Voorbeeldexamenopgaven VWO Correctievoorschrift Quantumwereld Natuurkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldexamenopgaven VWO Correctievoorschrift Quantumwereld Natuurkunde"

Transcriptie

1 Voorbeeldexamenopgaven VWO Correctievoorscrift Quantumwereld Natuurkunde Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo

2 Laserpulsen maximumscore 3 6 uitkomst: T 4,5 0 s voorbeeld van een berekening: Om bij de gegeven diameter en maximale draaifrequentie de kleinste pulsduur te alen, moeten de breedte van de openingen en de dicte stukken aan de rand gelijk zijn aan,0 mm. Voor de omtrek van et wiel geldt: O r 0,070 0, 44 m. Voor et aantal segmenten (openingen + dicte stukken) geldt dan 0,44 n,0. 3,0 0 Voor de tijd van één rotatie van de scijf geldt: 3 T,0 0 s. 3 f,0 0 Voor de tijd die bij segment oort, geldt: 3,0 0 6 T 4,50 s.,0 uitrekenen van et aantal openingen gebruik van T f completeren van de berekening maximumscore uitkomst: ampz,7 0 ms (,8 0 g) voorbeeld van een berekening: r 0, 070 Voor de baansneleid op de rand geldt: v 4,4 0 ms. T 0,00 Voor de middelpuntzoekende versnelling geldt: mv F mpz r v (4,4 0 ) 6 5 ampz,760 ms,80 g. m m r 0,070 r gebruik van v T v inzict dat ampz r completeren van de berekening Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo lees verder

3 3 maximumscore 4 Opmeten in de tekening levert: breedte fotonblok = mm; afstand tussen spiegels = 70 mm. De pulsduur komt overeen met de breedte van et blok fotonen. De eralingstijd is twee maal de spiegelafstand (fotonen moeten een en weer). pulsduur Dus geldt 0, 079. eralingstijd 70 Bij een pulsduur van 0 femtoseconde geldt voor de lengte van de puls: ct 3, ,0 0 m. Voor de afstand tussen de spiegels geldt dan: 70 6, ,8 0 5 s m. opmeten van de lengte van de fotonen en de afstand tussen de spiegels (met marges van mm) inzict dat de tijden zic verouden als de afstanden inzict dat ct completeren van de bepalingen Opmerking Als de inverse van de gegeven verouding berekend is: goed rekenen. 4 maximumscore Er geldt: ΔxΔp. 4 Als Δx groter dan 0 is, volgt ieruit dat Δp niet oneindig klein kan zijn. Dat wil zeggen dat niet alle fotonen dezelfde impuls ebben. Omdat impuls gerelateerd (omgekeerd evenredig) is aan golflengte betekent et dat er verscil in golflengte optreedt. inzict in p completeren van et antwoord Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 3 lees verder

4 5 maximumscore 3 In de onbepaaldeidsrelatie van Heisenberg komt et product van Δp en Δx voor. Bij een foton geldt: p en c E f c cp. Dus geldt: p E zodat p E. Verder geldt: x c t. c c Dus geldt: xp Ect E t. c c inzict dat E inzict dat x c t completeren van de afleiding 6 maximumscore 3 Aflezen in figuur 5 levert: een maximale energie bij 770 nm en een minimale energie bij 870 nm. c c Dit levert: E Emax Emin max min ,630 3,00 0 6,630 3, ,0 0 J Dan geldt: Et 3, , , Bovendien: 5, Dus geldt: Et 4 uitrekenen van et energieverscil van de puls uitrekenen van E t controleren van de tweede Heisenbergrelatie en conclusie Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 4 lees verder

5 Davisson - Germer experiment 7 maximumscore 3 antwoord: v 4,4 0 ms 6 voorbeeld van een berekening: Volgens de wet van beoud van energie geldt: E E e qu mv k 9 qu, v 4,40 ms 3 m 9,0 inzict in Ee Ek met Ee qu en E k mv opzoeken van de lading en de massa van een elektron completeren van de berekening 8 maximumscore Als de versnelspanning vergroot wordt, zal et elektron een grotere kinetisce energie (en dus een grotere sneleid) krijgen. Het versnelgedeelte van de opstelling staat parallel aan de scuifweerstand. Deze weerstand moet dus vergroot worden. Het scuifcontact moet daarbij naar beneden verscoven worden. inzict dat de versnelspanning vergroot moet worden inzict dat de weerstand dan groter moet worden en conclusie 9 maximumscore In de grafiek is duidelijk een variatie in waargenomen intensiteit waar te nemen. Dit is uitsluitend verklaarbaar via interferentie en dientengevolge moeten de elektronen ier worden opgevat als golven. inzict dat interferentie optreedt inzict dat interferentie slects optreedt bij golven Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 5 lees verder

6 0 maximumscore Straal legt een grotere afstand af dan straal. Het afstandsverscil is gelijk aan d sin. Aangezien dat de lictstralen elkaar versterken moet et faseverscil tussen de stralen gelijk zijn aan een geeel getal (,, enz.). Het weg-lengteverscil is daarmee gelijk aan een geeel veelvoud van de golflengte: n. d inzict in constructieve interferentie consequente conclusie maximumscore 4 Voor de golflengte geldt:. p Voor de kinetisce energie geldt dan: Voor de impuls geldt dus: p me. k E p k mv. m Met Ek qu eu levert dit: p meu. De formule voor de debroglie-golflengte wordt daarmee:. meu gebruik van p p inzict dat Ek m inzict in Ek qu eu completeren van de afleiding Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 6 lees verder

7 maximumscore 4 0 uitkomst: d, 0 m voorbeeld van een bepaling: Voor de debroglie golflengte geldt: 34 6,630 0,67 0 m. meu 3 9 9,0, Het maximum ligt bij een oek van 50. De formule n dsin levert dan: 0 n, d,0 m. sin sin 50 gebruik van meu gebruik van n dsin aflezen van de oek van et maximum (met een marge van ) completeren van de bepaling Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 7 lees verder

8 Onderzoek naar metaalmoeeid 3 maximumscore 3 0 Na Ne e ( ) 0 e symbool positron juist positron en gamma-foton rects van de pijl correcte reactievergelijking Opmerking Het gamma-foton moet in de reactievergelijking voorkomen. 4 maximumscore 3 uitkomst: t = 7,0 jaar voorbeeld van een berekening: Er geldt: Invullen levert: A A t 0 t. t t 0,7, t,69 t,69,6 7,0 jaar. gebruik van A A t opzoeken alveringstijd van Na- completeren van de berekening 0 t 5 maximumscore Omdat de energieën verscillend zijn, kan de volgorde bepaald worden. Noodzakelijke voorwaarde is dat et foton met een energie van,3 MeV eerder gedetecteerd wordt dan een foton met een energie van 0,5 MeV. De tijd tussen de twee detecties mag niet groter en niet kleiner zijn dan natuurkundig mogelijk is bij één positron. inzict dat de detectievolgorde,3 MeV - 0,5 MeV moet zijn inzict dat alleen natuurkundig toelaatbare versciltijden geaccepteerd worden Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 8 lees verder

9 6 maximumscore 4 Er geldt: B met p mv en E p Combineren levert: B. me Invullen levert: Dit komt overeen met k k mv. 34 6, B 6,0 m ,0 40,60 0 6,0 9 0, roosterafstanden. inzict dat B mv inzict dat E mv k vergelijken van de debroglie-golflengte met de roosterafstand completeren van de berekeningen 7 maximumscore 3 De gestippelde lijn geeft de waarscijnlijksverdeling W van et positron: de kans is in et midden van et roostergat et grootst omdat er afstotende positieve ladingen omeen zijn. De getekende lijn is de waarscijnlijksverdeling W van et elektron. Doordat de waarscijnlijkeidsverdeling W van et positron zic concentreert bij et roostergat, wordt de kans om een elektron aan te treffen en tot anniilatie te komen kleiner. Daarmee wordt de levensduur verlengd. inzict dat de waarscijnlijkeid van een positron in et roostergat groter is dan daarbuiten inzict dat een grote waarscijnlijkeid van et ene deeltje samenvalt met een kleine waarscijnlijkeid van et andere deeltje inzict dat in een roostergat de anniilatiekans afneemt en dus de levensduur toeneemt Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 9 lees verder

10 8 maximumscore 3 Er is kans op anniilatie als de twee waarscijnlijkeidsverdelingen W in figuur 5 elkaar overlappen. Te zien is dat deze overlap bij meerdere ontbrekende ionen afneemt. Dit verklaart dat de levensduur toeneemt bij et aantal ontbrekende atomen. inzict dat de overlap van de waarscijnlijkeidsverdelingen een maat is voor de kans op een anniilatiereactie inzict dat de overlap tussen de waarscijnlijkeidsverdelingen afneemt consequente conclusie Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 0 lees verder

11 Kleurstof in een CD-R 9 maximumscore 3 7 antwoord: n,5 0 voorbeeld van een berekening: E,5 0 8 Er geldt: E Pt. Dit levert: t,00 s. 3 P Voor et aantal spots per seconde geldt dan: n,50. 8,00 gebruik van E Pt in rekening brengen van factor completeren van de berekening 0 maximumscore 3 uitkomst: p 0,4 nm en q 0,9 nm voorbeeld van een bepaling: Als x et aantal C-atomen is, kan de lengte L gescreven worden als: L ( x ) p q. Uitwerken levert: L px p. q Voor de trendlijn geldt: y0,4x 0,5. Dit levert: p 0,4 nm en pq 0,5. Dit levert: q 0,9 nm. inzict dat geldt: L px p q omwerken van deze vergelijking en vergelijken met de formule van de trendlijn completeren van de bepaling 9 Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo lees verder

12 maximumscore voorbeelden van een antwoord: metode Reken twee punten uit. Lees bijvoorbeeld de waarden uit figuur 3 en 4 af, voor x 3 en x. n 6 Invullen voor x 3 levert: 6,4. L 0,95 n 4 Invullen voor x levert: 6,7. L, Conclusie: et aantal vrije elektronen per lengte-eeneid neemt toe. aflezen van waarden in figuur 3 en 4 bij waarden van x completeren van de berekening en conclusie metode Combineren van de twee formules L0,4c 0,54 en nc 3 geeft n 6,66 7,4. Hier volgt uit dat n toeneemt, als L groter wordt. L L L combineren van de twee formules tot een formule voor n L consequente conclusie metode 3 Vergelijken van de formules voor L in figuur 3 en voor n in figuur 4, laat zien dat n bij een toename van et aantal C-atomen sterker toeneemt dan L. ( x vs 0,4x). Hier volgt uit dat n L toeneemt, als L groter wordt. inzict dat n bij een toename van et aantal C-atomen sterker toeneemt dan L consequente conclusie Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo lees verder

13 maximumscore 4 metode De energieniveaus zijn evenredig met n. Bij 5C lezen we voor n 4 af: E4 4 ev. De waarde voor n is iervan 6 deel. Dus E 0,5 ev. E 4E ev en E3 9E,3 ev. Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 3 lees verder

14 metode Er geldt: En n 8mL. Uitrekenen of aflezen in figuur 3 levert: L, nm. 34 (6,630 ) Invullen levert: E 4,90 J 0,6 ev 89,0 (, 0 ) E 4E 40,6,0 ev. E 9E 90, 6,3 ev. 3 gebruik van En n 8mL aflezen van L met een marge van 0,04 m completeren van de berekeningen tekenen van de waarden in de figuur op de uitwerkbijlage met een marge van 0% Opmerkingen Tekenen zonder toelicting binnen een marge van 0%: maximaal scorepunt toekennen Bepalen van de energieën door interpoleren tussen de verscillende ketens: maximaal scorepunten toekennen. 3 maximumscore 3 antwoord: de keten met 9C Voor de energie van een foton met golflengte van 800 nm geldt: 34 8 c 6,660, E,4830 J,55 ev De pijl in de figuur moet overeenkomen met deze energie. Dit is bij 9C. inzict dat de energie overeenkomt met de pijl in de figuur c gebruik van E completeren van de berekening en consequente conclusie Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 4 lees verder

15 Opbrengst van et foto-elektrisc effect 4 maximumscore Als de spanning toeneemt, blijft de stroomsterkte gelijk. Doordat de elektronen de katode verlaten, krijgt de katode een positieve spanning, die de elektronen aantrekt. / De elektronen verlaten de katode in diverse rictingen. Als de spanning van de anode niet oog genoeg is worden niet alle vrijgemaakte elektronen aangetrokken. inzict dat de stroomsterkte gelijk blijft als de spanning stijgt inzict dat de elektronen op de katode een positieve lading acterlaten / in alle rictingen de katode verlaten 5 maximumscore 3 voorbeeld van een afleiding: I P n E Dus: nee en lict f f e I n e n e P Q e Q f lict Ef inzict dat I nee inzict dat Plict nf Ef completeren van de afleiding 6 maximumscore uitkomst: Q 5,5 0 (met een marge van 0, 0 ). voorbeeld van bepaling: Er geldt: 34 8 c 9,660, nm Ef 4,830 J 3,0 ev e I P P 5,50 3,0 0 5,5 0. E Q Q 8 Q 3 5 lict lict Q f J Ef ev 3, 0 c gebruik van Ef Q inzict dat I Plict E ev f completeren van de bepaling Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 5 lees verder

16 7 maximumscore Als de frequentie beneden een grens komt, is er onafankelijk van de intensiteit geen foto-elektrisc effect, et gaat dus niet om een collectief verscijnsel. inzict dat beneden een bepaalde energie / frequentie geen fotoelektrisc effect plaatsvindt, onafankelijk van de lictintensiteit completeren van et antwoord 8 maximumscore 3 uitkomst: Q voorbeeld van een berekening: Q ( 0,4) 0,83 ( 0,8) 0,04 ( 0,99) inzict dat de rendementen van de deelprocessen met elkaar vermenigvuldigd moeten worden inzict dat bij stap, 3 en 4b et complementaire percentage genomen moet worden completeren van de berekening 9 maximumscore 4 De waarde van η Q daalt naar 0 bij λ = 77 nm. Daar geldt E f = W u, dus et betreft ier de grensgolflengte van koper. Aflezen van een waarde in figuur 4 levert: 4 bij 30 nm geldt Q 4 0. Daarbij geldt: Invullen levert: E 34 8 c 6,66 0,9980 8,637 J 5,39 ev. 300 f Q k Ef Wu 4,00 k 5,39 4, 48 k 4,8 0 (ev ) inzict dat Q 0 bij de grensgolflengte van koper aflezen van waarden uit de grafiek waarvoor Q 0 met een marge van 0, 0 4 berekening van E f in ev completeren van de bepaling van k Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 6 lees verder

17 Scanning tunneling microscoop (STM) 30 maximumscore 3 In de x- en y-ricting van figuur passen 4 atoomafstanden op nm, dus de atoomafstand is ongeveer 0,5 nm. De oogte is vergelijkbaar met een atoomafstand, maar in werkelijkeid niet groter dan 0,05 nm. 0,5 De gevraagde factor is 0, dat is in de orde van grootte 0. 0,05 Dus antwoord c is goed. vergelijken van de breedte van de foto met de breedte van een atoom vergelijken van de oogte van een atoom met 0,05 nm completeren van de bepaling 3 maximumscore De tunnelstroom I t neemt toe, omdat de naald dicterbij et oppervlak komt. Omdat de tunnelstroom I t constant moet blijven, moet dit gecompenseerd worden met een grotere afstand d. inzict dat de tunnelstroom I t toeneemt completeren van de uitleg 3 maximumscore 5 4 uitkomst: I t 0 na 0 A voorbeeld van berekening: Bij,5 nm is de afstand toegenomen met 5 0, nm, I t is dus een factor 0 5 kleiner. 5 4 I t 0 na 0 A. inzict dat de afstand 5 0, nm groter wordt completeren van de berekening 33 maximumscore De STM meet minieme variaties in d: deze moeten niet et gevolg zijn van willekeurige trillingen. Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 7 lees verder

18 34 maximumscore 8 8 7,450 7,450 9 Er geldt: B 4,350 m 4,35 nm. T 73 0 Als d B, is de waarscijnlijkeid om elektronen in de naald aan te treffen nul: er is dan geen tunneleffect. berekenen van B inzict dat de afstand in de orde van grootte van de debroglie-golflengte moet zijn Opmerking Bij deze vraag oeft geen rekening geouden te worden met significantie. 35 maximumscore 3 Als de naald op de juiste, gemiddelde oogte boven et oppervlak staat, moet et PZT-element d niet aanpassen: UPZT 0 Uref Ut. U ref zorgt er dus voor dat de naald standaard op de ingestelde oogte blijft. Als Ut Uref is er een atoom aangetroffen: d moet groter, dus et PZT-element wordt korter. d wordt zo vergroot dat I t en dus U t weer de oorspronkelijke waarden krijgen. Dan geldt weer: Uref Ut UPZT 0. inzict dat de referentiespanning overeenkomt met de uitgangspositie van de naald inzict dat bij een positieve spanning de naad korter moet worden inzict dat de stand dan de nieuwe uitgangspositie is 36 maximumscore 3 De elektronen moeten door de naald worden aangetrokken en door et metaaloppervlak worden afgestoten om makkelijker aan et metaal kunnen ontsnappen. De spanning tussen de naald en et oppervlak moet dus een positieve waarde ebben. Door de energie van et elektrisce veld wordt de oogte van de energie-barrière verlaagd, waardoor er een grotere tunnelkans ontstaat. inzict dat de elektronen aangetrokken moeten worden consequente conclusie inzict dat de energiebarrière verlaagd wordt Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 8 lees verder

19 TEM, Transmissie Elektronen Microscoop 37 maximumscore De grooteid λ verwijst naar et golfkarakter, terwijl alleen geladen deeltjes met een spanning U te versnellen zijn. Beide begrippen komen in deze relatie dus naast elkaar voor. inzict in et begrip golf-deeltjedualiteit completeren van de uitleg 38 maximumscore 3 voorbeeld van een afleiding: Er geldt volgens Heisenberg: x p d en d x p p d 4 4 gebruik van xp 4 d gebruik van x en p p completeren van de afleiding 39 maximumscore 3 Voor de kleinste afmeting geldt: d d 8,0 0 0,80 nm 50 Deze golflengte is veel kleiner dan de kleinste golflengte van zictbaar lict.,6 0,80 nm U U,3 V. 0,80 0 inzict dat 8,0 0 m en conclusie,6 gebruik van B U completeren van de berekening Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 9 lees verder

20 40 maximumscore 3 Bij negatieve waarden van B worden de elektronen naar rects afgebogen. Het negatieve magneetveld is dus uit et vlak van tekening gerict: I B F L Naarmate de elektronen verder van de as passeren, moeten ze sterker afgebogen worden. Dit vereist een sterker magneetveld B. inzict dat negatieve waarden van B corresponderen met afbuiging naar rects bepalen van de ricting van dit magneetveld inzict dat elektronen sterker afgebogen moeten worden naarmate ze verder van de as passeren 4 maximumscore 3 uitkomst: a,9 0 ms 6 voorbeeld van een berekening: Voor de versnelling geldt: 9 5 FL Bqv 0,,6 0 9, 0 a,9 0 ms 3 m m 9,0 6 FL inzict dat a m gebruik van FL Bqv completeren van de berekening 4 maximumscore eigenscappen object weinig doorlating veel doorlating zeer dun plakje aangeect metaal X X Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 0 lees verder

21 43 maximumscore voorbeeld van een uitleg: De magnetisce lenzen convergeren de elektronen naar één punt. Na dat punt divergeren de elektronen. Hierdoor worden de elektronen ver uit elkaar getrokken, waardoor et beeld groter wordt. inzict dat de magnetisce lenzen de elektronen convergeren completeren van de uitleg Opmerking een redenering over positieve lenzen die in dit geval en vergroot beeld vormen, uiteraard goed rekenen. Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo lees verder

22 Alfaverval: oe ontsnapt een α-deeltje uit de kern? 44 maximumscore 4 antwoord: 4,6(%) voorbeeld van een berekening: Voor de kinetisce energie van et α-deeltje geldt: 3,98, , J E m v. α Voor de massa van et alfadeeltje nemen we de massa van een 4 He-atoom. Invullen van 7 m α 6,64 0 kg levert: 3 6 α α α α α 6,38 0 J m v v,39 0 ms 0,046 c. gebruik van E k mv opzoeken van de energie van et α-deeltje en omrekenen naar joule opzoeken / uitrekenen van de massa van et α-deeltje completeren van de berekening 45 maximumscore m Au Au u Er geldt: V 4 R 4 R A 4 R Dit is onafankelijk van A en gelijk aan de dicteid van een proton. m gebruik van V inzict dat de dicteid niet van et massagetal afangt. Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo lees verder

23 46 maximumscore 3 Als t et aantal seconden is tussen twee botsingen van een α-deeltje met de kern-wand, is v et aantal α-deeltjes dat de wand per t R R v seconde treft. ln ln Uit A N met N = volgt dat et aantal α-deeltjes is dat elke t t seconde aan een kern ontsnapt. Dit is gelijk aan de tunnelkans per α-deeltje maal et aantal α-deeltjes dat de wand per seconde treft: ln v K. t R Hieruit volgt rectstreeks de gevraagde formule. toelicting eerste formule toelicting tweede formule completeren van de afleiding 47 maximumscore 3 uitkomst: K,6 0 5 voorbeeld van een berekening: ln R ln, 0 (08 3 ) α 5 5 K, t v 30 0,069,9980 opzoeken van de alveringstijd van Polonium- inzict dat de straal van docterkern Pb-08 genomen moet worden completeren van de berekening 48 maximumscore 3 Uit figuur blijkt dat E() E(). Uit figuur blijkt dat een klein beetje grotere energie een veel kleinere alveringstijd, dus een veel grotere tunnelkans tot gevolg eeft. Dus antwoord a. inzict dat de tunnelkans zeer sterk van de energie afangt inzict dat een grote tunnelkans een korte alveringstijd inoudt completeren van de uitleg Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 3 lees verder

24 49 maximumscore 4 5 uitkomst: B 4,85 0 m voorbeeld van een berekening: 6,660 5 B 4,850 m. mv me 7 3 4,66 0 8,776,60 0 α gebruik van met p mv p inzict in et verband tussen sneleid en energie inzict dat E α bij Po- oort completeren van de berekening 50 maximumscore voorbeeld van antwoord: Bij een ogere waarde van 34 E α eeft et deeltje een veel smallere energiebarrière te overbruggen. Hierdoor wordt de tunnelkans vele malen groter en dus de alveringstijd vele malen kleiner. inzict dat bij een ogere waarde van α E de energie-barrière kleiner wordt inzict dat een kleinere energie-barrière een veel grotere tunnelkans en een veel kleinere alveringstijd tot gevolg eeft Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 4 lees verder

25 Waterstofatoom 5 maximumscore 4 Et = Et - Pstr*dt Het elektron is gebonden in et atoom. Dit wordt aangegeven met een negatieve energie. c Uit r volgt c Et r. Met r a0 5,9 pm. E Invullen levert t 8 6 c,80 5,9,5 0. Et = Et - Pstr*dt inzict dat een binding overeenkomt met een negatieve energie inzict dat c Etr met r a0 5,9 pm completeren van de berekening 5 maximumscore De negatieve elling van de grafiek wordt steeds negatiever, dus de naar binnen gericte radiale sneleid neemt continu toe. Op dat tijdstip nadert de straal tot nul, dus et elektron valt op de kern. inzict dat et elektron met toenemende sneleid naar de kern valt inzict dat et elektron op t,55 0 s op de kern aankomt 53 maximumscore voorbeeld van een uitleg: Er is geen precieze bepaling van r en p mogelijk zodat et elektron niet volgens de klassieke wetten met r p 0 op de kern kan vallen. Dit zou namelijk pr 0 opleveren en dat is in strijd met et onbepaaldeidsprincipe. inzict dat een val op de kern p 0 oplevert completeren van de uitleg Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 5 lees verder

26 54 maximumscore 3 antwoord: Myrte Jim Joan Ingrid José gelijk x x x ongelijk x x indien alle antwoorden correct 3 indien vier of drie antwoorden correct indien twee of een antwoord correct 55 maximumscore Uit de formule: p volgt: pr. r Invullen levert: pr. Omdat groter is dan, 4 met pr. 4 is dit niet strijdig inzict dat pr inoudt dat pr combinatie met et onbepaaldeidsprincipe en conclusie 56 maximumscore 3 voorbeeld van een berekening: E E p k mv m met p. Hieruit volgt dat: r 34 6, k 6,00 J m. 8 mr 8 m 8 9,09 0 k 3 p inzict dat Ek met p m r inzict dat k 8 m completeren van de berekening Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 6 lees verder

27 57 maximumscore 3 det 3 k 0 kr ( kr ) 0 r. dr k 39 k 6,00 5,30 m a 8 0. k,30 det inzict dat 0 dr 3 kr ( kr ) 0 k erleiding tot r k completeren van de berekening en conclusie 58 maximumscore k Invullen van r in Et kr kr geeft: E k Invullen levert: E 8,30 t 39 t 8 k k k 4k k 4k,80 J 3,6 ev. 46,0 0 k gebruik van r of r a0 in Et kr kr k invullen van constanten in E t en omrekenen naar ev. Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 7 lees verder einde

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2012 - I

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2012 - I Eindexamen vwo natuurkunde pilot 0 - I Opgave Lichtpracticum maximumscore De buis is aan beide kanten afgesloten om licht van buitenaf te voorkomen. maximumscore 4 De weerstanden verhouden zich als de

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I Eindexamen vwo natuurkunde 03-I Beoordelingsmodel Opgave Sprint maximumscore De snelheid is constant omdat het (s,t)-diagram (vanaf 4 seconde) een rechte lijn is. De snelheid is gelijk aan de helling van

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I Eindexamen natuurkunde pilot vwo 0 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opgave Splijtsof opsporen met neutrino s maximumscore 3 35 47 87 U+ n Ba+ Kr+ n of 9 0 56 36 0 35 47 87 U+ n Ba+ Kr+ n één

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2005-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2005-I Eindexamen natuurkunde - vwo 005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Schommelboot uitkomst: m De slingertijd T,67, s. Dit ingevuld in de slingerformule T 7,. 9,8 Hieruit volgt: m. levert g gebruik van slingerformule

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II Eindexamen natuurkunde pilot vwo 0 - II Beoordelingsmodel Opgave Wega maximumscore 3 Voor het verband tussen de temperatuur van de ster en de golflengte waarbij de stralingsintensiteit maximaal is, geldt:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Eindexamen vwo natuurkunde pilot 03-II Beoordelingsmodel Opgave Splijtstof in een kerncentrale maximumscore 3 35 7 87 U + n Ba + Kr + n of 9 0 56 36 0 35 7 87 U + n Ba + Kr + n één neutron links van de

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde II

Eindexamen havo natuurkunde II Eindexamen havo natuurkunde 0 - II Opgave Parasaurolophus maximumscore antwoord: resonantie maximumscore voorbeeld van een berekening: Voor de grondtoon bij een halfgesloten pijp geldt dat de lengte van

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde vwo I

Eindexamen natuurkunde vwo I Eindexamen natuurkunde vwo 0 - I Beoordelingsmodel Opgave Zonnelamp maximumscore antwoord: doorzichtige koepel buis lamp toepassen van de spiegelwet (met een marge van ) tekenen van de tweemaal teruggekaatste

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde vwo I

Eindexamen natuurkunde vwo I Eindexamen natuurkunde vwo 00 - I Beoordelingsmodel Opgave ingda a maximumscore 4 uitkomst: amax = 3,8g (met een marge van 0, g ) voorbeeld van een bepaling: De maximale versnelling is gelijk aan de steilheid

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2003-II Eindexamen natuurkunde - vwo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Elektromotor voorbeeld van een antwoord: schuifweerstand en schakelaar volgens schema aangesloten op de spanningsbron kring met een deel van de

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde pilot II

Eindexamen havo natuurkunde pilot II Eindexamen havo natuurkunde pilot 0 - II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden scorepunten toegekend. Opgave Parasaurolophus maximumscore antwoord: resonantie maximumscore Voor de grondtoon

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-I Eindexamen natuurkunde vwo 200-I 4 Antwoordmodel Opgave Hoogspanningskabel uitkomst:,4 0 3 (draden) methode ρl ρl 7 0-9 3,0 0 3 Uit R = volgt A kabel = = = 7,08 0-4 m 2. A R 7,2 0-2 Er geldt A draad =

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde II

Eindexamen vwo natuurkunde II Eindexamen vwo natuurkunde 0 - II Opgave Duimpiano maximumscore Uit figuur kan de trillingstijd bepaald worden. Dit levert: 0T = 0,09 T = 0, 009 s. Voor de frequentie geldt: f = 56 Hz. T = 0, 009 = Dus

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave SPECT-CT-scan B maximumscore 3 antwoord: 99 99 Mo Tc + 0 e + ( γ) of 99 99 Mo Tc + e + ( γ ) 4 43 het elektron

Nadere informatie

HAVO & VHBO 1995 Natuurkunde tijdvak 1

HAVO & VHBO 1995 Natuurkunde tijdvak 1 2 2 1 uitkomst: 1,2 10 2 W 1 gebruik van P = I 2 R 3 3 2 uitkomst: 2,9 10 2 A 1 gebruik van P p = P s 1 gebruik van P = VI 3 3 3 uitkomst: 2,5 h 1 berekenen laadvermogen 1 gebruik van U = Pt 2 2 4 uitkomst:

Nadere informatie

Voorbeeldexamenopgaven VWO

Voorbeeldexamenopgaven VWO Voorbeeldexamenopgaven VWO Quantumwereld Natuurkunde Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo Voorbeeldexamenopgaven Quantumwereld natuurkunde vwo 2 lees verder Laserpulsen Bij het onderzoek

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I Eindexamen natuurkunde pilot havo 00 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Eliica maximumscore uitkomst: De actieradius is 3, 0 km. de

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II Eindexamen natuurkunde vwo 004-II 4 Beoordelingsmodel Opgave Brachytherapie Maximumscore voorbeeld van een antwoord: De -straling, want deze heeft het grootste ioniserend vermogen / een zeer korte dracht

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I Eindexamen natuurkunde - havo 006-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Itaipu uitkomst: In dat jaar waren er gemiddeld generatoren in bedrijf. voorbeelden van een berekening: methode Als een generator continu

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo I Eindexamen natuurkunde - vwo 009 - I Beoordelingsmodel Opgave Mondharmonica maximumscore 3 In figuur 3 zijn minder trillingen te zien dan in figuur De frequentie in figuur 3 is dus lager Het lipje bij

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2002-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2002-II Eindexamen natuurkunde - vwo 00-II Opgave Sellafield Maximumscore voorbeeld van een antwoord: U ( n) Cs ( x n) Rb. 9 0 55 0 7 (Het andere element is dus Rb.) berekenen van het atoomnummer consequente keuze

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-I - + Eindexamen natuurkunde vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Valentijnshart Maximumscore 4 uitkomst: b 2,9 mm Bij het fotograferen van een voorwerp in het oneindige geldt: b f Bij het fotograferen

Nadere informatie

Opgave 1 Koolstof-14-methode

Opgave 1 Koolstof-14-methode Eindexamen havo natuurkunde pilot 04-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave Koolstof-4-methode maximumscore 3 antwoord: aantal aantal aantal massa halveringstijd

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo I

Eindexamen natuurkunde pilot havo I Eindexamen natuurkunde pilot havo 0 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave Tower of Terror maximumscore 4 4 uitkomst: F = 4, 0 N voorbeeld

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Beoordelingsmodel Opgave Koperstapeling maximumscore 3 64 64 0 64 64 Cu Zn + β ( + γ) of: Cu Zn + e 9 30 het elektron rechts van de pijl Zn als vervalproduct (mits verkregen

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-I Eindexamen natuurkunde -2 vwo 200-I 4 Antwoordmodel Opgave Armbrusterium antwoord: 70 207 277 Zn + Pb 30 82 2 Ab notatie nieuwe isotoop keuze voor de 70 Zn-isotoop aantal nucleonen links en rechts kloppend

Nadere informatie

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m,

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m, Eindexamen natuurkunde havo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Nieuwe bestralingsmethode Maximumscore antwoord: 0 7 5 0 B + n Li + per juist getal Maximumscore 2 uitkomst: D 2, 0 Gy of 2, 0 J/kg voorbeeld

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I Eindexamen natuurkunde -2 havo 2002-I Opgave Binnenverlichting Maximumscore 4 uitkomst: R tot = 4 Ω voorbeelden van een berekening: methode Het totale vermogen van de twee lampjes is gelijk aan 25,0 =

Nadere informatie

4) De verhouding bereken van de straal en de ringen van Saturnus en dus is het veel kleiner dan een DVD => 1punt analoog antwoordmodel.

4) De verhouding bereken van de straal en de ringen van Saturnus en dus is het veel kleiner dan een DVD => 1punt analoog antwoordmodel. Notulen examenbespreking Nina examen vwo 2012 VWO Natuurkunde pilot 2012 I 22 mei 2012 Steekproef nagekeken examens: Sted Gym Nijmegen: 13 lln 45 punten 3 onv Coornhert Gym Gouda: 11 lln 50 punten 0 onv

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-II Eindexamen natuurkunde - vwo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Seconde Maximumscore uitkomst: l = 6 (mm) 8 c, 9979458 0-0 l = = =, 6 0 m = 6 f 996770 mm. inzicht dat de frequentie gelijk is aan het aantal periodes

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m =

Nadere informatie

natuurkunde havo 2015-II

natuurkunde havo 2015-II natuurkunde havo 05-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Vleugel maimumscore antwoord: vier knopen en drie buiken, afwisselend afstand KB = afstand BK B maimumscore,70

Nadere informatie

1 Een lichtbron zendt licht uit met een golflengte van 589 nm in vacuüm.

1 Een lichtbron zendt licht uit met een golflengte van 589 nm in vacuüm. Domein F: Moderne fysica Subdomein: Atoomfysica 1 Een lichtbron zendt licht uit met een golflengte van 589 nm in vacuüm. Bereken de energie van het foton in ev. E = h c/λ (1) E = (6,63 10-34 3 10 8 )/(589

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-II Eindexamen natuurkunde - havo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Fietsdynamo uitkomst: f = 49 Hz (met een marge van Hz) Twee perioden duren 47 6 = 4 ms; voor één periode geldt: T = Dus f = = = 49 Hz. - T 0,5

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo II

Eindexamen natuurkunde havo II Eindexamen natuurkunde havo 999 - II Opgave Fietser Elementen van een berekening: Er geldt F w = F rol + F lucht. Uit de grafiek lees je af dat F rol = 4,0 N en dat F(5) = 8,0 N. Dus F w (5) = 8,0 N =

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo II

Eindexamen natuurkunde pilot havo II Eindexamen natuurkunde pilot havo 0 - II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opgave Vooruitgang maximumscore 4 uitkomst: (met een marge van 5 m) s = 8 (m) voorbeeld van een bepaling: De afstand s die

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-I - + - + Eindexamen natuurkunde -2 havo 2000-I 4 Antwoordmodel Opgave LEDs voorbeelden van schakelschema s: 50 Ω V LED A 50 Ω A V LED Als slechts één meter juist is geschakeld: punt. 2 uitkomst: R = 45

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-I Eindexamen natuurkunde vwo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Jan-van-gent maximumscore 4 methode Voor een vrije val geldt: s gt t t = y 30 = 9,8 =,47 s. De snelheid op het water is dan: v= gt = 9,8,47 = 4,3

Nadere informatie

2. (regulier vraag 3) 10-6 vergeten bij opzoeken ρ: eerste bolletje weg. bij werken met de dichtheid kan de berekening nog wel worden gecompleteerd.

2. (regulier vraag 3) 10-6 vergeten bij opzoeken ρ: eerste bolletje weg. bij werken met de dichtheid kan de berekening nog wel worden gecompleteerd. Verslag examenbespreking pilot-examen VWO 2014 (eerste tijdvak) Utrecht, 19 mei 2015 Eerste resultaten: Totaal 62 kandidaten. Gemiddeld 40,3 punten. 5 lln 32+37+28+39+26 punten. (32,4 gemiddeld). 16 lln

Nadere informatie

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. Mkv Magnetisme Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. In een punt P op een afstand d/2 van de rechtse geleider is

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde pilot I

Eindexamen havo natuurkunde pilot I Eindexamen havo natuurkunde pilot - I Opgave Sprong op de maan maximumscore uitkomst:,43 m (met een marge van,3 m) voorbeeld van een bepaling: Als Young loskomt van de grond is zijn zwaartepunt op een

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2006-II Eindexamen natuurkunde - vwo 006-II 4 Beoordelingsmodel Opgave Ding-dong voorbeeld van een antwoord: Bij gelijkstroom ontstaat er een constant magnetisch veld in de spoel; bij wisselstroom een wisselend

Nadere informatie

De Broglie. N.G. Schultheiss

De Broglie. N.G. Schultheiss De Broglie N.G. Schultheiss Inleiding Deze module volgt op de module Detecteren en gaat vooraf aan de module Fluorescentie. In deze module wordt de kleur van het geabsorbeerd of geëmitteerd licht gekoppeld

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde -2 havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2003-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2003-I Eindexamen natuurkunde - vwo 003-I 4 Antwoordmodel Opgave ISO uitkomst: T =,6 K Voor de golflengte waarbij de intensiteit maximaal is, geldt de wet van Wien: max T = k W. Bij de laagste temperatuur hoort

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-I Eindexamen natuurkunde -2 havo 200-I 4 Antwoordmodel Opgave Rolweerstand Maximumscore 5 voorbeeld van een juiste grafiek: F rol (N) 40 20 00 80 60 40 20 0 0 200 400 600 800 000 200 m (kg) de schaalverdeling

Nadere informatie

Mooie opgaven met mooie contexten. Maar je moet het wel snappen. Standaard aanpak van bekende opgaven werkt hier niet. Je moet de aanpak wel zien.

Mooie opgaven met mooie contexten. Maar je moet het wel snappen. Standaard aanpak van bekende opgaven werkt hier niet. Je moet de aanpak wel zien. Verslag examenbespreking pilot-examen VWO 2014 (eerste tijdvak) Utrecht, 20 mei 2014 Eerste resultaten: Totaal 36 kandidaten. Gemiddeld 39,7 punten. Algemene opmerkingen: Slechts twee leerlingen van te

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2005-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2005-I Eindexamen natuurkunde - havo 005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Bedleesbril uitkomst: n, 6 voorbeeld van een bepaling: 5 5 Voor de breking bij het linkervlak geldt: sin i. sin r n Hierin is hoek i gelijk

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde pilot 2013-I

Eindexamen havo natuurkunde pilot 2013-I Eindexamen havo natuurkunde pilot 203-I Beoordelingsmodel Opgave Radontherapie maximumscore 2 Uit de figuur blijkt dat door het verval een kern ontstaat met twee protonen en in totaal vier nucleonen minder

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde havo, eerste tijdvak (2017). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo 2011 - II

Eindexamen natuurkunde havo 2011 - II Eindexamen natuurkunde havo 0 - II Beoordelingsmodel Opgave Vooruitgang maximumscore 4 uitkomst: s = 8 (m) (met een marge van 5 m) voorbeeld van een bepaling: De afstand s die het schip in de eerste 50

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak natuurkunde vwo, tweede tijdvak (2017]). In dit examenverslag proberen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1.

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1. Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1. Elektrisch veld In de vacuüm gepompte beeldbuis van een TV staan twee evenwijdige vlakke metalen platen

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo I Eindexamen natuurkunde vwo 00 - I Beoordelingsmodel Opgave Couveuse maximumscore 4 3 uitkomst: R =, 4 0 Ω voorbeelden van een bepaling: methode U 0,70 3 R = 45 Ω ; I = = =,69 0 A. R 45 U 3,00 3 Rtot =

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo I Eindexamen natuurkunde -2 compex vo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave Mondharmonica maximumscore 3 voorbeeld van een antoord: In figuur 3 zijn minder trillingen te zien dan in figuur 2. De frequentie in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 15 Quantumwereld ( ) Pagina 1 van 8

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 15 Quantumwereld ( ) Pagina 1 van 8 Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 15 Quantumwereld (016-05-3) Pagina 1 van 8 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is fout. Als je

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-II Eindexamen natuurkunde - vwo 007-II Beoordelingsmodel Opgave Tuinslang maximumscore 5 uitkomst: v = 5,7 m s voorbeeld van een bepaling: In figuur is de lengte van de rolmaat van de grond tot aan de spuitmond

Nadere informatie

Werkblad 2.3: Elektrondiffractie aan Grafiet

Werkblad 2.3: Elektrondiffractie aan Grafiet Werkblad 2.3: Elektrondiffractie aan Grafiet In dit experiment wordt de afstand tussen naburige atomen in een grafietkristal bepaald. Grafiet is een kristallijne vorm van koolstof waarbij het kristal is

Nadere informatie

Compex natuurkunde 1-2 havo 2003-I

Compex natuurkunde 1-2 havo 2003-I Compex natuurkunde -2 havo 2003-I 4 Antwoordmodel Opgave Verwarmingslint voorbeeld van een antwoord: Ook bij hoge buitentemperaturen (waarbij geen gevaar voor bevriezing is) geeft het lint warmte af. Je

Nadere informatie

methode 2: Voor de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde lampen geldt:

methode 2: Voor de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde lampen geldt: Uitwerkingen natuurkunde Havo 1999-I Opgave 1 Accu 3p 1. Het vermogen van de lampen wordt gegeven door P = VI. Dus de accu moet een stroom leveren van I = P/V = 100/12 = 8,33 A. De "capaciteit" wordt berekend

Nadere informatie

Stevin vwo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Quantumwereld ( ) Pagina 1 van 9

Stevin vwo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Quantumwereld ( ) Pagina 1 van 9 Stevin vwo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Quantumwereld (18-09-014) Pagina 1 van 9 Opgaven 4.1 Liht als golven en als deeltjes 1 a x = l tanα Het patroon wordt dus wijder (grotere x) als l groter wordt.

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2002-I Eindexamen natuurkunde - vo 00-I 4 Antoordmodel Opgave Ralph en Norton voorbeeld van een antoord: Er geldt v = ωr. De baansnelheid is gegeven in tee significante cijfers. r = 6,78 0 +,000 0 = 7,78 0 km

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2006-I Eindexamen natuurkunde - vwo 006-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Steppen voorbeeld van een antwoord: Als de magneet naar de spoel beweegt, neemt de magnetische flux door het spoeltje toe. Er ontstaat een

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-II Eindexamen natuurkunde vwo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Seconde uitkomst: l = 0,48 m l gt T = p, dus l = = 0, 48 m g 4p l gebruik van T = p g Maximumscore antwoord: De frequentie van de straling is ongeveer

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2004-II Eindexamen natuurkunde - havo 004-II 4 Beoordelingsmodel Opgave Nachtlenzen voorbeeld van een antwoord: Voor de breking van de lichtstralen geldt: sin i n sin r, waarin i 5 en n,4. sin5 0,574 Hieruit volgt

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Opgave 1 Botsend blokje (5p) Een blok met een massa van 10 kg glijdt over een glad oppervlak. Hoek D botst tegen een klein vastzittend blokje S

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde compex vwo 2010 - I

Eindexamen natuurkunde compex vwo 2010 - I - + Eindexamen natuurkunde compex vwo 2010 - I Opgave 1 Massaspectrometer Lood in ertsen uit mijnen bestaat voornamelijk uit de isotopen lood-206, lood-207 en lood-208. De herkomst van lood in loden voorwerpen

Nadere informatie

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Examen VWO 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei totale examentijd 3 uur tevens oud programma natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 13 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-II Eindexamen natuurkunde havo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Vliegen met menskracht uitkomst: t = 5,0 (uur) s Voor de gemiddelde snelheid geldt: v gem =. t De gemiddelde snelheid van het vliegtuig is 8,9 m/s

Nadere informatie

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK NATUURKUNDE KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 8 29/04/2011 Deze toets bestaat uit 3 opgaven (32 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! Opgave 1: Afbuigen van geladen

Nadere informatie

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak Natuurkunde vwo, eerste tijdvak (2016). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I Eindexamen natuurkunde havo 2003-I 4 Antwoordmodel Opgave Verwarmingslint Maximumscore 2 voorbeeld van een antwoord: Ook bij hoge buitentemperaturen (waarbij geen gevaar voor bevriezing is) geeft het lint

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo 2008-I Eindexamen natuurkunde - compex vwo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Kerncentrale maximumscore voorbeeld van een antwoord: In een reactor met een constant vermogen wordt elke splijting gevolgd door één nieuwe

Nadere informatie

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

Schoolexamen Moderne Natuurkunde Schoolexamen Moderne Natuurkunde Natuurkunde 1,2 VWO 6 24 maart 2003 Tijdsduur: 90 minuten Deze toets bestaat uit 3 opgaven met 16 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2008-I Eindexamen natuurkunde - compex havo 008-I Beoordelingsmodel Opgave Lensverwarming maximumscore 3 voorbeeld van een antwoord: De schakeling bestaat uit twee parallelle takken van twee in serie geschakelde

Nadere informatie

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2)

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Snelheid en gemiddelde snelheid Met de grootheid snelheid geef je aan welke afstand een voorwerp in een bepaalde tijd aflegt. Over een langere periode is de snelheid

Nadere informatie

NATUURKUNDE. Bepaal de frequentie van deze toon. (En laat heel duidelijk in je berekening zien hoe je dat gedaan hebt, uiteraard!)

NATUURKUNDE. Bepaal de frequentie van deze toon. (En laat heel duidelijk in je berekening zien hoe je dat gedaan hebt, uiteraard!) NATUURKUNDE KLAS 5 PROEFWERK HOOFDSTUK 15: TRILLINGEN OOFDSTUK 15: TRILLINGEN 22/01/2010 Deze toets bestaat uit 4 opgaven (29 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Denk er

Nadere informatie

TENTAMEN. Van Quantum tot Materie

TENTAMEN. Van Quantum tot Materie TENTMEN Van Quantum tot Materie Prof. Dr. C. Gooijer en Prof. Dr. R. Griessen Vrijdag 22 december 2006 12.00-14.45 Q105/ M143/ C121 Dit schriftelijk tentamen bestaat uit 5 opdrachten. Naast de titel van

Nadere informatie

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde vwo, tweede tijdvak (2016). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre

Nadere informatie

- KLAS 5. c) Bereken de snelheid waarmee een elektron vrijkomt als het groene licht op de Rbkathode

- KLAS 5. c) Bereken de snelheid waarmee een elektron vrijkomt als het groene licht op de Rbkathode NATUURKUNDE - KLAS 5 PROEFWERK H7 --- 26/11/10 Het proefwerk bestaat uit 3 opgaven; totaal 32 punten. Opgave 1: gasontladingsbuis (4 p) In een gasontladingsbuis (zoals een TL-buis) zijn het gassen die

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-I Eindexamen natuurkunde havo 00-I 4 Antwoordmodel Opgave Hartfoto s 43 43 0 antwoord: K Ca + e (+ γ) 9 0 elektron rechts van de pijl Ca als vervalproduct aantal nucleonen links en rechts kloppend - en Als

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO en VHBO. Natuurkunde

Correctievoorschrift HAVO en VHBO. Natuurkunde Natuurkunde Correctievoorschrift HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak VHBO Tijdvak 2 9 99 Inzenden scores Uiterlijk 3 juni de scores van de

Nadere informatie

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW)

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW) Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW) Tijd: 27 mei 12.-14. Plaats: WN-C147 A t/m K WN-D17 L t/m W Bij dit tentamen zit aan het eind een formuleblad. Eenvoudige handrekenmachine is toegestaan

Nadere informatie

Large Hadron Collider. Werkbladen. HiSPARC. 1 Inleiding. 2 Voorkennis. 3 Opgaven atoombouw. C.G.N. van Veen

Large Hadron Collider. Werkbladen. HiSPARC. 1 Inleiding. 2 Voorkennis. 3 Opgaven atoombouw. C.G.N. van Veen Werkbladen HiSPARC Large Hadron Collider C.G.N. van Veen 1 Inleiding In het voorjaar van 2015 start de LHC onieuw o. Ditmaal met een hogere energie dan ooit tevoren. Protonen met een energie van 7,0 TeV

Nadere informatie

Examen VWO. tijdvak 1 vrijdag 20 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. tijdvak 1 vrijdag 20 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2016 tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-16.30 uur oud programma natuurkunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme Hoofdstuk 6: lektromagnetisme Natuurkunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 6: lektromagnetisme Natuurkunde 1. Mechanica 2. Golven en straling 3. lektriciteit en magnetisme 4. Warmteleer Rechtlijnige

Nadere informatie

Tentamen. Kwantumchemie & Fysica (4051QCHFY-1314FWN) Datum: 10 April Tijd/tijdsduur: 3 uur

Tentamen. Kwantumchemie & Fysica (4051QCHFY-1314FWN) Datum: 10 April Tijd/tijdsduur: 3 uur Tentamen Kwantumchemie & Fysica (4051QCHFY-1314FWN) Datum: 10 April 2014 Tijd/tijdsduur: 3 uur Docent(en) en/of tweede lezer: Dr. F.C. Grozema Prof. dr. L.D.A. Siebbeles Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven:

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2002-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2002-II Eindexamen natuurkunde vwo 00-II Opgave Picknicktafel Maximumscore 5 uitkomst: N 3,8 Van werkelijkheid naar filmnegatief geldt:,dus. b v f b 3, 4 0, 050 Hieruit volgt b 0,0507 m. b 0,0507 N,490. v 3, 4

Nadere informatie

TENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE TENTAMEN NATUURKUNDE datum : vrijdag 28 april 2017 tijd : 13.30 tot 16.30 uur aantal opgaven : 5 aantal antwoordbladen : 1 (bij opgave 1) Iedere opgave dient

Nadere informatie

Later heeft men ook nog een ongeladen deeltje met praktisch dezelfde massa als een proton ontdekt (1932). Dit deeltje heeft de naam neutron gekregen.

Later heeft men ook nog een ongeladen deeltje met praktisch dezelfde massa als een proton ontdekt (1932). Dit deeltje heeft de naam neutron gekregen. Atoombouw 1.1 onderwerpen: Elektrische structuur van de materie Atoommodel van Rutherford Elementaire deeltjes Massagetal en atoomnummer Ionen Lading Twee (met een metalen laagje bedekte) balletjes,, die

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-II Eindexamen natuurkunde - havo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Automatisch fietsachterlicht voorbeeld van een antwoord:,5 V,5 V de twee batterijen in serie de drie lampjes in serie tekenen van de overige verbindingen

Nadere informatie

QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht Blz. 1

QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht Blz. 1 QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht Blz. 1 THEMA 1: elektrische kracht Elektriciteit Elektrische lading Lading van een voorwerp Fenomeen: Sommige voorwerpen krijgen een lading door wrijving. Je kan aan

Nadere informatie

In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur).

In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). 2.1 Wat is licht? In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). Licht is een elektromagnetische golf. Andere voorbeelden

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. M π 35,5 en dit geeft M 3959 ) (cm 2 ) 1 ( ) 2. 93 (2642 4 3959 2642) ) 1 De inhoud van de ton is dus 327 (liter) 1

Vraag Antwoord Scores. M π 35,5 en dit geeft M 3959 ) (cm 2 ) 1 ( ) 2. 93 (2642 4 3959 2642) ) 1 De inhoud van de ton is dus 327 (liter) 1 Eindexamen wiskunde B havo 0 - II Beoordelingsmodel Tonregel van Kepler maximumscore 6 G = B = π 9 ( 64) (cm ) Voor de cirkel op halve hoogte geldt: πr = (met r de straal van de cirkel in cm) Hieruit volgt

Nadere informatie