AGENDA : OPENBARE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA : OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 26 OKTOBER 2004 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE Politiezone Aalst Goedkeuring protocol bestaffing Arrondissementeel Informatie Kruispunt (A.I.K.). (16690) Alle politiezones van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde leveren, in het kader van de bestaffing van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt, een bepaald percentage (1,12 %) aan full time equivalenten. Gezien deze verplichting in hoofde van de Lokale Politie Aalst een impact heeft op de personeelsformatie en de financiële middelen van de Lokale Politie, behoort het tot de bevoegdheden van de raad om zich hierover bindend uit te spreken.

2 2. Politiezone Aalst Kennisname van de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan. (16692) De raad neemt kennis van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Aalst door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De nota betreffende de goedkeuring door beide ministers werd overgemaakt aan de burgemeester in de maand september. Het zonaal veiligheidsplan wordt uitgevoerd in 2005 tot 2008 en zal ter kennis gebracht worden van de inwoners van Aalst. 3. Politiezone Aalst Dienst Openbare Werken. Aankoop van meubilair. Volgnummer PZ2-3/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16647) De politie stelt voor over te gaan tot aankoop van nieuw meubilair voor deelcommissariaten Hofstade en Meldert en voor de diensten facilitair management, directiesecretariaat, zonechef en bureel kantschriften ,50 EUR btw exclusief ,18 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Onderhandelingsprocedure artikel17 2,1 f STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 4. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Fingem. Statutenwijziging. Goedkeuring. (16798) De statutenwijziging betreft de aanpassing van opdrachthoudende vereniging in dienstverlenende vereniging op basis van een schorsingsbesluit van de Vlaamse regering.

3 5. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Fingem. Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de algemene vergadering. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers. (16653) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad, telkens wanneer de algemene vergadering van een intercommunale doorgaat, zijn vertegenwoordigers in deze algemene vergadering te benoemen. De algemene vergadering wordt geagendeerd op woensdag 15 december 2004 om uur in salons Carlton Zonnestraat 32 te Aalst. De agenda omvat volgende punten: 1. Statutenwijziging 2. Goedkeuring van de begroting Bespreking, in toepassing van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar Statutaire benoemingen Algemene Administratie 6. Kerkfabrieken. Begrotingswijzigingen 2004/1 en 2004/2. Advies. (16818) Begrotingswijzigingen 2004/1 van: - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Herdersem-Aalst; - Heilig Hart te Aalst; - Sint-Antonius van Padua te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Erembodegem-Aalst; - Sint Martinus te Moorsel-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Nieuwerkerken-Aalst; - Sint-Martinus te Gijzegem-Aalst; - Protestantse Kerk te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst; - Sint-Anna te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Hofstade-Aalst; - Sint-Martinus te Aalst; - Sint-Jozef te Erembodegem-Aalst. Begrotingswijziging 2004/2 van: - Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst Voorstel: gunstig advies zoals voorgesteld in het als bijlage gevoegd advies van de werkgroep Kerkfabrieken. 7. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Hofstade-Aalst. van ,- EUR. Waarborg. (16892) De Kerkfabriek vraagt de waarborg voor een lening van 5 jaar bij Dexia-bank ter betaling van het eigen aandeel van de kosten (10 %) voor het vernieuwen van de centrale verwarming van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart kerk te Hofstade-Aalst.

4 Financiële Dienst - Boekhouding 8. Stadsbegroting Begrotingswijziging nr. 1 - buitengewone dienst. (16592) Ontwerp als bijlage. 9. Stadsbegroting Begrotingswijziging nr. 2 - gewone dienst. (16593) Ontwerp als bijlage. Juridische Zaken 10. Interlokale Vereniging "Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen". Oprichtingsovereenkomst. Goedkeuring. (16753) Tussen de gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; De interlokale vereniging draagt de naam Regiosportdienst Zuid-Oostvlaanderen. De Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen heeft als doelstelling het sportbeleid van de participanten op mekaar af te stemmen en te stimuleren. 11. Interlokale Vereniging "Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen". Benoemen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in het beheerscomité. (16756) De stad dient een vertegenwoordiger alsook een plaatsvervanger te hebben in het beheerscomité van de interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen. 12. vzw Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. Statutenwijziging. Goedkeuring. (16912) Het voorstel van statutenwijziging zal ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgesteld worden tijdens een buitengewone zitting op 29 oktober In toepassing van artikel 9 van de wet van 22 december 1986 en van artikel 37 van de statuten dient over deze wijzigingen in de gemeenteraad te worden beraadslaagd en beslist. Personeel - Administratie 13. Begeven en vacant verklaren van 1 betrekking van stadssecretaris. (16925) Aan de heer Roger Schampheleer, stadssecretaris, werd met ingang van 1 mei 2005 ontslag verleend ten einde zijn rechten op pensioen te kunnen laten gelden. De benoeming van een nieuwe stadssecretaris dient te gebeuren binnen zes maanden na het openvallen van de betrekking. De gemeenteraad beslist of deze graad bij wijze van aanwerving of bevordering begeven en vacant verklaard wordt.

5 Bevolking 14. Geven van namen aan straten in een nieuwe verkaveling te 9300 Aalst: een straat uitlopend op de Ouden Dendermondse steenweg en een straat uitlopend op de Binnenstraat. (16762) De gemeenteraadscommissie "Burgerlijke stand, Registratie Bevolking, Senioren en Volksgezondheid" stelt de benaming "Pieter De Bruynestraat" voor, voor de straat uitlopend op de Ouden Dendermondse steenweg en "Klaverstraat" voor de straat uitlopend op de Binnenstraat. Bibliotheek 15. Bibliotheek Bibart. Aanstellen beheerder en plaatsvervangend beheerder als vertegenwoordiging in het beheerscomité. (16646) Volgens de statuten van de interlokale vereniging BibArt dienen een beheerder en een plaatsvervangend beheerder aangesteld te worden als vertegenwoordiging in het beheerscomité. Patrimonium en Huisvesting 16. Schoolstraat te Nieuwerkerken-Aalst. Verhuring gebouw ex-kaatsclub aan de vzw Eendracht Nieuwerkerken. (16698) Identificatiegegevens Ligging: Schoolstraat te Nieuwerkerken-Aalst sectie B nummer 126/b Oppervlakte: 286 m² Periode: 9 jaar Schatting huurwaarde grond : 25,-EUR/maand of 300 EUR/jaar Voor Aalsterse verenigingen wordt het principe gehanteerd om als huurwaarde de helft van de geschatte huurwaarde aan te rekenen. Voorstel huurprijs: 150,- EUR/jaar (te indexeren) Motivatie Het perceel grond werd per 1 januari 1994 voor 9 jaar verhuurd aan de kaatsclub Nieuwerkerken. Deze club bouwde op het terrein een clublokaal. Het contract verviel op 31 december Intussen was de kaatsclub ontbonden. De voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken, die de aanpalende stadsgronden huurt, wenst dit gebouw door de jeugdspelers van de club te laten gebruiken (kleedkamers). De club is bereid alle herstellingswerken die aan het gebouw nodig zijn op zich te nemen. Ook de onroerende voorheffing zal door de huurder betaald worden.

6 Openbare Werken 17. Dienst Openbare Werken. Dienst Informatica. Vervanging kabelkast op gelijkvloers cultuurcentrum De Werf. Volgnummer 5-1/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16819) Ter beveiliging van de informatica-infrastructuur, voorstel bij uitval van het netwerk op de dienst Informatica, het cultuurcentrum als alternatieve spil van de netwerkinfrastructuur te voorzien. Deze maatregel vereist de aankoop van een grotere kabelkast dan huidige om alle apparaten bij uitval te kunnen inbouwen ,57 EUR btw exclusief 2 388,02 EUR btw inclusief Artikel 104/ Dienst Openbare Werken. Dienst Registratie Bevolking. Aankoop van 10 kaartlezers voor elektronische identiteitskaarten. Volgnummer 200/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16665) De 9 loketten worden uitgerust met een dubbele kaartlezer (personeel bezoeker). 8 kaartlezers worden gratis geleverd door FOD Binnenlandse Zaken ,60 EUR btw exclusief 3 037,83 EUR btw inclusief Artikel 104/ Eigen middelen 19. Dienst Openbare Werken. Dienst Registratie Bevolking. Leveren en plaatsen van 2 bijkomende kasregisters. Volgnummer 201/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16678) Met het oog op het inrichten van 2 bijkomende (zit)loketten voor senioren en mindervaliden en in functie uitreiking elektronische identiteitskaarten, voorstel over te gaan tot leveren en plaatsen van 2 kasregisters ,- EUR btw exclusief ,58 EUR btw inclusief Artikel 104/ Onderhandelingsprocedure artikel 17 2,1 f

7 20. Dienst Openbare Werken. Dienstvoertuigen college. Aankoop van een GPS-navigatiesysteem. Volgnummer 202/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16803) Een routeplanner via GPS in de 2 dienstauto s kan vlotte verplaatsingen buiten de stad verzekeren. Krediet 1 652,89 EUR btw exclusief 2 000,- EUR btw inclusief Artikel 104/ Eigen middelen 21. Dienst Openbare Werken. Dienst Verzending. Aankoop van een nieuwe basismodule voor frankeermachine. Volgnummer 203/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16614) Voorstel tot het vervangen van de onherstelbare basismodule met behoud van de bestaande meter ,- EUR btw exclusief 2 957,24 EUR btw inclusief Artikel 104/ Eigen middelen / 22. Dienst Openbare Werken. Uitvoeren van aanpassingswerken aan binnenen buitenschrijnwerken van stadsgebouwen. Bestek 15-6/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16716) Voorgelegd ontwerp omvat het uitvoeren van schrijnwerken aan verschillende stadsgebouwen: - buitenschrijnwerken: * evacuatiedeuren: kinderdagverblijf Oogappel en sportcentrum Osbroek - binnenschrijnwerken: * brandwerende deuren: kinderdagverblijf Oogappel, stedelijke basisschool Binnenstraat, administratief gebouw neogotiek, cultuurcentrum De Werf, kinderdagverblijf Duimelot * evacuatiedeuren: sportcentrum Osbroek. Deze aanpassingen zijn vereist in functie verslagen Brandweer en dienst Preventie ,- EUR btw exclusief ,50 EUR btw inclusief Artikel 124/724-60

8 23. Dienst Openbare Werken. Polyvalente zaal Nieuwerkerken-Aalst. Aankoop van een koelkast. Volgnummer 204/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16718) Ter vervanging van huidig toestel. 430,14 EUR btw exclusief 520,47 EUR btw inclusief Artikel 124/ Eigen middelen 24. Dienst Openbare Werken. Drukkerij en Boekbinderij. Aankoop van een densitometer en rugomplak-apparaat. Volgnummer /04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16824) Noodzakelijke vervanging van een bij het drukken onmisbaar meettoestel en een toestel voor het omplakken van brochures van verschillende diktes wat nu volledig handmatig gebeurt. Krediet 3 991,74 EUR btw exclusief 4 830,- EUR btw inclusief Artikel 134/ Eigen middelen 25. Dienst Openbare Werken. Werkhuizen - dienst Uitvoering (sectie Groen en sectie Wegen). Aankoop van klein materieel en gereedschap. Bestek /04 (5 percelen). Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16673) Voorstel over te gaan tot aankoop van: materiaalwagentjes voor kuispersoneel, 2 bordestrappen, 2 grasmaaiers, 4 bladblazers, 2 kettingzagen en bosmaaier, 1 fietspadstrooier. Krediet ,49 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 137/744-51, 421/744-51, 766/ en eigen middelen

9 26. Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering. Aankoop van hout en houtachtige platen. Bestek 28/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16618) Met het oog op het uitvoeren van de dienstopdrachten dienen het nodige hout en houtachtige materialen aangekocht. Aan de leveranciers wordt gevraagd eveneens in vrije variant prijs op te geven voor FSC-gecertificeerd hout. Krediet ,55 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 137/ Onderhandelingsprocedure artikel 17 2,1 a 27. Dienst Openbare Werken. Aankoop van bevestigingsmaterialen, slijp- en snijmaterialen, lasmaterialen voor uitvoering van werken in eigen beheer. Bestek 30/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16620) Bestek omvat aankoop van nagels, schroeven, pluggen, las- en snijmateriaal, boren, kettingen, zwenkwielen, opbouwdeurdrangen voor het uitvoeren van werken in eigen beheer. Krediet 7 438,02 EUR btw exclusief 9 000,- EUR btw inclusief Artikel 137/ Dienst Openbare Werken. Werkhuizen. Aankoop van stortklare beton en gebruiksklare mortel. Bestek 31/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16622) Voorstel over te gaan op afroep volgens noodwendigheid van: - stortklare beton (sterkteklasse C30/37 en C20/25) - gebruiksklare mortel volgens omschrijving, inbegrepen huur mortelbak 300 liter. Krediet 6 611,57 EUR btw exclusief 8 000,- EUR btw inclusief Artikel 137/749-98

10 29. Dienst Openbare Werken. Tijdelijke aansluitingen voor manifestaties en aansluitingen van foren. Aankoop van aansluitkasten elektriciteit. Volgnummer 74/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16806) De vrijmaking van de energiemarkt had eveneens gevolgen op het vlak van de (tijdelijke) aansluitingen. Op basis raadsbesluit van 21 oktober 2003 gebeurde op 3 november 2003 een kredietvastlegging van ,22 EUR btw inbegrepen voor 38 verdeelkasten. Er wordt voorgesteld heden, bijzonderlijk in het kader van het komend carnaval, nog 4 verdeelkasten aan te kopen ,- EUR btw exclusief ,88 EUR btw inclusief Artikel 426/ Onderhandelingsprocedure artikel17 2,1 f 30. Dienst Openbare Werken. Stedelijke onderwijsinrichting, Vrijheidsstraat te Aalst. Aanpassen van de afwasruimte. Volgnummer 211/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16662) Het is dringend noodzakelijk over te gaan tot het leveren en plaatsen van een spoeltafel en inox kasten ,- EUR btw exclusief 2 135,65 EUR btw inclusief Artikel 722/ Eigen middelen 31. Dienst Openbare Werken. Stedelijke onderwijsinrichtingen. Vernieuwen van keukenmaterieel. Volgnummer 82bis/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16743) De gemeenteraad keurde in zitting van 27 april 2004 de aankoop van keukenmateriaal goed voor het voorzien krediet van 5 000,- EUR. Het krediet werd aangewend voor aankoop van diepvrieskast, koelkast, koffiezet en bestek. Gelet op de noodwendigheid werd bij begrotingswijziging een aanvullend krediet voorzien voor aankoop van bijkomende materialen. Krediet 9 917,36 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 722/ lening

11 32. Dienst Openbare Werken. Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 te Aalst. Vernieuwen van de verlichting in de foyer. Volgnummer 98/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16810) Het is aangewezen mede in het kader van geplande schilderwerken volgens bestek 95/04 (gemeenteraad 29 juni 2004) een meer aangepaste verlichting in de foyer te voorzien. Krediet ,19 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 76202/ Dienst Openbare Werken. Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 te Aalst. Bijplaatsen van pulsieroosters plafond foyer en aangepaste ventilatie in hoogspanningscabine. Volgnummer /04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16812) Uitvoeren van vermelde werken komt de werking van de installaties ten goede. Krediet ,- EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 76202/ Dienst Openbare Werken. Sporthal Faluintjes te Moorsel-Aalst. Vervangen van verwarmingsbuizen kring radiatoren door stalen leidingen in opbouw. Volgnummer 215/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16655) Het is noodzakelijk over te gaan tot het vernieuwen van de leidingen van de 17 radiatoren ,30 EUR btw exclusief ,86 EUR btw inclusief Artikel 76401/723-60

12 35. Dienst Openbare Werken. Sporthal Denderdal, Kortestraat te Erembodegem-Aalst. Aankoop van sportmaterieel. Volgnummer 116/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16669) Voorstel Sportdienst over te gaan tot aankoop van valmat (3 x 2 x 0,30 m), lange mat (10 m), 4 turnmatten, 2 open-eind minitrampoline, springplank, hartslagmeter ,30 EUR btw exclusief 4 819,79 EUR btw inclusief Artikel 76401/ Eigen middelen 36. Dienst Openbare Werken. Stedelijk Trefcentrum en Bibliotheek. Aankoop van ergonomische bureaustoelen. Volgnummer /04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16644) Voorstel over te gaan tot aankoop van ergonomische bureaustoelen ten behoeve van: - Bibliotheek: personeel administratie, bibliotheek en catalografie 14 stuks - Stedelijk Trefcentrum: 2 stuks. Stoelen analoog met deze aangekocht via algemene offerteaanvraag voor dossier 6-1/04 (perceel 4) ,32 EUR btw exclusief 7 279,75 EUR btw inclusief Artikel 76403/ en 767/ Eigen middelen 37. Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie. Renovatie van de vloer voormalig douane-entrepot.bestek 121-2/04. Besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 25 mei Intrekking. (16728) De gemeenteraad keurde het voorstel goed om op de bestaande vloer een parkingverf aan te brengen. De vloer zelf zou via stutting in kelder en kruipkelder worden versterkt. De dienst Uitvoering stelt na verder onderzoek voor de vloer van bovenuit te versterken om aldus de kelder volledig beschikbaar te houden (zie volgende punten). Het besluit van de raad van 25 mei 2004 dient derhalve ingetrokken.

13 38. Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie in voormalig douane-entrepot. Leveren en plaatsen van een industriële vloer. Bestek 121-3/04. Fase 1.Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16732) Voorstel over te gaan tot het plaatsen van een vloeistofdichte gepolijste monolitische bedrijfsvloer van ± 177 m² (1 fase). De 2 fase van de vloerversterking dient uitgesteld tot ,25 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 766/ Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie in voormalig douane-entrepot. Leveren van hout, houtachtige platen, bevestigingsmaterieel en isolatie. Bestek 121-4/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16734) Ter afwerking van 2 compartimenten waarvoor nieuwe bevloering is voorzien, dient het nodige materiaal aangekocht ,68 EUR btw exclusief 6 000,- EUR btw inclusief Artikel 766/ Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie in voormalig douane-entrepot. Leveren en plaatsen van 2 gasluchtverhitters en 2 recirculatie-ventilatoren met toebehoren. Bestek 121-5/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16738) In functie van gebruik dienen de nodige verwarmingstoestellen geplaatst ,90 EUR btw exclusief 6 500,- EUR btw inclusief Artikel 766/ lening Onderhandelingsprocedure artikel17 2,1 a

14 41. Dienst Openbare Werken.Uitvoeren van rioolrenovatie in IJzerenwegstraat te Erembodegem-Aalst en Hekkestraat te Hofstade-Aalst. Bestek 178-2/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16829) Onderzoeken met tv-camera wezen uit dat het dringend noodzakelijk is over te gaan tot het vernieuwen van de riolering. Renovatie door lining met ter plaatse uitgeharde buis wordt voorgesteld ,- EUR btw exclusief ,15 EUR btw inclusief Artikel 877/ Openbare aanbesteding 2C1 42. Dienst Openbare Werken. Huur van digitale fotokopiemachines met inbegrip van een all-in onderhoudscontract. Bestek GD49/03. Uitbreiding van de opdracht stedelijk onderwijs en kinderdagverblijf Oogappel. Goedkeuring. (16299) Agendapunt 31 verdaagd in zitting van 7 september Op basis raadsbesluit van 27 mei 2003, na algemene offerteaanvraag op 31 juli 2003, werd opdracht gegund in college van 8 september 2003 (basiscontract) en 29 september 2003 (opties) voor een duurtijd van 60 maand. In zitting van 28 juni 2004 stelt het college voor het contract uit te breiden tot 8 onderwijsinrichtingen en kinderkrib Oogappel. Gezien uitbreiding van de 9 nieuwe toestellen meer dan 10% bedraagt ten overstaan van oorspronkelijk gunningsbedrag van lopend dossier, is overeenkomstig artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet, de goedkeuring van de raad vereist. De huurperiode is gelijklopend met hoofdcontract. 3 scholen (Vrijheidsstraat Herdersem Academie Beeldende Kunsten) beschikken nog over een degelijk toestel, al dan niet met een nog lopend huurcontract. Voor betaling huur/onderhoud wordt voorgesteld dat de stad deze betaalt in plaats van Vriendenkring, oudercomité zoals tot dusver het geval.

15 Vragen en Voorstellen van Raadsleden 43. Gesubsidieerde groendaken, binnenkort ook in Aalst? Vraag raadslid Lucette Callebaut. (16601) Groendaken zijn in Vlaanderen eindelijk aan een opmars bezig. In feite gaat het louter om een inhaalbeweging. In Nederland, Zwitserland, Duitsland worden al decennia lang groendaken massaal aangelegd. In Düsseldorf is de aanleg van een groendak zelfs verplicht bij particulieren, dit bij nieuwbouw van een plat dak. In verschillende Duitse deelstaten zijn openbare gebouwen en bedrijven verplicht voor een groendak te kiezen. In Vlaanderen wordt die verplichting niet opgelegd. Noot: de stad Aalst zal binnenkort zelf de trotse bouwheer zijn van een buurtcentrum, mét groendak. Een groendak biedt nogal wat voordelen. Het oogt bijzonder mooi, zorgt voor drastisch minder regenwater in de rioleringen, verlengt de levensduur van een plat dak met tientallen jaren. Vooral het verminderen van het regenwater is voor de Vlaamse Gemeenschap de hoofdreden om de aanleg van groendaken te subsidiëren. Minder regenwater betekent immers minder kosten voor waterzuivering. De subsidie bedraagt 25,- EUR/m², als steuntje bij de aanleg van een groendak, gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Maar: dit kan enkel in geïnteresseerde gemeenten. In anderhalf jaar steeg het aantal gemeenten met een subsidiereglement van 4 naar 26 gemeenten (o.a. Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Hasselt, Kortrijk doen al mee). De aanleg van een groendak komt op 40,- à 60,- EUR per m², voor doe-het-zelvers bedraagt de kost 30,- à 50,- EUR per m². In beide gevallen heeft de initiatiefnemer recht op subsidie. Vraag: - Is de stad Aalst bereid om deel uit te maken van de lijst geïnteresseerde gemeenten om de aanleg van groendaken te stimuleren? 44. Gezinshereniging. Vraag raadslid Karim Van Overmeire. (16603) Gezinshereniging, één van de meest gebruikte kanalen om de immigratiestop van 1974 te omzeilen. De gemeenten kregen vorig jaar zo n aanvragen. Via consulaten en ambassades kwamen er daar nog eens bij. Zelfs Mieke Vogels (Groen!) verklaarde: We zien ( ) dat veel allochtonen hun oude en zieke ouders naar hier halen. Enkele maanden later staan die mensen dan op de stoep van het OCMW. Is dat de geest van de wet? Neen, ik begrijp die mensen wel hoor. Maar ons sociaal systeem kan dat niet dragen. En verder: Ze zeggen inderdaad dat ze hun ouders bij zich zullen nemen, maar na zes maanden staan ze aan de deur van het OCMW met de mededeling dat het niet meer klikt en dat de ouders steun en onderdak nodig hebben. Bij de dienst Vreemdelingenzaken noemt men België zelfs het mekka van de gezinshereniging. Vragen: - In welke mate manifesteert dit fenomeen zich in Aalst? - Beschikt men over cijfers? - Wat is de budgettaire weerslag? - Hoe reageert men op dit fenomeen?

16 45. Hoe zit dat nu met de LAC? Vraag raadslid Lucette Callebaut. (16609) De liberalisering van de energiemarkt heeft niet echt gezorgd voor spectaculaire omwentelingen in het landschap: niet op het vlak van goedkopere energie voor de consument, noch op het vlak van wie de energie levert. De meeste verbruikers zijn immers gewoon bij hun vertrouwde leverancier blijven hangen, andere hebben toch de sprong gewaagd om hun energie elders aan te kopen. Net als vóór de vrijmaking van de energiemarkt zijn er mensen die het (blijvend) moeilijk hebben met het betalen van de vaak zware energiefacturen. Bij achterstallige betalingen dragen de diverse elektriciteitsleveranciers wanbetalers over aan de distributienetbeheerder. De werking van de LAC werd herbekeken en uitgebreid met een ambtenaar van de netbeheerder. De nieuwe LAC werd opnieuw geïnstalleerd. Vragen: - Hoe werkt de nieuwe LAC? - Kan u mij een overzicht geven van de acties die ondernomen zijn sinds de opstart van de vernieuwde werking van de LAC? - Zijn er nog plannen voor de toekomst? 46. Toenemende vestiging van Afrikanen in Aalst. Vraag raadslid Eddy Schollaert. (16611) Veel Aalstenaars verbazen zich over de opvallende toename van Zwart-Afrikanen in Aalst. Vragen: - Beschikt het stadsbestuur over cijfers? - Hoe valt deze toename te verklaren? - Gaat het om asielzoekers? - Is er een wijziging in de politiek van huisvesting van asielzoekers? - Of zijn hier andere mechanismen aan het werk? 47. Elektronisch meldpunt voor gestolen, verloren en gevonden goederen. Vraag raadslid Steve Herman. (16918) De politie van de gemeente Zomergem (politiezone LoWaZoNe) heeft sinds kort een elektronisch meldpunt voor gestolen, verloren en gevonden voorwerpen. Oa. verloren of gestolen fietsen die teruggevonden zijn, worden met hun foto op een hiervoor ontworpen webstek geplaatst. Burgers die het slachtoffer zijn geworden van diefstal of gewoon een voorwerp zijn verloren kunnen dagelijks op vrij eenvoudige manier nagaan of hun goederen reeds zijn teruggevonden. Daar het over een goed en goedkoop initiatief gaat, is dit eveneens voor de politiezone Aalst te overwegen! Is het bestuur bereid voor dit project een inspanning te leveren? Goedkeuring van de Notulen 48. Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 september Goedkeuring. (16557)

17 BESLOTEN VERGADERING STADSADMINISTRATIE Juridische Zaken 49. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het instellen van hoger beroep tegen een vonnis van de Politierechtbank te Aalst. (16675) Door de Politierechtbank te Aalst werd op 2 september 2004 de vordering van tegenpartij tot veroordeling van de stad Aalst tot betaling van een provisioneel bedrag van 250,00 EUR en tot de aanstelling van een geneesheer-deskundige ontvankelijk en gegrond verklaard. Tegenpartij kwam met zijn fiets ten val op een fietspad te Baardegem en wijt de val aan de toestand van het wegdek. De Politierechter te Aalst stelt dat het fietspad op de plaats van de feiten duidelijk behept was met een gebrek dat het onveilig maakte voor een normaal voorzichtig fietser en dat de stad Aalst bijgevolg, zowel op grond van artikel1384 BW als op grond van artikel 1382 BW en artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet aansprakelijk is voor de schade van tegenpartij. Zowel onze raadsman als onze verzekeraar Ethias, kunnen zich niet vinden in deze uitspraak en zijn van mening dat er beroep dient te worden aangetekend. Het is derhalve aangewezen hoger beroep in te stellen. Teneinde hiertoe het nodige te kunnen doen, dient machtiging te worden verleend aan het college van burgemeester en schepenen. 50. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het instellen van de rechtsvordering in betaling van 2 127,97 EUR onbetaalde kosten voor de herstelling van schade aan boordstenen en grasperk te Aalst, kruispunt Reinaertdreef - Oude Gentbaan. (16682) Van onze verzekeringsmaatschappij Ethias mochten wij een schrijven ontvangen waaruit blijkt dat tegenpartij weigert de schade te betalen. Aangezien een minnelijke schikking niet haalbaar is, ziet Ethias zich genoodzaakt een rechtsvordering in te stellen. Er is een bedrag verschuldigd van 2 127,97 EUR. Onderwijs 51. Basisonderwijs. Ontslag van een directeur. (16721) Een vastbenoemd directeur basisonderwijs verzoekt om ontslag vanaf 1 november 2004 met het oog op pensionering. 52. Basisonderwijs. Affectatie van vastbenoemde personeelsleden. (16724) Ingevolge de toepassing van de lestijdenpakketten voor het schooljaar 2004/2005 dienden een aantal affectaties van vastbenoemde personeelsleden te worden doorgevoerd.

18 53. Basisonderwijs. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen van een leerkracht. (16746) Een vast onderwijzer verzoekt om terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met ingang van 1 september Basisonderwijs. Bekrachtigen van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen houdende aanstelling tijdelijke leerkrachten. (16749) Het betreft de tijdelijke aanstellingen voor het schooljaar 2004/ Academie voor Beeldende Kunsten, voltijds kunstonderwijs. Ontslag van een leraar. (16772) Een tijdelijk leraar lichamelijke opvoeding voor 2u/w verzoekt om ontslag vanaf 7 oktober Academie voor Beeldende Kunsten, vol- en deeltijds kunstonderwijs. Ontslag van een leraar. (16784) Een tijdelijk leraar beeldende vorming en algemene beeldende vorming verzoekt om ontslag met ingang van 20 september Goedkeuring van de Notulen 57. Notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 28 september Goedkeuring. (16554) namens het college van burgemeester en schepenen: i.o. Roger Schampheleer stadssecretaris Gracienne Van Nieuwenborgh wd. burgemeester

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie