Schetsontwerp watersysteem en riolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schetsontwerp watersysteem en riolering"

Transcriptie

1 ROYAL HASKONING NE0ESiiJk» B.V. INFRA8TRUCTUUR&TRAMSPOfff Stationspark 27c Postbus AA Goes +31 (0) Telefoon +31(0) Fax goes, royalhaskoning.com Internet Arnhem KvK Documenttitel Schetsontwerp watersysteem en riolering Verkorte documenttitel Status Datum Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Reference Schieveste fase 2 13augustus V3761AO Gemeente Schiedam V3761 AO/R001/y VDIJ/MTO Auteur(s) Collegiate toets Datum/paraaf Vrijgegeven door M. van Dijk, M.Sc. Ing. M.L.M. Wijsman..!S.~ < Sy. M. van Dijk M. Sc. Datum/paraaf

2 ana a a a ROYAI Biz. LEESWIJZER 1.1 Aanleiding 1.2 Gebiedsbeschrijving 1.3 Waterberging in gebouwen CONCLUSIE EN ADVIES 2.1 Samenvatting aanlegkosten 2.2 Lavakoffer voor watersysteem 2.3 Verbinding watersysteem met Schie 2.4 Hemelwaterafvoer 2.5 Afvalwaterafvoer 2.6 Koppeling met watersysteem Marconi Oost AFWEGING WATERSYSTEEM SCHIEVESTE 3.1 Waterberging in gebouwen 3.2 Waterberging in openbaar gebied Ondergrondse berging in lavakoffer Ondergrondse berging in kokerprofiel KOPPELiNG MET WATERSYSTEEM MARCONI OOST 4.1 Geen vrijvervaiverbinding met Schieveste 4.2 Waterverbinding via Schieveste 4.3 Waterverbinding via Marconiweg RIOLERING Regenwaterafvoer Afvalwaterafvoer Hydraulische toets zinker BIJLAGEN 1 Indicatie aanlegkosten 2 Uitgangspuntennotitie Omschrijving Schieveste fase 2; Schetsontwerp riolering Tekeningnummer 9V3761.AO/ Revisie 1 e uitgave Datum 13augustus V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

3 LEESWIJZER Dit rapport heeft een bijzondere opbouw. U krijgt, na de beschrijving van de aanleiding van de opdracht en de beschrijving van het gebied waar Schieveste wordt ontwikkeld, direct de conclusie en ons advies over de riolering en het watersysteem gepresenteerd. Deze staan in hoofdstuk 2. Wij hebben voor deze opzet gekozen om u als lezer snel van de door u gevraagde informatie te voorzien. Als u wilt weten hoe wij tot de conclusie en tot ons advies zijn gekomen, dan leest u door in de hoofdstukken 3 tot en met 5. Dit rapport gaat in principe alleen in op de waterhuishouding en de riolering van fase 2 van het plan Schieveste. Daar waar dat nodig was, is ook gekeken naar het water en de riolering in later aan te leggen fasen en water en riolering in het bestaande gebied. 1.1 Aanleiding Aan de noordzijde van het trein- en metrostation in Schiedam centrum wil gemeente Schiedam Schieveste ontwikkelen. De gemeente wil er kantoren en een school realiseren. De ontwikkeling van Schieveste wordt opgesplitst in verschillende fasen. Voor fase 2 wordt momenteel een exploitatieraming gemaakt door de gemeente Schiedam, zodat de financiele haalbaarheid kan worden getoetst. Om een goede exploitatieraming op te kunnen stellen, is het wenselijk om de kosten voor de riolering en het watersysteem in openbaar gebied in te schatten aan de hand van een Schetsontwerp. Plangebied Schieveste Fase 2 Bemalingsgebied Nieuwland Bemalingsgebied Marconistraat Bij het opstellen van het Schetsontwerp is speciale aandacht geschonken aan de randvoorwaarden en de beperkingen die het bestaande gebied om Schieveste heen aan de afvoer van het afvalwater en het regenwater uit het plan Schieveste oplegt. De beperkingen gelden ook andersom: De waterhuishouding van het plan Schieveste en de invloed daarvan op het bestaande gebied mag geen nieuwe knelpunten opleveren. Sterker nog: bij het ontwerpen van het watersysteem van Schieveste, moet er gekeken V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

4 worden naar mogelijkheden om de knelpunten in het watersysteem van de wijk Marconi Oost die aan het plangebied grensi, op te lessen. Het Schetsontwerp voor het watersysteem en de riolering voor Schieveste fase 2 is in dit rapport weergegeven. Het rapport bevat ook een indicatie van de aanlegkosten van het watersysteem en de riolering voor Schieveste fase Gebiedsbeschrijvf ng In figuur 1 is het plangebied van Schieveste weergegeven. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de spoorlijn ten noorden van de Horvathweg en aan de noordkant door de E25/A20. De Schie langs de Overschieseweg en de volkstuinen naast de Hogenbanweg vormen respectievelijk de westgrens en de oostgrens. Fase 2 is het rood gearceerde deel in figuur 1. Het plangebied wordt in de toekomst uitgebreid naar de oostzijde met fase 3. Toekomstige straatpeil Figuur 1: plangebied met fasering. 1.3 Waterberging in gebouwen Het stedenbouwkundige uitgangspunt bij het ontwerpen van het watersysteem is dat de berging van de neerslag die op de uitgeefbare terreinen (in de regel zijn dit de gebouwen) valt, wordt gerealiseerd op het uit te geven terrein onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het betreffende terrein. Deze Waterberging hoeft daarom niet meer in het openbare gebied te worden aangelegd. De kosten voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de Waterberging op het uitgeefbare terrein komen geheel voor rekening van de ontwikkelaar(s). De Waterberging voor het openbare gebied is in principe niet bovengronds. Het is stedenbouwkundig niet wenselijk om een bak of een sloot met (stilstaand) water in het openbare gebied te hebben. In het stedenbouwkundige plan is geen ruirnte voor bovengronds water gerealiseerd V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

5 Er komt wel visueel water in de vorm van fonteinen en stroompjes. Het water dat hiervoor gebruikt wordt, kan wel worden onttrokken aan het watersysteem van Schieveste V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

6 EN Het watersysteem van Schieveste watert bij voorkeur onder vrijverval af naar de Schie bij de Overschieseweg. Waterbemina Het Ondergrondse watersysteem van Schieveste gaat wat ons betreft bestaan uit een lavakoffer waarin het regenwater geborgen kan worden. Onder de lavakoffer komt een afvoerleiding, die het water via een vrijvervalverbinding door de waterkering, naar de Schie afvoert (zie A en B in onderstaande figuur). Koooelina met Marconi Post Op termijn kan het watersysteem van de wijk Marconi Oost doormiddel van een gemaal bij de vijver aan de J. Leeghwaterstraat op het watersysteem van Schieveste worden aangesloten (zie D in onderstaande figuur). Hemelwaterafvoer Het regenwater dat op het openbare gebied in Schieveste zal vallen, stroomt in principe over de verharding naar de lavakoffer, die voor berging en afvoer zorgt. In de Parallelweg komt wel een hemelwaterriool (zie E in onderstaande figuur). Afvalwaterafvoer Het afvalwater dat in Schieveste geproduceerd zal gaan worden, wordt ingezameld in een DWA-riool, dat wordt aangesloten op het bestaande gemengde riool in de Parallelweg (niet aangegeven in onderstaande figuur). Het principe van het watersysteem van Schieveste is in onderstaande schets weergegeven V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

7 2.1 Samenvatting aanlegkosten In deze paragraaf is een tabel opgenomen met een overzicht van de aanlegkosten voor het watersysteem en de riolering in Schieveste fase 2. De kosten zijn gebaseerd op de keuze voor het type watersysteem, die na afweging van de verschillende opties door ons is gemaakt. In het Schetsontwerp voor het watersysteem en de riolering is ook de koppeling met het watersysteem van de wijk Marconi Oost meegenomen. De onderdelen worden in de paragrafen 2.2 tot en met 2.6 toegelicht. Onderdeel A) Lavakoffer voor watersysteem fase 2 (zie paragraaf 2.2) B) Verbinding watersysteem met Schie door waterkering (zie paragraaf 2.3) E) Hemelwaterriolering parallelweg fase 2 (zie paragraaf 2.4) F) DWA-riolering fase 2 (zie paragraaf 2.5) TotaaS watersysteem en Holering Schieveste fase 2 D) Koppeling watersysteem Marconi Oost (zie paragraaf 2.6) Totaal inclusief koppeling watersysteem Marconi Oost NB: De aanlegkosten zijn indicatief en de bedragen zijn afgerond op ,- Aanlegkosten (exciusief BTW) De kostenberekeningen vindt u in bijlage 1. De letters voor de onderdelen corresponderen met de letters voor de tabellen in de bijlage. 2.2 Na afweging van de verschillende opties (zie hoofdstuk 3), ligt de keuze voor een Ondergrondse berging van regenwater in een pakket van lavastenen, dat in de zone tussen het straatpeil en het waterpeil van de Schie is aangebracht, het meest voor de hand. Onder het lavapakket komt een afvoerbuis die het water dat door de lava in de drains sijpelt, onder vrijverval afvoert naar de Schie. Een grotere versie van deze schets is weergegeven in paragraaf V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

8 ODD,aj>_a ODD Omdat de Waterberging tegelijk zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater, is het het handigste om de Waterberging over de gehele lengte van Schieveste fase 2 en fase 3 aan te leggen. Aanleakosten De kosten voor het realiseren van een Waterberging in deze vorm bedragen voor fase 2 en fase 3 samen ongeveer ,- Verhoudingsgewijs kost de aanleg van de Waterberging voor fase 2 ongeveer ,- (zie tabel A in bijlage 1). De kosten voor de aanleg van de bestrating bovenop de lavakoffer zijn niet meegenomen. 2.3 Verbinding watersysteem met Schie De afvoer van het watersysteem van Schieveste gebeurt bij voorkeur onder vrij verval op de Schie (zie hoofdstuk 3). De afvoer naar de Schie kruist de Overschieseweg. Omdat de Schie een boezem is, is de Overschieseweg een waterkering. Aan de kruising van een (vrijverval)leiding met een waterkering worden strenge eisen gesteld. De leiding moet onder andere kunnen worden afgesloten. De kosten voor het aanleggen van de kruising van de vrijvervalleiding met de waterkering worden voor een groot deel bepaald door de uitvoeringsmethode. Er is gerekend met een gesloten frontboring onder de Overschieseweg door. De aanlegkosten voor de kruising van de waterkering bedragen ongeveer ,- (zie tabel B in bijlage 1). Uitwerking van het ontwerp van de kruising van de vrijvervalleiding en de waterkering moet uitwijzen of de geschatte aanlegkosten realistisch zijn. 2.4 Hemelwaterafvoer Het regenwater dat op het openbare gebied valt, stroomt bij voorkeur via de verharding naar de lavakoffer (zie hoofdstuk 5). De verharding moet onder verhang richting de lavakoffer worden aangelegd. Als het regenwater via de oppervlakte stroomt, hoeft er geen hemelwaterriool te worden aangelegd. Dit bespaart kosten. Afvoer reaenwater oarallelweg De parallelweg langs de E25/A20 aan de noordzijde van het plangebied ligt ingeklemd tussen de dijk waar de rijksweg op ligt en tussen de wand van de te realiseren bebouwing. Onder het trace van de parallelweg ligt een aantal kabels, dat het lastig maakt om een riool in de parallelweg aan te leggen. Gemeente Schiedam West ervoor om het regenwater van de parallelweg via een hemelwaterriool af te voeren en deze aan te sluiten op het bestaande gemengde riool in de Parallelweg bij het DCMR-gebouw V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

9 Nota bene: Aansluiting van nieuw verhard oppervlak op het bestaande gemengde riool is in strijdig met het beleid van Hoogheemraadschap van Delfland. Gemeente Schiedam moet er daarom rekening mee houden dat een aansluiting op het hemelwaterriool uiteindelijk toch gerealiseerd zal moeten worden om het rioolplan goedgekeurd te krijgen door het Hoogheemraadschap van Delfland In principe hoeft er in het openbare gebied geen riolering te worden aangelegd voor de afvoer van regenwater. Alleen in de parallelweg wordt een hemelwaterriool gelegd. Vanwege de bestaande kabels en leidingen, zijn de aanlegkosten voor dit riool niet goed in te schatten. Normale aanleg van een hemelwaterriool van mm, zonder dat er obstakels in het trace liggen, kost ongeveer ,-- (zie tabel E in bijlage 1). 2.5 Afvalwaterafvoer Het afvalwater wordt bij voorkeur afgevoerd naar het bestaande gemengde riool in de Overschieseweg (zie hoofdstuk 5). In het Schetsontwerp voor de riolering is het DWAriool aangesloten op het bestaande gemengde riool in de Parallelweg bij putnummer H De DWA-riolering is in het openbare gebied geprojecteerd. Om de aansluitleidingen van de gebouwen niet te hoeven kruisen met de lavakoffer van het watersysteem, is aan beide kanten van de weg een DWA-riool voorzien. De kosten voor het aanleggen van de DWA-riolering in Schieveste fase 2 bedragen ongeveer ,- (zie tabel F in bijlage 1). 2.6 Koppeiing met watersysteem Marconi Oost Het meest robuuste systeem ontstaat als het watersysteem van Marconi Oost via een oppervlaktewatergemaal in de vijver aan de J. Leeghwaterstraat wordt bemalen en het water rechtstreeks naar de Schie afvoert (zie hoofdstuk 4). Het gemaal moet volgens de studie van het Hoogheemraadschap van Delfland een capaciteit krijgen van 612 m 3 /uur. Het gemaal kan het opgepompte water lozen via een persleiding met een diameter van 315 mm door Schieveste, die met een gestuurde boring onder de Horvathweg en het spoor door wordt gemaakt. De kosten voor het aanleggen van het oppervlaktewatergemaal en de persleiding naar de Schie via Schieveste bedragen samen ongeveer , V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

10 ~- D DO Het stedenbouwkundige uitgangspunt bij het ontwerpen van het watersysteem van Schieveste is dat de berging van de neerslag die op de uitgeefbare terreinen (in de regel zijn dit de gebouwen) valt, wordt gerealiseerd op het uit te geven terrein onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het betreffende terrein. De eisen die aan de bergingshoeveelheid en de afvoercapaciteit van de Waterberging in de gebouwen is uitgewerkt in paragraaf 3.1. Nota bene: De aanleg van Waterberging in een gebouw is waarschijnlijk enkele malen duurder dan de aanleg van Waterberging in de vorm van open water of een lavakoffer. De eis dat een deel van de Waterberging in de gebouwen gerealiseerd moet worden, betekent dat de ontwikkelaar deze extra kosten betaald. De Waterberging voor het openbare gebied is in principe niet bovengronds. Het is stedenbouwkundig niet wenselijk om een bak of een sloot met (stilstaand) water in het openbare gebied te hebben. In het stedenbouwkundige plan is geen ruimte voor bovengronds water gerealiseerd. Er komt wel visueel water in de vorm van fonteinen en stroompjes. Het water dat hiervoor gebruikt wordt, kan wel worden onttrokken aan het watersysteem van Schieveste. In paragraaf 3.2 zijn twee opties voor een ondergronds watersysteem tegen elkaar afgewogen. 3.1 Water ing in De bergingseis die wordt opgelegd aan de Waterberging in de gebouwen is gebaseerd op de richtlijnen voor waterberging in het stedelijk gebied die het Hoogheemraadschap van Delfland hanteert. De richtlijnen zijn te vinden in het rapport "Handreiking Watertoets, Ruimte voor water in ruimtelijke plannen" van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het rapport staat op de website van het Hoogheemraadschap. Bemingseis De hoeveelheid te bergen water in de gebouwen is gerelateerd aan het oppervlak van het uitgegeven terrein. De bergingseis is 66,2 mm, gerekend over het oppervlak van het uitgegeven terrein. Planfase Schieveste fase 2 Schieveste fase 3 Totaal Uitgegeven Oppervlak 2,5 hectare 2,2 hectare 4,7 hectare Minimaal te bergen in gebouwen m m m V3761 AO/R001/M VDIJ/MTO 13augustus2009

11 ROYAL Afvoer-eis De maximale grootte van de afvoer uit de waterberging in de gebouwen is gerelateerd aan het oppervlak van het uitgegeven terrein. De maximale afvoerhoeveelheid is 28,8 mm per etmaal, gerekend over het oppervlak van het uitgegeven terrein. Planfase Schieveste fase 2 Schieveste fase 3 Totaal Uitgegeven Oppervlak 2,5 hectare 2,2 hectare 4,7 hectare Maxlmaai af te voeren uit gebouwen 30 m 3 /uur 26 m 3 /uur 56 m 3 /uur Nooduitlaat De waterberging in de gebouwen moet voorzien zijn van een nooduitlaat. Bij zeer extreme neerslag, bijvoorbeeld een regenbui van 100 mm in een uur, kan de bergingsnorm worden overschreden. Het overtollige regenwater moet weg kunnen stromen, zonder dat de waterberging in het gebouw overbelast raakt en er, door het gewicht van het water of door het water zelf, schade ontstaat. Kans De afvoer van het regenwater uit de gebouwen, kan worden benut als visueel water in het watersysteem van het openbare gebied. Als de waterberging in de gebouwen op enige hoogte boven het vloerpeil wordt aangelegd, dan kan deze hoogte worden benut om een fontein of een cascade met water te voeden, zonder dat een pomp nodig is. Het hemelwater komt immers van boven, dus is het slim en duurzaam om de gratis aangeboden opvoerhoogte te benutten. De wet van de communicerende vaten zorgt via hevelwerking van de waterbuffer naar het watersysteem voor fonteintjes in het openbare gebied V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

12 n na --B.S.Si - d DO ROYAL HASKONIlta 3.2 Waterberging in openbaar gebied De waterberging in het openbare gebied is in principe ondergronds. De meest logische keuze is uitvoering van de waterberging in de vorm van een lavakoffer, net onder het peil van de bestrating en boven het waterpeil van de Schie. De lavakoffer is relatief goedkoop en bovendien het meest duurzaam, omdat er geen gemaal nodig is om de berging te ledigen. Voor de keuze van de vorm voor de Ondergrondse berging zijn twee opties tegen elkaar afgewogen: 1) Waterberging in een lava-koffer, net onder de bestrating en boven het waterpeil van de Schie. 2) Waterberging in een kokerprofiel van 2m x 2m volgens de schets die wij van gemeente Schiedam ontvingen. De schets verbeeldt de Ondergrondse berging uit het rapport "Uitwerking waterparagraaf". De opties worden achtereenvolgens behandeld in paragraaf en paragraaf Ondergrondse berging in lavakoffer Deze optie gaat uit van Ondergrondse berging van regenwater in een pakket van lavastenen, dat in de zone tussen het straatpeil en het waterpeil van de Schie is aangebracht. Deze bergingsoptie ligt vanwege de geringe kosten, het meest voor de hand. Onder het lavapakket komt een afvoerbuis die het water dat door de lava in de drains sijpelt, onder vrijverval afvoert naar de Schie V3761 AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

13 a a a g*,a a 3 a Omdat de waterberging tegelijk zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater, is het het handigste om de waterberging over de gehele lengte van Schieveste fase 2 en fase 3 aan te leggen. De waterberging vervangt dan de regenwaterriolering. Berainasnorm ooenbaar aebied Voor het openbare gebied van Schieveste fase 2 en fase 3 (samen 2,5 ha groot) is een waterberging van 66,2 mm x 2,5 ha = 1655 m 3 nodig. Dimensionerina De lavakoffer wordt aangelegd door het uitgraven van een cunet van 10 m breed tot op het niveau van het watepeil in de Schie (NAP - 0,40 m). Onder het cunet wordt een afvoerleiding van mm aangelegd. In het cunet komt een geotextiel, dat ervoor moet zorgen dat het lavapakket en het drainzand op zijn plaats blijven. Op de geotextiel komt circa 0,2 m drainagezand met 5 drains van mm. De drains worden aangesloten op de afvoerleiding onder het cunet. Op het drainzand komt een laag van 0,6 m lavastenen. De bovenkant van de lava-laag ligt ongeveer 0,1 m lager dan het straatpeil in Schieveste, dat op NAP + 0,50 m komt. Lava heeft een porositeit van ongeveer 40%. Elke meter van de lava-laag heeft (0,4 x 0,6 x 10 =) 2,4 m 3 holle ruimte. Samen met de laag van 0,2 m drainzand (porositeit van ongeveer 25%) heeft elke meter van de lavakoffer ongeveer 2,9 m 3 holle ruimte die voor waterberging benut kan worden. Een lavakoffer over de hele lengte van Schieveste fase 2 en fase 3 (ongeveer 600 m) heeft een bergingsinhoud van 1740 m 3. Dit is voldoende om aan de bergingsnorm van het hoogheemraadschap van Delfland te voldoen. Afvoer van water De afvoernorm die het Hoogheemraadschap van Delfland hanteert voor stedelijk gebied is 28,8 mm per etmaal. Voor fase 2 en fase 3 samen, is volgens het rapport "uitwerking waterparagraaf een afvoer van 108 m 3 /uur. De afvoer van de waterberging uit de gebouwen is hier in opgenomen. De afvoer van het water uit de lavakoffer gaat via een laag drainagezand en via drains, waarin het water dat uit de lava sijpelt, wordt verzameld en naar de afvoerbuis onder de lavakoffer stroomt. De constructie van lava en drainagezand zorgt naast het filteren van het water, ook voor vertraagde afvoer. De afvoer naar het oppervlaktewater geschiedt bij voorkeur onder vrij verval richting de Schie. Het realiseren van een vrijvervalverbinding tussen de afvoerleiding onder de grindkoffer en de Schie is volgens een vergelijking van de aanlegkosten niet de goedkoopste optie, maar de exploitatie van een vriuj-vervalleiding vallen in het niet tegen de exploitatiekosten van een gemaal. Het verschil in kosten ( ,-) is binnen enkele jaren terugverdiend doordat de exploitatiekosten voor de vrij-vervalverbinding lager zijn. Een vrijvervalverbinding is ook duurzamer, omdat voor de afvoer van het water geen gemaal nodig is. Voor de vrijvervalverbinding is een leiding met een diameter van 500 mm tot 800 mm nodig V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

14 "ij Vergelijking van de aanlegkosten van een vrijvervalverbinding door de waterkering met de aanlegkosten van een gemaal met een persleiding door de waterkering levert de volgende resultaten op: Aanlegkosten vrijvervalverbinding ,-- (zie tabel B in bijlage 1). Aanlegkosten gemaal en persleiding ,-- (zie tabel C in bijlage 1). Vanwege de hoge exploitatiekosten van een gemaal, adviseren wij u om toch te kiezen voor een vrij-vervalverbinding, omdat het kostenverschil ( ,-) binnen afzienbare tijd wordt terugverdiend. In beide gevallen moet de waterkering langs de Schie (in de Overschieseweg) worden gekruisi. Uitgangspunt is dat de buisverbinding naar de Schie geboord moet worden, dus is een boorkuip en een ontvangstkuip nodig. Ruimtebeslaa Om de benodigde berging te kunnen realiseren is over de hele lengte (600 m) van zowel Schieveste fase 2 als Schieveste fase 3, een strook van gemiddeld ongeveer 10 meter breed nodig. Deze strook moet in principe vrij zijn. In fase 2 ligt naar verhouding meer openbaar gebied dan in fase 3. De waterberging in fase 2 moet dus iets breder zijn dan de gemiddelde breedte van 10 m. In fase 3 kan de strook die gereserveerd moet zijn voor de waterberging, iets smaller zijn. Eventueel kan over het lavapakket, plaveisel worden aangebracht in de vorm van bestrating. Het regenwater dat op het verharde oppervlak valt, kan in dat geval worden opgevangen in drainkolken, die het water naar het lavapakket afvoeren. De lavakoffer wordt hierdoor begaanbaar, maar de bergingscapaciteit neemt wel af, omdat een deel van de lavalaag vervalt door de bestrating. Het verlies aan bergingscapaciteit kan gecompenseerd worden door de lavakoffer te verbreden. Als de lavakoffer overdekt wordt met bestrating, dan dient te worden getoetst of de constructie van de lavakoffer voldoende sterk is om de te voorziene verkeersbelasting aan te kunnen. Nooduitlaat De bergingscapaciteit en de afvoercapaciteit van een ondergronds systeem zijn altijd beperkt. Als het systeem vol is, dan is er geen uitwijkruimte voor het overtollige water V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

15 In het ontwerp van het watersysteem moet dus rekening worden gehouden met een nooduitlaat aan het watersysteem. De nooduitlaat is voorzien door de bovenkant van de lavakoffer ongeveer 10 centimeter lager te leggen dan het straatpeil van het overige openbare gebied. Als de buffercapaciteit van de lava vol is, kan het overtollige water zich boven de lavakoffer verzamelen. In de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp van Schieveste, dient er rekening mee te worden gehouden dat het bouwpeil van de gebouwen hoger ligt dan het straatpeil. Het regenwater kan daardoor niet van de straat in de gebouwen stromen. In de regel wordt een verschil van ongeveer 0,3 m tussen het straatpeil en het bouwpeil aangehouden. Aanleakosten De kosten voor het realiseren van een waterberging in deze vorm bedragen voor fase 2 en fase 3 samen ongeveer ,- (zie tabel A in bijlage 1). Verhoudingsgewijs kost de aanleg van de waterberging voor fase 2 ongeveer ,-- De kosten voor de aanleg van de bestrating bovenop de lavakoffer en het aanbrengen van drainkolken zijn niet meegenomen. De kosten voor het maken van de vrijvervalverbinding voor de waterafvoer naar de Schie bedragen ,-- (zie tabel B in bijlage 1), omdat er geen gemaal nodig is, blijven ook de exploitatiekosten voor een gemaal achterwege. De totale kosten voor de aanleg van het watersysteem van Schieveste fase 2 bedragen , Ondergrondse berging in kokerprofiel De ondergrondse berging in het kokerprofiel ligt volgens onderstaande schets met de onderkant op een diepte van ongeveer NAP - 4,00 m. Doordat de waterberging zo diep ligt, is lediging onder vrijverval op de Schie niet mogelijk. De afvoer van het regenwater uit de waterberging zou via een gemaal moeten plaatsvinden V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

16 ROYAL «-> jj Ja, e ~ 1 4 f ~~ZT "1n U Up- f, »* 1»tJL_«A * ; De aanlegkosten voor een ondergrondse waterberging in een koker van 2m x 2m bedragen ongeveer 3,4 miljoen (zie tabel G in bijlage 1). Zelfs zonder dat de aanlegkosten voor een ledigingsgemaal worden begroot en zonder dat er voorzieningen voor een nooduitlaat zijn meegenomen, zijn de aanlegkosten voor een ondergrondse koker al beduidend hoger dan de aanlegkosten voor een ondergrondse lavakoffer (ongeveer 0,85 miljoen). De aanleg van een ondergrondse koker valt om kostentechnische redenen af V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13 augustus 2009

17 ODD P,»p D O D MET In de wijk Marconi Oost watert het oppervlaktewatersysteem af op de riolering. Dit is ongewenst. Het oppervlaktewatersysteem functioneert niet optimaal en het bemvloedt de werking van het rioolstelsel negatief. De afvoer van het oppervlaktewatersysteem in Marconi Oost kan worden verbeterd door een oppervlaktewatergemaal aan te leggen dat het af te voeren water uit de wijk Marconi Oost via een persleiding naar de Schie pompt. Keuze Het realiseren van een oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de J. Leeghwaterstraat, dat het af te voeren polderwater door een persleiding via Schieveste naar de Schie pompt, is de meest robuuste en de goedkoopste optie om het watersysteem van de wijk Marconi Oost te verbeteren. Voor de keuze van de vorm van de koppeling van het watersysteem van Marconi Oost met de Schie zij twee opties tegen elkaar afgewogen: 1) Waterverbinding met een nieuw oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de J. Leeghwaterstraat en een persleiding via Schieveste naar de Schie; 2) Waterverbinding met een nieuw oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de Marconiweg en een persleiding naar de Schie. De opties worden achtereenvolgens behandeld in paragraaf en paragraaf vrijwervalverbinding Omdat er in de huidige situatie regelmatig wateroverlast optreedt in de wijk Marconi Oost, is het niet wenselijk om het watersysteem in de wijk extra te belasten met overiollig water uit omliggende gebieden. Vanwege de lage ligging van de wijk Marconi Oost ten opzichte van Schieveste, is het aanleggen van een vrijvervalverbinding tussen het watersysteem van Schieveste en het watersysteem van Marconi Oost bijzonder af te raden. De kans op wateroverlast zal alleen maar toenemen als de watersystemen van Schieveste en Marconi Oost met een open verbinding op elkaar worden aangesloten. Er ontstaat als het ware een gat in de dijk rond Marconi Oost, waardoor de wijk kan onderlopen. Dit is niet wenselijk. 4.2 Waterverbinding via Schieveste Het meest robuuste en het goedkoopste systeem ontstaat als het watersysteem van Marconi Oost via een oppervlaktewatergemaal in de vijver aan de J. Leeghwaterstraat wordt bemalen en het water rechtstreeks naar de Schie afvoert. Het gemaal moet volgens de studie van het hoogheemraadschap van Delfland een capaciteit krijgen van 612 m 3 /uur. Het gemaal kan het opgepompte water lozen via een persleiding met een V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13 augustus2009

18 ODD OOP ROYAL H«WMBH8S diameter van 315 mm door Schieveste, die met een gestuurde boring onder de Horvathweg en het spoor door wordt gemaakt ~- '-' - ~ -33 J_La_ Inlaat De bestaande inlaat van de vijver aan de Marconiweg kan gehandhaafd blijven om het watersysteem in droge perioden door te spoelen. Ook het gemaaltje aan het Land van Ris kan worden gehandhaafd om de watergang langs het Land van Ris doorte spoelen. Kans De uitstroomvoorziening in het watersysteem van Schieveste kan worden ontworpen als een cascade of als waterval. Het nieuwe oppervlaktewatergemaal voor Marconi Oost kan voor de benodigde opvoerhoogte zorgen. De uitstroomvoorziening in het watersysteem van Schieveste fase 3 is nog niet uitgewerkt in dii Schetsontwerp. De kosten voor het aanleggen van het oppervlaktewatergemaal en de persleiding naar de Schie via Schieveste bedragen samen ongeveer ,-- (zie tabel D van bijlage 1). De kosten voor aanleg van een persleiding met een lengte van ongeveer 1000 m en een diameter van mm via Schieveste naar de Schie bedragen ongeveer ,-. Wellicht kunnen de kosten voor de aanleg van de persleiding behoorlijk worden gereduceerd door een uitstroomvoorziening in het watersysteem van Schieveste fase V3761 AO/R001 /MVDIJ/MTO 13augustus2009

19 te maken. Het water uit de persleiding kan worden gebruikt om het watersysteem van Schieveste de voeden. Mogelijk kan ongeveer 700 m persleiding worden bespaard. Wellicht kan ook de gestuurde boring vervallen als de persleiding door het bestaande, ongebruikte riool in de tunnels onder het spoor en de Horvathweg wordt getrokken. Mogelijk is dit goedkoper dan het uitvoeren van een gestuurde boring. 4.3 Waterverbinding via Mareoniweg Het watersysteem van Marconi Oost kan via een nieuw oppervlaktewatergemaal bij de vijver aan de Mareoniweg worden bemalen. Het gemaal moet volgens de studie van het Hoogheemraadschap van Delfland een capaciteit krijgen van 612 m 3 /uur. Het gemaal kan het opgepompte water lozen via een persleiding met een diameter van 315 mm die vanaf de Mareoniweg naar de Schie loopt. Langs de Schie loopt een waterkering. Deze moet worden gekruist door de persleiding. Inlaat Het watersysteem moet worden voorzien van een inlaat om het watersysteem in droge perioden door te spoelen. De inlaat komt bij voorkeur uit in de vijver aan de J. Leeghwaterstraat, zodat het hele watersysteem wordt doorgespoeld. Het water dat benodigd is om het watersysteem in Marconi Oost door te spoelen kan worden aangevoerd door een gemaal van ongeveer 70 m 3 /uur (60 ha x 2,7 mm/etmaal) dat het water uit de afvoerleiding onder de lavakoffer in Schieveste onttrekt. Het water komt via een persleiding onder het spoor en de Horvathweg door in de vijver bij de J. Leeghwaterstraat. Het gemaaltje aan het Land van Ris kan worden gehandhaafd om de watergang langs het Land van Ris door te spoelen. De kosten voor het realiseren van een Waterverbinding met een nieuw gemaal bij de vijver aan de Marconistraat zijn ongeveer ,--. Dit is ,- hoger dan de kosten voor een Waterverbinding met een nieuw gemaal aan de J. Leeghwaterstraat. Bovendien is er een gemaal extra nodig, dus zijn de exploitatiekosten hoger. Het extra gemaal maakt de optie met een gemaal bij de vijver aan de Mareoniweg bovendien minder duurzaam V3761 AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

20 ROYAL t«mi 0ftlISM Onderdeel Oppervlaktewatergemaal + persleiding Mareoniweg Persleiding door waterkering langs de Schie Inlaatgemaal in Schieveste Totaal Aanlegkosten , , , ,- Bedrag tabel D uit bijlage 1 Bedrag tabel C uit bijlage 1, minus de kosten van het gemaal van ,- van het gemaal in tabel C uit bijlage V3761AO/R001/MVDIJ/MTO 13augustus2009

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Quick-scan water-op-straat Houtkwartier

Quick-scan water-op-straat Houtkwartier Quick-scan water-op-straat Gemeente Leiden 11 november 2014 Versie 1 BC4091-104 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Documenttitel Quick-scan water-op-straat Verkorte documenttitel Status Versie

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Rijnsburgerweg

Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Rijnsburgerweg Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Rijnsburgerweg Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes +31

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest 26-6-2015 Plan Molenschot te Soest Civiel Management Lichtenvoorde Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde Telefoon: 0544-393220 Internet: www.civielmanagement.nl E-mail:

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Uitbreiding 50kV Station Walburg te Zwijndrecht Afwatering

Uitbreiding 50kV Station Walburg te Zwijndrecht Afwatering Uitbreiding 50kV Station Walburg te Zwijndrecht Afwatering 5 0 Stedin Netbeheer Versie 1, 15.07.2015 Tenzij anders overeengekomen zijn op dit rapport de auteursrechten conform DNR-voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

Gemaal van de toekomst

Gemaal van de toekomst Gemaal van de toekomst Onderzoek besparingspotentieel bij niet gelijktijdig leegpompen rioolstelsels Van S.P.A. Duinmeijer Datum 30 augustus 2013 Opdrachtgever Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam Contactpersoon

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010 Verantwoording Titel : Waterhuishoudkundig plan Subtitel : De Kamp te Cothen Projectnummer

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1

izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1 ( ^ W E T T E R S K F R V S l_ Â N Gemeente Tytsjerksteradiel T.a.v. mevr. T. Bergsma Raadhuisweg 7 9251GH BURGUM izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1 Ons kenmerk: WFN1600855 Tel: 058-292

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief Stadspark s-heerenberg 20 juli 2012 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doel... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2 Ontwerp... 3 2.1 Huidige situatie... 3 3 Uitgangspunten... 5 3.1 Algemene

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie:

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie: - 1 - HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD OMGEVING PREDIKANT SWILDEN STRAAT / PASTOOR GAUTIUSSTRAAT IVM NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN RIOOLVERVANGING EN AFKOPPELING Versie definitief opdrachtgever: contactpersoon:

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

I AS. Hemelwaterafvoer KW 013. Ontwerprapport A9GDW-DOC Patrick van Os. Projectfase. Definitief Ontwerp. Activiteittyp'e. Ontwerp.

I AS. Hemelwaterafvoer KW 013. Ontwerprapport A9GDW-DOC Patrick van Os. Projectfase. Definitief Ontwerp. Activiteittyp'e. Ontwerp. I AS Ontwerprapport Hemelwaterafvoer KW 013 Revisie Autorisator Patrick van Os DO-B-K13-ALG-004 Projectfase m Definitief Ontwerp Objecten Activiteittyp'e OBJ-000182 Ontwerp Segment - Werkpakket WP-25 VRIJGEGEVEN

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s B i j l a g e 1 : Watertoets Code: 20120925-2-5456 Datum: 2012-09-25 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: De Parrebeam gemeente: het Bildt Gegevens plan bestaande loodsen en schuren

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Uitwerking inrichting waterhuishouding Oude Kooi

Uitwerking inrichting waterhuishouding Oude Kooi Uitwerking inrichting waterhuishouding Oude Kooi Gemeente Leiden 12 november 2012 3e versie 9X2161A2 Samenvatting De wijk De Oude Kooi kampt al jaren met wateroverlast tijdens hevige regenval. Ook zijn

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus RJ VENLO. Geachte heer Stevens,

Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus RJ VENLO. Geachte heer Stevens, Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus 3390 5902 RJ VENLO Datum 4 augustus 2010 Onderwerp Aanpassing WP Hof van Baarlo Ons kenmerk SB/DS 1207128-00056 Contactpersoon ing. S.E.G. Bontemps

Nadere informatie

DTS meting Huizingalaan

DTS meting Huizingalaan Gemeente Eindhoven 3 mei 2011 Conceptrapport 9W3537.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 323 2918 Fax info@nijmegen.royalhaskoning.com E-mail www.royalhaskoning.com

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen

Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen 5 Tholen Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen 50 De afgelopen jaren vielen in Tholen meerdere buien die resulteerden in wateroverlast en

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

Kooiplein en omgeving Leiden Water en riolering

Kooiplein en omgeving Leiden Water en riolering Kooiplein en omgeving Leiden Water en riolering Gemeente Leiden 26 maart 2007 Definitief rapport 1281.9R8146A0 Stationspark 27c Postbus 4 4460 AA Goes +31 (0)113 24 60 00 Telefoon +31 (0)113 23 30 05 Fax

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Erftoegangsweg 60 km/h. Erftoegangsweg 30 km/h. Groen onderbroken. Groen doorgetrokken

Erftoegangsweg 60 km/h. Erftoegangsweg 30 km/h. Groen onderbroken. Groen doorgetrokken 28 Groen onderbroken Groen doorgetrokken Erftoegangsweg 60 km/h Erftoegangsweg 30 km/h Uitvoeren in asfalt. (Beeld Vormtweg). Wegbreedte > of gelijk 4,5 m. Geen asmarkering maar onderbroken kantmarkering

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

rio+ R O Rioleringsplan Dijkpolder Datum

rio+ R O Rioleringsplan Dijkpolder Datum rio+ Rioleringsplan Dijkpolder Datum 08-08-2014 R O Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Beschrijving Plangebied... 4 3 Randvoorwaarden en uitgangpsunten... 6 3.1 Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo Presentatie Wateroverlast AOC Oost Almelo Inhoud - Intro wateroverlast - Afbeeldingen wateroverlast - Opdracht 1 Oorzaken wateroverlast - Oorzaken wateroverlast - Mogelijk oorzaken - Opdracht 2 Oplossingen

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak 11.1 Inleiding Neerslag die op een onverharde bodem valt, zakt voor een belangrijk deel in de bodem weg; dat heet infiltratie. Een deel van het regenwater

Nadere informatie

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012 Memo Aan Gemeente Beek Van Kragten Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen Datum 15 november 2012 Inleiding In het kader van de reconstructie sportpark de Haamen heeft Kragten op drie april

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie