Gemeentelijk Rioleringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau Oranjewoud B.V. ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Opdrachtgever Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Postbus AA Hendrik-Ido-Ambacht

2 Colofon Projectgroep bestaande uit: ir. B. Starink gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ing. B. van Bekkum ingenieursbureau Oranjewoud B.V. ing. P. Helleman ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Tekstbijdragen: ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau Oranjewoud B.V. ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Fotografie: -- Vormgeving: -- Datum van uitgave: mei 2013 Contactadres: Rivium Westlaan LD Capelle a/d IJssel Postbus AN Rotterdam Copyright 2012 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

3 Inhoud 1 Introductie Waarom een gemeentelijk rioleringsplan (GRP)? Planvorming, procedure en geldigheidsduur Leeswijzer: opbouw GRP Methodiek: zorgplichten, thema s en kwaliteitsniveaus Een terugblik op het vorige GRP Wat zouden we doen en wat hebben we bereikt? Aanleg nieuwe riolering en aansluiten ongerioleerde panden In stand houden bestaand areaal Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor Overige maatregelen en onderzoeken geformuleerd in het vorige GRP Verhelpen van wateroverlast Personeel Financieel Wat is veranderd? Beleid Waterschap Wat hebben we? Omvang huidige areaal Leeftijd vrijverval riolering Inspectiegraad en toestand huidige areaal Waar staan we? Nulmeting - Waar staan we? Nulmeting Zorgplicht afvalwater Nulmeting Zorgplicht hemelwater Nulmeting Zorgplicht grondwater Wat willen we? Ambitiebepaling - Wat willen we? Wat betekent dit ambitieniveau voor de zorgplicht stedelijk afvalwater? Wat betekent dit ambitieniveau voor de zorgplicht hemelwater? Wat betekent dit ambitieniveau voor de zorgplicht grondwater? Niet alleen, maar samen Duurzaamheid Wat gaan we doen? Wat betekent dit voor financiën en personeel? Personeel Wat kost het? Hoe gaan we dat betalen? Afwegingen in het kader van de rioolheffing Tariefsontwikkeling bij huidige wijze van financiering Tariefsontwikkeling bij direct afschrijven Voorkeur...54 blz. blad 1 van 54

4 Bijlage 1: Literatuurlijst...1 Bijlage 2a: Lijst van afkortingen...3 Bijlage 2b: Begrippen...4 Bijlage 3: Nulmeting - huidige situatie...7 Bijlage 4: Ambitie - gewenste situatie...9 Bijlage 5: Overzicht overstorten...11 Bijlage 6: Overzicht kosten lange termijn...13 Bijlage 7: Kostendekkingsberekening...15 Bijlage 8: Afweging heffingsgrondslagen...17 Bijlage 9: Samenwerking afvalwaterketen...19 Bijlage 10: Wet- en regelgeving...21 Bijlage 11: Reacties toetsende instanties...23 blad 2 van 54

5 1 Introductie Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen vooruitgegaan. Zo is door de aanleg van riolering onder andere de cholera uitgebannen. Ook het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks op sloten, vijvers en kanalen werd geloosd. Nu wordt al het afvalwater eerst gezuiverd voordat het in oppervlaktewater terecht komt. Iedere Nederlander loost per dag gemiddeld 120 liter afvalwater. Toiletten, douches, wasmachines en vaatwassers: al het afvalwater verdwijnt via de afvoer in het riool. Ook hemelwater wordt voor een groot deel via de riolering afgevoerd. Waar al dat water heen gaat en wat er mee gebeurt, daarbij staan maar weinig mensen stil. In Hendrik-Ido-Ambacht zijn de eerste riolen zijn omstreeks 1940 in de Onderdijk aangelegd. Vanaf de jaren 50 is op grote schaal riolering aangelegd. In het buitengebied loosde men het afvalwater nog op het oppervlaktewater. Hier is vanaf 1984 verandering ingekomen door de aanleg van drukriolering. Met de rioleringszorg is veel geld gemoeid. In Hendrik-Ido-Ambacht ligt voor circa 100 miljoen aan riolering in de grond. Voor het beheer en onderhoud hiervan is een degelijke visie nodig met een achterliggend beheerplan. Vanwege het algemeen belang is gekozen voor een methodiek die minder technisch is en daardoor begrijpbaar is voor een breed publiek. 1.1 Waarom een gemeentelijk rioleringsplan (GRP)? Wettelijke basis in Wet milieubeheer Aanleg, beheer en onderhoud van riolering is een gemeentelijke taak die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna GRP) geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, strategie beheer en onderhoud van de riolering en natuurlijk in de kosten van al deze facetten. Het opstellen en publiceren van een GRP is niet vrijblijvend. Sinds 1 januari 1994 verplicht de Wet Milieubeheer alle gemeenten tot het hebben van een actueel GRP. Een wijziging in de wetgeving in 2008 zorgt ervoor dat het GRP het beleidskader vormt voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Naast de zorgplicht voor afvalwater, die al sinds 1994 bestond, is vanaf 2008 ook de zorgplicht voor afstromend hemel- en grondwater geborgd in het GRP. In het GRP staat welke voorzieningen er zijn voor de zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe deze worden beheerd. Ook wordt stilgestaan bij de financiën. Zie bijlage 10 voor de desbetreffende wetgeving. blad 3 van 54

6 Het doel Het GRP is als strategisch en beleidsmatig planningsinstrument de basis voor onze rioolwerkzaamheden. Het doel van dit GRP is dat beleidsvoornemens en de daaruit volgende maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater voor de periode worden vastgelegd en door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het GRP vertaalt de voorgenomen maatregelen in een kostendekkingsplan en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing. Werkzaamheden met betrekking tot rioolvervangingen worden nader omschreven door jaarprogramma s die vast worden gesteld door het college van B&W. 1.2 Planvorming, procedure en geldigheidsduur Het GRP moet een breed gedragen beleidsstuk zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij de externe partijen die belang hebben bij een adequate rioleringszorg. Bij de planvorming is een ambtelijke projectgroep betrokken geweest met medewerkers vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) en medewerkers vanuit andere afdelingen, zoals financiën en milieu. In het kader van de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan is het ontwerp GRP ter toetsing aangeboden aan het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. Het waterschap is ambtelijk betrokken geweest bij het opstellen van het GRP. De reactie van het waterschap is bij het GRP gevoegd (bijlage 11). De opmerkingen zijn verwerkt. Na bestuurlijke vaststelling door de raad wordt het GRP ter informatie naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap verzonden. Na vaststelling heeft dit plan de status van vastgesteld beleid. De geldigheidsduur is vijf jaar: 2014 tot en met Een periode van vijf jaar biedt voldoende ondersteuning voor de concrete uitvoering van maatregelen zonder dat direct allerlei beleidslijnen veranderen. Tevens kan voor een dergelijke periode een overzichtelijk beeld geschetst worden van de benodigde middelen en financiering. Met behulp van operationele plannen zal het college jaarlijks gedurende de planperiode op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Tot die tijd wordt gewerkt conform het vastgestelde GRP Leeswijzer: opbouw GRP In dit GRP is een terugblik opgenomen met betrekking tot de vorige planperiode van 2009 tot en met In het vorige GRP zijn maatregelen geformuleerd om aan de gemeentelijke watertaken te voldoen. In hoofdstuk 2 worden deze maatregelen geëvalueerd. Hoofdstuk 3 gaat over wat wij nu hebben aan riolering. Dit is een momentopname met als peildatum augustus Met behulp van de methodiek die in paragraaf 1.4 staat omschreven hebben wij een nulmeting gemaakt die in hoofdstuk 4 wordt samengevat. Dit is een beeld waar wij nu staan. Dit beeld is gebaseerd op de evaluatie in hoofdstuk 2 en de inventarisatie in hoofdstuk 3. blad 4 van 54

7 In hoofdstuk 5 hebben wij de ambities voor de periode 2014 tot en met 2018 bepaald. Onze ambities zijn vertaald naar maatregelen. Dus waar willen wij de komende jaren in gaan investeren. Deze staan beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan wat dit betekent voor de financiën en het personeel. Hieronder wordt per hoofdstuk een korte indicatie van de inhoud gegeven. Hoofdstuk Inhoud 1 Introductie Introductie 2 Een terugblik op het vorige GRP Evaluatie van het vorige GRP en wat de afgelopen planperiode is bewerkstelligd 3 Wat hebben we? Het rioleringsareaal in cijfers en kwaliteit 4 Waar staan we? 5 Wat willen we? 6 Wat gaan we doen? 7 Wat betekent dit voor financiën en personeel Op basis van kwaliteitsniveaus is de huidige situatie van de riolering in beeld gebracht. Dit noemen wij de nulmeting. Op basis van kwaliteitniveaus is de gewenste situatie van de rioleringszorg in beeld gebracht. Dit noemen wij de ambitiebepaling. Wat gaan we doen om vanuit de nulmeting de gestelde ambitie te verwezenlijken? Concreet: de strategie voor de komende jaren. Wat zijn de gevolgen voor de financiën en personele bezetting om de gestelde ambitie te verwezenlijken? 1.4 Methodiek: zorgplichten, thema s en kwaliteitsniveaus Het vorige GRP werd gekenmerkt door zijn doelen en de daaraan gekoppelde functionele eisen, maatstaven en bijbehorende meetmethoden. Deze waren technisch van aard. Omdat de maatschappelijke belangstelling voor de riolering en dus ook het GRP toeneemt, verandert ook het publiek. Waren het eerst enkel vaktechnici die het GRP lazen, nu wordt het ook gelezen door burgers, bestuurders en andere belanghebbenden. Vanwege het algemeen belang is gekozen voor een methodiek die minder technisch is en daardoor begrijpbaar is voor een breed publiek. Zorgplichten Daarom is voor een andere methodiek gekozen die de gemeentelijke wettelijke zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater centraal stelt. De zorgplichten worden vertaald naar thema s. blad 5 van 54

8 Thema's In lijn met de gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, regenwater en grondwater zijn de onderstaande thema s gedefinieerd: Zorgplicht Thema Toelichting Afvalwater Afvalwater Afvalwater Hemelwater Inzameling van afvalwater Transport van afvalwater Lozing/uitstoot van afvalwater Omgang met hemelwater Wijze van aansluiten en technische staat Afvoercapaciteit en functioneren Risico's milieu en volksgezondheid Wijze van aansluiten en technische staat Hemelwater Afvoercapaciteit Afvoercapaciteit riolering en straatkolken Grondwater Inzameling Particulier terrein, openbaar terrein en tijdelijke lozingen Grondwater Inzicht Inzicht systeem, monitoring en omgeving Grondwater Organisatie Loketfunctie, afhandeling meldingen en communicatie burger Nulmeting en ambities Per thema zijn zowel de huidige (nulmeting) als de gewenste situaties (ambitiebepaling) uitgewerkt door middel van kwaliteitsniveaus. Zodoende maken we de nulmeting en de ambitie eenduidig en meetbaar en weten we ook wat we moeten doen om onze ambities te bewerkstelligen. De volledige onderliggende technische nulmeting en ambitiebepaling zijn respectievelijk te vinden in bijlage 3 en 4. blad 6 van 54

9 Kwaliteitsniveaus Wij onderscheiden drie kwaliteitsniveaus: hoog, basis en laag. In onderstaand figuur is een sfeerimpressie gegeven van de verschillen in de kwaliteitsniveaus. Stedelijk afvalwater Hemelwater Grondwater H hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, zelden overlast B basis: voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, af en toe overlast L laag: sober tot onvoldoende, achterstanden in het onderhoud, af en toe wat kapot, regelmatig overlast De kwaliteitsniveaus worden bepaald door technische criteria. Bij bepaalde kwaliteitsniveaus is het basisniveau het niveau waarop aan landelijke afspraken en gangbare richtlijnen voldaan wordt. Per onderdeel of aspect kan echter een lager of hoger ambitieniveau gekozen worden. Op die manier helpt deze systematiek om invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken binnen de bestuurlijke keuzevrijheid die door de wetgever is gegeven. Het technisch kader is in de bijlagen opgenomen als bijlage 3: nulmeting - huidige situatie en als bijlage 4: ambitie gewenste situatie. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt hiervan een samenvatting gegeven. blad 7 van 54

10 Hieronder is een concreet voorbeeld waarin de relatie tussen kwaliteitsniveaus en het onderliggend technisch kader staat weergegeven. Hierbij is de functionele eis aansluitgraad percelen uitgelicht die onderdeel uitmaakt van het thema Inzameling van afvalwater en hierdoor weer onderdeel is van de gemeentelijke zorgplicht afvalwater. Onderscheid wordt gemaakt in publiekslocaties (pleinen, parken en dergelijke), woonwijken, bedrijventerreinen en het buitengebied. Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van al het afvalwater dat binnen het grondgebied van de gemeente vrijkomt. Hiertoe worden de percelen waar het afvalwater vrijkomt veelal aangesloten op de riolering. In plaats van riolering kan ook gebruik gemaakt worden van afzonderlijke systemen (IBAsystemen/septic tanks). Een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) is een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente kan ervoor kiezen de zorg voor deze IBA-systemen/septic tanks op zich te nemen maar kan de verantwoordelijkheid hiervoor ook bij de burger houden. In dit laatste geval is het dan wel noodzakelijk dat de provincie de gemeente een ontheffing voor de zorgplicht verleend. Deze wetgeving is momenteel aan verandering onderhevig. Technisch normenkader H B L alle percelen zijn aangesloten op de riolering of een IBA. 98% tot 100% van de percelen is aangesloten op de riolering of een IBA. minder dan 98% van de percelen is aangesloten op de riolering of een IBA. Er is in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1 perceel dat niet aangesloten is op riolering of is voorzien van een andere voorziening zoals een IBA-systeem/septictank. Dit perceel is gelegen in het buitengebied en betreft Rozand 2. In het GRP van staat beschreven dat dit perceel wordt aangesloten op de riolering van de beoogde ontwikkeling Noordoevers. Gezien de recessie is de planning van dit project naar achteren verschoven. Een aansluiting op de riolering of een afzonderlijk systeem is nog steeds gewenst. De aansluiting zal in overleg met het Rijkswaterstaat vormgegeven gaan worden. Allereerst zal onderzoek gedaan moeten worden naar de huidige lozingssituatie en of een ontheffing van de provincie is benodigd. Onze gemeente heeft de voorkeur om de zorg voor deze IBAsystemen/septic tanks bij de burger te houden omdat het particulier terrein betreft. woonwijk Nulmeting aansluitingen - aansluitgraad percelen H H H B Ambitie aansluitingen - aansluitgraad percelen H H H H publiekslocatie bedrijventerrein buitengebied blad 8 van 54

11 2 Een terugblik op het vorige GRP In het vorige GRP zijn maatregelen geformuleerd om aan de gemeentelijke watertaken te voldoen. In dit hoofdstuk worden deze geëvalueerd. 2.1 Wat zouden we doen en wat hebben we bereikt? Aanleg nieuwe riolering en aansluiten ongerioleerde panden In de afgelopen planperiode is het woningbouwproject De Volgerlanden verder uitgebreid. Tot en met 2008 zijn woningen gebouwd en aangesloten op een gescheiden stelsel. Tot en met 2011 zijn ruim woningen gerealiseerd en aangesloten op gescheiden riolering. Momenteel telt De Volgerlanden ruim 3400 woningen. In totaal komen er ongeveer 4800 woningen. De verwachting is dat de nieuwbouwwijk in 2021 gereed is. De in het vorige GRP beoogde ontwikkeling 'Noordoevers' is on hold gezet en zal waarschijnlijk starten vanaf 2020 in plaats van Hier komen circa woningen die in het buitendijkse gebied gerealiseerd gaan worden. De verwachte ontwikkeling van de bedrijventerreinen Citadelterrein, Genieterrein, Langeweg (nu Langesteijn) en Langeweg-Zuidwende (nu Ambachtse Zoom) is in de afgelopen planperiode niet gerealiseerd. De percelen Rijksstraatweg 52 en Crezeepolder 1 zijn rond 2008 aangesloten op de riolering of hebben een aparte voorziening gekregen. Het perceel Rozand 2 is nog niet aangesloten. Dit is onderdeel van de realisatie van de beoogde nieuwbouwlocatie Noordoevers. Dit project is voorlopig uitgesteld wegens economische mindere tijden In stand houden bestaand areaal Beheer Rioolbeheersysteem Sinds 2011 werken wij voor het beheer van de openbare ruimte, waaronder het rioolstelsel, met het nieuwe beheersysteem GBI. Wanneer het beheer en onderhoud van aangelegde riolering is overgedragen naar de gemeente, wordt dit bijgewerkt in het beheersysteem GBI. Rioolinspecties Rioolinspecties zijn erop gericht om de kwaliteit van de riolering te bewaken en het juiste tijdstip van onderhoud dan wel vervangen te kunnen vaststellen. Gemiddeld wordt het riool eens in de 10 jaar geïnspecteerd en gereinigd. Dit betekent dat in de planperiode jaarlijks circa 11,5 kilometer gemengde en gescheiden riolering is geïnspecteerd. Hierbij is sprake van een video-inspectie met rijdende camera. In totaal is in de periode 2009 tot en met 2012 ruim 62 kilometer riool geïnspecteerd. De planning was circa 58 kilometer die hiermee is gehaald. Rioolreparaties De gebruiksduur van rioleringen is begrensd. Door middel van een goede beheerstrategie wordt getracht de riolering op het juiste moment na de gebruiksduur te verlengen. Extra reparaties aan de riolering kunnen noodzakelijk zijn om het functioneren van het riool te waarborgen of te herstellen. In 2012 zijn naar aanleiding van schadebeelden herstelwerkzaamheden van binnenuit uitgevoerd door middel van een kous in wijk Krommeweg en een deel van de buurten Dorp en Oostendam. Reiniging straat- en trottoirkolken De straat- en trottoirkolken worden tot slot eenmaal per jaar gereinigd door middel van kolkzuigen. Daarnaast worden wegen 2 tot 3 keer per jaar geveegd, mede om vuilophoping in kolken te voorkomen. blad 9 van 54

12 Gemalen en pompinstallaties Wij hebben rioolgemalen in beheer die het afvalwater naar een ander bemalingsgebied verpompen. De twee hoofdrioolgemalen aan de Hoge Kade (oude benaming: Waelnes) en Volgerlanden die het afvalwater naar de zuivering verpompen zijn in het beheer van waterschap Hollandse Delta. Reiniging en reparaties van gemalen en pompinstallaties worden uitgevoerd door derden. Dit geldt tevens voor de drukgemalen. Vervanging riolering Aan de hand van inspecties, de zettingen en de leeftijd van het riool wordt bepaald welke riolering gerepareerd of vervangen dient te worden. In de afgelopen planperiode is in totaal circa 9 km riool vervangen die bekostigd zijn door de rioolheffing. In het vorige GRP staat beschreven dat jaarlijks circa 1,7 kilometer riolering wordt vervangen. Dit betreft gemengde riolering door middel van een gescheiden systeem, bestaande uit een hemelwater en vuilwaterriool. Gemiddeld is ongeveer circa 1,7 kilometer gemengde riolering per jaar vervangen. De conclusie is dat wij deze doelstelling hebben gehaald. In tabel 2.1 is dit per straat weergegeven. De verwachting is dat drukriolering vanaf 2030 pas aan vervanging toe is, aangezien in de afgelopen periode drukrioleringspompen, de zogenaamde minigemalen, zijn vervangen. Tabel 2.1: rioolvervanging per straat Jaar Straatnaam Lengte in m 2009 Reeweg 985 Vondelstraat 240 Weteringsingel 60 Van Duyvenvoordelaan Vondelhof 65 Julianasingel 650 Gerard Alewijnsstraat Van Elkstraat 690 Ter Spillstraat 765 Roodenburgstraat 220 Guldenweg 495 Schultz van Haegenstraat Waalstraat 85 Thorbeckestraat 320 Wilhelminasingel 245 Christinastraat 45 Margrietstraat 265 Tjerk Hiddesingel 510 Piet Heinstraat 410 Weteringsingel 165 Schultz van Haegenstraat Wassenaar van Obdampark 460 Isaac Sweerslaan 510 Evertsenstraat 265 Kortenaerstraat 145 Aert van Nesstraat 420 De Schutse 150 Totaal blad 10 van 54

13 Rond 2008 is tevens 340 meter gemengde riolering in de wijk Oostendam vervangen die niet staat beschreven in het vorige GRP. Dit betreft de volgende straten: Hoogtstraat, Prins Bernardstraat en het Raadhuisplein. Tevens is tijdens de herstructurering van buurt Oostendam ongeveer 750 meter gemengd riool vervangen dat is bekostigd vanuit een apart investeringsbudget dat gevoed werd door het huidige Rhiant die woningen verhuurt en beheert en subsidiegelden door hogere overheden. Naast de rioolvervangingen die door afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn begeleid, is tot 2012 circa 12 km nieuwe riolering aangelegd die vanuit de grondexploitatie van de nieuwbouwgebieden is gefinancierd en daarom niet ten laste zijn gekomen van het rioolbudget van het GRP Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor De basisinspanning riooloverstorten is een aanbeveling van de CUWVO (Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater) uit 1992 die er op neerkomt dat rioolsystemen zodanig aangepast dienen te worden dat de vuiluitworp uit overstorten van deze systemen wordt verminderd waardoor de milieubelasting zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot nadere lozingseisen van rioolstelsels, die werden vastgelegd in WvO-vergunningen. Kortweg ontstond hier het 2 sporen beleid: 1. emissiespoor (basisinspanning) 2. waterkwaliteitsspoor Emissiespoor (basisinspanning) De regierol voor het behalen van de basisinspanning, bedoeld als referentie voor een bepaalde hoeveelheid vuilemissie achter riooloverstorten, is gelegen bij onze gemeente. De bedoeling is dat met investeringen in het rioolstelsel de vuiluitworp van rioolstelsels via riooloverstorten met tenminste de helft wordt verminderd ten opzichte van In de praktijk wordt veelal aan de basisinspanning voldaan door afkoppelen van verhard oppervlak, aanleg van bergbezinkbassins of het aanbrengen van meer pompcapaciteit. Wij hadden ons ten doel gesteld om tenminste 30% van het totale verhard oppervlak af te koppelen. In de praktijk wordt met reconstructiewerkzaamheden 100% van het openbaar verhard oppervlak afgekoppeld. In 2001 is door middel van het basisrioleringsplan (BRP) bepaald dat om aan de basisinspanning te voldoen vier bergbezinkbassins aangelegd dienden te worden. Deze zijn gerealiseerd in 2004 en In de achterliggende periode zijn, door het op hoogte brengen van overstortdrempels, maatregelen getroffen om intredend oppervlaktewater te voorkomen. In 2010 is dit BRP geactualiseerd voor de gemengde rioleringstelsels van Hendrik-Ido-Ambacht voor de periode , exclusief de Volgerlanden. Voordat er maatregelen getroffen kunnen worden om het milieutechnisch functioneren te verbeteren, dient eerst de interactie van de riolering met het oppervlaktewater te worden onderzocht. Dan wordt het ook inzichtelijk of de gemeente aan de basisinspanning voldoet. Met het waterschap zijn afspraken gemaakt over nader onderzoek naar de interactie van het rioolstelsel met het oppervlaktewater. Mogelijk zijn aanpassingen in het oppervlaktewatersysteem effectiever en goedkoper dan aanpassingen aan het rioolstelsel. Waterkwaliteitsspoor Tevens dient de gemeente te voldoen aan het waterkwaliteitsspoor, waarbij de onderzoekrol is gelegen bij waterschap Hollandse Delta. De maatregelen voor het waterkwaliteitsspoor zijn uitgewerkt in het waterplan (paragraaf 2.2). Deze maatregelen bestaan uit vergroting van duikers, aanleg van nieuwe blad 11 van 54

14 waterverbindingen en verbetering van de verversing. Een evaluatie van het waterplan heeft in 2009 plaatsgevonden. Hieruit komt naar voren dat van de 24 geplande maatregelen 9 zijn uitgevoerd, 8 komen te vervallen en 7 maatregelen nog uitgevoerd zouden worden. Met het waterschap is afgesproken dat de openstaande waterkwaliteitsspoormaatregelen worden heroverwogen. Dit door middel van het bovengenoemde nadere onderzoek naar de interactie van het rioolstelsel met het oppervlaktewater Overige maatregelen en onderzoeken geformuleerd in het vorige GRP Naast de maatregelen ten behoeve van de basisinspanning was in het vorige GRP een aantal algemene verbetermaatregelen opgenomen. De implementatie van de centrale gemaalcomputer is uitgevoerd. Het oplossen van de wateroverlast op een drietal locaties te weten de Reeweg, Guldenweg en de Hoge Kade is afgerond. Tot slot was in het vorige GRP een groot aantal onderzoeken benoemd die in de afgelopen planperiode stonden gepland. In tabel 2.2 is de stand van zaken van de voorgenomen onderzoeken weergegeven. In de afgelopen planperiode is veel opgepakt. Door gewijzigde (landelijke) inzichten is een aantal van deze onderzoeken komen te vervallen. Tabel 2.2: Voortgang reguliere maatregelen Nr Overzicht onderzoek en studies Voortgang Opmerking afvalwaterzorgplicht 1 Rioolbeheerplan Afgerond Betreft het rioolbeheerplan Basisrioleringsplan (BRP) Afgerond Maatregelen dienen nog te worden bepaald in overleg met het waterschap 3 Mutatieprotocol rioolbeheersysteem Afgerond Het mutatieprotocol is ontwikkeld en geïmplementeerd 4 Beheersysteem huisaansluitingen Niet uitgevoerd Opnamemogelijkheden in nieuw beheersysteem worden onderzocht 5 Beheersysteem drukriolering Afgerond. De drukriolering is grotendeels gedigitaliseerd en opgenomen in het beheersysteem 6 Calamiteitenplan riolering Wordt afgerond in 2013, in overleg met het waterschap Aanvullend kan de werking van grotere rioolgemalen worden geraadpleegd via het telemetrisch beheersysteem Aquaview De nieuwe module C4100 van Rioned die in december 2012 is uitgekomen, dient hierbij als basis 7 Aansluitverordening riolering Afgerond Nu vervangen door Bouwbesluit Gemeentelijk rioleringsplan Afgerond blad 12 van 54

15 Nr Overzicht onderzoek en studies hemelwaterzorgplicht Voortgang 1 Waterplan Het waterplan is geëvalueerd in Gemeentelijk afkoppelplan Vervallen, wegens ontbreken behoefte vanuit de gemeente 3 Communicatieplan en middelen -riolering Vervallen, wegens ontbreken behoefte 4 Meetplan riolering (inclusief meters) Niet uitgevoerd wegens andere prioritering waterschap Opmerking Openstaande maatregelen worden heroverwogen in overleg met het waterschap Het afkoppelbeleid is op hoofdlijnen in dit GRP opgenomen Communicatie is maatwerk en verloopt afdoende via internet en andere media Het waterschap is op de hoogte van onze wens. Gezamenlijk dient dit verder vorm te worden gegeven 5 Hemelwaterverordening Afgerond Maakt onderdeel uit van de aansluitverordening. Deze is nu vervangen door het Bouwbesluit 2012 Nr Overzicht onderzoek en studies grondwaterzorgplicht 1 Optimalisatie klachtenregistratie en grondwaterloket Voortgang Afgerond Opmerking Dit is vormgegeven door middel van het Meldpunt/wachtdienst en Mozaiek. 2 Grondwaternotitie Afgerond Dit is vormgegeven door ons grondwaterplan 3 Opname drainage in beheersysteem Deels afgerond, continu doorlopend proces Overige drainage wordt in het nieuwe beheersysteem GBI opgenomen blad 13 van 54

16 Nr Overzicht onderzoek en studies Voortgang Opmerking organisatie en samenwerking 1 Opstellen afvalwaterakkoord Niet afgerond Eind 2012 is een overeenkomst bestuurlijk bekrachtigd door Dordrecht, Zwijndrecht en onze gemeente en het waterschap Hollandse Delta. Dit betreft het Plan van aanpak voor de samenwerking binnen de afvalwaterketen. Indien uit onderzoek blijkt dat samenwerking vruchtbaar is en voordelen met zich meebrengt op het gebied van kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en duurzaamheid dan zal worden gestreefd dit te verankeren in een afvalwaterakkoord 2 Aanvullende onderzoeken afvalwaterakkoord Gestart eind 2012 Zal in 2013/2014 verder worden afgerond alvorens verankering in een afvalwaterakkoord zal plaatsvinden Verhelpen van wateroverlast Riolering In de afgelopen planperiode is aandacht besteed aan het bestrijden en verhelpen van wateroverlast uit de riolering. Aan de Reeweg is de riolering vervangen. Aan de Hoge Kade is een bergingsbak voor overtollig regenwater aangelegd. In de Guldenweg is de gemengde riolering vervangen door gescheiden riolering en zijn diameters vergroot. Tevens is drainage aangelegd. Grondwatermeetnet In het vorige GRP werd een voorstel gedaan voor het aanleggen van een grondwatermeetnet. In 2010 is hiervoor een ontwerp opgesteld. Door voortschrijdende technische ontwikkelingen is het nu ten opzichte van 2010 mogelijk geworden om een grondwatermeetnet met telemetrische meetapparatuur te realiseren dat binnen ons gereserveerd budget kan worden gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat het grondwatermeetnet eind 2013 vanaf het gemeentehuis kan worden geraadpleegd ten behoeve van onder andere dienstverlening en projecten. Op basis van deze uitgangspunten is een samenwerkingsverband opgestart met de gemeenten Vianen en Papendrecht om gezamenlijk in te kopen. blad 14 van 54

17 2.2 Personeel In het vorige GRP is aangegeven dat een capaciteit benodigd is van 4,7 fte. Wij hebben een vaste bezetting van 3,1 fte. De overige benodigde capaciteit wordt flexibel ingevuld door middel van inhuur op projecten en door het zoeken van samenwerking in de regio. 2.3 Financieel De maatregelen zoals opgenomen in het vorige GRP zijn binnen het totale budget gebleven. De rioolheffing is gesplitst in een eigenarendeel en een gebruikersdeel. In tabel 2.3 is het tariefsverloop gedurende 2009 tot en met 2013 weergegeven. Tabel 2.3 Tarief woningen in euro ( ) Eigendom ,70 105,60 Gebruik meerpersoons ,08 49,20 Gebruik eenpersoons ,04 24,60 Stijging 5,5% 4,6% 0,0% 4,9% 7,0% Het eigenarendeel bedraagt voor ,60. De hoogte van het gebruikersdeel is afhankelijk van de aard van het gebruik. Voor percelen die in de hoofdzaak tot woning dienen geldt een vast bedrag per perceel. In 2013 bedraagt dit 49,20 per perceel voor een meerpersoonshuishouden en 24,60 voor een eenpersoonshuishouden. In het vorige GRP is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de rioolheffing van 3 %, exclusief inflatiecorrectie. In tabel 2.3 is de inflatiecorrectie meegenomen. In 2011 is, om de verhoging van de totale lastendruk in toom te houden, geen verhoging van de rioolheffing doorgevoerd. De stijging van de rioolheffing in 2013 is deels te verklaren door het besluit om vanaf 2013 btw in de heffing op te nemen. Het percentage btw in het tarief van de rioolheffing in 2013 bedraagt circa 2 %. In het GRP werd tijdens de planperiode rekening gehouden met een stijging van het aantal heffingseenheden naar rato van het gereedkomen van de Volgerlanden. In 2013 zou dan sprake zijn van eenheden. In 2013 bedraagt het aantal heffingseenheden eenheden. De rioolheffing voor 2013 is geraamd op ,- in plaats van ,- voor woningen. Voor percelen die niet in de hoofdzaak tot woning dienen, wordt geheven op basis van het aantal m³ afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. In tabel 2.4 zijn de verschillende tarieven voor nietwoningen weergegeven. In het GRP werd rekening gehouden met ,- aan inkomsten voor niet- woningen in De verwachting is dat de daadwerkelijke inkomsten rond ,- zullen bedragen in Tabel 2.4 Tarief niet-woningen 2013 Afgevoerd afvalwater Tarief m³ 49,20 per eenheid van 200 m³ of een gedeelte daarvan m³ Een vast bedrag van 2.460,00 vermeerderd met 36,90 per 200 m³ of een gedeelte daarvan tussen en m³ m³ Een vast bedrag van 5.227,50 vermeerderd met 24,60 per 200 m³ of een gedeelte daarvan tussen m³ m³ of meer Een vast bedrag van 8.302,50 vermeerderd met 12,30 per 200 m³ of een gedeelte daarvan boven m³. blad 15 van 54

18 2.4 Wat is veranderd? Wet- en regelgeving is continu aan verandering onderhevig. In bijlage 10 zijn de belangrijkste wijzigingen in de nationale wet en regelgeving die invloed hebben op dit GRP weergegeven. 2.5 Beleid Waterschap Het rioleringsbeleid van het waterschap Hollandse Delta is verwoord in de 'Nota Rioleringsbeleid'. In december 2012 heeft dit beleid de concept-status. Hierin beschrijft het waterschap wat zij belangrijk vindt en waarop de komende jaren ingezet gaat worden. Hierin is onderscheid gemaakt in de speerpunten per gemeentelijke zorgplicht. Ten aanzien van stedelijk afvalwater zet het waterschap in op: afronden van de laatste losse eindjes in het kader van de basisinspanning, deze discussie is daarna afgerond; opname van alle gemengde overstorten met drempelgegevens in het verbrede GRP; minimaal eens per 10 jaar herberekenen van het rioolstelsel; opstellen afvalwaterketenplan; voldoen aan waterkwaliteitsspoor. Indien nodig dienen gemeenten hiervoor maatregelen uit te voeren; blijvend toetsen van nieuwe emissiegegevens van openbaar vuilwaterriolering aan methodes voor het in kaart brengen van risico's voor volksgezondheid en diergezondheid; beter in kaart brengen van de kwantitatieve interactie tussen riolering en oppervlaktewater; intensief meten aan de riolering, teneinde de meetgegevens te kunnen gebruiken ter onderbouwing van eventuele extra benodigde emissiereductie in het kader van de Kaderrichtlijn Water en optimalisering van het bestaande gemengde stelsel; zo goed mogelijk anticiperen op klimaatverandering. Ten aanzien van hemelwater, zet het waterschap in op de volgende punten: in maatwerkoverleg trachten de zorgplicht hemelwater van de gemeente in redelijkheid, zo hoog mogelijk laten scoren in de voorkeursvolgorde (vasthouden, bergen en afvoeren) en waarbij de risico s acceptabel zijn; daar waar thans reeds sprake is van inzamelen van overtollig hemelwater en lozing ervan op het openbaar vuilwaterriool, streeft het waterschap er naar om dit water van het openbaar vuilwaterriool af te koppelen, mits de risico's acceptabel zijn. Getoetst wordt op waterkwaliteit, waterkwantiteit en zuiveringstechnische werken; maken van afkoppelkansenkaarten; alternatieve hemelwaterberging kwantificeren, bepalen in hoeverre dit meetelt in de wateropgave; waken voor foute aansluitingen; waken voor het niet introduceren van noemenswaardig volstaande hemelwaterleidingen. Dit in verband met zuurstofloos te lozen water. Ten aanzien van grondwater zet het waterschap in op: Het waterschap zet in op invulling van de zorgplicht grondwater van de gemeente die in redelijkheid zo hoog mogelijk scoort op de voorkeursvolgorde (vasthouden, bergen en afvoeren) en waarbij de risico s acceptabel zijn; Daar waar reeds sprake is van inzamelen van overtollig grondwater en lozing ervan op het openbaar vuilwaterriool, streeft het waterschap er naar om dit water ter plaatse te lozen, in dien nodig na passage van een kwaliteitsverbeterende voorziening. De gemeentelijke zorgplicht raakt op een aantal punten het taakveld van het waterschap. Immers als de gemeente bij overtollig grondwater besluit om dit af te voeren, zal dit water hoe dan ook 'naar het waterschap toe' komen. Het grondwater zal geloosd worden op oppervlaktewater of in sommige blad 16 van 54

19 gevallen direct in de afvalwaterketen, waarna uiteindelijk lozing plaatsvindt in het oppervlaktewater. In alle gevallen is het waterschap belanghebbend. Om het keuzeproces goed te kunnen begeleiden, is een afwegingskader uitgewerkt. blad 17 van 54

20 blad 18 van 54

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) Projectnummer: 236678.23 Revisie: Ambitie revisie 6

Projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) Projectnummer: 236678.23 Revisie: Ambitie revisie 6 Opdrachtgever: Gemeente endrik Ido Ambacht ASISAD AMITIE AGEMEEN opdrachtgever: Gemeente endrik Ido Ambacht projectnaam: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2014-2018) projectnummer: 236678.23 revisie: Ambitie

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Benchmark riolering Peelgemeenten Registratienummer: 00521098 Datum: 25 april 2014 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Steller: H. Moerkerk Nummer: RIB-NL-1415 Met deze raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus

Bijlage A: De kwaliteitscatalogus GWP Woerden U kiest! Een overzicht van de mogelijkheden Projectnr. 239448 oktober 2011, revisie C2 ijlage A: De kwaliteitscatalogus ij het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken wordt gewerkt met

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.000,= voor het project Emissie en Capaciteitsaanpassingen rioolstelsel Rijkevoort. Nummer: AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan

Gemeentelijk RioleringsPlan Hoofdstuk 4: Toetsing huidige situatie: wat hebben we nu? 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van onze rioleringstelsel. De huidige toestand wordt bezien

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren

GRP Slochteren 2008-2013. Gemeente Slochteren GRP Slochteren 2008-2013 Gemeente Slochteren Definitief, 25 maart 2008 Verantwoording Titel GRP Slochteren 2008-2013 Opdrachtgever Gemeente Slochteren Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Nils Kappenburg

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan Urk , inclusief de bijbehorende middelen.

Voorgesteld besluit Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan Urk , inclusief de bijbehorende middelen. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 5 november 2015 Agendanummer : 10 Datum : 22 september 2015 Onderwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Urk 2016-2021 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Vaststelling

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Raadsvoorstel Datum raadsavond Wordt later ingevuld Programma Duurzaamheid en Mobiliteit Onderwerp Grondwaterbeleidsplan 2012 t/m 2014 Samenvatting Dit voorstel geeft aan waarom de intrede van een grondwaterbeleidsplan

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018

Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018 Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018 September 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Samenvatting...5 1 Inleiding...6 1.1 Historie riolering...6 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard. 2013 t/m 2015

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard. 2013 t/m 2015 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard 2013 t/m 2015 Ontwerp 18 juni 2013 Kenmerk R001-1213704BTM-lhl-V05-NL Verantwoording Titel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK ! ;r 'a'll{ EMEiEVINEiEiDIENST FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK Wet milieubeheer Ontheffing Ontheffing van de verplichting tot doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afualwater dat vrijkomt

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 2 (11-07-2012) Uitwerking grondwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 14 bladzijden. Ons kenmerk: 22012RA-MH-LED

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie