Loyaal aan soorten aandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyaal aan soorten aandelen"

Transcriptie

1 Loyaal aan soorten aandelen Mr. B. Bier Hoewel al veel over het loyaliteitsdividend gezegd en geschreven is, zal de uitspraak van de Hoge Raad in de DSM-zaak, 1 gewezen na cassatie in het belang der wet, de gemoederen nog wel even bezighouden. Het gebeurt niet zo vaak dat cassatie in het belang der wet wordt ingesteld naar aanleiding van de interpretatie van wetsartikelen, dus de uitkomst neem ik dan ook extra serieus. De uitspraak is van belang in verband met te voeren enquêteprocedures ik verwijs naar het artikel van mr. I. Wassenaar in dit nummer van TOP 2 maar vooral ook voor de uitleg van art. 2:92 lid 1 BW. Over dat laatste gaat deze bijdrage. De casus 3 DSM wilde een regeling in de statuten opnemen die zou inhouden dat aandelen die meer dan drie jaar worden gehouden door dezelfde aandeelhouder, in aanmerking komen voor een loyaliteitsdividend van dertig procent van het gemiddelde dividend in de voorafgaande periode van drie jaar en van tien procent per jaar in de periode daarna. Om voor het loyaliteitsdividend in aanmerking te komen zouden de aandeelhouders zich wel bij de vennootschap moeten laten registreren. Een dergelijk aandeel zou dan, volgens de voorgestelde statuten, een geregistreerd aandeel worden. Bijzonder is dat de voorgestelde statuten op dit punt aan de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de mogelijkheid geven om te besluiten dat de statutaire bepalingen waarin het loyaliteitsdividend en de definitie van het geregistreerde aandeel geregeld zijn, niet langer toepassing zullen vinden. 4 Verder bepalen de voorgestelde statuten dat op de geregistreerde aandeelhouder een reglement van toepassing is, waarin wordt geregeld wanneer het bestuur kan bepalen om de registratie van een aandeelhouder door te halen. In het voorgestelde reglement is overigens bepaald dat het bestuur het reglement te allen tijde mag wijzigen. Het voorstel viel niet bij iedereen in goede aarde. Enkele investeerders stapten naar de Ondernemingskamer om te 1 HR 14 december 2007, «JOR» 2008/11 en zie met name de noot van A. Doorman. 2 Zie verder ook de noten in Ondernemingsrecht 2008, 1 van P.J. Dortmond over de rol van art. 2:92 lid 2 BW en van M. Josephus Jitta over de effecten voor het enquêterecht. 3 OK 28 maart 2007, «JOR» 2007/118, m.nt. Brink. 4 De gehele regeling rond het loyaliteitsdividend en de registratie van het aandeel was veel uitgebreider dan ik hier beschrijf. Ik verwijs naar de uitspraken voor een gedetailleerdere beschrijving. verhinderen dat een algemene vergadering zou worden gehouden waarin tot bovengenoemde statutenwijziging besloten werd. Zij voerden daarbij aan dat het winstrecht alle aandeelhouders van een bepaalde klasse aandelen in een naamloze vennootschap (behoudens statutaire uitzonderingen) recht geeft op een zelfde dividend per aandeel (artikel 2:92 lid 1 BW) en dat de mogelijkheid van dit beginsel in de statuten van de vennootschap af te wijken ruimte beoogt te scheppen voor de introductie van verschillende soorten aandelen met ieder een afwijkend dividendregime, doch dat DSM met de statutenwijziging niet beoogt een dergelijke nieuwe categorie aandelen in het leven te roepen. De Ondernemingskamer De Ondernemingskamer is het daarmee eens, en overweegt voor de uitleg van art. 2:92 lid 1 BW: (...) dat in de statuten van een naamloze vennootschap bepalingen kunnen worden opgenomen die ertoe leiden dat de vennootschap verschillende soorten aandelen kent en dat per soort verschillende rechten aan het aandeel kunnen worden verbonden wat betreft aangelegenheden als winstverdeling, recht op een aandeel in het saldo bij liquidatie, stemrechten, enzovoorts. Slechts door bij de statuten objectief aan het aandeel te verbinden eigenschappen kan in de aan aandelen toekomende rechten diversificatie worden aangebracht. Niet kan worden aanvaard dat deze diversificatie voortvloeit uit het treden door de aandeelhouder in een nadere verhouding tot de vennootschap (...). Het bepaalde in artikel 2:92 lid 1 BW dient derhalve zo te worden verstaan dat binnen dezelfde soort aan elk aandeel van die soort gelijke rechten zijn verbonden, ongeacht in 62 SDU uitge vers / nummer 2, maart 2008 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

2 Loyaal aan soorten aandelen wiens handen dat aandeel zich bevindt. Het gaat hier om een fundamentele en dwingende regel van het Nederlandse vennootschapsrecht. De Ondernemingskamer verbiedt vervolgens dat het voorstel tot statutenwijziging op de agenda van de algemene vergadering wordt geplaatst. Zoals de Ondernemingskamer uitlegt, gaat art. 2:92 lid 1 BW over de aandelen zelf, de eigenlijke rechten die zien op de deelnemingen in het kapitaal van de vennootschap. Dit moet niet worden verward met de rechten van de aandeelhouder, die ook buiten het aandeel om kunnen worden geregeld. Volgens lid 1 zijn aan alle aandelen, voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, in verhouding tot hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen verbonden. Het gaat daarbij om de rechten en verplichtingen die uit het aandeel voortvloeien uit hoofde van de wetsbepalingen van Boek 2 BW. Ik noem de wezenlijke rechten, zoals het stemrecht, het winstrecht en het voorkeursrecht op nieuw uit te geven aandelen. Vanuit de hoofdregel dat aandelen van gelijke nominale waarde in principe gelijk zijn in karakter, ben ik het met de Ondernemingskamer eens dat indien men aan de aandelen als zodanig verschillende winstrechten wil toekennen, dit slechts kan indien in de statuten wordt gedifferentieerd tussen verschillende soorten aandelen. Uit het Handboek voor de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch recht van Van der Grinten leer ik dat het gebruikmaken in de statuten van de bevoegdheid om de aan een aandeel verbonden rechten en verplichtingen te verdelen, anders dan in evenredigheid van het nominale bedrag leidt tot het ontstaan van verschillende soorten aandelen. 5 Ook Maeijer meent dat indien in de statuten de rechten en verplichtingen niet op gelijke wijze aan aandelen worden verbonden, verschillende soorten aandelen ontstaan. 6 Overigens meen ik, anders dan wordt overwogen door de Ondernemingskamer, dat de voorgestelde statutenwijziging wel degelijk inhield dat verschillende soorten aandelen werden gecreëerd. Een gewoon aandeel wordt, nadat de houder het aandeel heeft geregistreerd, als het ware geconverteerd in een zoals de ontwerpstatuten het noemden Geregistreerd Aandeel, met (voorwaardelijke) extra dividendrechten. Dit extra dividend wordt op het aandeel uitgekeerd nadat het drie jaar onafgebroken een Geregistreerd Aandeel is geweest. In de categorie gewone aandelen komen dan dus eigenlijk twee soorten voor, het gewone aandeel (niet geregistreerd) en gerechtigd tot het basisdividend en het Geregistreerde Aandeel, dat gerechtigd is tot het basisdividend en (zij het voor de eerste drie jaar voorwaardelijk) tot het loyaliteitsdividend. Zoals ik eerder heb betoogd tijdens het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht in Groningen in 2006, kan dit onderscheid in soorten aandelen een manier zijn om een dergelijke dividendregeling in te voeren. 7 Het tweede lid van art. 2:92 BW, dat is toegevoegd na de implementatie van de Tweede EG-richtlijn, gaat niet over de aan aandelen verbonden rechten, maar over de behandeling van houders van aandelen. De vennootschap moet aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op gelijke wijze behandelen. De vennootschap kan aandeelhouders wel verschillend behandelen, maar dan moeten die aandeelhouders niet in dezelfde omstandigheden verkeren. Een manier om dat te bereiken is bijvoorbeeld om met gebruikmaking van lid 1, verschillende soorten aandelen te creëren in de statuten en daarmee de aandeelhouders in een verschillende omstandigheid te brengen. Een houder van de ene soort aandeel is dan niet meer in dezelfde positie als de houder van een ander soort aandelen, maar per soort zal dan de gelijke behandeling weer de maatstaf zijn. 8 Art. 2:92 lid 1 BW en het maken van onderscheid in het winstrecht en stemrecht Zoals hiervoor opgemerkt gaat het in art. 2:92 lid 1 BW om de aan het aandeel zelf verbonden rechten, zoals het stemrecht en het winstrecht. Ik begin met het winstrecht. Art. 2:105 lid 6 BW relateert de berekening van de uit te keren winst direct aan het aandeel. Deze bepaling geeft als hoofdregel dat in principe het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen maatgevend is voor de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel kan worden uitgekeerd. In de statuten kan van de hoofdregel worden afgeweken en men kan dus variaties aanbrengen tussen de winstrechten verbonden aan aandelen. Zo kan in de statuten worden bepaald dat op bepaalde soorten aandelen preferent dividend zal worden uitgekeerd of dat die aandelen recht geven op een bepaald percentage van de winst. Ook kan men bepalen dat bepaalde soorten aandelen slechts gerechtigd zullen zijn tot het liquidatiesaldo. In het wetsvoorstel vereenvoudiging van het BV recht wordt zelfs de mogelijkheid geboden om aan aandelen van een bepaald soort of aanduiding geheel geen winstrechten te geven. Daarnaast is het ook in het huidige recht mogelijk om aan aandeelhouders of anderen 5 W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch recht, Zwolle: Tjeenk Willink 1992 (12de druk), p. 306; Hiermee beantwoord ik tevens de vraag van A-G Timmerman (zie 3.29 van het cassatiemiddel) welke argumenten mij tot mijn strenge opvatting hebben gebracht dat verschillende soorten aandelen voor het loyaliteitsdividend nodig zijn indien dit loyaliteitsdividend is gekoppeld aan de aandelen als zodanig. Het standpunt van Van der Grinten dat indien in de statuten gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid dit leidt tot verschillende soorten aandelen, vinden we ook terug bij de uitleg van de voorloper van art. 2:92 lid 1 BW, art. 39d WvK (oud). Zie de vierde druk van het handboek uit Met A-G Timmerman (zie 3.9 van het cassatiemiddel) vind ook ik de mening van Van der Grinten (nog steeds) belangrijk. 6 Asser Maeijer 2-III, p Zie voor mijn mening over de mogelijkheden voor het invoeren van het loyaliteitsdividend Tot inkeer over de uitkering, in: De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer, Deventer: Kluwer 2007, p Men zou het loyaliteitsdividend van DSM ook zo kunnen lezen dat bedoeld is om de geregistreerde aandeelhouder als het ware buiten het aandeel om een winstrecht te geven. In welk geval art. 2:92 lid 1 BW niet speelt (zie hierna). 8 Naar aanleiding van het voorgestelde loyaliteitsdividend van DSM is ook een verhitte discussie ontstaan of de invoering daarvan de toets van art. 2:92 lid 2 BW kan doorstaan. Ik verwijs o.a. naar P.J. Dortmond, Zittenblijvers bevoordeeld, Ondernemingsrecht 2006, p. 563, P. Storm, Ondernemingsrecht 2007, p en A. Doorman, «JOR» 2008/11. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 2, maart 2008 / SDU uitgevers 63

3 een winstrecht toe te kennen dat niet haar oorsprong vindt in onderliggende aandelen. Men geeft dan rechten buiten het aandeel om. Ook het stemrecht is een recht dat direct aan het aandeel verbonden is. Uit de leden 2 en 3 van art. 2:118 BW volgt dat het aantal stemmen dat op een aandeel kan worden uitgebracht gerelateerd is aan de nominale waarde van het aandeel. De hoofdregel is dat aandelen met dezelfde nominale waarde elk recht geven op het uitbrengen van een gelijk aantal stemmen. Wel kan het al dan niet uitoefenen van dit recht worden afgestemd op de omstandigheid waarin de houder van de aandelen zich bevindt, doch slechts binnen de ruimte die de wetsbepaling daarvoor biedt in de leden 4 en 5 van het artikel. De relatieve stemrechtbeperking van art. 2:118 lid 4 BW geeft een voorbeeld dat aandeelhouders die zich in verschillende omstandigheden bevinden een afwijkend stemrecht krijgen. Deze bepaling geeft aan dat het mogelijk is om afhankelijk van het aantal aandelen dat een aandeelhouder bezit, het door hem uit te brengen aantal stemmen statutair te beperken, mits de houders van wie het aandelenbezit gelijk is eenzelfde aantal stemmen kunnen uitbrengen en de regeling niet gunstiger is voor houders van een groter aantal aandelen dan die van een kleiner aantal aandelen. Niet zozeer het aandeel zelf, maar de omvang van het bezit aan aandelen, men zou kunnen zeggen de omstandigheid waarin de aandeelhouder zich bevindt, is bepalend voor zijn aantal uit te brengen stemmen. Lid 5 laat een absolute stemrechtbeperking toe, mits aan geen enkele aandeelhouder meer dan zes (of drie) stemmen wordt toegekend. Het afstemmen van het stemrecht op de houder van het aandeel, maar dan verplicht, vinden wij in lid 7 van art. 2:118 BW, waarin kort weergegeven is bepaald dat een vennootschap of haar dochtermaatschappij geen stemrecht kan uitoefenen op eigen aandelen. Ten slotte kan het stemrecht op grond van lid 1 van art. 2:87a en 2:87b BW worden onthouden aan een aandeelhouder die een statutaire verplichting tot aanbieden van zijn aandelen niet nakomt of niet aan een statutaire kwaliteitseis voldoet. Voor al deze afwijkingen geldt een wettelijke grondslag. Het aandeel zelf verandert niet, alleen de positie van de aandeelhouder verhindert dat op dat aandeel stem kan worden uitgebracht. Anders dan bij de winstrechten is het slechts in zeer beperkte mate mogelijk om onderscheid te maken tussen het stemrecht dat op aandelen kan worden uitgebracht. Een mogelijkheid betreft de introductie van high voting/low voting stock, waarbij men aandelen van een verschillende soort creëert met een onderling afwijkende nominale waarde. 9 In zijn cassatiemiddel haalt de A-G verschillende schrijvers aan die zouden menen dat aan een soort aandelen verschillende rechten kunnen toekomen. Hij verwijst o.a. naar P. Storm, Ondernemingsrecht 2007, p en Van Olffen, WPNR 2006/6687, p Begrijp ik van Van Olffen echter goed, dan stelt hij nu juist dat aan aandelen van een en dezelfde soort niet verschillende rechten kunnen worden toegekend, maar dat dat nog niet wil zeggen dat aan houders van aandelen van een en dezelfde soort niet verschillende rechten kunnen worden toegekend. Cassatie in belang der wet A-G Timmerman stelt onder andere in verband met de interpretatie door de Ondernemingskamer van art. 2:92 lid 1 BW, cassatie in het belang der wet in bij de Hoge Raad. Hij stelt voorop dat het loyaliteitsdividend zoals wordt voorgesteld door DSM niet aan een aandeelhouder wordt uitgekeerd omdat het recht op dit dividend aan het aandeel is verbonden, maar omdat de aandeelhouder een bepaald aantal aandelen houdt en aan een aantal voorwaarden voldoet die in de statuten van DSM zijn opgenomen. Het loyaliteitsdividend is volgens de A-G dus wel aan het houden van aandelen gerelateerd, maar behoort niet tot het geheel van de rechten en plichten die aan het aandeel zelf zijn verbonden. De A-G is van mening, en dat is van groot belang, dat de interpretatie van art. 2:92 lid 1 BW door de Ondernemingskamer onjuist is. Volgens de A-G verlangt art. 2:92 lid 1 BW niet meer dan dat het loyaliteitsdividend een basis in de statuten heeft. Volgens hem gaat het erom dat duidelijk uit de statuten blijkt wat de omvang van dit surplusdividend is en wie daarvoor in aanmerking komen. Het moet volgens hem duidelijk zijn welke rechten en verplichtingen aan de aandelen door de vennootschap zijn verbonden en daarnaast welke rechten aan de aandeelhouders toekomen. Hij meent dat het vreemd zou zijn om aan te nemen dat door de creatie van verschillende soorten aandelen iets zou mogen wat anders niet zou zijn toegestaan en dat het om een kwestie van vennootschappelijke techniek gaat. Hij stelt daarbij dat de literatuur verdeeld 9 is over de vraag of art. 2:92 lid 1 BW zo gelezen dient te worden dat slechts door het creëren van verschillende soorten aandelen in de statuten verschillende rechten en verplichtingen aan aandelen kunnen worden verbonden. Begrijp ik de A-G goed, dan stelt hij dat art. 2:92 lid 1 BW zo geïnterpreteerd zou moeten worden dat aan aandelen van eenzelfde soort verschillende rechten kunnen worden toegekend, mits dit in de statuten bepaald is. De Hoge Raad De Hoge Raad volgt de A-G in zijn interpretatie en overweegt in r.o. 3.3 met betrekking tot art. 2:92 lid 1 BW dat de hoofdregel dat aan alle aandelen in hun verhouding tot hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen zijn verbonden, van regelend recht is, nu daarvan in de statuten kan worden afgeweken. De Hoge Raad overweegt daarbij dat art. 2:92 lid 1 BW zich niet verzet tegen een regeling in de statuten waarbij aan geregistreerde aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden een financiële uitkering wordt toegekend, mits deze regeling geen schending oplevert van het in art. 2:92 lid 2 BW neergelegde gelijkheidsbeginsel. Wat ik opmerkelijk vind is het feit dat de Hoge Raad voor de interpretatie van art. 2:92 lid 1 BW het volgende overweegt: Uit de tekst en strekking van deze bepaling volgt niet dat een statutaire afwijking van deze hoofdregel slechts mogelijk is met betrekking tot aandelen van een bepaald soort. 64 SDU uitge vers / nummer 2, maart 2008 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

4 Loyaal aan soorten aandelen In het bijzonder schrijft artikel 2:92 lid 1 BW, gelezen in verband met het bepaalde in artikel 2:105, niet dwingend voor dat aan aandelen van dezelfde soort (nadruk BB) altijd in omvang gelijke aanspraken op dividend moeten zijn verbonden. Begrijp ik de Hoge Raad goed, dan kan van de hoofdregel dat aan elk aandeel van dezelfde nominale waarde hetzelfde recht toekomt worden afgeweken, niet alleen door het creëren van verschillende soorten aandelen, maar ook op een andere manier, door bijvoorbeeld in de statuten voor het bepalen van de omvang van de rechten verbonden aan het aandeel slechts een onderscheid te maken tussen de verschillende posities waarin de houders van die aandelen zich kunnen bevinden, mits de aandeelhouders die zich in dezelfde positie bevinden, gelijk worden behandeld. Deze uitspraak heeft mij enigszins in verwarring gebracht. Op zichzelf ben ik het geheel eens met het uitgangspunt dat art. 2:92 lid 1 BW niet in de weg staat aan de regeling dat aan personen of deze aandeelhouder zijn of niet, een (extra) winstrecht wordt toegekend, omdat art. 2:92 lid 1 BW daar mijns inziens niet op ziet, nu deze mogelijkheid rechtstreeks voortvloeit uit art. 2:105 BW. Waar het mij om gaat is de mijns inziens verruimde uitleg van art. 2:92 lid 1 BW zelf. Voor de uitspraak van de Hoge Raad ging ik ervan uit dat een onderscheid tussen de rechten verbonden aan een aandeel, waardoor het aandeel dus een ander karakter krijgt dan andere aandelen, alleen mogelijk is door het creëren van verschillende soorten aandelen, althans dat de creatie van verschillende soorten aandelen in ieder geval het gevolg was. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ook de wet daarvan uitgaat. Dat lijkt ook te volgen uit het wetsvoorstel vereenvoudiging van het BV-recht, dat van ruimere mogelijkheden tot het maken van onderscheid tussen verschillende rechten verbonden aan het aandeel uitgaat en naast verschillende soorten aandelen ook het begrip aandelen met een bepaalde aanduiding introduceert. Hoewel in de reacties op het wetsvoorstel vragen zijn gesteld over het onderscheid tussen aandelen van een bepaalde soort en aandelen met een bepaalde aanduiding, geldt in ieder geval voor de aandelen met een aanduiding niet dat daarvan melding moet worden gemaakt in de statuten, hetgeen het voorgestelde art. 178 lid 1 wel eist voor soorten aandelen. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de aanduiding verbonden kan zijn aan een bepaalde aandeelhouder of dat de aanduiding betrekking kan hebben op een aandeel met een bepaald nummer. 10 Overigens lijkt ook de Wet op het financieel toezicht van het gebruik van verschillende soorten aandelen uit te gaan. Zo wordt in hoofdstuk 5.1, waarin de regels voor het aanbieden van effecten zijn opgenomen, steeds gerefereerd aan aandelen van eenzelfde categorie of klasse. In de praktijk wordt vaak met verschillende soorten aandelen gewerkt om onderscheid tussen de rechten verbonden aan aandelen te maken. De vaststelling of een vennootschap verschillende soorten aandelen kent, heeft belangrijke gevolgen. De wet geeft op verschillende plaatsen bijzondere bepalingen ten aanzien van soorten aandelen. Ook hier noem ik een paar voorbeelden. Art. 2:67 BW bepaalt dat indien er verschillende soorten aandelen zijn, de statuten het aantal en het bedrag van elk soort moeten vermelden. Houders van aandelen van een bijzonder soort kunnen worden aangemerkt als orgaan (art. 2:78a/189a BW), houders van aandelen met een preferent karakter hebben, tenzij de statuten anders bepalen, bij uitgifte van aandelen in principe geen voorkeursrecht (art. 2:96a BW). Indien de vennootschap verschillende soorten aandelen kent, dan is voor de geldigheid van een besluit tot uitgifte van aandelen een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van een soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet (art. 2:96 lid 2 BW). Aandelen van een bepaalde soort, waarvan voor de uitgifte van de statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, mogen worden ingetrokken (art. 2:99 lid 2 BW) en gedeeltelijke terugbetaling op aandelen van een bepaalde soort is mogelijk (art. 2:99 lid 3 BW). Zijn er verschillende soorten aandelen, dan is voor een besluit tot kapitaalvermindering de goedkeuring vereist van elke groep aandeelhouders van de soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan (art. 2:99 lid 5 BW). Hetzelfde geldt voor een besluit tot fusie (art. 2:330 lid 2 BW) of tot splitsing (art. 2:334ee lid 2 BW). Ik heb het gebruik van verschillende soorten aandelen in de praktijk altijd erg overzichtelijk gevonden. Aan ieder aandeel met dezelfde nominale waarde zijn gelijke rechten verbonden, en als men een onderscheid tussen de rechten verbonden aan het aandeel wil aanbrengen, dan dienen de statuten te voorzien in verschillende soorten aandelen. Zou men naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad thans ook aan aandelen van eenzelfde soort verschillende (winst)rechten mogen toekennen, dan geldt de hiervoor gesignaleerde wettelijke bescherming van de houders van bepaalde soorten aandelen niet voor de houders van deze aandelen. Gevolgen voor de praktijk? Heeft deze uitspraak gevolgen voor de praktijk? Ik denk het wel, maar vooral, zoals A-G Timmerman opmerkt, voor de vennootschappelijke techniek die wordt gebruikt om de rechten in de statuten weer te geven. Door de uitspraak van de Hoge Raad lijkt het erop dat naast de bestaande mogelijkheden nu een nieuwe mogelijkheid bestaat om in de statuten onderscheid te maken tussen de rechten die in vennootschappelijk verband bestaan of uitgeoefend kunnen worden. Ik som de mogelijkheden op aan de hand van een voorbeeld. Stel een NV, waarvan de aandelen niet genoteerd zijn, wil in het kader van een werknemersparticipatieplan aandelen aan haar werknemers uitgegeven. Alle aandelen van de NV 10 Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p. 37 en 42. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 2, maart 2008 / SDU uitgevers 65

5 hebben eenzelfde nominale waarde. Men wil echter op de aandelen die door werknemers worden gehouden een hoger dividend uitkeren dan op de andere aandelen. Op aandelen die door werknemers worden gehouden zal eerst een bedrag moeten worden uitgekeerd dat gelijk zal zijn aan tien procent van de nominale waarde en daarna zullen deze aandelen dezelfde dividendrechten hebben als de aandelen die door anderen dan werknemers worden gehouden. De eerste optie is om voor de werknemersaandelen een aparte soort aandelen te creëren die een preferent recht op winst geven en vervolgens gelijk in de winst delen als de gewone aandelen (de werknemersaandelen ). De statuten zullen in verschillende soorten aandelen moeten voorzien door een omschrijving in het maatschappelijk kapitaal. Vanwege het feit dat alleen werknemers deze aandelen mogen houden, zal een bepaling voor de kwaliteit van de houder van deze werknemersaandelen moeten worden opgenomen en zullen deze aandelen, indien de houder niet langer een werknemer is, worden geconverteerd in gewone aandelen. Omdat de werknemersaandelen als aandelen van een bepaalde kwalificeren, zijn alle wettelijke bepalingen die hiervoor werden genoemd ten aanzien van soorten aandelen van toepassing. De tweede optie is om het preferente dividendrecht buiten het aandeel om aan de werknemers die tevens aandeelhouders zijn te geven. Dat betekent dat de NV één soort aandelen kent, maar aan aandeelhouders die zich in een bepaalde omstandigheid bevinden, in dit geval het zijn van werknemer, een jaarlijks winstrecht toekent. Dit is een winstrecht dat preferent is ten opzichte van het dividendrecht dat aan het aandeel zelf verbonden is. Omdat art. 2:105 lid 1 BW toelaat dat de statuten bepalen dat ook aan anderen dan aandeelhouders recht op winst kan worden toegekend, kan een dergelijk recht ook worden toegekend aan personen die aandeelhouder zijn, doch die zich in een bepaalde te onderscheiden positie bevinden. Art. 2:92 lid 1 BW speelt in dit geval niet. Tot slot is er dan door de uitspraak van de Hoge Raad een derde optie. Onze NV kent wederom één soort aandelen. 11 Ik laat hier de toets van de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW buiten beschouwing. Overigens lijkt het mij niet mogelijk om in de statuten te bepalen dat dergelijke rechten vervallen als daartoe een bestuursbesluit wordt genomen. Daarmee zouden de rechten verbonden aan het aandeel afhankelijk worden gemaakt van een bestuursbesluit en zou niet meer objectief uit de statuten blijken wat de rechten zijn die verbonden zijn aan het aandeel. De bepaling in de statuten die over de uitkering op aandelen gaat kan dan het volgende inhouden. Van de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening zal eerst op de aandelen die gehouden worden door werknemers van de NV een bedrag gelijk aan tien procent van de nominale waarde worden uitgekeerd. De winst die na toepassing van de vorige zin resteert, wordt in evenredigheid op alle aandelen uitgekeerd. Vervreemdt een werknemer zijn aandelen, dan betekent dat niet dat er een conversie van het ene soort in het andere soort plaatsvindt. De statutaire bepaling over de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal hoeft dan ook geen onderscheid tussen deze aandelen te maken. Men geeft de aandelen die afwijkende rechten hebben op een andere manier een aanduiding in de statuten, namelijk op de plaats waar het recht omschreven wordt. Voor de werknemers heeft deze regeling de nadelen die ik hiervoor noemde. De genoemde wetsartikelen ter bescherming van een soort aandelen en de houders daarvan zijn als het ware buiten werking gesteld. 11 Ik voorzie voor de praktijk naar aanleiding van dit arrest van de Hoge Raad toch wel de nodige vragen. Uiteraard zal een en ander ook zijn weerslag hebben op de statuten van de BV. Het lijkt alsof al voor de invoering van de nieuwe BV-wetgeving tot op zekere hoogte gebruik kan worden gemaakt van aandelen met een bijzondere aanduiding om in winstrechten te differentiëren zonder dat men aandelen van een bijzonder soort introduceert. De notaris zal in voorkomende gevallen steeds bij het opstellen van statuten een afweging moeten maken of de afwijking van de hoofdregel van art. 2:92 lid 1 BW ook zonder de introductie van een bijzonder soort aandelen mogelijk is. Ik denk dat in de meeste gevallen het gebruik van de vennootschappelijke techniek om verschillende soorten aandelen te gebruiken, om overzichtelijk te maken en te houden welke rechten aan aandelen zijn verbonden en de bescherming die de wet biedt voor (houders van) aandelen van een bepaald soort niet te verliezen, het meest voor de hand blijft liggen. Daarnaast zal men vanuit praktische overwegingen aandelen met verschillende rechten bij DSM sprak men van Geregistreerde Aandelen aanduiden met een bepaalde naam. Blijft de vraag: is met een dergelijke aanduiding dan toch niet stiekem een bepaalde soort gecreëerd? Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dan ook: één soort aandelen met verschillende rechten. George Orwell zei het al: some [shares] are more equal than others. Over de auteur Mr. Barbara Bier is notaris bij Stibbe. 66 SDU uitge vers / nummer 2, maart 2008 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates (On)gelijkheid van aandeelhouders Updates TvOB- symposium 13 maart 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf Steins Bisschop & Schepel Universiteit Leiden Universiteit Maastricht (ICGI) Wat gaan we doen? 1. Update

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL HET STEMRECHTLOZE AANDEEL Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Page 1 of 8 WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen Publicatie Aflevering 145 afl. 7011 Paginanummers 253-258 Publicatiedatum 22 maart 2014 Auteurs Weekblad

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk S.C. van Gendt 1 Inleiding Het voorstel voor de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht 1 (hierna: Wetsvoorstel Flex-BV) is op 15

Nadere informatie

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één!

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Het nieuwe BV-recht in social en andere media: vragen uit de praktijk 1 A. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen mr. dr. R.A. Wolf Bijeenkomst 2, 5 maart 2015 Programma Wat zijn aandelen? Soorten aandelen Gelijkheidsbeginsel Orgaan en BVA

Nadere informatie

Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman?

Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman? schap eming Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman? Inleiding In haar beschikking van 29 november 2002 inzake Alcas Holding B.V. (hierna: Alcas) maakt de skamer (hierna:

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie?

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Prof. mr. drs. I.S. Wuisman Mr. dr. R.A. Wolf Leiden Revisited, 9 september 2014 Programma Introductie; Statutair instructierecht;

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V.

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. Royal Imtech N.V. (''Imtech'') stelt voor haar vermogenspositie te versterken door tot een bedrag van EUR

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 27 februari 2013 heeft Royal Imtech N.V. (''Imtech'') aangekondigd haar eigen vermogen te willen versterken met een claimemissie van 500 miljoen euro (bruto-opbrengst).

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer

Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer blad r nsrecht Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke zieningen van de ondernemingskamer HR 14 december 2007, RvdW 2008, 1 (DSM) En hoe zou de Hoge Raad erover denken? Helaas zullen wij dat

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 823 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53947

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het

Nadere informatie

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht aandelen waar e zijn 1 e 1. Opening. Geen stempunt 2. Toelichting op het customer co-investment program dat de Vennootschap is aangegaan of zal aangaan met enkele van haar klanten, zoals aangekondigd door

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.,

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., Alsmede voor agendapunt 2 (a, b en c) een vergadering van houders van gewone aandelen. Dinsdag, 21 januari 2014 vanaf 10:00 Ten kantore

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 668 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de mogelijkheid een registratiedatum te bepalen voor de uitoefening van stem-

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 30 december 2016 om 09.30 uur bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam DEEL

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie