Lijst 5. Verkiezingsprogramma VVD Stein Aan de slag!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst 5. Verkiezingsprogramma VVD Stein 2014-2018. Aan de slag!"

Transcriptie

1 Lijst 5 Verkiezingsprogramma VVD Stein Aan de slag! 1

2 Voorwoord VVD Stein. Aan de slag! Op woensdag 19 maart 2014 is het aan u om te bepalen hoe de politiek in Stein er de komende vier jaar uit gaat zien. Door middel van dit verkiezingsprogramma laten we zien waar we voor staan en wat we de komende 4 jaren van plan zijn. Als VVD Stein hebben we de afgelopen raadsperiode hard aan de weg getimmerd. En zaken gerealiseerd door onze partij die ons na aan het hart lagen. Graag noem ik hier het vaststellen van het Damocles- en Victoriabeleid, het instellen van cameratoezicht, het oprichten van een AED netwerk, het instellen meldpunt overlast steenmarter, vorming reserve WMO fonds, invoering van de koopzondag, bevriezing van de hondenbelasting. de succesvolle verbouwing van het Maaslandcentrum en de voorspoedige bouw van het binnenbad bij mij in de portefeuille als wethouder. Zo maar een greep maar we zijn er nog lang niet! We zijn van mening dat de burger nog teveel betaalt, dat we ons moeten blijven focussen op een Stein waar het veilig en plezierig wonen, werken en recreëren is, waar we het verenigingsleven moeten koesteren en blijven stimuleren en waar zeker geen plaats is voor mensen die het niet zo nauw nemen met normen en waarden die in onze Steinse samenleving gelden. We zien te weinig blauw op straat, er is te weinig toezicht. Daar moet snel verandering in komen. Het nieuwe winkelhart moet er nu snel komen. Geen lelijke winkelstraat, maar een knus centrum met een sociale functie en een gevarieerd winkelaanbod. Er is nog zoveel te doen Geef ons uw steun op 19 maart a.s. U zult er geen spijt van krijgen. Peter Salden, lijsttrekker VVD Stein 2

3 Onze speerpunten: * Als burger niet meer betalen dan strikt nodig is * Kwalitatief goed basisonderwijs * Nú een knus overkapt winkelcentrum * Meer handhaving en toezicht * Een goed bereikbaar Stein; geen gaten in wegen en stoepen * Cameratoezicht: geen privacy voor de crimineel * Meer efficiency in het ambtenarenapparaat * Zorg op maat daar is onze burger pas bij gebaat * Stein nog meer uitbouwen op het gebied van recreatie, natuur en toerisme * Een goed veiligheidsbeleid tegen verloedering en overlast * Het blijven stimuleren van ons bruisend verenigingsleven * Wonen in Stein moet ook voor jongeren een kansrijke optie zijn 3

4 Inleiding Een optimistisch en ook een realistisch verkiezingsprogramma ligt voor u. Wij geloven namelijk in de kracht van Stein en haar inwoners. Stein heeft alle potentie en kracht om verder te ontwikkelen en kansen te pakken. Ons optimisme ontneemt ons echter niet het zicht op de taken die er in de nabij toekomst op ons afkomen. De gemeente krijgt in de komende jaren heel belangrijke taken erbij in de zorg naar haar burgers toe. Deze taken hebben een grote impact op de toch al vele taken die een gemeente heeft. Daarmee komt de gemeente wel dichter bij de burger en des te belangijker is het om de gemeente professioneel te blijven besturen. Wij zullen ons de komende jaren keihard er voor blijven inzetten dat de gemeente een slagvaardig maar ook een behulpzame en dienstbare gemeente blijft voor hen die het hard nodig hebben. Met de burgers, door de burgers en voor de burgers zal voor ons een van de uitgangspunten zijn voor de toekomst van onze gemeente. Samen oppakken waar het kan, in regie zijn waar het moet. Dat zal de rode draad zijn in onze uitgangspunten. Nog belangrijker dan ooit te voren zal zijn dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft. U betaalt het liefst zo weinig mogelijk belasting en u verwacht dat voor die belastingcenten zo veel mogelijk gedaan wordt en dat snappen wij. Een groot ambtelijk apparaat kost veel geld en is niet noodzakelijkerwijs effectief en efficiënt. We zullen blijven kijken wat minder kan en moet zonder dat de dienstverlening naar de burgers eronder lijdt. Dit kunnen we alleen doen als burgers meer zelf doen en de gemeentes waar mogelijk meer samenwerken. Ook dit zullen belangrijke punten zijn voor de VVD Stein in de komende jaren. Nogmaals.Aan de slag! 4

5 Samenwerking VVD Stein is grote voorstander van samenwerking op regionaal en provinciaal niveau. Samenwerking kan efficiënter zijn en leiden tot kostenbesparing. Echter samenwerking moet wel gebaseerd zijn op gelijkheid. De samenwerking met onze buurtgemeenten is enigszins onder druk komen te staan bij bepaalde projecten. Als VVD Stein vinden we dit jammer en we wensen dit de komende raadsperiode verbeterd te zien. Financiën en lokale lasten Stein heeft het de afgelopen 4 jaar prima gedaan. Elk boekingsjaar in de afgelopen raadsperiode werd positief afgesloten. De financiële positie is gezond te noemen maar zal de komende jaren onder druk komen te staan. VVD Stein is er alles aan gelegen om onze gemeente financieel gezond te houden. De Algemene Reserve dient te worden gekoesterd en alleen dan te worden ingezet als het niet anders kan en het financieel verantwoord is. Daarbij vinden wij het volgende belangrijk; Er vinden heldere tussentijdse rapportages plaats Een goed functionerende Rekenkamer is van groot belang Zo laag mogelijke lokale lasten en eerlijke verdeling over alle burgers Onroerendzaakbelasting alleen verhogen naar inflatiecorrectie Hondenbelasting uiteindelijk afschaffen of aanwenden voor toezicht in onze gemeente Toeristenbelasting daadwerkelijk bestemmen voor recreatie en toerisme Parkeren blijft gratis in onze gemeente. Communicatie VVD Stein hecht aan een optimale communicatie tussen de burger en de gemeente. Zowel het fysieke als het digitale loket dienen klantvriendelijk en laagdrempelig te zijn. Zeker nu de gemeente meer zorgtaken krijgt. Door de toenemende vraag zal dit veel vragen van de dienstverlening en VVD Stein wil dat de gemeente zich hier goed op voorbereid. Geen afschuiven van (zorg)vragen en zeker geen kastje naar de muur cultuur. Deregulering Iedereen begrijpt dat je regels nodig hebt in onze complexe samenleving. We hebben er echter op sommige gebieden nog teveel. Hierbij is vooral de uitvoering ervan, de bureaucratie, het probleem. 5

6 Teveel ogen kijken naar elk voorstel, er wordt vaak onnodig integraal gekeken naar elke vergunningsaanvraag en de eisen die we stellen zijn niet altijd redelijk. Bestuurders moeten beslissingen durven te nemen, daarbij hun gezond verstand gebruiken en zich niet verschuilen achter ambtenaren of procedures. Daar komt bij dat de klantvriendelijkheid bij het oplossen van conflicten te wensen overlaat. We moeten de komende jaren nog meer praktisch meewerken met mensen die iets willen bouwen, organiseren of ondernemen. Personeel en organisatie VVD Stein is voorstander van een daadkrachtig, flexibel en integer ambtelijk apparaat. VVD Stein zal voortdurend, en niet alleen wanneer er bezuinigd moet worden, de omvang van het ambtelijk apparaat kritisch bezien. Gelet op de omvangrijke decentralisatie van de participatiewet, de jeugdzorg en delen van de AWBZ, betekent dit dat er meer taken naar de gemeente zullen komen. Dit gaat natuurlijk gepaard met uitbreiding van personeel. Onze partij zal deze ontwikkeling positief kritisch volgen. Het project Dienstverlening Centraal moet de dienstverlening naar de burger optimaliseren. Echter de voortgang van dit project baart VVD Stein zorgen. VVD Stein wil dat dit project steviger wordt aangepakt. Dit ook in het kader van de transitie van het sociale domein naar de gemeente toe. Economie en werkgelegenheid Stein kent een rijk midden- en kleinbedrijf en dat moet vooral zo blijven. VVD Stein vindt dat het beleid dat de verschillende overheden voeren ten aanzien van het midden- en klein bedrijf goed op elkaar afgestemd moet worden in goed overleg met de gemeente. De realisering van het nieuwe winkelcentrum te Stein heeft in de afgelopen raadsperiode de allerhoogste prioriteit gehad. In de komende raadsperiode verwachten wij dat de realisatie succesvol afgerond zal worden. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Wij wensen een sfeervol overkapt winkelcentrum waar iedereen zich thuis voelt. Geen sfeerloze winkelstraat maar een winkelhart gestoeld op de stedenbouwkundige versie zoals deze nu voorligt. VVD Stein wil binnen de gemeente Stein dat er stimulerend beleid gevoerd word voor (startende) ondernemingen die zich in de gemeente willen vestigen. Op voorspraak van VVD Stein krijgen ondernemers in 2014 de vrijheid om onderling in alle vrijheid zelf hun koopzondagen vast te stellen. 6 Onderwijs VVD Stein hecht veel waarde aan kwalitatief basis- en voortgezet onderwijs in onze gemeente. Kinderen hebben gewoon recht op goed en bereikbaar onderwijs naar keuze. Wij zijn voorstander dat er meertalig onderwijs in het basisonderwijs wordt gegeven. Dit geeft onze kinderen in de toekomst meer kansen op de euregionale arbeidsmarkt. De krimp van leerlingen heeft onlangs tot stevige discussies geleid naar aanleiding van een rapport

7 over de toekomstvisie van basisscholen in onze gemeente door de Stichting Kindante. De aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs missen wij in dit rapport. Die discussie rondom de sluiting van scholen van basisonderwijs heeft volop de aandacht. VVD Stein blijft voorstander van voorzieningen van basisonderwijs in al onze kernen. Deze visie wijkt af van de visie van de Stichting Kindante die terug wil naar 5 basisschool locaties in onze gemeente. VVD Stein heeft tezamen met de overige politieke partijen uitgesproken dat dit niet gewenst wordt geacht. VVD Stein wenst minimaal 7 locaties te handhaven in onze gemeente. Tevreden is VVD Stein over de groei die scholengemeenschap Groenewald doormaakt. VVD Stein zal de ontwikkelingen rondom deze scholengemeenschap blijven volgen en indien nodig blijven faciliteren. Sociale voorzieningen De beste sociale voorziening is nog altijd een betaalde baan. VVD Stein vindt dat prestatieafspraken over de uitstroom onderdeel van beleid moeten zijn. VVD Stein gaat uit van het adagium: Maak werk van je uitkering. Mensen met een uitkering moeten op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het opnemen in de WWB van het begrip "algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden" leidt ertoe dat minder leuk werk, tijdelijk werk of werk dat niet aansluit bij de genoten opleiding geen reden meer is om niet aan het werk te gaan. De hoogte van de uitkering wordt afgestemd op het getoonde verantwoordelijkheidsbesef. Voor sommige burgers blijft de afstand tot de arbeidsmarkt definitief te groot. Door middel van een beleid voor sociale activering kan voor langdurig werklozen de maatschappelijke participatie worden verhoogd en een sociaal isolement worden doorbroken of voorkomen. Uitkeringsfraude kost de gemeenschap geld en ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Dit wordt dan ook keihard aangepakt. Zowel bij een aanvraag voor een uitkering als tussentijds worden huiscontroles uitgevoerd. In de afgelopen raadsperiode is het gevoerde beleid m.b.t. de instroom en uitstroom van uitkeringsgerechtigden en fraudebestrijding succesvol geweest. VVD Stein wenst dit beleid dan ook voort te zetten. Gebruik maken van sociale recherche heeft hierbij onze absolute voorkeur. Jongerenbeleid Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol. Initiatieven om ouders te helpen bij hun opvoedingstaak worden gestimuleerd. Met verreweg de meeste jongeren gaat het goed. Jongeren met wie het goed gaat, verdienen ook onze aandacht. Zij vormen een belangrijke groep en kunnen via een voorwaardenscheppend beleid gestimuleerd worden in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing. Voor sommigen jongeren is extra aandacht en begeleiding noodzakelijk en gewenst. Jeugdhulpverlening is daarbij een essentieel onderdeel van jeugdbeleid. Nadruk dient hierbij te liggen op preventie en het vroegtijdig onderkennen van problemen. Afstemming met de politie en Bureau Jeugdzorg is hierbij van belang. 7

8 De gemeente maakt actief gebruik van HALT-projecten om jongeren te confronteren met de gevolgen van de gepleegde strafbare feiten. Met politie en justitie worden afspraken gemaakt over de toepassing van HALT-projecten. De komende raadsperiode vinden er grote veranderingen plaats m.b.t. tot de jeugdzorg. Deze wordt overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Dit zal een groot punt van aandacht worden in de komende raadsperiode. VVD Stein heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de uitbreiding van jongerenhuisvesting. De ingezette koers zoals startersleningen en samen met de woningverenigingen actief beleid voeren op het gebied van jongerenhuisvesting zal de komende jaren nog meer onze aandacht krijgen. Onder andere denken wij aan het instellen van een jongerenbonus waarmee we willen bereiken dat jongeren ook een toekomst in onze gemeente zien en hier graag blijven wonen. Zorg en WMO VVD Stein wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één plan, één hulpverlener. VVD Stein is voorstander van het principe; de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is VVD Stein daarom voor het heffen van eigen bijdragen. Iedere burger van Stein heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben. We zijn voorstander van het centraliseren van zorgtaken bij de gemeente. Het uitgangspunt dat de VVD Stein hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe één vrager en de daarbij passende zorg. Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde. En geen kastje naar de muur cultuur. VVD Stein vindt dat de gemeente de regisseur is van het nieuwe zorgarrangement. Door goed (regionale) afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners en door te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten beheersbaar. De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden; eerst lokaal, dan regionaal, en dan pas bovenregionaal. VVD Stein realiseert zich terdege dat er de komende tijd meer druk komt te liggen op mantelzorgers. Daarom is het inzetten op goede ondersteuning van mantelzorgers een belangrijk instrument. 8

9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Ruimte is een schaars goed, daarom streven we naar het combineren van functies, intensief ruimtegebruik en waar nodig transformaties. Er dient sprake te zijn van een gevarieerd aanbod zoals een gezins- en seniorenwoningen en woningen voor alleenstaanden en gehandicapten. VVD Stein is voorstander van een goede samenwerking met de woningcorporaties, het geen tot uitdrukking komt in jaarlijks te maken prestatieafspraken. VVD Stein is voorstander van het eigen woningbezit. Wij willen goedkopere woningen voor jonge starters. Op deze manier hoopt de VVD jongeren aan onze gemeente te binden. VVD Stein wil scheefhuren tegen gaan. Inkomen en huur moet op elkaar afgestemd zijn. VVD Stein is van mening dat een bestemmingsplan enerzijds rechtszekerheid dient te bieden aan burgers en bedrijven. Anderzijds moet een bestemmingsplan de flexibiliteit bieden zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht over gewenste ontwikkelingen en kleinere planafwijkingen. De rol van de Welstandscommissie in de gemeente Stein ervaart onze partij als betuttelend, onnodig vertragend en veroorzaker van irritaties bij veel aanvragers. De rol van de Welstandscommissie moet dan ook nader worden bezien. De Poort van Stein (voormalig Superconfex complex) ligt er desolaat bij en is geen visitekaartje bij de entree van onze gemeente. VVD Stein wil graag een kwaliteitsimpuls voor deze potentiele toplocatie. Het gebied Bramert Noord is het enige gebied waar Stein zijn woningenbestand nog kan uitbreiden. We zijn van mening dat deze locatie alleen dan gefaseerd in gebruik genomen moet worden als er een echte noodzaak aanwezig is om dit terrein te gebruiken, bij voorkeur gekoppeld met de Chemelot Campus. VVD Stein is eerder voorstander van een kwaliteitsimpuls van de bestaande kernen en gemeente Stein moet zich wat ons betreft profileren als een woongemeente. 9 Leefomgeving met milieu en water Het project Groene Net bevindt zich in een cruciale fase. Het Groene Net opteert het leveren van goedkopere energie via warmte aan bestaande complexen en woningen in de gemeente Stein. Indien het project geen verdere doorgang zou vinden is het stimuleren van aanschaf van alternatieve energiebronnen een serieuze optie. VVD Stein is dan voor een stimuleringsregeling bij aanschaf van zonnepanelen door onze Steinse burgers. De landelijke discussie rond winning van schaliegas heeft enige tijd de pers gedomineerd. Ook in de bodem van onze gemeente zit veel schaliegas. Indien de vraag actueel wordt of er boringen moeten gaan plaatsvinden in de Steinse bodem dan zet VVD Stein daar hele grote vraagtekens bij. Eerst zal volstrekt helder dienen te zijn of dergelijke boringen nodig zijn. Bij bodemsanering geldt voor VVD Stein dat de vervuiler altijd betaald. Door het maken van afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties moet het duurzaam bouwen en wonen worden gestimuleerd. Een goede leefomgeving bevordert de gemeente door zorg te dragen voor het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimten. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, beheerders van gebouwen en terreinen en specifieke gebruikers van openbare ruimten wordt gestimuleerd.

10 De gemeente draagt zorg voor een goed groenonderhoud in wijken en straten in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van de burger. De herinrichting die nu wordt ingezet in het Steinse groen om deels perken te vervangen door gazon kunnen wij steunen. De afvalstoffenheffing dient in beginsel kostendekkend te zijn. Ter stimulering van de eigen verantwoordelijkheid heeft het hanteren van een gedifferentieerd tarief de voorkeur. Dit mag niet leiden tot per saldo hogere kosten of ongewenste neveneffecten als illegale stort. Het illegaal storten van afval dient in de komende raadsperiode grote aandacht te krijgen. Want de kosten daarvoor nemen nog steeds toe. Verder wil VVD Stein dat grof tuinafval de komende raadsperiode gratis kan worden ingeleverd bij de milieustraat. Bij ontwikkelingen van bouwlocaties dienen gescheiden watersystemen uitgangspunt te zijn. We pleiten dan ook bij nieuwe projecten voor het afkoppelen van hemelwater. Het rioolrecht moet kostendekkend zijn. De kosten van het rioolstelsel dienen rechtvaardig verdeeld te worden. Tariefdifferentiatie kan daartoe bijdragen. VVD Stein is tegenstander van het onderbrengen van het rioolrecht in de onroerendzaakbelasting, omdat daaruit geen stimulerende werking naar het milieu van uitgaat. 10 Openbare orde en veiligheid De belangrijkste kerntaak van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van haar burgers. VVD Stein heeft er in de afgelopen raadsperiode voor gezorgd, dat de burgemeester thans gebruik kan maken van het Victoria- en Damocles beleid bij het handhaven van de openbare orde. Op onze voorspraak heeft de burgemeester van Stein onlangs een uitvoeringsplan veiligheid gepresenteerd. VVD Stein zal er op toe zien dat dit dan ook hoog op de politieke agenda blijft staan. We zijn echter ook van oordeel dat de wethouders vanuit hun eigen portefeuilles moeten bijdragen en afspraken moeten maken om te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidszorg. Wij zijn en blijven voorstander van een harde aanpak van diegenen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren. Ten aanzien van (jeugdige) veel plegers, winkelcriminaliteit, overlast van hangjongeren en asociaal gedrag is voor VVD Stein maar één devies: hard aanpakken! Hierop past alleen een 'zerotolerante' beleid. Naast beteugeling is natuurlijk ook preventie van groot belang, waarbij VVD Stein denkt aan de rol van jeugdzorg, het jeugdbeleid, de verslavingszorg en het onderwijs. Op deze gebieden komt in de komende raadsperiode veel op de gemeente toe, gezien de plannen voor overdracht van taken en bevoegdheden van het rijk en de provincie. Wij vinden dat de wijkagent hoger op de agenda geplaatst dient te worden en nu echt een aanspreekpunt worden in de buurt. VVD Stein wil graag meer politie op straat. Meer uniformen op straat heeft immers een preventieve werking. Vestiging van coffeeshops is en blijft onbespreekbaar. Daarnaast is de inzet van Boa s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) een vereiste voor VVD Stein. Inzet van deze Boa s moet een permanent karakter krijgen en niet afhankelijk zijn van subsidiepotjes. Zij houden toezicht op de openbare ruimte en hebben een controlerende taak. Buurtpreventie moet verder worden gestimuleerd. Op voordracht van VVD Stein wordt vast cameratoezicht ingevoerd. Onder andere bij het nieuw te bouwen winkelcentrum zal dit het geval zijn en bij de carpoolparkeerplaats Urmond. Voor ons is dat een eerste begin. Echter we willen ook inzet van flexibel cameratoezicht daar waar nodig zoals

11 bijvoorbeeld bij grote evenementen. Op initiatief van VVD Stein is de gemeente Stein bezig met het opzetten van een AED netwerk. VVD Stein wil graag een borging dat na introductie van het AED Netwerk deze ook haar waarde behoudt. Het opleiden en in stand houden van buurthulpverleners in deze is cruciaal en zal dan ook van nabij gevolgd worden. VVD Stein wenst een goed verlicht Stein in de avond en nachtelijke uren. LED-straatverlichting dient te worden uitgebreid. De brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening moeten optimaal georganiseerd zijn. Daarom willen we de regionalisering van de brandweerorganisatie doorzetten, zodat er een nog betere brandweerzorg komt en de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk worden uitgegeven. VVD Stein koestert de brandweervrijwilligers. Opschaling mag niet ten koste gaan van de operationele slagkracht van de brandweer, daarom blijft lokale betrokkenheid van de brandweervrijwilligers een absolute voorwaarde. Verkeersveiligheid Stein moet gewoon een verkeersveilige gemeente zijn. Een goed onderhouden gemeentelijk wegennetwerk is voor VVD Stein vanzelf sprekend. Uiteraard is de staat van fietspaden en trottoirs hier een belangrijk onderdeel van. De vele(auto)verkeersbewegingen rond de basisscholen bij aanvang en einde van de schooltijden baren ons zorgen. Hoewel in de afgelopen tijd hier maatregelen voor genomen zijn is de situatie bij basisscholen nog niet optimaal. Ons inzien dient de gemeente in samenspraak met de scholen actie te ondernemen om de ouders te bewegen hun kinderen per fiets of lopend naar school te laten gaan daar waar mogelijk. VVD Stein van mening dat verkeersmaatregelen de veiligheid van de weggebruiker moeten bevorderen en niet moet leiden tot verkeersonvriendelijke situaties. Dit leidt tot irritatie van de weggebruiker en bevordert zeker niet de verkeersveiligheid. Enkele voorbeelden: de Stationsstraat in Elsloo. We blijven pleiten voor herinrichting van deze straat. Ook de rotonde onder aan de Michiel de Ruytersstraat vindt VVD Stein een voorbeeld van een niet wenselijke verkeerssituatie. Rechtstreekse aansluiting van de Steinderweg op deze rotonde zal de doorstroom van verkeer bevorderen. Dit kan meegenomen worden bij de herinrichting van het nieuwe station Beek - Elsloo. De aanleg van de beveiligde spoorwegovergang bij Catsop laat op zich wachten en wij wensen dat dit op korte termijn wordt opgepakt. Vrijwilligerswerk Wat zouden wij moeten zonder vrijwilligers. Zij vormen het cement van ook onze Steinse samenleving. Zij zijn het die het bruisend verenigingsleven inhoud geven en in stand houden. Zij zijn het die dagelijks te vinden zijn in zorg- en maatschappelijke instellingen. VVD Stein wil meer waardering voor het vrijwilligerswerk in onze gemeente en zal hier initiatieven voor aan gaan dragen. 11

12 VVD Stein vindt verder dat zij die nu geen baan hebben in het vrijwilligerswerk moeten worden ingezet. Door opgedane ervaringen in het vrijwilligerswerk kan de sprong naar een betaalde baan worden verkleind. Openbaar vervoer Hoewel sprake is van een slechts beperkte invloed van de zijde van de gemeente, dient gestreefd te worden naar een goed systeem van openbaar vervoer. Halte- en overstapplaatsen dienen zoveel mogelijk ingericht te worden op basis van de wensen van de gebruikers. Goede verlichting als onderdeel van de sociale veiligheid bij de haltes is een absolute randvoorwaarde. Verder zijn wij voorstander van een verkeersveilige aansluiting van het Station Beek Elsloo aan de Steinse kant en steunen dan ook de gezamenlijke plannen die er zijn op dit gebied tussen Stein en Beek. Het openbaar vervoer in de kleinere kernen staat onder druk. Wij zullen er naar blijven streven om ook deze kleinere kernen van openbaar vervoer te blijven voorzien. Toerisme en recreatie Stein wil je zien en daar zijn wij het hardgrondig mee eens. Onze gemeente heeft veel te bieden op het terrein van recreatie en toerisme. De gerealiseerde groenprojecten Kasteelpark Elsloo, IP Catsop, Urdal Scharberg en Heidekamppark maken dat burgers en bezoekers in de gelegenheid zijn om van de natuur te genieten. De ontwikkeling van Rivierenpark Maasvallei is zonder meer een belangrijke impuls in onze recreatieve voorzieningen. De aansluiting op het fietsroutenetwerk in de Maasvallei met onze zuiderburen is prima te noemen. De realisering van een fietsbrug naar onze Belgische buren kan in dat kader op onze steun rekenen. De uitbreiding van onze musea, Streekmuseum en Archeologiemuseum zijn ook pijlers die onze lokale recreatie en toerisme verder zullen versterken. VVD Stein wil de gemeente verder op de kaart blijven zetten. VVD Stein vindt dat een goede exploitatie en bedrijfsvoering van het Steinerbos een verdere impuls zal zijn in de kleinschalige recreatie van de Westelijke Mijnstreek. Door de privatisering van het Steinerbos is VVD Stein van mening dat door een goede commerciële bedrijfsvoering het recreatiepark Steinerbos een speler van betekenis kan worden in de regio. In het kader van de privatisering vinden wij ook dat de bijdrage aan de exploitatie op termijn afgebouwd dient te worden. VVD Stein vindt dat de toeristenbelasting alleen gerechtvaardigd als deze alleen gebruikt wordt voor het in standhouden van toeristische voorzieningen. 12 Sport en cultuur VVD Stein is een groot voorstander van goede sportvoorzieningen in onze gemeente. Deze voorzieningen verdienen een goede spreiding over onze kernen. Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sport bevordert veiligheid en gezondheid. Ook helpt het schooluitval en criminaliteit te voorkomen onze jeugd moet daarom vroeg in aanraking komen met sport. Sport moet toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan. VVD Stein steunt lokale

13 sportevenementen die onze gemeente op de kaart zetten. Voorbeelden hier de nationaal bekende triatlon Stein maar ook de regionale bekende Sylvesterloop en Overmunthe loop. Landelijk constateren we dat het aantal verdrinkingsgevallen bij kinderen weer toeneemt. VVD Stein vindt dit zorgelijk en blijft in die zin dan ook voorstander van schoolzwemmen. Daar waar ouders niet in de financiële gelegenheid zijn om hun kinderen zwemles te geven moet de gemeente ondersteunend optreden. Topsport en breedtesport, ook voor mensen met een beperking, moeten worden gestimuleerd. Sporters uit onze gemeente die toptalenten zijn moeten steun en begeleiding krijgen om hun kansen zo groot mogelijk te maken. VVD Stein wil zich daar voor hard maken. Zorgelijk is het teruglopen van ledentallen en het aantal vrijwilligers bij verenigingen. Het maakt dat de leefbaarheid van verenigingen onder druk komt te staan. Vroegtijdige kennismaking op school met de lokale sportverenigingen is daarom een goed voorbeeld om kinderen kennis te laten maken met het sportaanbod in onze gemeente, Verder constateren we op de langere duur een overschot aan accommodatiecapaciteit. VVD Stein wenst dan ook verdergaande interactie met verenigingen om samen deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en een visie te ontwikkelen voor de nabije toekomst. VVD Stein draagt de cultuur in Stein een warm hart toe. Alles wat bij draagt aan het cultureel en maatschappelijk erfgoed van onze gemeente dient gekoesterd te worden. Blij zijn we met de kwaliteitsimpulsen van onze musea en onze monumentale kerken. Popfestivals als Conincxpop en Urpop dienen te worden gefaciliteerd alsmede de Oogstdankfeesten in Berg aan de Maas. Een permanente oefenruimte voor bands acht VVD Stein broodnodig. Sociale Media Voor VVD Stein staat de eigen keuze van de burger op mediagebied centraal. Internetvoorzieningen dienen in onze gemeente optimaal te zijn en de burger moet zelf kunnen kiezen van welke provider hij gebruik wenst te maken. VVD Stein is het nog altijd een doorn in het oog dat sommigen delen van onze gemeente verstoken blijven van glasvezel. VVD Stein vindt dit discriminerend en zal zich ook de komende raadsperiode hiervoor gaan inzetten. De Lokale Omroep Stein is een belangrijk informatie- en communicatiemiddel voor de inwoners van onze gemeente. VVD Stein ondersteunt dan ook het bestaansrecht hiervan. Steinse Jongerenadviesraad De samenwerking tussen de gemeente met de Steinse Jongerenadviesraad is cruciaal. Dit moet worden behouden en waar nodig versterkt worden. De belevingswereld en (toekomst)visie van de jongeren moet door de gemeente serieus genomen worden en zal door inbreng en aanbevelingen vanuit de Jongerenraad aangedragen kunnen worden. We zijn van mening dat vooral waar het gaat om onderwerpen die jongeren raken dit zeker in de SJAR besproken dient te worden en hun adviezen zwaar moeten worden gewogen. 13

14 Tot slot VVD Stein handelt vanuit een liberaal perspectief. Wij zijn er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken! Dat wil zeggen dat wij de uitgangspunten vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal stellen in ons dagelijkse politieke handelen. Op alle beleidsthema s zijn deze begrippen als uitgangspunt van belang. 14

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien!

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien! Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2014-2018 Laat Kerkrade weer opbloeien! Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie?

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie? Jeugdzorg Er gebeurd veel in het onderwijs, klassen worden steeds voller, meer kinderen met meer rugzakjes in de klas! Passend onderwijs gemixt. Hoe worden de leraren ondersteund? Willen de leraren het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein.

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. inspiratie en aanvulling voor de notitie De Kracht van Winterswijk Deze korte PvdA notitie biedt inspiratie voor de opstellers van de notitie De Kracht

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Inbreng Kadernota Jeugd

Inbreng Kadernota Jeugd Inbreng Kadernota Jeugd Commissie: Cie Samenleving Datum: 8 oktober 2014 Voorzitter, Vandaag trappen we af met de bespreking van de eerste decentralisatie, namelijk die van de jeugdzorg. Wij staan als

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie