Schetsontwerp watersysteem en riolering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schetsontwerp watersysteem en riolering"

Transcriptie

1 ROYAL HASKONING NE0ESiiJk» B.V. INFRA8TRUCTUUR&TRAMSPOfff Stationspark 27c Postbus AA Goes +31 (0) Telefoon +31(0) Fax goes, royalhaskoning.com Internet Arnhem KvK Documenttitel Schetsontwerp watersysteem en riolering Verkorte documenttitel Status Datum Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Reference Schieveste fase 2 13augustus V3761AO Gemeente Schiedam V3761 AO/R001/y VDIJ/MTO Auteur(s) Collegiate toets Datum/paraaf Vrijgegeven door M. van Dijk, M.Sc. Ing. M.L.M. Wijsman..!S.~ < Sy. M. van Dijk M. Sc. Datum/paraaf

2 ana a a a ROYAI Biz. LEESWIJZER 1.1 Aanleiding 1.2 Gebiedsbeschrijving 1.3 Waterberging in gebouwen CONCLUSIE EN ADVIES 2.1 Samenvatting aanlegkosten 2.2 Lavakoffer voor watersysteem 2.3 Verbinding watersysteem met Schie 2.4 Hemelwaterafvoer 2.5 Afvalwaterafvoer 2.6 Koppeling met watersysteem Marconi Oost AFWEGING WATERSYSTEEM SCHIEVESTE 3.1 Waterberging in gebouwen 3.2 Waterberging in openbaar gebied Ondergrondse berging in lavakoffer Ondergrondse berging in kokerprofiel KOPPELiNG MET WATERSYSTEEM MARCONI OOST 4.1 Geen vrijvervaiverbinding met Schieveste 4.2 Waterverbinding via Schieveste 4.3 Waterverbinding via Marconiweg RIOLERING Regenwaterafvoer Afvalwaterafvoer Hydraulische toets zinker BIJLAGEN 1 Indicatie aanlegkosten 2 Uitgangspuntennotitie Omschrijving Schieveste fase 2; Schetsontwerp riolering Tekeningnummer 9V3761.AO/ Revisie 1 e uitgave Datum 13augustus V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

3 LEESWIJZER Dit rapport heeft een bijzondere opbouw. U krijgt, na de beschrijving van de aanleiding van de opdracht en de beschrijving van het gebied waar Schieveste wordt ontwikkeld, direct de conclusie en ons advies over de riolering en het watersysteem gepresenteerd. Deze staan in hoofdstuk 2. Wij hebben voor deze opzet gekozen om u als lezer snel van de door u gevraagde informatie te voorzien. Als u wilt weten hoe wij tot de conclusie en tot ons advies zijn gekomen, dan leest u door in de hoofdstukken 3 tot en met 5. Dit rapport gaat in principe alleen in op de waterhuishouding en de riolering van fase 2 van het plan Schieveste. Daar waar dat nodig was, is ook gekeken naar het water en de riolering in later aan te leggen fasen en water en riolering in het bestaande gebied. 1.1 Aanleiding Aan de noordzijde van het trein- en metrostation in Schiedam centrum wil gemeente Schiedam Schieveste ontwikkelen. De gemeente wil er kantoren en een school realiseren. De ontwikkeling van Schieveste wordt opgesplitst in verschillende fasen. Voor fase 2 wordt momenteel een exploitatieraming gemaakt door de gemeente Schiedam, zodat de financiele haalbaarheid kan worden getoetst. Om een goede exploitatieraming op te kunnen stellen, is het wenselijk om de kosten voor de riolering en het watersysteem in openbaar gebied in te schatten aan de hand van een Schetsontwerp. Plangebied Schieveste Fase 2 Bemalingsgebied Nieuwland Bemalingsgebied Marconistraat Bij het opstellen van het Schetsontwerp is speciale aandacht geschonken aan de randvoorwaarden en de beperkingen die het bestaande gebied om Schieveste heen aan de afvoer van het afvalwater en het regenwater uit het plan Schieveste oplegt. De beperkingen gelden ook andersom: De waterhuishouding van het plan Schieveste en de invloed daarvan op het bestaande gebied mag geen nieuwe knelpunten opleveren. Sterker nog: bij het ontwerpen van het watersysteem van Schieveste, moet er gekeken V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

4 worden naar mogelijkheden om de knelpunten in het watersysteem van de wijk Marconi Oost die aan het plangebied grensi, op te lessen. Het Schetsontwerp voor het watersysteem en de riolering voor Schieveste fase 2 is in dit rapport weergegeven. Het rapport bevat ook een indicatie van de aanlegkosten van het watersysteem en de riolering voor Schieveste fase Gebiedsbeschrijvf ng In figuur 1 is het plangebied van Schieveste weergegeven. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de spoorlijn ten noorden van de Horvathweg en aan de noordkant door de E25/A20. De Schie langs de Overschieseweg en de volkstuinen naast de Hogenbanweg vormen respectievelijk de westgrens en de oostgrens. Fase 2 is het rood gearceerde deel in figuur 1. Het plangebied wordt in de toekomst uitgebreid naar de oostzijde met fase 3. Toekomstige straatpeil Figuur 1: plangebied met fasering. 1.3 Waterberging in gebouwen Het stedenbouwkundige uitgangspunt bij het ontwerpen van het watersysteem is dat de berging van de neerslag die op de uitgeefbare terreinen (in de regel zijn dit de gebouwen) valt, wordt gerealiseerd op het uit te geven terrein onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het betreffende terrein. Deze Waterberging hoeft daarom niet meer in het openbare gebied te worden aangelegd. De kosten voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de Waterberging op het uitgeefbare terrein komen geheel voor rekening van de ontwikkelaar(s). De Waterberging voor het openbare gebied is in principe niet bovengronds. Het is stedenbouwkundig niet wenselijk om een bak of een sloot met (stilstaand) water in het openbare gebied te hebben. In het stedenbouwkundige plan is geen ruirnte voor bovengronds water gerealiseerd V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

5 Er komt wel visueel water in de vorm van fonteinen en stroompjes. Het water dat hiervoor gebruikt wordt, kan wel worden onttrokken aan het watersysteem van Schieveste V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

6 EN Het watersysteem van Schieveste watert bij voorkeur onder vrijverval af naar de Schie bij de Overschieseweg. Waterbemina Het Ondergrondse watersysteem van Schieveste gaat wat ons betreft bestaan uit een lavakoffer waarin het regenwater geborgen kan worden. Onder de lavakoffer komt een afvoerleiding, die het water via een vrijvervalverbinding door de waterkering, naar de Schie afvoert (zie A en B in onderstaande figuur). Koooelina met Marconi Post Op termijn kan het watersysteem van de wijk Marconi Oost doormiddel van een gemaal bij de vijver aan de J. Leeghwaterstraat op het watersysteem van Schieveste worden aangesloten (zie D in onderstaande figuur). Hemelwaterafvoer Het regenwater dat op het openbare gebied in Schieveste zal vallen, stroomt in principe over de verharding naar de lavakoffer, die voor berging en afvoer zorgt. In de Parallelweg komt wel een hemelwaterriool (zie E in onderstaande figuur). Afvalwaterafvoer Het afvalwater dat in Schieveste geproduceerd zal gaan worden, wordt ingezameld in een DWA-riool, dat wordt aangesloten op het bestaande gemengde riool in de Parallelweg (niet aangegeven in onderstaande figuur). Het principe van het watersysteem van Schieveste is in onderstaande schets weergegeven V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

7 2.1 Samenvatting aanlegkosten In deze paragraaf is een tabel opgenomen met een overzicht van de aanlegkosten voor het watersysteem en de riolering in Schieveste fase 2. De kosten zijn gebaseerd op de keuze voor het type watersysteem, die na afweging van de verschillende opties door ons is gemaakt. In het Schetsontwerp voor het watersysteem en de riolering is ook de koppeling met het watersysteem van de wijk Marconi Oost meegenomen. De onderdelen worden in de paragrafen 2.2 tot en met 2.6 toegelicht. Onderdeel A) Lavakoffer voor watersysteem fase 2 (zie paragraaf 2.2) B) Verbinding watersysteem met Schie door waterkering (zie paragraaf 2.3) E) Hemelwaterriolering parallelweg fase 2 (zie paragraaf 2.4) F) DWA-riolering fase 2 (zie paragraaf 2.5) TotaaS watersysteem en Holering Schieveste fase 2 D) Koppeling watersysteem Marconi Oost (zie paragraaf 2.6) Totaal inclusief koppeling watersysteem Marconi Oost NB: De aanlegkosten zijn indicatief en de bedragen zijn afgerond op ,- Aanlegkosten (exciusief BTW) De kostenberekeningen vindt u in bijlage 1. De letters voor de onderdelen corresponderen met de letters voor de tabellen in de bijlage. 2.2 Na afweging van de verschillende opties (zie hoofdstuk 3), ligt de keuze voor een Ondergrondse berging van regenwater in een pakket van lavastenen, dat in de zone tussen het straatpeil en het waterpeil van de Schie is aangebracht, het meest voor de hand. Onder het lavapakket komt een afvoerbuis die het water dat door de lava in de drains sijpelt, onder vrijverval afvoert naar de Schie. Een grotere versie van deze schets is weergegeven in paragraaf V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

8 ODD,aj>_a ODD Omdat de Waterberging tegelijk zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater, is het het handigste om de Waterberging over de gehele lengte van Schieveste fase 2 en fase 3 aan te leggen. Aanleakosten De kosten voor het realiseren van een Waterberging in deze vorm bedragen voor fase 2 en fase 3 samen ongeveer ,- Verhoudingsgewijs kost de aanleg van de Waterberging voor fase 2 ongeveer ,- (zie tabel A in bijlage 1). De kosten voor de aanleg van de bestrating bovenop de lavakoffer zijn niet meegenomen. 2.3 Verbinding watersysteem met Schie De afvoer van het watersysteem van Schieveste gebeurt bij voorkeur onder vrij verval op de Schie (zie hoofdstuk 3). De afvoer naar de Schie kruist de Overschieseweg. Omdat de Schie een boezem is, is de Overschieseweg een waterkering. Aan de kruising van een (vrijverval)leiding met een waterkering worden strenge eisen gesteld. De leiding moet onder andere kunnen worden afgesloten. De kosten voor het aanleggen van de kruising van de vrijvervalleiding met de waterkering worden voor een groot deel bepaald door de uitvoeringsmethode. Er is gerekend met een gesloten frontboring onder de Overschieseweg door. De aanlegkosten voor de kruising van de waterkering bedragen ongeveer ,- (zie tabel B in bijlage 1). Uitwerking van het ontwerp van de kruising van de vrijvervalleiding en de waterkering moet uitwijzen of de geschatte aanlegkosten realistisch zijn. 2.4 Hemelwaterafvoer Het regenwater dat op het openbare gebied valt, stroomt bij voorkeur via de verharding naar de lavakoffer (zie hoofdstuk 5). De verharding moet onder verhang richting de lavakoffer worden aangelegd. Als het regenwater via de oppervlakte stroomt, hoeft er geen hemelwaterriool te worden aangelegd. Dit bespaart kosten. Afvoer reaenwater oarallelweg De parallelweg langs de E25/A20 aan de noordzijde van het plangebied ligt ingeklemd tussen de dijk waar de rijksweg op ligt en tussen de wand van de te realiseren bebouwing. Onder het trace van de parallelweg ligt een aantal kabels, dat het lastig maakt om een riool in de parallelweg aan te leggen. Gemeente Schiedam West ervoor om het regenwater van de parallelweg via een hemelwaterriool af te voeren en deze aan te sluiten op het bestaande gemengde riool in de Parallelweg bij het DCMR-gebouw V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

9 Nota bene: Aansluiting van nieuw verhard oppervlak op het bestaande gemengde riool is in strijdig met het beleid van Hoogheemraadschap van Delfland. Gemeente Schiedam moet er daarom rekening mee houden dat een aansluiting op het hemelwaterriool uiteindelijk toch gerealiseerd zal moeten worden om het rioolplan goedgekeurd te krijgen door het Hoogheemraadschap van Delfland In principe hoeft er in het openbare gebied geen riolering te worden aangelegd voor de afvoer van regenwater. Alleen in de parallelweg wordt een hemelwaterriool gelegd. Vanwege de bestaande kabels en leidingen, zijn de aanlegkosten voor dit riool niet goed in te schatten. Normale aanleg van een hemelwaterriool van mm, zonder dat er obstakels in het trace liggen, kost ongeveer ,-- (zie tabel E in bijlage 1). 2.5 Afvalwaterafvoer Het afvalwater wordt bij voorkeur afgevoerd naar het bestaande gemengde riool in de Overschieseweg (zie hoofdstuk 5). In het Schetsontwerp voor de riolering is het DWAriool aangesloten op het bestaande gemengde riool in de Parallelweg bij putnummer H De DWA-riolering is in het openbare gebied geprojecteerd. Om de aansluitleidingen van de gebouwen niet te hoeven kruisen met de lavakoffer van het watersysteem, is aan beide kanten van de weg een DWA-riool voorzien. De kosten voor het aanleggen van de DWA-riolering in Schieveste fase 2 bedragen ongeveer ,- (zie tabel F in bijlage 1). 2.6 Koppeiing met watersysteem Marconi Oost Het meest robuuste systeem ontstaat als het watersysteem van Marconi Oost via een oppervlaktewatergemaal in de vijver aan de J. Leeghwaterstraat wordt bemalen en het water rechtstreeks naar de Schie afvoert (zie hoofdstuk 4). Het gemaal moet volgens de studie van het Hoogheemraadschap van Delfland een capaciteit krijgen van 612 m 3 /uur. Het gemaal kan het opgepompte water lozen via een persleiding met een diameter van 315 mm door Schieveste, die met een gestuurde boring onder de Horvathweg en het spoor door wordt gemaakt. De kosten voor het aanleggen van het oppervlaktewatergemaal en de persleiding naar de Schie via Schieveste bedragen samen ongeveer , V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

10 ~- D DO Het stedenbouwkundige uitgangspunt bij het ontwerpen van het watersysteem van Schieveste is dat de berging van de neerslag die op de uitgeefbare terreinen (in de regel zijn dit de gebouwen) valt, wordt gerealiseerd op het uit te geven terrein onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het betreffende terrein. De eisen die aan de bergingshoeveelheid en de afvoercapaciteit van de Waterberging in de gebouwen is uitgewerkt in paragraaf 3.1. Nota bene: De aanleg van Waterberging in een gebouw is waarschijnlijk enkele malen duurder dan de aanleg van Waterberging in de vorm van open water of een lavakoffer. De eis dat een deel van de Waterberging in de gebouwen gerealiseerd moet worden, betekent dat de ontwikkelaar deze extra kosten betaald. De Waterberging voor het openbare gebied is in principe niet bovengronds. Het is stedenbouwkundig niet wenselijk om een bak of een sloot met (stilstaand) water in het openbare gebied te hebben. In het stedenbouwkundige plan is geen ruimte voor bovengronds water gerealiseerd. Er komt wel visueel water in de vorm van fonteinen en stroompjes. Het water dat hiervoor gebruikt wordt, kan wel worden onttrokken aan het watersysteem van Schieveste. In paragraaf 3.2 zijn twee opties voor een ondergronds watersysteem tegen elkaar afgewogen. 3.1 Water ing in De bergingseis die wordt opgelegd aan de Waterberging in de gebouwen is gebaseerd op de richtlijnen voor waterberging in het stedelijk gebied die het Hoogheemraadschap van Delfland hanteert. De richtlijnen zijn te vinden in het rapport "Handreiking Watertoets, Ruimte voor water in ruimtelijke plannen" van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het rapport staat op de website van het Hoogheemraadschap. Bemingseis De hoeveelheid te bergen water in de gebouwen is gerelateerd aan het oppervlak van het uitgegeven terrein. De bergingseis is 66,2 mm, gerekend over het oppervlak van het uitgegeven terrein. Planfase Schieveste fase 2 Schieveste fase 3 Totaal Uitgegeven Oppervlak 2,5 hectare 2,2 hectare 4,7 hectare Minimaal te bergen in gebouwen m m m V3761 AO/R001/M VDIJ/MTO 13augustus2009

11 ROYAL Afvoer-eis De maximale grootte van de afvoer uit de waterberging in de gebouwen is gerelateerd aan het oppervlak van het uitgegeven terrein. De maximale afvoerhoeveelheid is 28,8 mm per etmaal, gerekend over het oppervlak van het uitgegeven terrein. Planfase Schieveste fase 2 Schieveste fase 3 Totaal Uitgegeven Oppervlak 2,5 hectare 2,2 hectare 4,7 hectare Maxlmaai af te voeren uit gebouwen 30 m 3 /uur 26 m 3 /uur 56 m 3 /uur Nooduitlaat De waterberging in de gebouwen moet voorzien zijn van een nooduitlaat. Bij zeer extreme neerslag, bijvoorbeeld een regenbui van 100 mm in een uur, kan de bergingsnorm worden overschreden. Het overtollige regenwater moet weg kunnen stromen, zonder dat de waterberging in het gebouw overbelast raakt en er, door het gewicht van het water of door het water zelf, schade ontstaat. Kans De afvoer van het regenwater uit de gebouwen, kan worden benut als visueel water in het watersysteem van het openbare gebied. Als de waterberging in de gebouwen op enige hoogte boven het vloerpeil wordt aangelegd, dan kan deze hoogte worden benut om een fontein of een cascade met water te voeden, zonder dat een pomp nodig is. Het hemelwater komt immers van boven, dus is het slim en duurzaam om de gratis aangeboden opvoerhoogte te benutten. De wet van de communicerende vaten zorgt via hevelwerking van de waterbuffer naar het watersysteem voor fonteintjes in het openbare gebied V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

12 n na --B.S.Si - d DO ROYAL HASKONIlta 3.2 Waterberging in openbaar gebied De waterberging in het openbare gebied is in principe ondergronds. De meest logische keuze is uitvoering van de waterberging in de vorm van een lavakoffer, net onder het peil van de bestrating en boven het waterpeil van de Schie. De lavakoffer is relatief goedkoop en bovendien het meest duurzaam, omdat er geen gemaal nodig is om de berging te ledigen. Voor de keuze van de vorm voor de Ondergrondse berging zijn twee opties tegen elkaar afgewogen: 1) Waterberging in een lava-koffer, net onder de bestrating en boven het waterpeil van de Schie. 2) Waterberging in een kokerprofiel van 2m x 2m volgens de schets die wij van gemeente Schiedam ontvingen. De schets verbeeldt de Ondergrondse berging uit het rapport "Uitwerking waterparagraaf". De opties worden achtereenvolgens behandeld in paragraaf en paragraaf Ondergrondse berging in lavakoffer Deze optie gaat uit van Ondergrondse berging van regenwater in een pakket van lavastenen, dat in de zone tussen het straatpeil en het waterpeil van de Schie is aangebracht. Deze bergingsoptie ligt vanwege de geringe kosten, het meest voor de hand. Onder het lavapakket komt een afvoerbuis die het water dat door de lava in de drains sijpelt, onder vrijverval afvoert naar de Schie V3761 AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

13 a a a g*,a a 3 a Omdat de waterberging tegelijk zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater, is het het handigste om de waterberging over de gehele lengte van Schieveste fase 2 en fase 3 aan te leggen. De waterberging vervangt dan de regenwaterriolering. Berainasnorm ooenbaar aebied Voor het openbare gebied van Schieveste fase 2 en fase 3 (samen 2,5 ha groot) is een waterberging van 66,2 mm x 2,5 ha = 1655 m 3 nodig. Dimensionerina De lavakoffer wordt aangelegd door het uitgraven van een cunet van 10 m breed tot op het niveau van het watepeil in de Schie (NAP - 0,40 m). Onder het cunet wordt een afvoerleiding van mm aangelegd. In het cunet komt een geotextiel, dat ervoor moet zorgen dat het lavapakket en het drainzand op zijn plaats blijven. Op de geotextiel komt circa 0,2 m drainagezand met 5 drains van mm. De drains worden aangesloten op de afvoerleiding onder het cunet. Op het drainzand komt een laag van 0,6 m lavastenen. De bovenkant van de lava-laag ligt ongeveer 0,1 m lager dan het straatpeil in Schieveste, dat op NAP + 0,50 m komt. Lava heeft een porositeit van ongeveer 40%. Elke meter van de lava-laag heeft (0,4 x 0,6 x 10 =) 2,4 m 3 holle ruimte. Samen met de laag van 0,2 m drainzand (porositeit van ongeveer 25%) heeft elke meter van de lavakoffer ongeveer 2,9 m 3 holle ruimte die voor waterberging benut kan worden. Een lavakoffer over de hele lengte van Schieveste fase 2 en fase 3 (ongeveer 600 m) heeft een bergingsinhoud van 1740 m 3. Dit is voldoende om aan de bergingsnorm van het hoogheemraadschap van Delfland te voldoen. Afvoer van water De afvoernorm die het Hoogheemraadschap van Delfland hanteert voor stedelijk gebied is 28,8 mm per etmaal. Voor fase 2 en fase 3 samen, is volgens het rapport "uitwerking waterparagraaf een afvoer van 108 m 3 /uur. De afvoer van de waterberging uit de gebouwen is hier in opgenomen. De afvoer van het water uit de lavakoffer gaat via een laag drainagezand en via drains, waarin het water dat uit de lava sijpelt, wordt verzameld en naar de afvoerbuis onder de lavakoffer stroomt. De constructie van lava en drainagezand zorgt naast het filteren van het water, ook voor vertraagde afvoer. De afvoer naar het oppervlaktewater geschiedt bij voorkeur onder vrij verval richting de Schie. Het realiseren van een vrijvervalverbinding tussen de afvoerleiding onder de grindkoffer en de Schie is volgens een vergelijking van de aanlegkosten niet de goedkoopste optie, maar de exploitatie van een vriuj-vervalleiding vallen in het niet tegen de exploitatiekosten van een gemaal. Het verschil in kosten ( ,-) is binnen enkele jaren terugverdiend doordat de exploitatiekosten voor de vrij-vervalverbinding lager zijn. Een vrijvervalverbinding is ook duurzamer, omdat voor de afvoer van het water geen gemaal nodig is. Voor de vrijvervalverbinding is een leiding met een diameter van 500 mm tot 800 mm nodig V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

14 "ij Vergelijking van de aanlegkosten van een vrijvervalverbinding door de waterkering met de aanlegkosten van een gemaal met een persleiding door de waterkering levert de volgende resultaten op: Aanlegkosten vrijvervalverbinding ,-- (zie tabel B in bijlage 1). Aanlegkosten gemaal en persleiding ,-- (zie tabel C in bijlage 1). Vanwege de hoge exploitatiekosten van een gemaal, adviseren wij u om toch te kiezen voor een vrij-vervalverbinding, omdat het kostenverschil ( ,-) binnen afzienbare tijd wordt terugverdiend. In beide gevallen moet de waterkering langs de Schie (in de Overschieseweg) worden gekruisi. Uitgangspunt is dat de buisverbinding naar de Schie geboord moet worden, dus is een boorkuip en een ontvangstkuip nodig. Ruimtebeslaa Om de benodigde berging te kunnen realiseren is over de hele lengte (600 m) van zowel Schieveste fase 2 als Schieveste fase 3, een strook van gemiddeld ongeveer 10 meter breed nodig. Deze strook moet in principe vrij zijn. In fase 2 ligt naar verhouding meer openbaar gebied dan in fase 3. De waterberging in fase 2 moet dus iets breder zijn dan de gemiddelde breedte van 10 m. In fase 3 kan de strook die gereserveerd moet zijn voor de waterberging, iets smaller zijn. Eventueel kan over het lavapakket, plaveisel worden aangebracht in de vorm van bestrating. Het regenwater dat op het verharde oppervlak valt, kan in dat geval worden opgevangen in drainkolken, die het water naar het lavapakket afvoeren. De lavakoffer wordt hierdoor begaanbaar, maar de bergingscapaciteit neemt wel af, omdat een deel van de lavalaag vervalt door de bestrating. Het verlies aan bergingscapaciteit kan gecompenseerd worden door de lavakoffer te verbreden. Als de lavakoffer overdekt wordt met bestrating, dan dient te worden getoetst of de constructie van de lavakoffer voldoende sterk is om de te voorziene verkeersbelasting aan te kunnen. Nooduitlaat De bergingscapaciteit en de afvoercapaciteit van een ondergronds systeem zijn altijd beperkt. Als het systeem vol is, dan is er geen uitwijkruimte voor het overtollige water V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

15 In het ontwerp van het watersysteem moet dus rekening worden gehouden met een nooduitlaat aan het watersysteem. De nooduitlaat is voorzien door de bovenkant van de lavakoffer ongeveer 10 centimeter lager te leggen dan het straatpeil van het overige openbare gebied. Als de buffercapaciteit van de lava vol is, kan het overtollige water zich boven de lavakoffer verzamelen. In de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp van Schieveste, dient er rekening mee te worden gehouden dat het bouwpeil van de gebouwen hoger ligt dan het straatpeil. Het regenwater kan daardoor niet van de straat in de gebouwen stromen. In de regel wordt een verschil van ongeveer 0,3 m tussen het straatpeil en het bouwpeil aangehouden. Aanleakosten De kosten voor het realiseren van een waterberging in deze vorm bedragen voor fase 2 en fase 3 samen ongeveer ,- (zie tabel A in bijlage 1). Verhoudingsgewijs kost de aanleg van de waterberging voor fase 2 ongeveer ,-- De kosten voor de aanleg van de bestrating bovenop de lavakoffer en het aanbrengen van drainkolken zijn niet meegenomen. De kosten voor het maken van de vrijvervalverbinding voor de waterafvoer naar de Schie bedragen ,-- (zie tabel B in bijlage 1), omdat er geen gemaal nodig is, blijven ook de exploitatiekosten voor een gemaal achterwege. De totale kosten voor de aanleg van het watersysteem van Schieveste fase 2 bedragen , Ondergrondse berging in kokerprofiel De ondergrondse berging in het kokerprofiel ligt volgens onderstaande schets met de onderkant op een diepte van ongeveer NAP - 4,00 m. Doordat de waterberging zo diep ligt, is lediging onder vrijverval op de Schie niet mogelijk. De afvoer van het regenwater uit de waterberging zou via een gemaal moeten plaatsvinden V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

16 ROYAL «-> jj Ja, e ~ 1 4 f ~~ZT "1n U Up- f, »* 1»tJL_«A * ; De aanlegkosten voor een ondergrondse waterberging in een koker van 2m x 2m bedragen ongeveer 3,4 miljoen (zie tabel G in bijlage 1). Zelfs zonder dat de aanlegkosten voor een ledigingsgemaal worden begroot en zonder dat er voorzieningen voor een nooduitlaat zijn meegenomen, zijn de aanlegkosten voor een ondergrondse koker al beduidend hoger dan de aanlegkosten voor een ondergrondse lavakoffer (ongeveer 0,85 miljoen). De aanleg van een ondergrondse koker valt om kostentechnische redenen af V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

17 ODD P,»p D O D MET In de wijk Marconi Oost watert het oppervlaktewatersysteem af op de riolering. Dit is ongewenst. Het oppervlaktewatersysteem functioneert niet optimaal en het bemvloedt de werking van het rioolstelsel negatief. De afvoer van het oppervlaktewatersysteem in Marconi Oost kan worden verbeterd door een oppervlaktewatergemaal aan te leggen dat het af te voeren water uit de wijk Marconi Oost via een persleiding naar de Schie pompt. Keuze Het realiseren van een oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de J. Leeghwaterstraat, dat het af te voeren polderwater door een persleiding via Schieveste naar de Schie pompt, is de meest robuuste en de goedkoopste optie om het watersysteem van de wijk Marconi Oost te verbeteren. Voor de keuze van de vorm van de koppeling van het watersysteem van Marconi Oost met de Schie zij twee opties tegen elkaar afgewogen: 1) Waterverbinding met een nieuw oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de J. Leeghwaterstraat en een persleiding via Schieveste naar de Schie; 2) Waterverbinding met een nieuw oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de Marconiweg en een persleiding naar de Schie. De opties worden achtereenvolgens behandeld in paragraaf en paragraaf vrijwervalverbinding Omdat er in de huidige situatie regelmatig wateroverlast optreedt in de wijk Marconi Oost, is het niet wenselijk om het watersysteem in de wijk extra te belasten met overiollig water uit omliggende gebieden. Vanwege de lage ligging van de wijk Marconi Oost ten opzichte van Schieveste, is het aanleggen van een vrijvervalverbinding tussen het watersysteem van Schieveste en het watersysteem van Marconi Oost bijzonder af te raden. De kans op wateroverlast zal alleen maar toenemen als de watersystemen van Schieveste en Marconi Oost met een open verbinding op elkaar worden aangesloten. Er ontstaat als het ware een gat in de dijk rond Marconi Oost, waardoor de wijk kan onderlopen. Dit is niet wenselijk. 4.2 Waterverbinding via Schieveste Het meest robuuste en het goedkoopste systeem ontstaat als het watersysteem van Marconi Oost via een oppervlaktewatergemaal in de vijver aan de J. Leeghwaterstraat wordt bemalen en het water rechtstreeks naar de Schie afvoert. Het gemaal moet volgens de studie van het hoogheemraadschap van Delfland een capaciteit krijgen van 612 m 3 /uur. Het gemaal kan het opgepompte water lozen via een persleiding met een V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus2009

18 ODD OOP ROYAL H«WMBH8S diameter van 315 mm door Schieveste, die met een gestuurde boring onder de Horvathweg en het spoor door wordt gemaakt ~- '-' - ~ -33 J_La_ Inlaat De bestaande inlaat van de vijver aan de Marconiweg kan gehandhaafd blijven om het watersysteem in droge perioden door te spoelen. Ook het gemaaltje aan het Land van Ris kan worden gehandhaafd om de watergang langs het Land van Ris doorte spoelen. Kans De uitstroomvoorziening in het watersysteem van Schieveste kan worden ontworpen als een cascade of als waterval. Het nieuwe oppervlaktewatergemaal voor Marconi Oost kan voor de benodigde opvoerhoogte zorgen. De uitstroomvoorziening in het watersysteem van Schieveste fase 3 is nog niet uitgewerkt in dii Schetsontwerp. De kosten voor het aanleggen van het oppervlaktewatergemaal en de persleiding naar de Schie via Schieveste bedragen samen ongeveer ,-- (zie tabel D van bijlage 1). De kosten voor aanleg van een persleiding met een lengte van ongeveer 1000 m en een diameter van mm via Schieveste naar de Schie bedragen ongeveer ,-. Wellicht kunnen de kosten voor de aanleg van de persleiding behoorlijk worden gereduceerd door een uitstroomvoorziening in het watersysteem van Schieveste fase V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

19 te maken. Het water uit de persleiding kan worden gebruikt om het watersysteem van Schieveste de voeden. Mogelijk kan ongeveer 700 m persleiding worden bespaard. Wellicht kan ook de gestuurde boring vervallen als de persleiding door het bestaande, ongebruikte riool in de tunnels onder het spoor en de Horvathweg wordt getrokken. Mogelijk is dit goedkoper dan het uitvoeren van een gestuurde boring. 4.3 Waterverbinding via Mareoniweg Het watersysteem van Marconi Oost kan via een nieuw oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de Mareoniweg worden bemalen. Het gemaal moet volgens de studie van het Hoogheemraadschap van Delfland een capaciteit krijgen van 612 m 3 /uur. Het gemaal kan het opgepompte water lozen via een persleiding met een diameter van 315 mm die vanaf de Mareoniweg naar de Schie loopt. Langs de Schie loopt een waterkering. Deze moet worden gekruist door de persleiding. Inlaat Het watersysteem moet worden voorzien van een inlaat om het watersysteem in droge perioden door te spoelen. De inlaat komt bij voorkeur uit in de vijver aan de J. Leeghwaterstraat, zodat het hele watersysteem wordt doorgespoeld. Het water dat benodigd is om het watersysteem in Marconi Oost door te spoelen kan worden aangevoerd door een gemaal van ongeveer 70 m 3 /uur (60 ha x 2,7 mm/etmaal) dat het water uit de afvoerleiding onder de lavakoffer in Schieveste onttrekt. Het water komt via een persleiding onder het spoor en de Horvathweg door in de vijver bij de J. Leeghwaterstraat. Het gemaaltje aan het Land van Ris kan worden gehandhaafd om de watergang langs het Land van Ris door te spoelen. De kosten voor het realiseren van een Waterverbinding met een nieuw gemaal bij de vijver aan de Marconistraat zijn ongeveer ,--. Dit is ,- hoger dan de kosten voor een Waterverbinding met een nieuw gemaal aan de J. Leeghwaterstraat. Bovendien is er een gemaal extra nodig, dus zijn de exploitatiekosten hoger. Het extra gemaal maakt de optie met een gemaal bij de vijver aan de Mareoniweg bovendien minder duurzaam V3761 AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

20 ROYAL t«mi 0ftlISM Onderdeel Oppervlaktewatergemaal + persleiding Mareoniweg Persleiding door waterkering langs de Schie Inlaatgemaal in Schieveste Totaal Aanlegkosten , , , ,- Bedrag tabel D uit bijlage 1 Bedrag tabel C uit bijlage 1, minus de kosten van het gemaal van ,- van het gemaal in tabel C uit bijlage V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haven Amsterdam 05 mei 2008 Definitief Eindrapport 9T2079.A0

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

Kratos Beach Center. Plan tot realisatie en exploitatie 2013-2018. Versie 2.2

Kratos Beach Center. Plan tot realisatie en exploitatie 2013-2018. Versie 2.2 Kratos Beach Center Plan tot realisatie en exploitatie 2013-2018 Versie 2.2 21-01-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Doelgroep 4 Visie 6 Ontwerp beachvelden 8 Terreininrichting 12 Impressies

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Noord-Zuid Project Milieueffectrapport Leiding Ossendrecht - Zelzate Samenvatting. gaat verder in gastransport

Noord-Zuid Project Milieueffectrapport Leiding Ossendrecht - Zelzate Samenvatting. gaat verder in gastransport Noord-Zuid Project Milieueffectrapport Leiding Ossendrecht - Zelzate Samenvatting gaat verder in gastransport OSSENDRECHT ZELZATE GASUNIE 11 april 2008 110623/CE8/0N2/000623 110623/CE8/0N2/000623 ARCADIS

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

De Draai Heerhugowaard

De Draai Heerhugowaard De Draai Heerhugowaard Verkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem als energieleverancier Definitief 17 januari 2007 Colofon Titel V erkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Februari 29 Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad in opdracht van Consortium Hollandse Waterstad 3 De

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie