Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen"

Transcriptie

1 Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1 en 2; 2. In financiële zin geen rekening meer te houden met de ontwikkeling van NvL fase 2 en de gronden af te waarderen naar agrarische waarde en daarmee de incidentele last van 14,3 miljoen te verwerken in de jaarstukken 2012; 3. Met ingang van 1 januari 2012 de kosten van eerste aanleg van riolering te activeren en daarmee deze kosten te dekken uit de rioolheffing; 4. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Gemaal Centrumwonen incl. aansluiting RWZI Centrumwonen Danninge Erve bouwrijpmaken Noord 2 bouwrijpmaken fase Noord 2 woonrijpmaken fase Alle financiële effecten te verwerken in het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG), de jaarstukken 2012, de begroting 2013 en de perspectiefnota In te stemmen met de onderzoeksopdracht 'flexibilisering fase 1 en 2'. Inleiding: Onder de noemer Programmering en grondexploitatie Nieuwveense Landen in een veranderende wereld hebben wij aan uw raadscommissie op 31 januari 2013 een presentatie verzorgd. Daarbij zijn wij ingegaan op gevolgen van de ontwikkelingen op de woningmarkt, bevolkingsprognose, de economische crisis en het nieuwe regeerakkoord, in relatie tot de tot dusverre gehanteerde programmering voor Nieuwveense Landen. Zoals wij daar hebben aangegeven zijn die gevolgen aanzienlijk. De aanhoudende crisis en de effecten van het regeerakkoord hebben gevolgen voor de woningbouwprogrammering op zowel de korte als de langere termijn. De bevolkingsprognose 2012 heeft op korte termijn een effect maar een groter effect op de langere termijn. Op lange termijn wijkt de provinciale bevolkingsprognose 2012 fors af van de bevolkingsprognose Het belangrijkste verschil doet zich voor bij de lange termijn prognose voor de periode Voor zowel fase 1 als voor fase 2 heeft dit financiële gevolgen. Dat versterkt onze behoefte aan meer flexibiliteit. Vanuit het beleidsveld wonen is er steeds meer behoefte aan flexibiliteit in de woningbouwprogrammering. Dit

2 betekent meer vrijheid in het woningbouwprogramma (in aantallen, categorieën en locaties) om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de veranderende wereld, crisistijd en schommelingen in de woningmarkt. Aan uw raad leggen wij met dit voorstel de eerste concrete besluitvorming voor met betrekking tot de geschetste ontwikkelingen. Tussentijds hebben wij u al nader geïnformeerd door middel van twee memo s. Eén waarin wij nader uitleggen hoe het zit met de rentetoerekening en één waarin wij het vervolgproces aan u hebben geschetst. De gevolgen van deze besluitvorming moeten in eerste instantie worden verwerkt in de Jaarstukken 2012 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties. Volgens de planning is de raadsbehandeling daarvan voorzien in juni Daarmee zijn we er overigens nog niet. Ook in de perspectiefnota, de eerstvolgende programmabegroting en stukken rondom riolering zullen effecten van dit besluit voelbaar worden. Het voorliggende besluit is daarmee een belangrijke mijlpaal, zoals ook de presentatie in januari 2013 dat al was. Beoogd (maatschappelijk) effect De financiële risico s van het project Nieuwveense Landen worden gereduceerd. Daarnaast kan een onderzoek naar flexibilisering de ontwikkeling van Nieuwveense Landen stimuleren. Argumenten 1. Gewijzigde programmering Wij stellen u voor onder beslispunt 1 om in te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1 en 2 conform de hierna geschetste kaders. 1.1 Willen en kunnen in een veranderende wereld Het huidige woningbouwprogramma is gebaseerd op de provinciale bevolkingsprognoses Voor Nieuwveense Landen werd daarbij uitgegaan van de bouw van gemiddeld circa 150 woningen per jaar. Dit is 75 % van het totale woningbouwprogramma van Meppel. Als gevolg van de veranderende wereld kunnen in Nieuwveense Landen niet meer die aantallen gebouwd worden, die de gemeente van plan was om te bouwen. 1.2 Lagere provinciale bevolkingsprognoses De provinciale bevolkingsprognoses zijn in 2012 ten opzichte van de prognoses uit 2009 naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een lager bouwtempo. 1.3 Gevolgen regeerakkoord Het consumentenvertrouwen is nog niet hersteld. De investeringsruimte van woningcorporaties is afgenomen. Dit heeft woningcorporaties doen besluiten om nieuwbouwprojecten te schrappen of on hold te zetten. Dit heeft ook gevolgen voor Nieuwveense Landen. Omdat een derde deel van het woningbouwprogramma in het eerste deel van Nieuwveense Landen uit sociale huurwoningen bestaat en Woonconcept behalve sociale huurwoningen van plan was om in Nieuwveense Landen een substantieel aandeel

3 koopwoningen te realiseren dreigt voor de korte termijn een belangrijke drager onder het plan weg te vallen. 1.4 Bij de woningbouwprogrammering inspelen op de economische crisis De aanhoudende crisis heeft gevolgen voor de woningbouwprogrammering. Voor de komende 5 jaar (2014 tot en met 2018) wordt op basis van de crisismethode kort terugkijken en kort vooruit kijken gekozen voor een crisisaanpak met als uitgangspunt dat 1/3 e minder woningen wordt gerealiseerd dan volgens de provinciale bevolkingsprognose Voor de langere termijn wordt uit gegaan van een aantrekkende woningmarkt. De woningbehoefte is er, alleen kan de vraag op korte termijn niet geëffectueerd worden. 1.5 De gemeente gaat bij de woningbouwprogrammering uit van scenarioplanning (faciliterend in plaats van regisserend programmeren) De huidige tijd (crisistijdperk) betekent meer focus op de bestaande stad en minder woningen in Nieuwveense Landen. Het bij deze tijdsduiding behorende programma leidt tot 2019 tot een programma waarbij circa 50 % van de te bouwen woningen in Nieuwveense Landen plaatsvindt en 50 % in de rest van de gemeente (in plaats van de respectievelijk 75% en 25% waar tot dusverre vanuit gegaan werd). 2. Stelselwijziging eerste aanleg riolering In de presentatie op 31 januari 2013 hebben wij aangegeven een stelselwijziging te willen onderzoeken om de structurele gevolgen te beperken. Wij stellen u, naar aanleiding van dit onderzoek, voor onder beslispunt 3 om met ingang van 1 januari 2012 een stelselwijziging toe te passen. De eerste aanleg van riolering zal niet langer gedekt worden uit de grondexploitaties, maar worden geactiveerd. De bijbehorende kapitaallasten komen ten laste van het product riolering, waar ook de rioolheffing deel van uitmaakt. 2.1 Kosten openbare ruimte en eerste aanleg riolering Initiële investeringen in de infrastructuur en riolering van de uitleggebieden komen nu volledig ten laste van de grondexploitaties. In de huidige situatie kan dit een reden zijn dat de grondexploitatie negatief wordt afgesloten. Alle gemaakte en nog te maken kosten moeten immers worden terugverdiend binnen de grondexploitaties. Om onze grondposities in rustiger vaarwater te krijgen is een scenario uitgewerkt op basis waarvan alternatieve dekking wordt gevonden voor het - op basis van de huidige waarderingsgrondslagen - te nemen verlies op fase 1. Het BBV noemt met name de mogelijkheid om de eerste aanleg van riolering te activeren en ten laste te brengen van de rioolheffing. Daarmee is er een concrete aanleiding om een stelselwijziging te onderzoeken: het beperken van de financiële last (zie ook 2.5) 2.2 Stelselwijziging is toegestaan Een besluit om dergelijke investeringen te activeren en niet langer binnen de grondexploitatie op te vangen wordt aangeduid als een stelselwijziging. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hiertoe regels opgenomen. Een belangrijke voorwaarde is dat er een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. Dit

4 betekent dat wanneer eenmaal de keuze wordt gemaakt om bepaalde investeringen te activeren, dit voor een reeks van jaren voor alle lopende en toekomstige investeringen moet gebeuren. Dit betekent dat de stelselwijziging voor riolering voor alle grondexploitaties moet worden toegepast en niet volgend jaar weer wordt herzien. De Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) zal hiertoe moeten worden aangepast. 2.3 Ook andere argumenten om stelselwijziging toe te passen In de huidige situatie worden de kosten voor eerste aanleg van riolering meegenomen in de grondexploitatie. Daarmee kan een deel van de grondprijs worden gezien als een bijdrage van derden voor de investering in de betreffende riolering. Er is geen terugbetalingsvoorwaarde van toepassing zodat de opbrengst direct kan worden verrekend met de kosten. De hoofdregel in het BBV is dat uitbreidingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven, maar de genoemde uitzondering is toegestaan. Het profijtbeginsel houdt in dat openbare voorzieningen zoveel als mogelijk worden betaald door diegenen die er profijt van hebben. Het is twijfelachtig of uitbreidingsinvesteringen in riolering alleen profijt opleveren voor diegenen die in een nieuwe woonwijk wonen. Een ongeschreven beleidsregel in Meppel is dat we zo veel als mogelijk kosten toerekenen daar waar ze horen. Riolering is in het algemeen belang. Daarmee is het verdedigbaar dat ook nieuwe investeringen ten laste komen van de algemene rioolheffing. 2.4 Onderzoek stelselwijziging bovenplanse voorzieningen We gaan nader onderzoeken of bovenplanse werken met een maatschappelijk nut, zoals kunstwerken, wijkontsluitingswegen en geluidsschermen ook in aanmerking komen voor een stelselwijziging. Die kunnen evt. uit de grondexploitatie gehaald worden, al is hier geen heldere uitspraak over van de commissie BBV. Ook hier is het profijtbeginsel interessant. 2.5 Op orde krijgen vermogenspositie Het hanteren van een stelselwijziging heeft positieve effecten op onze reservepositie en voorkomt een negatieve reserve. In de Handleiding artikel 12 van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt expliciet vermeld dat tekorten in de grondexploitatie niet vanzelfsprekend op het gemeentefonds kunnen worden afgewenteld. Voor tekorten die worden veroorzaakt door tekorten van de grondexploitatie en/of stads- en dorpsvernieuwing geldt in verband met de conjunctuurgevoeligheid een periode van -in de regel- maximaal 10 jaar voor een herstelplan. Er is een aanzienlijk aantal gemeenten met een vergelijkbare problematiek als Meppel. Daarmee is er een concrete (financiële) aanleiding om te kijken hoe we de negatieve incidentele effecten van de economische crisis op een andere manier kunnen oplossen. 3. Financiële effecten fase 1 en 2 Onder beslispunt 2 stellen wij u voor om in financiële zin geen rekening meer te houden met de ontwikkeling van fase 2. Zoals aangekondigd in de raadscommissie van 31 januari 2013 betekent dit dat de boekwaarde wordt afgewaardeerd naar agrarische waarde.

5 3.1 Vertaling crisiseffecten De concept grondexploitatie Nieuwveense Landen fase 1 is herzien per 1 januari Hierbij is zijn de grondprijzennota (Fakton), het taxatierapport fase 1 en 2 (Overwater), de parameters (Metrum) en de langere doorlooptijd conform de crisis aanpak en de bevolkingsprognose verwerkt. De plankosten zijn verhoogd vanwege de fasering van de doorlooptijd (t/m 2038). Het woningbouwprogramma is qua segmentering gelijk gebleven. Zonder de stelselwijziging voor riolering zou een voorziening moeten worden getroffen van 4,98 miljoen. In de raadscommissie was aangegeven dat rekening gehouden moest worden met een bandbreedte van 5 tot 7 miljoen (scenario crisisaanpak). Met de verrichte doorrekening komen we daar ook inderdaad op uit Afwaarderen zorgt voor solide waardering op de balans De voorgestelde financiële maatregelen verlagen de boekwaarde van fase 2 met (netto boekwaarde agrarische waarde) 14,3 mln. De boekwaarde is daarmee in evenwicht met de marktwaarde van agrarische grond. Dit bedrag was reeds aangekondigd in de raadscommissie Financieel effect komt ten laste van de reserves De afwaardering van fase 2 wordt ten laste van de reserves gebracht. De volledige vrij besteedbare wordt ingezet, het restant komt ten laste van de bufferreserve. Bij de jaarstukken wordt een nieuwe analyse van het weerstandsvermogen (en daarmee de bufferreserve) opgesteld. De bufferreserve zal onder het gewenste niveau komen, zodat herstelmaatregelen wenselijk zijn. Dit zal nader bekeken worden bij de jaarstukken en de perspectiefnota. Reserves per 31 december 2012 (x 1 mln) exclusief NVL fase 2 NVL fase 2 inclusief NVL fase 2 Algemene bufferreserve 12,6 10,6 2,0 Vrij besteedbare reserve 3,7 3,7 Bestemmingsreserves 9,8 9,8 Totaal 26,1 14,3 11,8 Voor fase 1 hoeft geen voorziening te worden getroffen als de stelselwijziging concreet wordt toegepast. Waar in de raadscommissie gesproken werd over een bandbreedte van 5 tot 7 miljoen (crisisaanpak), een bandbreedte tot 10 miljoen (facilitering) of een afwaardering van 16 miljoen (stoppen) treden deze effecten niet op. Dit betekent ook dat onze reservepositie aanmerkelijk gunstiger uitvalt. We hoeven immers geen voorziening te treffen op fase 1, zodat de incidentele gevolgen beperkt blijven tot de afwaardering van fase 2. Deze 14,3 miljoen is met de huidige reservestand op te vangen. Er treedt geen negatieve algemene reserve op.

6 4. Doorwerking in grex en Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 4.1 Jaarlijkse update Gemeentelijk Rioleringsplan Periodiek wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. De uitvoering hiervan wordt gebaseerd op een planning van werkzaamheden en bestekramingen. Veel voorkomende wijzigingen zijn aanbestedingsvoordelen en temporisering van de uitvoering. Het GRP richt zich op beleid, beheer, onderhoud en vervanging. We hebben geconstateerd dat de omvang van de reserve riolering hoger is dan waar we in het GRP van uit gingen. Daarnaast constateren we dat de huidige afschrijvingstermijn van rioleringsprojecten veel korter is dan de verwachte technische levensduur. De kwaliteit van ons rioleringsstelsel is leidend voor de vraag of we wel of niet investeren. Bij de eerstvolgende update van het GRP zal hiernaar gekeken worden. Omdat de riolering een financieel gesloten systeem is, kunnen beide constateringen een drukkend effect hebben op de hoogte van het tarief. Dit wordt bekeken bij de jaarlijkse update, los van het voorgestelde besluit tot een stelselwijziging. 4.2 Effect stelselwijziging Theoretisch geldt bij een gelijkblijvend GRP waar nieuwe investeringen in worden opgenomen (als gevolg van de stelselwijziging) de kosten hiervan gecompenseerd worden door inzet van de reserve of door een hogere rioolheffing. Indicatief hebben we daarom gekeken welke effecten de stelselwijziging heeft op alleen de riooltarieven, uitgaande van de bijgestelde planning van het huidig areaal. Het huidig rioleringsplan beslaat de periode Het riooltarief in 2013 is 171 per perceel. In tabelvorm is hierna weergegeven welke effecten de stelselwijziging kan hebben vergeleken met de huidige situatie. Reserve riolering (x 1 mln) a.) Huidige meerjarenbegroting 3,36 2,80 2,16 1,42 0,51 0,40 PM b.) Bijgestelde planning huidig areaal 3,36 3,38 3,15 2,92 2,48 2,01 0,07 c.) Inclusief 1e aanleg 3,36 3,32 2,97 2,61 1,84 1,02 3,59 d.) Inclusief 1e aanleg, tarief jaarlijks +2,75% 3,36 3,32 3,04 2,83 2,29 1,78 0,05 a.) Op basis van de jaarrekening 2012 en de huidige meerjarenbegroting is de verwachting dat de reserve riolering na 2016 negatief wordt. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvend tarief rioolheffing ( 171). b.) Op basis van de bijgestelde planning van het huidig areaal, verder aangevuld met een afslag voor investeringsonzekerheid (temporisering en aanbestedingsvoordelen) kent de reserve riolering naar verwachting voor het eerst in 2022 een negatief saldo. c.) Bij het toevoegen van de investeringen voor 1e aanleg in Nieuwveense landen, Danninge Erve en Noord II, loopt het tekort op de reserve in 2022 echter op naar 3,59 miljoen.

7 d.) Indicatief is doorgerekend wat een eventuele tariefsstijging van jaarlijks 2,75% met ingang van 2014 bovenop de inflatie voor gevolgen heeft. Dit is jaarlijks 5 per aansluiting. Het tarief wordt jaarlijks aan de hand van update GRP opnieuw bepaald. De verwachting is dat de tariefstijging jaarlijks binnen de bandbreedte 2,75% - 3,25% blijft. Tarief riolering stijging jaarlijks 2,75% (miv 2014) Tariefsstijging mogelijk, maar breder bekijken De maatregelen die worden voorgesteld hebben een omvang die niet zonder pijn voor onze burgers en de reservepositie kunnen worden doorgevoerd. De incidentele last van de afwaardering kan ten laste van de reservepositie, de structurele gevolgen komen direct of indirect ook bij onze burgers terecht. Het is met het doorvoeren van een stelselwijziging onontkoombaar dat de lasten stijgen en daarmee ook dat de riooltarieven stijgen. Om de lasten voor onze burgers zoveel als mogelijk te beperken, moet daarom goed gekeken worden naar de overige effecten in het GRP om te bepalen of een hoger tarief noodzakelijk en/of aanvaardbaar is. 4.4 Formele kredietaanvraag De raad heeft door middel van vaststelling van grondexploitaties en het MPG ook de noodzakelijke investeringskredieten voor rioleringswerken geautoriseerd. Uit formeel oogpunt wordt de raad voorgesteld om de kredieten die uit de grondexploitaties worden gehaald, nu wederom te autoriseren. 4.5 Doorwerking in grondexploitaties Zoals aangegeven kent de concept-grondexploitatie Nieuwveense landen fase 1 per 1 januari 2013 een tekort van 4,98 mln waarvoor een voorziening zou moeten worden getroffen. Indien de kosten voor riolering (incl vtu) er uit worden gehaald dan wordt de netto contante waarde 6,7 mln positief en kan de voorziening voor verwachte verliezen in de jaarrekening 2012 achterwege blijven. Voor Danninge Erve zuid fase 2 (niet vastgesteld) geldt een positief effect van ca. 0,3 mln en voor Noord 2 ca. 0,2 mln. 5. Vervolgonderzoek flexibilisering Vervolgonderzoek blijft nodig. Zoals aangegeven in de raadscommissie van 31 januari 2013 willen wij een nadere verkenning doen van de mogelijkheden om maximale vrijheid in het woningbouwprogramma NvL Fase 1 en de gehele ontwikkeling van NvL te krijgen. Voor dit onderzoek willen we voldoende de tijd nemen, dit overstijgt de periode tot en met de vaststelling van de jaarstukken Beter op de markt inspelen De uitkomsten van de onderzoeksopdracht zullen worden gebruikt om de plannen zo nodig aan te passen zodat beter op de markt kan worden ingespeeld. De markt is grillig. Het is de verwachting dat meer flexibele planvorming de ontwikkelkansen van Nieuwveense Landen vergroot.

8 5.2 Inzicht nodig in ruimtelijke gevolgen Het lagere ontwikkeltempo en de lange ontwikkelduur heeft ruimtelijke en programmatisch gevolgen voor de gebiedsontwikkeling. Is de infrastructuur robuust en flexibel genoeg? Wat betekent de tragere ontwikkeling voor de voorzieningen en hoe wordt de relatie gelegd met de bestaande stad? Dit inzicht is nodig om plannen waar nodig aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. 5.3 Strategie ontwikkeling op gebiedsniveau herijken Nieuwveense Landen is een groot gebied met veel ontwikkelmogelijkheden. Hoe kunnen de kansen in het gebied worden benut? Er zullen 3 ontwikkelscenario s worden uitgewerkt (zie bijlage onderzoeksopdracht) om tot een nieuwe ontwikkelstrategie te komen 5.4 Kosten vervolgonderzoek De kosten voor het vervolgonderzoek bestaan vooral uit ambtelijke uren. Deze worden gedekt uit de grondexploitatie fase 1. Kosten voor advies van de accountant worden betaald uit het budget voor onderzoek en controle. Kanttekeningen 1.1 Lobby Gelet op de negatieve gevolgen voor de lokale woningmarkt is er zowel vanuit gemeenten, corporatiesector als de bouwsector een lobby op gang gekomen om de gevolgen voortvloeiende uit het regeerakkoord zoveel mogelijk terug te dringen. 1.2 Onzekere aannames Omdat de toekomst, zeker de verdere toekomst steeds moeilijker te voorspellen is, bestaat het risico dat het woningbouwprogramma teveel gebaseerd wordt op onzekere aannames. Dit is overigens jaarlijks een terugkerend risico. 2.1 Segmentering is gelijk gebleven Er zijn geen aanpassingen gedaan in de woningbouwcategorieën in NvL. Er wordt vanuit gegaan dat er een aanzienlijk deel dure woningen wordt gebouwd. Wijzigingen in de vraag naar woningen en aanpassing van de segmentering in de toekomst kan wederom een financieel effect hebben. Dit is op dit moment niet te kwantificeren. 3.1 Gevolgen onderzoek en economische crisis niet in te schatten Indien op basis van de resultaten van het onderzoek later besloten wordt tot het flexibiliseren van fase 1 op basis van gewijzigde programmering en doorlooptijden, leidt dat ook tot een andere uitkomst. Dit geldt ook indien de economische crisis langer zou aanhouden en de grondprijzen en parameters lager zouden uitvallen dan waarmee wij nu rekening houden. Het doorvoeren van een stelselwijziging sluit een afboeking bij een volgende jaarrekening niet uit. Ook dit was al aangegeven in de raadscommissie van januari. 4.1 Administratief zijn er nog aandachtspunten Voor de kostentoerekening (uren incl. overhead) zal nog moeten worden uitgezocht hoe groot de effecten zijn. Uren van projectleiders gerelateerd aan investeringen in riolering die anders uit de grondexploitatie gedekt werden,

9 komen nu ten laste van de rioolheffing. Vooralsnog schatten we dit effect beperkt in. Integrale afstemming Dit voorstel past binnen bestaande wet- en regelgeving. Er heeft overleg plaatsgevonden met de accountant. Financiën De verschillende financiële effecten zijn hiervoor al weergegeven: - Effect afwaardering van fase 2 (Argumenten 3.2 en 3.3) - Effect op GRP (Argumenten 4.2) - Effecten op grondexploitaties fase 1, Danninge Erve en Noord 2 (Argumenten 4.5) - Kosten vervolgonderzoek (Argumenten 5.4) Armoede effect rapportage N.v.t. Communicatie N.v.t. Uitvoering N.v.t. Bijlagen 1. Nieuwe programmering Nieuwveense Landen 2. Onderzoeksopdracht voor fase 1 'van programmeren naar faciliteren' Burgemeester en wethouders van Meppel, de secretaris, de burgemeester,

10 Raadsbesluit nr. De R a a d der gemeente Meppel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nr.; overwegende: ; gelet op van de ; b e s l u i t : 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1 en 2; 2. In financiële zin geen rekening meer te houden met de ontwikkeling van NvL fase 2 en de gronden af te waarderen naar agrarische waarde en daarmee de incidentele last van 14,3 miljoen te verwerken in de jaarstukken 2012; 3. Met ingang van 1 januari 2012 de kosten van eerste aanleg van riolering te activeren en daarmee deze kosten te dekken uit de rioolheffing; 4. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Gemaal Centrumwonen incl. aansluiting RWZI Centrumwonen Danninge Erve bouwrijpmaken Noord 2 bouwrijpmaken fase Noord 2 woonrijpmaken fase Alle financiële effecten te verwerken in het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG), de jaarstukken 2012, de begroting 2013 en de perspectiefnota In te stemmen met de onderzoeksopdracht 'flexibilisering fase 1 en 2'. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de griffier, de voorzitter, Verzendlijst: Archief Notulen Financiën Steller

Nieuwveense Landen. Willen en kunnen in een veranderende wereld

Nieuwveense Landen. Willen en kunnen in een veranderende wereld Nieuwveense Landen Willen en kunnen in een veranderende wereld Doel en programma Inzicht geven in Nieuwveense Landen: Totstandkoming project Stand van zaken 1.1.2012 Ontwikkelingen Gevolgen Nieuwveense

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978 "l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering 14-4-2015 agendapunt nummer 15int00978

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 Vlaardingen, (peildatum 1 juli 2017) De Eilanden, fase 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Planning en resultaten... 4 1.1 Planning... 4 1.2 Resultaten...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J.

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J. Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 134610 25 maart 2015 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 J. Verstand Steller M.J.G. Nagel Datum 30 januari 2015 Vlottrekken

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. het bestemmingsplan Prinsessenhof met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhof-va01

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Wijziging regels begroting en verantwoording en algemene kosten grondbedrijf Datum 17 oktober 2016 Naam steller Margo van der Meer Kenmerk 280286 Teammanager Mariska Versleijen Team Ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-12-2016 Nummer voorstel: 2017/5 Voor raadsvergadering d.d.: 31-01-2017 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005 Portefeuillehouder: J. Kuper Concernstaf Concerncontrol J.R. Sloots, telefoon ((0591)68 53 81) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- E

Voorstel Gemeenteraad VII- E Voorstel Gemeenteraad VII- E Onderwerp Portefeuillehouder Herziening grondexploitatie Usseler Es Jeroen Hatenboer agendaletter (E) Programma SO Aangeboden aan Raad 21 oktober 2014 Stuknummer Corsanummer

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Vertrouwelijk Portefeuillehouder Raadscommissie R&W Langetermijn agenda (LTA) Raad. LTA ja: September Jaar 2017 LTA ja: Niet op LTA

Vertrouwelijk Portefeuillehouder Raadscommissie R&W Langetermijn agenda (LTA) Raad. LTA ja: September Jaar 2017 LTA ja: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Herziening grondexploitatie Meerstad 2016 Registratienr. 6601278 Steller/telnr. H. Zuidhof/ 06-50260050 / Bijlagen 1 Classificatie Openbaar Vertrouwelijk Portefeuillehouder Raadscommissie

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007 Datum Agendapunt Documentnummer R04S007 Onderwerp Grondtransactie Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De realisatie van het nieuwbouwplan van Wolter Koops Transport (WKT) op Trekkersveld III door verkoop

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Herziening grondexploitaties per 1 januari 2011

Herziening grondexploitaties per 1 januari 2011 Casenummer 10G201949 Registratienr. 395792 / 395792 Herziening grondexploitaties per 1 januari 2011 Toe te passen grondslagen 3 december 2010 Sector Personeel en Financiën Afdeling Grondzaken Inleiding

Nadere informatie

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Nummer : 11-05.2017 Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Korte inhoud : Jaarlijks worden de exploitatieopzetten ( Almersma, LTSlocatie en Scherphorn-Noord ) geactualiseerd en ter besluitvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Doel. Impuls aan de stad geven voor stedelijke vernieuwing

Doel. Impuls aan de stad geven voor stedelijke vernieuwing Grondexploitaties Doel Impuls aan de stad geven voor stedelijke vernieuwing Transformatieproces met als eindproduct : bouwrijpe grond voor woningen, kantoren of bedrijfsterreinen Vijf grote grexen: Wijnhavenkwartier

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013 Toelichting Grondexploitatie 2013 Waalsprong 16 april 2013 Inhoud Uitgangspunten GREX 2013 Verschillenanalyse t.o.v. GREX 2012 Risicoanalyse 2 GRONDEXPLOITATIE 2013 3 Herijking grondprijzen Grondprijzen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de grondexploitatie Krimpenerwaard College vast te stellen; 2. de voorziening ter dekking van de

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Herijken Nota Grondbeleid en grondvoorraad Kollumerland c.a.

Herijken Nota Grondbeleid en grondvoorraad Kollumerland c.a. Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Herijken Nota Grondbeleid en grondvoorraad Kollumerland c.a. Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / GvdW Besluitvormend Kollum, 4 oktober 2011 Samenvatting

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Investeringen (uitwerking motie 9 raad 7 november 2013)

Raadsvoorstel: Onderwerp: Investeringen (uitwerking motie 9 raad 7 november 2013) Raadsvoorstel: 2014-1140 Onderwerp: Investeringen (uitwerking motie 9 raad 7 november 2013) Datum: 19 februari 2014 Portefeuillehouder: Doodkorte Raadsbijeenkomst: 25-2-2014 Raadsvergadering: 13-3-2014

Nadere informatie