Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice"

Transcriptie

1 Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari 2014 Stenden Professionals Van Schaikweg 94 Postbus CB Emmen Telefoon

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling Doelgroepen VERANTWOORDING ONDERZOEK Onderzoeksmethode/aanpak Onderzoekspopulatie en steekproefomvang Verwerking en analysemethode...4 ONDERZOEKSRESULTATEN Verdeling naar corporatie en plaats Woongenot Mening windmolenpark Imago leefgebied na komst windmolens CONCLUSIE...16 BIJLAGE A VRAGENLIJST... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. BIJLAGE B TABELLEN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Woonservice en Lefier verhuren gezamenlijk zo n woningen in het Drentse Mondengebied. Deze regio is aangewezen als zoekgebied voor het realiseren van windmolens / windparken. Er bestaan hiervoor concrete plannen bij initiatiefnemers en overheidsinstanties hebben de ruimtelijke inpassing binnen de wet- en regelgeving in gang gezet. Er is veel weerstand in de regio en er wordt actief actie gevoerd. De corporaties maken zich zorgen over het effect van het windmolenpark op de regio en op de bewoners. Daarbij valt te denken aan verslechtering van het leefklimaat, imago, het woongenot en afhankelijk van de impact van de plannen, mogelijk ook aan teruglopende verhuurbaarheid en waardedaling. In de afgelopen jaren hebben beide woningcorporaties al veel geïnvesteerd in de versterking van het woon- en leefklimaat om de al ingezette negatieve ontwikkelingen te keren (sloop- en vervangende nieuwbouw, woningverbetering, energiebesparingprojecten en de bouw van gemeenschapsvoorzieningen). Als sociale verhuurders (1.300 woningen in het gebied) willen beide woningcorporaties zorgen en belangen zo goed mogelijk kenbaar maken en behartigen. Een goed inzicht in de beleving van huurders over de komst van windmolens is daarbij essentieel. Zowel Lefier als Woonservice constateren dat er op basis van gesprekken met individuele huurders en huurdersvertegenwoordiging geen duidelijk beeld bestaat onder de huurders. Beide corporaties hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen hier onderzoek naar uit te laten voeren. Dit initiatief en ook de uiteindelijke onderzoeksopzet is in goede samenwerking en afstemming met beide huurdersverenigingen (Samen Sterk en het t Huurdertje) tot stand gekomen. Voor de uitvoering van het onderzoek is op basis van een selectietraject Stenden Professionals benaderd Doelstelling Inzicht krijgen in de beleving en mening van huurders van Woonservice en Lefier ZuidoostDrenthe woonachtig in Nieuw Buinen, Valthermond en Exloërmond over de mogelijke vestiging van windmolenpark de Drentse Monden Doelgroepen Huurders van woningcorporatie Woonservice in Valthermond en Eerste en Tweede Exloërmond en huurders van Lefier ZOD in Nieuw Buinen. 3

4 2. Verantwoording onderzoek In dit hoofdstuk wordt de gekozen onderzoeksaanpak beschreven. Vervolgens komt de representativiteit en de verwerking- en analysemethode aan de orde Onderzoeksmethode/aanpak Om de beleving en mening van een grote groep mensen te peilen is de kwantitatieve onderzoekmethode het meest geschikt. Er is gekozen om de huurders telefonisch te benaderen om hen direct te vragen mee te doen aan het betreffende onderzoek. Deze manier is het meest persoonlijk en gelijktijdig het meest efficiënt. Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek hebben alle huurders een schriftelijke aankondiging van de verhuurder ontvangen, zodat zij op de hoogte zijn dat zij benaderd kunnen worden. Hierin is uitgelegd wat het doel van het onderzoek is en waarom de corporaties het belangrijk vinden wat de mening is van de huurders. De vragenlijst is in gezamenlijkheid met de opdrachtgevers en de huurdersverenigingen samengesteld. Voorafgaand is de vragenlijst getest bij een aantal huurders uit de verschillende dorpen. De vragenlijst was goed telefonisch af te nemen en besloeg circa 5 minuten. Na aanleiding van de testronde zijn er nog een aantal kleine veranderingen aangebracht in de vragenlijst. De gehanteerde vragenlijst is te vinden in bijlage A van deze rapportage Onderzoekspopulatie en steekproefomvang De onderzoekspopulatie betreft alle huurders van Woonservice in Valthermond en 1 e en 2 e Exloërmond en huurders van Lefier ZOD in Nieuw Buinen vermindert met huurders die voorafgaand hebben aangegeven niet te willen meewerken aan het onderzoek of een geheim telefoonnummer hebben. Om representatieve uitspraken te kunnen doen over deze populatie dient het een aselecte steekproef te zijn en 300 uitspraken te bevatten en dat geeft 95% betrouwbaarheid en 5% foutenmarge. Aan deze voorwaarden is voldaan. Het aantal respondenten per plaats staat tevens in verhouding met het aantal huurders per plaats, zodat de mening van een bepaalde plaats in juiste zwaarte meeweegt. Het bovenstaande geeft in aantallen per plaats het volgende beeld: Woningcorporatie Woonplaats Onderzoekspopulatie Steekproef Woonservice Valthermond Exloërmond Lefier Nieuw Buinen Totaal Verwerking en analysemethode De vragenlijst is aangemaakt in Netquestionnaire, een online enquêteprogramma waar de gegevens/antwoorden van de huurders die mee hebben gedaan aan het onderzoek direct zijn verwerkt. Vanuit dit programma is de data getransporteerd naar SPSS, een statistisch verwerkingsprogramma. Vanuit dit programma zijn de gegevens verder geanalyseerd. In de analyse zal er onderscheidt worden gemaakt tussen de verschillende dorpen Nieuw Buinen, Exloërmond (Eerste en Tweede Exloërmond samen) en Valthermond. 4

5 Onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk komen de resultaten van het telefonische onderzoek aan de orde. De resultaten van de gesloten vragen worden verder uitgesplitst per onderzochte plaats en voorzien van een toelichting. 3.1 Verdeling naar corporatie en plaats Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal huurders die per woningcorporatie hebben meegedaan aan het onderzoek nagenoeg gelijk zijn. Tabel 1: Uit tabel 2 blijkt dat de mening van de mensen uit Nieuw Buinen het zwaarst meeweegt in dit onderzoek, omdat hier veruit de meeste huurders gevestigd zijn. Respondenten uit Nieuw Buinen huren een woning van Lefier en de respondenten uit Valthermond en Exloërmond huren bij Woonservice. De respons uit onderstaande tabel komt in rato overeen met het werkelijk verdeling van het aantal huurders in de verschillende plaatsen van de verschillende corporaties. Tabel 2: 5

6 3.2 Woongenot Als eerste is gevraagd of de inwoners met plezier wonen in de plaats waar zij huren. In tabel 3 zijn de antwoorden weergegeven. In de eerste twee kolommen is het gemiddelde te zien van de drie plaatsen gezamenlijk. Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende plaatsen afzonderlijk scoort Nieuw Buinen iets boven het gemiddelde en Valthermond en Exloërmond iets eronder. Maar over het algemeen woont iedereen met veel plezier in het eigen dorp. Tabel 3: Ook geeft een groot aantal inwoners aan hun woonplaats aan te willen bevelen bij familie/vrienden of kennissen. De percentages zijn hier echter wel iets lager dan bij de vorige vraag, maar scoren nog steeds gemiddeld bijna 90%. Uit tabel 4 blijkt dat huurders in Valthermond t.o.v. de andere plaatsen het minst vaak hun woonplaats aanbeveelt. De voornaamste reden is dat volgens de respondenten het dorp achteruit gaat en de rust en de weinige faciliteiten het minder geschikt maakt voor jonge gezinnen. Tabel 4: 6

7 3.3 Mening windmolenpark Om te zien of de komst van een windmolenpark leeft onder de huurders is er als eerste gevraagd of men op de hoogte is van de mogelijke komst ervan. Uit onderstaande tabel blijkt dat nagenoeg iedereen hiervan op de hoogte is. Tabel 5: Vervolgens is er gevraagd of iemand uit het huishouden weleens informatiebijeenkomsten heeft bijgewoond over de mogelijke komst van een windmolenpark. In tabel 6 staan hiervan de resultaten. Hieruit blijkt dat er gemiddeld genomen over de drie plaatsen slechts 4% wel eens een bijeenkomst heeft bezocht. Uit de tabel blijkt ook dat huurders uit Exloërmond in verhouding nog het vaakst een informatiebijeenkomst hebben bezocht. Tabel 6: 7

8 De redenen waarom de bijeenkomsten niet bezocht zijn worden weergegeven in tabel 7. De belangrijkste reden voor huurders uit Valthermond (28%) en Nieuw Buinen (28%) is dat er geen interesse voor was. Voor deze plaatsten scoort de reden dat alles duidelijk is ook hoog. Voor huurders uit Exloërmond (32%) is de hoofdreden dat men wel had gewild, maar op dat moment niet kon. Uit de lage scoringspercentages op het argument; wist niet dat er een bijeenkomst was, blijkt dat dit niet de oorzaak is van de lage opkomst bij de bijeenkomsten. De reden die bij het argument anders vaak werd genoemd is dat er geen bezwaren zijn t.a.v. windmolenpark of dat de gezondheid het op dat moment niet toe liet. Tabel 7: Op de vraag of men het gevoel heeft dat men voldoende is geïnformeerd over de komst van het windmolenpark blijkt dat 89% van alle huurders het hier mee eens is. Het gemiddelde wordt iets omlaag gehaald door Nieuw Buinen. Hier vindt 83% van de huurders dat dit zo is. Valthermond en Exloërmond scoren hoger, zie tabel 8. De huurders die aangeven te weinig geïnformeerd te zijn, geven als reden op dat er geen of weinig persoonlijk gerichte informatie is verstrekt of dat het ze het via de krant hebben moeten lezen. 8

9 Tabel 8: Op de vraag of de huurders vinden dat ze voldoende zijn geïnformeerd over de voor- en nadelen van windmolens, geeft 86% een positief antwoord. Op woonplaatsniveau blijkt dat 20% van de huurders in Nieuw Buinen vindt dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd, ten opzichte van 6% in Valthermond en 8% in Exloermond. Tabel 9: De mening van huurders over de mogelijke komst van windmolens verschilt tussen de verschillende plaatsen, zie tabel 10. Wanneer er naar het totaal gekeken wordt blijkt 41% negatief te zijn over de komst en 30% positief. De overige 29 % is niet positief of negatief, heeft geen mening of kan nu nog geen afweging maken. Op woonplaatsniveau blijkt dat Valthermond het enige dorp is waar het aandeel positieve huurders hoger scoort dan het aandeel negatieve. Het meest negatief zijn de huurders in Exloërmond. In Exloërmond blijkt ook een relatief grote groep huurders neutraal te staan tegenover de komst. De hogere score van Exloërmond op de categorieën negatief en neutraal is op basis van de resultaten van dit onderzoek niet te verklaren. 9

10 Tabel 10: Vervolgens is er gevraagd welke bezwaren huurders hebben bij de komst van een windmolenpark in de buurt. De vraag is open gesteld en de antwoorden zijn ondergebracht in categorieën. Uit tabel 11 blijkt ook dat huurders in Valthermond het meest positief zijn over de mogelijke komst van een windmolenpark, omdat Valthermond op de categorie geen bezwaren het hoogst scoort. De twee bezwaren die het hoogste scoren voor de verschillende plaatsen zijn uitzicht/horizon-/landschapsvervuiling en geluidsoverlast. Bij huurders uit Exloërmond scoort het eerstgenoemde bezwaar veruit het hoogst, in Nieuw Buinen en Valthermond scoort het bezwaar van geluidsoverlast het hoogst. De huurders met bezwaren in de categorie anders, hebben de grootste angst voor schade aan de natuur. Tabel 11: De voordelen die men kan noemen bij de mogelijke komst van een windmolenpark zijn weergegeven in tabel 12. Deze vraag is eveneens open gesteld en de antwoorden zijn ondergebracht in categorieën. Uit tabel 12 blijkt dat huurders uit Exloërmond de minste voordelen zien in de mogelijke komst van een windmolenpark. De meerderheid van de huurders in Valthermond zien wel de voordelen ten aanzien van de komst van het 10

11 Windmolenpark. Meer dan de helft van de huurders in Valthermond is positief over de productie van groene energie. Er is ook nog een redelijke groep huurders die anders heeft geantwoord en wordt vooral goedkopere energie genoemd als voordeel. Tabel 12: In onderstaande tabel is te zien of huurders inderdaad overwegen om te verhuizen wanneer er daadwerkelijk een windmolenpark in de buurt gerealiseerd wordt. Er blijkt maar een relatief kleine groep te zijn die op voorhand overweegt om daadwerkelijk te verhuizen. De grootste groep betreft huurders uit Exloërmond. Naast deze groep huurders is er een substantiële groep (10%+8%) die nog geen afweging kan maken of aangeeft dat het afhangt van factoren. Ruim driekwart van de huurders overweegt nu niet te verhuizen bij de komst van een windmolenpark. Tabel 13: Er is de huurders gevraagd of men denkt dat de windmolens in de buurt van de huurwoning komen te staan. Uit tabel 14 blijkt dat over alle woonplaatsen genomen ongeveer een kwart denkt dat dit zo is. De huurders uit Exloërmond vormen hier met 36% een uitzondering op. Aan de huurders die denken dat ze in de buurt komen of het 11

12 nog niet precies weten is gevraagd op welke afstand men denkt dat de windmolens komen en in welke hoeveelheden. Een derde van deze groep denkt dat ze binnen 2 kilometer van het woonhuis geplaatst worden. Wanneer alleen wordt gekeken naar de huurders die denken dat ze in de buurt komen verdubbelt het percentage naar circa 60%. In totaal denkt ongeveer tweederde van de huurders dat de windmolens binnen 5 kilometer vanaf de huurwoning komen. Een kwart van de huurders heeft geen idee op welke afstand ze ongeveer komen. Het aantal windmolens blijkt nog lastiger te bepalen. Veruit de grootste groep heeft hier geen beeld bij of geen idee (69%). De daarop volgende groep van circa 10% vermoedt dat er maximaal 10 windmolens worden geplaatst. Deze uitkomst is opvallend te noemen, omdat bijna 90% van de huurders aangeeft voldoende te zijn geïnformeerd over de komst van een windmolenpark. Blijkbaar valt de informatie over het aantal windmolens niet binnen de informatiebehoefte van de huurders. Tabel 14: 3.4 Imago leefgebied na komst windmolens Het imago van het leefgebied lijkt met de komst van de windmolens wel degelijk schade op te lopen. Ongeveer een kwart van alle huurders geeft aan dat het wonen er minder leuk op wordt. In Nieuw Buinen en Exloermond denkt bijna een derde dat het woongenot er minder leuk op wordt. In Valthermond zijn de huurders positiever. Daar geeft 13% aan dat het woongenot er minder op wordt. 12

13 Tabel 15: Hoe de woningcorporaties zich moeten opstellen t.a.v. de komst van een windmolenpark blijkt uit onderstaande tabel. Uit het totaaloverzicht blijkt dat de grootste groep aangeeft dat de corporaties zich neutraal moet opstellen. Dit percentage (44%) wordt voornamelijk veroorzaakt door huurders in Valthermond. Wanneer verder wordt gekeken naar de drie plaatsen afzonderlijk is 46% van de huurders in Exloermond van mening dat de woningcorporatie zich tegen de komst moet uitspreken. Minder dan een vijfde van alle huurders geeft aan dat de corporaties zich vóór de komst van een windmolenpark moeten uitspreken. Tabel 16: Gemiddeld gezien zegt de grootste groep dat de corporaties de boodschap tegenhouden moeten meenemen naar de beslissers. Wanneer er afzonderlijk naar de verschillende plaatsen wordt gekeken wordt dit vooral door Nieuw Buinen en Exloërmond ondersteund en zegt de grootste groep huurders (37%) van Valthermond dat er ingestemd moet worden. De categorie anders scoort bij de verschillende plaatsen ook 13

14 rond de 30 tot 35% en de boodschap die de meesten willen meegeven is neutraal zijn of meegaan met de meerderheid. Tabel 17: Tot slot is gevraagd of men na komst van een windmolenpark het dorp waar ze wonen zouden aanbevelen aan familie/vrienden/kennissen. Met deze vraag is het onderzoek ook gestart. Het verschil in antwoorden is hieronder te zien. Aan het einde van het onderzoek antwoorden meer mensen dat men het dorp niet gaat aanbevelen na komst van een windmolenpark. Dit is gestegen van 11% naar 25%. Tabel 18: Uit tabel 19 blijkt dat er niet veel verschil is tussen de drie plaatsen op de laatste vraag over het aanbevelen na komst van een windmolenpark. Op nee scoort Exloërmond het hoogste en op ja Valthermond. Ook deze opmerkelijke daling kan gezien worden als een indicator voor het teruglopen van het imago en het gewaardeerde woon- en leefklimaat in de plaatsen. 14

15 Tabel 19: 15

16 3. Conclusie Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er onder de huurders van Woonservice en Lefier in het Mondengebied geen eenduidige mening over de mogelijke komst van een windmolenpark bestaat. De grootste groep (ruim 40%) is negatief over de komst van windmolens. Maar er is ook een substantiële groep (30%) positief. De overige huurders hebben een neutrale mening of geven aan op dit moment nog geen mening te kunnen vormen. Dit beeld verschilt ook nog voor de afzonderlijke plaatsen. Zo blijken de huurders in Exloërmond het meest tegen de komst van het park en zijn de huurders in Valthermond gemiddeld genomen wat positiever. Wanneer er gekeken wordt naar de afzonderlijke vragen kan het volgende geconcludeerd worden. Huurders uit de drie dorpen wonen er met veel plezier. Een groot deel van de huurders beveelt zijn woonplaats aan bij familie/vrienden/kennissen. Over het algemeen is iedereen op de hoogte van de mogelijke komst van een windmolenpark. Bijeenkomsten worden echter niet of nauwelijks bezocht door de huurders. De voornaamste redenen voor het niet bezoeken is dat men geen interesse heeft of dat het al wel duidelijk is. Een zeer ruime meerderheid geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd. De mening over wat huurders vinden van de mogelijke komst van een windmolenpark verschilt per plaats. Huurders in Exloërmond zijn grotendeels negatief (51%). Dit geldt ook voor Nieuw Buinen (41%). Voor Valthermond is de grootste groep positief (41%). De mogelijke bezwaren die men heeft tegen de komst van het windmolenpark zijn: uitzicht/horizon-/landschapsvervuiling en geluidsoverlast. Al blijkt ook dat een grote groep huurders aangeeft geen bezwaren te hebben. De meeste huurders zien geen voordelen. Productie van groene energie is het meest genoemde voordeel. Ongeveer een kwart van de huurders overweegt te verhuizen na de komst van een windmolenpark. Anderen laten dit nog afhangen van de mate van overlast die ze wellicht gaan ondervinden of geven aan hier nu nog geen beslissing over te kunnen nemen. Of bewoners daadwerkelijk zullen verhuizen valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen. De antwoorden bevestigen wel de zorg van corporaties over het effect van windmolens op de verhuisgeneigdheid van bewoners. Daadwerkelijk verhuizen is sowieso een ingrijpend besluit. Ook al zijn de percentages misschien laag, in absolute aantallen betreft het tientallen, mogelijk honderden huishoudens die overwegen te verhuizen. In dat opzicht is de impact voor zowel de bewoners als corporaties fors. De plaats Exloërmond blijkt het meest negatief over de komst van een windmolenpark en de informatievoorziening daarover. Op de vraag over het aantal te verwachten windmolens hebben de meeste mensen nog geen idee. Een opvallende uitkomst omdat bijna alle huurders aangeven voldoende te ziin geïnformeerd. Waarschijnlijk valt de informatie over het aantal windmolens niet binnen de informatiebehoefte van de huurders. Iets meer dan 40 % van de huurders in Nieuw Buinen en Exloërmond geeft aan dat de woningcorporaties de boodschap moeten uitdragen dat de huurders tegen de komst van het windmolenpark zijn. In Valthermond zegt de grootste groep huurders dat de woningcorporaties juist moeten instemmen. Tot slot blijkt dat de komst van een windmolenpark invloed heeft op het aanbevelen van het dorp om te wonen aan familie/vrienden/kennissen. Bij de start van het onderzoek beveelt 11% het dorp niet aan. Nade komst van een windmolenpark lijkt men veel minder genegen het dorp bij vrienden of familie aan te bevelen. Iets meer dan de helft blijft het dorp nog steeds aanbevelen,, de groep die het dorp niet zal aanbevelen is toegenomen tot 25%, terwijl nog eens 20% dat nu nog niet weet. Daarmee lijkt de komst van de windmolens ook in de beleving van huurders van substantiële invloed 16

17 te zijn op het woonklimaat in dit gebied. Het wordt er allemaal niet leuker op. Maar andersom geldt: een deel van de huurders ziet de komst van de windmolens ook positief tegemoet. 17

18 18

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1.

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9 Bewonerspeiling Zeeheldenbuurt maart / april 2013 INHOUD: 1. HET PROCES Pagina 2 2. DE UITKOMST Pagina 7 3. TOT SLOT Pagina 9 1 1. HET PROCES Inleiding Plangebied Overleg bewonerscommissie Mening bewoners

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Levenseinde en euthanasie

Levenseinde en euthanasie Levenseinde en euthanasie Een verkenning naar de informatievoorziening over deze onderwerpen en de mening van mantelzorgers over euthanasie bij dementie Oktober 2017 Susanne van den Buuse (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013

Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013 Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013 Rapport Stichting Eemland Wonen BMC april 2013 ing. W. Vos (BMC) M. Verschoor (USP) Projectnummer: 046054 Correspondentienummer: DH-2803-62695 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG NDERZEK VERENIGING VAN EIGENAREN WNEN LIMBURG November 2016 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 2 2 Resultaten 2.1 Respons... 2.2 Bekendheid huurders met de VvE zelf VvE-folder en huishoudelijk reglement 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013 Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2013: VERHUURDERSHEFFING 1 3 Uitgaven verlagen 6 Inkomsten

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

pro'uincieþrenthe de heer H. Loof ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraakbijeenkomsten Vraaq 1 Antwoord 1

pro'uincieþrenthe de heer H. Loof ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraakbijeenkomsten Vraaq 1 Antwoord 1 prooinciehais \?esterbrink r, Assen postadres Postbus rz2, 94ooAc Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 pro'uincieþrenthe Aan: de heer H. Loof (i.a.a. de overige Statenleden) Assen, 7 april2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Check je Kamer Rapportage 2015

Check je Kamer Rapportage 2015 Check je Kamer Rapportage 2015 Kwantitatieve analyse van de huurprijzen op de studentenwoningmarkt Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie