Lijst 5. Verkiezingsprogramma VVD Stein Aan de slag!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst 5. Verkiezingsprogramma VVD Stein 2014-2018. Aan de slag!"

Transcriptie

1 Lijst 5 Verkiezingsprogramma VVD Stein Aan de slag! 1

2 Voorwoord VVD Stein. Aan de slag! Op woensdag 19 maart 2014 is het aan u om te bepalen hoe de politiek in Stein er de komende vier jaar uit gaat zien. Door middel van dit verkiezingsprogramma laten we zien waar we voor staan en wat we de komende 4 jaren van plan zijn. Als VVD Stein hebben we de afgelopen raadsperiode hard aan de weg getimmerd. En zaken gerealiseerd door onze partij die ons na aan het hart lagen. Graag noem ik hier het vaststellen van het Damocles- en Victoriabeleid, het instellen van cameratoezicht, het oprichten van een AED netwerk, het instellen meldpunt overlast steenmarter, vorming reserve WMO fonds, invoering van de koopzondag, bevriezing van de hondenbelasting. de succesvolle verbouwing van het Maaslandcentrum en de voorspoedige bouw van het binnenbad bij mij in de portefeuille als wethouder. Zo maar een greep maar we zijn er nog lang niet! We zijn van mening dat de burger nog teveel betaalt, dat we ons moeten blijven focussen op een Stein waar het veilig en plezierig wonen, werken en recreëren is, waar we het verenigingsleven moeten koesteren en blijven stimuleren en waar zeker geen plaats is voor mensen die het niet zo nauw nemen met normen en waarden die in onze Steinse samenleving gelden. We zien te weinig blauw op straat, er is te weinig toezicht. Daar moet snel verandering in komen. Het nieuwe winkelhart moet er nu snel komen. Geen lelijke winkelstraat, maar een knus centrum met een sociale functie en een gevarieerd winkelaanbod. Er is nog zoveel te doen Geef ons uw steun op 19 maart a.s. U zult er geen spijt van krijgen. Peter Salden, lijsttrekker VVD Stein 2

3 Onze speerpunten: * Als burger niet meer betalen dan strikt nodig is * Kwalitatief goed basisonderwijs * Nú een knus overkapt winkelcentrum * Meer handhaving en toezicht * Een goed bereikbaar Stein; geen gaten in wegen en stoepen * Cameratoezicht: geen privacy voor de crimineel * Meer efficiency in het ambtenarenapparaat * Zorg op maat daar is onze burger pas bij gebaat * Stein nog meer uitbouwen op het gebied van recreatie, natuur en toerisme * Een goed veiligheidsbeleid tegen verloedering en overlast * Het blijven stimuleren van ons bruisend verenigingsleven * Wonen in Stein moet ook voor jongeren een kansrijke optie zijn 3

4 Inleiding Een optimistisch en ook een realistisch verkiezingsprogramma ligt voor u. Wij geloven namelijk in de kracht van Stein en haar inwoners. Stein heeft alle potentie en kracht om verder te ontwikkelen en kansen te pakken. Ons optimisme ontneemt ons echter niet het zicht op de taken die er in de nabij toekomst op ons afkomen. De gemeente krijgt in de komende jaren heel belangrijke taken erbij in de zorg naar haar burgers toe. Deze taken hebben een grote impact op de toch al vele taken die een gemeente heeft. Daarmee komt de gemeente wel dichter bij de burger en des te belangijker is het om de gemeente professioneel te blijven besturen. Wij zullen ons de komende jaren keihard er voor blijven inzetten dat de gemeente een slagvaardig maar ook een behulpzame en dienstbare gemeente blijft voor hen die het hard nodig hebben. Met de burgers, door de burgers en voor de burgers zal voor ons een van de uitgangspunten zijn voor de toekomst van onze gemeente. Samen oppakken waar het kan, in regie zijn waar het moet. Dat zal de rode draad zijn in onze uitgangspunten. Nog belangrijker dan ooit te voren zal zijn dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft. U betaalt het liefst zo weinig mogelijk belasting en u verwacht dat voor die belastingcenten zo veel mogelijk gedaan wordt en dat snappen wij. Een groot ambtelijk apparaat kost veel geld en is niet noodzakelijkerwijs effectief en efficiënt. We zullen blijven kijken wat minder kan en moet zonder dat de dienstverlening naar de burgers eronder lijdt. Dit kunnen we alleen doen als burgers meer zelf doen en de gemeentes waar mogelijk meer samenwerken. Ook dit zullen belangrijke punten zijn voor de VVD Stein in de komende jaren. Nogmaals.Aan de slag! 4

5 Samenwerking VVD Stein is grote voorstander van samenwerking op regionaal en provinciaal niveau. Samenwerking kan efficiënter zijn en leiden tot kostenbesparing. Echter samenwerking moet wel gebaseerd zijn op gelijkheid. De samenwerking met onze buurtgemeenten is enigszins onder druk komen te staan bij bepaalde projecten. Als VVD Stein vinden we dit jammer en we wensen dit de komende raadsperiode verbeterd te zien. Financiën en lokale lasten Stein heeft het de afgelopen 4 jaar prima gedaan. Elk boekingsjaar in de afgelopen raadsperiode werd positief afgesloten. De financiële positie is gezond te noemen maar zal de komende jaren onder druk komen te staan. VVD Stein is er alles aan gelegen om onze gemeente financieel gezond te houden. De Algemene Reserve dient te worden gekoesterd en alleen dan te worden ingezet als het niet anders kan en het financieel verantwoord is. Daarbij vinden wij het volgende belangrijk; Er vinden heldere tussentijdse rapportages plaats Een goed functionerende Rekenkamer is van groot belang Zo laag mogelijke lokale lasten en eerlijke verdeling over alle burgers Onroerendzaakbelasting alleen verhogen naar inflatiecorrectie Hondenbelasting uiteindelijk afschaffen of aanwenden voor toezicht in onze gemeente Toeristenbelasting daadwerkelijk bestemmen voor recreatie en toerisme Parkeren blijft gratis in onze gemeente. Communicatie VVD Stein hecht aan een optimale communicatie tussen de burger en de gemeente. Zowel het fysieke als het digitale loket dienen klantvriendelijk en laagdrempelig te zijn. Zeker nu de gemeente meer zorgtaken krijgt. Door de toenemende vraag zal dit veel vragen van de dienstverlening en VVD Stein wil dat de gemeente zich hier goed op voorbereid. Geen afschuiven van (zorg)vragen en zeker geen kastje naar de muur cultuur. Deregulering Iedereen begrijpt dat je regels nodig hebt in onze complexe samenleving. We hebben er echter op sommige gebieden nog teveel. Hierbij is vooral de uitvoering ervan, de bureaucratie, het probleem. 5

6 Teveel ogen kijken naar elk voorstel, er wordt vaak onnodig integraal gekeken naar elke vergunningsaanvraag en de eisen die we stellen zijn niet altijd redelijk. Bestuurders moeten beslissingen durven te nemen, daarbij hun gezond verstand gebruiken en zich niet verschuilen achter ambtenaren of procedures. Daar komt bij dat de klantvriendelijkheid bij het oplossen van conflicten te wensen overlaat. We moeten de komende jaren nog meer praktisch meewerken met mensen die iets willen bouwen, organiseren of ondernemen. Personeel en organisatie VVD Stein is voorstander van een daadkrachtig, flexibel en integer ambtelijk apparaat. VVD Stein zal voortdurend, en niet alleen wanneer er bezuinigd moet worden, de omvang van het ambtelijk apparaat kritisch bezien. Gelet op de omvangrijke decentralisatie van de participatiewet, de jeugdzorg en delen van de AWBZ, betekent dit dat er meer taken naar de gemeente zullen komen. Dit gaat natuurlijk gepaard met uitbreiding van personeel. Onze partij zal deze ontwikkeling positief kritisch volgen. Het project Dienstverlening Centraal moet de dienstverlening naar de burger optimaliseren. Echter de voortgang van dit project baart VVD Stein zorgen. VVD Stein wil dat dit project steviger wordt aangepakt. Dit ook in het kader van de transitie van het sociale domein naar de gemeente toe. Economie en werkgelegenheid Stein kent een rijk midden- en kleinbedrijf en dat moet vooral zo blijven. VVD Stein vindt dat het beleid dat de verschillende overheden voeren ten aanzien van het midden- en klein bedrijf goed op elkaar afgestemd moet worden in goed overleg met de gemeente. De realisering van het nieuwe winkelcentrum te Stein heeft in de afgelopen raadsperiode de allerhoogste prioriteit gehad. In de komende raadsperiode verwachten wij dat de realisatie succesvol afgerond zal worden. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Wij wensen een sfeervol overkapt winkelcentrum waar iedereen zich thuis voelt. Geen sfeerloze winkelstraat maar een winkelhart gestoeld op de stedenbouwkundige versie zoals deze nu voorligt. VVD Stein wil binnen de gemeente Stein dat er stimulerend beleid gevoerd word voor (startende) ondernemingen die zich in de gemeente willen vestigen. Op voorspraak van VVD Stein krijgen ondernemers in 2014 de vrijheid om onderling in alle vrijheid zelf hun koopzondagen vast te stellen. 6 Onderwijs VVD Stein hecht veel waarde aan kwalitatief basis- en voortgezet onderwijs in onze gemeente. Kinderen hebben gewoon recht op goed en bereikbaar onderwijs naar keuze. Wij zijn voorstander dat er meertalig onderwijs in het basisonderwijs wordt gegeven. Dit geeft onze kinderen in de toekomst meer kansen op de euregionale arbeidsmarkt. De krimp van leerlingen heeft onlangs tot stevige discussies geleid naar aanleiding van een rapport

7 over de toekomstvisie van basisscholen in onze gemeente door de Stichting Kindante. De aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs missen wij in dit rapport. Die discussie rondom de sluiting van scholen van basisonderwijs heeft volop de aandacht. VVD Stein blijft voorstander van voorzieningen van basisonderwijs in al onze kernen. Deze visie wijkt af van de visie van de Stichting Kindante die terug wil naar 5 basisschool locaties in onze gemeente. VVD Stein heeft tezamen met de overige politieke partijen uitgesproken dat dit niet gewenst wordt geacht. VVD Stein wenst minimaal 7 locaties te handhaven in onze gemeente. Tevreden is VVD Stein over de groei die scholengemeenschap Groenewald doormaakt. VVD Stein zal de ontwikkelingen rondom deze scholengemeenschap blijven volgen en indien nodig blijven faciliteren. Sociale voorzieningen De beste sociale voorziening is nog altijd een betaalde baan. VVD Stein vindt dat prestatieafspraken over de uitstroom onderdeel van beleid moeten zijn. VVD Stein gaat uit van het adagium: Maak werk van je uitkering. Mensen met een uitkering moeten op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het opnemen in de WWB van het begrip "algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden" leidt ertoe dat minder leuk werk, tijdelijk werk of werk dat niet aansluit bij de genoten opleiding geen reden meer is om niet aan het werk te gaan. De hoogte van de uitkering wordt afgestemd op het getoonde verantwoordelijkheidsbesef. Voor sommige burgers blijft de afstand tot de arbeidsmarkt definitief te groot. Door middel van een beleid voor sociale activering kan voor langdurig werklozen de maatschappelijke participatie worden verhoogd en een sociaal isolement worden doorbroken of voorkomen. Uitkeringsfraude kost de gemeenschap geld en ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Dit wordt dan ook keihard aangepakt. Zowel bij een aanvraag voor een uitkering als tussentijds worden huiscontroles uitgevoerd. In de afgelopen raadsperiode is het gevoerde beleid m.b.t. de instroom en uitstroom van uitkeringsgerechtigden en fraudebestrijding succesvol geweest. VVD Stein wenst dit beleid dan ook voort te zetten. Gebruik maken van sociale recherche heeft hierbij onze absolute voorkeur. Jongerenbeleid Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol. Initiatieven om ouders te helpen bij hun opvoedingstaak worden gestimuleerd. Met verreweg de meeste jongeren gaat het goed. Jongeren met wie het goed gaat, verdienen ook onze aandacht. Zij vormen een belangrijke groep en kunnen via een voorwaardenscheppend beleid gestimuleerd worden in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing. Voor sommigen jongeren is extra aandacht en begeleiding noodzakelijk en gewenst. Jeugdhulpverlening is daarbij een essentieel onderdeel van jeugdbeleid. Nadruk dient hierbij te liggen op preventie en het vroegtijdig onderkennen van problemen. Afstemming met de politie en Bureau Jeugdzorg is hierbij van belang. 7

8 De gemeente maakt actief gebruik van HALT-projecten om jongeren te confronteren met de gevolgen van de gepleegde strafbare feiten. Met politie en justitie worden afspraken gemaakt over de toepassing van HALT-projecten. De komende raadsperiode vinden er grote veranderingen plaats m.b.t. tot de jeugdzorg. Deze wordt overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Dit zal een groot punt van aandacht worden in de komende raadsperiode. VVD Stein heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de uitbreiding van jongerenhuisvesting. De ingezette koers zoals startersleningen en samen met de woningverenigingen actief beleid voeren op het gebied van jongerenhuisvesting zal de komende jaren nog meer onze aandacht krijgen. Onder andere denken wij aan het instellen van een jongerenbonus waarmee we willen bereiken dat jongeren ook een toekomst in onze gemeente zien en hier graag blijven wonen. Zorg en WMO VVD Stein wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één plan, één hulpverlener. VVD Stein is voorstander van het principe; de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is VVD Stein daarom voor het heffen van eigen bijdragen. Iedere burger van Stein heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben. We zijn voorstander van het centraliseren van zorgtaken bij de gemeente. Het uitgangspunt dat de VVD Stein hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe één vrager en de daarbij passende zorg. Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde. En geen kastje naar de muur cultuur. VVD Stein vindt dat de gemeente de regisseur is van het nieuwe zorgarrangement. Door goed (regionale) afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners en door te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten beheersbaar. De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden; eerst lokaal, dan regionaal, en dan pas bovenregionaal. VVD Stein realiseert zich terdege dat er de komende tijd meer druk komt te liggen op mantelzorgers. Daarom is het inzetten op goede ondersteuning van mantelzorgers een belangrijk instrument. 8

9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Ruimte is een schaars goed, daarom streven we naar het combineren van functies, intensief ruimtegebruik en waar nodig transformaties. Er dient sprake te zijn van een gevarieerd aanbod zoals een gezins- en seniorenwoningen en woningen voor alleenstaanden en gehandicapten. VVD Stein is voorstander van een goede samenwerking met de woningcorporaties, het geen tot uitdrukking komt in jaarlijks te maken prestatieafspraken. VVD Stein is voorstander van het eigen woningbezit. Wij willen goedkopere woningen voor jonge starters. Op deze manier hoopt de VVD jongeren aan onze gemeente te binden. VVD Stein wil scheefhuren tegen gaan. Inkomen en huur moet op elkaar afgestemd zijn. VVD Stein is van mening dat een bestemmingsplan enerzijds rechtszekerheid dient te bieden aan burgers en bedrijven. Anderzijds moet een bestemmingsplan de flexibiliteit bieden zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht over gewenste ontwikkelingen en kleinere planafwijkingen. De rol van de Welstandscommissie in de gemeente Stein ervaart onze partij als betuttelend, onnodig vertragend en veroorzaker van irritaties bij veel aanvragers. De rol van de Welstandscommissie moet dan ook nader worden bezien. De Poort van Stein (voormalig Superconfex complex) ligt er desolaat bij en is geen visitekaartje bij de entree van onze gemeente. VVD Stein wil graag een kwaliteitsimpuls voor deze potentiele toplocatie. Het gebied Bramert Noord is het enige gebied waar Stein zijn woningenbestand nog kan uitbreiden. We zijn van mening dat deze locatie alleen dan gefaseerd in gebruik genomen moet worden als er een echte noodzaak aanwezig is om dit terrein te gebruiken, bij voorkeur gekoppeld met de Chemelot Campus. VVD Stein is eerder voorstander van een kwaliteitsimpuls van de bestaande kernen en gemeente Stein moet zich wat ons betreft profileren als een woongemeente. 9 Leefomgeving met milieu en water Het project Groene Net bevindt zich in een cruciale fase. Het Groene Net opteert het leveren van goedkopere energie via warmte aan bestaande complexen en woningen in de gemeente Stein. Indien het project geen verdere doorgang zou vinden is het stimuleren van aanschaf van alternatieve energiebronnen een serieuze optie. VVD Stein is dan voor een stimuleringsregeling bij aanschaf van zonnepanelen door onze Steinse burgers. De landelijke discussie rond winning van schaliegas heeft enige tijd de pers gedomineerd. Ook in de bodem van onze gemeente zit veel schaliegas. Indien de vraag actueel wordt of er boringen moeten gaan plaatsvinden in de Steinse bodem dan zet VVD Stein daar hele grote vraagtekens bij. Eerst zal volstrekt helder dienen te zijn of dergelijke boringen nodig zijn. Bij bodemsanering geldt voor VVD Stein dat de vervuiler altijd betaald. Door het maken van afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties moet het duurzaam bouwen en wonen worden gestimuleerd. Een goede leefomgeving bevordert de gemeente door zorg te dragen voor het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimten. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, beheerders van gebouwen en terreinen en specifieke gebruikers van openbare ruimten wordt gestimuleerd.

10 De gemeente draagt zorg voor een goed groenonderhoud in wijken en straten in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van de burger. De herinrichting die nu wordt ingezet in het Steinse groen om deels perken te vervangen door gazon kunnen wij steunen. De afvalstoffenheffing dient in beginsel kostendekkend te zijn. Ter stimulering van de eigen verantwoordelijkheid heeft het hanteren van een gedifferentieerd tarief de voorkeur. Dit mag niet leiden tot per saldo hogere kosten of ongewenste neveneffecten als illegale stort. Het illegaal storten van afval dient in de komende raadsperiode grote aandacht te krijgen. Want de kosten daarvoor nemen nog steeds toe. Verder wil VVD Stein dat grof tuinafval de komende raadsperiode gratis kan worden ingeleverd bij de milieustraat. Bij ontwikkelingen van bouwlocaties dienen gescheiden watersystemen uitgangspunt te zijn. We pleiten dan ook bij nieuwe projecten voor het afkoppelen van hemelwater. Het rioolrecht moet kostendekkend zijn. De kosten van het rioolstelsel dienen rechtvaardig verdeeld te worden. Tariefdifferentiatie kan daartoe bijdragen. VVD Stein is tegenstander van het onderbrengen van het rioolrecht in de onroerendzaakbelasting, omdat daaruit geen stimulerende werking naar het milieu van uitgaat. 10 Openbare orde en veiligheid De belangrijkste kerntaak van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van haar burgers. VVD Stein heeft er in de afgelopen raadsperiode voor gezorgd, dat de burgemeester thans gebruik kan maken van het Victoria- en Damocles beleid bij het handhaven van de openbare orde. Op onze voorspraak heeft de burgemeester van Stein onlangs een uitvoeringsplan veiligheid gepresenteerd. VVD Stein zal er op toe zien dat dit dan ook hoog op de politieke agenda blijft staan. We zijn echter ook van oordeel dat de wethouders vanuit hun eigen portefeuilles moeten bijdragen en afspraken moeten maken om te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidszorg. Wij zijn en blijven voorstander van een harde aanpak van diegenen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren. Ten aanzien van (jeugdige) veel plegers, winkelcriminaliteit, overlast van hangjongeren en asociaal gedrag is voor VVD Stein maar één devies: hard aanpakken! Hierop past alleen een 'zerotolerante' beleid. Naast beteugeling is natuurlijk ook preventie van groot belang, waarbij VVD Stein denkt aan de rol van jeugdzorg, het jeugdbeleid, de verslavingszorg en het onderwijs. Op deze gebieden komt in de komende raadsperiode veel op de gemeente toe, gezien de plannen voor overdracht van taken en bevoegdheden van het rijk en de provincie. Wij vinden dat de wijkagent hoger op de agenda geplaatst dient te worden en nu echt een aanspreekpunt worden in de buurt. VVD Stein wil graag meer politie op straat. Meer uniformen op straat heeft immers een preventieve werking. Vestiging van coffeeshops is en blijft onbespreekbaar. Daarnaast is de inzet van Boa s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) een vereiste voor VVD Stein. Inzet van deze Boa s moet een permanent karakter krijgen en niet afhankelijk zijn van subsidiepotjes. Zij houden toezicht op de openbare ruimte en hebben een controlerende taak. Buurtpreventie moet verder worden gestimuleerd. Op voordracht van VVD Stein wordt vast cameratoezicht ingevoerd. Onder andere bij het nieuw te bouwen winkelcentrum zal dit het geval zijn en bij de carpoolparkeerplaats Urmond. Voor ons is dat een eerste begin. Echter we willen ook inzet van flexibel cameratoezicht daar waar nodig zoals

11 bijvoorbeeld bij grote evenementen. Op initiatief van VVD Stein is de gemeente Stein bezig met het opzetten van een AED netwerk. VVD Stein wil graag een borging dat na introductie van het AED Netwerk deze ook haar waarde behoudt. Het opleiden en in stand houden van buurthulpverleners in deze is cruciaal en zal dan ook van nabij gevolgd worden. VVD Stein wenst een goed verlicht Stein in de avond en nachtelijke uren. LED-straatverlichting dient te worden uitgebreid. De brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening moeten optimaal georganiseerd zijn. Daarom willen we de regionalisering van de brandweerorganisatie doorzetten, zodat er een nog betere brandweerzorg komt en de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk worden uitgegeven. VVD Stein koestert de brandweervrijwilligers. Opschaling mag niet ten koste gaan van de operationele slagkracht van de brandweer, daarom blijft lokale betrokkenheid van de brandweervrijwilligers een absolute voorwaarde. Verkeersveiligheid Stein moet gewoon een verkeersveilige gemeente zijn. Een goed onderhouden gemeentelijk wegennetwerk is voor VVD Stein vanzelf sprekend. Uiteraard is de staat van fietspaden en trottoirs hier een belangrijk onderdeel van. De vele(auto)verkeersbewegingen rond de basisscholen bij aanvang en einde van de schooltijden baren ons zorgen. Hoewel in de afgelopen tijd hier maatregelen voor genomen zijn is de situatie bij basisscholen nog niet optimaal. Ons inzien dient de gemeente in samenspraak met de scholen actie te ondernemen om de ouders te bewegen hun kinderen per fiets of lopend naar school te laten gaan daar waar mogelijk. VVD Stein van mening dat verkeersmaatregelen de veiligheid van de weggebruiker moeten bevorderen en niet moet leiden tot verkeersonvriendelijke situaties. Dit leidt tot irritatie van de weggebruiker en bevordert zeker niet de verkeersveiligheid. Enkele voorbeelden: de Stationsstraat in Elsloo. We blijven pleiten voor herinrichting van deze straat. Ook de rotonde onder aan de Michiel de Ruytersstraat vindt VVD Stein een voorbeeld van een niet wenselijke verkeerssituatie. Rechtstreekse aansluiting van de Steinderweg op deze rotonde zal de doorstroom van verkeer bevorderen. Dit kan meegenomen worden bij de herinrichting van het nieuwe station Beek - Elsloo. De aanleg van de beveiligde spoorwegovergang bij Catsop laat op zich wachten en wij wensen dat dit op korte termijn wordt opgepakt. Vrijwilligerswerk Wat zouden wij moeten zonder vrijwilligers. Zij vormen het cement van ook onze Steinse samenleving. Zij zijn het die het bruisend verenigingsleven inhoud geven en in stand houden. Zij zijn het die dagelijks te vinden zijn in zorg- en maatschappelijke instellingen. VVD Stein wil meer waardering voor het vrijwilligerswerk in onze gemeente en zal hier initiatieven voor aan gaan dragen. 11

12 VVD Stein vindt verder dat zij die nu geen baan hebben in het vrijwilligerswerk moeten worden ingezet. Door opgedane ervaringen in het vrijwilligerswerk kan de sprong naar een betaalde baan worden verkleind. Openbaar vervoer Hoewel sprake is van een slechts beperkte invloed van de zijde van de gemeente, dient gestreefd te worden naar een goed systeem van openbaar vervoer. Halte- en overstapplaatsen dienen zoveel mogelijk ingericht te worden op basis van de wensen van de gebruikers. Goede verlichting als onderdeel van de sociale veiligheid bij de haltes is een absolute randvoorwaarde. Verder zijn wij voorstander van een verkeersveilige aansluiting van het Station Beek Elsloo aan de Steinse kant en steunen dan ook de gezamenlijke plannen die er zijn op dit gebied tussen Stein en Beek. Het openbaar vervoer in de kleinere kernen staat onder druk. Wij zullen er naar blijven streven om ook deze kleinere kernen van openbaar vervoer te blijven voorzien. Toerisme en recreatie Stein wil je zien en daar zijn wij het hardgrondig mee eens. Onze gemeente heeft veel te bieden op het terrein van recreatie en toerisme. De gerealiseerde groenprojecten Kasteelpark Elsloo, IP Catsop, Urdal Scharberg en Heidekamppark maken dat burgers en bezoekers in de gelegenheid zijn om van de natuur te genieten. De ontwikkeling van Rivierenpark Maasvallei is zonder meer een belangrijke impuls in onze recreatieve voorzieningen. De aansluiting op het fietsroutenetwerk in de Maasvallei met onze zuiderburen is prima te noemen. De realisering van een fietsbrug naar onze Belgische buren kan in dat kader op onze steun rekenen. De uitbreiding van onze musea, Streekmuseum en Archeologiemuseum zijn ook pijlers die onze lokale recreatie en toerisme verder zullen versterken. VVD Stein wil de gemeente verder op de kaart blijven zetten. VVD Stein vindt dat een goede exploitatie en bedrijfsvoering van het Steinerbos een verdere impuls zal zijn in de kleinschalige recreatie van de Westelijke Mijnstreek. Door de privatisering van het Steinerbos is VVD Stein van mening dat door een goede commerciële bedrijfsvoering het recreatiepark Steinerbos een speler van betekenis kan worden in de regio. In het kader van de privatisering vinden wij ook dat de bijdrage aan de exploitatie op termijn afgebouwd dient te worden. VVD Stein vindt dat de toeristenbelasting alleen gerechtvaardigd als deze alleen gebruikt wordt voor het in standhouden van toeristische voorzieningen. 12 Sport en cultuur VVD Stein is een groot voorstander van goede sportvoorzieningen in onze gemeente. Deze voorzieningen verdienen een goede spreiding over onze kernen. Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sport bevordert veiligheid en gezondheid. Ook helpt het schooluitval en criminaliteit te voorkomen onze jeugd moet daarom vroeg in aanraking komen met sport. Sport moet toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan. VVD Stein steunt lokale

13 sportevenementen die onze gemeente op de kaart zetten. Voorbeelden hier de nationaal bekende triatlon Stein maar ook de regionale bekende Sylvesterloop en Overmunthe loop. Landelijk constateren we dat het aantal verdrinkingsgevallen bij kinderen weer toeneemt. VVD Stein vindt dit zorgelijk en blijft in die zin dan ook voorstander van schoolzwemmen. Daar waar ouders niet in de financiële gelegenheid zijn om hun kinderen zwemles te geven moet de gemeente ondersteunend optreden. Topsport en breedtesport, ook voor mensen met een beperking, moeten worden gestimuleerd. Sporters uit onze gemeente die toptalenten zijn moeten steun en begeleiding krijgen om hun kansen zo groot mogelijk te maken. VVD Stein wil zich daar voor hard maken. Zorgelijk is het teruglopen van ledentallen en het aantal vrijwilligers bij verenigingen. Het maakt dat de leefbaarheid van verenigingen onder druk komt te staan. Vroegtijdige kennismaking op school met de lokale sportverenigingen is daarom een goed voorbeeld om kinderen kennis te laten maken met het sportaanbod in onze gemeente, Verder constateren we op de langere duur een overschot aan accommodatiecapaciteit. VVD Stein wenst dan ook verdergaande interactie met verenigingen om samen deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en een visie te ontwikkelen voor de nabije toekomst. VVD Stein draagt de cultuur in Stein een warm hart toe. Alles wat bij draagt aan het cultureel en maatschappelijk erfgoed van onze gemeente dient gekoesterd te worden. Blij zijn we met de kwaliteitsimpulsen van onze musea en onze monumentale kerken. Popfestivals als Conincxpop en Urpop dienen te worden gefaciliteerd alsmede de Oogstdankfeesten in Berg aan de Maas. Een permanente oefenruimte voor bands acht VVD Stein broodnodig. Sociale Media Voor VVD Stein staat de eigen keuze van de burger op mediagebied centraal. Internetvoorzieningen dienen in onze gemeente optimaal te zijn en de burger moet zelf kunnen kiezen van welke provider hij gebruik wenst te maken. VVD Stein is het nog altijd een doorn in het oog dat sommigen delen van onze gemeente verstoken blijven van glasvezel. VVD Stein vindt dit discriminerend en zal zich ook de komende raadsperiode hiervoor gaan inzetten. De Lokale Omroep Stein is een belangrijk informatie- en communicatiemiddel voor de inwoners van onze gemeente. VVD Stein ondersteunt dan ook het bestaansrecht hiervan. Steinse Jongerenadviesraad De samenwerking tussen de gemeente met de Steinse Jongerenadviesraad is cruciaal. Dit moet worden behouden en waar nodig versterkt worden. De belevingswereld en (toekomst)visie van de jongeren moet door de gemeente serieus genomen worden en zal door inbreng en aanbevelingen vanuit de Jongerenraad aangedragen kunnen worden. We zijn van mening dat vooral waar het gaat om onderwerpen die jongeren raken dit zeker in de SJAR besproken dient te worden en hun adviezen zwaar moeten worden gewogen. 13

14 Tot slot VVD Stein handelt vanuit een liberaal perspectief. Wij zijn er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken! Dat wil zeggen dat wij de uitgangspunten vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal stellen in ons dagelijkse politieke handelen. Op alle beleidsthema s zijn deze begrippen als uitgangspunt van belang. 14

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

INVESTEREN IN DE TOEKOMST INVESTEREN IN DE TOEKOMST INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. VEILIGHEID EN HANDHAVING... 4 2. WERK EN INKOMEN... 6 3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, ZORG EN INTEGRATIE... 8 4. JEUGD

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 www.vvdwijchen.nl Verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 2 vormgeving en productie

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie