PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus EX DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG"

Transcriptie

1 PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus EX DEN HAAG Utrecht, 6 april 2012 Betreft: Structuurvisie Wind op Land Onze referentie: TSL/tgr/ Contactpersoon: Ton Sledsens Mevrouw de Minister, Op dit moment werkt u aan de Rijksstructuurvisie (RSV) Wind op Land en de bijhorende MER. Natuur & Milieu en De Natuur en Milieufederaties maken zich zorgen over de voortgang en de invulling van de RSV. Wij denken dat de maatschappelijke steun voor wind op land op het spel staat en daarmee ook de economische (lokale) baten ervan en de realisatie van de duurzame energie doelstelling van Nederland. Wij verzoeken u daarom haast te maken met het vaststellen van de Rijksstructuurvisie met daarin: voldoende ambitie ten aanzien van de doelstelling, aandacht voor inpassing in natuur en landschap, en bij de inzet van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) rekening houden met het draagvlak. De RSV dient daarvoor het afwegingskader te zijn. De regionale praktijk leert dat er dringend behoefte is aan een afwegingskader voor het in behandeling nemen van aanvragen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). De Rijksstructuurvisie Wind op Land moet in die behoefte voorzien, maar laat al lange tijd op zich wachten. Ondertussen worden er echter aanvragen voor windparken in behandeling genomen onder de Rijkscoördinatieregeling die vanuit natuur en landschap zeer ongewenst zijn, ook vanuit de optiek van het Rijk. De Rijksstructuurvisie moet leidend zijn voor de inzet van de RCR in plaats van andersom. Wij constateren dat de RCR in potentie een goed instrument is, maar momenteel fnuikend blijkt voor het draagvlak in de regio omdat verscheidene reeds lopende regionale processen ernstig worden verstoord. Hiermee komen alle windlocaties onder toenemende druk, ook de geschikte locaties vanuit het perspectief van de Rijksstructuurvisie, de ontwerp-structuurvisie Infrastructuur & Ruimte en onze visie Geconcentreerde windkracht voor de Lage Landen 1. 1 Visiedocument Geconcentreerde Windkracht in de Lage Landen. 1

2 Om aan de noodzakelijke ontwikkeling van duurzame energie en het uitbouwen van het draagvlak daarvoor te voldoen, vinden Stichting Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties 2 het van groot belang dat de Rijksstructuurvisie spoedig tot stand komt. Wij verzoeken u daarom om de Rijksstructuurvisie snel en gedegen tot stand te laten komen en daarbij de volgende onderdelen mee te nemen: Ambitie In de Rijksstructuurvisie de staande ambitie, 6000 MW, niet te verwateren. Om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie te halen is de elektriciteitsproductie door 6000 MW Wind op land in 2020 noodzakelijk. Wind op land is één van de goedkoopste, robuuste en meest efficiënte opties. Natuur en landschap De Rijksstructuurvisie mede te baseren op het Visiedocument Geconcentreerde Windkracht in de Lage Landen. Er mag geen onnodige aantasting van beschermde natuurgebieden en waardevolle landschappen door grootschalige windenergie optreden. RCR en draagvlak De Rijkscoördinatieregeling pas in te zetten als er regionaal geen voortgang wordt geboekt. Daarbij is het betrekken van inwoners van de gebieden van groot belang, evenals de opstelling van het Rijk ten aanzien van de transparantie van het RSV-proces en de RCR-aanvragen. De RSV mag zich niet alleen te concentreren op windparken van meer dan 100 MW, maar dient daarnaast de gehele verantwoordelijk van het Rijk m.b.t. de ontwikkeling van wind op land te behelzen. Deze elementen worden in de bijlage verder uiteengezet. Gezien het grote belang van de Rijksstructuurvisie voor de noodzakelijke energietransitie en het grote afbreukrisico door groeiende weerstand in diverse provincies tegen wind op land, willen wij graag onze inzichten in een persoonlijk gesprek met u doornemen. Hoogachtend, Natuur & Milieu namens De Natuur en Milieufederaties Tjerk Wagenaar directeur Ernest Briët directeur Milieufederatie Noord-Holland Deze brief is ook verzonden aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de heer drs. M.J.M. Verhagen 2 De Natuur en Milieufederaties werken regionaal aan (draagvlak voor) grootschalige windenergie met respect voor natuur en landschap. Natuur & Milieu werkt aan landelijke en Europese uitgangspunten voor zowel grootschalige windenergie als natuurkwaliteit. Samen zetten onze organisaties zich in voor een duurzame energiehuishouding voor Nederland. 2

3 Rijksstructuurvisie De Rijksstructuurvisie moet nu snel en gedegen tot stand komen. De regionale praktijk leert dat er dringend behoefte is aan een afwegingskader voor het in behandeling nemen van aanvragen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). De Rijksstructuurvisie Wind op Land moet in die behoefte voorzien, maar laat al lange tijd op zich wachten. Ondertussen worden er echter aanvragen voor windparken in behandeling genomen onder de Rijkscoördinatieregeling die vanuit natuur en landschap zeer ongewenst zijn, ook vanuit optiek van het Rijk. De Rijksstructuurvisie moet leidend zijn voor de inzet van de RCR in plaats van andersom. Ambitie Om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie te halen is de elektriciteitsproductie door 6000 MW Wind op land in 2020 noodzakelijk. In de Rijksstructuurvisie (RSV) Wind op Land moet de staande ambitie, 6000 MW, niet verwateren. De RSV Wind op Land moet toekomstbestendig worden gemaakt: het moet voorbereiden op en een doorkijk geven naar Wind op Land is één van de goedkoopste en meest efficiënte opties om in 2020 de Europese doelstellingen voor het aandeel duurzame energie te halen. Daarvoor is geen alternatief 3. In de Tweede Kamer, in uitspraken van de Regering, in alle beleidsdocumenten en in de doorrekeningen is het duidelijk dat er wordt gekoerst op de levering van 6000 MW aan duurzame stroom door windenergie in In de eerste concepten van de RSV leek men er echter van uit te gaan dat het voldoende zou zijn als er MW vergund is in Wij gaan er vanuit dat de eerdere doelstelling, 6000 MW gerealiseerd in 2020, en dus stroomleverend in 2020, centraal staat in de RSV. Er zijn langjarige planningstermijnen voor bijvoorbeeld netaansluitingen, netwerkversterkingen en investeringsbeslissingen waarmee nu al rekening moet worden gehouden. Na 2020 zullen leercurvevoordelen en schaalvoordelen Wind op Land winstgevend hebben gemaakt en zal er grotere vraag zijn naar ruimte voor wind. Het MER-onderzoek moet derhalve voldoende ruim worden opgezet, zodat er voor 2020 en 2030 voldoende ruimte wordt gerealiseerd, ook indien bepaalde gebieden als gevolg van de MER afvallen. Natuur en landschap 3 Eventuele inkoop van statistische overdrachten, onder de richtlijn hernieuwbare energie, als alternatief is risicovol en onzeker, naar alle waarschijnlijkheid duurder, het is nadelig voor de ontwikkeling van de Nederlandse energieonafhankelijkheid en -zekerheid, laat Nederlands geld naar het buitenland vloeien en is slecht voor de Nederlandse innovatie en industrie. [RICHTLIJN 2009/28/E RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, art 6 e.v.g VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, art 6 e.v.] 3

4 Uitgaan van Visiedocument Geconcentreerde Windkracht in de Lage Landen ; geen onnodige aantasting van beschermde natuurgebieden en waardevolle landschappen. De RSV dient de gehele verantwoordelijk van het Rijk m.b.t. de ontwikkeling van Wind op Land te behelzen, en zich niet alleen te concentreren op windparken > 100 MW. Beschermde natuurgebieden zijn van groot belang voor de duurzame toekomst van Nederland. Er is voldoende (andere) ruimte om windmolens te plaatsen, zoals bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, langs bestaande weg- en spoor infrastructuur, intensieve landbouwgebieden etcetera. Er zijn derhalve geen dwingende redenen van maatschappelijk belang om natuurgebieden aan te tasten, integendeel zelfs. (Onderzoek naar) Ontwikkeling van windenergie in beschermde natuurgebieden leidt bovendien tot hogere kosten per Kwh en tot risicovolle vergunningstrajecten. Het Visiedocument Geconcentreerde Windkracht in de Lage Landen dat is opgesteld door De Natuur en Milieufederaties, in samenspraak met alle relevante (bovenlokale) natuur- en milieuorganisaties, geeft aan waar 6000 MW Wind op Land geplaatst kan worden als de waarde van het landschap en de natuur nadrukkelijk wordt meegenomen. Dit visiedocument bouwt voort op het breed gedragen Nationaal plan van aanpak Windenergie dat is opgesteld door de gezamenlijke ministeries van VROM, EZ en LNV. 4 Voor het behalen van MW zijn middelgrote en kleine windontwikkelingen nét zo belangrijk als alle grootschalige windparken samen. Dat moet ook blijken uit de tekst en de inhoud van de structuurvisie. Als de RSV zich, zoals dat in de vroege concepten leek af te tekenen, alleen concentreert op de windrijke locaties, schiet de RSV tekort. Belanghebbenden, zowel burgers, bedrijven, als (lagere) overheden, moeten in de RSV Wind op Land ook het doel en het belang van deze ontwikkelingen herkennen. Voorkomen moet worden dat door een (schijnbaar) te nauwe focus, het beeld ontstaat dat kleine en middelgrote ontwikkelingen niet belangrijk zouden zijn voor het halen van de doelstelling van 6000 MW. Rijkscoördinatieregeling en draagvlak Draagvlak verbreden: het betrekken van inwoners van gebieden is van groot belang, evenals de opstelling van het Rijk t.a.v de transparantie van het RSV proces en de Rijkscoördinatieregeling-aanvragen. Voor het draagvlak voor grootschalige windenergie is het nadrukkelijk, vroegtijdig en transparant betrekken van inwoners bij de planvorming van het grootste belang. Bewoners van windlocaties laten profiteren van de komst van windmolens kan zorgen voor acceptatie en draagvlak. Dat kan indirect door bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van de molens te investeren in de regio, maar ook op directe wijze. Bijvoorbeeld door goedkopere energie of financiële participatie in de molens. Met reeds lopende participatieprocessen moet rekening worden gehouden, anders zijn er belangrijke risico s op een verlies aan draagvlak. Hierbij is vaak maatwerk nodig dat aansluit op de lokale situatie. De Natuur en Milieufederaties hebben veel ervaring met dit soort processen en kunnen daarin helpen. De RCR is in potentie een goed instrument voor de noodzakelijke stroomlijning van de complexe vergunningentrajecten van moderne, grootschalige windparken. Voor het draagvlak in de regio is de RCR echter fnuikend omdat zorgvuldige visie- en beleidsprocessen worden doorkruist. De RCR zou pas ingezet dienen te worden als er regionaal geen voortgang wordt geboekt. Een groot deel van de Nederlanders is vóór meer Wind op Land, maar ziet dat de RCR-aanvragen zich lijken te onttrekken aan een transparante en democratische afweging van verschillende 4 Nationaal plan van aanpak Windenergie, Ministerie van VROM, EZ en LNV. In samenwerking met Defensie, VenW, VNG, IPO, Stichting Natuur en Milieu, de Provinciale Milieufederaties en NWEA. 4

5 belangen. Juist inwoners voelen zich door de RCR-aanvragen buitenspel gezet. Naar onze overtuiging begint deze weerstand proporties aan te nemen die doen denken aan de weerstand tegen ondergrondse CO2-opstand. Wij adviseren u dringend te bezien of een werkwijze ten aanzien van de RCR geïmplementeerd kan worden die dit draagvlak niet onnodig onder druk zet. Door de gevoeligheid en complexiteit van grootschalige windenergie is het noodzakelijk dat besluitvorming zorgvuldig en transparant plaatsvindt. Omdat voor windparken groter dan 100 MW de RCR kan worden gebruikt, worden regionale belangen en waarden onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Dit zorgt voor ondergraving van het draagvlak voor grootschalige windenergie. Hiermee komen alle windlocaties onder toenemende druk, óók de geschikte vanuit het perspectief van de Rijksstructuurvisie, de SVIR en onze visie Geconcentreerde windkracht voor de Lage Landen. 5

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Ruimte voor wind op land

Ruimte voor wind op land Ruimte voor wind op land Visiedocument groei windenergie op land 2011 2020 Nederlandse Wind Energie Associatie Ruimte voor wind op land (NWEA juni 2011) 1 Colofon NWEA, juni 2011 Foto s voorpagina: Windpark

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Windenergie op bedrijventerreinen

Windenergie op bedrijventerreinen Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/2002-0547

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning

Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning Chris Westra Niels Sijpheer Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie LEADER+ ECN-X--08-069 Augustus 2008 ECN-X--08-069 1 Verantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Windenergie. Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken. Bachelor-scriptie

Windenergie. Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken. Bachelor-scriptie Windenergie Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken Bachelor-scriptie Juli 2010 1 Windenergie, Een vergelijkend onderzoek naar windenergie in Nederland en Denemarken Bachelorthesis Planologie door

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 30 800 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Een duurzaam alternatief voor overheidsinvesteringen

Een duurzaam alternatief voor overheidsinvesteringen Een duurzaam alternatief voor overheidsinvesteringen Stichting Natuur en Milieu Colofon september 2006 Uitgave en copyright: Stichting Natuur en Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht NL info@natuurenmilieu.nl

Nadere informatie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Spin-off Windenergie Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Andrea Terbijhe Katrin Oltmer Marcel van der Voort ACRRES - Wageningen UR Oktober 2009 rapportcode:

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie