Derde Partij Financiering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Derde Partij Financiering"

Transcriptie

1

2 INHOUD 1. DERDE PARTIJ FINANCIERING? DE ROL VAN COGEN ENERGY? INVESTERINGSPARTNERS? BASISPRINCIPES? Vestigen van een recht van Opstal Vergunningen Bouw van de installatie Exploitatie Duur van de overeenkomst

3 1. DERDE PARTIJ FINANCIERING? Bij een derde partij financiering neemt een ESCO (Energy Service Company) de volledige investering ten laste. Alle kosten en lasten worden gedragen door deze derde partij. De eindgebruiker betaald voor de energie (elektriciteit en/of warmte) die door de ESCO wordt geproduceerd en geleverd. Het voordeel van deze samenwerking is dat een specialist wordt aangetrokken die perfect op de hoogte is van de kwaliteiten en eigenschappen van de geëxploiteerde technieken. Doordat de ESCO in verschillende projecten investeert kunnen effecten van schaalgrote worden verkregen die ook in het voordeel van de eindgebruiker werken. Dit leidt tot goedkopere tarieven voor de geleverde energie bij de eindgebruiker. De voordelen kunnen als volgt worden samengevat: Gemak & eenvoud voor eindverbruiker (geniet van de ervaring en de deskundigheid van de derde-partij investeerder) Geen of beperkte opportuniteitskost Mogelijkheid te werken met resultaatsgarantie (terugbetaling uit besparing = geen besparing) De Derde-partij investeerder draagt het operationeel risico De Derde-partij investeerder draagt het financieel risico Het nadeel van deze techniek is dat de keuze van de producten en installaties wordt gemaakt door de ESCO. Ook wordt de installatie beheerd in functie van optimaal rendement voor de ESCO. Uiteraard liggen de belangen van de verschillende partijen gelijk en is de toepassing van de techniek meestal volledig functie van plaatsbeperkingen en het gebruiksprofiel van de eindverbruiker. 2. DE ROL VAN COGEN ENERGY? COGEN ENERGY zorgt voor: Alle noodzakelijk studies en audits; Alle marktstudies, de keuze en onderhandeling met leveranciers; De bankfinanciering en subsidieaanvraag; Het EPC-contract (Engineering Procurement and Construction - turnkey); De werfopvolging; Het administratief beheer de exploitatie en het onderhoud. COGEN ENERGY berekent uw maandelijkse financiële winst bij het installeren van de nieuwe energie-efficiënte installatie ten opzichte van uw huidige toestand. 3

4 na vervanging van uw installatie, betaalt u een deel van deze winst maandelijks of jaarlijks gedurende een contractueel vastgelegde periode door aan het financieringsbedrijf. De investering en financiering gebeurt via de balans van de derde-partij investeerder. De kredieten komen niet ten laste van de eindgebruiker. 3. INVESTERINGSPARTNERS? Verschillende bedrijven bieden de mogelijkheid aan om beroep te doen op het principe van derde partij financiering voor een verwarmingsinstallatie op hout of voor een warmtekracht koppelingsinstallatie. In Vlaanderen wordt 70% van WKK projecten uitgevoerd door middel van een derde partij investeerder. Deze formule van betaling kan interessant zijn indien u geen mogelijkheid heeft om onmiddellijk budgetten vrij te maken. COGEN ENERGY werkt zowel samen met elektriciteitsmaatschappijen als met Venture capitalists. De aard van de techniek, de endverbruiker als het berekende rendement zijn determinerend voor de finale keuze van de partner. 4. BASISPRINCIPES? 4.1. Vestigen van een recht van Opstal. Met toepassing van de wet van 10 januari 1824, verleent de eindgebruiker aan de ESCO een recht van opstal om de ESCO toe te laten een warmtekrachtkoppelinginstallatie of verwarmingsinstallatie te bouwen en te exploiteren alsmede de spanningskabels van de installatie aan te leggen op de percelen die de eindgebruiker toebehoren. Het project dient om groene stroom en/of thermische energie te produceren ten behoeve van eindgebruiker en/of derden. De Overeenkomst wordt aanvankelijk gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden, die cumulatief moeten vervuld worden, met name: 1. De verkrijging door ESCO van de bouw- en milieuvergunning en een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit, voor zover deze vergunningen nodig zijn voor de oprichting en exploitatie van het hernieuwbare energie project, inclusief de levering van groene stroom en/of warmte aan EINDGEBRUIKER; 2. Het kunnen treffen van alle noodzakelijke schikkingen door de ESCO met een andere elektriciteitsleverancier, voor de aankoop, door een derde, van de 4

5 geproduceerde groene stroom en of thermische energie, die niet zou worden afgenomen door EINDGEBRUIKER; 3. De technische, economische (aan de in deze overeenkomst voorziene tarieven) en juridische mogelijkheid voor de levering van stroom en/of warmte aan EINDGEBRUIKER, zoals zal blijken uit een door COGEN ENERRGY uit te voeren haalbaarheidstudie. 4. Het sluitend positief resultaat van een op kosten van de ESCO uit te voeren haalbaarheidstudie waaruit blijkt dat het hernieuwbare energieproject kan worden gerealiseerd Indien binnen een termijn van 3 jaar na ondertekening van de onderhandse Overeenkomst niet alle opschortende voorwaarden, zich hebben gerealiseerd, wordt de Overeenkomst als onbestaande beschouwd. De contractpartijen kunnen in dit geval geen aanspraak op schadevergoeding laten gelden Vergunningen. De eindgebruiker verleent aan COGEN ENERGY de toestemming om de vergunningen aan te vragen. COGEN ERERGY neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor het (tijdig) aanvragen van de nodige vergunningen (bouwvergunning, milieuvergunning, leveringsvergunning en eventuele andere mogelijke vergunningen) en neemt de kosten daarvan op zich. De eindgebruiker stelt alle stukken die betrekking hebben tot zijn perceel, gebouw, elektrische en thermische installaties (plannen van het gebouw, de ontwerpberekeningen van het gebouw, plannen van het dak, verbruiken (thermisch en elektrisch)), ter beschikking van COGEN ENERGY, die COGEN ENERGY in staat moet stellen de benodigde vergunningen aan te vragen en analyses te maken Bouw van de installatie. De ESCO zal enkel bouwen overeenkomstig de plannen en voorwaarden die vooraf de aanvraag van de vergunningen aan DE EINDGEBRUIKER ter beschikking gesteld werden en goedgekeurd en ondertekend zijn door DE EINDGEBRUIKER. De activiteiten van DE EINDGEBRUIKER zullen door de bouwwerkzaamheden geen abnormale hinder ondervinden. De bouwwerkzaamheden dienen uitgevoerd worden in nauw overleg met DE EINDGEBRUIKER. DE EINDGEBRUIKER verleent aan de ESCO, zijn personeel of aangestelden en de eventueel door hem aangestelde onderaannemers, de nodige toegang tot de bouwwerf. Wanneer ESCO, diens aangestelden of onderaannemers, zich bevinden op het terrein 5

6 van DE EINDGEBRUIKER, zullen zij de voorschriften (zoals onder meer veiligheidsvoorschriften) die van toepassing zijn strikt naleven. De ESCO verbindt er zich toe de werken zo vlug mogelijk aan te vangen vanaf het verlijden van de authentieke akte, en ze te voltooien binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte. De werken zullen uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst. De ESCO waarborgt de veiligheid van de bouwwerkzaamheden en van de installaties (opstallen), doet de werfopvolging en neemt alle bouwkosten voor zijn rekening. Hij zal enkel werken met geregistreerde (onder)aannemers en is ten aanzien van DE EINDGEBRUIKER verantwoordelijk voor alle handelingen van haar personeel, aangestelden en (onder)aannemers. De ESCO zal alle veroorzaakte stoffelijke of lichamelijke schade aan goederen en personen vergoeden of op zijn kosten, of via zijn tussenkomst, laten herstellen. Tevens zal de ESCO DE EINDGEBRUIKER volledig schadeloos stellen voor enige ander schade die door haar toedoen zou zijn veroorzaakt. Ten dien einde verzekert de ESCO zich voldoende Exploitatie. De opgewekte stroom en/of warmte wordt geleverd door de ESCO aan DE EINDGEBRUIKER. DE EINDGEBRUIKER neemt alle groene stroom en/of warmte af, voor zover haar consumptie dit toelaat, en betaalt hiervoor de overeengekomen vergoeding aan de ESCO. De ESCO voorziet hiervoor, op zijn kosten, de nodige aansluitingen op het openbaar net en het net van DE EINDGEBRUIKER volgens de regels van de kunst en verzorgt ook het onderhoud op zijn kosten van deze aansluitingen. De ESCO waarborgt de veiligheid van de exploitatie. De ESCO draagt alle risico's met betrekking tot de Opstallen, meer bepaald van brand, explosie, waterschade of natuurrampen etc. Zij zal het hernieuwbare energie project verzekeren tegen brand, explosie, bliksem, storm, waterschade en natuurrampen, en de verzekering handhaven tijdens de ganse duur van deze Overeenkomst. De ESCO zal bij een eenvoudig verzoek van DE EINDGEBRUIKER het bewijs van ondertekening van de polis en van de premiebetaling voorleggen aan DE EINDGEBRUIKER. De ESCO verbindt zich ertoe alle herstellingen, zowel grove herstellingen als onderhoudswerken, aan het hernieuwbare energie project uit te voeren op zijn kosten en binnen de korst mogelijke termijn, zelfs indien deze te wijten zijn aan toeval of overmacht. 6

7 De ESCO zal alle veroorzaakte stoffelijke of lichamelijke schade, aan goederen en personen of voorzienbare gevolgschade vergoeden of op zijn kosten, of via zijn tussenkomst, laten herstellen. Tevens zal de ESCO DE EINDGEBRUIKER volledig schadeloos stellen voor enige ander schade die door haar toedoen zou zijn veroorzaakt. Te dien einde verzekert de ESCO zich voldoende. DE EINDGEBRUIKER stelt de ESCO, op zijn vraag, in staat om de installatie te inspecteren, te onderhouden of te herstellen, na afspraak met DE EINDGEBRUIKER, maar niet later dan 3 dagen na de vraag van de ESCO. Alle kosten en lasten van de exploitatie in het kader van het voorwerp van onderhavige Overeenkomst, worden gedragen door de ESCO. De ESCO neemt het volledig beheer waar van het hernieuwbare energie project. De ESCO zal in zijn eigen belang handhaven dat het uitzicht van het hernieuwbare energie project verzorgd en aantrekkelijk is. De ESCO neemt daartoe alle onderhoudskosten ten laste. ESCO verbindt zich ertoe DE EINDGEBRUIKER te vrijwaren voor stoornissen, door ESCO of door haar personeel, aangestelden of onderaannemers veroorzaakt, bij de exploitatie van het bedrijf van DE EINDGEBRUIKER. DE EINDGEBRUIKER blijft volledig gerechtigd gebruik te maken van zijn eigendommen, zonder echter inbreuk te mogen maken op het verleende opstalrecht. DE EINDGEBRUIKER zal er binnen de grenzen van haar mogelijkheden voor zorgen dat de ESCO niet gestoord wordt bij de exploitatie van het hernieuwbare energie project Duur van de overeenkomst. De Overeenkomst loopt vanaf de Ingangsdatum en eindigt 20 jaar vanaf de eerste levering van groene energie (thermisch en/of elektrisch). De Overeenkomst wordt nadien voor opeenvolgende looptijden van vijf jaar verlengd tenzij DE EINDGEBRUIKER of ESCO afzien van een verlenging door een opzegging per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij minimum twaalf (12) maand voor het verstrijken van de oorspronkelijke duur of verlenging (het is de datum van verzending die telt). Bij het einde van de overeenkomst, is ESCO verplicht het hernieuwbare energie project en de toebehoren (zoals ondermeer de aansluitingen) af te breken in de oorspronkelijke staat te herstellen. Normale slijtage door ouderdom wordt niet hersteld of vergoed door de ESCO. De ESCO draagt alle kosten van de eventuele afbraak en het herstel. Zij waarborgt de veiligheid van de afbraakwerkzaamheden. Deze gebeuren op haar risico. Zij zal voor de afbraak enkel werken met geregistreerde (onder)aannemers en is ten aanzien van DE EINDGEBRUIKER verantwoordelijk voor alle handelingen van haar (onder)aannemers. De ESCO zal alle veroorzaakte stoffelijke of lichamelijke schade aan goederen en 7

8 personen op haar kosten laten herstellen. Tevens zal de ESCO DE EINDGEBRUIKER volledig schadeloos stellen voor enige ander schade die door haar toedoen zou zijn veroorzaakt. 8

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Bewonersvereniging oid/opstaller & Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland/eigenaar & Gemeente Zeist INZAKE VESTIGING ZAKELIJK RECHT VAN OPSTAL

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer)

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) De ondergetekenden: A. Het bestuur van [naam school] hierna te noemen de school, vertegenwoordigd door [naam];

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Overeenkomst opstalrecht PV-installatie

Overeenkomst opstalrecht PV-installatie Overeenkomst opstalrecht PV-installatie Referentienummer: PV-GO!2009-O_SGR(proj-nr.) De ondertekenende partijen: Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, juridisch gekend onder de naam Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Underlined B.V. 1 Definities Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 54017238; Opdrachtgever: iedere natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie