Statenvoorstel nr. PS/2004/41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2004/41"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/41 te behandelen in: de Statencommissie Ruimte en groen op: 4 februari 2004 om uur de vergadering van Provinciale Staten op: 17 maart 2004 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij januari 2004 RWB/2003/3811 de heer B. Veldboom, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Startnotitie Streekplan Overijssel 2000+; partiële herziening windenergie. Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2004/41 (bijgevoegd) II. Tekst windenergie, uit: Streekplan Overijssel (bijgevoegd) III. Tekst windenergie, uit: Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen (bijgevoegd) IV. Concept-Beleidskansenkaart (is verzonden aan Statenleden en ligt ter inzage in de bibliotheek) (Niet bijgevoegde bijlagen zijn voor Statenleden op te vragen via ) 1 Samenvatting De provincie wil het opwekken van duurzame energie stimuleren. In een convenant met het Rijk en andere overheden heeft de provincie afgesproken zich in te zetten voor ten minste 30 Megawatt in In het Streekplan Overijssel is interimbeleid voor windenergie opgenomen. Daarin is vermeld dat een partiële streekplanherziening het beleid voor windenergie concreter zal formuleren. Het nieuwe beleid moet de voorwaarden voor de plaatsing van windturbines aangeven en gebieden in beeld brengen die zich lenen voor het plaatsen van windturbines. Met deze startnotitie geven Gedeputeerde Staten daar invulling aan. Provinciale Staten wordt gevraagd kaders vast te stellen waarbinnen het beleid voor windenergie wordt uitgewerkt en uitgevoerd. 2 Inleiding en probleemstelling 2.1 Aanleiding, voorgeschiedenis en doel startnotitie De provincie Overijssel wil het opwekken van windenergie stimuleren. De doelstelling in het Milieubeleidsplan voor duurzame energie is 5% in 2010 en 10% in In het Streekplan Overijssel is interimbeleid voor windenergie opgenomen (zie bijlage II); in de Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen (bijlage III) wordt hierop een toelichting gegeven. Met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) heeft Overijssel zich verplicht in 2010 ten minste 30 Megawatt (MW) aan windvermogen te realiseren. Deze overeenkomst is gesloten tussen het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO); gezamenlijk willen zij in 2010 op land MW opstellen.

2 In het streekplan is vermeld dat de provincie in een partiële streekplanherziening concreter zal gaan aangeven waar in de toekomst windturbines gebouwd kunnen worden. Dit moet leiden tot duidelijke voorwaarden voor de plaatsing van windturbines en gebieden in beeld brengen die geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Tweesporenbeleid Om uitvoering te geven aan het windenergiebeleid is in 2001 een provinciebreed onderzoek gestart. Volgens dit onderzoek liggen vooral in Noordoost-Overijssel mogelijkheden voor grootschalige opstellingen van windturbines. Dit heeft geleid tot een tweesporenbeleid, namelijk het ontwikkelen van een beleidsvisie voor Noordoost-Overijssel en vervolgens een partiële streekplanherziening uitvoeren voor het windenergiebeleid in de gehele provincie. De provincie heeft met het oog hierop samen met de gemeenten in Noordoost-Overijssel (Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg) een stuurgroep gevormd en een gezamenlijke Beleidsvisie Windenergie in Noordoost-Overijssel opgesteld. De stuurgroep verwacht dat de taakstelling van ten minste 30 MW (15-20 windturbines) grotendeels in deze regio kan worden gerealiseerd. Overigens is onlangs het eerste windturbinepark in Overijssel geopend in Staphorst (drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van 6 MW). Doel van deze notitie is kaders vast te stellen waarbinnen het beleid voor windenergie voor de gehele provincie wordt uitgewerkt. 2.2 Probleemstelling In het Streekplan Overijssel is interimbeleid voorwindenergie opgesteld. De provincie wil in een partiële streekplanherziening het beleid voor het plaatsen van windturbines concreter formuleren. Bovendien wil de provincie haar taakstelling van ten minste 30 MW realiseren. Voor de regio Noordoost-Overijssel heeft een stuurgroep inmiddels een beleidsvisie opgesteld. Verwacht wordt dat in deze regio de taakstelling kan worden gerealiseerd. Het nieuwe windenergiebeleid in de partiële streekplanherziening moet leiden tot duidelijke voorwaarden voor de plaatsing van windturbines en de gebieden in beeld brengen die geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. 3 Inhoud startnotitie In deze paragraaf beschrijven wij hoe het nieuwe beleid voor windenergie kan worden ontwikkeld. Eerst leggen wij u een viertal uitgangspunten voor en vervolgens stellen wij voor enkele gebieden uit te sluiten voor windturbines. Tot slot worden drie keuzemogelijkheden voorgelegd om te bepalen waar windturbines kunnen worden geplaatst. De cursieve teksten zijn kaderstellend voor de verdere uitwerking van de partiële herziening. 3.1 Uitgangspunten voor het plaatsen van windturbines Voor het beschrijven van de uitgangspunten willen wij aansluiten bij de lijn van de Beleidsvisie Windenergie Noordoost-Overijssel. De nadere uitwerking van deze uitgangspunten omvat keuzes die hieronder worden toegelicht. Taakstelling Overijssel Wij hebben ons in de BLOW verplicht om in 2010 ten minste 30 MW aan windvermogen te realiseren. Tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale Staten op 13 november jl. is genoemd de taakstelling te verhogen. Ook belangenorganisaties (zoals Natuur en Milieu Overijssel) hebben hiervoor gepleit. Wij zullen de ontwikkeling van windenergie blijven stimuleren, ook nadat de taakstelling van ten minste 30 MW in 2010 is gerealiseerd. Ontwikkelingskader voor windturbines Voor het beoordelen van plannen voor het oprichten van windturbines is het gewenst een ontwikkelingskader op te zetten voor de gehele provincie. Hiervoor beschouwen wij onze Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen en de Beleidsvisie Windenergie Noordoost-Overijssel als een goede leidraad. Het ontwikkelingskader zal duidelijke voorschriften en richtlijnen geven ten behoeve van de gemeenten en de provincie voor het beoordelen van aanvragen. Enerzijds zijn dit wettelijke voor- 2 Statenvoorstel nr. PS/2004/41

3 schriften en algemene richtlijnen die gericht zijn op de bescherming van flora en fauna, de infrastructuur en de milieuaspecten (zoals de MER). Anderzijds gaat het om ruimtelijke richtlijnen die iets zeggen over onder andere de opstellingswijze van windturbines. Een goede landschappelijke inpassing en een goede onderlinge afstemming van de windturbines staat hierbij steeds centraal. Ten behoeve van de streekplanherziening zullen wij een ontwikkelingskader opzetten voor het beoordelen van plannen voor het plaatsen van windturbines. Opstellingsvormen in het buitengebied Een beperkt aantal grootschalige opstellingen in het buitengebied is aantrekkelijker dan veel verspreid liggende solitaire of kleinschalige opstellingen van windturbines. Grootschalige opstellingen omschrijven wij als clusters of lijnen van zes of meer windturbines danwel opstellingen van 10 MW of meer. Ook enkele opstellingen die ieder afzonderlijk niet grootschalig zijn, op korte afstand van elkaar en die in onderlinge samenhang worden ontwikkeld, worden beschouwd als grootschalige opstelling. Grootschalige opstellingen leveren een overzichtelijk en herkenbaar beeld op, terwijl kleinschalige opstellingen tot verrommeling van het landschap leiden. We verwachten dat in onze provincie met grootschalige opstellingen de taakstelling van ten minste 30 MW ruimschoots kan worden gehaald. In het buitengebied zullen alleen grootschalige opstellingen van windturbines worden toegestaan. Uitgangspunten voor windturbines op bedrijventerreinen Op bedrijventerreinen groter dan 5 ha kunnen in principe windturbines worden opgericht. Dit kunnen solitaire, kleinschalige of grootschalige opstellingen zijn. Binnen een gemeente liggen vaak verschillende bedrijventerreinen. Als op elk bedrijventerrein windturbines geplaatst worden, kan dat leiden tot veel verspreide solitaire windturbines en windparken. Daarom moet de ontwikkeling van windturbines op bedrijventerreinen in samenhang worden bezien met de ontwikkeling van windturbines in de omgeving. In de volgende paragraaf wordt beschreven in welke regio s de plaatsing van windturbines op bedrijventerreinen kan worden toegestaan. De plaatsing van windturbines op bedrijventerreinen die grenzen aan kwetsbare gebieden vraagt extra aandacht. De aanvaardbaarheid van windturbines op bedrijventerreinen is ook afhankelijk van onder andere de landschappelijke inpasbaarheid, veiligheid, hinder, geluidsproblematiek en milieuaspecten. Deze moeten nader in beeld worden gebracht. Op bedrijventerreinen kunnen in principe solitaire, kleinschalige en grootschalige opstellingen van windturbines worden opgericht. De voorwaarden voor windturbines op bedrijventerreinen worden nader in beeld gebracht. 3.2 Gebieden met belemmeringen voor windturbines In het nieuwe windenergiebeleid van het streekplan zullen wij aangeven in welke gebieden in Overijssel mogelijkheden worden geboden voor het plaatsen van windturbines en welke gebieden hiervoor worden uitgesloten. Uitgesloten gebieden Gebieden die bijzonder waardevol zijn of belangrijke belemmeringen kennen, worden uitgesloten voor windturbines. Dit zijn onder andere: Wetlands en Vogelrichtlijn- en Habitatgebieden; de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur; zones III en IV uit het streekplan; laagvliegroutes van Defensie; woongebied in steden en dorpen. Weidevogel- en ganzengebieden Voor weidevogel- en ganzengebieden stellen wij de volgende benadering voor. In weidevogel- en ganzengebieden windturbines toestaan langs infrastructuur die al veel verstoring voor vogels geeft. Wanneer er belangrijke overwegingen zijn om hiervan af te wijken, kunnen ook elders in het gebied windturbines worden toegestaan. Statenvoorstel nr. PS/2004/41 3

4 Overwegingen om elders in het gebied windturbines toe te staan kunnen zijn de benodigde afstand tot woningen, de landschappelijke inpassing, betere alternatieve locaties in de gemeenten, enz. De gemeenten zullen indien nodig initiatiefnemers vragen een aanvullend vogelonderzoek uit te voeren. Vervolgens wordt bepaald of medewerking kan worden verleend. Kwetsbare gebieden Wij zullen onderzoeken of in andere kwetsbare gebieden belangrijke waarden of belemmeringen voorkomen die kunnen leiden tot uitsluiting van die gebieden voor windturbines. Hiervoor komen in aanmerking: de gebieden die door het Rijk worden aangewezen als nationale landschappen; gebieden waar een stapeling van belangrijke waarden voorkomt zoals weidevogel- en ganzenen/of wintergastengebied en tevens aangewezen als waardevolle oudere landschappen. 3.3 Waar kunnen windturbines worden geplaatst? Op grond van de uitgangspunten in 3.1 en de belemmeringen in 3.2 kunnen keuzemogelijkheden worden geformuleerd voor de plaatsing van windturbines. Wij leggen u drie keuzemogelijkheden voor. A. Windturbines alleen in Noordoost-Overijssel Omdat in Noordoost-Overijssel de taakstelling van 30 MW haalbaar lijkt, kan overwogen worden de plaatsing van windturbines alleen toe te staan in het buitengebied en op bedrijventerreinen in Noordoost-Overijssel en daarbuiten de plaatsing van windturbines geheel uit te sluiten. Voordelen: creëren van een duidelijk regionaal beeld met windturbines in Noordoost-Overijssel; versterking van landschappelijke kwaliteit; geen spanning met andere functies (natuur, recreatie, wonen, enz.) in gebieden buiten Noordoost- Overijssel; eenvoudige regeling (regeling wordt beperkt tot enkele gemeenten). Nadelen: mogelijkheden voor windenergie buiten Noordoost-Overijssel worden niet benut; onevenwichtige benadering van windenergiebeleid in Noordoost-Overijssel ten opzichte van andere regio s in de provincie; spanning met initiatieven voor windturbines die nu reeds buiten Noordoost-Overijssel worden ontwikkeld. B. Windturbines in Noordoost-Overijssel en daarbuiten alleen op bedrijventerreinen In paragraaf 3.1 is reeds aangegeven dat op bedrijventerreinen in principe windturbines kunnen worden opgericht. Dit biedt de mogelijkheid windturbines toe te staan in Noordoost-Overijssel en daarbuiten alleen op bedrijventerreinen. Voordelen: mogelijkheden voor windenergie worden beter benut; evenwichtig beleid voor windenergie op bedrijventerreinen; een duidelijk beeld (buiten Noordoost-Overijssel alleen windturbines op bedrijventerreinen); geen spanning tussen opstellingen op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Nadelen: mogelijkheden voor windenergie in buitengebied worden niet volledig benut; onevenwichtige benadering van buitengebied in Noordoost-Overijssel ten opzichte van andere regio s in de provincie; spanning met initiatieven voor windturbines die nu reeds in het buitengebied worden ontwikkeld; nivellering van de landschapsdiversiteit. C. Windturbines in kansrijke gebieden Kansrijke gebieden Deze optie biedt de mogelijkheid windturbines ook toe te staan buiten Noordoost-Overijssel op bedrijventerreinen. Grootschalige opstellingen van windturbines worden in het buitengebied in principe toegestaan in kansrijke gebieden in geheel Overijssel. De kansrijke gebieden worden nader vastgesteld (methode Noordoost-Overijssel). Gemeenten zullen hierbij betrokken worden. Op basis van een eerste verkenning hebben wij in paragraaf 3.2 aangegeven welke gebieden belemmeringen voor windturbines kennen. Deze gebieden zijn aangegeven op een concept-beleidskansenkaart (bijlage IV). 4 Statenvoorstel nr. PS/2004/41

5 Op de kaart staat ook de zone AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Volgens de AMvB is de gewenste afstand tot woningen in het buitengebied viermaal de masthoogte van een turbine. Deze zone is roze aangegeven (gebaseerd op een masthoogte van 80 m). Genoemde afstand is niet van toepassing voor woningen van degenen die in het betreffende windenergiepark participeren. In die gevallen kan de zone AMvB kleiner worden en is er meer ruimte voor windturbines. De kaart laat zien dat de mogelijkheden voor grootschalige opstellingen van windturbines in het buitengebied beperkt lijken ( ruimte buiten zone AMvB, de witte gebieden op de kaart). De ervaring in Noordoost-Overijssel leert dat bij nader onderzoek een deel van deze witte gebieden andere beperkingen kennen waardoor er minder mogelijkheden zijn voor windturbines. Op grond van de resultaten van de concept-beleidskansenkaart, het nog op te stellen ontwikkelingskader en de nadere uitwerking met de gemeenten kan worden overwogen bepaalde regio s uit te sluiten voor windturbines. Dit kan van toepassing zijn voor bijvoorbeeld delen van Twente, Noordwest-Overijssel en de IJsseldelta/Mastenbroekerpolder. Actieprogramma s van gemeenten De provincie kan gemeenten vragen in samenwerking met de provincie een actieprogramma op te stellen. Het actieprogramma zal de lokale mogelijkheden en beperkingen voor windenergie in beeld brengen. Hierbij speelt de landschappelijke kwaliteit een belangrijke rol. In het actieprogramma zal ook aandacht worden gegeven aan de samenhang tussen de plaatsing van windturbines in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Een belangrijke basis voor het actieprogramma wordt gevormd door genoemde beleidskansenkaart en het ontwikkelingskader dat voor de streekplanherziening wordt opgezet. Gezien de invloed van windturbines op de omgeving zal hiervoor overleg moeten plaatsvinden met de buurgemeenten. Het is aan te bevelen een dergelijk actieprogramma gezamenlijk op te stellen (gebiedsgericht). Voor de gemeente dient het actieprogramma als een toetsingskader voor de beoordeling van initiatieven. Voor de initiatiefnemers geeft het duidelijkheid over de kansrijke locaties voor grootschalige opstellingen. Ingediende plannen doorlopen vervolgens de gangbare procedures. Voordelen: mogelijkheden voor windenergie buiten Noordoost-Overijssel worden maximaal benut; er wordt meer duurzame energie opgewekt; evenwichtige benadering van de gebieden; minder spanning met initiatieven die nu reeds buiten Noordoost-Overijssel worden ontwikkeld; biedt gemeenten de ruimte zelf een actieprogramma windenergie op te stellen. Nadelen: nivellering van de landschapsdiversiteit; spanning met andere functies in het buitengebied, zoals natuur, recreatie en wonen. Wij stellen u voor te kiezen voor de laatste optie (C): Windturbines toestaan in nog te bepalen kansrijke gebieden, passend binnen het nog op te stellen ontwikkelingskader van de provincie en de actieprogramma s van de gemeenten. 4 Uitvoering Proces - Communicatie Procedure partiële herziening Streekplan Voor de partiële herziening van het streekplan stellen wij het volgende planproces met planning voor. Activiteit Datum Startnotitie in Statencommissie Ruimte en Groen 4 februari 2004 Vaststelling Startnotitie 17 maart Voorbereiden (voor)ontwerp april-november Vaststellen ontwerp, voorbereiden tervisielegging december januari 2005 Tervisielegging februari Voorbereiding vaststelling maart juni Tervisielegging vastgesteld streekplan juli 2005 Uitvoering en financiering Voor het opstellen van het ontwikkelingskader en het voorbereiden van de ontwerp-streekplanherziening, zal worden samengewerkt met de gemeenten. De landelijk beschikbaar te stellen BLOWgelden (max ,--) kunnen hierbij worden ingezet. Statenvoorstel nr. PS/2004/41 5

6 Betrokkenheid Provinciale Staten Met deze startnotitie vragen wij Provinciale Staten de kaders vast te stellen voor de uitwerking en uitvoering van het provinciale beleid voor windenergie. Provinciale Staten stellen de streekplanherziening vast en zullen daartoe op de voorgeschreven momenten in de procedure worden betrokken om hun kaderstellende rol te vervullen. Communicatie In het kader van het uitwerken en uitvoeren van het provinciale windenergiebeleid stellen wij een communicatieplan op. Onze communicatiestrategie richten wij op de doelgroepen van ons windenergiebeleid: gemeenten; burgers; initiatiefnemers; belangenorganisaties. Het communicatietraject voor de streekplanprocedure werken wij uit als onderdeel van het communicatieplan. Daarvoor gaan wij als basis uit van de voorgeschreven inspraak- en overlegmomenten. 5 Voorstel Wij stellen u voor: 1. in te stemmen met de Startnotitie Streekplan Overijssel 2000+; partiële herziening windenergie; 2. in te stemmen met de planning en de betrokkenheid van uw Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, G.J. Jansen secretaris, H.A. Timmerman 6 Statenvoorstel nr. PS/2004/41

7 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2004/41 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 13 januari 2004, kenmerk RWB/2003/3811; besluiten: 1. in te stemmen met de Startnotitie Streekplan Overijssel 2000+; partiële herziening windenergie; 2. in te stemmen met de planning en de betrokkenheid van uw Staten. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2004/41 7

8 Bijlage II Uit: Streekplan Overijssel Windenergie Het benutten van windenergie levert een bijdrage aan een meer duurzame energievoorziening. De provincie wil dan ook uitbreiding van deze energiebron bevorderen. Voor het benutten van windenergie worden windturbines opgericht. Dit kan in de vorm van solitaire turbines of groepsgewijs in de vorm van parken of lijnopstellingen. De opbrengst van een cluster windturbines is een veelvoud van een solitaire windturbine. De ruimtelijke gevolgen van een cluster zijn minder groot dan van eenzelfde aantal verspreid opgestelde solitaire windturbines. Vanuit ruimtelijk oogpunt is er dan ook een voorkeur voor een clusteropstelling. Solitaire turbines kunnen alleen bij bedrijventerreinen worden opgericht. De voordelen voor de energiehuishouding dienen afgewogen te worden tegen andere belangen als landschapsschoon en hinder. In 2001 zal een onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in onze provincie verricht worden. De uitkomsten van dat onderzoek zullen via een partiële herziening in het streekplan worden opgenomen. Alsdan kunnen duidelijke voorwaarden voor de plaatsing worden aangegeven en kunnen ook de gebieden welke zich lenen voor het plaatsen van windturbines in beeld komen. Om tot het moment dat de afzonderlijke streekplanherziening van kracht wordt in beleid voor windturbines te kunnen voorzien worden hier enkele randvoorwaarden geformuleerd waaraan gemeentelijke plannen voor het oprichten van een cluster windturbines in deze interimperiode getoetst kunnen worden. Aan dergelijke verzoeken kan via een afwijkingsprocedure medewerking worden verleend. Een zorgvuldige gemeentelijke afweging van alle in het geding zijnde belangen is noodzakelijk. Windmolenparken en andere vormen van geclusterde windturbines hebben dermate grote ruimtelijke gevolgen dat in streekplankader een afweging noodzakelijk is. Totdat de partiële streekplanherziening voor windturbines van kracht is geworden kan medewerking via een afwijkingsprocedure worden verleend. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: in principe zijn de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, zones III en IV en belangrijke weidevogel- en ganzengebieden uitgesloten van het oprichten van windturbines; binnen deze weidevogel- en ganzengebieden kunnen alleen turbines opgericht worden langs infrastructuur als spoorwegen en gebiedsontsluitingswegen die al veel verstoring voor de vogels geven; verder is het belangrijk dat de turbines goed ingepast zijn in het landschap en ruimtelijk een relatie hebben met de gebouwde omgeving of met andere infrastructuur als wegen en spoorwegen. 8 Statenvoorstel nr. PS/2004/41

9 Bijlage III Uit: Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen Windenergie (interimbeleid) 1. Solitaire windturbines (één of twee) kunnen alleen op of bij een bedrijventerrein met een omvang van minimaal 5 hectare worden opgericht, mits een goede ruimtelijke inpassing is gewaarborgd. Dat mag leiden tot meerdere turbines op één bedrijventerrein. De aanvaardbaarheid van windturbines is afhankelijk van de landschappelijke inpasbaarheid, hinder, veiligheid en milieuoverwegingen. 2. Voor het oprichten van windturbineparken en andere vormen van geclusterde windturbines moet een afwijkingsprocedure van het streekplan worden gevolgd. Clusters zijn parken of lijnopstellingen van 3 of meer turbines, waarvan de onderlinge afstand niet meer is dan ongeveer 6 keer de ashoogte. Vestiging binnen de PEHS en de streekplanzones III en IV is niet toegestaan. Realisering binnen de belangrijke weidevogel- en ganzengebieden (zoals opgenomen op de natuurinformatiekaart van het streekplan, pagina 79) kan alleen plaatsvinden langs infrastructuur als spoorwegen, stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen die al veel verstoring voor de vogels geven. De turbines worden binnen het verstoringsgebied van de infrastructuur geplaatst. De mate van verstoring zal van geval tot geval onderzocht en beoordeeld moeten worden. 3. In alle gevallen is het van belang dat turbines goed in het landschap worden ingepast, een ruimtelijke relatie hebben met de bebouwde omgeving of met andere infrastructuur als wegen en spoorwegen, geen onaanvaardbare hinder voor het woon- en leefmilieu veroorzaken en geen gevaar vormen voor de luchtveiligheid. In verband met dit laatste aspect is (vooraf) overleg met het Ministerie van Defensie noodzakelijk. In laagvliegroutes is plaatsing niet toegestaan, behalve bij Almelo-Wierden waar een minimale vlieghoogte van 300 meter geldt. Het streekplan spreekt een voorkeur uit voor clusters van windturbines. In het provinciaal milieubeleidsplan geven wij aan in overleg met gemeenten te zoeken naar de meest geschikte locaties voor windenergie. Het onderzoek moet leiden tot een partiële herziening van het streekplan. Daarop vooruitlopend zijn, bij wijze van interimbeleid, enkele criteria opgesteld voor windturbines op of direct bij bedrijventerreinen en het volgen van een afwijkingsprocedure voor clusters van windturbines. Gemeenten kunnen dus, op grond van dit interimbeleid, plannen voor de bouw van windturbines indienen. Beoordeling van de aanvaardbaarheid vindt plaats aan de hand van de planologische effecten, de landschappelijke inpasbaarheid, de gevolgen voor het woon- en leefmilieu en ecologische overwegingen. Planologische effecten Beoordeling vindt plaats aan de hand van bestaand en toekomstig grondgebruik. Windturbines kunnen andere functies belemmeren zoals de landbouw, de recreatie, de scheepvaart en het wonen. De werking van zender- en ontvangstinstallaties mag niet worden verstoord. Het Nationaal Antennebureau (tel ) kan hier informatie over geven. Bovendien is de ligging van watertransportleidingen, hoogspanningsleidingen, laagvliegroutes, vliegfunnels en gasleidingen van invloed op de locatiekeuze. Bij vestiging van windturbines op een bedrijventerrein vragen wij aandacht voor de mogelijke consequenties voor de geluidsruimten van bedrijventerreinen en eventuele gevolgen met betrekking tot de veiligheid. Bij gezoneerd industrieterrein zijn windturbines niet zonder meer inpasbaar omdat de zoneringssystematiek geen rekening houdt met een hoger achtergrondgeluid bij hogere windsnelheden. In afwachting van een definitieve regeling van het Rijk beoordelen wij de toelaatbaarheid van het geluid aan de hand van de geluidsruimte op de zonegrens die wordt gevormd door het geluidsniveauverschil tussen de WindNormCurve en de vaste grenswaarde van 40 db(a) welke voor de nachtperiode geldt voor de bedrijven. Dan wordt de geluidsruimte van bedrijven in ieder geval niet aangetast en ontstaan er wel plaatsingsmogelijkheden voor windturbines. Landschap Windturbines beïnvloeden per definitie het landschap. In het algemeen verloopt inpassing het beste door aan te sluiten bij bestaande infrastructurele elementen en rekening te houden met cultuurhistorische aspecten. Met de plaatsing in open landschappen dient zorgvuldig te worden omgegaan. Bij de bundeling met infrastructuur ligt de keuze voor lijnopstellingen in de rede. Lijnopstellingen zijn herkenbaar en geven goede oriëntatiemogelijkheden. Visueel en ruimtelijk is het van groot Statenvoorstel nr. PS/2004/41 9

10 belang dat de opstellingen zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande hoofdrichtingen in het landschap zoals dijken, vaarten en wegen. De visuele rust wordt bevorderd door het creëren van regelmaat binnen de lijnopstellingen en/of tussen de lijnopstellingen. Dat kan door afstemming in vorm en onderlinge afstand tussen de turbines en door een voldoende afstand tussen eventuele meerdere lijnopstellingen. Aanvullende informatie over richtlijnen voor lokale landschappelijke kwaliteit wordt verstrekt in het rapport Windenergie in Overijssel. Woon- en leefmilieu Hinder en risico voor omwonenden en passanten dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Een aanvaardbare afstand tussen windturbines en woningen (van derden) moet verzekerd zijn. Het voorkomen van geluidsoverlast en hinder door slagschaduw en schittering zijn belangrijke aspecten. Plaatsing van windturbines die het referentieniveau van het heersende omgevingslawaai niet overschrijden zijn in principe aanvaardbaar. In het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer is opgenomen wanneer er geen milieuvergunning nodig is voor solitaire windturbines of clusters tot 15 MW. Beoordeling van geluid van solitaire windturbines vindt plaats op basis van de WindNormCurve uit het genoemde besluit. De grenswaarden die daar mee samenhangen houden rekening met het toenemen van het achtergrondgeluid bij hogere windsnelheden. Boven de 10 MW geldt een mer-beoordelingsplicht. Ecologie Door direct ruimtebeslag kunnen aanwezige natuurwaarden verloren gaan en door indirecte effecten (visuele en akoestische verstoring) kunnen faunawaarden rondom locaties voor windturbines nadelig worden beïnvloed. Daarbij denken wij onder meer aan de vogel- en habitatgebieden of gebieden die vanwege hun flora of fauna zijn aangewezen in het kader van de natuurbeschermingswet of speciale milieubescherming nodig hebben voor stilte. In de planvorming moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. Een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet kan noodzakelijk zijn. Verwijzingen Windturbines in Overijssel. Een provinciaal zoneringsplan. Rapport Interimbeleid zoals aan gemeenten bekendgemaakt in brief van provincie Overijssel van 19 april 2002 Met de wind in de rug. CD-ROM. NOVEM Handboek Risicozonering Windturbines. NOVEM Statenvoorstel nr. PS/2004/41

Onderwerp Advies PCFL en standpunt NMO over Windenergie Noordoost-Overijssel en partiële herziening streekplan.

Onderwerp Advies PCFL en standpunt NMO over Windenergie Noordoost-Overijssel en partiële herziening streekplan. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 73 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/226 02 02

Nadere informatie

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: 6 Onderwerp: Windenergie (bijlage bij raadsvoorstel 23 april 2007) Commissie: 10-3-2008, nr. 6 Raadsvoorstel: 20-2-2008, nr. 258 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. E. Goldsteen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Partiële streekplan herziening Windenergie. Wij hebben de partiële streekplanherziening windenergie in ontwerp vastgesteld.

Provinciale Staten. Partiële streekplan herziening Windenergie. Wij hebben de partiële streekplanherziening windenergie in ontwerp vastgesteld. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2005/143 18 01

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Analyse ruimtelijke mogelijkheden

Analyse ruimtelijke mogelijkheden Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk deel van zoekgebied Provincie Drenthe Opdrachtgever Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE Gebieden waar windenergie mogelijk is In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie en

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Overlegnotitie. Windmolenpark Scheerwolde INHOUD: Beantwoording overlegreacties Overlegbrieven

Overlegnotitie. Windmolenpark Scheerwolde INHOUD: Beantwoording overlegreacties Overlegbrieven Overlegnotitie Windmolenpark Scheerwolde INHOUD: Beantwoording overlegreacties Overlegbrieven Reactie op zienswijzen Inleiding In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit Ruimtelijke

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0279 Roden, 12 augustus 2008 Onderwerp Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het Integraal

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/853

Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 06 november 2007 2007/0553532 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk, telefoon 038 499 87 92 ehp.stolk-jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/738

Statenvoorstel nr. PS/2009/738 Statenvoorstel nr. PS/2009/738 N 377 provinciale weg gedeelte Hasselt grens Drenthe ter hoogte van de kruising met de A28. Onttrekken twee fietsoversteken aan het openbare verkeer. Datum GS-kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Provincie Zeeland. M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland. Richtlijnen milieu-effectrapport. '"tj. -...

Provincie Zeeland. M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland. Richtlijnen milieu-effectrapport. 'tj. -... Provincie Zeeland M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland '"tj -...J 1Il N r w o Richtlijnen milieu-effectrapport milieu-effectrapportage Lokaties voor grootschalige opwekking

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

B&W voorstel. Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd zijn omtrent besluitvorming) Steller : Damen Tel.

B&W voorstel. Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd zijn omtrent besluitvorming) Steller : Damen Tel. B&W voorstel Steller : Damen Tel. : 6155623 Portefeuille : Logister e-mail. : m.damen@shertogenbosch.nl B&W : 7 september 2016 Agenda nr. : 18 Reg.nr. : 5861802 Openbaar : Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

MER Windpark Den Tol. 13 april Pondera Consult Eric Arends

MER Windpark Den Tol. 13 april Pondera Consult Eric Arends MER Windpark Den Tol 13 april 2011 Pondera Consult Eric Arends 1 Inhoud 1. Waarom een milieueffectrapportage? 2. Wat wordt onderzocht in een milieueffectrapport (MER) 3. Beoordeling van de mogelijke effecten

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Overzicht onderzoeken

Overzicht onderzoeken Overzicht onderzoeken Activiteit Windenergie Communicatieplan maken Afspraken tussen overheden maken (convenant, regionale afspraken, e.d.) Gemeentelijk windbeleidsplan opstellen Toelichting Het opstellen

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Inleiding... 3. Aanleiding... 2 Doelstelling... 2 Leeswijzer... 2 Algemene inkadering windenergie... 3

Inleiding... 3. Aanleiding... 2 Doelstelling... 2 Leeswijzer... 2 Algemene inkadering windenergie... 3 Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Doelstelling... 2 Leeswijzer... 2 Algemene inkadering windenergie... 3 Inleiding... 3 Wind... 3 Plaatsing van Windmolens... 3 Ecologie... 3 Landschap... 4 Planologische effecten...

Nadere informatie

provincie groningen Voor de Wind gaan! Een praktijkproject over kleine windturbines in de gebouwde omgeving Beleidsmonitoring

provincie groningen Voor de Wind gaan! Een praktijkproject over kleine windturbines in de gebouwde omgeving Beleidsmonitoring provincie groningen Voor de Wind gaan! Een praktijkproject over kleine windturbines in de gebouwde omgeving Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Situatieschets 6 1.1 Behoefte aan duurzame energie 6 1.1.1 Energieopwekking

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden.

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 27 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2004/176

Nadere informatie

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting Van zoekgebieden naar inrichting oktober 2004 Adecs Oost bv oktober 2004 MER Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Ontwerpprocedure. locatie nr. 24 / maart Michel Simons. Programmamanager Windenergie

Ontwerpprocedure. locatie nr. 24 / maart Michel Simons. Programmamanager Windenergie Ontwerpprocedure VRM locatie nr. 24 / 25 9 maart 2017 Michel Simons Programmamanager Windenergie Procedure herziening windenergie VRM - Provinciaal traject, aanleiding = we halen de 150 MW in de regio

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord College Onderwerp: Bouwinitiatieven Drunen Noord V200900442 Samenvatting: Inleiding: Tegelijkertijd met de actualisatie van bestemmingsplan Drunen Noord lopen er enkele bouwinitiatieven die vallen in het

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) geven een regeling voor de toegestane geluidsbelasting door wegen,

Nadere informatie

DHV B.V. Millenergy / WNW bijlage 2-1 -

DHV B.V. Millenergy / WNW bijlage 2-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Literatuurlijst Millenergy / WNW bijlage 2-1 - Bijlage 2 Literatuurlijst Titel Auteur/bron datum Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport windmolenpark Noord-Groningen

Nadere informatie

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 INLEIDING SCENARIO ONDERZOEK BOERDERIJEN DORPSOMGEVING

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/994

Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Leges per 1 januari 2005 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/994 te behandelen in: de Statencommissie Economie en bestuur op: 13 oktober 2004 om 13.30 uur

Nadere informatie

Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Voor de wind Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle

Nadere informatie

ChristenUnie wil vaart in de wind! Puntenplan om te komen tot meer windenergie in Gelderland.

ChristenUnie wil vaart in de wind! Puntenplan om te komen tot meer windenergie in Gelderland. ChristenUnie wil vaart in de wind! Puntenplan om te komen tot meer windenergie in Gelderland. Vermogen (MW) Inleiding De laatste decennia zijn we er ons steeds meer van bewust geworden dat de voorraden

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind 899922/943613 Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ Dat. 22 JUN 2011 ontv.:

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Bestuursakkoord Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Ondergetekenden: 1. De gemeente Dirksland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...(naam),...(functie), krachtens het machtigingsbesluit van

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle NOTITIE Datum 7 december 2016 Aan Johan Roeland, Gemeente Zwolle Van Martijn ten Klooster, Pondera Consult Betreft Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle Inleiding In opdracht van de gemeente Zwolle

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

Staatsbosbeheer & Windenergie

Staatsbosbeheer & Windenergie Staatsbosbeheer & Windenergie Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Die natuur geeft energie. Wij leveren immers al jarenlang bijdragen in de behoefte

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder

Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder Beleidsvisie Kleine Windturbines Gemeente Den Helder Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Definitie en kenmerken KWT s... 3 1.2 Knelpunten... 4 1.3 Doel beleidsvisie... 4 2. Toetsing... 6 2.1 Woningwet...

Nadere informatie

Een en ander is gedetailleerd uitgewerkt in de bijgevoegde notitie "Kadernotitie plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden".

Een en ander is gedetailleerd uitgewerkt in de bijgevoegde notitie Kadernotitie plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden. Raad Onderwerp: V200900588 Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Gemeenten krijgen in toenemende mate te maken met vragen over windenergie. Dit is ook zo

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbinepark Kabeljauwbeek. 0. Inleiding. 1. Algemeen

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbinepark Kabeljauwbeek. 0. Inleiding. 1. Algemeen 0. Inleiding Deze vormvrije M.E.R. is onderdeel van de aanvraag om omgevingsvergunning van Windturbinepark Kabeljauwbeek en gaat achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1 bevat algemene

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Rapport van bevindingen

Rapport van bevindingen Rapport van bevindingen Werkgroep windenergie Wijchen 13 oktober 2015 1. (Management)samenvatting De Werkgroep windenergie Wijchen is van oordeel dat om te komen tot zoekgebieden voor windenergie een afstand

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluiten:

Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluiten: Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 17 december 2012, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met wind op land. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06. Raadsvergadering d.d. 2 maart 2006. Voorstel nr.: 17/06. Onderwerp: Herhaling voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten. Bijl.: 2. Oegstgeest, 31 januari 2006. Aan de raad. 1. Relatie met Programbegroting

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Windpark Bijvanck Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte Dorpsbelangen Zoutkamp, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Windenergie in Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie