Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop"

Transcriptie

1 Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013

2 Projectnr /g Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013

3 Inhoud 1. Inleiding Vraagstelling Leeswijzer 2 2. Conclusies 3 3. Betaalbaarheid huren en kopen Hypotheken en huurprijzen Energie en woonlasten Hypotheken onder water Hervormingen op de woningmarkt Opbouw en ontwikkeling sociale voorraad Huidige opbouw van de woningvoorraad Prestatieafspraken toekomstige ontwikkeling woningaanbod Inkomenspositie en woonsituatie (sociale) doelgroepen Omvang doelgroepen en woonsituatie Behoefte veranderingen sociale huursector 17 Bijlage: scheefheid en ontwikkelstrategieën 21

4

5 1. Inleiding De gemeente Zwolle beraadt zich op haar woningbouwplanning. Onderdeel van deze planning is de (volkshuisvestelijke) ambitie ten aanzien van sociale woningbouw: huur en koop. Gelet op de huidige stagnatie in afzetbaarheid van woningbouw zoekt de gemeente onderbouwingen voor de gewenste samenstelling van de programma s. Tevens biedt dit houvast bij de doorrekening van de grondexploitaties. Naast de stagnatie op de woningmarkt geldt ook dat de bereikbaarheid en betaalbaarheid van woonruimte voor lage inkomens onder druk staat. Zo is de wetgeving aangepast ten aanzien van de toewijzing van sociale huurwoningen en zijn (strengere) normen Corporaties hebben volgens de (ontwerp) Herzieningswet een maatschappelijke taak voor huisvesting van huishoudens met een inkomen gesteld voor de financiering van tot (belastbaar per jaar). Hiervoor koopwoningen. Tegelijkertijd trekt landelijk het consumentenvertrouwen een spoor op de woningmarkt en daalt met name in de koopsector het aantal aankopen. De druk op ontvangen zij borging van leningen (met laagrentende leningen) mogen zij maximaal 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan hogere inkomens. de huurmarkt neemt hierdoor toe. Dit zijn ontwikkelingen die nu spelen en nu als zekerheden worden beschouwd. Echter de woningmarkt bleek de afgelopen jaren vaak moeilijk voorspelbaar. De huidige situatie is daarom niet perse exemplarisch voor de toekomst. Investeringen in vastgoed trekken echter wel hun wissel naar de toekomst. Daarom is het belangrijk om niet alleen naar het hier en nu te kijken, maar ook in scenario s de onzekere toekomst te beschouwen. In het licht van deze ontwikkelingen hebben de gemeente Zwolle en de woningcorporaties deltawonen, SWZ en Woningstichting Openbaar Belang onderzoek laten uitvoeren naar de gewenste voorraad sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in Zwolle: voor de korte termijn (huidige plannen) als voor langere termijn (scenario s) Vraagstelling In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: Wat is de gewenste omvang en samenstelling van het sociale huur- en goedkope koopsegment in de gemeente Zwolle? En wat betekent dit voor het sociale woningbouwprogramma? Om deze vraag te beantwoorden, is zicht nodig op: 1. De huidige omvang van de volgende inkomensgroepen: huishoudens met een inkomen tot huishoudens met een inkomen tussen en huishoudens met een inkomen boven de De verwachte omvang van deze inkomensgroepen in 2022 (en 2017 als tussenstap). Bij 3 verschillende economische scenario s

6 3. De huidige omvang en samenstelling van de sociale woningvoorraad, zowel sociale huur (< 681) als goedkope koop (< , , ). 4. De scheefheid in de sociale huurwoningvoorraad (tussen en en boven ). 5. De match tussen plannen voor de bestaande (sociale / goedkope) woningvoorraad en nieuwbouw (conform prestatieafspraken) en economische scenario s. 6. De waardeontwikkeling en hypotheekontwikkeling (onder water staande hypotheken) op de koopwoningmarkt. 7. De mogelijke effecten van hervormingen op de woningmarkt. We kijken hierbij naar het huidige Regeerakkoord Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste feiten uit het onderzoek samengevat, inclusief enkele conclusies. In hoofdstuk 3 gaan we in op de betaalbaarheid van huren en kopen. Dit hoofdstuk dient als context voor de rest van het onderzoek. Hoofdstuk 4 kijkt naar op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van het aanbod. Daarbij komt ook de ontwikkeling van de woningvoorraad (kwantitatief). Ook wordt er gekeken hoe de kwalitatieve samenstelling van het aanbod en de plannen vanuit de prestatieafspraken. In hoofdstuk 5 schetsen we de omvang van de sociale doelgroep en de verwachtingen van de ontwikkelingen naar de toekomst (volgens verschillende scenario s)

7 2. Conclusies Wat is de gewenste omvang en samenstelling van het sociale huur- en goedkope koopsegment in de gemeente Zwolle? En wat betekent dit voor het sociale woningbouwprogramma? In dit hoofdstuk vatten we de uitkomsten van de analyses samen die antwoord geven op deze onderzoeksvraag en de daar onder liggende deelvragen. De doelgroep voor de sociale huurvoorraad is wettelijk afgebakend op een grens van (belastbaar huishoudensinkomen per jaar). Minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (tot 681) moet aan deze groep worden toegewezen. Daarnaast wordt in het huurbeleid van het rijk ook gekeken naar lagere middeninkomens tussen en , omdat ook deze groep te maken heeft met beperkte huur- en koopmogelijkheden. de omvang van de verschillende groepen, vervolgens kijken we naar wat zij kunnen betalen (volgens landelijke inkomensnormen). Wat is betaalbaar en bereikbaar? In deze samenvatting gaan we eerst in op wat de verschillende inkomensgroepen kunnen betalen. Dit is namelijk belangrijke contextinformatie in de beoordeling welke woningen financieel bereikbaar zijn bij verschillende inkomensniveaus. Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van koopkrachtplaatjes van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Het NIBUD heeft op grond van een gemiddeld uitgavenpatroon van verschillende huishoudenstypen bekeken hoeveel geld beschikbaar is voor woonlasten. Dit verschilt nogal per inkomen en huishoudensituatie: Voor inkomens van (netto maandinkomen van circa 1.850) Maximale hypotheek: Maximale huurprijs (excl. energie) 520 (gezin+kinderen) tot 725 (65+er) Maximale woonlasten (incl. energie) 685 Maximaal haalbaar in particuliere huur 530 (beleggers en makelaars) Voor inkomens van (netto maandinkomen van circa 2.300) Maximale hypotheek: Maximale huurprijs (excl. energie) 635 (gezin+kinderen) tot 915 (65+er) Maximale woonlasten (incl. energie) 830 Maximaal haalbaar in particuliere huur 660 (beleggers en makelaars) Referentie: gezin met kinderen inkomen belastbaar per jaar Dit gezin heeft een netto-maandinkomen van Na aftrek van kosten voor levensonderhoud, sport / verenigingen, verzekeringen en energiekosten resteert volgens Nibud 635 om aan huur te besteden. Zij krijgen geen Huurtoeslag en zijn dus aangewezen op een woning in het sociale prijssegment. Particuliere verhuurders stellen hoge inkomenseisen aan deze groep, om eventuele huurderving te voorkomen. In het gezinsbudget houdt Nibud rekening met vaste energiekosten (circa 150 per maand). Als de energiekosten in een zuinige woning omlaag gaan, is er in het huishoudbudget meer geld over om aan huur te besteden

8 En in de toekomst: Door een aantal ontwikkelingen staan de financieringsmogelijkheden en bewegingsmogelijkheden op de woningmarkt onder druk: Een flink aantal mensen heeft de afgelopen jaren een (naar de huidige maatstaven) te hoge hypotheek afgesloten. Tegelijkertijd is de waardeontwikkeling van woningen gestagneerd. Hierdoor is hun hypotheekbedrag hoger dan de woningwaarde. Gevolg is dat zij verhuizing met een restschuld zouden blijven zitten (de woning staat onder water). In Zwolle gaat het dan om maximaal huishoudens die sinds 2004 een woning kochten. Door kabinetsbeleid ontstaat extra ruimte om huurverhoging door te voeren (huurliberalisatie). De verwachting is dat dit inkomensafhankelijk wordt: hoe hoger het inkomen des te meer huurverhoging. Door minder aftrekmogelijkheden bij nieuwe hypotheken, is er minder financiële ruimte bij aankoop van een woning. Dit zorgt ervoor dat koopprijzen structureel lager komen te liggen. Mensen blijven langer in hun woning zitten, omdat door een combinatie van bovenstaande factoren verhuizen kostbaarder wordt. Verhuizing zal daardoor meer op basis van werk gebeuren dan op basis van de wens tot wooncarrière (doorstroming is hierdoor steeds minder het leidende systeem op de woningmarkt) Welke woningen zijn beschikbaar? Voor de lage inkomens zijn met name de sociale huurwoningen financieel passend. Middeninkomens ( tot ) zouden daarnaast ook een (duurdere) particuliere huurwoning of koopwoning kunnen betrekken. 33% van de woningen is een sociale huurwoningen (in totaal woningen). Van de huurwoningen is 40% een eengezinswoning, ruim 50% een appartement. Hiervan komen jaarlijks ca tot vrij. Voor middeninkomens zijn er particuliere huurwoningen (jaarlijks komen daarvan 50 tot 100 woningen vrij). De verhuurders van deze woningen stellen hiervoor strenge inkomenseisen, waardoor slechts een deel van deze woningen echt beschikbaar is voor middeninkomens. Naast particuliere huurwoningen zijn er ook divers koopwoningen voor middeninkomens bereikbaar. Momenteel staan 620 woningen te koop, grotendeels appartementen, die naar prijsniveau passend zijn voor middeninkomens. Al met al lijkt er dan ook een redelijk aanbod voor middeninkomens, zij het dat die kwalitatief niet altijd passend zijn. Hoe ontwikkelen de doelgroepen zich? Centrale vraag in het onderzoek betreft de omvang van verschillende inkomensgroepen en hun woonsituatie; nu en in de toekomst. Op basis van CBS-gegevens hebben we dit in beeld gebracht: Sociale doelgroep tot % o Waarvan in sociale huur Middeninkomens en % o Waarvan in sociale huur Groei sociale doelgroep: o Bij 0% economische groei In , waarvan in soc.huur - 4 -

9 o o In , waarvan in soc.huur Bij 5 jaar 0% economische groei en vervolgens 5 jaar 1,2% groei In , waarvan in soc.huur In , waarvan in soc.huur Bij 1,2% economische groei In , waarvan in soc.huur In , waarvan in soc.huur Wat te doen met scheefheid? Een wezenlijk deel van de sociale huurwoningvoorraad wordt bewoond door mensen met een inkomen boven Deze groep wordt in beleidstermen wel aangeduid als scheefheid. Volgens deze strikte definitie wonen er in Zwolle huishoudens scheef (inkomen boven in sociale huurwoning). Van de scheefwoners hebben huishoudens een inkomen tussen en Zij hebben niet altijd een kwalitatief passend alternatief in de particulier huursector of koopsector, en zijn daardoor vaak toch aangewezen op een sociale huurwoning. Voorkomen of bestrijden van scheefheid is al jaren onderwerp van discussie. Vanuit de gemeente is hierin weinig sturing mogelijk: o Juridische mogelijkheden ontbreken om scheefwoners te dwingen te verhuizen. o Voor veel scheefwoners ontbreken betaalbare alternatieven in de huur- of koopsector. o De prijs van de te betrekken woning is ongunstig ten opzichte van de huidige woning. o Een zekere scheefheid wordt vanuit beleid vaak aangemoedigd omdat dit in buurten of complexen bijdraagt aan bewonersdifferentiatie. o Vanuit het rijk zijn maatregelen in voorbereiding om scheefheid terug te dringen, door inkomensafhankelijke huurverhogingen. De effectiviteit van de maatregelen is afhankelijk van de mogelijkheden om de eerdere argumenten teniet te doen. Conclusies Voor de korte termijn (circa de eerste vijf jaren) lijkt scenario economische 0-groei het meest waarschijnlijk. Bij gelijkblijvende scheefheid moeten dan jaarlijks netto circa 100 sociale huurwoningen per saldo toegevoegd worden. In dat geval loopt de druk op de sociale huursector niet verder op. Scheefheid in haar huidige omvang moet vooral als een gegeven beschouwd worden. De praktijk leert immers dat mensen beperkte alternatieven hebben. Daarnaast is het praktische argument dat de gemeente en corporaties geen krachtige instrumenten hebben om hier iets aan te veranderen. Voor de langere termijn (richting 2022) geven wij enkele denkrichtingen: o Als de economische groei weer aantrekt, zijn op termijn minder sociale huurwoningen nodig. Vanaf 2017 kan de sociale huurvoorraad dan met 40 woningen per jaar afnemen. o Ook als huur- en koopsector naar elkaar toe bewegen door nationaal beleid (huurliberalisatie, hypotheken) zijn voor middeninkomens mogelijk minder huurwoningen nodig. Zij kunnen dan immers makkelijker de overstap maken van - 5 -

10 de huur- naar de koopsector. Of en in welke mate dit effect heeft is nog moeilijk te bepalen. Toevoeging in het particuliere huursegment is op basis van deze gegevens beperkt nodig. In het goedkope koopsegment is voor de middeninkomens nieuwbouw gewenst als het een kwalitatief programma toevoegt ten opzichte van de bestaande voorraad. We denken dan vooral aan eengezinswoningen. Nieuwbouw in dit segment is daarnaast ook voor inkomens boven mogelijk gewenst. Dit laatste is in dit onderzoek niet nader geanalyseerd. Is Zwolle op de goede weg? In het licht van de genoemde conclusies kunnen we bestaande prestatieafspraken van de gemeente en de drie corporaties beoordelen. Is aanpassing van die afspraken dan gewenst? Volgens de prestatieafspraken zou het aanbod sociale huurwoningen in omvang gelijk moeten blijven de komende jaren (tot 2020). Als alle nu bekend plannen van de corporaties uitgevoerd zouden worden, groeit de sociale voorraad licht: met circa 15 woningen per jaar (door meer nieuwbouw dan verkoop en sloop). De plannen voorzien nog niet in de gewenste netto-toevoeging van 100 sociale huurwoningen per jaar: o Vasthouden aan de prestatieafspraken zal leiden tot een groeiende druk in het sociale huursegment. o Uitstel van sloop en verkoop en / of het opvoeren van het sociale woningbouwprogramma is nodig om meer in lijn met de onderzoeksuitkomsten te werken (en de druk op de sociale sector dus niet op te laten lopen)

11 3. Betaalbaarheid huren en kopen Woningcorporaties en gemeenten hebben een eerste verantwoordelijkheid voor mensen met een laag inkomen. Volgens de staatssteunregeling mogen woningcorporaties, om in aanmerking te blijven komen voor WSW-borging, minimaal 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal belastbaar per jaar. Doelstelling van beleid is zorg voor betaalbaar wonen voor mensen die op basis van hun inkomen hier niet volledig zelfstandig in kunnen voorzien. Daarom gaan we eerst in op de betaalbaarheid van het wonen voor verschillende inkomensgroepen. Achtereenvolgens gaat het om: hypotheken en huurprijzen, energie en woonlasten, hypotheken onder water en algemene ontwikkelingen in beleid en regelgeving Hypotheken en huurprijzen De financieringsregels voor hypotheken zijn de afgelopen tijd flink aangescherpt: minimaal anuïtair aflossingsschema voor nieuwe hypotheken, afbouw financieringsmogelijkheden tot 100% van de woningwaarde en striktere inkomenseisen. Hierdoor zijn koopwoningen volgens het huidige Huishoudens kunnen minder lenen dan voorheen, en dit geldt in het bijzonder voor tweepersoonshuishoudens. Waar voorheen beide inkomens volledig werden meegerekend bij het verkrijgen van een hypotheek, is dit nu niet meer het geval. Volgens de regels kan nu een éénpersoonshuishouden een hogere hypotheek krijgen dan een tweepersoonshuishoudens met eenzelfde (gezamenlijk) inkomen. prijsniveau voor sommigen niet meer bereikbaar. In de tabel geven we een indicatie van de hypothecaire mogelijkheden bij verschillende inkomensklassen (situatie per 1 januari 2013). Tabel 3.1: Gemeente Zwolle. Hypothecaire mogelijkheden NHG (looptijd 10 jaar) Aankoop woning Inkomen Rente Max. hypotheek Bestaand Nieuwbouw % % Bron: NHG, Ten aanzien van betaalbaarheid van huurwoningen heeft het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) doorgerekend wat bij verschillende inkomensgroepen een haalbare huurlast is

12 Tabel 3.2: Gemeente Zwolle. Betaalbare huren voor de inkomensklasse naar huishoudenstype Belastbaar inkomen Huishoudenstype Huur o.b.v. huidige huurquote Huur o.b.v. max haalbare huurquote 1 pers pers pers pers pers kinderen Bron: Nibud, 2011 (bewerking Companen). Gemiddelde (a) en (b) Huur o.b.v. huidige huurquote Huur o.b.v. max haalbare huurquote Gemiddelde (a) en (b) De huurcapaciteit van huishoudens is sterk afhankelijk van de huishoudensituatie. Over het algemeen kunnen 65-plussers, rekening houdende met aftrek van vaste lasten, meer besteden aan huur dan huishoudens jonger dan 65 jaar. Bij huishoudens met een inkomen van zien we dat tweepersoonshuishoudens met twee kinderen maximaal 633 per maand kunnen uitgeven aan huur, en zitten daarmee net onder de sociale huurprijsgrens. Tweepersoonshuishoudens zonder kinderen zitten met 665 hier net boven. Middeninkomens in de huursector Deze woonlastenplaatjes laten zien dat ook voor middeninkomens tussen en de betaalbaarheid onder druk staat. Dit geldt ook voor inkomens boven met minder inkomenszekerheden. In het bijzonder gaat het dan om ZZP-ers, die minder hypotheekmogelijkheden hebben. Een deel van deze groep woont in een sociale huurwoning. Deze groep worden in het beleid wel aangeduid als scheefwoners. De woonlastenplaatjes laten echter zien dat ze niet zomaar door kunnen stromen naar andere marktsegmenten. Ook particuliere huurwoningen zijn voor hen vaak niet bereikbaar, enerzijds vanwege de ruimte in het gezinsbudget, anderzijds omdat verhuurders strikte inkomenseisen stellen (gangbaar is dat het bruto-maandinkomen 4,5 à 5 keer de maandhuur moet zijn). Dit is eigenlijk alleen haalbaar voor mensen met een inkomen boven de Er zijn mogelijkheden om de scheefheid te bestrijden: Het is mogelijk om (bij een deel van de scheefwoners) via extra huurverhoging meer omzet te genereren om in te zetten voor de sociale huurvoorraad. Dit wordt echter afgeroomd door de verhuurdersheffing. Voor de groep boven zou aanbod van duurdere huurwoningen (niet-deab) door de corporaties of beleggers gecreëerd kunnen worden. De verhuurresultaten in dit segment laten zien dat tot op heden het animo voor dure huurwoningen nog beperkt is. Voor inkomens tot zijn duurdere huurwoningen sowieso vaak onbereikbaar. Tot slot zullen door beperkte hypotheekmogelijkheden de koopprijzen onder druk komen te staan. De prijsdaling die hierdoor optreedt, zal een deel van de koopwoningen (weer) bereikbaar worden voor middeninkomens

13 3.2. Energie en woonlasten Woonlasten gaan niet alleen over hypotheek en huurprijs. Ook energielasten zijn een wezenlijk en (in de toekomst) groeiend onderdeel van de woonlasten. Daarom besteden we ook aandacht aan energielasten. DeltaWonen heeft beleid uitgewerkt voor woon- en energielasten. Zij heeft vastgesteld dat voor huishoudens met een inkomen tot een woonquote (netto huur en energie ten opzichte van netto-inkomen) van tussen 35% en 40% haalbaar is. Op basis van dit percentage gelden de volgende woonlasten als haalbaar: Bij : maximaal 685 huur- en energielasten Bij : maximaal 830 huur- en energielasten Het huidige woningwaarderingstelsel (op basis van punten) biedt ruimte om de energieprestatie van woningen in de prijs terug te laten komen (sinds 1 juli 2011 telt het energielabel mee in de punten). Illustratie: effect gunstig energielabel op woonlasten Woning label D Woning label A (met extra energiepunten) Maximale huur 826 Maximale huur 935 Streefhuur 74% 611 Streefhuur 74% 690 Energielast 115 Energielast 75 Woonquote bijstandsgezin 40% Woonquote bijstandsgezin 42% Het voorbeeld laat zien dat een huurwoning met een D-label bij een gelijk streefhuurpercentage in totale woonlasten nagenoeg gelijk is aan met een A-label. Gestaag wordt (door de relatief sterker stijgende energiekosten) een A-labelwoning relatief goedkoper. De extra huuropbrengsten bij een energiezuinige woning betekent meer investeringsruimte, bij op korte termijn iets hogere woonlasten. Deze bredere woonlastenbenadering biedt handvatten om investeringsruimte vrij te spelen Hypotheken onder water De betaalbaarheid van het wonen staat voor een aantal mensen onder druk omdat hun hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Zeker in noodsituatie kunnen mensen hierdoor hun huis niet zonder restschuld verkopen. Deze restschuld is ontstaan door - 9 -

14 enerzijds te hoge hypotheken (bij de waarde van de woning) en anderzijds doordat de woningwaarde na 2008 niet of nauwelijks meer gestegen is, waardoor de kosten koper niet terugverdiend kunnen worden. Figuur 3.2: Gemeente Zwolle, transacties en gemiddelde transactieprijs ( ) Aantal transacties Gem. transactieprijs ( ) Aantal transacties Gemiddelde transactieprijs Bron: Woningmarktcijfers, 2012 Tussen 2004 en 2008 zijn de koopprijzen in de bestaande woningvoorraad in Zwolle nog gestegen. Vanaf 2008 is de prijsontwikkeling gestabiliseerd. Bij woningen uit 2004 zijn hierdoor de kosten koper in 2012 nog niet volledig terugverdiend. Mensen die dus in 2004 een woning gekocht hebben en minimaal de kosten koper meegefinancierd hebben, hebben dus ook in 2012 nog een hypotheek die onder water staat. Dat geldt voor mensen die na 2004 een woning hebben gekocht in heftiger mate. Op basis van Kadastergegevens krijgen we per jaar een globaal beeld van de afgesloten hypotheken die onder water staan. Tabel 3.3: Transacties en hypotheken onder water per jaar, sinds Transacties (incl. nieuwbouw) Aantal woningen waarvan de hypotheek hoger is dan de aankoopwaarde voor alle woningen Hypotheken onder water 41% 49% 48% 48% 46% 42% 51% 45% Bron: Kadaster en CBS, 2012 Het aantal hypotheken dat bij afsluiten onder water stond is sinds 2004 afgenomen door minder transacties. Het aandeel hypotheken dat onder water stond bij afsluiten is redelijk constant gebleven (rond 45%)

15 Figuur 3.2: Gemeente Zwolle, aantal transacties naar woningtype ( ) , , , , , , Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2^1 kap Vrijstaand Bron: Woningmarktcijfers, 2012 Gelet op de ontwikkeling van woningwaarde zullen bewoners van goedkopere woningtype een groter risico dragen bij hypotheken die onder water staan, omdat hier de prijzen het minst gestegen zijn. Bewoners van vrijstaande woningen hebben tussen nog geprofiteerd van een prijsstijging, Geleend bedrag en geschatte verkoopwaarde naar leeftijd (Nederland) Bron: WoON2009 Tegelijkertijd wonen in duurdere woningen vaak mensen die een overwaarde uit een eerdere woning meenemen. Zo leert het WoON2009 dat de hypotheeklast in relatie tot de waarde van de woning gunstiger is naar mate mensen ouder zijn. Het is door al deze mitsen en maren moeilijk een exacte inschatting te maken van het aantal hypotheken dat onder water staat, omdat: Onbekend is in hoeverre de hypotheek wordt afgelost (in een spaar- of beleggingsfonds of via een annuitaire hypotheek)

16 Onbekend is in welke mate een hypotheek onder water staat. Er zijn periodes geweest dat een percentage van meer dan 110% loan to value (van de woningwaarde) gefinancierd kon worden. Hoe hoger dit percentage, des te kwetsbaarder het huishouden. Onbekend is ook of mensen in de tussentijd nog hypotheken hebben opgehoogd in verband met consumptief gebruik. De mogelijkheden hiervoor zijn echter het afgelopen decennium wel aan banden gelegd. De geografische spreiding van hypotheken die onder water staan onevenwichtig zal zijn, en oververtegenwoordigd is in buurten die na 2004 gerealiseerd zijn. Op basis van de bekende informatie kunnen we wel vaststellen dat het totaal aantal afgesloten hypotheken onder water sinds 2004 minimaal bedraagt. Vooral jongeren in nieuwere woningen behoren tot de risicogroepen. Een substantieel deel van deze groep zal bij (gedwongen) verkoop met een restschuld blijven zitten. Vaak wordt verondersteld dat deze groep vast zit in zijn woning. Echter ook woningen waar zij naar toe zouden verhuizen zijn goedkoper geworden, waardoor de benodigde overbruggingsruimte in de hypotheek niet toeneemt (en mogelijk zelfs afneemt) Hervormingen op de woningmarkt Rond de woningmarkt zijn er allerhande ontwikkelingen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van het wonen. In het bijzonder gaat het om het Regeerakkoord. Wij geven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de effecten hiervan op de betaalbaarheid van het wonen. Regeerakkoord Het regeerakkoord kent een flink aantal maatregelen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van het wonen. Aan de kant van verhuur gaat het om de volgende voorstellen (die nog in wetgeving uitgewerkt moeten worden): De huurverhoging wordt inkomensafhankelijk. Er is ruimte om de huur extra te verhogen boven inflatie: o +1,5% tot o +2,5% tussen en o +6,5% boven De huurverhoging voor inkomens tot wordt gemaximeerd volgens een maximale huurprijs die gerelateerd is aan de WOZ-waarde van de woningen (aanvankelijke voorstel is 4,5% van de WOZ-waarde, maar die grens staat onder druk). Tegenover de extra huuropbrengsten staat een verhuurdersheffing van 0,8 miljard in 2014 tot 2,0 miljard in Deze verhuurdersheffing is een veelvoud van de extra opbrengsten als gevolg van de huurverhoging. Dit is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) reden geweest om voor nieuwe investeringen na 2013 op te schorten (in afwachting van politieke besluitvorming). Deze maatregelen maken het huren verhoudingsgewijs duurder. Tegelijkertijd neemt de investeringsruimte voor corporaties af, in nieuwbouw en herstructurering

17 De maatregelen voor de koopsector richten zich vooral op de hypotheekmogelijkheden: De aftrekbaarheid van nieuwe hypotheken wordt beperkt tot anuitaire hypotheken. Voor bestaande hypotheek wordt de aftrekbaarheid geleidelijk beperkt tot het maximum van de derde belastingsschijf (overgangsregeling: vermindering met 0,5% per jaar van de hoogste belastingsschijf). De maximale hypotheekruimte wordt in stappen verminderd van 106% van de waarde van de woning naar 100%. In 2013 is de ruimte 104%. De overdrachtsbelasting wordt structureel afgeschaft. Een inschatting van voorziene effecten van deze maatregelen: Korte termijn effect Lange termijn effect Huurliberalisatie (boven Huurstijging Goedkope koopsector gunstiger inflatie) concurrentiepositie tov duurdere huursector Verhuurdersheffing Minder investeringen in Meer verkopen sociale huurwoningen nieuwbouw sociale huur om financiële ruimte op peil te houden Minder investeringen in bestaande voorraad (herstructurering) Beperken Minder financiële ruimte om Dalende koopprijzen, betaalbaarheid hypotheekrenteaftrek woning te kopen, en populariteit koopsector neemt toe toenemende druk op de (naar een nieuw evenwicht). huursector. Verminderende doorstroming in koopsector (wooncarrière niet meer dominante verhuisreden). Afschaffen overdrachtsbelasting Weinig effect, omdat die wordt gecompenseerd door Meer doorstroming in het bijzonder waar andere dan wooncarrièreredenen lagere een rol spelen (flexiblisering hypotheekmogelijkheden als arbeidsmarkt). gevolg van de maximaal 100% financiering

18 4. Opbouw en ontwikkeling sociale voorraad De samenstelling van de woningvoorraad is mede bepalend voor kansen van groepen op de woningmarkt. In dit hoofdstuk beschrijven we de opbouw van de woningvoorraad. Van daaruit trekken we conclusies ten aanzien van de kwalitatieve match tussen vraag en aanbod voor de sociale doelgroepen Huidige opbouw van de woningvoorraad De gemeente Zwolle telde op 1 januari woningen. Circa 49% hiervan is een huurwoning. De woningvoorraad in Zwolle bestaat voor 33% uit sociale huurwoningen (in totaal woningen). Hiernaast zijn er ook nog circa 780 overige woningen in het bezit van de woningcorporaties. In totaal zijn er ongeveer particuliere huurwoningen (14%). Figuur 4.1: Opbouw van de woningvoorraad in de gemeente Rij / Hoekwoning HUUR Appartement Overig Rij / Hoekwoning KOOP Appartement Overig tot > Bron: WOZ-bestand gemeente Zwolle (bewerking Companen). Ongeveer 40% van de huurwoningen is een eengezinswoning. Iets meer dan de helft van de huurvoorraad bestaat uit appartementen met gemiddeld een lage WOZwaarde. De andere 7% zijn overige woningen. In de koopsector zijn eengezinswoningen dominant. Bijna 60 procent van de koopwoningen is een rij- of hoekwoningen, waarvan de meeste met een WOZwaarde hebben tussen en Ruim een kwart van de woningen is een (half)vrijstaande woning (aangemerkt onder de categorie overig, met hoofdzakelijk WOZ-waarden vanaf )

19 Tabel 4.1: Sociale huurvoorraad: deltawonen, SWZ en Openbaar Belang, deltawonen SWZ Openbaar Belang Totaal Kern voorraad Flat met lift Flat zonder lift Eengezinswoningen Onzelfstandige eenheden Sociale huurwoningen Bron: deltawonen, SWZ, Openbaar Belang De sociale woningvoorraad (17.601) is als volgt verdeeld: Delta Wonen woningen, SWZ woningen en Openbaar Belang woningen. Aanbod voor middeninkomens (scheefheid) Middeninkomens tussen en zijn aangewezen op: Op maximaal 10% van de vrijkomende huurwoningen (volgens de Staatssteunregels, jaarlijks 100 à 150 woningen). Daarnaast zijn er voor hen particuliere huurwoningen beschikbaar (in totaal woningen, jaarlijks 50 tot 100 woningen). Hier gelden echter wel strenge inkomenseisen. Voor middeninkomens zijn koopwoningen tussen ongeveer (kosten koper) en maximaal haalbaar. Op grond van de WOZ-waarden heeft ca. 20% van de koopwoningen een prijs onder Tabel 4.1: Gemeente Zwolle, actueel te koop staand aanbod Eengezinswoning Appartement Totaal Aantal % t.o.v. totaal egz Aantal % t.o.v. totaal mgz Aantal % t.o.v. totaal Tot % % % % % % Totaal % % % Bron: Funda december 2012, bewerking Companen. Momenteel staan er in Zwolle ongeveer 620 woningen te koop met een vraagprijs tot , dit is ongeveer een derde deel van het totale aanbod koopwoningen in Zwolle. Ruim de helft bestaat uit appartementen. Dit is anders dan de verdeling op baiss WOZ-waarde; enerzijds omdat het hier vraagprijzen betreft, anderzijds omdat verhuizingen uit goedkopere woningen vaker plaatsvinden Prestatieafspraken toekomstige ontwikkeling woningaanbod De corporaties en gemeente hebben in prestatieafspraken de omvang van verkoop en sloop vastgelegd. Hierbij hebben zij afgesproken dat verkoop en sloop minimaal gecompenseerd worden. Uit de woningbouwplanning van de woningcorporaties volgt de voorgenomen nieuwbouw van sociale huurwoningen

20 Tabel 4.2: Indicatie ambities aanpassing sociale voorraad deltawonen, SWZ en Openbaar Belang, deltawonen SWZ Openbaar Belang Totaal Sociale huurvoorraad Verkoop Sloop Verzelfstandigen Nieuwbouw (huur) Totaal (na sloop/verkoop/ nieuwbouw) Bron: deltawonen, SWZ, Openbaar Belang Bij deze aantallen zijn de volgende nuanceringen te maken: Momenteel stagneert op veel plaatsen de verkoop en sloop van huurwoningen. Verkoop door terughoudendheid bij de consument (en onder invloed van de aangescherpte hypotheekregels). Sloop door minder financiële armslag bij woningcorporaties als gevolg van heffingen. Ook nieuwbouw vertraagt, omdat een deel van de bouwambities in het sociale segment verbonden zijn met nieuwbouw in commerciële segmenten. Bijvoorbeeld gecombineerde plannen van huur- en koopwoningen. Daarnaast is de financiële armslag om te investeren in nieuwbouw beperkt door afnemende borgingsruimte vanuit het WSW

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Perspectief voor de markt van koopwoningen

Perspectief voor de markt van koopwoningen Perspectief voor de markt van koopwoningen Harry van der Heijden OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future Agenda Het oude verdienmodel

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector Vastgoed Belang Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector 2 december 2013 DATUM 2 december 2013 TITEL Extra huurruimte door boven-inflatoire-

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Haalbaarheid ACM-locatie Vries

Haalbaarheid ACM-locatie Vries Datum 23 juni 2011 Projectnr. 5200.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Woonborg

Nadere informatie

Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt Peter Boelhouwer 31-10-2012 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Ontwikkelingen op de woning(bouw)markt en ontwikkeling koopprijzen:

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 8 oktober 2015 DATUM 8 oktober 2015 TITEL Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S)

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Regio FoodValley. Schaarste en verdringing op de woningmarkt. Onderzoek in het kader van de Huisvestingswet 21 april 2015

Regio FoodValley. Schaarste en verdringing op de woningmarkt. Onderzoek in het kader van de Huisvestingswet 21 april 2015 Regio FoodValley Schaarste en verdringing op de woningmarkt Onderzoek in het kader van de Huisvestingswet 21 april 2015 DATUM 21 april 2015 TITEL Schaarste en verdringing op de woningmarkt ONDERTITEL Onderzoek

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De achtergronden van hoge huurquotes - kiezen tussen prijs en kwaliteit? 5 oktober 2015 DATUM 5 oktober 2015 TITEL De achtergronden van hoge huurquotes

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

> Effecten EU-regeling >

> Effecten EU-regeling > > Effecten EU-regeling > EFFECTEN EU-REGELING Effecten EU-regeling Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteur Jacolien Vogelzang maart 2012 > rapport 2012-07 Analyse Explica

Nadere informatie

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep)

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) voorblad 1 Presentatie Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) Open deuren, dichte deuren Woningmarkt zit vast Regelgeving Groepen op de markt Conclusie analyse Naar oplossingen 3 Markt zit vast gat tussen

Nadere informatie

Subsidiering in de Nederlandse huursector

Subsidiering in de Nederlandse huursector Subsidiering in de Nederlandse huursector Johan Conijn 12 november 2010 De hoofdlijnen Brede discussie over het disfunctioneren van de woningmarkt Subsidiering in koop- en huursector belangrijke oorzaak

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie