KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor boomkwekerijproducten voor Japan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor boomkwekerijproducten voor Japan"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor boomkwekerijproducten voor Japan Secretariaat: Postbus 170, NL-2180 AD Hillegom, Nederland Tel.: +31 (0) , fax: +31 (0) Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de partijen op het moment van sluiting van de overeenkomst lid is van Anthos, waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden worden geacht te behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een onderneming die lid is van Anthos (bijvoorbeeld zuster-, dochter- of moedermaatschappijen van het lid) Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst alleen niet-leden zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden niet van toepassing Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, terwijl de partijen allebei geen lid zijn van Anthos, wordt tevens gehandeld in strijd met de wet en het auteursrecht Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order aanvaardt de koper deze voorwaarden, die te allen tijde voorrang hebben op eventueel door de koper gehanteerde voorwaarden. Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een beroep worden gedaan, indien de verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Gegevens van de koper kunnen in het gerechtvaardigde belang van de verkoper aan de Bond ter beschikking worden gesteld en worden opgeslagen. Desgewenst wordt de koper kosteloos informatie omtrent de over hem opgeslagen data verstrekt. 2. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst dan aan enige aanbieding c.q. prijsopgave gehouden, nadat hij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel nadat koper het orderformulier heeft ondertekend. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. 3. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen uit deze overeenkomst wordt voldaan, bij gebreke waarvan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door verkoper geheel of gedeeltelijk kan worden ontbonden. 4. Alle prijzen voor het produkt worden vastgesteld in Euro. In het geval de Nederlandse gulden geen wettig betaalmiddel meer is en vervangen wordt door de Euro, geldt verrekening in Euro's tegen de koerswaarde op de datum van facturering of tegen de overeengekomen koerswaarde. Indien de verkoper vanaf 1 januari 1999 girale betaling in Euro's verlangt, dient de koper hiertoe over te gaan zonder daartoe extra kosten aan de verkoper in rekening te brengen. Factureren in Euro's door de verkoper is geen geldige reden voor het opzeggen van transacties vanaf 1 juli 1998 door de koper. 5. De kosten met betrekking tot het transport, de emballage inclusief inspectiecertificaten, de verzekering en de controle door de Plantenziektenkundige Dienst zijn voor rekening van de koper, evenals de kosten voor handelingen n.a.v. deze controle in het land van de koper. De transportkosten worden direct bij levering aan de transporteur voldaan. Alle heffingen en/of belastingen, die wegens de door verkoper met de koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van de koper en mogen niet op de aan verkoper verschuldigde bedragen in mindering worden gebracht. 6. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de door verkoper verkochte goederen in geval van luchtvrachtzendingen binnen 30 dagen na de factuurdatum en in geval van zeevrachtzendingen binnen 60 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

2 De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek of betalingskorting en ook een beroep op compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de verkoper gerechtigd om vanaf de vervaldag 1,5% rente per maand in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de invordering vallende kosten voor zijn rekening zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag worden gesteld. 7. Ofschoon de opgegeven levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, heeft de koper bij overschrijding daarvan geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met hem mocht voortvloeien, voorzover de overschrijding als redelijk kan worden beschouwd. 8. Het transport geschiedt voor risico van de koper. Indien de koper nadere aanwijzingen over de wijze van transport verstrekt, handelt de verkoper op last van de koper en is verkoper niet aansprakelijk tegenover de koper. Indien geen nadere aanwijzing door de koper is verstrekt, bepaalt de verkoper de wijze van transport zonder dat hij terzake van die keuze of de uitvoering van het vervoer aansprakelijk zal zijn tegenover de koper. De verkoper verzekert het transport voor rekening van de koper, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. In die gevallen waarin de koper voor de verzekering zorgdraagt zal de verkoper als begunstigde worden aangemeld, terwijl in dat geval de koper tevens zijn rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan de verkoper overdraagt tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper van de verzekerde goederen. Bij transportschade is de koper verplicht hiervan direct na ontvangst melding te doen bij de verkoper en vervolgens alle correspondentie met de transportverzekeringsmaatschappij aan de verkoper te overleggen. 9. In geval van overmacht - als zodanig gelden in ieder geval teeltmislukking, natuurramp, werkstaking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen - danwel in geval van andere omstandigheden, zoals weersomstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst van de verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft de verkoper het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie. 10. Reclames terzake van kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten middels aangetekend schrijven of telefax uitgebreid omschreven binnen vier kalenderdagen na aankomst van de goederen op de plaats van aankomst in Japan zijn ingediend. Zodra deze termijn is overschreden, wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden genomen. 11. De soortechtheid die verkoper garandeert is gebaseerd op de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste planten van het Boomteelt praktijkonderzoek te Boskoop (Nederland). De verkoper is nooit aansprakelijk voor het groeiresultaat noch voor het aanslaan van de geleverde goederen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de bestelling niet meer leverbare maten te vervangen door andere maten die de bestelling zo dicht mogelijk benaderen en zulks tegen de bijbehorende prijs. 12. De verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die de netto factuurwaarde van de geleverde goederen te boven gaat, of voor het deel van de netto factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van de verkoper. De koper vrijwaart de verkoper voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden. De koper is eveneens gehouden de verkoper te vrijwaren van schadeclaims van derden, indien hij heeft nagelaten zijn afnemers deugdelijk te informeren omtrent het gebruik van de goederen. De koper is verplicht zijn afnemers te informeren omtrent het gebruik van de geleverde goederen en dient, indien relevant, zijn afnemers te wijzen op eventuele gevaren

3 bij het (inwendig) gebruik van deze goederen, waaronder ook de voortbrengselen als vruchten en bloemen. 13. De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper dan wel ten opzichte van andere schuldeisers. De verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informaties betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende worden beschouwd. Indien de kredietlimiet voor de koper zich zodanig wijzigt dat de waarde van de (nog) te leveren goederen of diensten daardoor niet meer gedekt kan worden door de door verkoper afgesloten kredietverzekering, heeft verkoper het recht van verdere levering af te zien. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem aansprakelijk kunnen worden gesteld. 14. Wanneer de koper de overeenkomst geheel of ten dele annuleert, dan zal de verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat de afnemer een schadeloosstelling betaalt, die tenminste gelijk is aan 35% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen, maar hoger kan uitvallen door het aantonen van de geleden schade door de verkoper. 15. Wanneer de goederen reeds zijn verzonden heeft de koper de verplichting die te accepteren. Weigert hij ze aan te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is de koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper voortvloeien. 16. De eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen met eventuele rente en kosten. Afgifte van een cheque of een ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling. De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper verplicht de verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen. 17. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie van zaken van de koper alsook in geval van dienst overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van de koper, indien deze een vennootschap is, dan wel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm òf in het bestuur van de vennootschap òf in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet geheel betaalde, als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd zijn rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke hij ten laste van de wederpartij heeft, ineens en onmiddellijk opeisbaar. 18. In die gevallen waarin uit de door de verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet - hetgeen wordt aangeduid met de vermelding R of P achter de naam van het betreffende ras - is de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Indien een ras geen kwekersrechtelijke bescherming in Nederland (meer) geniet, doch in Japan nog gepatenteerd is, is de koper eveneens gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Overtreding van deze bepalingen leidt ertoe dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor de verkoper en derden ontstane schade. 19. De ongeldigheid van één der bepalingen van deze voorwaarden beïnvloedt niet de geldigheid van deze verkoopvoorwaarden als geheel. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven de vertaling ervan. 20. Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen

4 zijn onderworpen aan het oordeel van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde rechtbank, zulks onverminderd de bevoegdheid van de verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de koper. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen over de kwaliteit en soortechtheid van de geleverde producten tussen de contractanten kan elke partij zich, indien onderlinge schikking niet mogelijk is, tot de secretaris van de Bond wenden. Deze moet en zal trachten een minnelijke schikking te bewerkstelligen. Indien een minnelijke schikking niet binnen 2 maanden tot stand komt, kunnen partijen zich gezamenlijk tot het secretariaat van de Bond wenden met het verzoek een arbitragecommissie te benoemen, samengesteld uit 3 arbiters die bij uitsluiting van de gewone rechter als goede scheidsmannen bij arbitraal vonnis of arbitrale beschikking beslissen. Beide partijen zullen een gelijk deel van de arbitragekosten vooraf voldoen. Versie juni 2 Gewijzigd juni 2006 toevoeging artikel 1 002

5 ROYAL TRADE ASSOCIATION FOR NURSERY STOCK AND FLOWERBULBS Terms and conditions for sales to Japan (hardy nursery stock section) Secretary: P.O. Box 170, NL-2180 AD Hillegom, Holland tel.: +31 (0) , fax: +31 (0) These terms and conditions only apply to agreements with regard to which one of the parties is a member of Anthos at the time of conclusion of the agreement, which within the framework of these general terms and conditions is also deemed to include other partnerships who are (in)directly affiliated to an Anthos member company (e.g. sister company, subsidiary or parent company of the member) If an agreement refers to these terms and conditions and this agreement only involves nonmembers, the terms and conditions below do not apply Furthermore, if an agreement refers to these terms and conditions while neither party is member of Anthos, the law and copyright law are violated All offers made by the seller and all contracts of sale entered into with the seller and the execution of such contracts of sale are governed by these conditions. By placing an order, the buyer indicates acceptance of these conditions, which always prevail over any conditions that may be used by the buyer. Departures from the present conditions will only be valid if agreed to in writing by the seller. Personal information about the buyer may, in the justifiable interest of the seller, be made available to the Association and may also be stored. Where necessary, the buyer may have free access to all stored information about himself/herself. 2. All offers and prices stated by the seller are free of obligations. The seller is therefore only bound by any stated offer or price after having provided written confirmation or after the buyer has signed the order form. Any supplementary arrangements or amendments agreed on at a later stage, as well as any verbal promises made by the seller's personnel or on behalf of the seller by agents or other parties working for the seller, will only be binding for the seller from the moment that the latter confirms them in writing. 3. Upon or after entering into the agreement and before its implementation, the seller will be entitled to demand a guarantee from the buyer that both the payment obligations and any other obligations arising from this agreement will be fulfilled; in the absence of such a guarantee, the seller may wholly or partially cancel the agreement, without any notice of default or legal intervention being required. 4. All product prices are stated in Euro. In the event that the Euro should replace the Dutch guilder as a legal means of payment, all payments will thereafter be made in Euros at the exchange rate prevailing on the date of invoice or at a previously agreed exchange rate. In the event that the seller should wish to receive payment in the form of demand deposits as of 1 January 1999, the buyer agrees to do so without any additional charge to the seller. The buyer will not be entitled to terminate or cancel any transaction with the seller as from 1 July 1998 which is invoiced in the Euro. 5. The costs of transport, packaging including inspection certificates, insurance and the inspections carried out by the Department of Phytopathology are payable by the buyer, as well as all costs consequent to actions taken as a result of inspections in the country of the buyer. Upon delivery of the goods all transport costs must be paid in full to the transport company. All levies and/or taxes that are owed or become due, either directly or indirectly, on account of the agreement entered into between the seller and the buyer are payable exclusively and entirely by the buyer and may not be deducted from sums owed to the seller. 6. Unless otherwise agreed in writing, payment for goods sold by the seller that are sent by air must be made within 30 days of the invoice date and, in the case of goods sent as sea freight, within 60 days of the invoice date. The buyer is not entitled to make any deduction or reduced payment and all calls for compensation are explicitly excluded. In the event of late payment, the seller will be entitled to charge 1.5% interest per month, as of the due date, and also to charge any legal and extra judicial costs incurred in collecting the amounts owed; the extra judicial costs owed will never be less than 15% of the sum to be collected.

6 7. Although the stated times of delivery will always be taken into account as far as possible, if they are exceeded the buyer will not be entitled to claim compensation, the cancellation of the agreement or the right not to comply with any of the buyer's obligations arising from this agreement, insofar as the period by which the time of delivery is exceeded may be considered reasonable. 8. Transport is carried out at the risk of the buyer. Where the buyer issues instructions concerning the method of transport, the seller will act on the instructions of the buyer and will consequently not be liable to the buyer in any way whatsoever. If no further instructions are provided by the buyer, the seller will determine the method of transport used, without being under any liability to the buyer with regard to the choice of transport or the way in which the transport operations are performed. Except where the parties agree otherwise, the seller will insure the transport for the account of the buyer. In the cases where the buyer arranges the insurance, the seller must be named as the beneficiary, in which case the buyer must transfer to the seller all the buyer's rights that arise from the insurance agreement, as security for the fulfilment of the buyer's obligations towards the seller of the insured goods. Where damage occurs during transport, the buyer will be obliged to notify the seller to that effect immediately upon receipt of the damaged goods and will thereafter submit to the seller all correspondence between the buyer and the transport insurance company. 9. In a case of force majeure - for example in the event of a crop failure, natural disaster, labour strike, fire, or import and export problems - or in the case of other circumstances such as weather conditions that make it impossible to demand the seller's fulfilment or timely fulfilment of the obligations arising from this agreement, the seller will be entitled to make a choice, without the need for legal intervention and without being obliged to pay any form of compensation, between completely or partially cancelling the agreement by means of a single written notice to that effect or the suspension of this agreement until the case of force majeure has come to an end. 10. Complaints regarding the quality and quantity of the goods delivered must be submitted by registered mail or telefax with a detailed description within four calendar days of the arrival of the goods at the destination in Japan. Once this period has passed, the opposite party will be considered to have approved the goods supplied and complaints will no longer be considered. 11. The generic authenticity (true to name) guaranteed by the seller is based on the List of names of woody plants and the List of names of perennials of the Research Station for Nursery Stock at Boskoop (Holland). The seller will never be liable for the results regarding the planting or forcing of the goods supplied. When preparing the order, the seller reserves the right to replace obsolete quantities with quantities that approximate the ordered quantity as closely as possible and to charge the pertinent price for the said order. 12. The seller can never be held liable for damage in excess of the net sum of the invoice for the goods supplied, or for that part of the net sum of the invoice that directly or indirectly relates to the claim for compensation, unless the buyer is able to prove that the damage is the result of the intention or gross culpability of the seller. The buyer indemnifies the seller against all claims for compensation brought by third parties. The buyer is also obliged to safeguard the seller from any claims for damage by third parties, if the buyer has neglected to adequately inform their customers about the use of the merchandise. The buyer is obliged to advise customers about the use of the merchandise supplied and ought, where relevant, to point out to customers the potential hazards associated with the (internal) use of this merchandise including products such as fruit and flowers. 13. The seller will be entitled to cancel an order if the buyer has failed to comply with earlier payment obligations with respect to the seller or with respect to other creditors. This right may also be exercised if the seller considers the information concerning the buyer's credit rating to be insufficient. If the credit limit changes for the buyer in such a manner that, because of that, the value of the goods or services (yet) to be delivered can no longer be covered by the credit insurance taken out by the seller, the seller is entitled to cancel any further deliveries.

7 The buyer will never be able to derive any rights from such cancellations or hold the seller liable. 14. The seller will only be required to accept the buyer's complete or partial cancellation of the agreement if the goods have not yet been delivered to the transporter for despatch and on condition that the customer pays compensation equivalent to at least 35% of the invoice value of the cancelled goods, or higher where the seller is able to prove consequential damage or loss. 15. If the goods have already been sent, the buyer will be obliged to accept them. If the buyer refuses to accept the goods, the seller will be entitled to sell them elsewhere and the buyer will be liable for the difference in price as well as all the other costs incurred by the seller in connection with this. 16. The ownership of the goods supplied by the seller does not pass to the buyer until the sums invoiced, plus any interest and costs, have been paid in full. The provision of a cheque or any other bill of exchange will not count as payment in this regard. The seller will be entitled to immediately take back the goods supplied if the buyer remains in default in any way whatsoever with regard to the fulfilment of payment obligations. In that case, the buyer will be obliged to allow the seller access to the buyer's land and buildings for this purpose. 17. In the event of any failure to pay any amount due or in the case of a suspension of payments, an application for a suspension of payments order, bankruptcy or the liquidation of any of the buyer's businesses, as well as in the event of the buyer's death, or dissolution if the buyer is a company, or if there is any change in the type of company or in its management or in the contribution made by the company's activities, the seller will be entitled, without notice of default or legal intervention being required, to cancel the order or the part of the order that still has to be delivered and to call for the return of any goods, as the property of the seller, that have been delivered but for which payment has not been received, in return for the deduction of any payments already made, but without affecting the seller's right to demand compensation for any loss or damage. In the above cases, all accounts receivable from the other party will become payable immediately on demand. 18. With regard to cases in which it is apparent from the seller's catalogue or from the agreement entered into by the parties that a variety is protected by plant breeder's rights - which is indicated by a letter R or P after the name of the variety concerned - the buyer will be bound to fulfil all the obligations the said rights entail. Where a variety is either not or no longer protected by plant breeder s rights in the Netherlands, but is still subject to patents in Japan, the buyer will nevertheless be bound to fulfil all obligations entailed by the said rights. Any failure to comply with these stipulations will result in the buyer being liable for the losses incurred by the seller or any third party. 19. The invalidity of any of the provisions of the present conditions will not affect the validity of these conditions of sale as a whole. The Dutch text of the present terms and conditions will prevail over the translated version thereof. 20. Any disputes, even if only considered as such by one of the parties, will be put before the competent court in the district in which the seller is registered, without affecting the right of the seller to have the dispute heard by the court in the buyer's place of domicile. Cases not covered by these conditions will also be subject to the law of the Netherlands. In the event of a dispute between the contracting parties concerning the quality of the products delivered, and if a mutual solution cannot be found, either of the parties may put the matter before the secretary of the Association, who will attempt to arrive at an out-of-court settlement. If an out-of-court settlement such as that intended in subparagraph 1 above is not reached within two months, the parties may lodge a joint request with the secretary of the Association for the appointment of an arbitration board. This board will comprise three arbitrators, who, to the exclusion of a decision reached to the contrary by an ordinary court, are authorised to act as good arbitrators in reaching an arbitration ruling or a decision to grant an arbitration award, which will be binding for both parties. The arbitration costs will be borne in equal proportions by both parties. Versie juni 2002

8 Gewijzigd juni 2006 toevoeging artikel 1

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de partijen op het moment van sluiting van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij en Bolproducten (ANTHOS) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij en Bolproducten (ANTHOS) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij en Bolproducten (ANTHOS) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland.

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Toepasselijkheid. Art.1.1. Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

General Terms and Conditions Warendorf

General Terms and Conditions Warendorf Description of the Warendorf partnership General Terms and Conditions Warendorf 1. Warendorf ('the Firm') is a partnership of private companies with limited liability. A list of partners will be provided

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENLOP NATURAL ARTS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENLOP NATURAL ARTS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENLOP NATURAL ARTS B.V. 1 TOEPASSELIJKHEID a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, verder te noemen de verkoper, alsmede op alle koopovereenkomsten

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 drievrienden Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Artikel 1. Definities Onder wederpartij Video4commerce B.V. wordt verstaan : De onderneming Video4commerce B.V. waarmee de individuele overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

g) Training T&C: these terms and conditions g) Trainingsvoorwaarden: deze voorwaarden. 2. Offer and agreement 2. Aanbieding en overeenkomst

g) Training T&C: these terms and conditions g) Trainingsvoorwaarden: deze voorwaarden. 2. Offer and agreement 2. Aanbieding en overeenkomst Training Terms and Conditions Exact Trainingsvoorwaarden Exact 1. Definitions 1. Definities a) Application form: the (electronic) form with which the Participant enters into an agreement with Exact regarding

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Any Image

Leveringsvoorwaarden Any Image Leveringsvoorwaarden Any Image Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Any Image te Amsterdam Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE of the private company with limited liability Minnova B.V., having its registered office in Grootebroek, the Netherlands

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR CONGRESSES ORGANISED BY OOA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR CONGRESSES ORGANISED BY OOA GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR CONGRESSES ORGANISED BY OOA CHAPTER 1 GENERAL CONDITIONS Article 1 In this agreement the following words shall have the following meanings: - Ooa: Ooa, as well as any person

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 ARTIKEL 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden General terms and conditions [ENGLISH VERSION BELOW] versie 1.3

Algemene voorwaarden General terms and conditions [ENGLISH VERSION BELOW] versie 1.3 Algemene voorwaarden General terms and conditions [ENGLISH VERSION BELOW] versie 1.3 Vertaalbureau Urgent Vertalen is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 55875858. In de onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen koper, blijven buiten toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND, VEEDRIFT 1 Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt. Algemene Voorwaarden De Boer Advies & Notariaat Artikel 1 1. De Boer Advies & Notariaat is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming, in overeenstemming met alle Nederlandse en notariële wet- en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Event Group 1

Algemene verhuurvoorwaarden Event Group 1 Algemene verhuurvoorwaarden Event Group 1 Algemene verhuurvoorwaarden 1. Algemeen 2. Offerte 3. Annuleringen 4. Overeenkomst/tijdsduur 5. De borgsom 6. Legitimatie 7. Betaling 8. Verplichtingen van de

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

For English see below. Algemene Voorwaarden

For English see below. Algemene Voorwaarden For English see below Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie