg voor voldoende personeel, actueel gegevensbeheer, klachtenafhandeling en interne en externe afstemming ten behoeve van het beheer, voorbereiding en uitvoering Maatregelen In onderstaande tabel worden de maatregelen weergegeven uit de categorie organisatie. ORGANISATIE ( ) Rioleringsdistrict Maatregel Status Heel Purmerend Verwerken revisiegegevens Uitgevoerd Heel Purmerend Overleg met hoogheemraadschap over de Uitgevoerd afvalwaterketen Heel Purmerend HIOR actueel houden Uitgevoerd In hoofdstuk worden de ontwikkelingen op het gebied van de formatie en personele bezetting weergegeven. 11

13 2.7 Purmerend regionaal en landelijk Optimalisatie Afvalwaterstudie Studie Binnen de Optimalisatie Afvalwaterstudie Beemster (OAS) is in 2004 de gehele afvalwaterketen van Beemster (rioolwaterzuiveringsinstallatie, toeleverende werken en rioolstelsels) op een kosteneffectieve wijze geoptimaliseerd. Het uitgangspunt hierbij was dat werd voldaan aan de vigerende emissienormen. Deze studie is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de acht betrokken gemeenten (Beemster, Graft de Rijp, Landsmeer, Purmerend, Schermer, Waterland, Wormerland en Zeevang). Gekozen is voor beperking van de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodat uitbreiding van de RWZI achterwege kan blijven. Uit de OAS is een maatregelenpakket voortgekomen. Alle betrokken partijen hebben een overeenkomst gesloten. De gemeente Purmerend heeft in dit kader haar maatregelen uitgevoerd. De maatregelen waren o.a. afkoppelen van riolering en aansluiting verbeterd gescheiden stelsel op het gemaal van HHNK Benchmark Rioleringszorg In 2005 heeft de stichting RIONED voor het eerst een benchmark rioleringszorg uitgevoerd onder gemeenten in Nederland. In 2007, 2008 en 2010 is deze benchmark voortgezet. Hierin wordt aan de hand van prestatieindicatoren getoetst hoe de kwaliteit van de rioleringszorg in de gemeente is, ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. De gemeente Purmerend heeft deelgenomen aan de benchmark 2008 en Het rapport van de benchmark Rioned 2010 is als bijlage 1 toegevoegd. Algemene scores gemeente Purmerend in de benchmark 2008 en 2010 Prestatie indicator Toestand en functioneren Redelijk Redelijk 2. Milieu inspanning Laag Gemiddeld 3. Uitgaven De beheerkosten zijn relatief hoog, de jaarlijkse investering daarentegen is onder gemiddeld 4. Organisatievermogen De personele bezetting is relatief laag 5. Gegevensbeheer Laag Redelijk De beheerkosten zijn relatief hoog, de jaarlijkse investering daarentegen is onder gemiddeld De personele bezetting is relatief laag 6. Meldingen en klachten Gemiddeld Gemiddeld Uit de tabel blijkt dat tijdens de afgelopen planperiode de gemeentelijke inspanningen op het gebied van milieu en gegevensbeheer hebben geleid tot een verbetering van de score in 2010 ten opzichte van Voor de nieuwe planperiode van het vgrp kunnen op basis van de uitkomsten van de benchmark een aantal aandachtspunten worden genoemd: een kritische analyse van de personele bezetting; het vergroten van het inzicht in projectbeheersing zowel qua tijd als geld; een analyse van de verwerking van revisies; een analyse van het relatief hoge aantal storingen aan de rioolgemalen. 12

14 3 Wettelijk kader 3.1 Inleiding De afgelopen planperiode is nieuw beleid en regelgeving ingevoerd met consequenties voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. 3.2 Relevante wijzigingen Wet gemeentelijke watertaken Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking getreden, kortweg Wet verbrede watertaken (WVW). De kern van deze wet is dat de gemeente eerste aanspreekpunt is voor rioleringszorg, hemelwater en grondwater. Het is eigenlijk geen zelfstandige wet, maar een titel voor de wijziging van drie bestaande wetten: de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding. De laatstgenoemde is eind 2009 opgegaan in de Waterwet. De overgangsperiode voor de wijzigingen is gesteld op vijf jaar. Deze periode heeft Purmerend gebruikt om zich nog meer te verdiepen in haar nieuwe taken, die al zijn ingebed in het GRP Er is in dit kader onder andere een quickscan grondwater uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. Waterwet Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen bijvoorbeeld het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. In de wet, die een achttal wetten vervangt en integreert, wordt de watersysteembenadering centraal geplaatst. Een belangrijk uitgangspunt van de Waterwet is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. Hierbij geldt dat er geen vergunning nodig is, tenzij daar goede redenen voor zijn. Indirecte lozingen zijn niet meer vergunningplichtig bij de waterkwaliteitsbeheerder (zuiveringsbeheerder). De behandeling van deze lozingen valt daarmee onder het regime van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat in de meeste gevallen de gemeente bevoegd gezag is. De algemene regels zijn opgenomen in een drietal besluiten: het Besluit lozen buiten inrichtingen (1 juli 2011 vastgesteld), het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Wabo De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is sinds oktober 2010 van kracht. Deze Wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze wet heeft gevolgen voor onder meer de regels voor indirecte lozingen in het gemeentelijke rioolstelsel. Wion De overheid heeft regels gemaakt om bij graafwerkzaamheden het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Die regels staan in de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wet, die ook wel bekend staat de Grondroerdersregeling, is op 1 juli 2008 in werking getreden. De doelstellingen moet worden bereikt door: 13

15 betere informatie uitwisseling; betere tekeningen; zorgvuldiger graven en zorgvuldiger opdrachtgeverschap. Bouwbesluit 2012 De Woningwet regelt waarover het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening voorschriften kunnen opnemen. Op dit punt is onlangs echter het een en ander veranderd. Het Bouwbesluit schrijft nog steeds voor aan welke eisen bestaande en nieuwe gebouwen moeten voldoen, alleen is de mogelijkheid verruimd om eisen te stellen. Zo staan in het nieuwe Bouwbesluit 2012 (van kracht vanaf 1 april 2012) ook eisen voor slopen en de staat van open erven en terreinen. Deze regels stonden in de gemeentelijke bouwverordening, maar zijn nu (al dan niet gewijzigd) overgeheveld naar het Bouwbesluit Dat geldt ook voor de regels over de aansluiting van de riolering. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw bepaalt het Bouwbesluit 2012 nog steeds dat een bouwwerk een voorziening moet hebben die huishoudelijk afvalwater zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid afvoert (art lid 1). Het Bouwbesluit 2012 verplicht evenwel niet tot aansluiting. Artikel 6.18 lid 5 spreekt alleen over een openbaar vuilwaterriool of een ander, blijkens het GRP gelijkwaardig systeem waarop aangesloten kan worden. De aansluitplicht in de oude (model)bouwverordening is dus vervallen. Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is geen plaats meer voor een afzonderlijke gemeentelijke aansluitverordening. Bestuursakkoord Water 2011 Op 23 mei 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW 2011) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven zorgen voor: veiligheid tegen overstromingen; een goede waterkwaliteit; voldoende zoet water. Een belangrijk element is de opgave om met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland droog en veilig te houden. Het waterbeleid moet doelmatiger. Financieel houdt dit in dat de overheden in 2020 jaarlijks 750 miljoen euro moeten besparen ( doelmatigheidswinst ). Hiervan slaat 450 miljoen euro neer op de waterketen, waarvan waterschappen en gemeenten 380 miljoen moeten realiseren. 3.3 Consequenties In het kort zijn de belangrijkste gevolgen voor gemeenten van de wijzingen in landelijke wetgeving en beleid als volgt: 1. Zorgplicht hemel en grondwater Er geldt een gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Net als de klassieke rioleringszorgplicht zijn ook deze zorgplichten van belang in elke fase van de ruimtelijkeordeningsketen: de bestemmingsfase (o.a. watertoets), de inrichtingsfase (o.a. bouwrijp maken van gronden) en de beheerfase (o.a. het omgaan met wateroverlastproblemen). 2. Heffingsbevoegdheid Gemeenten hebben via de Gemeentewet een heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de (verruimde) gemeentelijke zorgplichten. 14

16 3. Verbreding rioleringsplan Gemeenten dienen een verbreed gemeentelijk rioleringsplan op te stellen, waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater moet worden besteed. 3. Verschuivingen in grondwaterbeheer Waterschappen zijn als watersysteembeheerder in principe het bevoegde gezag voor grondwateronttrekkingen. Voor bodemenergiesystemen, industriële grondwateronttrekkingen (groter dan m3 per jaar) en onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening is de provincie het bevoegde gezag. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor bouwputbemalingen het waterschap aanspreekpunt is, ook al zijn deze bemalingen soms heel erg fors. In de keur staan dan ook regels voor grondwateronttrekkingen en infiltraties. 4. Van vergunning naar algemene regels Lozingen op oppervlaktewater zijn ook zoveel mogelijk via algemene regels gereguleerd. Zo vallen hemelwaterlozingen uit het gemeentelijke rioolstelsel niet meer onder een vergunningsplicht, maar onder algemene regels. Het Besluit lozen buiten inrichtingen stelt algemene regels voor onder meer overstortingen en lozingen vanuit hemelwaterriolen. Bepaalde (kleinere) grondwateronttrekkingen zijn in de regel ook via algemene regels gereguleerd. 5. Samenwerken op basis van afspraken Wat de relaties tussen overheden onderling betreft, is de Waterwet vooral een samenwerkingswet. De noodzaak tot samenwerking is niet alleen in de beleidspraktijk zichtbaar, deze is ook in juridische zin onderstreept. Artikel 3.8 van de Waterwet bepaalt dat waterschappen en gemeenten hun taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer. 6. Indirecte lozingen en adviesrecht waterbeheerder Voor indirecte lozingen (in de regel lozingen op het gemeentelijk rioolstelsel) is het Wabo/Wm bevoegde gezag zowel vergunningverlener als handhaver. De Waterwet regelt niets meer voor indirecte lozingen (behalve voor lozingen in een rwzi in beheer bij een waterschap, hiervoor geldt de watervergunningsplicht). De waterbeheerder heeft sinds 22 december 2009 alleen nog een adviserende en toezichthoudende bevoegdheid. De zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater ligt in principe bij de waterschappen (art. 3.4 Waterwet). 7. Gemeente als eerste overheid en loket voor watervergunning De aanvraag van een watervergunning verloopt in principe via de gemeente (art Waterwet), ook al is zij geen bevoegd gezag op grond van de Waterwet. De gemeente verleent dus geen watervergunning, maar moet er wel voor zorgen dat een bij haar ingediende aanvraag zo snel mogelijk bij het waterschap of de provincie terechtkomt. Digitaal ingediende aanvragen gaan rechtstreeks naar het bevoegde gezag. 15

17 4 Gewenste situatie en toetsingscriteria 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste situatie. Hiertoe worden een aantal doelen gepresenteerd. Hierbij is de driedeling vanuit de zorgplichten leidend: de zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Hieruit vloeien (fysieke) voorwaarden voort voor het vuilwatersysteem, hemelwatersysteem, ontwateringsysteem, maar ook voor de organisatie De wettelijke kaders, de evaluatie van het vorige GRP, het bestaande Stedelijk Waterplan en de informatie en inzichten vanuit interne en externe afstemming hebben geleid tot zeven nieuwe doelstellingen voor de planperiode 2013 tot en met Deze zeven doelen zijn weergegeven in onderstaande tabel, waarin aangegeven is op welke stelsels ze betrekking hebben. Doelen Afvalwater Hemelwater Grondwater 1. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering X X X 2. Doelmatige inzameling van het stedelijk afvalwater en transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt. X 3. Doelmatige inzameling en verwerking van het ingezamelde hemelwater X X 4 Voorkomen van wateroverlast X X X 5 Doelmatige invulling geven aan de zorgplicht voor grondwater X 6 Bij ontwikkelprojecten vroegtijdig samenwerken met interne afdelingen en het X X X waterschap. 7 Duurzaam omgaan met grondstoffen, energiebronnen en leefomgeving X X X 4.2 Afvalwater Beoogde invulling doelstellingen De zorgplicht voor afvalwater heeft betrekking op stedelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en van huishoudelijke en bedrijfsmatige werkzaamheden, al dan niet gemengd met andere afvalwaterstromen. Gescheiden waterstromen zoals regenwater en grondwater vallen niet meer onder de definitie van afvalwater. Voor de zorgplicht voor het afvalwater is een wettelijke resultaatsverplichting opgelegd: gemeenten moeten het stedelijk afvalwater inzamelen en afvoeren naar een zuiveringsinstallatie. De regel is dat dit doelmatig moet zijn. Het stedelijk afvalwater in Purmerend wordt, door een ondergrondse stelsel van buizen, via een gemengd of (verbeterd) gescheiden stelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Beemster afgevoerd. 16

18 De verwachting is dat dit systeem de aankomende tientallen jaren als hoofdsysteem blijft functioneren, waarbij wel steeds meer hemelwater afgekoppeld zal worden. Onderstaande figuren geven een systematische weergave aan. Bij een gemengde riolering wordt het water afkomstig van daken en straten samen met het huishoudelijke afvalwater afgevoerd naar de (RWZI). Bij een gescheiden stelsel wordt het water afkomstig van daken en straten afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Naast een gescheiden systeem is er ook een verbeterd gescheiden systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat het vervuilde regenwater naar de RWZI wordt afgevoerd. In het bestaand stedelijk gebied blijft het bestaande rioleringsstelsel het belangrijkste inzamel en transportsysteem. Dit stelsel wordt beheerd en onderhouden volgens de uitgangspunten in dit GRP. Bij nieuwe en bestaande panden in het buitengebied waar nog geen voorziening aanwezig is, wordt de huidige lijn voor het buitengebied doorgezet. Dat betekent: aanleggen van drukriolering. Percelen die niet aangesloten zijn op de riolering lozen via een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Maatgevend hierbij is doelmatigheid tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Een beheersbaar systeem is nodig om het afvalwater op juiste wijze af te voeren, ook op de lange termijn. Hierbij dient overlast, in welke vorm ook, zo veel mogelijk te worden voorkomen of te worden beperkt. Het systeem dient een duidelijke en eenduidige functionaliteit te hebben, waarbij foutieve aansluitingen worden voorkomen. Inzicht in het functioneren van het systeem levert mogelijkheden op tot het aanbrengen van verbeteringen in het systeem. Lozen volgens de milieu en waterregelgeving Bij de huidige lozingsregels voor afvalwater bepaalt de doelgroep ( lozingsbron ) welk besluit van toepassing is. Daarbij is onderscheid tussen lozingen vanuit: 1. Wm inrichtingen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, kortweg Activiteitenbesluit genoemd); 2. particuliere huishoudens: Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) voor lozingen vanuit particuliere huishoudens; 3. overige bronnen/openbare ruimte: Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit geldt voor alle lozingen die niet vallen onder een van de eerste twee categorieën. Het Blbi is sinds 1 juli 2011 van kracht. Het bevat onder meer regels voor overstorten, afspoeling van wegen en het werk van een glazenwasser. 17

19 4.2.2 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Alle percelen binnen het gemeentelijke grondgebied waar afvalwater vrijkomt moeten zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd specifieke situaties waarbij lokale behandeling doelmatiger is. De objecten moeten in goede staat zijn. De afvoercapaciteit moet op alle plaatsen voldoende zijn om bij droog weer het aanbod van afvalwater te verwerken. Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de RWZI te bereiken. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid intredend grondwater (lekwater) beperkt blijft. De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn. De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, tenzij een lokale behandeling van het afvalwater (IBA of VST) doelmatiger is. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen niet voorkomen. Uitgaande van l/(inw.h) en alle afvalwater hoeveelheden van grootverbruikers (> m3/d) mag de maximale vullingsgraad in een dwa stelsel niet meer dan 30 50% bedragen. De verblijftijd van het afvalwater is maximaal 18 uur. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. Alle inslagpeilen gemalen moeten onder BOK laagst inkomend riool liggen. Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij ontvangende gemalen uitmonden. Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei mogen niet voorkomen. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. De vuiluitworp mag de doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen. Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de riolering en geen eigen zuivering hebben. Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Hydraulische ontwerpberekeningen. Hydraulische ontwerpberekeningen. Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Waarneming Waarneming Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Meting van vuiluitworp en oppervlaktewaterkwaliteit. 18

20 Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend rioolwater beperkt blijft. De bedrijfszekerheid van de gemalen en andere objecten dient in voldoende mate gewaarborgd te zijn. De stabiliteit van de riolen dient zodanig gewaarborgd te zijn dat instortingen zich niet voordoen. De riolering dient zodanig te worden ont en belucht dat overlast door stank wordt voorkomen. Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn. Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei mogen niet voorkomen. Het aantal storingen dient minder dan 3 maal per jaar te zijn. Storingen dienen binnen 24 uur te zijn verholpen. Gemalen dienen van een storingsmelder te zijn voorzien. Gemalen dienen voorzien te zijn van een reservepomp. Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit mogen niet voorkomen. Er mag geen overlast door stank optreden. Er moet afstemming zijn wat betreft werkzaamheden met andere diensten en nutsbedrijven. Er wordt naar gestreefd om geen verkeersomleiding door woongebieden te hebben. Bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven. Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Registratie van opgetreden storingen m.b.v. telemetrie. Waarneming Waarneming Waarneming Geënt op Tabel 5 NPR 3398 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) aangepast op Purmerendse situatie (zie bijlage 2). Registratie van klachten met betrekking tot stank. Procedures voor afstemming. Waarneming en klachten. Waarneming en klachten. 4.3 Hemelwater Beoogde invulling doelstellingen De gemeente Purmerend voert een duurzaam beleid en kiest ervoor om gescheiden stelsels aan te leggen. Eind jaren zeventig is in de gemeente Purmerend begonnen met de aanleg van gescheiden rioolstelsels: één stelsel voor het afvalwater en één stelsel voor het hemelwater. Bij nagenoeg alle nieuwbouw die sindsdien heeft plaatsgevonden zijn gescheiden rioolstelsels aangelegd. De zorgplicht voor hemelwater houdt in dat de gemeente een ontvangstplicht heeft ten aanzien van hemelwater dat een perceelseigenaar niet zelf kan afvoeren. De gemeentelijke zorg voor het beheer van afvloeiend hemelwater heeft, naast het hemelwater dat door particulieren wordt aangeboden, ook betrekking op het afvloeiend hemelwater van openbaar terrein. De zorgplicht is een inspanningsverplichting. Bij de invulling hiervan heeft de gemeente de beleidsvrijheid om gegeven de lokale omstandigheden te bepalen op welke wijze het beste met regenwater omgegaan kan worden. Bij deze afweging spelen ook de 19

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Regionale samenwerking en de Omgevingswet. Gert Dekker (VNG)

Regionale samenwerking en de Omgevingswet. Gert Dekker (VNG) Regionale samenwerking en de Omgevingswet Gert Dekker (VNG) Bestuursakkoord Water (2011-2020) We zijn halverwege De rol van het GRP in de regionale samenwerking Ø Vastleggen zorgplichten Ø Planmatige uitvoering

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 87172 30 juni 2016 Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater Raadsbesluit nummer 2016-011 De raad van de gemeente Nijkerk;

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

SONENBREUGEL GEMEENTE

SONENBREUGEL GEMEENTE GEMEENTE SONENBREUGEL De raad der gemeente van de gemeente Son en Breugel. Overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek)

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek) Welkom Integraal Beheer Openbare Ruimte Erwin Heeringa (Nederlek) Inhoud Inleiding Beheerfilosofie Project Da Costabuurt Zetting in beeld Wegbeheer Rioolbeheer Projectkosten Kruisingen K&L Hoe verder???

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013 Gemeentelijk RioleringsPlan 2009 t/m 2013 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009 t/m 2013 voor de gemeente Heemskerk Concept ONTWERP Pagina 1 van 40 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen

Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen Doel van deze bijeenkomst: Voorlichten over wet- en regelgeving grondwateronttrekkingen. Het creëren van een eenduidig beeld V&H op de grote

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Leeuwarden 2014

Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Leeuwarden 2014 Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen,

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Geldigheidsduur...4 1.3. Procedure...4 1.4. Leeswijzer...4 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving...5

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR13202_1 12 juli 2016 Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen 2006 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis Uitleg deze workshop. Wetgeving wordt vaak als droge kost ervaren. Erg moeilijk door te lezen en soms vrij onbegrijpelijk. Toch hebben we in de procesindustrie ook met wetgeving te maken. In deze workshop

Nadere informatie

Infoblad Bouwbesluit 2012

Infoblad Bouwbesluit 2012 Infoblad Bouwbesluit 2012 Riolering en gemeentelijke watertaken ISSO NEN Rijksoverheid Stichting RIONED Uneto-Vni 1. Inleiding 2. Reikwijdte: het gehele perceel 2 < Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus GWP Woerden U kiest! Een overzicht van de mogelijkheden Projectnr. 239448 oktober 2011, revisie C2 ijlage A: De kwaliteitscatalogus ij het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken wordt gewerkt met

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Hardenberg 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Hardenberg Bestuursdienst

Nadere informatie

Module A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen. Inhoud

Module A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen. Inhoud Module A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Rioleringszorg in haar beleidscontext

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP Januari 2014 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Definitief GRP Opdrachtgever Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage 7. Wetgeving en Beleid

Bijlage 7. Wetgeving en Beleid Bijlage 7. Wetgeving en Beleid Wet milieubeheer Aanpassingen op grond van Wet gemeentelijke watertaken (Artikel III) Artikel 1.1 Eerste lid wordt als volgt gewijzigd: de begrippen huishoudelijk afvalwater

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE)

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) agendapunt 05.03 936419 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 12-4-2011

Nadere informatie