9.5 ONTWIKKELING BINNENLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9.5 ONTWIKKELING BINNENLAND"

Transcriptie

1 9.5 ONTWIKKELING BINNENLAND Tot het Binnenland van Suriname worden die delen van het grondgebied gerekend, waar de bevolking overwegend in stamverband in het oorspronkelijk stamgebied woont. Kenmerkend voor dit gebied is de grote spreiding van de bevolking met daaraan gekoppeld een lage bevolkingsdichtheid die in grote mate de economische haalbaarheid van zorgvoorzieningen en dienstverlening door de Overheid bepalen. Het Binnenland heeft evenwel een enorme potentie aan natuurlijke hulpbronnen. De ontwikkeling ervan wordt echter gestagneerd door problemen op het vlak van onder andere: het grondenrechtenvraagstuk; de bereikbaarheid ; bevolkingsspreiding en lage dichtheden en beschikbaarheid van nutsvoorzieningen. De huidige situatie Het Binnenland is rijk aan natuurlijke hulpbronnen die op het niveau van nationaal stuwende activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Andere middelen van bestaan voor de bevolking liggen op het gebied van ecotoerisme, kleinschalige goudwinning en houtkap (inclusief houtbewerking en houtsnijwerk). Op het gebied van het onderwijs, de gezondheidszorg en de andere voorzieningen heeft het Binnenland ten opzichte van het kustgebied, om bovengenoemde structurele oorzaken die kenmerkend zijn voor dit gebied, een achterstand. De oplossingen dienen daarom o.m. gezocht te worden in het vergroten van de bereikbaarheid van het gebied en het opzetten van een netwerk van regionale centra, waardoor overheidsdiensten, geclusterd, toch economisch aan de bevolking geboden kunnen worden. Het grondenrechtenvraagstuk De problematiek rondom het grondenrechtenvraagstuk is vrij complex. Aangezien de bewoners van het Binnenland geen titel hebben op de grond waarop zij wonen, zijn ze niet in staat economische activiteiten te ontplooien op basis van officiële relaties met o.a banken 236

2 zoals normaal geschiedt in het kustgebied. Door de uitgifte van concessierechten in de omgeving van de dorpen door de Overheid aan personen, die niet afkomstig zijn uit het Binnenland, kunnen er conflicten tussen de bewoners van het Binnenland enerzijds en de concessiehouders anderzijds ontstaan en de bewoners belemmerd worden in het uitoefenen van hun traditionele zelfvoorzienende economische activiteiten zoals jacht, houtkap en landbouw. Het grondenrechtenvraagstuk zal middels wetgeving en in overleg met de Binnenlandse structuren worden opgelost. Hierbij zal eventueel assistentie van multilaterale organisaties worden ingeroepen. Productie-ontwikkeling Het belangrijkste en meest gediversifieerde ontwikkelingsgebied is gelegen aan de weg van Paranam naar Pokigron, met als belangrijk kruispunt de plaats Berg en Dal. In dit gebied hebben zich in de loop der jaren totaal 43 binnenlandse en buitenlandse bedrijven gevestigd die in verschillende sectoren actief zijn. Tabel 7 Bedrijven gevestigd langs de Afobakkaweg en wegvak Brownsweg - Atjoni ( juni 21) Economische Staats- Private onderneming Totaal Sector/bedrijfstak bedrijf Nationaal Buitenlands Mijnbouwsector Bauxietverwerking 1 1 Bouwmaterialen Savannezand 1 1 Steenslag Grind 1 1 Goudexploitatie Natuursteen Lateriet 1 1 Agrarische sector Tabakplanten 1 1 Veeteelt Bosbouw Dienstensector Transport 1 1 Overslagbedrijven 2 2 Servicestations 4 4 Overige Generaal Totaal Bron: Stichting Planbureau Suriname 237

3 Infrastructuur In het algemeen verkeert de fysieke infrastructuur in het Binnenland in bepaalde seizoenen in slechte staat. Hoge transportkosten maken dat prijzen van goederen en diensten hoog zijn ten opzichte van het kustgebied. Radio-ontvangst is slechts mogelijk via kortegolfuitzendingen, terwijl televisie-uitzendingen slechts in enkele leefgemeenschappen te ontvangen zijn. De communicatie tussen het Binnenland en de rest van het land is mede daarom gebrekkig. Om de binnenlandbewoners te voorzien van informatie vanuit overige delen van het land zal zowel de fysieke als de telecommunicatie infrastructuur worden verbeterd. Door de Afobakkaweg en het wegvak dat via Brownsweg naar Pokigron en Atjoni leidt duurzaam te verharden, zal er een betere verbinding met Paramaribo en overige delen van het kustgebied tot stand komen. Hierdoor zullen de potentiële natuurlijke hulpbronnen beter bereikbaar zijn en het transport van en naar Paramaribo goedkoper en makkelijker worden. Het betrekken van vooral de belanghebbende private sector hierbij zal een belangrijk element zijn bij de uitvoering van dit project. De kostprijs van de geproduceerde producten van de Binnenlandbewoners kan dan ook sterk positief worden beïnvloed, terwijl de afzet van producten vanuit het Binnenland in het kustgebied dan makkelijk en efficiënt kan plaatsvinden. Voor de verbetering van de weg Apoera - Nw. Nickerie gelden dezelfde voordelen voor wat betreft de ontsluiting van natuurlijke hulpbronnen gelegen in het Binnenland. Ook de onderlinge verbinding tussen delen van het Binnenland zal aangepakt worden door de nodige wegen en of bruggen aan te leggen en het regelmatig onderhoud van belangrijke verkeersaders en vliegvelden en overige infrastructuur veilig te stellen. Het lokale wegtransport is zeer intensief, vanwege het personen- en vrachtvervoer door de Overheid en particuliere vervoersdiensten enerzijds en van individuele automobilisten anderzijds. De controle op zwaar transport over de wegen zal opgevoerd worden. De Regering zal het gebruik van waterwegen voor zwaar transport stimuleren. Waterverkeer is vooral vanaf Afobakka over het stuwmeer naar de goudvelden te Sarakreek en Mamadam zeer intensief. 238

4 Productiemogelijkheden Zoals eerder gesteld heeft het Binnenland naast de potenties aan natuurlijke hulpbronnen ook mogelijkheden op het gebied van onder andere ecotoerisme, huisnijverheid, zoals houtsnijwerk en borduren, landbouw en verwerking van landbouwproducten alsmede houtkap en houtbewerking Ten aanzien van het ecotoerisme kan gesteld worden dat deze sector thans een enorme bloei doormaakt. Het ecotoerisme heeft de potentie om uit te groeien tot een van de grote deviezengenererende sectoren van Suriname. De Overheid zal in samenwerking met de METS en NGO s die in de branche actief zijn, het gebeuren binnen het ecotoerisme evalueren, waarbij de opbrengst van deze sector voor het Binnenland en het aantal Binnenlandbewoners werkzaam in deze sector, in kaart zullen worden gebracht. De Overheid zal stimuleren dat er meerdere potentiële locaties tot recreatie-oord worden ontwikkeld. Dit in nauw overleg met de lokale bewoners en hun organisaties. Het Binnenland staat bekend om huisnijverheid, met name houtsnij- en borduurwerk. In georganiseerd verband kan er een effectief productiesysteem worden opgezet, waardoor inkomsten gegenereerd kunnen worden. Tegenwoordig vindt er op incidentele basis productie van houtsnijwerk, borduurwerk en huisnijverheid plaats. Vrouwen zijn in georganiseerd verband bezig met huisnijverheid om zo in hun levensonderhoud te voorzien. De Overheid zal mogelijkheden creëren voor de afzet van huisnijverheidsproducten. In het Binnenland wordt binnen de agrarische productie drooglandrijst voor eigen consumptie geteeld, terwijl pinda, napi, gember en tayer voornamelijk in Paramaribo en elders worden afgezet. Deze producten worden afgezet op de regionale markten en in Paramaribo. Alternatieve teelttechnieken zullen middels trainingen worden geïntroduceerd, aan vrouwen die traditioneel voor de voedselvoorziening in het Binnenland zorgen. De Overheid zal samen met de NGO s nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de producenten om hun landbouwproducten tegen een redelijke prijs af te zetten. Door middel van landbouwvoorlichting, training en scholing aan de bewoners zal ernaar gestreefd worden hen te stimuleren over te gaan tot het uitoefenen van permanente landbouw. 239

5 Centravorming De huidige situatie wordt gekenmerkt door het niet in voldoende mate aanwezig zijn van de minimale voorzieningen in de dorpen. Het is echter economisch niet verantwoord om in alle dorpen van het Binnenland alle noodzakelijke voorzieningen te treffen, vanwege het feit dat : a) de bevolking verspreid woont en de woondichtheid te gering is en b) het duur is om in alle dorpen alle noodzakelijke voorzieningen aan te brengen. Voor het optimaal ontwikkelen van het Binnenland zal er toe worden overgegaan centra in te richten. De centra zullen vol gens structuur- en bestemmingsplannen worden ingericht en in de eerste fase als lokaal centrum dienen. In deze centra zullen er voorzieningen worden neergezet voor de omliggende dorpen. De faciliteiten zullen onder andere op het vlak van het onderwijs, de medische voorziening en overige relevante overheidsdiensten zijn. Naast de eerder genoemde voorzieningen zal er ook ruimte gecreëerd worden voor een woon- en werkomgeving en ruimte voor kleine ambachtelijke bedrijven. Zo een lokaal centrum zal de noodzaak tot migratie van de Binnenlandbewoners naar meer stedelijke gebieden enigszins terugdringen. Vanuit de centra zal de verdere ontwikkeling van het Binnenland gestimuleerd worden. Het centraplan van het Binnenland zal zodanig worden ontworpen, dat de bestaande bewoning en bebouwing intact kunnen blijven. In het plangebied wordt er een ruimtelijke geleding merkbaar, met name een centrumgebied dat goed bereikbaar is voor de omliggende dorpen en een woongebied direct rond het centrumgebied. Ook zal ruimte worden gereserveerd voor het vestigen van kleine en middelgrote bedrijven. De dorpen met goede mogelijkheden tot groei naar een regionaal centrum zullen in kaart worden gebracht. Een goede ontsluiting van het Binnenland vormt één van de voornaamste criteria voor selectie van dorpen die moeten uitgroeien tot een regionaal centrum. Energievoorziening Op korte termijn zullen plaatselijke technici opgeleid worden voor onderhoud van en reparaties aan de dieselaggregaten, ter verbetering van de garantie voor de continuïteit in de levering van elektriciteit. Voor een duurzame ontwikkeling van het Binnenland is het onontbeerlijk gebruik te maken van de alternatieve energiebronnen, zoals zonne-, hydro-, wind- en bio-energie. Door het toepassen van deze energiebronnen wordt het mogelijk, om veel goedkopere energie te 24

6 produceren, waardoor de plaatselijke bevolking er toe over kan gaan om kleinschalige industrieën op te zetten, zoals nu het geval is in dorpen in het Brokopondogebied. Hierdoor wordt een continuïteit in het proces van energievoorziening gegarandeerd. Door het zoveel mogelijk vervangen van de dieselaggregaten door alternatieve energiebronnen, wordt de opwekking van energie niet alleen goedkoper, ten gevolge van het niet hoeven transporteren van brandstof welke gepaard gaat met hoge transportkosten, maar geschiedt de opwekking ook milieuvriendelijker. Drinkwatervoorziening De drinkwatervoorziening in het Binnenland laat veel te wensen over. Bij recentelijk onderzoek is geconstateerd dat de drinkwater- en sanitaire voorzieningen in het Binnenland ver achterliggen bij die van het kustgebied. De Binnenlandbewoner is voor het merendeel van zijn drinkwatervoorziening aangewezen op de rivieren en kreken. Deze zijn thans door de enorme toename van de goudwinning, ernstig vervuild door kwik. Door het ontbreken van sanitaire voorzieningen en door de bevolkingstoename vanwege de uitbreiding van economische activiteiten in bepaalde gebieden, is de kans op het oplopen van besmettelijke ziekten levensgroot aanwezig. De Overheid zal samen met andere verantwoordelijke instanties en organisaties maatregelen treffen om dit probleem aan te pakken. Onderwijs In het Binnenland zijn op verschillende locaties onderwijsfaciliteiten opgezet, die echter onvoldoende blijken te zijn. De onderwijsvoorzieningen betreffen voor het overgrote deel GLO-scholen. Voor vervolgonderwijs zijn de leerlingen aangewezen op faciliteiten in en nabij Paramaribo. Hierdoor moeten zij zich noodzakelijkerwijs in Paramaribo vestigen. Het onderwijs in het Binnenland is niet voldoende aangepast aan de leefomstandigheden en de behoeften van de lokale bevolking. Verder kampen de scholen in het Binnenland met een gebrekkige bevoorrading van leermiddelen, een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten en onderwijsinfrastuctuur zoals schoolgebouwen en onderwijzerswoningen ( zie ook hoofdstuk 7.1 Onderwijshervorming en Volksontwikkeling). 241

7 De gezondheidszorg Voor het overgrote deel zorgt de Medische Zending voor de gezondheidszorg in het Binnenland. Deze instelling wordt door de Overheid gesubsidieerd. In het Binnenland zijn er als gevolg van de Binnenlandse Oorlog en de grote spreiding van de bevolking met de geringe dichtheid, geen medische voorzieningen (meer) op het niveau van intramurale zorg, waardoor patiënten voor verdere medische en specialistische behandeling naar Paramaribo moeten worden vervoerd. Mede door migratiebewegingen zijn de poliklinieken te ver komen te liggen van de huidige bevolkingsconcentraties. Samen met de Medische Zending zal de Overheid de beleidsmaatregelen uitvoeren om de plaatselijke gezondheidszorg op een hoger peil te brengen ( zie ook hoofdstuk 7.2 Hervorming Gezondheidszorg). Criminaliteit Mede door de Binnenlandse Oorlog is het respect voor traditionele gezagsdragers de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het bovendien ontbreken van plaatselijk Overheidsgezag creëerde een zeer gunstig klimaat voor de toename van verscheidene vormen van criminaliteit. De aan drugs gerelateerde misdaad heeft ook hier internationale vormen aangenomen. De toename van vaak illegale economische activiteiten op het gebied van onder meer houtkap, goudwinning, steenslag en zandwinning in het Binnenland, heeft het dagelijks leven sterk beïnvloed. De behoefte aan wetshandhavers is dan ook noodzakelijk geworden. Door de uitgestrektheid van het Binnenland en het ontbreken van de nodige voorzieningen voor politie en militairen, was het niet mogelijk om adequaat controle uit te oefenen. De centra zullen dan ook de nodige voorzieningen krijgen zodat de fysieke aanwezigheid van de politie en militairen merkbaar is. Om het probleem van de criminaliteit in het Binnenland structureel aan te pakken, zal er nauw samengewerkt worden tussen de Ministeries van Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Defensie en met de traditionele gezagsdragers van het Binnenland. 242

8 BELEIDSMATRIX ONTWIKKELING BINNENLAND Start/ duur Programma's MAATREGELEN Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL 2497 Veiligstellen voedselvoorziening in het Binnenland 7 Verzorgen van landbouwtrainingen en voorlichting 1 Landbouwproefveldjes opzetten 3 Stimuleren van landbouwcoöperaties 2 Verzorgen van landbouwonderwijs 1 Aanpassing onderwijs Binnenland 15 Bevoegde leerkrachten inzetten 2 Verbeteren van onderwijsfaciliteiten 5 Bijscholen van de leerkrachten 2 Onderwijssysteem aanpassen aan leef- en cultuurgewoontes van Binnenlandbewoners 1 Voorziening creëren voor vervolgonderwijs 65 Transportfaciliteiten t.b.v. leerkrachten en leerlingen optimaliseren 3 243

9 Verbetering gezondheidszorg Binnenland Verbeteren bezetting verschillende posten door artsen en optimalisering faciliteiten Medicamentenvoorziening verbeteren 15 Voorlichting optimaliseren 1 Optimalisering van de infrastructuur Rehabiliteren van de fysieke infrastructuur zoals de aanleg van wegen, bruggen en vliegvelden Verbeteren telecommunicatieverbindingen van de onderlinge dorpen en met de rest van het land 7 16 Systematisch ontsluiten productiegebieden 2 Binnenland, ter stimulering van het private ondernemerschap Beheer van het Sipaliwinireservaat 152 Energievoorziening Binnenland 2245 Gebruik van alternatieve energievoorziening: waterkracht en zonne- en windenergie 1 Meerdere dorpen aansluiten op de transmissielijn 12 Verbetering Drinkwatervoorziening Binnenland Trainingen voor onderhoud van aggregaten verzorgen Putten zullen worden aangeboord en bij het ontbreken van goed grondwater zal er toe worden overgegaan oppervlaktewater te zuiveren Maatregelen tegen kwikvervuiling zullen worden getroffen Voorlichting aan de Binnenlandbewoners geven over efficiënt gebruik van drinkwater en hun bijdrage aan betaalbaar drinkwater

10 Criminaliteitsbestrijding Binnenland 325 Fysieke aanwezigheid politie en militairen vergroten 15 Mobiliteit van politie en militairen vergroten 1 Voorlichting aan de bevolking verzorgen 1 Accommodatie gewapende machten optimaliseren 5 Opvoeren van de grensbewaking 21 Het traditioneel gezag van het Binnenland 3 institutioneel versterken 245

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE Hoofdstuk 3 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen evenals goed ontwikkelde menselijke hulpbronnen

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 DEEL I: ALGEMEEN...17 1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT... 17 2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE... 18 DEEL II: HOOFDBELEIDSGEBIEDEN...25

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Duurzame landbouw en hernieuwbare energie, een effectief Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument? Wanneer: 05-06-2015 Viren Ajodhia, Energie-econoom

Duurzame landbouw en hernieuwbare energie, een effectief Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument? Wanneer: 05-06-2015 Viren Ajodhia, Energie-econoom Workshop: Duurzame landbouw en hernieuwbare energie, een effectief Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument? Wanneer: 05-06-2015 Inleider: Viren Ajodhia, Energie-econoom Voorzitter: Jacqueline Cramer Notulist:

Nadere informatie

Kleinschalige goudwinning in Suriname Een overzicht van sociaaleconomische, politieke, en milieu-aspecten

Kleinschalige goudwinning in Suriname Een overzicht van sociaaleconomische, politieke, en milieu-aspecten 2009 Kleinschalige goudwinning in Suriname Een overzicht van sociaaleconomische, politieke, en milieu-aspecten Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) Amsterdam, Nederland Marieke

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER 2 DE ENERGIERAAD De Algemene Energieraad adviseert de regering en het parlement

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Sturen op infrastructuren. een investeringsopdracht

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Sturen op infrastructuren. een investeringsopdracht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Sturen op infrastructuren een investeringsopdracht Sturen op infrastructuren De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 Republiek Suriname Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 NOTA INZAKE HET NATIONAAL BELEID VAN SURINAME MET BETREKKING TOT ALLE FACETTEN VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK Nationale Anti-Drugs Raad Paramaribo Mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18847 Verslag van een werkbezoek aan Burkina Faso en Mali; 12-22 oktober 1984 Nr. 4 LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 28 februari 1985 1 De belangrijkste

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw

Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw Toekomst Nederlandse glastuinbouw Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw Bachelorthesis Aarde en Economie Astrid Butijn, 1948482 Mei 2013 1 Toekomst van de Nederlandse glastuinbouw Onderzoek naar de

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie