ontvangen op - 4 rwjit 2013 Provincie Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontvangen op - 4 rwjit 2013 Provincie Gelderland"

Transcriptie

1 Aan Provinciale Staten van Gelderland Postbus GX ARNHEM Betreft de gronden genaamd 'Bijvanck' ontvangen op - 4 rwjit 2013 Provincie Gelderland Ing. maart 2013 PS PS24/4 Hooggeacht College, De gang van zaken rond windenergie in Gelderland roept vragen bij ons op, met name rond de vergadering van Provinciale Staten van 23 januari Ons is gebleken dat daarin geen besluit is genomen in de zin van de Crisis- en Herstelwet het de Provinciale Staten zelf vrijstaat om een eigen 'Gelderse maat' toe te passen, dus hernieuwbare energie te bevorderen waar Gelderland (wel) sterk in kan zijn, conform de aangenomen Motie M3 onterecht mondeling ter vergadering werd aangevoerd dat "de wereld veranderd zou zijn", hetgeen zeker op juridisch en democratisch vlak niet het geval is, evenals dat de mondelinge opmerking niet onderbouwd is dat "als we het volledig doen op draagvlak, we de realisatienorm niet zouden halen" na 2010 opnieuw een bekendmaking aan een initiatiefnemer is afgegeven dat GS voornemens is tot medewerking, hetgeen opnieuw kan leiden tot een dreigement van GS dat kansen op claims bestaan bij afwijkend besluit van Provinciale Staten. Wij constateren daarbij in de informatievoorziening vanwege Gedeputeerde Staten rond die vergadering opmerkelijke stellingen in de Statennotitie zaaknummer van 11 december 2012 o bestuurlijk overleg met de gemeente Zevenaar zou hebben plaatsgevonden, echter zonder naar gezamenlijke oplossingen te zoeken o dat de enkele motivatie voor medewerking aan het verzoek van de betrokken initiatiefnemer wordt gegeven door dat het initiatief zou passen in het Gelderse beleid, terwijl draagvlak duidelijk (nog) ontbreekt o tezamen (sic!) met de initiatiefnemer de noodzakelijke (sic!) onderzoeken worden opgestart, hetgeen onduidelijkheden oproept ten aanzien van de financiering en onafhankelijkheid van die onderzoeken o de methode Raedthuys positief wordt afgedaan met het kunnen kopen van participaties, die echter alleen renderen indien volledig in de 52%-schaal Inkomstenbelasting, terwijl het kunnen uitdelen van afkoopsommen in de vorm van goedkopere energie en van resp. {; 1.5 mln en {; 2.25 mln voor de 2 grondeigenaren geheel uit belastingsconstructies en subsidies wordt betaald. De ter vergadering mondeling gebezigde term "winddelen" slaat op een hiermee in schril contrast staand initiatief vanuit locale coöperaties, in plaats van de nu voorliggende top-down dwangmethode Europa-Minister-Gedeputeerde Provinciale Staten-Gemeente-burgerkiezers o verzuimd wordt te plannen dat voor windmolenplannen van 15MW of meer een m.e.r. benodigd is tekortkomingen in de Statennotie PS van 22 januari 2013 ten aanzien van o het bijgevoegde lijstje op te stellen vermogens dateert van 2010 met sinds uitsluitend de toevoeging van een Inpassingsplan Zevenaar 15 MW, maar alleen al in januari 2013 zijn vijf plannen voor windenergie van de zijde van gemeenten aangedragen, waarmee de realisatienorm 210 MW reeds is overschreden

2 o de met een windmolen in de provincie Gelderland opwekbare energie wel wordt vergeleken met een kolencentrale, maar dat het genoemde percentage 25%-40% slaat op wat met dezelfde windmolen opwekbaar is in provincies aan zee en op zee o alternatieven zoals zonne-energie veel te hoge investeringslasten worden toegeschreven tekortkomingen in de Aanvullende Staten notie zaaknummer van 22 januari 2013 waarin vermeld had moeten worden dat o volgens de Mem.vToelichting van de Crisis- en Herstelwet voorafgaande aan het starten van (de voorbereiding van) een Inpassingsplan bezien moet worden door Provinciale Staten of zij tot een andere afweging kunnen komen dan de betrokken (afwijzende) gemeente o volgens deze Mem.vToelichting en volgens jurisprudentie BY6671 en BY6672 het Provinciale Staten in het belang van een 'goede ruimtelijke ordening' zelf vrijstaat om van haar bevoegdheden af te wijken, zelfs ook voordat een Inpassingsplan voorligt, waarmee de tabel art 9 E onvolledig is o het advies AKD in tegenstelling nog steeds actueel is o de Z.g. IPO-realisatienorm van opgesteld vermogen (MW) slechts het hebben van ruimtelijke plannen (sic!) betreft met of zonder instemming van gemeenten enjof provincie, gemeten per dato o het IPO daarbij vermeldt dat de tot 2010 in en buiten zoekgebieden te plannen (sic!) windmolenlocaties pas definitief worden aangewezen als er lokaal draagvlak is voor de komst van de molens, nauw omschreven gebieden worden nog niet gedefi n ieerd. o wel wordt gesteld dat Provinciale Staten nog steeds een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabele beslissing moeten nemen, maar onterecht wordt daarbij vermeld dat Provinciale Staten verplicht zouden zijn bij afwijzing zelf een alternatieve locatie voor een Inpassingsplan te zoeken en daarvoor ook nog afhankelijk zou zijn van grondposities die de initiatiefnemer heeft op de locatie in kwestie o "Gelderland voldoet bij lange na niet aan de vast te stellen realisatienorm" een onjuiste opmerking is, gezien de onvolledige lijst van plannen en pas per datum 31 december 2013, waarop volgens het IPO "de provincies de eerste gebieden met een potentieel voor Megawatt ruimtelijk vastleggen. Als er op een locatie toch geen windmolens kunnen komen, zorgt de betrokken provincie zelf voor een alternatief Na 1 mei 2014 maken de provincies ook voor het resterend benodigde vermogen aan windenergie ruimtelijke reserveringen, inclusief de ontbrekende 285 megawatt" o voor de constatering van Gedeputeerde Staten dat "er naar verwachting geen ruimtelijke knelpunten qua wet- en regelgeving zijn te verwachten voor de locatie Bijvanck" en "een eventuele weigering om een inpassingsplan vast te stellen niet deugdelijk te motiveren zou zijn" geen enkele onderbouwing wordt aangereikt, terwijl juist een zeer goede ruimtelijke onderbouwing benodigd is omdat een Inpassingsplan vanuit de Crisis- en Herstelwet een strak verloop kent en de juridische mogelijkheden van lagere overheden en burgers zeer sterk beperkt worden, en tevens in een Inpassingsplan geen alternatieven behoeven te worden onderzocht. o Er knelpunten bestaan in een goede ruimtelijke ordening zoals dit nog sinds aankondiging 2009 plaats moet krijgen in de nog te verschijnen Structuurvisie dan welomgevingsvisie Windenergie, die nog steeds niet voorligt, waarbij door de Strategische Milieubeoordeling bij het Structuurplan 2005 gewezen wordt op de Brief van Hoordewindwaait aan PS en GS 4 maart

3 o o strijdigheid van de zoekgebieden windenergie met andere onderliggende waarden uit datzelfde Streekplan (voor de Bijvanck ruim in aantal) Zonder de verantwoordelijkheid van een goede ruimtelijke ordening te benoemen wordt reeds nu onterecht gedreigd dat "gevolg van weigering kan zijn dat zodra Raedthuys beroep instelt bij de Afdeling bestuursrechtspraak er gerede kans is dat het besluit zal worden vernietigd" Gedeputeerde Staten ingaat tegen Provinciale Staten door te stellen dat de "geschetste wettelijke contet hen tot het besluit heeft gebracht dat we in deze concrete situatie geen invulling kunnen geven aan de wens van draagvlak bij de gemeente Zevenaar" Te memoreren vallen o.m. de besluiten van Provinciale Staten PS van 31 maart 2010: De zoekzones windenergie uit het streekplan zijn geen gronden als bedoeld in art 9 E Elektriciteitswet PS van 31 maart 2010: Structuurvisie Windenergie waarin uitsluitend in overleg met de gemeenten gronden worden aangewezen PS201O-299, motie M18 van 31 maart 2010: Opnieuw aandrang bij GS om te komen met een structuurvisie en werk te maken van biovergisting en zonne-energie (terwijl nu pas einde 2013 'de nieuwe OmgevingsvisiejStructuurvisie Windenergie' wordt verwacht) PS , motie 13M3 van 23 januari 2013: een plan van aanpak te ontwikkelen voor een drietal pilots voor de Gelderse uitrol van hernieuwbare energie, rekening houdend met de overweging dat lokale (regionale) en kleinschalige inzet, gericht op en bestemd voor gemeenschappen, het noodzakelijke draagvlak en de financiële zelfstandigheid op zal leveren. PS van 26 augustus 2012, zaaknummer en motie A29: In de Omgevingsvisie gronden te reserveren waar windenergie kan worden gerealiseerd en hieraan de randvoorwaarde te verbinden dat uitsluitend gronden worden aangewezen waarvoor draagvlak bestaat bij de betreffende Gelderse gemeenteraden. en de ook met de Crisis- en Herstelwet nog geldige besluiten van Gedeputeerde Staten zaaknummer van 1 februari 2011: De Commissie concludeert dat PS een grote beleidsvrijheid hebben voor het al dan niet vaststellen van inpassingsplannen en dat PS zichzelf ook niet beleidsmatig hebben vastgelegd om het instrument inpassingsplan toe te passen als een verzoek tot het vaststellen hiervan wordt ingediend. PS dienen voordat een inpassingsplan kan worden vastgesteld hiertoe eerst gronden aan te wijzen (artikelge, eerste lid Elektriciteitswet). PS hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt en in het bestreden besluit van 31 maart 2010 vastgelegd dat de zoekzones windenergie uit het streekplan niet de gronden zijn als bedoeld in het betreffende artikel ge. De Commissie oordeelt dat een concrete ruimtelijke afweging pas aan de orde is indien PS beslissen dat een voorgestelde locatie geschikt is voor een win dm olenp ark. Ten slotte merkt de Commissie op dat voor een ieder die investeert in projecten, waarvoor de ruimtelijke besluitvormingsprocedure nog niet (geheel) is doorlopen, risico's gelden. Het gegeven dat Raedthuys investeringen heeft gepleegd prevaleert niet boven het provinciale uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie het primaat wordt gelaten om het streefdoel van 210 megawatt windenergie te bereiken. Wij zien voorts gevaarlijk onbegrip bij sommige statenleden: PS d.d. 9 januari 2013: PvdA "Bijvanck is een initiatief van onderop" en "Het gaat nu nog niet over het besluit om de windmolens al dan niet te plaatsen", Groenlinks "Draagvlak is meer dan alleen draagvlak bij een gemeenteraad". Brief van Hoordewindwaait aan PS en GS 4 maart

4 Wij geven met het oog op behoorlijk bestuur het dringende advies van Provinciale Staten de voorbereiding van een Inpassingsplan Bijvanck door Gedeputeerde Staten te doen staken, waar nu sprake is van onvolledige informatie en afweging waar de voorbereiding strijdig is met de door onze provinciale bestuursorganen vastgestelde bestaande goede ruimtelijke ordening ook al vanwege de daardoor opwekbare verwachtingen bij de Initiatiefnemer, waar volgens de Memorie van Toelichting bij de "Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)" juist een voorafgaande afweging vooraf door Provinciale Staten wordt geadviseerd Wij verzoeken u ook kennis te nemen van de 2 bijlagen bij deze brief en ons schriftelijk te beantwoorden hoe u op alle hiervoor genoemde punten onbehoorlijk bestuur tracht te voorkomen. Het bovenstaande en de bijlagen gaan in op een zorgvuldige procedure, juist omdat overigens een dwangmatige beknopte procedure op grond van de Crisis- en Herstel volgt. Wij zien niet graag enkele onpasselijk hoge verticale bouwwerken in een open horizontaal landschap als stalen monumenten van politieke gemeakzucht en/of van ons belastinggeld vet geworden initiatiefnemers. De Aktiegroep Hoordewindwaait behoudt zich het recht voor daarbij alsnog te trachten persoonlijke belangen bij een eventueel windmolenpark bij Angerlo onder de aandacht te brengen. Liever vult de Aktiegroep echter haar toezegging in om tezamen met de omgeving invulling te geven aan betere locaties voor windenergie en/of andere vormen van hernieuwbare energie, zoals in motie M3 is aangenomen in de vergadering van Provinciale Staten van 23 januari Hoogachtend,,.r () l-,,. f, 1 1 (~ ""J.-.-..,- namens Hoordewindwaait BV i.o A.J. Cavé Nieuwe kade AA ARNHEM website NIEUW en in opbouw: website Bijlagen: Teksten van de Raad van State Regionorm plannen eind 2013 al in veelvoud ingevuld Gelijkluidende brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland en aan de Commissie MIE Brief van Hoordewindwaait aan PS en Gs 4 maart

5 Bijlage TEKSTEN RAAD VAN STATE bij brief Memorie van Toelichting op de "Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)". Deze is per 1 januari 2012 nog gewijzigd met een zinsnede "ten behoeve van de realisatie van dat voornemen", citaat: ARTIKEL 111 De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd: A Artikelge wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «met betrekking tot de gronden, bedoeld in het eerste lid,» vervangen door: ten behoeve van de realisatie van dat voornemen. Uit de Memorie van Toelichting CHW blijkt dat het gaat om zowel voorafgaande standpuntbepaling door Provinciale Staten, vrijheid voor Provinciale Staten om te kunnen oordelen of 'gronden' (ook qua draagvlak) geschikt zijn voor windmolens, vrijheid voor Provinciale Staten willekeurig elders 'gronden' voor de initiatiefnemer aan te wijzen op een moment waarop bestuurlijk sprake kan zijn van een goede ruimtelijke ordening:, citaat: Artikel JIJ Onderdeel A Artikel ge van de Elektriciteitswet 1998 is als gevolg van de totstandkoming van de Crisis en herstelwet in die wet opgenomen. Het eerste lid van dat artikel verklaart provinciale staten bevoegd voor productieinstallaties voor windenergie met een capaciteit tussen de 5 en 100 MW een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Hiermee is ten algemene bepaald dat bij windparken tussen de MW sprake is van provinciale belangen in de zin van artikel 3.26, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening en behoeft oordeelsvorming daaromtrent met het oog op de toepassing van artikel 3.26, eerste lid, niet meer plaats te vinden. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat provinciale staten in ieder geval toepassing geven aan die bevoegdheid indien een producent een voornemen tot het oprichten van een dergelijke installatie heeft gemeld én de gemeenteraad een verzoek tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan heeft afgewezen. Deze laatste eis is een gevolg van aanvaarding van het amendement van de leden Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Samsom (Kamerstukken II 2009/10, , nr. 123). Daarnaast werd in dat amendement bepaald dat provinciale staten konden afzien van vaststelling van een inpassingsplan indien de besluitvorming daardoor niet zou worden versneld (deze bevoegdheid was oorspronkelijk toebedeeld aan de Minister van Economische Zaken) én niet werd voldaan aan de voor de desbetreffende provincie vastgestelde minimum realisatienorm (artikel ge, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998). Als gevolg van de in het tweede lid toegevoegde eis dat de gemeenteraad een verzoek tot vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan heeft afgewezen, kan gevoeglijk worden aangenomen dat het vaststellen van een inpassingsplan door provinciale staten de besluitvorming altijd zal versnellen. Dat betekent dat provinciale staten, ook indien aan de realisatienorm is voldaan, verplicht zouden blijven een inpassingsplan vast te stellen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Volstaan kan worden met de bepaling dat de verplichting van het tweede lid vervalt indien aan de realisatienorm is voldaan (onderdeel A, onder 3). Provinciale staten blijven in die situatie uiteraard op grond van artikel ge, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 nog wel bevoegd een inpassingsplan vast te stellen. Ten aanzien van de toepassing van artikel ge, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt naar aanleiding van in de praktijk gerezen vragen nog het volgende opgemerkt. Zoals in de memorie van toelichting bij de Crisis- en herstelwet is opgemerkt (Kamerstukken II 2009/10, , nr. 3, blz. 62), heeft Brief van Hoordewindwaait aan PS en GS 4 maart

6 tot de conclusie komen dat heeft niet zijn voor de toepassing van dan tweede lid van artikel ge dat provinciale staten verplicht om een alternatieve locatie te zoeken voor de toeoassi van windenergie en daarvoor een vast te stellen. Indien de desbetreffende gemeente waarin die nieuwe locatie is ook van mening is dat die locatie zich leent voor de toepassing van dan is het niet noodzakeliik dat staten daarvoor een vaststellen. In dat met een wijziging van het bestemmingsplan door de betreffende gemee van artikel ge. tweede lid. niet meer aan de orde. ln~lu~!t.!2g~my t!1!~!1t provinciale staten tot een andere locatiekeuze worden gekomen. Zoals uit het vorenstaande blijkt, past de verwijzing in artikel tweede lid, naar "de bedoeld in het eerste lid" niet goed in het systeem van deze Daarom die woorden te vervangen door "ten behoeve van de realisatie van dit (onderdeel A, onder 1). Het gaat immers om een weigering van een te wijzigen ten behoeve van een voornemen tot de van een productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. De in onderdeel A, onder 2, voorgestelde wijziging van artikel ge, vierde lid, wordt als Artikel vierde lid, dat de daarin worden door gedeputeerde staten in plaats van en wethouders. Uiteraard gaat het hierbij om de projecten waarop artikel ge betrekking heeft. De dat. Onderdeel B Als gevolg van het Sa m som is i n artikel ge ggl..!!!53!!~;(gj!! J~Q.!!1..!ll..l!!!.!lM.!!J!ä!U~!!LrulU:n!MULim Rn~~~~~~2W~~~äRllQUH~~mu~~~~~~~illU~~LHet ligt in de rede dat dezelfde wordt gevolgd ten aanzien van de in artikel 9f voorziene taken voor gedeputeerde staten. Deze wijziging voorziet daarin. Daarnaast wordt onderdeel b aan de door middel van dat amendement voorgeschreven realisatienorm voor de Jurisprudentie BY6671 en BY6672 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK deze punten 19 december 2012, /1/R1, citaat: 3.5. Uit de geschiedenis van de van de Crisis- en herstelwet II 2009/2010, , nr. 3, blz. volgt voorts dat de in artikel ge, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 opgenomen betrekking heeft op de van de bevoegdheid als zodanig, en niet op de vorm of anderszins inhoudelijke zodat provinciale staten nog steeds een uit een oogpunt van een goede acceptabele beslissing zullen moeten nemen. Nu, gelet op hetgeen in 3.4. is overwogen, provinciale staten zich in op het hebben kunnen stellen dat het realiseren van windturbines op de locatie niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van de en evenmin met de Omgevingsverordening, omdat met het realiseren van windturbines de ter plaatse niet worden behouden en versterkt, hebben staten in geen gebruik behoeven te maken van hun bevoegdheid tot het voor de beoogde locatie. Hoordewindwaait aan PS en GS 4 maart

7 Bijlage LIJST WINDMOLENPLANNEN bij brief lijst januari 2013 van GS, aangevuld door HoorDeWindWaait (groen en rood) d.d Gemeente Aantal Vermogen Status turbines MW Zut~hen 32MW 6 draaiend Culemborg 32MW 6 draaiend Aalten 82MW 16 draaiend Neder Betuwe 42MW 8 draaiend Totaal draaiend 36 Ede 23MW 6 Onherroepelijk plan wacht op SDE Duiven 42MW 8 idem Montferland/Oude 62 MW 12 idem IJsselstreek Buren 42 MW 8 idem Totaal 34 onherroe~eliik Nijmegen 53MW 15 Groen licht raad Oude IJsselstreek 93MW 27 Groen licht raad Concept MER Oldebroek 43MW 12 Groen licht raad Zaltbommel 43 MW 12 Groen licht raad Arnhem 43 MW 12 Groen licht raad Zevenaar 53MW 15 Inpassingsplan - Gemeente tegen Totaal in ontwikkeling 93 Wageningen 33 MW 9 Draagvlak onderzoek Lingewaard 43MW 12 Haalbaarheidsonderzoek Totaal in onderzoek 21 Zutphen 33 etra 6 uiting gemeenteraad, Stentor , Maasdriel, Kerkdriel A Gemeentelijk onderzoek Brabants Dagblad Neerijnen Prodeon Molenveld Gelderlander Neerijnen Winvast aanvraag via prov Gelderlander Geldermalsen Winvast+OranJewlnd AVRI aanvraag via prov Gelderlander Wageningen 53 etra 15 gemeentelijke website, plus etra I plaatsing In de EHS 93 div best plannen?? bijv Seingraaf gemeente Duiven en Businespark A 18 Doetinchem, vastgesteld I Mogelijk te behalen 184/277 alleen Zevenaar tegen Brief van Hoordewindwaait aan PS en GS 4 maart

8 Lijst opgenomen in BLOW 2007 van de hand van de provincie Gelderland, niet meer actueel maar toen al MW met gemeentelijke instemming I au1ic'1 IIICI. tjl UJIIC''''''YIIC'I Cla"lC'lC'l UC' ycycye'ii::» Voor ee-u tofuchtlnr: 0 af \ o ~loolfn I Vin ~ Zlf est- tabtl op pat:ul3.: Basis~f\'fDS "~U df pl'ojfctfd St~t\lS (>U outwikkfliul!$fasfu iviw ' s Kan de Project is COII- Pl'oj.ctfa~.n groudposllie cr..t!) en pastl) ten belffil in pro\'inciaal Projecten in de Projecten!Initia- Projecten Iinitiamering zijn" rrsp. getl~ejlte- Initiatieffase 3 ) die tien tl in bouw tieyen wa..'ui."oof lijk beleid nog niet in pro e,,'ofmiliell\'er alle verg1.umin Ja/n /~ cedlire zijn gtuuungprocedll gen z~n VetreCs) leend ~m ut. Pl'oJ.ctuaam of locati. Min M.lX. JalD /~ Pro". GeUl_ ~ A('httrhofk S; l~~ l... l~ Het Ooor. H.genwwd ;, 3 Oudt lj.stlstreeki Mootfer- Nenerdeü 9 12 j, j. land BerkeU:wdlOo" Oelr. BtltrunlSf \'fld X Oost Oelre Oe Laarber~ 8 24, I' Bronckhorsr Rh. 9 18,? BrOD(kbo r~1 Bmrwaard ? Knooppuot Arnhem-:\ijmeun ~~ 6: Duiven l.tb\1ill ;., Arnhem I.odtou. Kleefscbe Waard N1Lme.roiOverbetuwe Oe Grift/AIS ;. ja Beuningen ASO.' Ma., eo W'31weg ;, j. Sttdtnd.i.hoek l~ :0 Zutpben IOe Mars 6 6 3, X ~Id ooro IEcofactoriJ 8 14 j. J. X :"ool'dwt'ii~\'f'luwf 14 1~ H3tteu~'O ldtbroek H3tt~me-rbrotk J' D. ",!lei 4 6 Edt ISEV 'A ja ru,itrtnl:tnd 49 ::::- Ctllewbo r~ N320iRiorveid ia Ntderb~nlwe A 15iHoo ~broek 8 8 Burcu A1 5 8 S I' Oeldermah.n!Ti.l AVRl-tOfTOill 9 15, Nttri Iltll Molen\,.ld IS 18 3 X TOI I HO ; :-174 :0!' Conclusie is dat met de optelsom van de bestaande door GS gepubliceerde, maar onvolledige lijst windmolenplannen het door GS op haar website (Gelderland Leeft) vermelde aantal van niet 7 maar 15 Gelderse gemeenten die concrete windmolenplannen willen communiceren de uitbreiding die onze Aktiegroep zonder uitputtend onderzoek kan aandragen o met 6 gemeenten die hun concrete windmolenplannen hebben gepubliceerd o met 2 bestemmingsplannen die windmolens reeds mogelijk maken, hoeveel nog meer? de optie om de tiphoogte van windmolens te vergroten van 170 naar bijna 200m het opgestelde vermogen doet stijgen van 3MW naar meer dan 7MW per stuk (o.a. geplaatst in de Wieringermeer), waarmee de provincie Felevoland haar regio norm geheel mee gaat invullen de lef die per PS-motie is aangereikt om de regionorm ook met andersoortige duurzame energieopstelling in te vullen naar een 'Gelderse maat' de Gelderse Regionorm van 210 MW reeds in veelvoud is overschreden. Inmiddels is een werkconcept van de Omgevingsvisie verschenen, waarin niet wordt gesproken over de oude Z.g. zoekgebieden windenergie (deze hadden al te weinig argumentatie). In tegenstelling daarmee wordt veel oppervlak opengesteld voor eventuele windenergie, maar dan wel in samenspraak met gemeenten. Voor de Bijvanck betekent dit dat meer dan de helft niet zou passen wegens ligging in waardevol open gebied, terwijl juist veel alternatieven voor handen komen. Voor ook de andere helft ontbreekt samenwerking met Zevenaar. Overigens komt het Rijk met slechts 10% van hetgeen op land is gerealiseerd lang niet aan dezelfde regiojnoordzeenorm van eveneens 6000 MW... Brief van Hoordewindwaait aan PS en G54 maart

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Datum Februari 2012 Status Definitief in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Publicatienummer Locatie Projectleider Contactpersoon

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Windenergie in Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

GS drogredenering Windpark de Bijvanck.pdf

GS drogredenering Windpark de Bijvanck.pdf Ing. november 2014 PS2014-8 2014-015 PS28/01 Van: HoorDeWindWaait Verzonden: zondag 9 november 2014 18:26 Aan: info@hoordewindwaait.nl CC: Wals de, Joost Onderwerp: Wel heel

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Windvisie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van deze brief

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 588 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Windpark Bijvanck Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 14 april 2015 Vragen nr. 27 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de toepassing van de "overgangsregeling" als bedoeld in artikel

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Windvisie provincie Gelderland. Samenvatting

Windvisie provincie Gelderland. Samenvatting Windvisie provincie Gelderland Samenvatting 1 DEEL A: VISIE EN BELEID INLEIDING Context Windvisie De Gelderse omgevingsvisie is een eerste stap van de provincie om samen te werken aan 'opgaven' die de

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

afschrift afwijzing verzoek voordracht vernietiging instellen open

afschrift afwijzing verzoek voordracht vernietiging instellen open Provincie Limburg Gedeputeerde Staten Postbus 5700 6202 MA Maastricht www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk 2017-0000183262 Uw kenmerk Betreft 1 2 APR 2017 afschrift afwijzing

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Memo. b. De VVGB is afgegeven op basis van onvolledige gegevens omdat deze gegevens pas zijn ingediend nadat de gemeenteraad de VVGB heeft afgegeven.

Memo. b. De VVGB is afgegeven op basis van onvolledige gegevens omdat deze gegevens pas zijn ingediend nadat de gemeenteraad de VVGB heeft afgegeven. Memo Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-omgevingsvergunning zonnepark Kloosterlaan Opsteller: W. van Oosten Datum: 24-04-2017 zaaknummer: Z2017-00001385-004 bevoegd gezag: Provincie Groningen zaaknummer

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Voorliggende monitor geeft het aantal megawatt van windturbines in Noord-Holland (op land) per 31 augustus 2016 weer.

Voorliggende monitor geeft het aantal megawatt van windturbines in Noord-Holland (op land) per 31 augustus 2016 weer. Monitor windturbines in Noord-Holland 2 e editie, september 2016 Inleiding Op 16 februari is de eerste Monitor windturbines in Noord-Holland, 15 januari vastgesteld door GS. Aanleiding voor de monitor

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845 Raad vanstate Afdeling bestunrsreclitspraak It ' V GESCAND OP 11 SEP. 2014 Raad van de gemeente Oostzaan Postbus 1 5 1510 AA OOSTZAAN Gemeente Oostzaan D.itLim Ons mimnicr Uw kenmerk 1 o september 201

Nadere informatie

Uitvoering windenergie in relatie tot Crisisen herstelwet/elektriciteitswet 1998. Bijlage 4 bij Windenergie sneller ingepast? Datum 22 juni 2010

Uitvoering windenergie in relatie tot Crisisen herstelwet/elektriciteitswet 1998. Bijlage 4 bij Windenergie sneller ingepast? Datum 22 juni 2010 Uitvoering windenergie in relatie tot Crisisen herstelwet/elektriciteitswet 1998 Bijlage 4 bij Windenergie sneller ingepast? Datum 22 juni 2010 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Ruimte,

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2014, kenmerk

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2014, kenmerk VOORBEREIDINGSBESLUIT WINDENERGIE Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2014, kenmerk 1659231 Overwegende dat: de provincie Flevoland met minder

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:RVS:2015:435 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-02-2015 Datum publicatie 18-02-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201402761/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015 Draagvlak en participatie Windcongres 6 oktober 2015 Gerrit Modderkolk Procap adviseurs en projectmanagers Procap Procap adviseurs en projectmanagers - Voor ruimtelijke vraagstukken: haalbaar maken en

Nadere informatie

AANVULLEND MEMO. 1. Inleiding

AANVULLEND MEMO. 1. Inleiding AANVULLEND MEMO Van: mr. J. Veltman, Veltman Advocatenkantoor te Amersfoort Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn d.d: 30 juni 2015 1. Inleiding In dit memo bespreek ik in aanvulling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer 2015.0494 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten

Nadere informatie

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp)

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus 10087 8900 GB Zwolle Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Datum aanvraag:

Nadere informatie

Op 27 november 2016 ontvingen wij uw uitgebreide vergunning aanvraag voor het plaatsen van lichtmasten aan de Greffelingsestraat 7 te Alphen.

Op 27 november 2016 ontvingen wij uw uitgebreide vergunning aanvraag voor het plaatsen van lichtmasten aan de Greffelingsestraat 7 te Alphen. Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Tennisclub Alphen t.a.v. de heer C.G. Veenendaal Brouwershof 1 6626 AM ALPHEN Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening Geachte heer Veenendaal, Op 27 november 2016 ontvingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN wsvw.fryslan.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 30 juni 2015. Vragen nr. 27

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 30 juni 2015. Vragen nr. 27 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 30 juni 2015 Vragen nr. 27 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de toepassing van de "overgangsregeling" als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Datum 31 mei 2016 Naam en telefoon Y. de Graaf 685953 M. van t Hof 06-46135680 Afdeling SRO/SPM Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 416 Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140207 Behorend bij: 14ink15151 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

AANTEKENEN. Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg CE ANGERLO. 4 juli Geachte mevrouw Van Weerde,

AANTEKENEN. Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg CE ANGERLO. 4 juli Geachte mevrouw Van Weerde, AANTEKENEN Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg 21 6986 CE ANGERLO Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan "Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke Beslisnota GS 'JSfJ. Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer 17023857 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Zaal

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

Uitspraak /1/R2

Uitspraak /1/R2 1 van 5 20-05-2015 15:54 Uitspraak 201406459/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 20 mei 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201406459/1/R2. Datum uitspraak: 20 mei 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1463

ECLI:NL:RVS:2014:1463 ECLI:NL:RVS:2014:1463 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-04-2014 Datum publicatie 23-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201308905/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Hoor- en adviescommissie

Hoor- en adviescommissie A D V I E S AAN GEDEPUTEERDE STATEN naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Gemeente Zijpe te Schagerbrug (bezwaarde) en B. Schuijt te Sint Maartensbrug

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AU2986

ECLI:NL:RVS:2005:AU2986 ECLI:NL:RVS:2005:AU2986 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-09-2005 Datum publicatie 21-09-2005 Zaaknummer 200502262/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Posmolenbank Voorstel windmolenpark op de Posbank Haalbaarheidstudie windenergie in Gelderland

Posmolenbank Voorstel windmolenpark op de Posbank Haalbaarheidstudie windenergie in Gelderland Posmolenbank Voorstel windmolenpark op de Posbank Haalbaarheidstudie windenergie in Gelderland Een initiatief van Hoordewindwaait BV i.o, onderdeel van Aktiegroep "Hoordewindwaait", als producent in de

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Gelet op: Artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op: Artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht; Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering November 2014 Nummer 6750 Onderwerp Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 3 juni 2010 Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5301

ECLI:NL:RBGEL:2015:5301 ECLI:NL:RBGEL:2015:5301 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 18082015 Datum publicatie 19082015 Zaaknummer AWB 14 _ 7236 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht Bodemzaak

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 36/2013 Datum : 8 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2012 Aanleiding Vraag tijdens

Nadere informatie

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van den Hoogenbouw b.v. voor het project:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7839

ECLI:NL:RBGEL:2015:7839 ECLI:NL:RBGEL:2015:7839 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-12-2015 Datum publicatie 18-12-2015 Zaaknummer AWB - 15 _ 2135 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie