Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. SWOL Postbus GH DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. SWOL Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG"

Transcriptie

1 Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. SWOL Postbus GH DEN HAAG Betreft: Zienswijze op voornemen tot opstellen Structuurvisie Windenergie op Land en plan-mer Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-mer Kenmerk: MB/ Utrecht, 11 oktober 2012 Geachte minister mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Geachte minister de heer M.J.M. Verhagen, Onlangs presenteerde u het voornemen tot het opstellen van de Structuurvisie Windenergie op Land en een plan-mer. De Natuur- en Milieufederaties dienen mede namens Natuur & Milieu, Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Milieudefensie, De Waddenvereniging, Stichting Wad, Landschapsbeheer Nederland en de Stichting Verantwoord beheer IJsselmeer een zienswijze in. Deze zienswijze gaat tevens in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - plan MER, die parallel aan het voornemen is verschenen. Wij zijn vinden het van belang dat de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land (SV WOL) er nu spoedig komt. Eerder hebben wij er reeds bij u op aangedrongen dat deze structuurvisie wordt opgesteld, omdat deze de realisatie van de duurzame energiedoelstelling dichterbij brengt, en omdat een goed ruimtelijk afwegingskader tot nu toe ontbreekt. Als natuur- en milieuorganisaties krijgen we via het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) de kans onze mening te geven. We betreuren het dat we de goede resultaten van onze samenspraak met het Rijk in het verleden nu niet terugzien in het Voornemen en de Notitie Reikwijdte. We doelen hier op het visiedocument Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen (2009, waarover hieronder meer). Het toen gestarte proces is door het Rijk abrupt afgebroken en we zien de resultaten nu helaas niet terug. Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht Tel: ; KvK ; Van Lanschot Bankiers ; website:

2 Via het Centrum Publiekparticipatie betrekt u ook het publiek. Wat ons betreft ontbreekt bij de documenten voor het publiek de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - plan MER. Weliswaar een ingewikkeld document, maar door dit niet op te nemen kan het publiek niet het gehele speelveld overzien. VOORNEMEN RIJKSSTRUCTUURVISIE WINDENERGIE OP LAND Doel en bereik Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Wij onderschrijven het doel van de SV WOL, maar wat ons betreft ontbreekt in de omschrijving (paragrafen 1.2 en 1.3) dat de structuurvisie ook het afwegingskader is voor het in behandeling nemen van lopende aanvragen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Ook voor de al ingediende RCR-plannen is een afwegingskader noodzakelijk. De SV WOL concentreert zich op grootschalige windparken van 100 MW of meer. In paragraaf 1.3 verwijst u naar te maken prestatieafspraken tussen rijk en provincies, waarbij terecht ook windlocaties van minder dan 100 MW worden meegenomen. Wij vinden het van groot belang dat die afspraken niet alleen over de aantallen megawatts gaan, maar juist ook over kwalitatieve aspecten. De SV WOL moet wat ons betreft het afwegingskader vormen voor alle projecten voor wind op land, dus ook voor de projecten kleiner dan 100 MW. Dat betekent dat voor de projecten kleiner dan 100 MW ook de waarden van natuur en landschap moeten worden meegenomen in de afwegingen, en deel moeten uitmaken van de prestatieafspraken. Ook moet het mogelijk zijn om vooraf de juiste cumulatieve effecten te kunnen toetsen, dus ook de effecten van kleinere windturbineparken (zie ook hieronder bij Natuur en landschap). Dat de opstellingen kleiner dan 100 MW in het plan-mer buiten beschouwing worden gelaten, betekent niet dat voor deze kleinere windenergie-locaties geen randvoorwaarden in de SV WOL kunnen worden opgenomen. Wat ons betreft is er vanuit ruimtelijke kwaliteit geen argument voor de scheidslijn tussen meer of minder dan 100 MW. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau gaat niet in op de vraag hoe om te gaan met losse, naast elkaar gelegen initiatieven die gezamenlijk meer dan 100 MW bedragen maar apart niet. Wij zien dit graag opgenomen. Ambitie: MW gerealiseerd in 2020 Wij vinden het van groot belang dat wordt vastgehouden aan de ambitie van MW in In uw voornemen staat steeds vermeld MW windenergie op land. Wat ons betreft moet dit specifieker worden aangegeven. Het moet gaan om gerealiseerde megawatts in 2020 en niet slechts vergunde megawatts. Zo expliciet staat het nu niet in het Voornemen en de Notitie Reikwijdte. Natuur en landschap In ons visiedocument Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen (2009) 1 hebben wij via een aantal grondbeginselen, stappen en visiekaarten laten zien dat er voldoende ruimte is voor een grote taakstelling voor windenergie op land, met respect voor natuur en landschap. Wij vinden onze suggesties nauwelijks terug in uw voornemen tot het opstellen van de SV WOL. De focus van de structuurvisie lijkt te nauw en slechts gericht op de grootschalige locaties. Wij vragen u duidelijk te maken welk aandeel de grootschalige locaties (kunnen) hebben binnen de ambitie van MW. De middelgrote en kleine windenergielocaties zijn wat ons betreft minstens zo belangrijk. Weliswaar ziet u deze locaties als de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten, maar wij vinden dat in de SV WOL ook aangegeven moet worden welk type locaties in aanmerking komen voor windparken kleiner dan 100 MW. Daarbij denken we in ieder geval aan bedrijventerreinen, langs weg- en spoorinfrastructuur, in grootschalige landbouwgebieden en dergelijke. Uitgangspunt van Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen is dat windturbines worden geconcentreerd in concentratiegebieden (windlandschappen, windzones en windparken), maar dat daarnaast ook vrijwaringsgebieden worden aangegeven. Die vrijwaringsgebieden zijn wat ons betreft in elk geval de Natura 2000-gebieden op land én water, grote delen van de Ecologische Hoofdstructuur en bij voorkeur ook de voormalige Nationale Landschappen. In de vrijwaringsgebieden is geen plaats voor windturbines, en worden oude turbines gesaneerd zodra hun levensduur beëindigd is. Wij vinden het van groot belang dat in de SV WOL ook vrijwaringsgebieden worden aangewezen. 1 Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen is opgesteld door Natuur&Milieu en de Natuur en Milieufederaties, is samenspraak met Vogelbescherming Nederland, De12Landschappen, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, De Waddenvereniging en Milieudefensie. 2

3 Omdat Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen in onze ogen nog niet aan waarde heeft ingeboet, sturen wij dit als bijlage mee. Ten aanzien van het IJsselmeergebied hebben wij en vele andere betrokkenen behoefte aan een integrale visie waarin niet alleen de belangen rond windenergie aan de orde komen maar ook alle andere belangen voldoende tot hun recht komen. Deze behoefte is des te sterker nu uit het voornemen blijkt dat relatief veel zoekgebieden rond en in het IJsselmeer zijn geconcentreerd. Suggesties voor prestatieafspraken en de uitvoeringsparagraaf In paragraaf 1.3 ( Wat regelt de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land? ) staat dat de structuurvisie prestatieafspraken zal bevatten tussen rijk en provincies, en dat er een uitvoeringsparagraaf komt. Daar kunnen wij ons goed in vinden. Wij vinden dat in de prestatieafspraken een deadline opgenomen moet worden wanneer provincies en gemeenten de MW hebben vertaald in ruimtelijk beleid. Wij stellen voor 1 januari 2014 als deadline op te nemen. In de prestatieafspraken moet ook worden opgenomen dat de Rijkscoördinatieregeling alleen ingezet wordt in provincies die hun afspraken niet nakomen. In principe moet het voortouw voor de realisering van de windopgave bij de regio liggen. Verder moeten er wat ons betreft afspraken worden gemaakt voor onderling overleg tussen overheden en betrokkenen bij de ontwikkeling van windenergie in de grensgebieden (Nederland-Duitsland en Nederland- België). Draagvlak en participatie Een onderwerp dat volgens ons ten onrechte ontbreekt in uw voornemen tot het opstellen van een Rijksstructuurvisie Windenergie op Land, is draagvlak en participatie bij de planvorming en exploitatie. Voor het draagvlak voor windenergie is het nadrukkelijk, vroegtijdig en transparant betrekken van inwoners bij de planvorming van het grootste belang. Niet voor niets heeft het Rijk zich voorgenomen om de werkwijze zoals de commissie Elverding heeft voorgesteld ten aanzien van brede participatie vooraf aan het proces van besluitvorming, in de praktijk te brengen. Daarnaast vinden we dat bewoners van windlocaties moeten profiteren van de komst van windmolens, want dat vergroot de acceptatie en het draagvlak. Dat kan indirect door bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van de windmolens te investeren in de regio, maar ook op directe wijze. Bijvoorbeeld door goedkopere energie en financiële participatie in de molens. Wij zijn van mening dat participatie bij de exploitatie wettelijk afgedwongen zou moeten worden. Het Rijk kan voorwaarden stellen aan ontwikkelaars, en net als in Denemarken kan gekozen worden voor een bepaald verplicht percentage van de windturbines die in lokaal of particulier eigendom is. In Denemarken is dat 20%. Rijkscoördinatieregeling spaarzaam inzetten De Rijkscoördinatieregeling (RCR) is in potentie een goed instrument voor de noodzakelijke stroomlijning van de complexe vergunningentrajecten van moderne, grootschalige windparken. Voor het draagvlak in de regio kan de RCR echter fnuikend zijn omdat zorgvuldige visie- en beleidsprocessen worden doorkruist en bewoners en stakeholders soms buitenspel worden gezet. De SV WOL moet wat ons betreft zo n helder beleidskader worden, dat toepassing van de RCR niet tot het doorkruisen van regionale processen leidt. Wij vinden dat de RCR pas ingezet moet worden als er regionaal geen voortgang wordt geboekt. Door de gevoeligheid en complexiteit van grootschalige windenergie is het noodzakelijk dat besluitvorming zorgvuldig en transparant plaatsvindt. NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLAN-MER Alternatief 1 Maximale opbrengst Wij pleiten ervoor dat de Natura2000-gebieden hier ook als harde belemmering worden opgenomen. Volgens de Notitie Reikwijdte zijn militaire laagvliegroutes wel harde belemmeringen. Wij zijn van mening dat zulke laagvliegroutes gemakkelijker verlegd kunnen worden dan natuurgebieden. 3

4 Alternatief 2 Natuur In het document Achtergrondinformatie (2.4.1) en in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (2.3.2) staat bij het Alternatief Natuur dat het natuurbeleid EHS, Nationale Parken, Natura2000-gebieden wordt gebruikt om de gebieden af te bakenen. Het is ons onduidelijk wat met die zin bedoeld wordt. Wat ons betreft betekent het dat Natura2000-gebieden in principe worden ontzien, en dat daar dus geen ruimte is voor windturbines. Bij de Natura2000-gebieden, de EHS en Nationale Parken moeten wat ons betreft ook de landschappelijke aspecten worden meegenomen. Zo moeten op grond van de PKB-Waddenzee voor locaties buiten de Waddenzee ook landschappelijke kwaliteiten, met name rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid inclusief duisternis worden betrokken bij de afweging om al dan niet windturbines toe te staan. De zuidzijde van de Afsluitdijk valt hieronder. Wat ons betreft worden grootschalige windparken langs de Waddenkust alleen nagestreefd in gebieden die vrijgesteld zijn binnen de PKB (zoals bij de industriegebieden bij de Eemshaven en Delfzijl). Alternatief 3 Landschap Hier is opgemerkt dat er nog geen landschappelijke randvoorwaarden zijn voor de ontwikkeling van grootschalige windparken. Door dergelijke nieuwe voorwaarden in het Alternatief Landschap te gebruiken wordt duidelijk of er naast huidige wettelijke en beleidskaders aanvullende randvoorwaarden voor landschap nodig zijn. De nieuwe randvoorwaarden baseert u op het advies van de Rijksadviseur voor het Landschap. Daarbij worden enkele voorbeelden van ontwerpprincipes genoemd. Door de formulering enkele voorbeelden wordt de suggestie gewekt dat deze reeks niet volledig is. Voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau moet die volledigheid er wel zijn. Wat ons betreft moet de recente rijksindicator landschappelijke openheid van de grote wateren worden toegevoegd aan de randvoorwaarden. Deze indicator komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, en valt onder het nationaal belang nr.10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. De landschappelijke waarde van de Waddenzee wordt hierbij specifiek als een te beschermen eigenschap van dit Werelderfgoed genoemd. Daarnaast is de openheid van de grote wateren als doelstelling van het landelijk ruimtelijk beleid opgenomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent een nulmeting voor de monitoring van de Structuurvisie gepubliceerd 2. In dit rapport is voor bovengenoemd nationaal belang de landschappelijke openheid van de grote wateren als indicator opgenomen 3 Om deze directe relatie met het rijksbeleid gericht op behoud van openheid te kunnen beoordelen, stellen wij voor om de gevolgen voor de openheidsindex op grote wateren als landschappelijke randvoorwaarde over te nemen, en dus als beoordelingscriterium in de Plan-MER op te nemen. Gevoeligheidsanalyse Het document Achtergrondinformatie, maar ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER maakt niet duidelijk wat de gevoeligheidsanalyse precies behelst. Dit moet wat ons betreft dus duidelijker. Beoordelingskader Het is onduidelijk welk gewicht wordt toegekend aan de beoordelingscriteria. Krijgen alle criteria evenveel gewicht? Juist dit beoordelingskader is erg belangrijk, en het moet wat ons betreft ook transparant zijn. Bij landschap ontbreekt de externe werking : visuele impact van windturbines. In bepaalde, open gebieden is die visuele impact vermoedelijk veel groter dan elders (zie ook onze opmerkingen bij Alternatief Landschap). Verder constateren wij dat er nergens is opgenomen dat er MKBA s (Maatschappelijke Kosten- Batenanalyses) voor de locaties en de hoeveelheid windturbines worden uitgevoerd. Wat betreft het detailniveau stelt u dat u voor Natura2000-gebieden uitgaat van kaartmateriaal op nationaal niveau. Voor een goede beoordeling is alleen kaartmateriaal volstrekt onvoldoende. Ook aanwijzingsbesluiten en herstelopgaven moeten worden meegenomen. Passende beoordeling en mitigerende maatregelen Het is goed dat de gevolgen voor de Natura2000-gebieden worden afgezet tegen de huidige situatie, en niet tegen het Referentie-alternatief. Maar ook hier wijzen wij op de herstelopgave die er in bepaalde gebieden is, 2 Planbureau voor de Leefomgeving Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting 3 Uit de toelichting van de indicator (p. 95) blijkt dat vooral het effect van windmolens op de openheid relatief groot is. Het zicht op windturbines in de periode is in de Waddenzee en het IJsselmeer toegenomen met een factor 2, in de Grevelingen met een factor 4 en in het Veerse Meer met een factor 16. De openheidsindex voor de grote wateren veranderde hierdoor van 100 in 2002, naar 50 in

5 zoals het IJsselmeergebied: de effecten van ontwikkeling van windenergie op het herstel moeten ook in beeld komen, de mogelijkheden voor herstel mogen niet verslechteren. Wij willen hier nog eens benadrukken dat de cumulatieve effecten van windenergie en andere ontwikkelingen op het leefgebied van beschermde soorten in de beoordeling meegenomen moeten worden. De SV WOL is een plan in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en zal dus passend beoordeeld moeten worden. Uit die beoordeling zal moeten blijken dat significante effecten op de natuur zijn uitgesloten. Die toets moet wat ons betreft in het SV WOL zelf zitten en mag niet naar de uitvoering verschoven worden. Ook mitigerende maatregelen zullen in het plan zelf voorgeschreven moeten worden Blijkt uit het plan dat significante effecten niet zijn uitgesloten, dan zal in het plan zelf de ADC (Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatietoets) moeten worden doorlopen. Ook dit mag niet worden doorgeschoven naar de uitvoering. Voldoet het plan daar niet aan, dan mag het niet worden vastgesteld wegens strijd met de Nbwet en de VHR. Tenslotte Wij zijn verheugd dat er nu eindelijk een start is gemaakt met de Rijksstructuurvisie en het proces, maar vinden dat de inhoud verbetering behoeft. Daarvoor hebben wij in onze zienswijze suggesties gedaan, en wij gaan er vanuit dat u die suggesties meeneemt bij het opstellen van de structuurvisie en in de Plan-MER. Als natuur- en milieuorganisaties blijven wij graag meedenken. Bovendien kunnen wij net als in 2009 een rol spelen in het gecoördineerd betrekken van de bevolking op concrete locaties en initiatieven voor windenergie. Voor meer informatie over deze zienswijze kunt u contact opnemen met Marcel Blom (coördinator Programma Ruimte van de Natuur- en Milieufederaties, ) Met vriendelijke groet, mede namens Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Natuur&Milieu, Vereniging Milieudefensie, De Waddenvereniging, Stichting Wad, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Landschapsbeheer Nederland, Ernest Briët, Portefeuillehouder Ruimte van de Natuur- en Milieufederaties Bijlage: Visiedocument Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen (2009) 5

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Planologische kernbeslissing deel 2. Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Planologische kernbeslissing deel 2. Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Planologische kernbeslissing deel 2 Reacties op de ontwerp planologische kernbeslissing s-gravenhage, 20 februari 2009. Voorwoord Deel 1 (het ontwerp) van

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING

NOTA VAN BEANTWOORDING NOTA VAN BEANTWOORDING Voorontwerp Waddenvisie Samenvatting van de reacties op het Voorontwerp Waddenvisie en de beantwoording door de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân, Groningen

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers).

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers). over mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik is nog veel onbekend voorgesteld wordt om in 2-3 piiots hier nader onderzoek naar te doen. Naar de haalbaarheid. Doordat de besluitvorming over het afwegingskader

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan:

Windhandel <platformstormborgerodoorn@gmail.com> Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Statengriffie Van: Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Rein Munniksma CC: Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. A.A.P.M.

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone

Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone Inhoudsopgave Samenvatting Eind 2012 hebben de ministers van EZ en IenM met het IPO afgesproken om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone

Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone 2 Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Aanwezigen. Inleiding. Aftrap. Juni 23, 2015

Aanwezigen. Inleiding. Aftrap. Juni 23, 2015 1 Klankbordgroep Windpark Korendijk Juni 23, 2015 Definitief verslag Aanwezigen Onafhankelijk voorzitter, Fon ten Thij Filopopers/Nieuw-Beijerland, Mark Speldenbrink Gemeente Nissewaard, Heidi Rensen Dorpsbelang

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.a.v. afdeling Natura 2000 Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Windenergie op bedrijventerreinen

Windenergie op bedrijventerreinen Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/2002-0547

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie