Duurzame materiaaltechnologie voor additive manufacturing Karel Van Acker,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame materiaaltechnologie voor additive manufacturing Karel Van Acker, 2013.05.31"

Transcriptie

1 Duurzame materiaaltechnologie voor additive manufacturing Karel Van Acker, Enkele basisprincipes van duurzaam materialenbeheer Bedrijven en maatschappij zijn zich meer en meer bewust van de afhankelijkheid van ons welzijn van materialen, een afhankelijkheid die onder druk staat door de (economische) schaarste van materialen en de milieu- impact van het winnen, verwerken, gebruiken en afdanken van materialen. Een duurzaam materialenbeheer zoekt deze druk te verminderen. Duurzaam materialenbeheer is een benadering die duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen aanmoedigt, door het integreren van een reeks acties die bedoeld zijn om de negatieve effecten op het milieu te vermijden en om onze natuurlijk kapitaal (bronnen en omgeving) te beschermen doorheen de levenscycli van materialen, rekening houdend met economische efficiëntie en sociale rechtvaardigheid. (OESO definitie). De EU heeft in haar roadmap to a resource efficient Europe een aantal oplossingsrichtingen voor duurzaam materialenbeheer (DMB) voorop gesteld, samengevat als: recyclage, materiaalsubstitutie en duurzame ontginning. Hoewel er veel paden voor DMB bestaan, en een combinatie van verschillende paden onontbeerlijk zal zijn om tot een echte materiaaltransitie te komen, is de keuze van benadering die we maken niet neutraal. De eerste te volgen route is diensten te leveren aan de maatschappij met een minimum aan materialen om deze dienst te materialiseren, ook wel dematerialiseren genoemd. Dit gaat in de eerste plaats over nieuwe businessmodellen, zoals product- dienst- combinaties (poolen, sharen, leasen, outsourcen ). Andere, zachtere vormen van dematerialiseren zijn materiaalintesifiëring in producten (bijvoorbeeld door meer functies in één product te combineren, of door producten met een langere levensduur), procesintensifiëring, verbeterde productdesigns. Een volgende route is deze van de hernieuwbaarheid van materialen: materialen die we gebruiken, moeten we zoveel mogelijk opnieuw kunnen gebruiken. Effectief en efficiënt gesloten materiaalkringen zijn noodzakelijk. Dit kan in de technosfeer, door producten te hergebruiken, materialen te herwinnen en te recycleren. Dit kan echter ook door gebruik te maken van de cycli in de natuur en biogebaseerde materialen te ontwikkelen, die geen bijkomende impact leggen op de leefomgeving. Levenscyclusanalyses tonen echter over het algemeen aan dat de impact van hergebruik, of van recycleren, vaak kleiner is dan van biodegradeerbare materialen. Een combinatie biogebaseerd, met recyclage achteraf (ipv biodegradatie) scoort dan logischerwijze nog beter. Recyclage kan pas efficiënt zijn indien de afdankingsfase en mogelijk gebruik in een volgende cyclus van in het design van het product is meegenomen ( design for recycling). Kringen sluiten is nooit waterdicht, dit is thermodynamisch gezien niet realiseerbaar. Er is steeds een zeker verlies aan materiaal of kwaliteit. Dit betekent dat het goed is om voor zeldzame materialen substituten te zoeken en in te zetten. Bij ontwikkeling van materialen en producten wordt daarbij aandacht gegeven aan de zogenaamde elementen van de hoop, die overvloedig beschikbaar zijn (d.i. C, N, O, S, Cl en Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe). Daarnaast verdient functionele substitutie bijzondere aandacht: dit is het verminderen van de milieudruk (in de eerste plaats energieverbruik) tijdens gebruik van materiaal, zoals bijvoorbeeld lichtgewicht materialen in transport en andere dynamische toepassingen. De laatste route is de nieuwe grondstoffen die toch nog noodzakelijk zijn, duurzaam te ontginnen. Hoewel weinig grondstoffen regionaal worden ontgonnen, kunnen bedrijven en consumenten hier onrechtstreeks invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld het eisen van bepaalde duurzaamheidscriteria bij leveranciers. KVA/KULEUVEN - paper.docx/v140407

2 2 Duurzaam materialenbeheer toegepast op AM Deze algemene principes kunnen nu vertaald worden naar de bijdrage die additive manufacturing zou kunnen leveren aan duurzaam materialenbeheer. De meest voor de hand liggende bijdrage is in het dematerialiseren, meer bepaald in het verminderen van het materiaal- of grondstoffenverbruik voor een bepaald product. Inherent aan de productiewijze is dat (ongeveer) enkel die hoeveelheid materiaal wordt gebruikt als er nodig is voor het materiaal, in tegenstelling tot andere verwerkingstechnieken. Voor metaal gebaseerd AM technologie is dit vandaag reeds zo, bij polymeer gebaseerd AM is er echter nog verbetering mogelijk. Verder is het ook een productietechniek waarbij minder verbruiksgoederen nodig zijn, zoals koelvloeistof of smeermiddelen, en wordt het maken van matrijzen overbodig. Minder materiaalverbruik is echter ook mogelijk door een verbeterd design, waarbij bijvoorbeeld holle structuren mogelijk zijn. Additive manufacturing (bijvoorbeeld laser cladden) zou in principe ook kunnen gebruikt worden voor herstellen van componenten, en in ieder geval wordt AM vaak ingezet voor het vervaardigen van vervangstukken of spare parts in complexere producten, zodat de levensduur van het geheel verlengt. De impact op de leefomgeving kan in verschillende fasen van een productcyclus worden gereduceerd. Evident is de mogelijkheid om lokaal producten te maken, terwijl het ontwerp gelijk waar ter wereld kan zijn gemaakt en digitaal verzonden. Zo worden enkel de bytes en niet het materiaal getransporteerd, en wordt de milieukost van het vervoer uitgespaard. Bovendien laat de enorme vrijheid in design toe om complexe stukken uit één geheel te maken, wat de supply chain vereenvoudigt: ipv van honderden verschillende onderdelen, die typisch ook in veel verschillende bedrijven worden gemaakt en geassembleerd, volstaat het één stuk via AM te maken, op één plaats. Een kanttekening moet gezet worden bij het energieverbruik tijdens de verwerking, die vrij hoog is in het geval van metalen. Verbeteringen tot 60% energieverbruik zijn echter mogelijk[1]. Bovendien is de energie- inhoud van de metaalpoeders groot, hoewel er verdere ontwikkelingen zijn om op energie- efficiëntere (en goedkopere) manier bijvoorbeeld Ti poeder voor AM te maken. Verder bieden de enorme mogelijkheden in ontwerp van AM stukken kansen om producten te maken die efficiënter zijn in gebruik (functionele substitutie), zoals bijvoorbeeld speciaal gevormde matrijzen met koelkanalen die onmogelijk anders te maken zijn dan met AM. Hernieuwbaarheid van materialen gebruikt in AM is in principe mogelijk, maar dit is nog in het begin van ontwikkeling. Er kunnen zowel materialen worden gebruikt die recycleerbaar zijn, zowel als biogebaseerde materialen. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf over trends in materiaalontwikkeling. Tenslotte heeft AM ook impact op de economische en sociale dimensie van duurzaamheid. Economisch is er ondermeer het vermijden van voorraden van producten, en de mogelijkheid om custom made te gaan werken. AM is geschikt om lokaal te produceren, dichter bij de klant en met een toegevoegde waarde voor de lokale economie, met andere woorden: AM kan een de- globalisatie van de materiële productie inluiden. Een negatief aspect van AM is het gevaar dat er rebound effecten zijn aan de mogelijkheid om op eenvoudige en goedkope manier allerlei gadgets te maken, met uiteindelijk een groter totaal materiaalverbruik als gevolg. 3 Huidige materialen voor AM en barriers Momenteel is het palet aan materialen die geschikt zijn voor AM eerder beperkt. Over het algemeen worden slechts een 20- tal materialen commercieel gebruikt voor AM, wat in schril contrast staat met de bij benadering soorten materialen en legeringen. KVA/KULEUVEN - paper.docx/v /5

3 Hoewel AM het eerst ontwikkeld voor polymeren en meest wordt toegepast, zijn er maar weinig polymeren bruikbaar voor AM en is bovendien het mechanisme waarmee polymeer gesinterd wordt nog niet volledig begrepen. Het meest gebruikte polymeer tot op vandaag is nylon (PA12 en PA11), en in mindere mate polycarbonaat (PC) en polystyreen (PS). Producten uit PA12 gemaakt zijn bijna volledig compact, maar vertonen toch nog enkele poriën die zwakke punten zijn in de structuur. Dit heeft te maken met de viscositeit van het polymeer. De lage viscositeit die nodig is om bij het gedeeltelijk smelten van de polymeerkorrels de structuur goed te vullen, is niet compatibel met de vereiste om hoog moleculaire polymeren te gebruiken voor functioneel sterke producten. PA12 wordt vooral gebruikt voor stijve en harde structuren. Indien een elastisch product gemaakt moet worden, kan een polyester gebaseerd polymeer in AM worden gebruikt. Naast de vermelde polymeren wordt in AM ook wel PMMA gebruikt, maar dit is als binder voor metaal of keramische poeders, en wordt tijdens de verwerking terug uit de structuur ontbonden. Tenslotte kan het polymeer ook versterkt worden, vooral door glasvezels, Cu, Al of SiC. Op deze manier wordt een composiet bekomen met betere mechanische eigenschappen dan het zuivere polymeer. De tweede meest gebruikte materialenfamilie in AM zijn de metalen. Gekende voorbeelden zijn producten uit roestvast staal, aluminium en titaan (Ti6Al4V), maar ook cobalt chroom, gereedschapsstaal, goud, zilver.. De mogelijke variaties zijn hier op dit moment groter dan voor de polymeren, en zijn ook afhankelijk van het type proces dat voor AM wordt gebruikt (hier kan verder niet op ingegaan worden, een goed overzicht is te vinden in [2]). Het dient hier wel opgemerkt te worden dat nabewerking van het oppervlak vrijwel steeds noodzakelijk blijft, maar vooral afhankelijk is van de korrelgrootte van de gebruikte poeders. Verder is er ook een omgekeerd verband tussen dichtheid van het metallisch stuk en productiviteit van AM om het stuk te maken. Keramische materialen zijn bijzonder interessant om door AM vormgegeven te worden, omdat andere bewerkingstechnieken vaak moeilijk zijn. Toch staat additive manufacturing van keramische materialen veel minder ver dan van polymeren en metalen. Hoewel AM de laatste jaren een enorme groei gekend heeft in toepassingen, zijn state- of- the- art AM technologieën nog maar in staat om aan alle technologische vereisten te voldoen voor ongeveer 5% van de onderdelen in de luchtvaart en auto- industrie, ongeveer 7% in de energie- industrie en 15 à 20% in de huishoudtoestellen[3]. AM experten wereldwijd zijn het erover eens dat de grootste technologische barrières voor de grootschalige doorbraak van AM in de maakindustrie, luchtvaart, auto- en medische industrie zijn: het gebrek aan een breed palet aan materialen reeds beschikbaar voor AM, nood aan legeringen die gedesigned zijn voor AM onvoldoende en niet consistente materiaal en product eigenschappen (met variaties van machine tot machine) trage ontwikkeling van nieuwe materialen, nood aan predictieve modellen nood aan betere geïntegreerde procescontrole en modellen om interactie machine/materiaal bij te sturen lage productiesnelheden Een beter inzicht in de interactie tussen materialen en verwerkingsprocessen (in casu AM) is een eerste voorwaarde om deze barrières te kunnen wegwerken. KVA/KULEUVEN - paper.docx/v /5

4 4 Trends in materiaaltechnologie voor AM In het algemeen is er een trend van convergentie tussen wetenschapsdomeinen en technologieën. In de allereerste plaats is het duidelijk dat materiaalontwikkeling en ontwikkeling in verwerkingsmethoden dichter bij elkaar komen en hand in hand moeten gaan. Meer algemeen wordt ook veel gesproken over de convergentie tussen nano- technologie, bio- technololgie, informatie- technologie en cognitieve wetenschappen. Als productieplatform met enorme flexibiliteit in design, lijkt AM geschikt om deze convergentie verder gestalte te geven en die verschillende disciplines te integreren in één product [4]. Een laatste algemene trend in materiaaltechnologie is deze naar groene en duurzame materialen. De ontwikkeling van biogebaseerde en recycleerbare materialen is niet specifiek voor AM, maar is zeker ook aanwezig. AM kan echter wel een grote rol spelen in meer lokale, gesloten materiaalkringen en duurzamere producten. Naast deze trends in materialen voor AM, zijn er uiteraard ook trends in de AM technologie zelf, businessmodellen en IP, en is er bijvoorbeeld een duidelijke trend om prioritair meer aandacht te besteden aan het benutten van de designmogelijkheden met AM. Hieronder worden enkele trends specifiek voor materiaalontwikkeling verder besproken. 4.1 Verbreden palet materialen, specifiek voor AM Wil AM als technologie volledig doorbreken, dienen er meer materialen beschikbaar te komen voor gebruik met AM. Materialen worden niet as such ontwikkeld, maar samen met en gericht op de verwerkingstechniek. Een goed voorbeeld van dergelijke geïntegreerde ontwikkeling is het SIM STREAM programma. Deze materiaalontwikkeling richt zich in eerste plaats op specifieke mono- materialen of legeringen. Bij de polymeren is er bijvoorbeeld heel wat onderzoek en ontwikkeling om ook andere semi- kristallijne polymeren (naast PA), zoals polyethyleen (PE), inzetbaar te maken. Verder is er ook ontwikkeling in PEEK en PCL, die interessant zijn omwille van hun biocompatibiliteit [2]. Bij metaallegeringen wordt onderzoek gedaan op de met AM moeilijker te verwerken materialen zoals bijv. koper. Daarnaast is er een trend om meer hybride materiaalsystemen te ontwikkelen, zoals composietmaterialen met glasvezels of keramische deeltjes, en functionaly graded waarbij de samenstelling geleidelijk verandert naar het oppervlak of specifieke sites in het product toe, om ze lokaler slijtvaster, harder, slijtvaste, corrosiebestendiger, te maken. Op deze manier kunnen producten gemaakt worden met precies die specifieke eigenschap waar deze gewenst is. 4.2 Biocompatibiliteit en biomaterialen AM wordt nu reeds gebruikt in biomedische toepassingen en vindt er zelfs een grote markt. De toekomstige mogelijkheden zijn echter nog veel groter. AM is zeer geschikt om implantaten te maken, met een geschikte sterkte en porositeit en biocompatibel gemaakt voor het bevorderen van celgroei. Er is ook onderzoek naar zogenaamde bio- printers waarbij menselijk weefsel rechtstreeks wordt geprint en op lange termijn kan gebruikt worden voor het printen van organen. De kunst is om geprinte cellen lang genoeg in leven te houden om weefsels te vormen. Vaak houden geprinte lagen van cellen het niet lang genoeg vol om daadwerkelijk functionerende weefsels te vormen. Het systeem zou goed genoeg werken om organen te kweken met bloedvaten en orgaanspecifieke cellen, maar de ontwikkeling heeft nog een lange weg te gaan. Een andere toepassing is printen van voedsel. Door bijvoorbeeld vet, eiwitten en suiker te printen, gecombineerd met water, kleurstof en aroma's zou je (bijna) elk product kunnen maken. Dit kunnen KVA/KULEUVEN - paper.docx/v /5

5 producten analoog aan bestaande voedingswaren zijn, maar het biedt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld smakelijke en aantrekkelijke vleesvervangers te maken van eiwitten uit algen. Hiermee zou de vleescomnsumptie drastisch kunnen veranderen. 4.3 Nanomaterialen Een voorbeeld van nieuwe opportuniteiten is AM van nanocomposieten. Metallische nanodeeltjes kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een lagere sintertemperatuur (lagere temperatuur van productie), grotere dichtheid en minder krimp, en kan dus de kwaliteit en efficientie van AM verbeteren. Koolstof nanobuisjes kunnen maken dat het product betere mechanische eigenschappen heeft, en tegelijkertijd beter elektrisch en thermisch geleidbaar. Keramische nanodeeltjes kunnen toegevoegd worden omwille van de mechanische eigenschappen en slijtageweerstand. 4.4 Recycleerbaarheid en duurzaamheid Hoewel AM beschouwd wordt als een materiaalefficiënt proces, is de recycleerbaarheid van het gebruikte poeder eerder laag. Dit is vooral zo bij polymeren, omwille van de invloed van veroudering op het gedrag van het poeder tijdens verwerking. Verdere materiaalontwikkeling wil hier aan tegemoetkomen, en dit voordeel van AM ten volle benutten. Meer nog, AM heeft het potentieel om een zero- waste verwerkingsproces te zijn voor een brede waaier aan structurele en functionele toepassingen met een gereduceerde LCA impact en met de mogelijkheid om de kringlopen effectief lokaal te sluiten. Referenties: 1. Frazier, W., Direct Digital Manufacturing of Metallic Components: Vision and Roadmap. 2010: p Kruth, J.P., et al., Consolidation phenomena in laser and powder- bed based layered manufacturing. Annals of the CIRP, EU FP7 project DirectSpare, Generic roadmap for spare parts markets, Campbell, T., et al., Could 3D Printing Change the World? - Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing, in Strategic Foresight Report2011, Atlantic Council. KVA/KULEUVEN - paper.docx/v /5

Hightech systemen & materialen. 3D-Printen

Hightech systemen & materialen. 3D-Printen Hightech systemen & materialen 3D-Printen Colofon Innovatie Zuid September 2013 Thema Hightech systemen en materialen: 3D-Printen Samengesteld door Berenschot Erik Teunissen, Onno Ponfoort, Linda van

Nadere informatie

De Toekomst herzien. De vervolgstappen om de duurzame haven te worden op basis van scenario s uit Grenzen aan de Groei

De Toekomst herzien. De vervolgstappen om de duurzame haven te worden op basis van scenario s uit Grenzen aan de Groei De Toekomst herzien De vervolgstappen om de duurzame haven te worden op basis van scenario s uit Grenzen aan de Groei Nederlandse samenvatting van: Updating the future The next step in becoming the sustainable

Nadere informatie

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie?

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Hoe werk ik in een circulaire

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie?

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Wat zijn de principes achter een

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Ilse Dries, Herman Gobel, Kris Moonen, Erik Paredis, Roos Servaes, Patrick Van den Bossche (voorzitter), Tineke Van Engeland

Ilse Dries, Herman Gobel, Kris Moonen, Erik Paredis, Roos Servaes, Patrick Van den Bossche (voorzitter), Tineke Van Engeland Tot Uw Dienst Onderwerp: Streefbeeld en transitiepaden Datum: 28 april 2008 Status/Versie: finaal Auteur(s): Ilse Dries, Herman Gobel, Kris Moonen, Erik Paredis, Roos Servaes, Patrick Van den Bossche (voorzitter),

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie

Flatscreen TV leasing Ecologische aspecten van een leasing scenario

Flatscreen TV leasing Ecologische aspecten van een leasing scenario LEUVEN-MRC IMade TP Vision Flatscreen TV leasing Ecologische aspecten van een leasing scenario Benjamin Vanelslande Prof. dr. ir. Karel Van Acker december 2013 Inhoud Inleiding... 2 1 Opzet... 3 1.1.1

Nadere informatie

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 1 MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM 17 maart 2015 MKB-Innovatiestimuleringsplan voor de

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie Kennis- en innovatieagenda 2016-2019 De rol van de industrie in de energie transitie 1 juni 2015 Inhoud 1. Kennis-en Innovatieagenda 2016 2019; De rol van de industrie in energie transitie 3 1.1 Ambitie

Nadere informatie

Nederlands concurrentievermogen

Nederlands concurrentievermogen Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten Een eerste verkenning van de topsectoren THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND TNO S T R AT E GY C H A N G E & Het TNo en HCSS programma STRATEGY

Nadere informatie

update Flat Carbon Europe

update Flat Carbon Europe Flat Carbon Europe update Klantenmagazine November 2012 04 Topenergie 06 icare TM : de elektrische mobiliteit van de toekomst 10 De ecologische voetafdruk van stalen verpakkingen verminderen 16 Milieuvriendelijker

Nadere informatie

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Advies over een Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Dr. Walter J.V. Vermeulen Ir. Sjors Witjes Denise Reike MSc 5 september 2014 In opdracht van: Economic Board Utrecht (EBU) In samenwerking

Nadere informatie

VLAANDEREN IN TRANSITIE. Prioriteiten voor wetenschap, technologie en innovatie voor 2025

VLAANDEREN IN TRANSITIE. Prioriteiten voor wetenschap, technologie en innovatie voor 2025 VLAANDEREN IN TRANSITIE Prioriteiten voor wetenschap, technologie en innovatie voor 2025 Inhoud Voorwoord 2 Het project 5 Digital Society 11 Food 17 Health-Well-being 23 Urban Planning, Mobility Dynamics

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd

Nadere informatie

Essay Markets, organisation & innovation

Essay Markets, organisation & innovation Essay Markets, organisation & innovation Decentrale overheden als launching customer?! Door Tom Janssen (s0155195) & Barry Kooijman (s0155160) Cursus Markets, organisation & innovation Universiteit Twente

Nadere informatie

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw 1 maart 2012 VOORWOORD De bouwsector in ruime zin is voor Vlaanderen bijzonder belangrijk,

Nadere informatie

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Broeikaseffect en duurzame grondstoffen als thema s voor het Zeeuwse MKB; ontwikkeling van een aanpak

Broeikaseffect en duurzame grondstoffen als thema s voor het Zeeuwse MKB; ontwikkeling van een aanpak Broeikaseffect en duurzame grondstoffen als thema s voor het Zeeuwse MKB; ontwikkeling van een aanpak Hans Blonk Blonk Milieu Advies November 2007 1 1. Inleiding 1 2. Broeikaseffect en duurzame grondstoffen

Nadere informatie

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen?

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? 0305715 mgjbaas@gmail.com Thesis Bachelor Informatiekunde Programma Business Information Systems Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

MARKTORIËNTATIE 3D-PRINTEN

MARKTORIËNTATIE 3D-PRINTEN MARKTORIËNTATIE 3D-PRINTEN 11 juni 2013 Bram Geenen Marie Claire van Hessen Celine Mataheru 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 DOEL... 4 1.2 RELEVANTIE ONDERZOEK... 4 1.3 DEELVRAGEN... 4 1.4 METHODE...

Nadere informatie

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere?

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Een onderzoek naar de rol van de gemeente betreffende de toepassing van zonne-energie in de Schaalsprong. Bachelorthesis geografie, planologie en milieu (GPM)

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Instrument: Business model en business case van een ketenproject

Instrument: Business model en business case van een ketenproject Instrument: Business model en business case van een ketenproject 1. WAT IS EEN BUSINESS CASE VAN EEN KETENPROJECT?... 2 2. HET BUSINESS MODEL ALS BASIS VOOR DE BUSINESS CASE.. 3 DE MEERWAARDE VAN HET BUSINESS

Nadere informatie