trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel."

Transcriptie

1 Mattheüs 5 vers 32 en 19 vers 9 Over hoererij en overspel Waarom leest men in de Bijbel dingen die er niet staan? Waarom spreekt de Westminster Confession over overspel, terwijl Gods Woord spreekt over hoererij? Is het om God te dienen en de woorden van Jezus in de praktijk te brengen, of is het om de mens en zijn werelds verlangens tegemoet te komen? Velen zien niet het grote verschil in betekenis van de woorden hoererij en overspel in het onderwijs van de Heere Jezus en van Paulus. Het is echter van het grootste belang om deze significante verschillen, en waarom de verschillende woorden gebruikt worden, te kennen om dit onderwijs goed te kunnen begrijpen. Waarom wordt er in de betreffende teksten in Mattheüs 5:32 en 19:9 zowel gesproken over hoererij en overspel? En wanneer er werkelijk gesproken wordt van overspel waarom staat er dan niet alleen overspel? In beide tekstgedeeltes gaat het bij hoererij om het Griekse woord πορνεια por neia. Voor por neia vindt men de volgende woordverklaringen door Strong in het Nederlands: 1. onwettige seksuele omgang. 2. ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz. 3. seksuele omgang met naaste verwanten, incest, huwelijk met naaste verwanten (Lev. 18, Deut. 22 ). 4. seksuele omgang met een gescheiden man of vrouw. (Markus 10:11,12 ) 5. metaforisch; de aanbidding van afgoden. 6. voor de verontreiniging met afgodendienst, zoals opgelopen door het eten van offers gebracht aan afgoden. Laten wij het woord hoererij zoals hiervoor omschreven, eens plaatsen naast het woord overspel, in het Grieks μοιχαω moi chao. De betekenis is als volgt: 1. onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander, overspel plegen met. 2. Tevens de uitleg: overspel bedrijven, absolute: Mattheüs 5:32, 19:9 en Markus 10:12; επι γυναικα, jegens of tegen een (te weten; zijn wettige) vrouw, Markus 10:11. Hier zien wij voor overspel staan: onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander, dus met iemand die getrouwd is. De teksten die spreken over overspel en hoererij op een rij: Mattheüs 5:31-32: Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Mattheüs 19:9: Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. 1

2 Waarom gebruikt de Heere Jezus, alleen in het evangelie van Mattheüs, het woord hoererij als zogenaamde uitzonderingsregel en nergens anders. Marcus, Lukas en ook Paulus gebruikt de zogenaamde uitzonderingsregel niet. Wat bedoelt de Heere Jezus met het woord por neia of het Hebreeuwse woord taznuwth? Waarom is de bijdrage van Mattheüs zo belangrijk voor ons? Laten wij, om die vraag te kunnen beantwoorden, eens teruggaan naar de tijd van het oude waarin het evangelie van Mattheüs door de Heere Jezus werd verwoord. Het evangelie van Mattheüs speelt zich af aan het begin van de bediening van de Heere Jezus en is vooral gericht op de joodse gelovigen, om hen ervan te overtuigen dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is. Mattheüs haalt menigmaal messiaanse profetieën, met betrekking tot de teksten van Jezus aan, om te laten zien dat deze in de persoon van Jezus vervult zijn. (Mattheüs 1:22-23; 2:15, 17-18; 9:27; 21:9). Velen hebben zich al afgevraagd waarom het onderwijs van Jezus, zoals in Mattheüs, niet verwoord wordt in de ander evangeliën zoals Markus en Lukas. Ook Paulus vermeldt niet zoiets als: anders dan om hoererij. Het antwoord daarom is dat het evangelie van Mattheüs voornamelijk gericht was op aan de Joodse toehoorders, het evangelie van Markus in het bijzonder gericht was aan de Romeinse toehoorders en Lukas meer gericht op de Grieks sprekende bevolking. Aangezien de Romeinse bevolking vrij onwetend was over het Oude Testament, zien wij in het Markus evangelie, maar ook in Lukas minder aanhalingen die naar de joodse wetten verwijzen. Een goed voorbeeld daarvan is het verschil in onderwijs door de Heere Jezus over echtscheiding. Markus schrijft hier als volgt in Markus 10:11-12: En Hij [Jezus] zei tegen hen: Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt zij ook overspel. Mattheüs 19:9: Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Mattheüs heeft het bij dit onderwerp alleen over de man die de vrouw verstoot terwijl Markus echter zowel over de man als de vrouw spreekt. Binnen de joodse gemeenschap kon namelijk alleen een man zijn vrouw wegzenden en niet de vrouw de man. Bij de Romeinen konden zowel de mannen van hun vrouwen scheiden als de vrouwen van de mannen. Hierdoor krijgen wij een beeld dat ieder evangelie specifiek gericht was op specifieke toehoorders. Dit is ook de reden waarom Mattheüs bepaalde aspecten ten aanzien van echtscheiding noemt die in de andere evangeliën niet voorkomen. Zoals wij weten wordt De Bergrede, in zijn geheel, (Mattheüs 5-7) alleen weergegeven in Mattheüs. In deze rede onderwijst de Heere Jezus de joodse toehoorders hoe zij in Hem gerechtigheid kunnen vinden. Mattheüs 5:17-20: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet 2

3 overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Het gaat hierbij niet om het verwerven van gerechtigheid door de wet en er, zoals de Farizeeën door werken naar te leven, maar door de Heilige Geest in ons hart te laten werken en van daaruit de Heere Jezus te willen navolgen. Jezus tilt Gods normen en waarden naar een hoger plan, naar een hoogte die alleen door Gods genade, door de Heilige Geest, bewerkt en bereikt kan worden. De Heere Jezus geeft, na diverse verhogingen van de wetten van Mozes, dan ook aan de joodse toehoorders te kennen dat Gods norm echtscheiding niet toelaat. Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel, (Mattheüs 5:31) De joodse mannen hielden er, zoals de Heere Jezus zei, vanwege de hardheid van de harten, erg vrije ideeën op na wat betreft het zoeken van seksueel vertier (hoererij) bij andere vrouwen, mits deze niet gehuwd waren, want dan werd het overspel en konden beiden volgens de oudtestamentische wet gedood worden. Daarbij gold dat de mannen op een vrij eenvoudige manier hun vrouwen konden wegsturen, wanneer de man er genoeg van had volgens de regels van de volgers van Hillel, of doordat vrouwen zich seksueel onjuist gedragen hadden, volgens de school en leer van Shammai. Vanwege de aan de Farizeeën en Schriftgeleerden pittige onderwijzing zochten zij dan ook naar elke mogelijkheid om de Heere Jezus in de val te laten lopen. Een voorbeeld hiervan kent iedereen namelijk: En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? (Mattheüs 19:3) Hierna volgt de uitleg van de Heer; En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. (vers 4-6) Het doel van de Farizeeën was klaarblijkelijk om Jezus ertoe te verleiden om te kiezen tussen de leer van Shammai of de leer van Hillel of de overlevering door Mozes met betrekking tot de scheidbrief. Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? (Mattheüs 19:7) Door de jaren heen hebben velen zich gebogen over wat de Heere Jezus nu werkelijk bedoelt met het gedeelte in Mattheüs 5:32 en 19:9; anders dan om hoererij, terwijl Jezus kort hiervoor uitspreekt; Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden of zoals de grondtekst exacter zegt: scheide de mens niet als een gebod. Hoe kunnen wij een verklaring geven voor de woorden anders dan of, behalve bij hoererij, zonder dat wij een tegenstrijdigheid in de woorden van Jezus gaan aanbrengen? Want dat is juist datgene wat de Farizeeën trachten te bereiken, namelijk Jezus te pakken nemen op een verklaring die strijdig was met de wet van Mozes, of strijdig met Zijn eigen uitspraken. 3

4 De bedoeling van en met het woord por neai, hoererij of ontucht is daardoor van cruciale betekenis om te zien in hoeverre dit woord een aanleiding kan zijn tot Bijbels verantwoorde echtscheiding. Het is zo cruciaal dat het een verschil maakt tussen leven en dood. Welke uitleg wij ook zoeken, het kan en mag niet in tegenspraak zijn met de Heere Jezus Zijn eigen woorden en in daardoor niet in tegenspraak zijn met Gods heiligheid, normen, waarden en gezag. Laten wij vanuit de Griekse als ook de Hebreeuwse grondtekst nogmaals een weergave geven van de betekenissen die het woord hoererij kan hebben: πορνεια por neia, zn. vr. 1. onwettige seksuele omgang. 2. ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz. 3. seksuele omgang met naaste verwanten, incest, huwelijk met naaste verwanten (Lev. 18, Deut. 22 ). 4. seksuele omgang met een gescheiden man of vrouw. (Markus 10:11,12 ) 5. metaforisch; de aanbidding van afgoden. Por neia komt van het Griekse grondwoord: 4204 προνη porne, zn vr en heeft de volgende betekenissen: a. een vrouw die haar lichaam verkoopt voor seksueel gebruik b. prostitué, hoer, iemand die zich overgeeft aan verontreiniging om er geld mee te verdienen c. iedere vrouw die zich aan seksuele omgang geeft, om er geld mee te verdienen of om haar lusten te bevredigen d. metaf. afgodendienares Een van de meest voorkomende verklaring voor het woord hoererij, en het gevolg van de toepassing daarop, is dat het woord wordt gepresenteerd als overspel. Omdat Jezus overspel expliciet noemt als resultaat en gevolg van hertrouwen na een echtscheiding is er geen logica te vinden voor deze uitleg. Vervolgens is de overspel toepassing van het woord in tegenspraak met Markus, Lukas en Paulus waar een uitzondering helemaal niet genoemd wordt en waar Paulus ook duidelijk echtscheiding verbiedt. Zelfs de discipelen zien de ernst van dit gebod in en zeggen vertwijfeld tegen de Heere Jezus in Mattheüs 19 vers 10: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Nu begrijpen wij de uitspraak van de discipelen nog beter. God wil door Jezus Christus de weg open houden naar bewustwording, berouw, vergeving en herstel. Iets wat eigenlijk alleen maar mogelijk is door Gods Geest, genade en kracht en wat wij uit onszelf zo goed als onmogelijk kunnen bewerken. Tot slot enkele voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen. Voorbeeld 1: 4

5 Wanneer een man ongetrouwd is en met een getrouwde vrouw naar bed gaat, dan pleegt hij overspel binnen het kader van hoererij en zij pleegt hoererij. Wanneer de man gescheiden is en iemand, die ongetrouwd is gaat met hem naar bed dan pleegt zij overspel (seksuele omgang met een de man van een ander) en hij pleegt overspel tegen de (verbonds)vrouw waar hij van gescheiden is en hoererij tegen de nieuwe vrouw (onwettige seksuele omgang). Is hij gescheiden en weer getrouwd, dan is hij een overspeler, en is hij, door zijn scheiding van zijn (verbonds)vrouw, verantwoordelijk voor het overspel van zijn gescheiden (verbonds)vrouw en is zijn nieuwe partner een overspeelster, binnen het kader van hoererij, door onwettige gemeenschap met de man van een ander (verbondsvrouw). Omdat zijn verbondsvrouw (wat God met hem heeft samengevoegd) nog leeft, leeft hij in overspel zolang zijn verbondsvrouw leeft en/ of de nieuwe relatie duurt. Waarom? Omdat het woord overspeler of pleegt overspel een voort durende gebeurtenis is zo lang de situatie als hiervoor omschreven duurt. Welke Bijbeltekst is hier van toepassing en wat zijn de gevolgen? In de eerste plaats is Mattheüs 5:32 van toepassing in het veroorzaken van overspel door de man ten opzichte van de vrouw. In het geval dat de vrouw wel weer getrouwd zou zijn, zou de nieuwe partner overspel plegen. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Ten tweede is Mattheüs 19-9 op de man van toepassing omdat hij, die verstoten heeft, met een ander trouwt. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. 5

Uit: Niet meer twee, maar een vlees hoofdstuk 11

Uit: Niet meer twee, maar een vlees hoofdstuk 11 Uit: Niet meer twee, maar een vlees hoofdstuk 11 Hoererij of overspel Velen zien niet het grote verschil in betekenis van de woorden hoererij en overspel in het onderwijs van de Here Jezus en van Paulus.

Nadere informatie

Hertrouwen, een zondig verbond ja of nee?

Hertrouwen, een zondig verbond ja of nee? Hertrouwen, een zondig verbond ja of nee? Jezus is hierover zeer duidelijk en laat er geen twijfel over bestaan dat hertrouwen na een echtscheiding overspel en daardoor een zondig verbond is. Markus 10:11-12:

Nadere informatie

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD. Probeer de vragen eerst zelf te beantwoorden en vergelijk ze daarna met de antwoorden die zijn bijgevoegd.

VRAAG EN ANTWOORD. Probeer de vragen eerst zelf te beantwoorden en vergelijk ze daarna met de antwoorden die zijn bijgevoegd. De vragen van HET HERSTEL.nl. VRAAG EN ANTWOORD Probeer de vragen eerst zelf te beantwoorden en vergelijk ze daarna met de antwoorden die zijn bijgevoegd. 1. Wat is een huwelijk? 2. Waar ligt de oorsprong

Nadere informatie

Echtscheiding en Hertrouw uit het oogpunt van de bijbel

Echtscheiding en Hertrouw uit het oogpunt van de bijbel Echtscheiding en Hertrouw uit het oogpunt van de bijbel Waarover gaat het in dit artikel? Wij willen ons in deze tekst bezighouden met de uitspraken in de Bijbel over het vraagstuk Echtscheiding en Hertrouw.

Nadere informatie

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Zingen: Psalm 51: 4 en 5 Afsluiten met gebed Programma: Opening Zingen: Psalm 51: 1 en 3 Gebed Inleiding door

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Huwelijk en samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, gemengde relaties

Huwelijk en samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, gemengde relaties Huwelijk en samenwonen, echtscheiding en hertrouwen, gemengde relaties Een beleidsplan van de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek Inleiding Het huwelijk staat in onze tijd onder

Nadere informatie

Maak genade tot een levensstijl. Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft,

Maak genade tot een levensstijl. Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, Maak genade tot een levensstijl Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, Romeinen 7:1-6 1 Of, broeders, weet u niet-ik spreek immers tot mensen die de wet

Nadere informatie

Tweede gebod: geen gesneden beeld

Tweede gebod: geen gesneden beeld B2 1 25 Tweede gebod: geen gesneden beeld Lezen en bespreken Markus 7:1-13 Welke kritiek hadden de farizeeërs op de discipelen? (vers 1-3) Waarom bestrafte de Heere Jezus de farizeeërs? (vers 6-9) De eerste

Nadere informatie

schets 3 Bergrede: Meer dan het gewone (5:17-26)

schets 3 Bergrede: Meer dan het gewone (5:17-26) schets 3 Bergrede: Meer dan het gewone (5:17-26) A Kernpunten * Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet tot zijn eigenlijke bedoeling te brengen. Geen zelfgemaakte regels zijn nodig,

Nadere informatie

Wat staat overduidelijk in de Bijbel over de positie van man en vrouw in het huwelijk?

Wat staat overduidelijk in de Bijbel over de positie van man en vrouw in het huwelijk? De gevolgen van de keuzes die koning David maakte. Wat staat overduidelijk in de Bijbel over de positie van man en vrouw in het huwelijk? Genesis 2:23-24 23 Toen zei Adam: "Dit is eindelijk iemand die

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek ochtenddienst over Matth 19,1-12 -GKv te Loppersum, 10-07-2011, 09.00u -GKv te Westeremden, 10-07-2011,10.45u [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here: Votum/zegengroet

Nadere informatie

Gemeente van Christus

Gemeente van Christus 1 Liturgie: Gezongen votum, Groet, Amen Zingen Gezang 434 : 1, 3 Gebed Lezen Genesis 1 : 26-31, 2 : 18-25 Zingen Psalm 128 : 1, 2 en 3 Tekst HC Zondag 41 Zingen Gezang 176b Preek Zingen Gezang 130 : 1-6

Nadere informatie

Johannes 8 : 11. dia 1

Johannes 8 : 11. dia 1 Johannes 8 : 11 in de wet van Mozes stond het duidelijk (Deut. 22:22) als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Wat verlangt God van ons?

Wat verlangt God van ons? Wat verlangt God van ons? Inleiding Als we het hebben over wat God van ons verlangt, dan kan die vraag kort beantwoord worden met geloof en gehoorzaamheid. Maar de vervolgvraag die we ons dan moeten stellen,

Nadere informatie

DE WET. Er zijn enkele bijbelgedeelten die ons hierover meer licht kunnen geven. Laten we beginnen bij Galaten 3. Welk zaad?

DE WET. Er zijn enkele bijbelgedeelten die ons hierover meer licht kunnen geven. Laten we beginnen bij Galaten 3. Welk zaad? De Wet 1 van 6 DE WET In onze christelijke kerken zijn veel dogma's algemeen bekend geworden, zonder dat we precies weten op welke teksten zo'n dogma nu precies is gebaseerd. Eén van de dogma's is, dat

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, KERKDIENST OP ZONDAGAVOND 13 AUGUSTUS 2017 OM 18.30 UUR IN DE WESTERKERK TE VEENENDAAL WELKOM EN MEDEDELINGEN ZINGEN: PSALM 138 : 1 OB 1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen.

Nadere informatie

HUWELIJK, ECHTSCHEIDING EN HERTROUWEN

HUWELIJK, ECHTSCHEIDING EN HERTROUWEN HUWELIJK, ECHTSCHEIDING EN HERTROUWEN Huwelijk Het huwelijk is door God ingesteld als een verbond tussen man en vrouw voor het gehele leven. De Bijbel noemt het huwelijk een verbond (o.a. Spr.2:17; Mal.2:14

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: 15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Standpuntbepaling Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen

Standpuntbepaling Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen Standpuntbepaling Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen Geraadpleegde bronnen: a. De Bijbel b. Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, Handreiking voor plaatselijke kerken en gemeenten (Evangelische Alliantie,2005)

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Voor de helderheid even enkele uitgangspunten: Het huwelijk is door God bedacht! Een huwelijk is een verbond.

Voor de helderheid even enkele uitgangspunten: Het huwelijk is door God bedacht! Een huwelijk is een verbond. Echtscheiding In deze studie wil ik met u nadenken over een gevoelig en moeilijk onderwerp: echtscheiding. In Nederland eindigt een derde deel van de huwelijken in echtscheiding. Dat komt neer op ca 31.000

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST.

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. In de loop van jaren vroegen mensen ons regelmatig iets over dit onderwerp, tevens ontvangen we nog vaak e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. Soms heeft men er

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes Seksualiteit als prachtig cadeau. Zondag 41 - zevende gebod Hieronder vind je een preek over seksualiteit. Naar aanleiding van vragen van de jeugd. Het is een tweede preek uit een reeks. In de eerste preek

Nadere informatie

LES 41 [STILLE TIJDEN] 1 JOHANNES 1-3

LES 41 [STILLE TIJDEN] 1 JOHANNES 1-3 LES 41 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] 1 JOHANNES 1-3 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Als leven naar het gebod heel moeilijk wordt

Als leven naar het gebod heel moeilijk wordt Als leven naar het gebod heel moeilijk wordt blok E - nivo 3 - avond 4 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en introductie 19.20 Bijbelstudie 19.25 Aan het werk in 2 groepen 19.50

Nadere informatie

Preek over 1 Tim. 4:1-5 i.c.m. 1 Kor. 6:12-20 (openbare geloofsbelijdenis)

Preek over 1 Tim. 4:1-5 i.c.m. 1 Kor. 6:12-20 (openbare geloofsbelijdenis) Preek over 1 Tim. 4:1-5 i.c.m. 1 Kor. 6:12-20 (openbare geloofsbelijdenis) Vandaag wil ik het met jullie hebben over seks. Waarom doe ik dat? Omdat bij het leven van een christen altijd een bepaalde lifestyle

Nadere informatie

Welkom & Mededelingen

Welkom & Mededelingen Welkom in deze doopdienst Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: L. de Boer Welkom & Mededelingen Zingen: lied ELB 325 1 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland www.lachairoi.org

Nadere informatie

MIJN VRAAG. Op de website Kommm! geplaatste vragen en antwoorden

MIJN VRAAG. Op de website Kommm! geplaatste vragen en antwoorden WWW.KOMMM.NL MIJN VRAAG Op de website Kommm! geplaatste vragen en antwoorden Vragen van Dave n.a.v.: HANDELINGEN 15 - over christenen en de wet Vraag nr. 001. Vanochtend zat ik in Handelingen 15 te lezen,

Nadere informatie

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017 Een aantal belangrijke Theologische Kaders Deel #2 Philip Nunn De Bron 30 april 2017 1 Kaders? 2 A. Gemeentestructuur en dynamiek B. Geestelijke werkelijkheid C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit D. Financiën

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

8 juli 2010 Zomerkamp NSV

8 juli 2010 Zomerkamp NSV 8 juli 2010 Zomerkamp NSV ! De seksualiteit van God! Vriendschap = seksualiteit! Man en Vrouw (mannelijke en vrouwelijk) in het Koninkrijk Efeziërs 5:32 Dit (het huwelijk / man en vrouw) mysterie is groot

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Omkeren in de richting van Jezus en je afkeren van de zonde. Dirk Hiemstra

Omkeren in de richting van Jezus en je afkeren van de zonde. Dirk Hiemstra Omkeren in de richting van Jezus en je afkeren van de zonde Dirk Hiemstra Inhoud Handelingen 26:20... 3 Bekering, waarvan dan?... 4 Wie moet zich bekeren?... 4 Kenmerk van bekering... 5 Resultaat van bekering...

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen

Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen N. en N., u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods Naam wilt laten bevestigen, hoor uit het Woord van God hoe eervol

Nadere informatie

Mattheüs 5:17 - Jezus heeft de wet vervuld

Mattheüs 5:17 - Jezus heeft de wet vervuld Jezus zei: Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheüs 5:17) Waar Jezus niet voor gekomen is. In deze tekst

Nadere informatie

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen Verzen over Torah #Verzen over torah Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet

Nadere informatie

niet meer twee, maar één vlees! Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Mattheüs 19:6 SV

niet meer twee, maar één vlees! Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Mattheüs 19:6 SV niet meer twee, maar één vlees! Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Mattheüs 19:6 SV niet meer twee, maar één vlees! Frits Mulder Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens

Nadere informatie

Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties

Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties In bijna elk gesprek of discussie rondom homoseksuele relaties en het (in)zegenen van andersoortige levensverbintenissen,

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal Gemeente van onze Here Jezus Christus, In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven: En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het

Nadere informatie

Echtscheiding en hertrouwen

Echtscheiding en hertrouwen Echtscheiding en hertrouwen Hoofdstuk 1 WIJ STAAN VOOR EEN GROOT PROBLEEM Met droefheid moeten wij constateren, dat steeds meer huwelijken eindigen met een echtscheiding. Dit gebeurt zowel bij niet-gelovigen,

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Trouw in de stijl van Gods koninkrijk? Over een symposium in Assen-Zuid*

Trouw in de stijl van Gods koninkrijk? Over een symposium in Assen-Zuid* Trouw in de stijl van Gods koninkrijk? Over een symposium in Assen-Zuid* Afgelopen woensdag 21 maart was er een symposium in Assen-Zuid n.a.v. de synodebesluiten van Amersfoort over huwelijk en echtscheiding;

Nadere informatie

Het huwelijk bekijk het van de goede kant! Preek over zondag 41

Het huwelijk bekijk het van de goede kant! Preek over zondag 41 Het huwelijk bekijk het van de goede kant! Preek over zondag 41 Inleiding Waar stáát het dan, dat het niet mag? roept Marieke uit. En als haar vader en moeder even aarzelen, gaat ze snel verder: Zie je

Nadere informatie

Preek de Wet van Mozes

Preek de Wet van Mozes Lieve gemeente, Aan Rabbi Hillel werd eens gevraagd of hij de hele Thora kon opzeggen terwijl hij op 1 been stond. Hij nam de uitdaging aan, ging op 1 been staan en zei: Behandel de ander niet zoals je

Nadere informatie

Sexualiteit en de Bijbel

Sexualiteit en de Bijbel Sexualiteit en de Bijbel Ma#eüs 1:25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 1 KorinCërs 7:12-13 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here:

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer gelezen dan eigenlijk stond aangegeven. Die gaan over

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Hemel en aarde en de Wet van God

Hemel en aarde en de Wet van God Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek ochtenddienst over Matth 19,1-12 (transcript) -GKv te Loppersum, 10-07-2011, 09.00u -GKv te Westeremden, 10-07-2011,10.45u Komen tot de Here Votum/zegengroet Aanbidding: -GK 160,1-2 Groot

Nadere informatie

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven.

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. Woordstudie. Geloven is de vertaling van het Griekse

Nadere informatie

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling:

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling: Aan deze studie gaat Genadegaven - definitie 1 vooraf, die best eerst gelezen wordt. De Bijbeltekst 1 Corinthiërs 12:7-11. De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer

Nadere informatie

Christus komt! En dan?

Christus komt! En dan? Dokkum september oktober 2017 Christus komt! En dan? 7 september 21 september 5 oktober 19 oktober De opname van de gemeente De rechterstoel van Christus Oordeel over schapen en bokken De grote, witte

Nadere informatie

De Waarheid ten onder houden

De Waarheid ten onder houden De Waarheid ten onder houden Romeinen 1:18-20 R. Brinkman, www.yarah.nl De waarheid ten onder houden Romeinen 1:18-20 (NBG) 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en

Nadere informatie

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave.

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave. 1 Intro Ester en Renate 2 Mededelingen KR 3 Zingen lied vd school PS 84 : 1 4 Votum en Groet 5 Zingen: Opwekking 334 6 Gedicht en aansteken vd kaars 7 Zingen Lied GK 171: 1 Schuldbelijdenis Zingen Lied

Nadere informatie

Genade & Waarheid. Johannes 1:17 (NBG) Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Genade & Waarheid. Johannes 1:17 (NBG) Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Jezus is De Wet Vervuld

Jezus is De Wet Vervuld Jezus is De Wet Vervuld Zondag 24 mei, Pinksteren Mattheus 5:17-18 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Vergeving vragen en Vergeving Geven

Vergeving vragen en Vergeving Geven Vergeving vragen en Vergeving Geven Genade & Waarheid Livestream, zondagavond 17 November 2013 Vergeven = iemand niet toerekenen wat hij je heeft aangedaan. I. Leven vanuit Geande Als gemeente omarmen

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door:

Nadere informatie

Wie in de gemeente oudsten kunnen zijn en welke taak zij vervullen wordt in deze studie uitgewerkt.

Wie in de gemeente oudsten kunnen zijn en welke taak zij vervullen wordt in deze studie uitgewerkt. In de schets van Paulus over de structuur van de plaatselijke gemeente 1 worden de oudsten niet rechtstreeks vermeld. Uit de profielschets van oudsten/opzieners die hij in zijn brieven aan Timotheüs en

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. les 19 De Bijbelse doop Worden door de doop de zonden afgewassen? Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. De Bijbelse

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

Verlangen naar gerechtigheid les 4

Verlangen naar gerechtigheid les 4 Verlangen naar gerechtigheid les 4 Opdracht: Bestudeer het leven en karakter van Abraham. hoofdstuk Gen 12, 13 hoofdstukken Gen 15,16 hoofdstukken Gen 17,20,21 hoofdstukken Gen 22 Wat leer je van de persoon

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie