MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 81 ste jaargang november 2010 LIBERALE SYNDICALISTEN WIE BENT U? Echte vakbondsmensen en, in grote meerderheid, liberaal gezind. Dat komt naar voor uit de grote enquête die bij u, leden van de ACLVB, gevoerd werd door de Universiteit van Gent en CRISP. Was het noodzakelijk een beroep te doen op wetenschappers om in het daglicht te stellen wat we al wisten en wat we duidelijk bevestigd hebben op het congres "Ons sociaal liberalisme"? Ja, omdat sommigen nog steeds niet begrijpen dat we zowel kunnen fungeren als een vakbondsman en als liberaal in de ware betekenis van beide termen. Als syndicalist heeft u een solidariteitsgevoel, strijdt u tegen sociale onrechtvaardigheid. Als liberaal bent u gehecht aan individuele vrijheid en aanvaardt u niet dat u in een keurslijf gedwongen wordt. Een andere les die ons blij maakt, is dat u erg tevreden bent over de diensten die wij u leveren. Midden in deze Vrijuit kan u lezen over uw verwachtingen op sociaal en economisch vlak. Het liberaal syndicalisme bestaat. Het is een onlosmakelijk deel van het landschap van de Belgische sociale dialoog. We kunnen hier trots op zijn. 4 RAPPORT De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft opnieuw zijn twee verplichte verslagen gepubliceerd. Zeker nu, bij de start van de interprofessionele onderhandelingen, kunnen de bevindingen op veel belangstelling rekenen. 6EUROPA 2020 Wat is de rol van de sociale partners en het georganiseerd maatschappelijk middenveld in de uitvoering en opvolging van de Europa 2020-strategie? En wat houdt die strategie eerst en vooral in? 8WILLEKEURIG ONTSLAG Als de werknemer die werd aangeworven voor onbepaalde tijd, willekeurig ontslagen wordt, moet de werkgever hem een schadevergoeding betalen. Een greep uit de praktijkgevallen. 15 WIE BENT U? ACLVB hield een groot wetenschappelijk onderzoek bij haar leden. Wat vindt u van uw vakbond, wat verwacht u ervan, hoe kijkt u aan tegen stakingen en stiptheidsacties en hoe sterk bent u gehecht aan het woord liberaal in onze naam? 28 VLAAMSE REGIONALE Verdieping en vernieuwing, dat waren de codewoorden van het Vlaams Regionaal Comité begin november in Essene. Via workshops konden de aanwezige militanten hun inbreng doen rond diverse thema s. 30 SLECHT WEER Hoeveel bedraagt uw uitkering als u tijdelijk werkloos bent door slecht weer? En aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op die uitkeringen?

2 Goedkopere en groenere energie e : ook voor u! Energie wordt steeds duurder. Zo kondigde de historische gas- en elektriciteitsmaatschappij onlangs een aantal prijsverhogingen aan tot 17 en zelfs 20%! Zulke prijsstijgingen en de onzekerheid die ermee gepaard gaat komen bij werknemers extra hard aan. Er moest iets gedaan worden. Tal van organisaties, waaronder ook uw vakbond, hebben besloten om zich aan te sluiten bij Power4You ou, een coöperatie die namens de vele leden van deze organisaties tegen scherpe prijzen energie inkoopt. UW VOORDELEN Energie van de maatschappij Lampiris tegen tarieven die gemiddd eld 18% onder die van Electrabel liggen, de grootste leverancier op de markt. Een extra korting van 2,5% op de toch al uiterst aantrekkel ijke prijzen van Lampiris (exclusief BTW en distribut tiekosten). Een aanvullende korting van 15 euro per energiemet ter per jaar. Een vaste elektriciteitsprijs desgewens st 3 jaar. 100% groene stroom. Een ombudsdienst d oor het OIVO. gedurende 1 of Hoe kunt u ervan profiteren? Heel eenvoudig. Als lid van de ACLVB kunt u zich meteen aanmelden! 1. Neem een recente gasen uw meternummer. en/of elektriciteitsrekening. 2. Noteer de EAN-code (54 ) 3. Surf naar e of bel gratis 0800/ Vermeld uw voordeelcode : P4U Volg de instructies.

3 actualiteit KEER GEHAMERD OP WAARDIG WERK! Met een bezoek op 7 oktober 2010, de Internationale Dag voor Waardig Werk, aan het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het Federaal Parlement, sloten ACLVB en de partners van de Coalitie Waardig Werk de nationale campagne rond Waardig Werk af. Wij presenteerden de handtekeningen die de coalitie tijdens haar tweejarige campagne ophaalde, en legden een aantal duidelijke eisen op tafel. Twee jaar Waardig Werk Twee jaar lang voerde ACLVB in coalitie met ACV, ABVV en ngo's, bestaande uit , Fos socialistische solidariteit, Oxfam-Solidariteit en Wereldsolidariteit, campagne rond het thema waardig werk. De coalitie wist daarmee een breed publiek te bereiken. In totaal tekenden mensen de petitie voor Waardig Werk! Dat blijft broodnodig in tijden van crisis, want de helft van alle werknemers wereldwijd is nog altijd straatarm. Met die boodschap klopte de coalitie twee jaar lang bij politici én werkgevers aan, en met resultaat. Zo konden we het investeringsakkoord tussen België en Colombia tegenhouden omwille van de talrijke schendingen van mensen- en arbeidsrechten in dat land. Het parlement keurde een resolutie rond waardig werk goed en op de Internationale Arbeidsorganisatie bereikte men een akkoord over betere arbeidsrechten voor de 300 miljoen vrouwen die wereldwijd als huispersoneel werken. Acties in de ondernemingen In honderden ondernemingen organiseerden werknemers schafttijden' uit solidariteit met hun uitgebuite collega's in het Zuiden. Vele vakbondsafgevaardigden gingen nog een stap verder en zetten het thema op de agenda van de Ondernemingsraad. Dat resulteerde in tientallen gedragscodes, cao's en sectorale akkoorden waarin waardig werk en het respect voor arbeidsrechten een plaats kregen. Op internationaal niveau blijven wij ook vechten om multinationals er op te wijzen dat internationale kaderakkoorden de beste garantie bieden aan werknemers uit alle hoeken van de wereld. Concreet vraagt ACLVB-voorzitter Jan Vercamst aan VERNIEUWING MANDATEN IN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Bernard Noël, Nationaal Secretaris, vertegenwoordigt voortaan de ACLVB binnen het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het EESC hield een constituerende zitting van 19 tot en met 21 oktober. Het EESC telt tegenwoordig 344 leden, benoemd voor een periode van 4 jaar. Er werd zopas een nieuwe Voorzitter verkozen, Staffan Nilsson (Zweden) en twee vice- Voorzitters, Anna-Maria Darmanin (Malta) voor de werknemers en Jacek Kraczyk (Polen) voor de werkgevers. Het voorzitterschap van de werknemersgroep wordt opnieuw waargenomen door Georges Dassis. Het Europees Economisch en Sociaal Comité vindt zijn oorsprong in het Verdrag van Rome (1957) en kwam tot stand om de diverse economische en sociale belangengroepen te kunnen betrekken (de georganiseerde civiele maatschappij) bij de verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt (nu Interne Markt). Het EESC biedt hun de mogelijkheid advies uit te brengen aan de grote instanties, als de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement en volwaardig betrokken te zijn bij de besluitvorming van de Europese Unie. het VBO een permanente opvolging van waardig werk in zijn werking en de aanduiding van een aanspreekpunt om de vooruitgang samen met de vakbonden te bekijken. 7 oktober altijd de internationale dag voor Waardig Werk De campagne sloten we af op 7 oktober 2010, maar de coalitie blijft hameren op waardig werk. Politici en werkgevers, in België en daarbuiten, moeten aandacht hebben voor het lot van de werknemers overal ter wereld. Bedrijven hier in het Noorden zijn verantwoordelijk voor alle stappen van hun productieketen en moeten waardig werk garanderen voor iedereen die aan hun product meewerkt. Politici moeten waardig werk meenemen in alle aspecten van hun beleid, in het bijzonder bij het afsluiten van internationale akkoorden. De ACLVB zal waardig werk hoog blijven plaatsen op de agenda. Internationale Dienst ZWANGERSCHAPSVERLOF VERHOOGD TOT 20 WEKEN? Het resultaat van de stemming in het Europees Parlement over de richtlijn betreffende de bescherming van het moederschap was gemengd. "Hoewel we blij zijn met de verhoogde bescherming van zwangere werkneemsters en werkende moeders, betreuren wij dat de stemming in het Europees Parlement over de richtlijn betreffende de bescherming van het moederschap niet leidt tot volledige betaling van het zwangerschapsverlof in alle lidstaten ", aldus John Monks, secretaris-generaal van de Europees Vakverbond (EVV). Het EVV dringt aan op de volledige betaling van het zwangerschapsverlof voor ten minste 18 weken, zonder plafond op het nationale niveau. Het parlement stemde voor een verlenging van het zwangerschapsverlof tot 20 weken, maar de vergoeding van de laatste vier weken mag variëren naargelang de nationale wetgeving. Het dossier over de bescherming van het moederschap gaat nu over in handen van de Raad en het EVV dringt er bij het Belgisch Voorzitterschap op aan om dit probleem aan te pakken als een prioriteit. "In Europa hebben werkende moeders lange tijd gewacht op een verbetering van de Europese bescherming van het moederschap. De Raad moet ervoor zorgen dat zij niet tevergeefs gewacht hebben", zei John Monks.

4 4 actualiteit Hoe staat het met de loonkosten, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in België? NIEUWE RAPPORTEN VAN DE CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) heeft opnieuw zijn 2 verslagen gepubliceerd die hem door de Wet van 96 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen zijn opgelegd. Ze vormen een overzicht van de economische situatie en positie van ons land en zijn uiteraard een belangrijke bron van informatie. Tweejaarlijks staan deze verslagen veel meer in de belangstelling, want dan vormen zij de basis voor en de start van de interprofessionele onderhandelingen. Het verslag van de CRB analyseert achtereenvolgens onze loonkosten in vergelijking met onze buurlanden, alsook de structurele aspecten van ons concurrentievermogen en van de werkgelegenheid. Op die manier beschikken de interprofessionele onderhandelaars over een objectief, volledig en actueel document om een strategie uit te stippelen ten dienste van meer werkgelegenheid en meer welzijn voor iedereen. Dit jaar werd resoluut gekozen voor een kortere versie. Op die manier wordt de lezer misschien aangespoord om verder te lezen dan de inleiding. De uitgebreidere nota s kan je terugvinden op de website van de CRB. Het technisch verslag biedt uiteraard veel meer dan enkel informatie over de loonmarge en de loonkost. Macro-economische context De recessie van 2009 was in België minder groot dan in de andere landen van de Eurozone. Bovendien is ook het economisch herstel in België krachtiger dan oorspronkelijk verwacht. Men schat de economische groei voor 2011 op 1,7 % à 1,9 % van het BBP. Er blijven echter een groot aantal onzekerheden bestaan. Vooral over de grondstoffenprijzen en de inflatie. Een verhoging van de rentevoeten zou het positieve scenario negatief kunnen beïnvloeden. Werkgelegenheid De vertraging van de BBP-groei heeft uiteraard ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Die gevolgen zijn echter minder uitgesproken in Duitsland en België in vergelijking met Nederland en Frankrijk. Met uitzondering van Nederland zouden België en de buurlanden een groei kennen van de werkgelegenheid. Loonkostenontwikkeling Voor de komende twee jaar berekende de CRB een marge van 5 % voor de periode In 2011 verwacht men een stijging van de lonen in onze buurlanden van 1,5 % en voor 2012 met 3,4 %. De verwachte loonindexering zou voor dezelfde periode 3,9 % bedragen. Theoretisch kunnen we dus een reële loonmarge berekenen van 1,1 %. De effectieve loonnorm zal uiteraard ook rekening houden met veel andere loonsgerelateerde elementen, zoals de vrijstelling sociale bijdragen overuren, ploegen- en nachtarbeid en onderzoek. Ook de verlenging en uitbreiding van de korting op de bedrijfsvoorheffing van 0,25 % van de brutolonen sinds 1 oktober Vanaf 1 juli 2009 werd dit 0,75 % en vanaf 1 januari 2010 verhoogd tot 1 %. Bovendien moeten ook loonsubsidies, werkgeversbijdrage voor betaald educatief verlof en de wijzigingen in fiscaliteit en parafiscaliteit in de balans gelegd worden. O&O en vorming De grootste structurele handicaps zijn voor België nog steeds het ondermaats presteren wat betreft onderzoek en ontwikkeling (O & O) en vorming. Een innovatieve, creatieve en efficiëntiegedreven economie berust op gekwalificeerde werknemers. Werknemers moeten in staat zijn zich de nieuwe technologieën eigen te maken. Vorming is hierbij de sleutelfactor. Structurele actie is dringend nodig. Caroline JONCKHEERE Wintervakantie in Les vacances à Spa Les Carroz d Arâches Villa Le Chalet de Spa d Izé RÉSERVATION TE RESERVEREN : VIA: Spa Agence La Belle Immobilière immobilière Renand Rue Route Collin des Moulins Leloup Spa Les Carroz d Arâches Frankrijk tél. tel PROFITEER VAN DIT AANBOD TIJDENS DE TWEEDE WEEK VAN DE KERSTVAKANTIE 25 % KORTING op een verblijf in Le Chalet d Izé (Les Carroz d Arâches - Frankrijk) Op uw boeking voor een verblijf vanaf zaterdag 1 januari 2011 tot en met zaterdag 8 januari 2011 in het ACLVB-vakantieverblijf Le Chalet d Izé te Les Carroz d Arâches (Frankrijk) geniet u een korting van 25 %. Laat deze buitenkans niet liggen en reserveer nu! Een reservatieformulier vindt u in uw ACLVB-secretariaat. Meer info bij het immobiliënkantoor RENAND : of op

5 Glansrijke voorstellingen van Music Hall Nu goedkoper dankzij uw WINcard OLIVER vanaf 25/11 in Capitole Gent, vanaf 25/12 in Stadsschouwburg Antwerpen Oliver, het verhaal van Charles Dickens, nu op de planken in een musicalversie! Met Peter Van Den Begin als Fagin in de hoofdrol. 15 % korting voor WINcard-houders! ABBA THE SHOW 30 januari 2011 in Vorst Nationaal De legendarische groep ABBA herleeft tijdens dit 2 uur durend spektakel, mét uitzonderlijk symfonisch orkest én fenomenale coverband! 10 % korting voor WINcard-houders! HET ZWANENMEER van 15/12 tot 19/12 in Stadsschouwburg Antwerpen Een prachtige uitvoering van het Zwanenmeer van Tsjaikowsky door het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 15 % korting voor WINcard-houders! JEF NEVE & LIEBRECHT VAN BECKEVOORT 28/01 in Capitole Gent Een kruisbestuiving tussen twee muziekculturen : meester in het klassieke oeuvre in combinatie met een jazz-virtuoos. 15 % korting voor WINcard-houders! Hoe reserveren? Voor individuele boekingen (tot max. 10 personen), contacteer SHERPA op het nummer 0900/ met duidelijke vermelding van het codewoord WINCARD. Vergeet uw WINcard niet mee te nemen naar de voorstelling. Aan de ingang kan u gevraagd worden ze voor te leggen. Kortingen worden steeds berekend op ticketprijzen (excl. reservatiekosten van 3,5 euro en verzendingskosten). U kunt ook uw tickets verkrijgen bij de kassa van Capitole (Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent) en de kassa van Stadsschouwburg Antwerpen (Theaterplein 1, 2000 Antwerpen). Daar mag u het codewoord WINCARD vermelden bij de kassaverantwoordelijke. Opgelet : Tickets voor Oliver kunnen ook online besteld worden via OP VERTOON VAN UW WINCARD, -10 %* KRIJGT U OP DE HELE COLLECTIE ONZE VERKOOPPUNTEN IN VLAANDEREN: BRUGGE (ST.-ANDRIES) Hoge Express - Legeweg 160 BRUGGE (ST.-KRUIS) Maalsesteenweg 324 EEKLO Krügercenter - Stationstraat 82K GENK Koopcentrum Zuiderring - Bosdel 26 HASSELT Genkersteenweg 160 KURINGEN Schampbergstraat 22/6 IEPER De Rijselsepoort - Rijselsepoort 25 KORBEEK-LO Tiensesteenweg 410 KUURNE Ter Ferrants 2 LOCHRISTI Bosdreef 1A LOMMEL Shopping De Singel - Buitensingel 60 MAASMECHELEN Shopping Center M2 - Koninginnelaan 115 MECHELEN Oscar van Kesbeeckstraat 3 OOSTENDE Commercial Center - Torhoutsesteenweg 568 ROESELARE Mammoetcenter 2 - Brugsesteenweg 451 SINT- DENIJS-WESTREM Wallekensstraat 24 SINT-JORIS- WINGE Koopcentrum - Gouden Kruispunt 17 SINT-NIKLAAS Waasland Shopping Center Pr. Alexanderlaan SINT-PIETERS-LEEUW Bergensesteenweg 100 SINT-TRUIDEN Kattenstraat 11 WESTERLO (OEVEL) Winkelcentrum Watertoren Hotelstraat 10 = -10 % *Geldig op vertoon van uw WINCard. Niet cumuleerbaar met Primo Prices en andere voordelen. MEER INFO OP

6 6 actualiteit DE STRATEGIE EUROPA 2020 : EEN STRATEGIE OM ZICH EIGEN TE MAKEN Op 17 september hebben de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en samen met het Europees Economisch en Sociaal Comité een seminarie georganiseerd over de rol van de sociale partners en van het georganiseerde maatschappelijk middenveld in de vaststelling, de tenuitvoerlegging en de opvolging van de Europa 2020-strategie. Een sleutelrol waar de Europese Commissie de nadruk op legt en waar de verschillende sprekers die dag op ingingen. Opdat Europa een project zou zijn dat zo breed mogelijk gedragen wordt en de Europese Unie dicht bij haar burgers en werknemers zou staan, moeten die zich haar strategieën eigen maken en deelnemen aan zowel de uitwerking als de uitvoering. De conferentie bood de gelegenheid enkele pistes aan te reiken om daartoe te geraken en eraan te herinneren dat de nieuwe strategie van de Unie ons allen aanbelangt. De Europa 2020-strategie : implicaties en concrete acties achter de abstracte begrippen De Europese Unie voorziet zich van kaders, actieprogramma s en ze neemt ook wetgevende instrumenten en beleid aan een reeks instrumenten van zeer verschillende aard, die zeer vaak hun oorsprong vinden in politieke en economische strategieën en oriënteringen die haar actie leiden over min of meer lange perioden. De Europa 2020-strategie (of EU 2020) maakt er uiteraard deel van uit en zou de Europese actie de 10 komende jaren moeten leiden, dus tot in Het is dus die strategie die de passende instrumenten zou moeten verstrekken om de Unie toe te laten om te gaan met de verschillende crisissen die ze doormaakt (economisch en financieel, massale werkloosheid, armoede, klimaatswijzigingen en energievraagstukken, demografie ).

7 actualiteit 7 Om maar te zeggen hoe belangrijk ze is en welke gevolgen eruit voortvloeien, zeker op Europees niveau, maar ook nationaal. Noteren we bijvoorbeeld dat op grond van deze strategie de Lidstaten zich geëngageerd hebben een tewerkstellingsgraad van 75 % te behalen voor het geheel van de Unie. Een doelstelling die dus noodzakelijk zeer concrete gevolgen zal hebben in België; in het bijzonder op het niveau van het tewerkstellingsbeleid dat we moeten uitvoeren om tegemoet te komen aan deze doelstelling. EU 2020 en een sociaal Europa : een restrictieve Europese benadering Met het oog op een intelligente, duurzame en inclusieve groei is EU 2020 de opvolger van de Strategie van Lissabon die in 2010 van de Europese Unie de meest competitieve economie ter wereld moest maken, in een optiek van duurzame ontwikkeling. Daar waar Lissabon steunde op 3 pijlers (economisch, sociaal en ecologisch), wil Europa 2020 een transversale strategie zijn, die die 3 pijlers integreert. Het is zo dat EU 2020 beweert nog steeds een duurzaamheidsdoelstelling naar voor te schuiven. Toch moeten we vaststellen dat ze zich in de eerste plaats concentreert rond groei, begrotingsrestricties en de vermindering van de openbare schuld en deficits. In tegenstelling tot Lissabon zijn de hervormingen die de Lidstaten in dit kader zullen moeten aannemen (of de zogenaamde nationale hervormingsprogramma s), nu gelieerd aan het Stabiliteits- en Groeipact. De transversale benadering beperkt zich essentieel tot het respecteren van dit pact en het vergroenen van bepaalde economische oriënteringen. Het sociale is dan weer teruggebracht tot de strijd tegen de armoede en de werkgelegenheid tot de tewerkstelling. en een nog scherpere noodzaak aan nationale mobilisatie Vandaag wordt dus geen verwijzing meer gemaakt naar kwaliteitsvolle jobs, een beleid dat arbeids- en privéleven met elkaar verzoent, het sociaal beleid, toegankelijke en kwalitatieve sociale diensten en gezondheidszorgen kortom een echte sociale agenda. Wat uiteraard een duidelijke stap achteruit is ten opzichte van Lissabon en van die aard dat we ons vragen moeten stellen, zowel over de toekomst van het sociaal Europa als over de operationalisering van de doelstellingen die door de EU worden vastgelegd. Hoe met name een tewerkstellingsgraad van 75 % bereiken of een vermindering met 20 miljoen van het aantal personen dat bedreigd wordt door armoede terwijl geen enkel specifiek Europees sociaal en tewerkstellingsbeleid gerealiseerd werd om het uit te voeren en de EU overigens een bezuinigingsbeleid op nationaal vlak verdedigt? Op zich biedt de strategie geen antwoord en kan ze integendeel leiden tot het nog meer destabiliseren van de werkgelegenheid en de verzwakte personen in Europa. Dat vergt voortaan waakzaamheid van de sociale partners en het georganiseerd maatschappelijk middenveld, maar ook en vooral reactiviteit, ambitie, inventiviteit en het vermogen tot concrete voorstellen bij de implementatie van de strategie op nationaal vlak via onze nationale hervormingsprogramma s. Het is in dat kader dat we ons zullen moeten mobiliseren om het sociale in te schrijven in onze nationale hervormingsplannen en er kwaliteitsvolle jobs en strategieën voor toegang tot de arbeidsmarkt te eisen. Enkele pistes om zich de strategie eigen te maken De conferentie van 17 september heeft bepaalde pistes aangereikt die een sterkere participatie van het maatschappelijk middenveld en de sociale partners kunnen bevorderen en de mogelijkheid bieden om in de Europa 2020-strategie evengoed een sociale governance als een economische governance te ontwikkelen. De conferentie onderstreepte de belangrijke rol die de sociaal-economische raden en het Europees Economisch en Sociaal Comité zullen moeten spelen in het eigen maken van de Strategie Europa Op Europees niveau eerst en vooral zouden de bestaande instrumenten, waaronder de macro-economische dialoog of de tripartiete top, beter kunnen worden benut dan nu het geval is. Aan de tripartiete sociale top zou meer zichtbaarheid kunnen worden verleend. Ook zou kunnen worden gedacht aan buitengewone sociale toppen om bepaalde belangrijke teksten te onderzoeken. Moet daar volgens ons ook aan toegevoegd worden : een betere coherentie en een gelijkheid tussen de werkzaamheden van de verschillende departementen (economisch, sociaal, werkgelegenheid en milieu); zoniet zijn de agenda en de prioriteiten voorbestemd om tot het domein van economie en financiën te blijven behoren. Voorts zou het nog steeds op Europees niveau - ook goed zijn te zorgen voor meer transparantie in de werkzaamheden van de comités (Comité voor de Werkgelegenheid, Comité voor de sociale bescherming, Comité voor de Economische politiek) door de sociale partners hierbij door middel van regelmatige ontmoetingen te betrekken. Op nationaal niveau vervolgens zou een echt debat met de sociale partners en met de andere representatieve organisaties van het maatschappelijk middenveld moeten plaatsvinden, alvorens het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteits- en convergentieprogramma worden goedgekeurd; daarbij moeten uiteraard de eigen raadplegingsprocedures van elke lidstaat strikt in acht worden genomen. Noteren we dat België zich ondanks de huidige institutionele crisis deze maand zal moeten toeleggen op de uitwerking van zijn nationaal hervormingsplan. Bij dat proces werden de sociale partners en het maatschappelijk middenveld al betrokken in het kader van de drie federale adviesraden : de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Een zaak om zeker op de voet te volgen. Diana VAN OUDENHOVEN INSTRUMENTEN VAN GOVERNANCE IN EU 2020, STABILITEITS- EN GROEIPACT EN EUROPEES SEMESTER Een van de belangrijkste veranderingen inzake bestuur dat gepaard zal gaan met de strategie is de instelling, vanaf 2011, van het nieuwe Europees semester, waarin de nieuwe EU-2020-strategie zal ingebed worden. Het Europees semester vormt een belangrijk apparaat voor de versterking van de coördinatie van het budgettair beleid van de lidstaten. Het zal dus beginnen in 2011 en de lidstaten zullen parallel de toekomstige maatregelen over werkgelegenheid en sociale inclusie moeten preciseren. In de maanden juni en juli zullen de Europese Raad en de ministers van Financiën van de EU hun advies aan de lidstaten geven, voordat die hun begroting voor het volgend jaar zullen aanvaarden. Het gaat om een instrument van begrotingsdiscipline, dat zich integreert in de Europa 2020-strategie en dat dus de nationale hervormingsplannen verbindt aan het Stabiliteits- en Groeipact. DVO

8 8 arbeidsrechtbank WILLEKEURIG ONTSLAG (DEEL 2) Daar waar in het vorig nummer van VRIJUIT het begrip willekeurig ontslag werd toegelicht en de omkering van de bewijslast werd verduidelijkt, zullen we het in dit artikel hebben over de sanctie voor de werkgever indien hij zich bezondigt aan willekeurig ontslag, om daarna een en ander te illustreren aan de hand van een paar concrete voorbeelden uit de rechtspraak. Sanctie Indien de arbeider, aangenomen voor onbepaalde tijd, willekeurig ontslagen wordt, moet de werkgever hem een schadevergoeding betalen. Die vergoeding is bij wet bepaald en wordt forfaitair vastgesteld en bedraagt het brutoloon van zes maanden. De vergoeding wegens willekeurig ontslag van een deeltijds tewerkgestelde arbeider moet berekend worden op grond van het deeltijdse loon (Arbeidshof Brussel, 17 december 2007). Over de vraag of de vergoeding voor willekeurig ontslag, net als een opzeggingsvergoeding, ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst behelst, zijn de meningen verdeeld (Arbeidshof Bergen, 21 april 1993 en Arbeidsrechtbank Brussel, 20 december 1993). De vergoeding is verschuldigd van zodra is komen vast te staan dat het ontslag willekeurig is, ongeacht of de werkman al dan niet met een inachtneming van de opzeggingstermijn werd afgedankt. Deze forfaitaire vergoeding is cumuleerbaar met de wettelijke opzeggingsvergoeding, maar is niet te combineren met andere ontslagvergoedingen die worden toegekend als het ontslag in strijd is met de ontslagverboden en -beperkingen (o.a. vergoedingen bij het ontslag omwille van dienstplicht, zwangerschaps-, adoptie- en betaald educatief verlof of bij ontslag van de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk). Daarnaast zijn sommigen ervan overtuigd dat het ook mogelijk is om de forfaitaire vergoeding aan te vullen met een morele schadevergoeding (Arbeidsrechtbank Brussel, 21 maart 1996). Praktijkvoorbeelden Er bestaan enorm veel praktijkgevallen waarin men het willekeurig ontslag inroept om een schadevergoeding te vorderen. Hierna volgt een selectie van enkele gevallen. Afwezigheden Afwezigheden kunnen in twee opzichten worden ingeroepen om een ontslag te verantwoorden : enerzijds omdat zij onrechtmatig zijn of anderzijds omdat zij, hoewel zij rechtmatig zijn, de goede gang van zaken in de onderneming hinderen. In beide gevallen zal het ontslag wettig zijn. a) Willekeurig ontslag wordt niet aanvaard Als men ontslagen wordt wegens het niet onmiddellijk melden van een afwezigheid bij de werkgever, beantwoordt dit aan de economische en sociale noodwendigheden van de onderneming aangezien de organisatie door de niet-tijdige verwittiging in het gedrang kan worden gebracht (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 29 maart 1974). Ook wanneer een niet-tijdige melding van de afwezigheid tot gevolg heeft dat de werkgever zijn verbintenis ten aanzien van een klant niet kon nakomen en die klant daarvoor schadeloos diende te stellen, zal het ontslag gerechtvaardigd zijn (Arbeidshof Brussel, 5 oktober 1998). b) Willekeurig ontslag wordt aanvaard Anders zal het zijn wanneer een arbeider met een onberispelijke staat van dienst van 9 jaar, omwille van het feit dat hij uit eigen beweging een dag vakantie nam na belangrijke arbeidsprestaties te hebben geleverd in de voorafgaande weken, ontslagen wordt (Arbeidsrechtbank Brussel, 5 maart 1990). Dit ontslag is niet verantwoord en kan aangevochten worden voor zijn willekeurig karakter. Hetzelfde scenario speelt zich af wanneer een arbeider in de periode van 9 maanden voorafgaand aan zijn ontslag en volgend op een aanmaningsbrief tot beperking van de afwezigheden in de onderneming, slechts 3 volle dagen afwezig was, zonder dat bewezen is dat deze afwezigheid ongerechtvaardigd was (Arbeidsrechtbank Brussel, 24 april 1981). De werknemer die een hele dag afwezig blijft terwijl het bezoek aan de dokter alleen de morgen in beslag neemt, begaat geen ernstige fout als zijn afwezigheid het gevolg is van een foutieve doch aannemelijke interpretatie van de beroepsziektewet, zelfs al heeft de werkgever hem bevolen s middags het werk te hervatten. Het ontslag om deze reden is evenwel geen willekeurig ontslag aangezien het wordt gerechtvaardigd door motieven die in verband staan met het gedrag van de arbeider (Arbeidsrechtbank Luik, 24 april 1981). Indien een arbeider wordt ontslagen wegens langdurige of herhaalde zelfs gewettigde afwezigheid, is dit ontslag niet willekeurig aangezien overdreven absenteïsme het belang van de onderneming kan schaden (Arbeidshof Luik, 9 juni 1995). Ontslag om economische redenen De economische redenen leveren een vaak voorkomende grond op voor ontslag. Als een werkgever een dergelijk motief opgeeft, moet men aannemen dat de term economisch ruim mag worden geïnterpreteerd en ook betekent op het bedrijfsleven betrekking hebbende, zodat onbekwaamheid en veelvuldige afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid moeten worden geacht daaronder te vallen (Arbeidsrechtbank Gent, 17 maart 1980). a) Willekeurig ontslag wordt wel aanvaard Een ontslag kan als willekeurig worden bestempeld, wanneer een economische oorzaak of het einde van het werk wordt ingeroepen als reden voor het ontslag en blijkt dat dadelijk na het ontslag tot nieuwe aanwervingen wordt overgegaan (Arbeidshof Antwerpen, 18 april 1991).

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer

Nadere informatie

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang mei 2012 4AUTOMATISCHE INDEXERING Tegenstanders van automatische indexering komen altijd aanzetten met de afgeleide

Nadere informatie

DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN

DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 85 ste jaargang juni/juli 2014 DELHAIZE KONDIGT AAN 2.500 WERKNEMERS AAN DE DEUR TE ZETTEN 10 EUROPESE VERKIEZINGEN Het Europees

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

meer koopkracht Meer loon!

meer koopkracht Meer loon! maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 272 1 strijd solidariteit socialisme steunprijs: 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg.

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 46 - THEMA Vorming en opleiding: recht of plicht? 52 - NADER BEKEKEN Brugpensioen 58 - TOEGELICHT Valorisering van verworven competenties 60 - DE

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie