Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd. CROHO nr Hogeschool van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd. CROHO nr. 34599. Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd CROHO nr Hogeschool van Amsterdam

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd CROHO nr Hogeschool van Amsterdam Hobéon Certificering BV December 2007 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn R.F.H.M. Stapert B. Vanreusel M. Beerthuizen A.H. Zwart T. Stoeten E.R.J. Rijnen

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie 3 oktober BEVINDINGEN EN BEOORDELING 8 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 8 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 8 Facet 1.2. Niveau Bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 14 Onderwerp 2: Programma 16 Facet 2.1. Eisen HBO 16 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 19 Facet 2.3. Samenhang Programma 21 Facet 2.4. Studielast 23 Facet 2.5. Instroom 25 Facet 2.6. Duur 27 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 28 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 30 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 33 Facet 3.1. Eisen HBO 33 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 35 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 36 Onderwerp 4: Voorzieningen Facet 4.1. Materiële Voorzieningen Facet 4.2. Studiebegeleiding 39 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 41 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 41 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 43 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 44 Onderwerp 6: Resultaten 46 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding SM&O voltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 52 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 3 oktober 2007

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2. genoemde HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen(SM&O) Bereik van de beoordeling De Hogeschool van Amsterdam, in casu het instituut ALO/Voeding verzorgt de HBO bachelor opleidingen Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Voeding en de opleiding Sport, Management en Ondernemen. Het onderhavige rapport heeft betrekking op de HBO bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen, voltijd, CROHO nr De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review van de opleiding Sport, Management en Ondernemen Karakteristiek van de opleiding De opleiding Sport, Management en Ondernemen is in 2002 gestart met zeventig leerlingen. Het aantal studenten is in de loop van vijf jaar gefaseerd opgebouwd. De opleiding streeft naar een instroom van maximaal 160 propedeusestudenten per jaar. Daarnaast melden zich jaarlijks ongeveer veertig tot vijftig zijinstromers. Inmiddels volgen in totaal 570 studenten de opleiding en in juni 2006 studeerde de eerste lichting af. De opleiding leidt studenten op tot ondernemende professionals met hart voor sport, die vanuit hun specifieke vakkennis streven naar het optimaliseren van de randvoorwaarden waarin sport wordt beoefend. SM&O-sportmanagers en ondernemers ontwikkelen en implementeren vernieuwende concepten in een veranderende sportwereld. Landelijk heeft SM&O vijf collega-opleidingen voor sportmanagement op HBO-niveau. Deze zijn verenigd in het landelijk overleg Sport, Bewegen en Management 6 (SBM6), waarvan ook SM&O deel uitmaakt. Deze zes opleidingen vertrekken allen vanuit het Beroepscompetentieprofiel Sportmanager. Gezamenlijk hebben zij landelijke opleidingskwalificaties geformuleerd. Elke opleiding legt echter eigen accenten. In Amsterdam zijn deze samen te vatten als professionalisering van de sport, ondernemen en innovatie. SM&O onderscheidt zich inhoudelijk van haar collega s in Groningen, Tilburg, Zwolle, Den Haag, Arnhem/Nijmegen door de focus op Ondernemen. Andere opleidingen die zich positioneren als opleidingen voor sportmanagement, zijn de specialisaties/uitstroomrichtingen van de opleiding Commerciële Economie (CE). De CE-specialisaties leiden marketeers op, terwijl SM&O sportmanagers opleidt. Belangrijk aandachtspunt op dit moment is de plek die afgestudeerden verwerven op de arbeidsmarkt. De eerste afgestudeerde SM&O-ers (lichting 2002/2003) zijn voor 74% werkzaam in de sport en aanverwante werkvelden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

5 Het gaat dan bijvoorbeeld om een eigen sportonderneming, gemeentelijk sportbeleid, sportmarketingbureaus, sportorganisatie en sportadviesbureaus, een evenementenorganisatie, sportontwikkelingswerk, sportbond, sportvereniging, een outdoor-organisatiebureau en de Richard Krajicek Foundation. Een aantal studenten studeert verder op masterniveau, onder andere bij de politie en op het gebied van sportmanagement (ook in het buitenland) en communicatiewetenschappen. Uitdagingen voor de komende jaren liggen vooral op drie terreinen: talentontwikkeling voor studenten met meer ambities; een bijdrage leveren aan een verantwoorde professionalisering van de sport in Nederland; het vergroten van het werkveld voor afgestudeerden door internationale oriëntatie. De ambitie van de opleiding is dat het diploma Sport, Management en Ondernemen het beste getuigschrift in Nederland is voor actief en innovatief sportmanagement. De opleiding ontplooit een aantal initiatieven hiertoe: het initiëren van een Sportieve Zaak als springplank voor jonge ondernemers en sportmanagers, van waaruit vernieuwende projecten in de sport worden opgezet; het volgen van en contact onderhouden met alumni ten behoeve van een kwaliteitsnetwerk; het blijven bijdragen aan het initiatief HvA Volleybal, dat inmiddels uitgroeit tot HvA Sport; het gezamenlijk ontwikkelen van een master Sport Performance Management om de doorstroommogelijkheden te vergroten voor de afgestudeerden; het verstevigen en vergroten van het internationale netwerk; het verder ontwikkelen van doorstroommogelijkheden naar universitaire studies, bijvoorbeeld Vrijetijdswetenschappen, Communicatiewetenschappen, Management en Organisatiewetenschappen; het instellen van een structureel lectoraat Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de opleiding Sport, Management en Ondernemen is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleiding geldt het volgende: de opleiding Sport, Management en Ondernemen heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling tenminste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1: Domeinspecifieke Eisen ). het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Sport, Management en Ondernemen op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

6 De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding Sport, Management en Ondernemen aangeleverde schriftelijke informatie: Management Review MR; Studiegids; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door de opleiding Sport, Management en Ondernemen aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de opleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten drie externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van sport, management en ondernemen, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

7 De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding overleg voert; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

8 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 1 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 1 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 EC S) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

9 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: R.J.M. van der Hoorn R.F.H.M. Stapert B. Vanreusel M. Beerthuizen A.H. Zwart T. Stoeten E.R.J. Rijnen Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Sport, Management en Ondernemen noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De heer Van der Hoorn heeft een groot aantal (accreditatie-)audits binnen en buiten het hoger onderwijs geleid, een aantal malen als onderwijsdeskundige, maar in de regel als voorzitter. De werkvelddeskundigen de heren Vanreusel, Beerthuizen en Zwart hebben zich in hun beoordeling, vanuit respectievelijk het vakgebied en het werkveld, met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heer Vanreusel heeft op grond van zijn kennis van het vakgebied goed zicht op recente ontwikkelingen in het vakgebied. De heren Beerthuizen en Zwart hebben op grond van hun ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals op het terrein van Sport, Management en Ondernemen op HBO-niveau. De 'deskundige onderwijs, de heer Stapert heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Stapert heeft een grote onderwijservaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBOopleidingen gesteld worden. De heer Stoeten studeert thans Sport en Bewegen aan de Chr. Hogeschool Windesheim. Zowel zijn stage, werkervaring en maatschappelijke functies hebben in de regel een relatie met zijn huidige studie. Mevrouw Rijnen heeft tijdens haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de UU ervaring opgedaan met bestuurlijke vraagstukken, organisatieverandering en strategisch management. Tevens heeft zij in haar huidige functie ervaring in kwaliteitsmanagement opgebouwd. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

10 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding: management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie 3 oktober 2007 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

11 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Het competentieprofiel van de opleiding Sport, Management en Ondernemen (SM&O) is afgestemd op het Beroepsprofiel Sportmanager II, dat in april 2004 verscheen. Dit profiel spreekt van een sportmanager in tegenstelling tot een manager in de sport. Dit onderscheid is van belang voor de positionering van de opleiding Sport, Management en Ondernemen Sport, Management en Ondernemen heeft vijf collega opleidingen voor sportmanagement op HBOniveau. Deze zijn verenigd in het landelijk overleg Sport, Bewegen en Management 6 (SBM6). SBM6 heeft zijn opleidingskwalificaties onderling vergeleken en in relatie gebracht tot het profiel Sportmanager II. Vervolgens zijn de gemeenschappelijke (landelijke) opleidingskwalificaties ontwikkeld. Naar aanleiding daarvan heeft de opleiding Sport, Management en Ondernemen de eigen opleidingscompetenties opnieuw onder de loep genomen De specifieke inkleuring die de opleiding geeft aan de SM&O-opleidingskwalificaties, betreft vooral: de sportpraktijk als vertrekpunt voor het handelen, de trainer/coach-licentie en de nadruk op ondernemen(d) (zijn). De focus op ondernemersschap ziet de opleiding als onderscheidend karakter ten opzichte van andere opleidingen De tien competenties (hieronder samengevat in zogenaamde one-liners) die SM&O als uitstroomprofiel hanteert zijn: 1. de SM&O-er draagt passie voor sport in woord en daad uit; 2. de SM&O-er geeft inspirerend leiding; 3. de SM&O-er staat voor kwaliteit van het sportprogramma; 4. de SM&O-er creëert een positief sport-, werk- en ondernemingsklimaat; 5. de SM&O-er ontwikkelt en realiseert sportbeleid; 6. de SM&O-er speelt actief in op ontwikkelingen in de sportmarkt; 7. de SM&O-er initieert en implementeert veranderingen; 8. de SM&O-er vormt en onderhoudt een netwerk; 9. de SM&O-er regisseert de financiën; 10. de SM&O-er werkt en ontwikkelt zich vanuit een visie op sport De opleiding heeft een eigen visie op ontwikkelingen en probleemstellingen in het relevante beroepenveld. Deze visie wordt gedragen door het gehele onderwijsteam en komt tot uitdrukking in de eindkwalificaties. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

12 De opleidingsadviesraad (OAR) van SM&O heeft op 1 februari 2007 de herziene opleidingskwalificaties besproken en goedgekeurd. De OAR bestaat uit zes leden, die werkzaam zijn op het brede gebied van Sport, Management en Ondernemen. De raad komt twee tot drie maal per jaar bijeen. Bij het overleg met de OAR is het gehele coördinatieteam van SM&O aanwezig. Het landelijk overleg SBM6 heeft een landelijke onderwijsadviesraad in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van negen landelijk opererende sportorganisaties uit de profit en non-profit sector De functies waartoe de opleiding opleidt zijn: verenigingsmanager, praktijkopleider, sportspecialist, bewegingsconsulent, sportondernemer, sportadviseur en topsportmanager. Er is in een veranderende sportmarkt behoefte aan ondernemende mensen, die nieuwe initiatieven ontplooien. In dit veld ontstaan allerlei functies die soms nieuw zijn of een combinatie vormen van verschillende reeds bestaande functies. Bijvoorbeeld: verenigingsmanager, directeur sportcentrum nieuwe stijl, projectleider sportstimulering bij lokale overheden, manager sportevenementen, topsportmanager, bedrijfsleider sport- en leisure centrum, sportondernemer. Er bestaan en ontstaan ook vele mengvormen en/of combinaties. Het SM&O-profiel is daarom niet opgehangen aan de genoemde functies maar aan competenties die voorwaardelijk zijn voor het kunnen vervullen van verschillende functies. Vanwege dit zich snel ontwikkelende veld legt de opleiding accent op ondernemend zijn Vanwege het relatief korte bestaan van de opleiding is men terughoudend geweest met betrekking tot de internationale positionering van Sport, Management en Ondernemen. Wel zijn er maatregelen genomen om toekomstige internationale ambities te kunnen faciliteren. Zo is internationaal opgeleid en georiënteerd personeel aangetrokken en is beleid geformuleerd en uitgevoerd onder leiding van de coördinator internationalisering. Er is een begin gemaakt met een internationale vergelijking van Sport, Management en Ondernemen met andere opleidingen. Voor het formuleren van een Engelstalige titel op het bachelordiploma is advies ingewonnen bij de Europese Associatie Sport Management. De opleidingsmanager heeft op twee internationale congressen het concept van Sport, Management en Ondernemen gepresenteerd. Om de internationale ambities te kunnen realiseren, heeft de opleiding verschillende acties geformuleerd zoals: ontwikkelen van de internationale master Sport Performance Management en de daarbij behorende International Talent Group; vergroten internationale netwerk; samenwerkingsverbanden aangaan met tenminste één universiteit per continent; opnemen van internationale literatuur SM&O heeft een eigen coördinator International Affairs, daarnaast hebben vijf docenten van het SM&O team een gedegen internationale opleiding en/of internationale ervaring, zoals sportontwikkelingswerk in de derde wereld, het managen van een professioneel American football team, internationale sportmarketing, en een internationale sportbond (Scandinavië) In het studiejaar verbleven tien studenten in het buitenland (België, Spanje, Bonaire, Suriname, Kenia, Zuid-Afrika, India, Verenigde Staten en Canada). Stages en studieplekken in het buitenland worden intensief begeleid via , telefoon en een strak geformuleerde opdracht. Dertig procent van de internationale stageplekken is bezocht door de coördinator International Affairs. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

13 Met de Kennasaw State University in Amerika is een uitwisselingscontract afgesloten. SM&O heeft in februari 2007 een uitwisselingsdocent van deze University een week op bezoek gehad Studenten met buitenland ervaring verzorgen op de Home Coming Day presentaties voor medestudenten. SM&O heeft instapvoorwaarden geformuleerd voor internationale stages en het afstuderen. Met deze instroomeisen verantwoordt de opleiding het instapniveau van de student en bewaakt zij de studievoortgang. In het najaar van 2006 heeft SM&O voor het eerst de Engelstalige projectweek Going abroad foe or fantasy georganiseerd. De projectweek wordt halfjaarlijks herhaald en bereidt studenten voor op een stage of studie in het buitenland. Er is een intern georganiseerde cursus Engels beschikbaar voor alle studenten van het instituut. In januari 2007 is SM&O gestart met de Engelstalige minor Sport as a Global Language. Aan deze minor hebben twaalf SM&O-studenten deelgenomen en een buitenlandse student. De studenten van SM&O beoordelen de aandacht voor internationale ontwikkelingen in de STM met een 3.4 en de mogelijkheden om in het buitenland studie onderdelen te volgen met een 3.7 op een schaal van 1 tot 5 (HvA respectievelijk 3.0 en 3.3). Elk jaar organiseren de studenten van de opleiding SM&O een Summit en delen ze vernieuwende inzichten op het gebied van sport met derden. Het Summit staat open voor studenten, alumni en externen. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: de opleiding SM&O biedt een curriculum aan dat geënt is op landelijk overeengekomen eindkwalificaties, die aantoonbaar met collega opleidingen zijn afgesproken en door het beroepenveld zijn gevalideerd. SM&O geeft een eigen inkleuring aan de landelijke eindkwalificaties door de focus te leggen op ondernemerschap; de opleiding beschikt over een heldere visie op ontwikkelingen en probleemstellingen in het relevante beroepenveld die gedragen wordt door het gehele onderwijsteam en terugkomt in de eindkwalificaties; de opleiding onderhoudt gestructureerde contacten met het beroepenveld, onder andere via deelname aan relevante vormen van overleg op landelijk en regionaal niveau zoals via de landelijke onderwijsadviesraad en de opleidingsadviesraad. Contacten die aantoonbaar effect hebben op de richting en hoofdlijnen van het opleidingsprogramma; de opleiding heeft een infrastructuur ingericht om toekomstige internationale ambities te kunnen faciliteren en de studenten van nu te faciliteren in hun internationale stage en studie. Belangrijke internationale ontwikkelingen komen reeds in het curriculum aan bod, zodat studenten díe competenties kunnen verwerven, die zij nodig hebben om ook in een internationale context te kunnen werken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

14 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleiding getoetst teneinde te kunnen bepalen of deze kwalificaties beantwoorden aan het niveau bachelor zoals weergegeven in de zogeheten Dublin Descriptoren. In de Dublin Descriptoren worden vijf dimensies (Kennis en Inzicht Toepassen Kennis en Inzicht Oordeelsvorming Communicatie Leervaardigheden) onderscheiden. De dimensies van de Dublin Descriptoren De Descriptoren zijn (evenals de generieke HBO-competenties) opgenomen in de beschrijving van de opleidingscompetenties. Kennis en inzicht Binnen kennis en inzicht wordt door de opleiding een onderscheid gemaakt in brede professionalisering en multidisciplinaire integratie. De eindkwalificaties waarop de opleiding zich richt, zijn zodanig dat zij niet verworven kunnen worden zonder gedegen kennis en inzicht in bijvoorbeeld: ontwikkelingen en trends in de (sport)wereld; interne en externe context van de organisatie; het financiële management van de organisatie. In de competentiematrix wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet gekoppeld aan de competenties 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Voor een omschrijving van de samengevatte competenties in one-liners zie 1.1. Daarmee laat de opleiding zien, dat zij deze Dublin Descriptor uitdrukkelijk als referentie heeft gehanteerd. Toepassen Kennis en inzicht De beroepsspecifieke (deel) competenties zijn alle gericht op het uitvoeren van de kerntaken van de sportmanager. Iets wat zichtbaar gemaakt wordt in de beroepsproducten die studenten tijdens de opleiding geacht worden te maken. In de nota Toetsbeleid zijn in een matrix gedragsindicatoren benoemd als beheersingscriteria per competentie. Deze gedragscriteria zijn expliciet gekoppeld aan beroepsproducten. De student toont zijn competenties aan door het opleveren van beroepsproducten, welke de neerslag vormen van het handelen in de beroepspraktijk (stage en afstudeerproject) bijvoorbeeld: een sportief evenement met offerte, draaiboek, uitvoering en evaluatie; een projectplan sportstimulering en de resultaten van implementatie, een klanttevredenheidsonderzoek en adviesrapport De student reflecteert op het proces van zijn handelen en legt dat vast in zijn procesdossiers, delen van de sportfolio s en POP. In de beroepspecifieke competenties wordt expliciet naar deze en andere beroepsproducten verwezen. De vermelde producten impliceren een professionele toepassing door de student van zijn verworven kennis en inzicht. In de studiehandleidingen zijn per beroepsproduct criteria voor vorm en inhoud opgenomen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

15 In de competentiematrix wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet gekoppeld aan de competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, en 10. Voor een omschrijving van deze competenties zie 1.1. Daarmee laat de opleiding zien, dat zij deze Dublin Descriptoren uitdrukkelijk als referentie heeft gehanteerd. Oordeelsvorming Zowel de (algemene) HBO-competenties als de beroepsspecifieke (deel) competenties behelzen het hele spectrum van probleemanalyse, methodisch en reflectief denken en handelen, besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De daarmee verband houdende vaardigheden zijn expliciet gericht op het maken van keuzen. Dit vooronderstelt, dat de student in staat is problemen te analyseren en mogelijke oplossingsstrategieën tegen elkaar af te wegen, uit te (laten) voeren en daarna te evalueren. De student reflecteert op het proces van zijn handelen, wat t hij vastlegt in zijn procesdossiers, delen van de sportfolio s en POP. In de competentiematrix wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet gekoppeld aan de competenties 2, 3, 4, 7 en 10. Voor een omschrijving van deze competenties samengevat in one-liners zie 1.1. Daarmee laat de opleiding zien, dat zij deze Dublin Descriptoren uitdrukkelijk als referentie heeft gehanteerd. Communicatie In de competenties waar de opleiding zich op richt, is communiceren niet als afzonderlijk competentiegebied van de sportmanager opgenomen maar ingebed in een aantal competenties (1, 2, 4, 7 en 8). In de competentiematrix wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet geplaatst in het perspectief van (i) sociaal-communicatieve bekwaamheid (overleggen, vergaderen, presenteren, informeren, adviseren e.d.) en (ii) basiskwalificering voor managementfuncties (leiding geven, organiseren, delegeren, stimuleren). Daarmee laat de opleiding zien, dat zij deze Dublin Descriptoren uitdrukkelijk als referentie heeft gehanteerd. Leervaardigheden Voor de opleiding geldt, dat de te verwerven competenties een aantal metavaardigheden van de studenten veronderstellen die expliciet op het eigen leren zijn gericht opdat de student in staat is (i) zich tijdens de beroepsuitoefening verder te professionaliseren en (ii) vervolgstudies op een hoger niveau te doorlopen. Deze metavaardigheden staan in de competenties vermeld in termen van transfer en brede inzetbaarheid en brede professionalisering. In de competentiematrix wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet gekoppeld aan de competenties 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10. (zie 1.1. ) Daarmee laat de opleiding zien, dat zij deze Dublin Descriptoren uitdrukkelijk als referentie heeft gehanteerd. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

16 Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: de eindkwalificaties van de opleiding voldoen geheel aan het niveau bachelor zoals weergegeven in de Dublin Descriptoren; de eindkwalificaties zijn goed uitgewerkt in competenties die een concreet referentiekader vormen dat aansluit bij en gevalideerd is door de beroepspraktijk; een sterk punt vindt het auditteam dat de eindkwalificaties bovendien aantoonbaar zijn verankerd in het opleidingsprogramma: de competenties zijn rechtstreeks in verband gebracht met het programma, de toetsing en met de daarbinnen gehanteerde werkvormen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

17 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Oriëntatie HBO kent twee dimensies. Hoger onderwijs enerzijds, beroepsonderwijs anderzijds Hoger Onderwijs Het beroepsprofiel en de daarmee samenhangende beroepscompetenties van de opleiding beschrijven een hoog niveau van beroepsuitoefening en sluiten aantoonbaar aan bij de beschrijving van het bachelor niveau in de Dublin Descriptoren. Daarmee is aangegeven dat de opleiding Sport, Management en Ondernemen gerekend kan worden tot het hoger onderwijs. De major- en minorcompetenties krijgen invulling in het curriculum aan de hand van de landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties van de opleiding SM&O. De eindkwalificaties zijn conform Dublin Descriptoren voor de bachelor. De opleidingscompetenties zijn een concrete invulling van de door de HBO- Raad opgestelde tien generieke bachelor HBO-kwalificaties. De wijze waarop de opleiding de Dublin Descriptoren heeft uitgewerkt en in het programma heeft opgenomen, zijn als goed beoordeeld (zie facet 1.2.) Beroepsonderwijs De competenties van de opleiding zijn geformuleerd in termen van beroepscompetenties die aantoonbaar (zie 1.1.) in samenspraak met het beroepenveld zijn opgesteld en door dat beroepenveld zijn gevalideerd (via de opleidingsadviesraad). Daarmee is op het niveau van opleidingsdoelstellingen de oriëntatie op het voor Sport, Management en Ondernemen relevante werkveld geborgd. De opleiding beschikt behalve de Opleidingsadviesraad over verschillende contacten met het werkveld. Hiertoe behoren: samenwerkingsverbanden met het beroepenveld, waaronder de dienst maatschappelijk ontwikkeling afdeling Sport van de gemeente Amsterdam, NOC-NSF; samenwerkingsverbanden met verschillende sportbonden en branche organisaties; sportspecialisaties zijn afgestemd; een uitgebreid stagenetwerk waaronder enkele A- accounts; docenten van SM&O die als werkgever en werknemer in het werkveld actief zijn; alumni. Door middel van al deze contacten met het werkveld toetst de opleiding het competentieprofiel aan de beroepspraktijk. Het werkveld bevestigt de opleiding in de gemaakte keuzes ten aanzien van het competentieprofiel. In de vertaalslag naar het curriculum worden jaarlijks de trends en ontwikkelingen bezien in relatie tot het opleidingsprogramma. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

18 De opleiding doet een beroep op haar netwerk van relaties (organisaties en personen) in uiteenlopende situaties/rollen (waaronder opdrachtgever, stagebegeleider, gastspreker, consultant, beoordelaar, excursies, studiedagen, summit). Het stagenetwerk is vastgelegd in een relatiebeheersysteem. De wijze waarop de opleiding de beroepscompetenties in samenspraak met het (landelijke en regionale ) beroepenveld heeft uitgewerkt, beoordeelde het auditteam reeds als goed (zie 1.1.). Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: de opleiding heeft de eindkwalificaties rechtstreeks en volledig ontleend aan het door het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofiel en daar eigen accenten aan toegevoegd; in de van dit beroepsprofiel afgeleide opleidingsspecifieke kwalificaties en competenties wordt ook het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar geformuleerd. SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voor de opleiding als voldoende. de opleiding heeft goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen het domein Sport, Management en Ondernemen en deze worden geïntegreerd in het opleidingsprogramma; het werkveld heeft de eindkwalificaties gekwalificeerd en wordt uitdrukkelijk betrokken bij het opstellen van opleidingsdoelstellingen en beroepscompetenties; de opleidingsdoelstellingen voldoen aantoonbaar aan de niveaueisen die aan een HBO bachelor gesteld worden. Conform de Beslisregels Accreditatie zoals vastgelegd in het NVAO-Accreditatiekader, kan een Onderwerp niet hoger scoren dan voldoende. Het auditteam beoordeelt evenwel alle facetten van het onderwerp Doelstellingen Opleiding als goed. Dit rechtvaardigt (zie Beslisregels onder D en E) een kwalificatie goed voor dit onderwerp. Reden voor het auditteam de kwalificatie goed als extra aantekening aan zijn oordeel toe te voegen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

19 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen Het programma laat zien, dat de opleidingsstructuur veel openingen biedt naar de beroepspraktijk; in de propedeuse ligt de nadruk op oriënteren en organiseren. Oriëntatie op en verwijzing naar bestaande en toekomstige, maar nog niet bestaande, beroepsmogelijkheden in de sport. De beroepsrelevante situatie betreft het organiseren van een sportief evenement. In het eerste half jaar gebeurt dat intern, in het tweede semester in dienst van een echte opdrachtgever in de beroepspraktijk. Sport staat in het licht van het verwerven van sporttechnisch methodisch en didactisch inzicht en dient ook als middel voor het verwerven van algemene HBO kernkwalificaties zoals presenteren, leidinggeven, communiceren en informeren; in het tweede jaar ligt de nadruk op analyseren en ontwikkelen. Nadruk ligt op competenties die de studenten in staat stellen op diverse terreinen binnen de sport: o beleidsmatig te denken en te handelen; o te analyseren, onderzoek te doen en adviezen te geven. Studenten lopen twee dagen per week stage in de beroepspraktijk van de sport. Een semester in een non profit context, een semester in een profit context; in het derde jaar ligt de nadruk op innovatie en strategie. Het eerste semester staat in het teken van Ondernemen en Onderzoek. Verder staat strategie in de sport en haar omgeving centraal. Studenten maken een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) welke op basis van hun gekozen toekomstperspectief de toenemende mate van keuzemogelijkheden plant tot en met het afstuderen in het vierde studiejaar. Behalve de keuze voor een stagecontext neemt de keuze voor een minor een belangrijke plaats in. De opleidingslijn Sport leidt op tot trainer/ coach in een discipline naar keuze. Het aandeel van de stage en ervaring in de sportomgeving neemt toe; in het vierde jaar ligt de nadruk op visie en professionaliseren. Vanuit de behoefte van het veld aan professionalisering en innovatie, is visie noodzakelijk op de toekomst van de sport en de sportbeoefening. Studenten werken aan hun eigen visie op het beroep en professionalisering van de sport, alsook aan hun eigen profilering. De student sluit af met een afstudeerproject naar keuze (i.o. van een externe opdrachtgever, i.o. van de opleiding, uitwerken eigen ondernemingsplan, toegepast wetenschappelijk onderzoek of afstudeerproject in het buitenland). Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

20 Het opleidingsprogramma is (en wordt) ontwikkeld en uitgevoerd door docenten met een sterke relatie met het beroepenveld, zo blijkt uit het netwerkoverzicht van het docentencorps, waar het auditteam inzage in heeft gehad. Van dit ruime en gedifferentieerde netwerk (bedrijven en personen) maakt de opleiding systematisch gebruik. Bijvoorbeeld: als opdrachtgever en aanbieder van onderwijsprojecten, als begeleider van afstudeerprojecten en als externe beoordelaar. 90% van de docenten heeft een kleine of nog omvangrijke functie in het beroepenveld. Het docententeam van SM&O neemt daarnaast deel aan congressen en symposia. SM&O werkt ten behoeve van haar programma samen met verschillende bedrijven en instanties: externe consultants worden ingezet voor de begeleiding van studenten bij het ondernemingsplan; de Rabobank beoordeelt mede of ondernemingsplannen van studenten haalbaar zijn; de dienst Sport en Welzijn van de gemeente Amsterdam matcht jaarlijks twintig tweedejaarsstudenten als verenigingsondersteuner in het kader van hun stage; een aantal programma s van de SM&O-sportspecialisatie tot trainer/coach is afgestemd met sportbonden en/of brancheorganisaties. Twee keer per jaar worden alle stagebedrijven uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst waaraan ook studenten deelnemen De opleiding nodigt regelmatig gastsprekers uit. Een student heeft gemiddeld één tot twee keer per blok een gastcollege, bijvoorbeeld van NOC*NSF SportAssist over strategische (sport) marketing binnen sportbonden, van Sportservice Noord-Holland over sportinfrastructuur in Nederland, van het stadion Amsterdam Arena over facility en eventmanagement, van het project TOPSCORE van de gemeente Amsterdam over sportstimulering in achterstandswijken. Via de gastsprekers wordt de interactie met de beroepspraktijk rechtstreeks en op een natuurlijke wijze in het binnenschools programma ingebracht De aanvraag voor een promotietraject van twee docenten is toegekend. Zij zullen voorbereidingen treffen voor het instellen van een kenniskring. Dit is in lijn met de aanvraag van een tweede bijzonder lectoraat. Ook is SM&O voornemens een SKO-lectoraat aan te vragen, in samenwerking met andere opleidingen van de HvA. Het onderwerp van dit lectoraat moet nog worden vastgesteld. Sleutelwoorden in dit verband zijn: sport performance management, duurzaamheid, ondernemen en innovatie. Geplande startdatum is Wetenschappelijke inzichten worden van belang geacht voor de verdere ontwikkeling van het beroep en de sector. SM&O-studenten voeren vanaf het eerste studiejaar analyses en onderzoek uit, zowel in sport als in stages. Zo maken propedeusestudenten een organisatieanalyse van een non-profit en profit sportorganisatie naar keuze, bijvoorbeeld Ajax, SCORE, Referee Sportmarketing, PBN Adventures. In het tweede jaar voeren studenten een onderzoek uit voor hun commerciële stageadres, bijvoorbeeld een onderzoek naar de markt voor PRO golfreizen of naar de tevredenheid van klanten over het aanbod van een fitnesscentrum. Voor hun non-profit adres (zoals een sportvereniging of een gemeentelijke afdeling sport) maken zij een quick scan (organisatie-analyse) ter voorbereiding op hun project. In het derde studiejaar voeren studenten een onderzoek uit in het kader van hun sportspecialisatie, zoals een onderzoek naar het effect van krachttraining op het sprintvermogen van voetballers. Een marktonderzoek vormt integraal onderdeel van het ondernemingsplan. De opleiding biedt daarbij steeds ondersteunende lessen in onder meer marktonderzoek, methoden en technieken van onderzoek, statistiek en SPSS. Elk afstudeerproject kent een onderzoeksfase en een literatuuronderzoek. Dit is als expliciete eis opgenomen in de studiehandleiding Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen, HvA December

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Associate Degree Klinische Chemie Hogeschool INHolland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie