Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen"

Transcriptie

1 Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1 en 2; 2. In financiële zin geen rekening meer te houden met de ontwikkeling van NvL fase 2 en de gronden af te waarderen naar agrarische waarde en daarmee de incidentele last van 14,3 miljoen te verwerken in de jaarstukken 2012; 3. Met ingang van 1 januari 2012 de kosten van eerste aanleg van riolering te activeren en daarmee deze kosten te dekken uit de rioolheffing; 4. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Gemaal Centrumwonen incl. aansluiting RWZI Centrumwonen Danninge Erve bouwrijpmaken Noord 2 bouwrijpmaken fase Noord 2 woonrijpmaken fase Alle financiële effecten te verwerken in het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG), de jaarstukken 2012, de begroting 2013 en de perspectiefnota In te stemmen met de onderzoeksopdracht 'flexibilisering fase 1 en 2'. Inleiding: Onder de noemer Programmering en grondexploitatie Nieuwveense Landen in een veranderende wereld hebben wij aan uw raadscommissie op 31 januari 2013 een presentatie verzorgd. Daarbij zijn wij ingegaan op gevolgen van de ontwikkelingen op de woningmarkt, bevolkingsprognose, de economische crisis en het nieuwe regeerakkoord, in relatie tot de tot dusverre gehanteerde programmering voor Nieuwveense Landen. Zoals wij daar hebben aangegeven zijn die gevolgen aanzienlijk. De aanhoudende crisis en de effecten van het regeerakkoord hebben gevolgen voor de woningbouwprogrammering op zowel de korte als de langere termijn. De bevolkingsprognose 2012 heeft op korte termijn een effect maar een groter effect op de langere termijn. Op lange termijn wijkt de provinciale bevolkingsprognose 2012 fors af van de bevolkingsprognose Het belangrijkste verschil doet zich voor bij de lange termijn prognose voor de periode Voor zowel fase 1 als voor fase 2 heeft dit financiële gevolgen. Dat versterkt onze behoefte aan meer flexibiliteit. Vanuit het beleidsveld wonen is er steeds meer behoefte aan flexibiliteit in de woningbouwprogrammering. Dit

2 betekent meer vrijheid in het woningbouwprogramma (in aantallen, categorieën en locaties) om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de veranderende wereld, crisistijd en schommelingen in de woningmarkt. Aan uw raad leggen wij met dit voorstel de eerste concrete besluitvorming voor met betrekking tot de geschetste ontwikkelingen. Tussentijds hebben wij u al nader geïnformeerd door middel van twee memo s. Eén waarin wij nader uitleggen hoe het zit met de rentetoerekening en één waarin wij het vervolgproces aan u hebben geschetst. De gevolgen van deze besluitvorming moeten in eerste instantie worden verwerkt in de Jaarstukken 2012 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties. Volgens de planning is de raadsbehandeling daarvan voorzien in juni Daarmee zijn we er overigens nog niet. Ook in de perspectiefnota, de eerstvolgende programmabegroting en stukken rondom riolering zullen effecten van dit besluit voelbaar worden. Het voorliggende besluit is daarmee een belangrijke mijlpaal, zoals ook de presentatie in januari 2013 dat al was. Beoogd (maatschappelijk) effect De financiële risico s van het project Nieuwveense Landen worden gereduceerd. Daarnaast kan een onderzoek naar flexibilisering de ontwikkeling van Nieuwveense Landen stimuleren. Argumenten 1. Gewijzigde programmering Wij stellen u voor onder beslispunt 1 om in te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1 en 2 conform de hierna geschetste kaders. 1.1 Willen en kunnen in een veranderende wereld Het huidige woningbouwprogramma is gebaseerd op de provinciale bevolkingsprognoses Voor Nieuwveense Landen werd daarbij uitgegaan van de bouw van gemiddeld circa 150 woningen per jaar. Dit is 75 % van het totale woningbouwprogramma van Meppel. Als gevolg van de veranderende wereld kunnen in Nieuwveense Landen niet meer die aantallen gebouwd worden, die de gemeente van plan was om te bouwen. 1.2 Lagere provinciale bevolkingsprognoses De provinciale bevolkingsprognoses zijn in 2012 ten opzichte van de prognoses uit 2009 naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een lager bouwtempo. 1.3 Gevolgen regeerakkoord Het consumentenvertrouwen is nog niet hersteld. De investeringsruimte van woningcorporaties is afgenomen. Dit heeft woningcorporaties doen besluiten om nieuwbouwprojecten te schrappen of on hold te zetten. Dit heeft ook gevolgen voor Nieuwveense Landen. Omdat een derde deel van het woningbouwprogramma in het eerste deel van Nieuwveense Landen uit sociale huurwoningen bestaat en Woonconcept behalve sociale huurwoningen van plan was om in Nieuwveense Landen een substantieel aandeel

3 koopwoningen te realiseren dreigt voor de korte termijn een belangrijke drager onder het plan weg te vallen. 1.4 Bij de woningbouwprogrammering inspelen op de economische crisis De aanhoudende crisis heeft gevolgen voor de woningbouwprogrammering. Voor de komende 5 jaar (2014 tot en met 2018) wordt op basis van de crisismethode kort terugkijken en kort vooruit kijken gekozen voor een crisisaanpak met als uitgangspunt dat 1/3 e minder woningen wordt gerealiseerd dan volgens de provinciale bevolkingsprognose Voor de langere termijn wordt uit gegaan van een aantrekkende woningmarkt. De woningbehoefte is er, alleen kan de vraag op korte termijn niet geëffectueerd worden. 1.5 De gemeente gaat bij de woningbouwprogrammering uit van scenarioplanning (faciliterend in plaats van regisserend programmeren) De huidige tijd (crisistijdperk) betekent meer focus op de bestaande stad en minder woningen in Nieuwveense Landen. Het bij deze tijdsduiding behorende programma leidt tot 2019 tot een programma waarbij circa 50 % van de te bouwen woningen in Nieuwveense Landen plaatsvindt en 50 % in de rest van de gemeente (in plaats van de respectievelijk 75% en 25% waar tot dusverre vanuit gegaan werd). 2. Stelselwijziging eerste aanleg riolering In de presentatie op 31 januari 2013 hebben wij aangegeven een stelselwijziging te willen onderzoeken om de structurele gevolgen te beperken. Wij stellen u, naar aanleiding van dit onderzoek, voor onder beslispunt 3 om met ingang van 1 januari 2012 een stelselwijziging toe te passen. De eerste aanleg van riolering zal niet langer gedekt worden uit de grondexploitaties, maar worden geactiveerd. De bijbehorende kapitaallasten komen ten laste van het product riolering, waar ook de rioolheffing deel van uitmaakt. 2.1 Kosten openbare ruimte en eerste aanleg riolering Initiële investeringen in de infrastructuur en riolering van de uitleggebieden komen nu volledig ten laste van de grondexploitaties. In de huidige situatie kan dit een reden zijn dat de grondexploitatie negatief wordt afgesloten. Alle gemaakte en nog te maken kosten moeten immers worden terugverdiend binnen de grondexploitaties. Om onze grondposities in rustiger vaarwater te krijgen is een scenario uitgewerkt op basis waarvan alternatieve dekking wordt gevonden voor het - op basis van de huidige waarderingsgrondslagen - te nemen verlies op fase 1. Het BBV noemt met name de mogelijkheid om de eerste aanleg van riolering te activeren en ten laste te brengen van de rioolheffing. Daarmee is er een concrete aanleiding om een stelselwijziging te onderzoeken: het beperken van de financiële last (zie ook 2.5) 2.2 Stelselwijziging is toegestaan Een besluit om dergelijke investeringen te activeren en niet langer binnen de grondexploitatie op te vangen wordt aangeduid als een stelselwijziging. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hiertoe regels opgenomen. Een belangrijke voorwaarde is dat er een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. Dit

4 betekent dat wanneer eenmaal de keuze wordt gemaakt om bepaalde investeringen te activeren, dit voor een reeks van jaren voor alle lopende en toekomstige investeringen moet gebeuren. Dit betekent dat de stelselwijziging voor riolering voor alle grondexploitaties moet worden toegepast en niet volgend jaar weer wordt herzien. De Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) zal hiertoe moeten worden aangepast. 2.3 Ook andere argumenten om stelselwijziging toe te passen In de huidige situatie worden de kosten voor eerste aanleg van riolering meegenomen in de grondexploitatie. Daarmee kan een deel van de grondprijs worden gezien als een bijdrage van derden voor de investering in de betreffende riolering. Er is geen terugbetalingsvoorwaarde van toepassing zodat de opbrengst direct kan worden verrekend met de kosten. De hoofdregel in het BBV is dat uitbreidingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven, maar de genoemde uitzondering is toegestaan. Het profijtbeginsel houdt in dat openbare voorzieningen zoveel als mogelijk worden betaald door diegenen die er profijt van hebben. Het is twijfelachtig of uitbreidingsinvesteringen in riolering alleen profijt opleveren voor diegenen die in een nieuwe woonwijk wonen. Een ongeschreven beleidsregel in Meppel is dat we zo veel als mogelijk kosten toerekenen daar waar ze horen. Riolering is in het algemeen belang. Daarmee is het verdedigbaar dat ook nieuwe investeringen ten laste komen van de algemene rioolheffing. 2.4 Onderzoek stelselwijziging bovenplanse voorzieningen We gaan nader onderzoeken of bovenplanse werken met een maatschappelijk nut, zoals kunstwerken, wijkontsluitingswegen en geluidsschermen ook in aanmerking komen voor een stelselwijziging. Die kunnen evt. uit de grondexploitatie gehaald worden, al is hier geen heldere uitspraak over van de commissie BBV. Ook hier is het profijtbeginsel interessant. 2.5 Op orde krijgen vermogenspositie Het hanteren van een stelselwijziging heeft positieve effecten op onze reservepositie en voorkomt een negatieve reserve. In de Handleiding artikel 12 van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt expliciet vermeld dat tekorten in de grondexploitatie niet vanzelfsprekend op het gemeentefonds kunnen worden afgewenteld. Voor tekorten die worden veroorzaakt door tekorten van de grondexploitatie en/of stads- en dorpsvernieuwing geldt in verband met de conjunctuurgevoeligheid een periode van -in de regel- maximaal 10 jaar voor een herstelplan. Er is een aanzienlijk aantal gemeenten met een vergelijkbare problematiek als Meppel. Daarmee is er een concrete (financiële) aanleiding om te kijken hoe we de negatieve incidentele effecten van de economische crisis op een andere manier kunnen oplossen. 3. Financiële effecten fase 1 en 2 Onder beslispunt 2 stellen wij u voor om in financiële zin geen rekening meer te houden met de ontwikkeling van fase 2. Zoals aangekondigd in de raadscommissie van 31 januari 2013 betekent dit dat de boekwaarde wordt afgewaardeerd naar agrarische waarde.

5 3.1 Vertaling crisiseffecten De concept grondexploitatie Nieuwveense Landen fase 1 is herzien per 1 januari Hierbij is zijn de grondprijzennota (Fakton), het taxatierapport fase 1 en 2 (Overwater), de parameters (Metrum) en de langere doorlooptijd conform de crisis aanpak en de bevolkingsprognose verwerkt. De plankosten zijn verhoogd vanwege de fasering van de doorlooptijd (t/m 2038). Het woningbouwprogramma is qua segmentering gelijk gebleven. Zonder de stelselwijziging voor riolering zou een voorziening moeten worden getroffen van 4,98 miljoen. In de raadscommissie was aangegeven dat rekening gehouden moest worden met een bandbreedte van 5 tot 7 miljoen (scenario crisisaanpak). Met de verrichte doorrekening komen we daar ook inderdaad op uit Afwaarderen zorgt voor solide waardering op de balans De voorgestelde financiële maatregelen verlagen de boekwaarde van fase 2 met (netto boekwaarde agrarische waarde) 14,3 mln. De boekwaarde is daarmee in evenwicht met de marktwaarde van agrarische grond. Dit bedrag was reeds aangekondigd in de raadscommissie Financieel effect komt ten laste van de reserves De afwaardering van fase 2 wordt ten laste van de reserves gebracht. De volledige vrij besteedbare wordt ingezet, het restant komt ten laste van de bufferreserve. Bij de jaarstukken wordt een nieuwe analyse van het weerstandsvermogen (en daarmee de bufferreserve) opgesteld. De bufferreserve zal onder het gewenste niveau komen, zodat herstelmaatregelen wenselijk zijn. Dit zal nader bekeken worden bij de jaarstukken en de perspectiefnota. Reserves per 31 december 2012 (x 1 mln) exclusief NVL fase 2 NVL fase 2 inclusief NVL fase 2 Algemene bufferreserve 12,6 10,6 2,0 Vrij besteedbare reserve 3,7 3,7 Bestemmingsreserves 9,8 9,8 Totaal 26,1 14,3 11,8 Voor fase 1 hoeft geen voorziening te worden getroffen als de stelselwijziging concreet wordt toegepast. Waar in de raadscommissie gesproken werd over een bandbreedte van 5 tot 7 miljoen (crisisaanpak), een bandbreedte tot 10 miljoen (facilitering) of een afwaardering van 16 miljoen (stoppen) treden deze effecten niet op. Dit betekent ook dat onze reservepositie aanmerkelijk gunstiger uitvalt. We hoeven immers geen voorziening te treffen op fase 1, zodat de incidentele gevolgen beperkt blijven tot de afwaardering van fase 2. Deze 14,3 miljoen is met de huidige reservestand op te vangen. Er treedt geen negatieve algemene reserve op.

6 4. Doorwerking in grex en Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 4.1 Jaarlijkse update Gemeentelijk Rioleringsplan Periodiek wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. De uitvoering hiervan wordt gebaseerd op een planning van werkzaamheden en bestekramingen. Veel voorkomende wijzigingen zijn aanbestedingsvoordelen en temporisering van de uitvoering. Het GRP richt zich op beleid, beheer, onderhoud en vervanging. We hebben geconstateerd dat de omvang van de reserve riolering hoger is dan waar we in het GRP van uit gingen. Daarnaast constateren we dat de huidige afschrijvingstermijn van rioleringsprojecten veel korter is dan de verwachte technische levensduur. De kwaliteit van ons rioleringsstelsel is leidend voor de vraag of we wel of niet investeren. Bij de eerstvolgende update van het GRP zal hiernaar gekeken worden. Omdat de riolering een financieel gesloten systeem is, kunnen beide constateringen een drukkend effect hebben op de hoogte van het tarief. Dit wordt bekeken bij de jaarlijkse update, los van het voorgestelde besluit tot een stelselwijziging. 4.2 Effect stelselwijziging Theoretisch geldt bij een gelijkblijvend GRP waar nieuwe investeringen in worden opgenomen (als gevolg van de stelselwijziging) de kosten hiervan gecompenseerd worden door inzet van de reserve of door een hogere rioolheffing. Indicatief hebben we daarom gekeken welke effecten de stelselwijziging heeft op alleen de riooltarieven, uitgaande van de bijgestelde planning van het huidig areaal. Het huidig rioleringsplan beslaat de periode Het riooltarief in 2013 is 171 per perceel. In tabelvorm is hierna weergegeven welke effecten de stelselwijziging kan hebben vergeleken met de huidige situatie. Reserve riolering (x 1 mln) a.) Huidige meerjarenbegroting 3,36 2,80 2,16 1,42 0,51 0,40 PM b.) Bijgestelde planning huidig areaal 3,36 3,38 3,15 2,92 2,48 2,01 0,07 c.) Inclusief 1e aanleg 3,36 3,32 2,97 2,61 1,84 1,02 3,59 d.) Inclusief 1e aanleg, tarief jaarlijks +2,75% 3,36 3,32 3,04 2,83 2,29 1,78 0,05 a.) Op basis van de jaarrekening 2012 en de huidige meerjarenbegroting is de verwachting dat de reserve riolering na 2016 negatief wordt. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvend tarief rioolheffing ( 171). b.) Op basis van de bijgestelde planning van het huidig areaal, verder aangevuld met een afslag voor investeringsonzekerheid (temporisering en aanbestedingsvoordelen) kent de reserve riolering naar verwachting voor het eerst in 2022 een negatief saldo. c.) Bij het toevoegen van de investeringen voor 1e aanleg in Nieuwveense landen, Danninge Erve en Noord II, loopt het tekort op de reserve in 2022 echter op naar 3,59 miljoen.

7 d.) Indicatief is doorgerekend wat een eventuele tariefsstijging van jaarlijks 2,75% met ingang van 2014 bovenop de inflatie voor gevolgen heeft. Dit is jaarlijks 5 per aansluiting. Het tarief wordt jaarlijks aan de hand van update GRP opnieuw bepaald. De verwachting is dat de tariefstijging jaarlijks binnen de bandbreedte 2,75% - 3,25% blijft. Tarief riolering stijging jaarlijks 2,75% (miv 2014) Tariefsstijging mogelijk, maar breder bekijken De maatregelen die worden voorgesteld hebben een omvang die niet zonder pijn voor onze burgers en de reservepositie kunnen worden doorgevoerd. De incidentele last van de afwaardering kan ten laste van de reservepositie, de structurele gevolgen komen direct of indirect ook bij onze burgers terecht. Het is met het doorvoeren van een stelselwijziging onontkoombaar dat de lasten stijgen en daarmee ook dat de riooltarieven stijgen. Om de lasten voor onze burgers zoveel als mogelijk te beperken, moet daarom goed gekeken worden naar de overige effecten in het GRP om te bepalen of een hoger tarief noodzakelijk en/of aanvaardbaar is. 4.4 Formele kredietaanvraag De raad heeft door middel van vaststelling van grondexploitaties en het MPG ook de noodzakelijke investeringskredieten voor rioleringswerken geautoriseerd. Uit formeel oogpunt wordt de raad voorgesteld om de kredieten die uit de grondexploitaties worden gehaald, nu wederom te autoriseren. 4.5 Doorwerking in grondexploitaties Zoals aangegeven kent de concept-grondexploitatie Nieuwveense landen fase 1 per 1 januari 2013 een tekort van 4,98 mln waarvoor een voorziening zou moeten worden getroffen. Indien de kosten voor riolering (incl vtu) er uit worden gehaald dan wordt de netto contante waarde 6,7 mln positief en kan de voorziening voor verwachte verliezen in de jaarrekening 2012 achterwege blijven. Voor Danninge Erve zuid fase 2 (niet vastgesteld) geldt een positief effect van ca. 0,3 mln en voor Noord 2 ca. 0,2 mln. 5. Vervolgonderzoek flexibilisering Vervolgonderzoek blijft nodig. Zoals aangegeven in de raadscommissie van 31 januari 2013 willen wij een nadere verkenning doen van de mogelijkheden om maximale vrijheid in het woningbouwprogramma NvL Fase 1 en de gehele ontwikkeling van NvL te krijgen. Voor dit onderzoek willen we voldoende de tijd nemen, dit overstijgt de periode tot en met de vaststelling van de jaarstukken Beter op de markt inspelen De uitkomsten van de onderzoeksopdracht zullen worden gebruikt om de plannen zo nodig aan te passen zodat beter op de markt kan worden ingespeeld. De markt is grillig. Het is de verwachting dat meer flexibele planvorming de ontwikkelkansen van Nieuwveense Landen vergroot.

8 5.2 Inzicht nodig in ruimtelijke gevolgen Het lagere ontwikkeltempo en de lange ontwikkelduur heeft ruimtelijke en programmatisch gevolgen voor de gebiedsontwikkeling. Is de infrastructuur robuust en flexibel genoeg? Wat betekent de tragere ontwikkeling voor de voorzieningen en hoe wordt de relatie gelegd met de bestaande stad? Dit inzicht is nodig om plannen waar nodig aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. 5.3 Strategie ontwikkeling op gebiedsniveau herijken Nieuwveense Landen is een groot gebied met veel ontwikkelmogelijkheden. Hoe kunnen de kansen in het gebied worden benut? Er zullen 3 ontwikkelscenario s worden uitgewerkt (zie bijlage onderzoeksopdracht) om tot een nieuwe ontwikkelstrategie te komen 5.4 Kosten vervolgonderzoek De kosten voor het vervolgonderzoek bestaan vooral uit ambtelijke uren. Deze worden gedekt uit de grondexploitatie fase 1. Kosten voor advies van de accountant worden betaald uit het budget voor onderzoek en controle. Kanttekeningen 1.1 Lobby Gelet op de negatieve gevolgen voor de lokale woningmarkt is er zowel vanuit gemeenten, corporatiesector als de bouwsector een lobby op gang gekomen om de gevolgen voortvloeiende uit het regeerakkoord zoveel mogelijk terug te dringen. 1.2 Onzekere aannames Omdat de toekomst, zeker de verdere toekomst steeds moeilijker te voorspellen is, bestaat het risico dat het woningbouwprogramma teveel gebaseerd wordt op onzekere aannames. Dit is overigens jaarlijks een terugkerend risico. 2.1 Segmentering is gelijk gebleven Er zijn geen aanpassingen gedaan in de woningbouwcategorieën in NvL. Er wordt vanuit gegaan dat er een aanzienlijk deel dure woningen wordt gebouwd. Wijzigingen in de vraag naar woningen en aanpassing van de segmentering in de toekomst kan wederom een financieel effect hebben. Dit is op dit moment niet te kwantificeren. 3.1 Gevolgen onderzoek en economische crisis niet in te schatten Indien op basis van de resultaten van het onderzoek later besloten wordt tot het flexibiliseren van fase 1 op basis van gewijzigde programmering en doorlooptijden, leidt dat ook tot een andere uitkomst. Dit geldt ook indien de economische crisis langer zou aanhouden en de grondprijzen en parameters lager zouden uitvallen dan waarmee wij nu rekening houden. Het doorvoeren van een stelselwijziging sluit een afboeking bij een volgende jaarrekening niet uit. Ook dit was al aangegeven in de raadscommissie van januari. 4.1 Administratief zijn er nog aandachtspunten Voor de kostentoerekening (uren incl. overhead) zal nog moeten worden uitgezocht hoe groot de effecten zijn. Uren van projectleiders gerelateerd aan investeringen in riolering die anders uit de grondexploitatie gedekt werden,

9 komen nu ten laste van de rioolheffing. Vooralsnog schatten we dit effect beperkt in. Integrale afstemming Dit voorstel past binnen bestaande wet- en regelgeving. Er heeft overleg plaatsgevonden met de accountant. Financiën De verschillende financiële effecten zijn hiervoor al weergegeven: - Effect afwaardering van fase 2 (Argumenten 3.2 en 3.3) - Effect op GRP (Argumenten 4.2) - Effecten op grondexploitaties fase 1, Danninge Erve en Noord 2 (Argumenten 4.5) - Kosten vervolgonderzoek (Argumenten 5.4) Armoede effect rapportage N.v.t. Communicatie N.v.t. Uitvoering N.v.t. Bijlagen 1. Nieuwe programmering Nieuwveense Landen 2. Onderzoeksopdracht voor fase 1 'van programmeren naar faciliteren' Burgemeester en wethouders van Meppel, de secretaris, de burgemeester,

10 Raadsbesluit nr. De R a a d der gemeente Meppel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nr.; overwegende: ; gelet op van de ; b e s l u i t : 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1 en 2; 2. In financiële zin geen rekening meer te houden met de ontwikkeling van NvL fase 2 en de gronden af te waarderen naar agrarische waarde en daarmee de incidentele last van 14,3 miljoen te verwerken in de jaarstukken 2012; 3. Met ingang van 1 januari 2012 de kosten van eerste aanleg van riolering te activeren en daarmee deze kosten te dekken uit de rioolheffing; 4. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Gemaal Centrumwonen incl. aansluiting RWZI Centrumwonen Danninge Erve bouwrijpmaken Noord 2 bouwrijpmaken fase Noord 2 woonrijpmaken fase Alle financiële effecten te verwerken in het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG), de jaarstukken 2012, de begroting 2013 en de perspectiefnota In te stemmen met de onderzoeksopdracht 'flexibilisering fase 1 en 2'. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de griffier, de voorzitter, Verzendlijst: Archief Notulen Financiën Steller

Nieuwveense Landen. Willen en kunnen in een veranderende wereld

Nieuwveense Landen. Willen en kunnen in een veranderende wereld Nieuwveense Landen Willen en kunnen in een veranderende wereld Doel en programma Inzicht geven in Nieuwveense Landen: Totstandkoming project Stand van zaken 1.1.2012 Ontwikkelingen Gevolgen Nieuwveense

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J.

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J. Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 134610 25 maart 2015 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 J. Verstand Steller M.J.G. Nagel Datum 30 januari 2015 Vlottrekken

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- E

Voorstel Gemeenteraad VII- E Voorstel Gemeenteraad VII- E Onderwerp Portefeuillehouder Herziening grondexploitatie Usseler Es Jeroen Hatenboer agendaletter (E) Programma SO Aangeboden aan Raad 21 oktober 2014 Stuknummer Corsanummer

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Herziening grondexploitaties per 1 januari 2009

Herziening grondexploitaties per 1 januari 2009 Gemeente Hengelo Toe te passen grondslagen Herziening grondexploitaties per 1 januari 2009 Toe te passen grondslagen 27 oktober 2008 Sector Financiën en bedrijfsvoering Toe te passen grondslagen Gemeente

Nadere informatie

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013 Toelichting Grondexploitatie 2013 Waalsprong 16 april 2013 Inhoud Uitgangspunten GREX 2013 Verschillenanalyse t.o.v. GREX 2012 Risicoanalyse 2 GRONDEXPLOITATIE 2013 3 Herijking grondprijzen Grondprijzen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

, í. Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014

, í. Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014 B en W voorstel 13INT02955 Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014 Samenvatting voorstel Door de prijsverschillen tussen de verschillende categorieën voor particuliere uitgifte woningbouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 26-11-2015 Zaaknummer : Onderwerp : Uitgangspunten MPG 2016 en Grondprijzen 2016

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 februari 2014 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 17 februari 2014 Agendanr. 13 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: P. van Osnabrugge (MID/P&C, tst. ) Portefeuillehouder: E. Mackay 07.12074 ADVIESNOTA. POLITIEKE RONDE d.d.

OPENBAAR Adviseur: P. van Osnabrugge (MID/P&C, tst. ) Portefeuillehouder: E. Mackay 07.12074 ADVIESNOTA. POLITIEKE RONDE d.d. OPENBAAR Adviseur: P. van Osnabrugge (MID/P&C, tst. ) Portefeuillehouder: E. Mackay 07.12074 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 6 december 2007 Raadsvergadering d.d. 17 december 2007 Voorstel nr. 129/07

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Kan net of kan niet? Boekhouden en grondexploitatie bij gemeenten

Kan net of kan niet? Boekhouden en grondexploitatie bij gemeenten Kan net of kan niet? Boekhouden en grondexploitatie bij gemeenten NBA-debatbijeenkomst, 11 maart 2014 Director Public Trust NBA, dagvoorzitter ROBERT MUL Programma 17.05-17.15 uur 17.15-17.35 uur 17.35-18.45

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 30 juni 2009 B&W-besluit nr.: 09.0771

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 30 juni 2009 B&W-besluit nr.: 09.0771 RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 30 juni 2009 B&W-besluit nr.: 09.0771 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Erratum voorstel 09.0072 Treffen gemeenschappelijke regeling Shared Service

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie