AGENDA : OPENBARE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA : OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 26 OKTOBER 2004 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE Politiezone Aalst Goedkeuring protocol bestaffing Arrondissementeel Informatie Kruispunt (A.I.K.). (16690) Alle politiezones van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde leveren, in het kader van de bestaffing van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt, een bepaald percentage (1,12 %) aan full time equivalenten. Gezien deze verplichting in hoofde van de Lokale Politie Aalst een impact heeft op de personeelsformatie en de financiële middelen van de Lokale Politie, behoort het tot de bevoegdheden van de raad om zich hierover bindend uit te spreken.

2 2. Politiezone Aalst Kennisname van de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan. (16692) De raad neemt kennis van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Aalst door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De nota betreffende de goedkeuring door beide ministers werd overgemaakt aan de burgemeester in de maand september. Het zonaal veiligheidsplan wordt uitgevoerd in 2005 tot 2008 en zal ter kennis gebracht worden van de inwoners van Aalst. 3. Politiezone Aalst Dienst Openbare Werken. Aankoop van meubilair. Volgnummer PZ2-3/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16647) De politie stelt voor over te gaan tot aankoop van nieuw meubilair voor deelcommissariaten Hofstade en Meldert en voor de diensten facilitair management, directiesecretariaat, zonechef en bureel kantschriften ,50 EUR btw exclusief ,18 EUR btw inclusief Artikel 33000/ Onderhandelingsprocedure artikel17 2,1 f STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 4. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Fingem. Statutenwijziging. Goedkeuring. (16798) De statutenwijziging betreft de aanpassing van opdrachthoudende vereniging in dienstverlenende vereniging op basis van een schorsingsbesluit van de Vlaamse regering.

3 5. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Fingem. Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de algemene vergadering. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers. (16653) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad, telkens wanneer de algemene vergadering van een intercommunale doorgaat, zijn vertegenwoordigers in deze algemene vergadering te benoemen. De algemene vergadering wordt geagendeerd op woensdag 15 december 2004 om uur in salons Carlton Zonnestraat 32 te Aalst. De agenda omvat volgende punten: 1. Statutenwijziging 2. Goedkeuring van de begroting Bespreking, in toepassing van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar Statutaire benoemingen Algemene Administratie 6. Kerkfabrieken. Begrotingswijzigingen 2004/1 en 2004/2. Advies. (16818) Begrotingswijzigingen 2004/1 van: - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Herdersem-Aalst; - Heilig Hart te Aalst; - Sint-Antonius van Padua te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Erembodegem-Aalst; - Sint Martinus te Moorsel-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Nieuwerkerken-Aalst; - Sint-Martinus te Gijzegem-Aalst; - Protestantse Kerk te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst; - Sint-Anna te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Hofstade-Aalst; - Sint-Martinus te Aalst; - Sint-Jozef te Erembodegem-Aalst. Begrotingswijziging 2004/2 van: - Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst Voorstel: gunstig advies zoals voorgesteld in het als bijlage gevoegd advies van de werkgroep Kerkfabrieken. 7. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Hofstade-Aalst. van ,- EUR. Waarborg. (16892) De Kerkfabriek vraagt de waarborg voor een lening van 5 jaar bij Dexia-bank ter betaling van het eigen aandeel van de kosten (10 %) voor het vernieuwen van de centrale verwarming van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart kerk te Hofstade-Aalst.

4 Financiële Dienst - Boekhouding 8. Stadsbegroting Begrotingswijziging nr. 1 - buitengewone dienst. (16592) Ontwerp als bijlage. 9. Stadsbegroting Begrotingswijziging nr. 2 - gewone dienst. (16593) Ontwerp als bijlage. Juridische Zaken 10. Interlokale Vereniging "Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen". Oprichtingsovereenkomst. Goedkeuring. (16753) Tussen de gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; De interlokale vereniging draagt de naam Regiosportdienst Zuid-Oostvlaanderen. De Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen heeft als doelstelling het sportbeleid van de participanten op mekaar af te stemmen en te stimuleren. 11. Interlokale Vereniging "Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen". Benoemen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in het beheerscomité. (16756) De stad dient een vertegenwoordiger alsook een plaatsvervanger te hebben in het beheerscomité van de interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen. 12. vzw Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. Statutenwijziging. Goedkeuring. (16912) Het voorstel van statutenwijziging zal ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgesteld worden tijdens een buitengewone zitting op 29 oktober In toepassing van artikel 9 van de wet van 22 december 1986 en van artikel 37 van de statuten dient over deze wijzigingen in de gemeenteraad te worden beraadslaagd en beslist. Personeel - Administratie 13. Begeven en vacant verklaren van 1 betrekking van stadssecretaris. (16925) Aan de heer Roger Schampheleer, stadssecretaris, werd met ingang van 1 mei 2005 ontslag verleend ten einde zijn rechten op pensioen te kunnen laten gelden. De benoeming van een nieuwe stadssecretaris dient te gebeuren binnen zes maanden na het openvallen van de betrekking. De gemeenteraad beslist of deze graad bij wijze van aanwerving of bevordering begeven en vacant verklaard wordt.

5 Bevolking 14. Geven van namen aan straten in een nieuwe verkaveling te 9300 Aalst: een straat uitlopend op de Ouden Dendermondse steenweg en een straat uitlopend op de Binnenstraat. (16762) De gemeenteraadscommissie "Burgerlijke stand, Registratie Bevolking, Senioren en Volksgezondheid" stelt de benaming "Pieter De Bruynestraat" voor, voor de straat uitlopend op de Ouden Dendermondse steenweg en "Klaverstraat" voor de straat uitlopend op de Binnenstraat. Bibliotheek 15. Bibliotheek Bibart. Aanstellen beheerder en plaatsvervangend beheerder als vertegenwoordiging in het beheerscomité. (16646) Volgens de statuten van de interlokale vereniging BibArt dienen een beheerder en een plaatsvervangend beheerder aangesteld te worden als vertegenwoordiging in het beheerscomité. Patrimonium en Huisvesting 16. Schoolstraat te Nieuwerkerken-Aalst. Verhuring gebouw ex-kaatsclub aan de vzw Eendracht Nieuwerkerken. (16698) Identificatiegegevens Ligging: Schoolstraat te Nieuwerkerken-Aalst sectie B nummer 126/b Oppervlakte: 286 m² Periode: 9 jaar Schatting huurwaarde grond : 25,-EUR/maand of 300 EUR/jaar Voor Aalsterse verenigingen wordt het principe gehanteerd om als huurwaarde de helft van de geschatte huurwaarde aan te rekenen. Voorstel huurprijs: 150,- EUR/jaar (te indexeren) Motivatie Het perceel grond werd per 1 januari 1994 voor 9 jaar verhuurd aan de kaatsclub Nieuwerkerken. Deze club bouwde op het terrein een clublokaal. Het contract verviel op 31 december Intussen was de kaatsclub ontbonden. De voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken, die de aanpalende stadsgronden huurt, wenst dit gebouw door de jeugdspelers van de club te laten gebruiken (kleedkamers). De club is bereid alle herstellingswerken die aan het gebouw nodig zijn op zich te nemen. Ook de onroerende voorheffing zal door de huurder betaald worden.

6 Openbare Werken 17. Dienst Openbare Werken. Dienst Informatica. Vervanging kabelkast op gelijkvloers cultuurcentrum De Werf. Volgnummer 5-1/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16819) Ter beveiliging van de informatica-infrastructuur, voorstel bij uitval van het netwerk op de dienst Informatica, het cultuurcentrum als alternatieve spil van de netwerkinfrastructuur te voorzien. Deze maatregel vereist de aankoop van een grotere kabelkast dan huidige om alle apparaten bij uitval te kunnen inbouwen ,57 EUR btw exclusief 2 388,02 EUR btw inclusief Artikel 104/ Dienst Openbare Werken. Dienst Registratie Bevolking. Aankoop van 10 kaartlezers voor elektronische identiteitskaarten. Volgnummer 200/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16665) De 9 loketten worden uitgerust met een dubbele kaartlezer (personeel bezoeker). 8 kaartlezers worden gratis geleverd door FOD Binnenlandse Zaken ,60 EUR btw exclusief 3 037,83 EUR btw inclusief Artikel 104/ Eigen middelen 19. Dienst Openbare Werken. Dienst Registratie Bevolking. Leveren en plaatsen van 2 bijkomende kasregisters. Volgnummer 201/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16678) Met het oog op het inrichten van 2 bijkomende (zit)loketten voor senioren en mindervaliden en in functie uitreiking elektronische identiteitskaarten, voorstel over te gaan tot leveren en plaatsen van 2 kasregisters ,- EUR btw exclusief ,58 EUR btw inclusief Artikel 104/ Onderhandelingsprocedure artikel 17 2,1 f

7 20. Dienst Openbare Werken. Dienstvoertuigen college. Aankoop van een GPS-navigatiesysteem. Volgnummer 202/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16803) Een routeplanner via GPS in de 2 dienstauto s kan vlotte verplaatsingen buiten de stad verzekeren. Krediet 1 652,89 EUR btw exclusief 2 000,- EUR btw inclusief Artikel 104/ Eigen middelen 21. Dienst Openbare Werken. Dienst Verzending. Aankoop van een nieuwe basismodule voor frankeermachine. Volgnummer 203/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16614) Voorstel tot het vervangen van de onherstelbare basismodule met behoud van de bestaande meter ,- EUR btw exclusief 2 957,24 EUR btw inclusief Artikel 104/ Eigen middelen / 22. Dienst Openbare Werken. Uitvoeren van aanpassingswerken aan binnenen buitenschrijnwerken van stadsgebouwen. Bestek 15-6/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16716) Voorgelegd ontwerp omvat het uitvoeren van schrijnwerken aan verschillende stadsgebouwen: - buitenschrijnwerken: * evacuatiedeuren: kinderdagverblijf Oogappel en sportcentrum Osbroek - binnenschrijnwerken: * brandwerende deuren: kinderdagverblijf Oogappel, stedelijke basisschool Binnenstraat, administratief gebouw neogotiek, cultuurcentrum De Werf, kinderdagverblijf Duimelot * evacuatiedeuren: sportcentrum Osbroek. Deze aanpassingen zijn vereist in functie verslagen Brandweer en dienst Preventie ,- EUR btw exclusief ,50 EUR btw inclusief Artikel 124/724-60

8 23. Dienst Openbare Werken. Polyvalente zaal Nieuwerkerken-Aalst. Aankoop van een koelkast. Volgnummer 204/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16718) Ter vervanging van huidig toestel. 430,14 EUR btw exclusief 520,47 EUR btw inclusief Artikel 124/ Eigen middelen 24. Dienst Openbare Werken. Drukkerij en Boekbinderij. Aankoop van een densitometer en rugomplak-apparaat. Volgnummer /04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16824) Noodzakelijke vervanging van een bij het drukken onmisbaar meettoestel en een toestel voor het omplakken van brochures van verschillende diktes wat nu volledig handmatig gebeurt. Krediet 3 991,74 EUR btw exclusief 4 830,- EUR btw inclusief Artikel 134/ Eigen middelen 25. Dienst Openbare Werken. Werkhuizen - dienst Uitvoering (sectie Groen en sectie Wegen). Aankoop van klein materieel en gereedschap. Bestek /04 (5 percelen). Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16673) Voorstel over te gaan tot aankoop van: materiaalwagentjes voor kuispersoneel, 2 bordestrappen, 2 grasmaaiers, 4 bladblazers, 2 kettingzagen en bosmaaier, 1 fietspadstrooier. Krediet ,49 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 137/744-51, 421/744-51, 766/ en eigen middelen

9 26. Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering. Aankoop van hout en houtachtige platen. Bestek 28/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16618) Met het oog op het uitvoeren van de dienstopdrachten dienen het nodige hout en houtachtige materialen aangekocht. Aan de leveranciers wordt gevraagd eveneens in vrije variant prijs op te geven voor FSC-gecertificeerd hout. Krediet ,55 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 137/ Onderhandelingsprocedure artikel 17 2,1 a 27. Dienst Openbare Werken. Aankoop van bevestigingsmaterialen, slijp- en snijmaterialen, lasmaterialen voor uitvoering van werken in eigen beheer. Bestek 30/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16620) Bestek omvat aankoop van nagels, schroeven, pluggen, las- en snijmateriaal, boren, kettingen, zwenkwielen, opbouwdeurdrangen voor het uitvoeren van werken in eigen beheer. Krediet 7 438,02 EUR btw exclusief 9 000,- EUR btw inclusief Artikel 137/ Dienst Openbare Werken. Werkhuizen. Aankoop van stortklare beton en gebruiksklare mortel. Bestek 31/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16622) Voorstel over te gaan op afroep volgens noodwendigheid van: - stortklare beton (sterkteklasse C30/37 en C20/25) - gebruiksklare mortel volgens omschrijving, inbegrepen huur mortelbak 300 liter. Krediet 6 611,57 EUR btw exclusief 8 000,- EUR btw inclusief Artikel 137/749-98

10 29. Dienst Openbare Werken. Tijdelijke aansluitingen voor manifestaties en aansluitingen van foren. Aankoop van aansluitkasten elektriciteit. Volgnummer 74/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16806) De vrijmaking van de energiemarkt had eveneens gevolgen op het vlak van de (tijdelijke) aansluitingen. Op basis raadsbesluit van 21 oktober 2003 gebeurde op 3 november 2003 een kredietvastlegging van ,22 EUR btw inbegrepen voor 38 verdeelkasten. Er wordt voorgesteld heden, bijzonderlijk in het kader van het komend carnaval, nog 4 verdeelkasten aan te kopen ,- EUR btw exclusief ,88 EUR btw inclusief Artikel 426/ Onderhandelingsprocedure artikel17 2,1 f 30. Dienst Openbare Werken. Stedelijke onderwijsinrichting, Vrijheidsstraat te Aalst. Aanpassen van de afwasruimte. Volgnummer 211/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16662) Het is dringend noodzakelijk over te gaan tot het leveren en plaatsen van een spoeltafel en inox kasten ,- EUR btw exclusief 2 135,65 EUR btw inclusief Artikel 722/ Eigen middelen 31. Dienst Openbare Werken. Stedelijke onderwijsinrichtingen. Vernieuwen van keukenmaterieel. Volgnummer 82bis/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16743) De gemeenteraad keurde in zitting van 27 april 2004 de aankoop van keukenmateriaal goed voor het voorzien krediet van 5 000,- EUR. Het krediet werd aangewend voor aankoop van diepvrieskast, koelkast, koffiezet en bestek. Gelet op de noodwendigheid werd bij begrotingswijziging een aanvullend krediet voorzien voor aankoop van bijkomende materialen. Krediet 9 917,36 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 722/ lening

11 32. Dienst Openbare Werken. Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 te Aalst. Vernieuwen van de verlichting in de foyer. Volgnummer 98/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16810) Het is aangewezen mede in het kader van geplande schilderwerken volgens bestek 95/04 (gemeenteraad 29 juni 2004) een meer aangepaste verlichting in de foyer te voorzien. Krediet ,19 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 76202/ Dienst Openbare Werken. Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 te Aalst. Bijplaatsen van pulsieroosters plafond foyer en aangepaste ventilatie in hoogspanningscabine. Volgnummer /04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16812) Uitvoeren van vermelde werken komt de werking van de installaties ten goede. Krediet ,- EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 76202/ Dienst Openbare Werken. Sporthal Faluintjes te Moorsel-Aalst. Vervangen van verwarmingsbuizen kring radiatoren door stalen leidingen in opbouw. Volgnummer 215/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16655) Het is noodzakelijk over te gaan tot het vernieuwen van de leidingen van de 17 radiatoren ,30 EUR btw exclusief ,86 EUR btw inclusief Artikel 76401/723-60

12 35. Dienst Openbare Werken. Sporthal Denderdal, Kortestraat te Erembodegem-Aalst. Aankoop van sportmaterieel. Volgnummer 116/04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16669) Voorstel Sportdienst over te gaan tot aankoop van valmat (3 x 2 x 0,30 m), lange mat (10 m), 4 turnmatten, 2 open-eind minitrampoline, springplank, hartslagmeter ,30 EUR btw exclusief 4 819,79 EUR btw inclusief Artikel 76401/ Eigen middelen 36. Dienst Openbare Werken. Stedelijk Trefcentrum en Bibliotheek. Aankoop van ergonomische bureaustoelen. Volgnummer /04. Goedkeuren principe en wijze van gunnen. (16644) Voorstel over te gaan tot aankoop van ergonomische bureaustoelen ten behoeve van: - Bibliotheek: personeel administratie, bibliotheek en catalografie 14 stuks - Stedelijk Trefcentrum: 2 stuks. Stoelen analoog met deze aangekocht via algemene offerteaanvraag voor dossier 6-1/04 (perceel 4) ,32 EUR btw exclusief 7 279,75 EUR btw inclusief Artikel 76403/ en 767/ Eigen middelen 37. Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie. Renovatie van de vloer voormalig douane-entrepot.bestek 121-2/04. Besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 25 mei Intrekking. (16728) De gemeenteraad keurde het voorstel goed om op de bestaande vloer een parkingverf aan te brengen. De vloer zelf zou via stutting in kelder en kruipkelder worden versterkt. De dienst Uitvoering stelt na verder onderzoek voor de vloer van bovenuit te versterken om aldus de kelder volledig beschikbaar te houden (zie volgende punten). Het besluit van de raad van 25 mei 2004 dient derhalve ingetrokken.

13 38. Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie in voormalig douane-entrepot. Leveren en plaatsen van een industriële vloer. Bestek 121-3/04. Fase 1.Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16732) Voorstel over te gaan tot het plaatsen van een vloeistofdichte gepolijste monolitische bedrijfsvloer van ± 177 m² (1 fase). De 2 fase van de vloerversterking dient uitgesteld tot ,25 EUR btw exclusief ,- EUR btw inclusief Artikel 766/ Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie in voormalig douane-entrepot. Leveren van hout, houtachtige platen, bevestigingsmaterieel en isolatie. Bestek 121-4/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16734) Ter afwerking van 2 compartimenten waarvoor nieuwe bevloering is voorzien, dient het nodige materiaal aangekocht ,68 EUR btw exclusief 6 000,- EUR btw inclusief Artikel 766/ Dienst Openbare Werken. Dienst Uitvoering - sectie Groen. Herlocalisatie in voormalig douane-entrepot. Leveren en plaatsen van 2 gasluchtverhitters en 2 recirculatie-ventilatoren met toebehoren. Bestek 121-5/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16738) In functie van gebruik dienen de nodige verwarmingstoestellen geplaatst ,90 EUR btw exclusief 6 500,- EUR btw inclusief Artikel 766/ lening Onderhandelingsprocedure artikel17 2,1 a

14 41. Dienst Openbare Werken.Uitvoeren van rioolrenovatie in IJzerenwegstraat te Erembodegem-Aalst en Hekkestraat te Hofstade-Aalst. Bestek 178-2/04. Goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen. (16829) Onderzoeken met tv-camera wezen uit dat het dringend noodzakelijk is over te gaan tot het vernieuwen van de riolering. Renovatie door lining met ter plaatse uitgeharde buis wordt voorgesteld ,- EUR btw exclusief ,15 EUR btw inclusief Artikel 877/ Openbare aanbesteding 2C1 42. Dienst Openbare Werken. Huur van digitale fotokopiemachines met inbegrip van een all-in onderhoudscontract. Bestek GD49/03. Uitbreiding van de opdracht stedelijk onderwijs en kinderdagverblijf Oogappel. Goedkeuring. (16299) Agendapunt 31 verdaagd in zitting van 7 september Op basis raadsbesluit van 27 mei 2003, na algemene offerteaanvraag op 31 juli 2003, werd opdracht gegund in college van 8 september 2003 (basiscontract) en 29 september 2003 (opties) voor een duurtijd van 60 maand. In zitting van 28 juni 2004 stelt het college voor het contract uit te breiden tot 8 onderwijsinrichtingen en kinderkrib Oogappel. Gezien uitbreiding van de 9 nieuwe toestellen meer dan 10% bedraagt ten overstaan van oorspronkelijk gunningsbedrag van lopend dossier, is overeenkomstig artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet, de goedkeuring van de raad vereist. De huurperiode is gelijklopend met hoofdcontract. 3 scholen (Vrijheidsstraat Herdersem Academie Beeldende Kunsten) beschikken nog over een degelijk toestel, al dan niet met een nog lopend huurcontract. Voor betaling huur/onderhoud wordt voorgesteld dat de stad deze betaalt in plaats van Vriendenkring, oudercomité zoals tot dusver het geval.

15 Vragen en Voorstellen van Raadsleden 43. Gesubsidieerde groendaken, binnenkort ook in Aalst? Vraag raadslid Lucette Callebaut. (16601) Groendaken zijn in Vlaanderen eindelijk aan een opmars bezig. In feite gaat het louter om een inhaalbeweging. In Nederland, Zwitserland, Duitsland worden al decennia lang groendaken massaal aangelegd. In Düsseldorf is de aanleg van een groendak zelfs verplicht bij particulieren, dit bij nieuwbouw van een plat dak. In verschillende Duitse deelstaten zijn openbare gebouwen en bedrijven verplicht voor een groendak te kiezen. In Vlaanderen wordt die verplichting niet opgelegd. Noot: de stad Aalst zal binnenkort zelf de trotse bouwheer zijn van een buurtcentrum, mét groendak. Een groendak biedt nogal wat voordelen. Het oogt bijzonder mooi, zorgt voor drastisch minder regenwater in de rioleringen, verlengt de levensduur van een plat dak met tientallen jaren. Vooral het verminderen van het regenwater is voor de Vlaamse Gemeenschap de hoofdreden om de aanleg van groendaken te subsidiëren. Minder regenwater betekent immers minder kosten voor waterzuivering. De subsidie bedraagt 25,- EUR/m², als steuntje bij de aanleg van een groendak, gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Maar: dit kan enkel in geïnteresseerde gemeenten. In anderhalf jaar steeg het aantal gemeenten met een subsidiereglement van 4 naar 26 gemeenten (o.a. Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Hasselt, Kortrijk doen al mee). De aanleg van een groendak komt op 40,- à 60,- EUR per m², voor doe-het-zelvers bedraagt de kost 30,- à 50,- EUR per m². In beide gevallen heeft de initiatiefnemer recht op subsidie. Vraag: - Is de stad Aalst bereid om deel uit te maken van de lijst geïnteresseerde gemeenten om de aanleg van groendaken te stimuleren? 44. Gezinshereniging. Vraag raadslid Karim Van Overmeire. (16603) Gezinshereniging, één van de meest gebruikte kanalen om de immigratiestop van 1974 te omzeilen. De gemeenten kregen vorig jaar zo n aanvragen. Via consulaten en ambassades kwamen er daar nog eens bij. Zelfs Mieke Vogels (Groen!) verklaarde: We zien ( ) dat veel allochtonen hun oude en zieke ouders naar hier halen. Enkele maanden later staan die mensen dan op de stoep van het OCMW. Is dat de geest van de wet? Neen, ik begrijp die mensen wel hoor. Maar ons sociaal systeem kan dat niet dragen. En verder: Ze zeggen inderdaad dat ze hun ouders bij zich zullen nemen, maar na zes maanden staan ze aan de deur van het OCMW met de mededeling dat het niet meer klikt en dat de ouders steun en onderdak nodig hebben. Bij de dienst Vreemdelingenzaken noemt men België zelfs het mekka van de gezinshereniging. Vragen: - In welke mate manifesteert dit fenomeen zich in Aalst? - Beschikt men over cijfers? - Wat is de budgettaire weerslag? - Hoe reageert men op dit fenomeen?

16 45. Hoe zit dat nu met de LAC? Vraag raadslid Lucette Callebaut. (16609) De liberalisering van de energiemarkt heeft niet echt gezorgd voor spectaculaire omwentelingen in het landschap: niet op het vlak van goedkopere energie voor de consument, noch op het vlak van wie de energie levert. De meeste verbruikers zijn immers gewoon bij hun vertrouwde leverancier blijven hangen, andere hebben toch de sprong gewaagd om hun energie elders aan te kopen. Net als vóór de vrijmaking van de energiemarkt zijn er mensen die het (blijvend) moeilijk hebben met het betalen van de vaak zware energiefacturen. Bij achterstallige betalingen dragen de diverse elektriciteitsleveranciers wanbetalers over aan de distributienetbeheerder. De werking van de LAC werd herbekeken en uitgebreid met een ambtenaar van de netbeheerder. De nieuwe LAC werd opnieuw geïnstalleerd. Vragen: - Hoe werkt de nieuwe LAC? - Kan u mij een overzicht geven van de acties die ondernomen zijn sinds de opstart van de vernieuwde werking van de LAC? - Zijn er nog plannen voor de toekomst? 46. Toenemende vestiging van Afrikanen in Aalst. Vraag raadslid Eddy Schollaert. (16611) Veel Aalstenaars verbazen zich over de opvallende toename van Zwart-Afrikanen in Aalst. Vragen: - Beschikt het stadsbestuur over cijfers? - Hoe valt deze toename te verklaren? - Gaat het om asielzoekers? - Is er een wijziging in de politiek van huisvesting van asielzoekers? - Of zijn hier andere mechanismen aan het werk? 47. Elektronisch meldpunt voor gestolen, verloren en gevonden goederen. Vraag raadslid Steve Herman. (16918) De politie van de gemeente Zomergem (politiezone LoWaZoNe) heeft sinds kort een elektronisch meldpunt voor gestolen, verloren en gevonden voorwerpen. Oa. verloren of gestolen fietsen die teruggevonden zijn, worden met hun foto op een hiervoor ontworpen webstek geplaatst. Burgers die het slachtoffer zijn geworden van diefstal of gewoon een voorwerp zijn verloren kunnen dagelijks op vrij eenvoudige manier nagaan of hun goederen reeds zijn teruggevonden. Daar het over een goed en goedkoop initiatief gaat, is dit eveneens voor de politiezone Aalst te overwegen! Is het bestuur bereid voor dit project een inspanning te leveren? Goedkeuring van de Notulen 48. Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 september Goedkeuring. (16557)

17 BESLOTEN VERGADERING STADSADMINISTRATIE Juridische Zaken 49. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het instellen van hoger beroep tegen een vonnis van de Politierechtbank te Aalst. (16675) Door de Politierechtbank te Aalst werd op 2 september 2004 de vordering van tegenpartij tot veroordeling van de stad Aalst tot betaling van een provisioneel bedrag van 250,00 EUR en tot de aanstelling van een geneesheer-deskundige ontvankelijk en gegrond verklaard. Tegenpartij kwam met zijn fiets ten val op een fietspad te Baardegem en wijt de val aan de toestand van het wegdek. De Politierechter te Aalst stelt dat het fietspad op de plaats van de feiten duidelijk behept was met een gebrek dat het onveilig maakte voor een normaal voorzichtig fietser en dat de stad Aalst bijgevolg, zowel op grond van artikel1384 BW als op grond van artikel 1382 BW en artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet aansprakelijk is voor de schade van tegenpartij. Zowel onze raadsman als onze verzekeraar Ethias, kunnen zich niet vinden in deze uitspraak en zijn van mening dat er beroep dient te worden aangetekend. Het is derhalve aangewezen hoger beroep in te stellen. Teneinde hiertoe het nodige te kunnen doen, dient machtiging te worden verleend aan het college van burgemeester en schepenen. 50. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het instellen van de rechtsvordering in betaling van 2 127,97 EUR onbetaalde kosten voor de herstelling van schade aan boordstenen en grasperk te Aalst, kruispunt Reinaertdreef - Oude Gentbaan. (16682) Van onze verzekeringsmaatschappij Ethias mochten wij een schrijven ontvangen waaruit blijkt dat tegenpartij weigert de schade te betalen. Aangezien een minnelijke schikking niet haalbaar is, ziet Ethias zich genoodzaakt een rechtsvordering in te stellen. Er is een bedrag verschuldigd van 2 127,97 EUR. Onderwijs 51. Basisonderwijs. Ontslag van een directeur. (16721) Een vastbenoemd directeur basisonderwijs verzoekt om ontslag vanaf 1 november 2004 met het oog op pensionering. 52. Basisonderwijs. Affectatie van vastbenoemde personeelsleden. (16724) Ingevolge de toepassing van de lestijdenpakketten voor het schooljaar 2004/2005 dienden een aantal affectaties van vastbenoemde personeelsleden te worden doorgevoerd.

18 53. Basisonderwijs. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen van een leerkracht. (16746) Een vast onderwijzer verzoekt om terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met ingang van 1 september Basisonderwijs. Bekrachtigen van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen houdende aanstelling tijdelijke leerkrachten. (16749) Het betreft de tijdelijke aanstellingen voor het schooljaar 2004/ Academie voor Beeldende Kunsten, voltijds kunstonderwijs. Ontslag van een leraar. (16772) Een tijdelijk leraar lichamelijke opvoeding voor 2u/w verzoekt om ontslag vanaf 7 oktober Academie voor Beeldende Kunsten, vol- en deeltijds kunstonderwijs. Ontslag van een leraar. (16784) Een tijdelijk leraar beeldende vorming en algemene beeldende vorming verzoekt om ontslag met ingang van 20 september Goedkeuring van de Notulen 57. Notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 28 september Goedkeuring. (16554) namens het college van burgemeester en schepenen: i.o. Roger Schampheleer stadssecretaris Gracienne Van Nieuwenborgh wd. burgemeester

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Goedkeuring protocol bestaffing Arrondissementeel Informatie Kruispunt (A.I.K.).

OPENBARE VERGADERING. 1. Politiezone Aalst 5440. Goedkeuring protocol bestaffing Arrondissementeel Informatie Kruispunt (A.I.K.). POLITIEZONE AALST 5440 OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Goedkeuring protocol bestaffing Arrondissementeel Informatie Kruispunt (A.I.K.). (16690) Alle politiezones van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 29/2007/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail: algemeneadministratie@aalst.be

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING

AGENDA : OPENBARE VERGADERING Gemeenteraad: 9 Geachte heer/mevrouw, raadslid Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG DAG, 19 APRIL 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013 STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Stefaan BEIRENS Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Emanuël MONBALIU

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie