Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma Gemeente s-hertogenbosch

2 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal is een prachtige ambitie waar niemand tegen kan zijn. De termijn waarop we klimaatneutraliteit kunnen bereiken is onderzocht, en het zou mogelijk kunnen zijn in Dit jaartal is gebaseerd op een rekenmodel, waarin een groot aantal aannames zijn verwerkt. Om klimaatneutraliteit te bereiken zijn zeer forse inspanningen nodig, en het vraagt miljoenen investeringen van alle partijen binnen de stad. Het levert ook heel veel kostenbesparing op, die door de stijgende energieprijs alleen maar toeneemt. Doordat we deze uitspraken baseren op veel aannames is er onzekerheid over de termijn waarop we klimaatneutraal kunnen zijn, over de kosten en over de baten. We zijn afhankelijk van veel factoren om ons heen, die bepalen of de stad in een bepaald jaar klimaatneutraal zal zijn. Denk daarbij aan bereidheid van alle partijen om hierin mee te doen, innovatie van energiebesparingstechnieken, marktontwikkeling, subsidies, de energieprijs, de beschikbaarheid van menskracht om technische maatregelen uit te voeren, etc. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee over de termijn waarop we de doelstelling kunnen halen. Dus moeten we zoeken naar een aanpak om met deze onzekerheden om te gaan. Dilemma (1) we willen concrete plannen, maar het is een proces We staan daarom voor een dilemma: we willen graag ambitieuze en concrete doelen stellen, met daaraan gekoppelde termijnen waarop de doelen gerealiseerd worden. Maar we realiseren ons dat we geen plan kunnen uitwerken vanaf nu tot 2040 waarin staat welke maatregelen tegen welke kosten genomen moeten worden, en door wie, om in 2040 klimaatneutraal te worden. Dilemma (2) we willen wel héél veel Daarnaast staan we voor een tweede dilemma: uitgaande van de ambitie klimaatneutraal zouden we met een taskforce van vele formatieplaatsen, en zeer forse investeringsbudgetten van vele miljoenen, direct aan de slag moeten gaan. Maar dan gaan we voorbij aan alle andere grote ambities die we als bestuur voor de stad hebben. En dat willen we niet. We willen héél veel, en ook wij moeten keuzes maken. Verdriedubbeling: een grote stap in de goede richting We kiezen daarom voor een pragmatische aanpak: in de voorjaarsnota hebben we voorgesteld het budget en de capaciteit voor klimaatbeleid te verdrievoudigen, en een beroep te doen op subsidies. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee een forse extra impuls geven aan de ambitie: het versnellen van de ontwikkeling richting een klimaatneutrale gemeente. We realiseren ons dat het minder is dan wat nodig is zoals blijkt uit het rapport s-hertogenbosch klimaatneutraal van Builddesk, maar we brengen hiermee wel een proces op gang en versnellen bestaande processen. We zullen het komende jaar benutten om duidelijker in kaart te brengen wat er voor nodig is om in verschillende segmenten en doelgroepen klimaatneutraal te worden. We zullen dan per onderwerp een afweging maken en voorleggen aan de raad. We vragen iedereen om mee te doen Nog veel belangrijker is dat we het komende jaar zullen gebruiken om met alle partijen in de samenleving in gesprek te gaan, onze ambities te delen, en te bespreken wie, wat op welk moment kan en wil doen om bij te dragen aan een klimaatneutrale stad, aan betaalbaar wonen en aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Veel partijen werken hier al aan. We willen hen verder stimuleren. Nieuwe partijen willen we inspireren om ook actie te ondernemen. Hierdoor ontstaat een proces in de samenleving. Over een jaar weten we veel meer 2

3 Ondanks onzekerheid over allerlei processen om ons heen, en ondanks beperkte middelen, hebben we in dit programma concrete doelen gesteld. Aantallen woningen, procenten besparing, etc. Daar gaan we mee aan de slag, en daar gaan we voor. Over een jaar hebben we met alle betrokkenen gesproken, afspraken gemaakt. En dan kan het zijn dat we de doelen moeten bijstellen: naar beneden, maar het kan ook omhoog. Ook zal dan duidelijk zijn - op onderdelen - hoeveel budget we nodig hebben. s-hertogenbosch, zomer Het college van Burgemeester en Wethouders 3

4 2. Inleiding 2.1 De noodzaak van klimaatbeleid Trendbreuk De aarde die opwarmt door ons toenemende gebruik van fossiele brandstoffen, met alle verstrekkende gevolgen van dien. Fossiele brandstoffen die schaars worden en daardoor enorm in prijs stijgen (een verdubbeling de afgelopen tien jaar en naar verwachting een verdubbeling de komende tien jaar). Fossiele brandstofbronnen die uiteindelijk uitgeput raken. Groeiende welvaart waardoor het energieverbruik stijgt (alleen al door het toenemende aantal apparaten per huishouden). Klimaatbeleid is urgenter dan ooit. We staan voor een trendbreuk: We worden gedwongen flink op energie te besparen en alternatieve bronnen zoals zon, wind en water aan te spreken. De tijd is er rijp voor: klimaatbeleid is landelijk en internationaal één van de speerpunten. Daardoor zijn er middelen beschikbaar voor lokale energiebesparing. Door daar nu op in te spelen kunnen we op kosten besparen. Verminderen CO 2 CO 2 is het belangrijkste gas dat het broeikaseffect veroorzaakt. Om de concentratie CO 2 in de lucht te verminderen is het noodzakelijk dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken. Dat bereiken we door op energie te besparen én door duurzame energie op te wekken. Daarnaast is het mogelijk dat we CO 2 in de atmosfeer afvangen bij energiecentrales en opslaan onder de grond. Ook kunnen we CO 2 vastleggen door bijvoorbeeld nieuwe bossen aan te planten. Naast CO 2 zijn er een aantal andere belangrijke broeikasgassen. Deze gassen komen nog niet aan de orde in dit beleidsplan, maar zullen we nader onderzoeken. Uitdaging voor de gemeente Voor de gemeente ligt er een enorme uitdaging het proces van de trendbreuk te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen. Bovendien krijgt de gemeente een regierol. De energievoorziening gaat er in de toekomst namelijk anders uitzien. Centrale opwekking van energie in grootschalige centrales wordt geleidelijk aan vervangen door decentrale opwekking. Soms zelfs op wijkniveau, zoals warmte uit de grond. Of op woningniveau, bijvoorbeeld een verwarmingsketel die ook stroom levert. De gemeente zal steeds meer gaan bepalen welke type energievoorziening een wijk krijgt. Komt er bijvoorbeeld een warmtenet, benutten we de ondergrond voor de opslag van warmte en koude of maken we lokaal gebruik van biomassa. Met deze vraagstukken krijgen we te maken. Dit alles maakt de urgentie om klimaatbeleid op lokaal niveau voort te zetten en te intensiveren hoog. Intensiveren klimaatbeleid In 2007 kondigde het College aan het gemeentelijke energie- en klimaatbeleid te willen intensiveren. Het College stelde daarom een discussienotitie op, waarin drie scenario s voor die intensivering werden geschetst. In november 2007 is hierover gediscussieerd in de Cie Fes. De Raad heeft daarop in december een motie aangenomen waarin zij het College oproept een plan te maken waarmee de stad in 2025 klimaatneutraal wordt. Het College heeft intussen een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden om klimaatneutraal te worden. Daaruit blijkt dat de stad in een vooruitstrevend, innovatief scenario waarbij alle kansen worden benut in 2040 klimaatneutraal kan zijn. 4

5 2.2 Klimaatbeleidsplan Zorgvuldige basis Op basis van een discussienotitie over het gemeentelijke energie- en klimaatbeleid, de discussie met de Cie FES, de motie van de Raad en een aantal interne en externe discussiebijeenkomsten is dit klimaatbeleidsplan opgesteld. In dit plan geven we een overzicht van de stand van zaken, onze doelstellingen voor de korte en lange termijn en de daaraan gekoppelde concrete acties voor de komende vier jaar. In dit eerste hoofdstuk gaan we in op de noodzaak van klimaatbeleid en enkele algemene keuzes die we daarin hebben gemaakt. In volgende hoofdstukken beschrijven we de huidige stand van zaken en onze doelen en aanpak per thema. Het gaat om de thema s gemeentelijke gebouwen en voorzieningen (hoofdstuk 2), bestaande woningen (hoofdstuk 3), nieuwe woningen (hoofdstuk 4), duurzame energie (hoofdstuk 5), bedrijven (hoofdstuk 6) en verkeer en vervoer (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tot slot komt de organisatie en financiering aan de orde. Dit klimaatbeleidsplan is gericht op het bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld meer wateroverlast, vallen niet binnen de reikwijdte van dit plan. In het nieuwe waterplan (eind 2008) gaan we hier verder op in. s- Hertogenbosch klimaatneutraal in 2040? We hebben laten onderzoeken wanneer en met welke maatregelen s-hertogenbosch klimaatneutraal kan worden. Een samenvatting van het onderzoek vindt u in bijlage 2. Uitgangspunt van het onderzoek is dat we binnen de Bossche stadsgrenzen energiebesparing en de toepassing van duurzame energie willen realiseren. De conclusie van het onderzoek is dat de stad klimaatneutraal kan zijn in ca Hiervoor moet wel alles uit de kast worden gehaald. Zo stelt het onderzoek bijvoorbeeld dat dan alle daken van woningen en gebouwen belegd zijn met zonnepanelen. De energienormen voor nieuwbouw worden fors aangescherpt en jaarlijkse worden 3000 bestaande woningen zo sterk verbeterd dat het energieverbruik wordt gehalveerd etc. etc. Ter vergelijking: in de huidige plannen worden er de komende jaren 1000 woningen per jaar gerenoveerd per jaar betekent dus een verdrievoudiging van het renovatie tempo; organisatorisch, technisch en financieel een gigantische opgave. Zie verder de tabel op pag. 4. Financiële impuls De onderzoekers durven geen uitspraken te doen over kosten van deze transitie. Duidelijk is dat deze in de miljoenen lopen. Het gaat om investeringen die door alle partijen in de samenleving zullen worden gedaan: bedrijven, instellingen, burgers, gemeentelijke organisatie. Op de langere termijn worden alle kosten terugverdiend. Daarnaast dalen de komende jaren naar verwachting de kosten voor de opwekking van duurzame energie en stijgen de kosten van het gebruik van fossiele energie. De financiële impuls voor energiebesparing en duurzame energie wordt dus steeds groter. 5

6 2.3 Doelstelling Kosten en baten Uit onderzoek blijkt dat het in in een zeer vooruitstrevend scenario - mogelijk is om als stad klimaatneutraliteit te bereiken. Veel maatregelen zijn nu al kosteneffectief. Om volledig klimaatneutraal te worden zijn echter ook duurdere maatregelen nodig. De verwachting is echter dat technieken die nu nog heel duur zijn over vijf tot tien jaar ofwel goedkoper zijn, ofwel door de hogere energiekosten kosteneffectief zijn. Door een marge van 10 jaar te nemen in de termijn waarop we klimaatneutraliteit willen bereiken, maken we optimaal gebruik van (ontwikkelingen in) deze technieken tegen lagere maatschappelijke kosten. Daarom streven we ernaar om als stad tussen 2040 en 2050 klimaatneutraal te zijn. Kortere termijn De Raad heeft zich uitgesproken voor een klimaatneutraal s-hertogenbosch in Dit blijkt stadbreed op deze termijn niet mogelijk te zijn. Als we echter naar verschillende onderdelen of op een ander schaalniveau kijken, zijn er op kortere termijn wel mogelijkheden. We stellen daarom de volgende doelstellingen: - gemeentelijke organisatie klimaatneutraal: 2020; - gebouwde omgeving klimaatneutraal: 2035; - gehele stad klimaatneutraal: Deze doelstellingen betekenen dat we niet alleen als gemeente veel moeten doen. De hele stad, dus ook alle bedrijven, inwoners, maatschappelijke groepen, woningcorporaties etc. zal veel moeten investeren, samenwerken, creatief zijn en vooruitdenken. Doelstellingen waarmaken Allereerst werken we voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie een concreet plan uit (gereed in 2009). Voor de andere twee doelstellingen staan in dit plan een groot aantal acties die zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Dit plan richt zich sterk op het versnellen van reeds lopende processen en het in gang zetten van nieuwe processen. Om grote stappen naar een klimaatneutrale stad te maken zijn forse investeringen van alle partijen nodig die niet altijd even gemakkelijk hoeven zijn. Om deze investeringen te stimuleren zijn financiële prikkels nodig, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, laagrentende leningen en een roterend fonds. Maatregelen voor klimaatneutrale stad Builddesk, 2008 Bron: Gemeentelijke gebouwen: nieuwe gebouwen klimaatneutraal vanaf 2009; bestaande gemeentelijke gebouwen label A+ binnen 5 jaar; openbare verlichting voorzien van LED lampen en schakeling op beweging; 100% van geschikt dakoppervlak beleggen met zonnecellen. Woningen: versnelde isolatie en warmteterugwinning (3000 woningen per jaar); toepassen van zuinigere verlichting waaronder LED (19%); convenant woningcorporaties: woningvoorraad in 10 jaar 50% zuiniger, EPC-aanscherping van 25% tot 40% t.o.v. wettelijke norm; snel oplopend rapportcijfer (EPL) tot 10 (klimaatneutrale wijk). Duurzame energie: jaarlijks 3000 bestaande en 800 nieuwe woningen beleggen met 30 m2 zonnepanelen; m2 zonnepanelen per jaar op kantoren e.d.; in 2009 windturbine op Treurenburg en vanaf 2011 ook op de Brand; 3000 bestaande woningen worden in 2012 voorzien van aardwarmte; biomassa-installatie Treurenburg: houtchipboiler Sportiom: warmtewinning uit asfalt; aantrekken van glastuinbouw voor duurzame energieproductie. Kantoren en industrie: verhoogde schilisolatie en warmte-koudeopslag (80% van de kantoren); zeer zuinige verlichting waaronder LED; fors versnelde isolatie en warmte terugwinning met een besparing tot 70%; toepassen van energiezuinige installaties in de industrie met een besparing van 20% op warmte en 10% op elektriciteit Verkeer en vervoer: door parkeerbeleid en tol tot 10% minder auto s in het centrum; fietsverbeterplan met geasfalteerde paden, snel groen bij verkeerslichten en gratis stallingen; verbod op slurpers. 6

7 2.4 Welke keuzes hebben we gemaakt? In hoofdstuk 2 tot en met 7 beschrijven we onze aanpak per thema. Die aanpak is gebaseerd op de volgende algemene keuzes: Energie besparen en duurzame energie opwekken We gaan uit van de zogenaamde Trias energetica, een principe voor de effectieve aanpak van klimaatbeleid. Dit principe gaat ervan uit dat je: eerst alles doet om zoveel mogelijk energie te besparen; vervolgens duurzame energie opwekt; tenslotte voor het resterende energieverbruik efficiënt fossiele brandstoffen toepast, waarbij je zomogelijk CO 2 weer vastlegt. Onze nadruk ligt op de eerste twee punten omdat hier de grootste kansen liggen. Punt 3, het toepassen van fossiele brandstoffen, zal nog jarenlang nodig zijn om in de energiebehoefte te voorzien. Het compenseren van de daarmee samenhangende CO 2 uitstoot heeft voor ons een lage prioriteit. Als we over een aantal jaren de mogelijkheden binnen de eerste twee punten benut hebben, zullen we dit opnieuw in overweging nemen als aanvullende maatregel. Energietransitie We verbruiken steeds meer fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas, mede als gevolg van de toenemende welvaart. Hierdoor komt er steeds meer CO 2 in de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt. Dit is een niet meer te stoppen proces. Haalbaar is dat we - door de opwarming binnen de perken te houden - de gevolgen beperken. Ze zijn zeker niet te voorkomen. De gevolgen zijn fors, zowel voor mens als natuur: de kans op plagen en ongedierte in de landbouw neemt toe; steeds vaker zullen hevige stortbuien tot wateroverlast leiden of zal langdurige droogte tot problemen leiden, etc. Een structurele verandering gericht op een duurzame energiehuishouding is dus nodig (energietransitie). Zon, wind, aardwarmte, en water als energiebronnen worden steeds belangrijker en energiebesparing een must. Lokaal en regionaal De opwekking van duurzame energie moet flink hoger worden. We willen dat eerst zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen doen. Vervolgens bekijken we waar we regionaal zo efficiënt mogelijk duurzame energie kunnen opwekken. We kiezen voor een lokale en regionale aanpak en nemen regionaal initiatief om klimaatprojecten op te zetten. Zowel Europees, landelijk als regionaal staat klimaatverandering en energiebesparing hoog op de agenda. Landelijke en internationaal duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld windturbines aan de kust of op zee of zonne-energiecentrales in Zuid-Europa, stimuleren we door groene stroom te kopen. De inkoop van groene stroom ontslaat ons echter niet van de plicht om zelf lokaal en regionaal inspanningen te leveren om duurzame energie op te wekken. Bovendien is er landelijk en zelfs wereldwijd veel te weinig duurzame energie te koop om in de energiebehoefte te voorzien. Integrale aanpak Onze aanpak is integraal. Energiegebruik heeft niet alleen relatie met milieu en woningbouw maar met alle beleidsvelden. Zo is bijvoorbeeld ook de locatie van voorzieningen (winkels, sportvelden, etc.) bepalend voor de vervoerskeuze en daarmee het energiegebruik. Uiteraard gaat het altijd om een afweging van verschillende belangen. Bijvoorbeeld: het gevoel van veiligheid s nachts op straat door extra verlichting, en anderzijds energiebesparing bij straatverlichting. In stedenbouwkundige plannen zal energie integraal mee worden genomen als criterium, uiteraard in juiste balans met alle andere criteria die hierin een rol spelen. Groei en economische ontwikkeling van de stad kan zorgen voor een groei van het energieverbruik, maar door op het juiste moment aandacht te geven aan energiebesparing en duurzame energie, kan groei en ontwikkeling energiezuinig plaatsvinden. De aanpak is integraal, en daarbij zullen voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt. 7

8 2.5 Wat gaan we de komende vier jaar doen? De komende vier jaar zetten we alle lopende projecten voort en breiden we deze uit. We zetten nieuwe initiatieven, plannen en pilots op voor energiebesparing en duurzame energie. Daarnaast werken we hard aan het realiseren van randvoorwaarden, om vanaf 2015 met zevenmijlsstappen richting de klimaatneutrale stad te kunnen gaan. Belangrijke punten zijn: het realiseren van een forse energiebesparing in bestaande en nieuwe woningbouw, bij bedrijven en binnen de gemeentelijke organisatie, inclusief sport, onderwijs, welzijn en de openbare ruimte; duurzame energieopwekking met windturbines in Treurenburg en De Brand, energie uit biomassa bij Treurenburg en het Sportiom en mogelijk op andere locaties; pilots klimaatneutraal bouwen voor gemeentelijke gebouwen en bestaande en nieuwe woningbouw; het zodanig organiseren van regelgeving en financiën dat er financiële impulsen ontstaan voor energiebesparing. Te denken valt aan het vergroenen van de huursubsidieregels (lobby naar het Rijk om huursubsidiegrens te koppelen aan de woonlasten, in plaats van sec aan de huur), het opzetten van een roterend fonds voor investeringen in energiebesparing, etc.; het opnemen van randvoorwaarden in ruimtelijke plannen, grondbeleid en woonbeleid voor energiebesparing en duurzame energie. Bijvoorbeeld zongericht verkavelen, het mogelijk maken van zonnepanelen en zonneboilers in beeldkwaliteit, het scheppen van ruimte voor kleinschalige en grootschalige windenergie en mogelijkheden realiseren voor aardwarmte en warmte-koude opslag. Dit uiteraard in balans met stedenbouwkundige architectonische kwaliteit; structureel werken aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in verschillende sectoren in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie; ontwikkeling van de markt voor energiebesparing en duurzame energie. 2.6 Wat levert het op? Energieverbruik Het energieverbruik zal over vier jaar lager liggen. Het gaat om een bescheiden besparing. Veel van de resultaten van de inspanningen die we de komende vier jaar doen zijn pas na 2015 zichtbaar. In de grafiek hieronder is dit duidelijk te zien. Scenariostudie van het energieverbruik van s-hertogenbosch, extra scenario dat leidt tot klimaatneutrale stad in De energiebesparing tot 2015 bedraagt enkele procenten. Forse besparing wordt gerealiseerd tussen 2020 en Bron: Builddesk, Zie verder bijlage 2. 8

9 Kostenbesparing Energiebesparing levert een flinke kostenbesparing op voor bedrijven en burgers. De prijs van energie blijft de komende jaren stijgen. De kostenbesparing is vooral een besparing ten opzichte van deze verwachte stijging. De energierekening zal voor veel burgers over vijf jaar hoger zijn dan nu. Doen we echter niets aan energiebesparing dan is de energierekening straks nog veel hoger. Energiebesparing vraagt eerst een investering, maar op langere termijn zijn burgers en bedrijven goedkoper uit, door nu te investeren in energiebesparingsmaatregelen. Marktontwikkeling Energiebesparing en duurzame energie vormen een groeimarkt voor de komende jaren. Zijn veel bedrijven die duurzame energieproducten aanbieden nu nog afhankelijk van subsidies, over enkele jaren is de energieprijs zo hoog dat energiebesparing en duurzame energie een zelfstandige markt vormen. Door daar nu op in te spelen met een krachtig lokaal klimaatbeleid, geven we de lokale markt een extra impuls. 9

10 3. Gemeentelijke gebouwen / voorzieningen Een belangrijke reden voor energiebesparing binnen de gemeentelijke organisatie is de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft. Daarnaast levert energiebesparing een kostenbesparing in de bedrijfsvoering op. 3.1 Stand van zaken Het energieverbruik van de gemeente bestaat uit: gebouwgebonden energieverbruik, bijvoorbeeld voor de kantoren (25%); stroomverbruik voor de openbare verlichting en rioolgemalen (75%). Tot en met 2007 kochten we hiervoor voor 25% groene stroom in. Vanaf 2008 is dat 100%. Verder verbruikt de gemeentelijke organisatie energie voor vervoer. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 7 (Verkeer en vervoer). Daarnaast bezitten we ongeveer 400 panden die niet door de gemeente zelf worden gebruikt (zoals buurtcentra, scholen en cultuurcentra). De gebruiker of huurder is hier verantwoordelijk voor het energieverbruik. 3.2 Wat willen we bereiken? We hebben wat betreft gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en rioolgemalen de volgende doelstellingen: een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2020; 25% tot 75% energiebesparing voor alle nieuw te bouwen gemeentelijke gebouwen; minimaal energielabel B voor alle bestaande gemeentelijke gebouwen in 2018; 100% groene stroom en groen gas; 100% duurzaam inkopen; energiebesparing in openbare verlichting en rioolgemalen. 3.3 Wat gaan we doen? We hebben in de periode de volgende activiteiten ingepland: 1. opstellen van een plan van aanpak Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Hierin is veel aandacht voor de verbetering van de energiekwaliteit van gemeentelijke gebouwen. Onderdeel van het plan is het vaststellen van het energielabel voor 150 gebouwen (budget gereserveerd in voorjaarsnota 2009). Het plan van aanpak Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie is gereed in Financieringsvoorstellen nemen we op in de voorjaarsnota 2010 / begroting 2010; 2. jaarlijks bij de begroting vaststellen van extra investeringsbudget voor het verbeteren van de energiekwaliteit van gemeentelijke gebouwen. Voor de komende tien jaar gaat het naar schatting om een aantal miljoenen per jaar. Deze investeringen zijn grotendeels terug te verdienen door lagere energielasten; 3. maken van afspraken met gebruikers van gebouwen. Besparing op de energierekening gaan we benutten voor de financiering van energiebesparingsmaatregelen en voor de grotere aandacht voor en advisering bij nieuwbouw en renovatie/onderhoud van gemeentelijke gebouwen; 4. monitoring gericht op energiebesparing door een goed beheer en gebruik van gebouwen; 5. het realiseren van jaarlijks minimaal één pilotproject: bijvoorbeeld een energieneutrale school of een schoolgebouw volgens het passiefhuisconcept; 6. het inzetten van subsidiedeskundigen voor het benutten van subsidies (Provincie, Rijk, Europa) voor pilotprojecten. 7. onderzoek naar de mogelijkheden om het energieverbruik van de openbare verlichting terug te dringen en het verkrijgen van inzicht in de investeringen die hiervoor nodig zijn. In dit onderzoek nemen we een discussie over het gewenste veiligheidsniveau in relatie tot het energieverbruik mee; 8. het doorlopen van een kennisontwikkelingstraject over zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie gemeentelijke gebouwen 9. het inkopen van groene stroom voor primaire huisvesting en voor openbare verlichting en rioolgemalen. Vanaf 2008 kopen we 100% groene stroom in, vanaf 2010 kopen we daarnaast 100% groen gas (stortgas, vergisting) in. 10

11 10. gebruik van energiezuinige en duurzame lampen en armaturen in de openbare verlichting en eventuele aanpassing van het verlichtingsniveau, gecombineerd met veel aandacht voor veiligheid; 11. toepassing van energiezuinige technieken in rioolgemalen. 3.4 Wat levert het op? De activiteiten leveren het volgende op: besparing op de exploitatiekosten voor gemeentediensten; besparing op de exploitatiekosten voor scholen, buurtcentra, etc. voorbeeldfunctie voor de stad. Op deze manier stimuleren we andere partijen om serieus werk te maken van energiebesparing en duurzame energie. 3.5 Achtergrondinformatie Gemeentelijke panden De gemeentelijke panden en voorzieningen zijn verdeeld in de volgende groepen: 1 Bestaande gebouwen Primaire huisvesting (ca. 25 panden) Onder de primaire huisvesting vallen onder meer het stadskantoor, de afvalstoffendienst en wijkonderkomens. Hiervoor kopen we groene stroom in. Het is wettelijk verplicht voor deze panden een energieonderzoek uit te laten voeren. Uit deze onderzoeken moet blijken welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn tegen welke terugverdientijd. Scholen (ca. 65) In 2008 en 2009 brengen we in samenwerking met de beheerders van alle panden de huidige energiekwaliteit van de scholen in kaart. Hoewel scholen het eigendom van de gemeente zijn, betalen zij zelf de energiekosten. Om tot een flinke slag in energiebesparing te komen is het nodig onze investeringen hiervoor te koppelen aan de baten in de vorm van een lagere energierekening voor de scholen. In feite hebben zowel de gemeente als de scholen baat bij investering in energiebesparing omdat deze leidt tot lagere exploitatielasten. Echter, omdat de budgetten gescheiden zijn en degene die investeert niet de opbrengsten van die investering krijgt, worden deze (nog) niet uitgevoerd. Sportaccommodaties (ca. 30) In 2008 en 2009 brengen we in samenwerking de huidige energiekwaliteit van de sportaccommodaties in kaart. Op basis daarvan zal een plan worden gemaakt voor de verbetering van de energiekwaliteit. Cultuurgebouwen De cultuurgebouwen zijn onder meer de Verkadefabriek en het Theater aan de parade. Het is wettelijk verplicht voor deze gebouwen een energieonderzoek uit te laten voeren. Uit dit onderzoek moet blijken welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn tegen welke terugverdientijd. Hierna bekijken we welke maatregelen hiervan we daadwerkelijk zullen uitvoeren. Verhuurde panden (ca. 70) Verhuurde panden zijn panden die om maatschappelijke redenen in het bezit zijn van de gemeente en verhuurd worden aan derden. Denk bijvoorbeeld aan wijkcentra. Ook voor deze panden geldt dat wij als gemeente in energiebesparingsmaatregelen moeten investeren, terwijl de lagere energielasten als gevolg daarvan ten goede komen aan de huurder of gebruiker. Voor een deel van deze panden is het wettelijk verplicht een energieonderzoek uit te laten voeren. Overige panden Onder overige panden verstaan we onverwarmde of kleine panden. Deze laten we in dit beleidsplan buiten beschouwing. 11

12 2 Nieuwbouw Ons doel is op nieuwbouw 25% energie te besparen. In nieuwbouwprojecten als de Voorzieningencluster Groote Wielen (De Witte Wielen) en het Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen is deze doelstelling in de plannen verwerkt. 3 Openbare verlichting en rioolgemalen Openbare verlichting De openbare verlichting verbruikt jaarlijks ruim 7 miljoen kwh aan elektriciteit. Er is veel aandacht om hier op energie te besparen. Zo loopt er een vervangingsprogramma waarbij we naar verwachting 5000 bestaande lampen en armaturen vervangen door energiezuinige. Dit levert een besparing op van ongeveer 6 %. Ook bij de aanleg van nieuwe verlichting maken we gebruik van energiezuinige lampen en armaturen. Een andere besparingsmaatregel kan het niveau van verlichting zijn. Het huidige verlichtingsniveau is gekozen op basis van veiligheid. Nader onderzoek moet uitwijzen of er besparingsmogelijkheden zijn door hierin te differentiëren. Bijvoorbeeld door gedurende de nacht te kiezen voor een lager verlichtingsniveau, waarbij ook het gevoel van veiligheid gewaarborgd wordt. Rioolgemalen Bij rioolgemalen besparen we op energie door de toepassing van steeds energiezuinigere technieken bij vervanging en renovatie. 12

13 4. Bestaande woningen De globale energiekosten voor huishoudens in s-hertogenbosch bedragen nu jaarlijks 120 miljoen. De verwachting is dat de energiekosten door de stijgende energieprijs de komende 10 jaar zullen verdubbelen tot 240 miljoen. 4.1 Stand van zaken Het zogenaamde energielabel geeft de energiekwaliteit van bestaande woningen weer. Dit is vergelijkbaar met energielabels van witgoed; Label A is het meest energiezuinig; Label G het minst. Per 1 januari 2008 is het energielabel verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen en andere gebouwen. Onderstaande figuur geeft de energiekwaliteit van de bestaande woningen in s-hertogenbosch weer. Gemeente 's-hertogenbosch inschatting huidige energielabels in % van de totale woningvoorraad 25% 20% 15% 10% 7% 14% 19% 19% 22% 11% 8% 5% 0% G F E D C B A Toelichting: label A is nieuwbouwkwaliteit; label C is een redelijk geïsoleerde woning met HR ketel en dubbelglas; label G is een niet of slecht geïsoleerde woning met verouderde verwarmingsinstallatie 4.2 Wat willen we bereiken? Ons doel is: Jaarlijks minimaal 1200 tot 1500 woningen opwaarderen tot energielabel B. Het gaat hier om particulier woningbezit en woningen van corporaties; het huishoudelijk energieverbruik (niet-gebouwgebonden gebruik) met minimaal 10% te verlagen. 3.3 Wat gaan we doen? Om de doelstellingen te bereiken staan de volgende activiteiten op het programma: 12. ontwikkelen van een stadbrede visie op de energievoorziening, inclusief warmte-koude opslag, warmte uit asfalt en oppervlaktewater, toepassingsmogelijkheden van aardwarmte en energiezuinige gebouwconcepten; 13. het maken van afspraken met de corporaties over het verbeteren van de energiekwaliteit op voorraadniveau; 14. het voeren van een intensieve communicatiecampagne om particuliere woningeigenaren te stimuleren om te investeren in de energiekwaliteit van hun woningen, in aansluiting op landelijke acties en subsidies; 15. het onderzoeken van de mogelijkheden voor marktpartijen of woningcorporaties om particulieren te ondersteunen bij energiebesparingsmaatregelen aan hun woning; daarnaast het onderzoeken van mogelijkheden om particuliere eigenaren actief aan te schrijven om daarmee energiebesparing te realiseren. 16. het geven van energieadvies op maat aan huishoudens en het voeren van andere communicatieacties om het energieverbruik te verlagen (gebruikersgedrag en niet-woning gebonden maatregelen); 17. deelnemen aan de landelijke lobby en landelijke discussie over het energieafhankelijk maken van de huursubsidiegrens; 18. het inzetten van subsidiedeskundigen voor het benutten van subsidies (Provincie, Rijk, Europa); 13

14 19. het opzetten van een kennisontwikkelingstraject bestaande woningbouw voor professionals. 4.4 Wat levert het op? Die activiteiten hebben het volgende resultaat: toename van de energiekwaliteit van het woningbestand; energiebesparing in bestaande bouw; (relatieve)verlaging van de woonlasten; bewustzijnsvergroting particulieren voor het treffen van isolatie- en energiebesparingsmaatregelen. 4.5 Achtergrondinformatie Corporatiebezit Corporaties en gemeenten in de regio sloten in 2006 het Convenant Energiebesparing in de bestaande bouw regio s-hertogenbosch. In dit convenant zijn afspraken gemaakt voor de verbetering van de energiekwaliteit van de bestaande bouw. Recent bespraken de partners de voortgang. Zij maakten de afspraak om bij projecten voor ingrijpende verbetering label B als uitgangspunt te nemen. In s-hertogenbosch nemen de twee grote corporaties (Zayaz en Brabant wonen) deel aan het convenant. Vanwege de grens van de huurtoeslag (en de afspraken met de gemeente over de omvang van de kernvoorraad), is het veelal niet mogelijk voor de corporaties om de investeringen in energiebesparing door te berekenen in een hogere huur. Gevolg: deze investeringen worden niet gedaan terwijl dat voor de totale woonlasten gunstig zou zijn, ook als de investeringen worden doorberekend in de huur (zie rekenvoorbeeld). Het ministerie van VROM heeft intussen aangekondigd de omvang van het probleem te bestuderen en naar oplossingen te zoeken. Rekenvoorbeeld woonlasten in relatie tot energielasten Van een slecht geïsoleerde woning bestaan de woonlasten uit 400,- huur en gemiddeld 150,- energiekosten. Als de energiekwaliteit van de woning wordt verbeterd, en de kosten hiervoor worden doorberekend in de huur, stijgt de huur naar 435. De energiekosten dalen tot 75. De totale woonlasten nemen daardoor af van 550 naar 510, terwijl er minder energie wordt verbruikt. Voor huishoudens met lage inkomens loopt een project gericht op energiebesparing door gedragsverandering. Particulier bezit Voor particuliere woningbezitters lopen enkele kleinschalige acties. Zo kunnen zij gebruik maken van een subsidieregeling voor duurzame energie, zoals zonneboilers (Vlagheidefonds). Landelijke ontwikkelingen Door de forse prijsstijging van gas en elektra zijn de energielasten voor huishoudens de afgelopen periode fors toegenomen. Dit leidt ertoe dat energiebesparende maatregelen in de woningbouw alleen al vanuit woonlastenbeheersing steeds belangrijker worden. Daarnaast draagt het uiteraard bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Het ministerie van VROM heeft aangekondigd het plan Meer met minder (opgesteld door verschillende marktpartijen) financieel te ondersteunen, zodat woningen in 2011 energetisch twee labels verbeterd zijn. Ook komt er een landelijke subsidieregeling voor zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen. 14

15 5. Nieuwe woningen Samen met marktpartijen werken we aan de hoge energiekwaliteit van nieuwe woonwijken. Woningen zo zuinig mogelijk bouwen en duurzame warmte toepassen. 5.1 Stand van zaken Wij willen bij nieuwe woningen 25% reductie op de CO 2 uitstoot realiseren. Deze doelstelling halen we (ten opzichte van de oude wettelijke norm) in o.a. De Groote Wielen, Hinthammerpoort en Empel 3e fase (rapportcijfer 7,0). Op andere locaties halen we deze doelstelling niet of slechts ten dele. Reden hiervan is dat onze prioriteit vooralsnog ligt bij De Groote Wielen als grootste nieuwbouwlocatie. Ten opzichte van de nieuwe wettelijke norm zouden we een rapportcijfer van 7,6 moeten realiseren. Om marktpartijen de gelegenheid te geven hiermee ervaring op te doen, richten we ons beleid op een geleidelijke verbetering van de energiekwaliteit van nieuwe woonwijken. In 2007 hanteren we een rapportcijfer van 7.2 als uitgangspunt en vanaf 2010 een 7.6. Energiekwaliteit en rapportcijfer De energiekwaliteit van nieuwe woonwijken wordt weergegeven met een rapportcijfer (EPL). Als alle woningen in een wijk aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen krijgt de wijk het cijfer 6,6 (met de regelgeving van vóór 2006 het cijfer 6). Een wijk die energieneutraal is (dus als er evenveel energie verbruikt wordt als er in de wijk wordt opgewekt) krijgt een Wat willen we bereiken? We hebben in de periode het volgende voor ogen: bouwprojecten met meer dan 40 woningen of een even groot bouwvolume aan kantoren/bedrijven worden gebouwd met minimaal 25% energiebesparing (rapportcijfer 7,4)). Als er het technisch mogelijk is om duurzame warmte te leveren (warmte-koude opslag, aardwarmte of energie uit biomassa) wordt er 35% bespaard (rapportcijfer 8 en hoger); tenminste vijf topklimaatprojecten (minimaal 100 woningen), met 50% tot 75% besparing; energiezuinige koeling in minimaal 50% van de nieuwbouwwoningen Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het binnenmilieu, door extra kwaliteitsbewaking. 5.3 Wat gaan we doen? Om die doelstellingen te bereiken gaan we het volgende doen: 20. het ontwikkelen van een gemeentebrede energievisie, zie bestaande woningbouw; 21. het uitwerken van een plan van aanpak voor het optimaal benutten van de ondergrond voor opslag van warmte en koude en aardwarmte, en garanderen van voorkomen van vervuiling. 22. Onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een pilot met nieuwe nuts : lokaal opwekken en verhandelen van duurzame energie, waardoor duurzame energie kosteneffectiever wordt. 23. voor woningen op gemeentegrond gelden de doelstellingen als eis en zetten we de statiegeldregeling voort. Voor de overige locaties maken we afspraken met de marktpartijen; 24. het ondersteunen van marktpartijen bij de realisatie van energiezuinige nieuwbouw door middel van advies op maat, informatie e.d.; 25. het stimuleren van financiering door o.a. de klimaathypotheek, VON/prijsbeleid, outsourcing van energiesystemen, kostenbesparing door stroomlijning in het bouwproces e.d.; 26. het sluiten van convenanten met koplopers in de markt om de 5 topklimaatprojecten te ontwikkelen; 27. uitvoeren van minimaal vier pilotprojecten `passief bouwen` en `energieneutraal bouwen`; 28. het ontwikkelen van een plan van aanpak voor klimaatbestendige woningen, o.a. met aandacht voor energiezuinige koeling en optimale benutting van het grondwater voor koude en warmte opslag; 29. het opzetten van een project gericht op de controle van de kwaliteit van het binnenmilieu; 30. het opnemen van de mogelijkheden voor zeer energiezuinig bouwen en duurzame energie in beeldkwaliteitsplannen, in optimale balans met architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit; 15

16 5.4 Wat levert het op? Met die activiteiten bereiken we: een verhoging van het wooncomfort van de woningvoorraad; energiebesparing bij nieuwbouw; een toename van de energiekwaliteit van het gemeentelijke woningbestand; een (relatieve)verlaging van de woonlasten. 5.5 Achtergrondinformatie Lagere woonlasten De investeringen die nodig zijn voor het behalen van de gewenste energiekwaliteit verdienen zich door de stijgende energiekosten binnen 10 tot 15 jaar terug. Per saldo levert de investering in energiebesparing dus lagere woonlasten op. Bij huurwoningen ligt hier een knelpunt: de investeringen worden gedaan door de corporatie, terwijl de huurder de (lagere) energierekening betaalt. Er lopen landelijk initiatieven om dit knelpunt op te lossen. Het ministerie van VROM buigt zich momenteel over dit probleem. Korting op grondprijs Daar waar de gemeente gronden uitgeeft passen we de statiegeldregeling toe: de initiatiefnemer krijgt een korting op de grondprijs van ca. 1500,- per woning als hij voldoet aan de eisen ten aanzien van aanpasbaar, duurzaam en veilig bouwen. Vanwege de vaste, lage grondprijs voor sociale woningbouw, geldt deze regeling alleen voor de middeldure en dure sector. Comfort gevraagd Het comfort van nieuwbouwwoningen is hoog, vooral door goede isolatie en het toepassen van bijvoorbeeld vloerverwarming. De verwachting is dat dit een grotere rol gaat spelen bij verhuur en verkoop. Naast wintercomfort neemt de behoefte aan zomercomfort (koeling) toe vanwege de vaker voorkomende warme zomers. De nieuwbouw speelt hier steeds vaker op in door bijvoorbeeld vloerverwarming ook geschikt te maken voor koeling. Frisse lucht Voor de steeds betere kierdichting in nieuwbouwwoningen, is goed werkende mechanische ventilatie van groot belang. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ventilatiesystemen onvoldoende werken. Hiervoor is extra inzet wenselijk. Warmte-koude opslag De opslag van warmte en koude in de bodem is een efficiënte manier om energie te besparen. Deze techniek wordt steeds vaker toegepast. Momenteel ontwikkelen we beleid om de toepassing van warmte-koude opslag in goede banen te leiden. Belangrijk daarbij is dat onttrekking van water voor warmte-koude opslag andere onttrekkingen zoals drinkwater niet verstoort. EPC: energienorm in het bouwbesluit Voor nieuwbouw geldt een energienorm in het bouwbesluit: de EPC. Hoe lager de EPC, des te beter de energiekwaliteit. Per 1 januari 2006 is de wettelijke norm verlaagd van 1,0 naar 0,8. De aanscherping heeft geleid tot snelle technische- en marktontwikkeling, waardoor de kosten voor bouwen met goede energiekwaliteit afnemen. Het voornemen van de minister van VROM is de EPC in 2011 naar 0,6 en in 2015 naar 0,4 te verlagen. In 2020 moet de nieuwbouw energieneutraal zijn. Subsidies Om innovatie en ontwikkeling te stimuleren zijn er landelijk subsidies beschikbaar voor pilotprojecten, zogenaamde transitiegroepen. 16

17 6. Duurzame energie Duurzame energie is, naast energiebesparing, de tweede pijler van het klimaatbeleid. Duurzame energie biedt komende tien jaar volop kansen: om schone energie steeds kosteneffectiever op te wekken, én als groeimarkt voor bedrijven. 6.1 Stand van zaken Wind In het Commissiebesluit Duurzame energie uit 2001 zijn drie locaties aangewezen als mogelijke locaties voor de ontwikkelingen van windenergie: de kop van het bedrijventerrein Treurenburg, het nog te ontwikkelen deel van De Brand in combinatie met de om te leggen Zuidwillemsvaart en Kloosterstraat. Voor de locatie Treurenburg is er intussen een onherroepelijk bestemmingsplan dat de plaatsing van een windturbine mogelijk maakt. De turbine zal volgens planning in 2009 worden gerealiseerd en levert groene stroom voor ca huishoudens. Voor de locatie De Brand loopt een onderzoek naar de mogelijke stedenbouwkundige inpassing en hinderaspecten. De locatie Kloosterstraat is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein en is nu niet van toepassing. De markt voor de kleinschalige windturbinetechnieken is in ontwikkeling. De trend is dat kleinschalige turbines steeds stiller en goedkoper worden, zodat een bredere toepassing ervan mogelijk wordt. We hebben de mogelijkheden voor de plaatsing van kleine windturbines op o.a. gebouwen onderzocht. Hieruit bleek dat er wel kansen liggen, maar dit nog niet heeft geleid tot plaatsing ervan in s-hertogenbosch. Biomassa Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van de toepassing van biomassa die binnen de gemeente beschikbaar zijn voor verwarming en voor de opwekking van elektriciteit. Voor het nieuwe bedrijventerrein Treurenburg onderzoeken we of voor de verwarming gebruik kan worden gemaakt van biomassa. De biomassa is beschikbaar op de nieuwe vestiging van de Afvalstoffendienst. Voor het Sportiom onderzoeken we of een houtgestookte ketel het zwembad kan verwarmen. 6.2 Wat willen we bereiken? We hebben voor de periode de volgende doelen voor ogen: doelstelling: 20% duurzame energie in 2020, nader uit te werken op basis van vernieuwing van de duurzame energiescan; warmte-koude opslag in de bodem: indien technisch mogelijk wordt in alle nieuwbouw WKO toegepast, met energiezuinige koeling in de zomer; het benutten van alle in de gemeente of regio beschikbare biomassa voor energieopwekking; het realiseren van windturbines op Treurenburg en De Brand; het ontwikkelen van een regionale duurzame energieaanpak; het realiseren van 50 tot 100 stille, kleinschalige windturbines op hoge gebouwen, bedrijven en in het buitengebied in 2015; 1000 gebouweigenaren die zonne-energie toepassen, zo mogelijk gefinancierd met landelijke subsidie. Wat gaan we doen ( )? Om deze doelen te bereiken zijn de volgende activiteiten nodig: 31. het actualiseren van de duurzame energiescan, regionaal, ook gericht op nieuwe windlocaties; 32. het onderzoeken van mogelijkheden en opzetten van pilots: a) voor winning van biogas uit mest b) voor een pilot waterstof/brandstofcel in combinatie met duurzame energieopwekking c) verhuren van platte daken (kantoren, sportzalen, bedrijfshallen e.d.) aan zonne-energie-exploitanten; d) opzetten van lokale onderlinge opwekking en leveringen van duurzame energie Nieuwe nuts, zie ook woningbouw. e) extra biomassa uit groenvoorzieningen/houtwallen. 17

18 33. het uitwerken van een plan van aanpak voor het optimaal benutten van de ondergrond voor opslag van warmte en koude en aardwarmte (zie hoofdstuk 3 en 4: bestaande en nieuwe woningbouw); 34. het doen van een haalbaarheidsonderzoek Windenergie De Brand / Zuid-Willemsvaart (in uitvoering); 35. het opzetten van een project voor het stimuleren van duurzame energie bij particulieren op basis van een landelijke subsidieregeling in combinatie met het Vlagheidefonds; 36. het initiëren van duurzame energieprojecten in de regio, bijvoorbeeld windenergieprojecten; 37. het participeren in de lobby richting Rijk voor consistente en stabiele subsidieregeling(en) voor duurzame energie, i.s.m. B5, G27, provincie, gemeenten. 6.3 Wat levert het op? Daarmee behalen we de volgende resultaten: het opwekken van duurzame energie binnen de stad waardoor we minder afhankelijk zijn van energieprijsstijgingen; het eenvoudig kunnen toepassen van zonne-energie zodra deze kosteneffectief is, naar verwachting over 5 à 10 jaar; een optimale benutting van de ondergrond voor energie; op termijn goedkopere energie dan energie uit fossiele bronnen. 6.4 Achtergrondinformatie Gebouwgebonden duurzame energie Voor de gebouwde omgeving (nieuwbouw) gelden normen die met energiebesparende maatregelen of met duurzame energietoepassingen gerealiseerd kunnen worden. Vooral zonneboilers en warmtekoude opslag worden in nieuwbouw toegepast. We maken echter prestatieafspraken over de energiekwaliteit en niet over het treffen van specifieke maatregelen. Vlagheidefonds Voor particulieren is er het Vlagheidefonds, een fonds waar zij subsidie kunnen aanvragen voor duurzame energietoepassingen, zoals zonneboilers. Deze subsidie is bedoeld als aanvulling op de landelijke subsidie. Particulieren doen regelmatig een beroep op het Vlagheidefonds. Landelijke ontwikkelingen De landelijke doelstelling is verdubbeld naar 20% duurzame energie in Voor windenergie op het land is de doelstelling een verdubbeling in de komende 4 jaar; Voor particulieren is er opnieuw een subsidieregeling voor zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen. Het beschikbare budget is echter beperkt. De subsidieregeling voor grootschalige opwekking van duurzame energie is in 2008 opengesteld (SDE), zodat realisatie van windenergie weer mogelijk wordt. De energetische terugverdientijd van een windturbine is ca. 7 maanden. Dat wil zeggen dat een windturbine in 7 maanden evenveel energie oplevert als nodig is voor productie, plaatsing en uiteindelijke sloopt. De levensduur is 15 tot 20 jaar. 18

19 7. Bedrijven Bedrijven nemen gemiddeld de helft van het energiegebruik binnen een gemeente voor hun rekening en vormen daarmee een belangrijke doelgroep voor klimaatbeleid. 7.1 Stand van zaken Nieuwbouw Bedrijventerreinen worden ontwikkeld volgens het gemeentelijke Basispakket Duurzame stedelijke ontwikkeling Werkgebieden. Op het gebied van energie schrijft dit basispakket een doelstelling voor van minimaal 25% energiebesparing bij nieuwbouw. Deze doelstelling nemen we op in het bestemmingsplan en in uitgiftekaders van bedrijventerreinen, zoals bij bedrijventerrein Treurenburg, De Groote Vliet, Rosmalense plas, Empel-Zuid en Heesch West. Bestaande bedrijven Voor bestaande bedrijven hebben we ingezet op de zogenaamde verruimde reikwijdte bij handhaving van de milieuvergunning of milieumelding. Dit houdt in dat een bedrijf alle bekende energiebesparende maatregelen moet nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Bedrijven die een energieverbruik hebben kleiner dan kilowatt aan elektriciteit of kleiner dan m3 aardgas, zijn vrijgesteld van deze verplichting. De gemeente kan bedrijven met een hoog energiegebruik (meer dan m3 aardgas of aardgasequivalent, of kwh elektriciteit per jaar) verplichten tot een energieonderzoek en het laten uitvoeren van maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Bedrijven die deelnemen aan een meerjarenafspraak (MJA) voldoen via die weg aan de energiedoelstellingen van de wet milieubeheer. Controle In het kader van de verruimde reikwijdte hebben we tot nu toe kantoren en scholen, tankstations en auto-herstelinrichtingen gecontroleerd. Overige branches komen de komende jaren aan de beurt. Initiatieven van het Rijk Vanuit het huidige beleid van het Rijk lopen initiatieven voor het terugdringen van het energiegebruik van bedrijven (gebouwgebonden en procesenergie). Het Rijk zet in op wetgeving, stimulering en facilitering en subsidiëring. 7.2 Wat willen we bereiken? We hebben de volgende doelen voor ogen: voor nieuwe bedrijven willen we een energiebesparing van 25% tot 50% (gebouwgebonden energieverbruik); alle bedrijven voldoen in 2012 aan de wettelijke energie-eisen, inclusief het afdekken van koelmeubelen en waar mogelijk het sluiten van winkeldeuren in de winter; 20-40% energiebesparing bij 1000 bestaande bedrijven in utiliteitsgebouwen/mkb in Kostenbesparing voor bedrijven, door investeringen in energiebesparing te stimuleren. benutten van kansen voor het bedrijfsleven op de groeiende markt voor duurzame energie en energiebesparing. 7.3 Wat gaan we doen? Om deze doelen te bereiken zijn de volgende acties nodig: 38. het ontwikkelen van een stadsbrede visie op de energievoorziening (zie bestaande woningbouw); 39. het maken van afspraken met alle betrokkenen bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen over: - het gemeentelijke Basispakket Duurzame stedelijke ontwikkeling Werkgebieden; - minimaal 25% - 50% energiebesparing. 19

20 Deze voorwaarden worden opgenomen in het uitgiftekader van bedrijventerreinen en nemen we zoveel mogelijk op in de bestemmingsplannen; 40. intensieve handhaving van wettelijke verplichtingen. We gaan voor een branchegerichte projectmatige aanpak met proactieve communicatie en kennisontwikkeling; 41. het opzetten van een samenwerking met 10 koploperbedrijven als voorbeeld- en ambassadeursfunctie voor andere bedrijven: forse energiebesparing (convenant), communicatie/informatie, zichtbare maatregelen; 42. het opzetten van energiebesparingsprojecten voor bedrijven en instellingen: kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen, MKB, zorginstellingen, vastgoedbedrijven), d.m.v.: - communicatie en advisering van bedrijven, zo mogelijk gratis; - inschakeling van intermediaire organisaties (zoals ondernemersverenigingen, KvK, makelaars, branche, installateurs); - het doen van een concreet maatregelgericht aanbod, zoals: cv-optimalisatie, energie- en verlichtingsscan; 43. het geven van informatie over energiemaatregelen en financieringsmogelijkheden, zo mogelijk via de Infodesk Bouwen; 44. het onderzoeken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een revolving fund voor de financiering van energiebesparingsmaatregelen; 45. Communicatietraject, met de nadruk op energiebesparing als manier om kosten te besparen. 7.4 Wat levert het op? Daarmee bereiken we: een energiebesparing en daarmee kostenbesparing voor bedrijven; vermindering van de invloed van energieprijsstijgingen op de kosten van bedrijven; aantrekkelijke bedrijfslocaties, met een positief vooruitstrevend imago (hoog comfort, lagere energielasten). 20

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie