MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING"

Transcriptie

1 MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij een aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring. 5 Verslaggeving internetkosten in 2011 terugbetaald aan de raadsleden. 6 Voorstel tot overeenkomst met LOGINS voor overgang van NOB naar BBC. 7 Plus Release New Horizon Sociale Dienst Voorstel tot aankoop. 8 Advies OCMW Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting. 9 Vereniging AUDIO. Vraag tot toetreding van nieuwe leden. 10 Sodiperkoo-jaarverslag Aktename. 11 Aankoop van medicatie- en verzorgingskarren voor de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning. 12 Serviceflats Ten Olme. Vernieuwen van de plafonds op de verdiepingen. Voorstel tot gunning. 13 Serviceflats Ten Olme. Vernieuwen van de verlichting in de gangen. Voorstel tot gunning. 14 Werken voor de afkoppeling hemelwater OCMW en Klooster. Voorstel tot gunning. 15 Aankoop van een bestelwagen. Voorstel tot gunning. 16 Renovatie Sint-Annazaal. Wijziging funderingssysteem. Voorstel tot goedkeuring. 17 WZC Ter Melle. Plaatsen van dakisolatie. Wijze van gunning. 18 WZC Ter Melle. Plaatsen van spouwisolatie. Wijze van gunning. 19 WZC Ter Melle. Plaatsen van zonnewering. Wijze van gunning. 20 WZC Ter Melle en Serviceflats Ten Olme. Plaatsen van automatische deuren. Wijze van gunning. 21 Raamcontract autoverzekering. Wijze van gunning. 22 ICT-raamcontract Toetreding procedure Stad Kortrijk. Principiële. 23 Overdracht historisch fotoarchief naar Stadsarchief Kortrijk. 24 Kamerwoning Wandelingstraat 9. Voorstel tot aankoop. 25 Groepspolis hospitalisatieverzekering. Correctie voorwaarden derdebetalersysteem. 26 Vacantverklaring bij bevordering van functie communicatieverantwoordelijke niveau A. 27 Varia. GESLOTEN ZITTING 1 Definitieve statutaire aanstelling en weddenvaststelling. 2 Verlenging werfreserves.

2 Openbare van 26 april 2012 punt 2 Onderwerp OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de bedrijfsboekhouding, het resultaat van het boekjaar omvat dus ook afschrijvingslasten. Vermits de Gemeentelijke bijdrage overeenkomstig het opgelegd schema grotendeels berekend wordt op basis van het kasstromentekort, wordt dit element apart opgenomen in de resultatenrekening. Op de resultatenrekening heb je volgende resultaatgegevens: Resultaat boekjaar Onttrekking Gemeentelijke bijdrage Over te dragen saldo (= verschil tussen resultaat en Gemeentelijke bijdrage) Beoordeling De balans 2011 vertoont een balanstotaal van ,89 EUR. De geconsolideerde resultaatgegevens: Opbrengsten: Kosten: Resultaat boekjaar: Onttrekking Gemeentelijke bijdrage Over te dragen resultaat boekjaar Over te dragen resultaat vanuit rek Per 31/12/11 over te dragen resultaat ,62 EUR ,79 EUR ,17 EUR ,15 EUR ,02 EUR ,93 EUR ,95 EUR Het totaal over te dragen verlies van ,95 EUR is geboekt op het passief van de balans (rek 14). De Gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen moet berekend worden overeenkomstig opgelegde schema s. Hierbij de samenvatting in vergelijking met de budgetcijfers. Budget Budgetwijziging Jaarrekening verschil met BW bijdrage in werking en aflossingen , , , ,85 bijdrage in investeringen (facultatief) Berekende Gemeentelijke bijdrage , , , ,85 Onttrekking aan reserve , , , ,85 Toegekende Gemeentelijke bijdrage , , ,00 Met deze budgetwijziging is de Gemeentelijke bijdrage met verhoogd. De voor 2011 berekende Gemeentelijke bijdrage bedraagt ,15 EUR. Dat is ,85 lager dan de raming in de budgetwijziging 2011 en ,85 lager dan de raming in het oorspronkelijk budget Het OCMW moet ,15 EUR reserves aanwenden ter financiering van de tekorten die niet gedekt zijn door de Gemeentelijke bijdrage. Na aanwending van deze reserves bedraagt het saldo aan reserves nog ,16 EUR, dit ter financiering van eventuele tekorten in de eerstvolgende jaren. Financiële toetsing Budget Visum ontvanger Niet van toepassing Wetten en reglementen OCMW-decreet

3 Eerdere en Besluitvormingsproces Bijlagen Jaarrekening 2010 De OCMW-jaarrekening 2011 wordt vastgesteld met een balanstotaal van ,89 EUR. Het resultaat 2011 vóór inbreng van de Gemeentelijke bijdrage bedraagt ,17 EUR. De berekende Gemeentelijke bijdrage bedraagt ,15 EUR. Op basis van de effectieve Gemeentelijke dotatie van ,00 EUR moet aanvullend ,15 EUR onttrokken worden aan de OCMW-reserves. Opvolging en communicatie

4 Openbare van 26 april 2012 punt 3 Onderwerp Financiële rapportering na 1 ste kwartaal Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst Budget Visum ontvanger Niet van toepassing 1. Thesaurietoestand op 31/03/2012 (beperkt tot hoofdrekeningen exploitatiedienst en investeringsdienst ). SALDI Zichtrekening ,22 Spaarrekening ,00 Beleggingen , ,41 Ter vergelijking wordt ook de thesaurietoestand van de 2 voorgaande jaren opgegeven: 31/03/ ,31 31/03/ ,74 De lage thesaurietoestand 2010 en 2011 wordt verklaard door gedeeltelijke financiering van de investeringen 2010 en 2011 met eigen middelen. In 2011 werden bijkomende leningen opgenomen ter gedeeltelijke wedersamenstelling van de kasgelden / beleggingen. UITGAVEN Geen relevante betalingsachterstand op basis van geboekte facturen ONTVANGSTEN (beperkt tot belangrijkste debiteuren) Stad Kortrijk: 2/12 van de toelage 2012 ontvangen Gemeentefonds : één kwartaalvoorschot ontvangen Ministerie: staatsaandeel leefloon Staatsaandeel januari en februari ontvangen staatsaandeel wet 2/4/65 Staatsaandeel januari en februari ontvangen LOI Januari 2012 ontvangen 2. Liquiditeitsprognose Tegen het einde van het tweede kwartaal moeten we wellicht een voorschot vragen aan de Stad. 3. Opvolging exploitatiebudget 3.1. Opvolging personeelseffectieven: Bijlage 1 biedt per activiteitengroep volgende vergelijking van de personeelseffectieven: periode 01/01-31/03/2011, gemiddeld 2011 en periode 1/01 31/03/2012. Er is een relevante toename bij de dienstencentra. Bij de dienst thuiszorg en de centrale keuken NL stellen we een relevante daling vast Specifieke kosten sociale dienst (608xxx) : (bijlagen 2a en 2b). Vaststellingen: Relevante daling van de uitkeringen leefloon. Voor het eerst een beperkte daling bij de uitkeringen aan vluchtelingen. Forse daling van de betaalde steun in speciën

5 3.3. Kengetallen In bijlage 3 worden enkele kwantitatieve kengetallen opgegeven. Dit gebeurt met het vertrouwd sjabloon van de financiële opvolging Woonzorgcentra In deze nota zijn worden 3 specifieke items behandeld: a. Aandeel RVT-bedden b. RIZIV-financiering c. Bewonersmix en dekkingsgraad a. Erkende bedden Half 2010 zijn de woonzorgactiviteiten in De Nieuwe Lente stopgezet. De 60 vrijgekomen bedden zijn samen met 3 in Lichtendal afgebouwde bedden overgeplaatst naar De Weister en Biezenheem. De Weister 43 Biezenheem Op 1 oktober 2010 zijn 26 ROB-bedden omgezet naar RVT: 9 dossiers in Sint-Jozef, 8 in Ter Melle en 9 in Biezenheem. In 2011 is het beddenbestand constant gebleven, zowel het totaal aantal als de samenstelling ROB-RVT. Hierbij het beddenbestand 2011 dat ook tot op heden toepasselijk is. ROB RVT kortverblijf Totaal Sint-Jozef Ter Melle Lichtendal De Nieuwe Lente Biezenheem De Weister b. RIZIV-financiering Bij de woonzorgcentra wordt de enveloppe-financiering, gestart in 2004, voortgezet. Principes : Op basis van een referentieperiode wordt een instellingsforfait (=dagforfait) bepaald alsook een dagenquotum. Referentieperiode voor /07/10-30/06/11 Instellingsforfait : vooral functie van personeelsbezetting en bewonersmix tijdens referentieperiode Het aantal factureerbare dagen is 2 x begrensd : 100 % bezetting 103% van dagen gerealiseerd in referentieperiode Onderstaand worden de toegekende forfaits vergeleken: dagforfait 1/01/2011 dagforfait 1/01/2012 dagforfait 1/02/2012 Sint-Jozef 41,18 43,87 44,76 Ter Melle 49,34 51,79 52,83 Lichtendal 65,90 68,28 69,67 Biezenheem 54,60 56,57 57,75 De Weister 65,91 63,84 65,13 Gewogen gemiddelde 50,45 52,89 53,96

6 c. Bewonersmix Bijlage 4 biedt per woonzorgcentrum en per zorgscore de bezetting per 31/03/11 en 31/03/12. Onderstaand wordt de vergelijking gemaakt van het aantal bewonders B,C en CD. 31/03/ /03/201 2 Sint-Jozef Ter Melle Lichtendal Biezenheem De Weister Vaststelling: er is een verdere verschuiving naar meer zorgbehoevendheid. 4. Budgethoudersschap. Per budgethouder wordt in de komende weken een meer gedetailleerde toelichting gegeven inzake het (de) activiteitencentrum (a) waarvoor hij/zij verantwoordelijk is: bij jaarrekening 2011 reeds geboekte verrichtingen 2012 Financiële toetsing Budget Visum Niet van toepassing Bijlagen 1. Opvolging personeelseffectieven volgens gewerkte uren. 2. Specifieke kosten sociale dienst - uitkeringen 1ste kwartaal Kengetallen 3. Bewonersmix rusthuizen vergelijking 31/03/ /03/2012 De raad neemt akte van de financiële rapportering na het eerste kwartaal van Opvolging en communicatie

7 Openbare van 26 april 2012 punt 4 Onderwerp Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij een aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring. Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst Beoordeling Het betreft invorderingsdossiers waar alle minnelijke inningsmogelijkheden uitgeput zijn en waarbij er een sterk vermoeden van solvabiliteit is. Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit citaat: Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechstpersoon kunnen nooit via dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. De financiële dienst heeft 11 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een totaal van 4.727,47 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen: Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste aangetekend. Financiële toetsing Budget Visum Ok. Goedgekeurd. Wetten en Reglementen Ocmw-Decreet Eerdere en In van 17 november 2011 heeft de Raad als testcase 22 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard. Eerste voortgangsrapportering: 2 dossiers vereffend, 4 dossiers in afbetaling bij deurwaarder, 6 dossiers waarin verkoop gepland is, 4 dossiers niet uitvoerbaar, 6 dossiers waarin nog geen briefwisseling. Bijlagen Naamlijst invorderingsdossiers Met betrekking tot de lijst van 11 invorderingsdossiers (totaal 4.727,47 EUR) die de financieel beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze uitvoerbaar. Opvolging en communicatie

8 Openbare van 26 april 2012 punt 5 Onderwerp Verslaggeving internetkosten in 2011 terugbetaald aan de raadsleden. Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst Overeenkomstig artikel 50 van het huishoudelijk reglement wordt aan de Raadsleden sinds 2009 een tussenkomst in de internetkosten toegekend, bedrag geplafonneerd op 500,00 EUR per jaar. Deze kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. Het reglement voorziet dat jaarlijks een verslag van deze terugbetaalde kosten wordt voorgelegd aan de Raad. Art. art 50 1 Het OCMW kent aan de raadsleden zesmaandelijks een tussenkomst in de internetkosten (een deel van de aansluitings- en abonnementskosten) toe, voor zover ze verband houden met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat, tot een maximaal bedrag van 500 per jaar. 2 De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. raadsleden kunnen een standaardformulier voor de aangifte downloaden op het extranet. Om te vermijden dat bepaalde kosten tweemaal terugbetaald worden, bevat het standaardformulier een verklaring op eer dat het betrokken raadslid geen terugbetaling geniet van andere instellingen voor dezelfde teruggave; tevens moet een kopie van de facturen erbij gevoegd worden. 3 Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de raadsleden. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad. 4 De secretaris beoordeelt of deze kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit artikel. Financiële toetsing Budget Visum Niet van toepassing. Wetten en reglementen Eerdere en Huishoudelijk reglement artikel 50. Raad 25 augustus 2011 Besluitvormingsproces Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt hierbij verslag gegeven van de OCMWtussenkomsten internetkosten aan de Raadsleden: Aantal Raadsleden Tussenkomst internet ,64 Hierbij wordt de aansluiting gemaakt met de boekhoudkundige rekening nr Internetvergoeding met betrekking tot ,64 Internetvergoeding voor kosten 2009 en 2010, al opgenomen in verslag 25/08/ ,64 Eén internetvergoeding pas geboekt in 2012 (-) 225,66 Geboekt in ,62 De raad neemt akte van deze kosten.

9 Openbare van 26 april 2012 punt 6 Onderwerp Voorstel tot overeenkomst met LOGINS voor boekhoudsoftware: overgang van NOB naar BBC Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst Beoordeling Regelgeving tot verplichte invoering van het BBC-systeem (Beleids- en Beheerscyclus) vanaf het boekjaar 2014, met aanvang bij de budgetopmaak Het OCMW werkt met LOGINS-software ondermeer voor de programma s boekhouding en sociale dienst. Beide programma s zijn sterk geïntegreerd. Bij omschakeling naar een andere leverancier voor de boekhoudingssoftware zijn er 2 mogelijkheden: Ofwel werkt de sociale dienst verder met LOGINS; de koppelingen tussen beide pakketten zullen minder efficiënt zijn dan nu; Ofwel schakelt de sociale dienst voor hun specifieke software ook over naar de leverancier die voor de boekhouding geselecteerd is. Financiële toetsing Budget Visum Ok. Uitgave is gesplitst over meerdere boekjaren. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni Ministerieel Besluit van 1 oktober Eerdere en Raads dd. 29 maart 2001: aankoop bij LOGINS van NOB-software. Besluitvormingsproces Volgende elementen pleiten ervoor dat het OCMW met de huidige leverancier LOGINS overgaat van de NOB naar het BBC-systeem; Algemene tevredenheid over de huidige boekhoudsoftware alsook over de software sociale dienst; Bereidheid van LOGINS om de BBC-software in kader van het onderhoudscontract gratis aan te bieden zodat enkel moet betaald worden voor installatie, conversie en opleiding. De aanbeveling op vormingssessies om de overstap te maken met de huidige softwarepartner en pas in een latere fase, als de BBC-software stabiel is, een verandering van leverancier te overwegen; De financiële kosten en de emotionele lasten die een verandering van softwarepartner zou veroorzaken. Het voorstel om de BBC-software van LOGINS nog dit voorjaar te installeren is besproken op de gemeenschappelijke BBC-stuurgroep Stad en OCMW. Na installatie kan het boekhoudplan opgeladen worden zodat we in het najaar als test het budget 2013 kunnen converteren van NOB naar BBC. Overeenkomstig de LOGINS-offerte van 13 april 2012 resulteert de omschakeling in volgend kostenplaatje: Omschrijving Aantal Eenheid Eenheidsprijs Totaal incl BTW Tijdstip Aankoop BBC-software 0,00 Installatie 1 Halve dag 465,67 465, Voorbereiding en Parametrage 1 Dag 814,93 814, Opleiding budgetingave 1 Dag 814,93 814, Conversie NOB BBC 4 Dag 1.164, , Opleiding 1 Dag 814,93 814, eindejaarsverrichtingen Totale kostprijs 7.566,70 Deze uitgaven kunnen geboekt worden lastens de exploitatiedienst. Bijlagen

10 In functie van de per 1 januari 14 verplichte invoering van het BBC-systeem beslist de Raad om met de huidige informatica-partner LOGINS de NOB-boekhouding te converteren naar het BBCsysteem. Er wordt niets aangerekend voor de nieuwe software. De prijs voor installatie, voorbereiding en conversie bedraagt 7.566,70 EUR inclusief BTW. Deze prijs volgt de evolutie van de Agoria-index. Opvolging en communicatie

11 Openbare van 26 april 2012 punt 7 Onderwerp Plus Release New Horizon Sociale Dienst Voorstel tot aankoop. Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur & organisatie Beoordeling Logins is de leverancier van de software voor o.m. de financiële dienst en de sociale dienst. Zij brengen regelmatig upgrades en uitbreiding voor hun software uit. De nieuwe uitbreiding bevat o.a. relevante uitbreidingen naar de KSZ, maar ook een efficiëntere, vernieuwde werkwijze vor de herziening van meerdere en met negatieve betaallijnen. Concreet gaat het over: Globale herziening met automatische productie van terugvorderingen Sociaal onderzoek: nieuw bericht transactie 25 Weergave modeldocumenten in RTF in een overzichtelijke boomstructuur Vereenvoudigd rechtenbeheer voor het gebruik van KSZ berichten Uitgebreide historieken Het nieuwe KSZ bericht CADNET Het nieuwe KSZ bericht CADAF Ontvangen van mutaties Financiële toetsing Budget Visum ontvanger Ok. Ten laste ICT-investeringsproject. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Eerdere en Besluitvormingsproces Bijlagen Productfiche Plus Release New Horizon Sociale Dienst 2012 De Raad gaat akkoord met: de aankoop van de Plus Release New Horizon Sociale Dienst 2012 voor een totaal bedrag van 7.260; één dag opleiding voor interne trainers voor een totaal bedrag 815. het aangaan van het verplicht jaarlijks onderhoud voor een totaal bedrag van per jaar. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW Opvolging en communicatie

12 Openbare van 26 april 2012 punt 8 Onderwerp Advies OCMW Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting. Indiener Nele Hofman Dienst Maatschappelijke Dienstverlening Het onderzoeksrapport lokaal toewijzingsreglement, opgemaakt door het Welzijnsconsortium en Leiedal in opdracht van de Stad Kortrijk, biedt een antwoord op volgende vragen: Is Lokaal toewijzingsreglement aangewezen en zo ja voor welke doelgroep? Zijn er andere acties aangewezen mbt sociale huisvesting en (kwetsbare) doelgroepen? De focus van het onderzoeksrapport ligt op het sociaal huurpatrimonium in Groot Kortrijk. De voorliggende tekst werd voorgesteld en besproken op verschillende fora (zie overzicht gevolgd proces). Alle sociale woonactoren werden bevraagd, zowel cijfermatig als in een open interview. Ook de welzijnsactoren, werkzaam op het grondgebied van Kortrijk werden bevraagd. Timing: college over totstandkomingsprocedure: 22/12/2010 individuele bevraging actoren door Leiedal +Welzijnsconsortium: april-september 2011 tussentijds onderzoeksrapport: bespreking in werkgroep (Stad Kortrijk + OCMW): najaar 2011 tussentijds onderzoeksrapport: presentatie en bespreking op sociale woontafel met o.a. alle sociale bouwmaatschappijen, SVK De Poort, Vlaams Woningfonds, OCMW, CAW, SOK, Administratie Stadsplanning: najaar 2011 en begin Tussentijds onderzoeksrapport met bespreking met alle welzijnsactoren: begin Nu voorstel van advies klaar met voorstellen tav senioren, kwetsbare doelgroepen en lokale binding welke voorgelegd worden aan de diverse betrokken actoren en waar het advies gevraagd wordt vanuit de diverse besturen betrokken in dit onderzoek. We ontvingen als OCMW brief 2april 2012 met vraag naar advies. Het OCMW is in de voorbereiding en de verdere uitwerking van dit Lokaal Toewijsreglement nauw betrokken geweest. Zowel in de onderzoeksfase, als in de uiteindelijke rapporteringsfase. Beoordeling Korte bundeling van de geformuleerde voorstellen waar advies rond gevraagd wordt: 1) Senioren (p 31) voorstel voor deelgemeenten Kandidaat-huurders van minstens 65 jaar oud die nood hebben aan een kleine woning (1/2 slpk) Voorstel toe te wijzen woningen in de deelgemeenten (p36 ev.) Van toepassing op 3 sociale woonactoren werkzaam in de deelgemeenten: SHM Eigen Haard SHM Eigen Haard is Goud Waard SHM Zuid-West-Vlaamse 106 woningen (op adresniveau vastgelegd) in de deelgemeenten van Kortrijk. De concrete adressen dienen geselecteerd te worden door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen. De verdeling van deze woningen binnen de verschillende sociale bouwmaatschappijen gebeurt volgens het aandeel kleine woningen waarover de bouwmaatschappijen beschikken. Opmerking: In het onderzoeksrapport werden verschillende opties met betrekking tot deze doelgroep afgewogen van elkaar. De motivering voor optie 3 (106 woningen; =logica van de omzendbrief toegepast op de deelgemeenten) wordt weergegeven op pagina Voorstel Senioren met een zorgbehoefte Project Hoog Mosscher & RVT Pottelberg Van toepassing op: Bouwproject van Zuid-West-Vlaamse shm (62 aangepaste woningen) De onderzoekers doen het voorstel een voorrangsregeling in te bouwen voor senioren met een zorgbehoefte voor 62 appartementen op Hoog Mosscher (Centrum Kortrijk). De exacte definiëring van deze doelgroep (Katz-schaal) wordt verder uitgewerkt ism RVT Pottelberg. Hierin zien we vooral ouderen met een laag zorgprofiel (O/A1) die niet kunnen doorstromen naar rusthuizen, omdat daar prioriteit wordt gegeven aan senioren met een hoog zorgprofiel.

13 Een soortgelijke formule kan bij de verplichte driejaarlijkse evaluatie van het lokaal toewijzingsreglement aangevuld worden door andere huisvestingsmaatschappijen die projecten opzetten in de nabijheid van een zorgvoorziening. Aangezien het project Hoog Mosscher momenteel in aanbouw is, en verhuur van de appartementen van start kan gaan in 2013, wordt dit project reeds in het voorstel van toewijzingsregelement opgenomen. 2) Kwetsbare groepen (p ) Definitie Kandidaat-huurders met een beperkt inkomen (meestal vervangingsinkomen of uitkering), waarbij vanuit een welzijnsactor ondersteuning/zorg geboden wordt bij het zelfstandig wonen. Dit zijn kandidaat-huurders die tijdelijk maar minstens 3 maand gehuisvest zijn binnen een woning die verhuurd wordt buiten het sociaal huurbesluit (binnen patrimonium van de shm of van een welzijnsvoorziening/ocmw) of bij ontbreken hiervan die reeds minstens 3 maand in het eigen patrimonium van een welzijnsactor zelfstandig gewoond hebben en dit traject goed doorlopen hebben. Sociale woonactoren Dit voorstel is van toepassing op sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in het stedelijk gebied van Kortrijk. SHM Goedkope Woning SHM Zuid-West-Vlaamse SHM Eigen Haard is Goud Waard De aantallen huishoudens die jaarlijks in dit voorstel kunnen beroep doen op deze voorrangsregel worden over de huisvestingsmaatschappijen verdeeld in relatie tot het patrimonium in het stedelijk gebied: Toewijzingen Voorrang voor kwetsbare doelgroep voor jaarlijks maximum 15 toewijzingen per jaar in het stedelijk gebied. toewijzingen per jaar in het stedelijk gebied. SHM Werkzaam in Goedkope Woning Kortrijk-Centrum 10 Zuid-West-Vlaamse Bissegem, Heule 3 Eigen Haard is Goud Waard Marke 2 TOTAAL 15 Maximum aantal toewijzingen met voorrang voor kwetsbare doelgroepen vanuit tijdelijk woonaanbod Betrokken welzijnsactoren : CAW Stimulans, CAW Piramide, OCMW, Beschut Wonen De Bolster en Psychiatrische thuiszorg, De Achtkanter, De Branding, Groep Ubuntu. Het OCMW neemt de rol op van centraal coördinatiepunt die de kwetsbare kandidaathuurders aanbrengt bij de shm s. Er wordt een geïntegreerd samenwerkingsprotocol opgesteld vanuit welzijnsactoren naar sociale huisvesting toe met concrete duiding van begeleidingsengagementen. Opmerking: In het onderzoeksrapport wordt nog een ruime definiëring gehanteerd van de kwetsbare doelgroepen (p46). De welzijnspartners werkten ( via de stuurgroep woonzorg op een kruispunt, getrokken door OCMW) reeds een concreet verdeling uit via clusters van doelgroepen. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen deden een voorstel naar werkwijze van samenwerking. Voor de verdere uitwerking wordt een werkgroep opgericht met de betrokken sociale huisvestings- en welzijnsactoren. Doel van deze werkgroep is om tot een samenwerkingsvoorstel te komen dat werkbaar is voor alle partijen. In deze werkgroep worden o.a. volgende zaken verder uitgewerkt: de definiëring van de doelgroep het bepalen van het voortraject vooraleer een kandidaat-huurder kan gebruik maken van deze voorrangsregel de inhoud van de begeleiding door de welzijnsactor afstemming van communicatie tussen welzijnsdienst en shm wat houdt de rol van het OCMW als coördinatie- en aanspreekpunt concreet in? Personen met een acute woonnood en tewerkgesteld via een opleidingsinitiatief (art. 60, wep,..) Definitie Personen met een acute woonnood en die een hoog aantal punten scoren in het puntensysteem van SVK maar in het standaard systeem zakken in de wachtlijst omwille van iets hoger inkomen door tewerkstelling binnen een opleidingsinitiatief. Sociale woonactor SVK De Poort.

14 Toewijzing Maximum 8 kandidaat-huurders per jaar die een acute woonnood hebben + geactiveerd worden via opleidingsinitiatief (art. 60, wep,.) blijven dezelfde hoge score behouden die ze hebben zonder activering. 3) Lokale binding (p28) Naast het doelgroepenplan is er het voorstel om de bestaande optionele voorrangsregel mbt lokale binding met name in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of van een gemeente binnen het werkingsgebied van de verhuurder te vervangen door in de periode van 20 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is De voorrangsregels voor doelgroepen primeren op de voorrang wegens lokale binding maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindingsfactoren Motivatie: p30 onderzoeksrapport Van toepassing op: Alle sociale huisvestingsmaatschappijen + SVK De Poort 4) Andere sociale woonactoren Vlaams Woningfonds Bij het voorstel voor een lokaal toewijzingsreglement wordt het Vlaams woningfonds niet betrokken. Het Vlaams woningfonds beschikt over 8 grote woningen en het aantal kinderen is doorslaggevend op de toewijzing van een woning. Aangezien onze voorstellen hoofdzakelijk betrekking hebben op toewijzingen voor kleine woningen, opteren we om deze sociale woonactor er buiten te laten. OCMW als toekomstige sociale woonactor Het OCMW zal in de toekomst ook woningen verhuren in kader van sociaal huurstelsel. De woningen die het OCMW bouwt zijn allemaal aangepaste woningen die het OCMW ook wil voorzien voor personen met een zorgbehoefte. Eenmaal deze woningen kunnen toegewezen worden zal het lokaal toewijzingsreglement ook in dit kader moeten aangepast worden. Financiële toetsing Budget Visum ontvanger Niet van toepassing Wetten en reglementen Eerdere en Besluitvormingsproces Bespreking in Vast Bureau van 17 april 2012: Suggestie om bij evaluatie of opmaak volgend LTWR rekening te houden met de kwetsbaarheid per woonwijk. Suggestie dat verdeling van toewijzing kwetsbare groepen over SHM s zorgt voor spreiding over het hele Kortrijkse grondgebied. Vraagt ook doelgroepbepaling De Nieuwe Lente in het LTWR te integreren. Bijlagen Op basis van bespreking Vast Bureau, vraagt de raad om toewijsreglement De Nieuwe Lente ook op te nemen in het lokaal toewijzingsreglement. Opvolging en communicatie

15 Openbare van 26 april 2012 punt 9 Onderwerp Vereniging AUDIO. Vraag tot toetreding van nieuwe leden. Indiener Luc Sabbe Michaël Desmet Dienst Financiële Dienst Bestuur en organisatie In van 15 oktober 2009 is de OCMW-raad principieel akkoord gegaan om de procedure op te starten voor oprichting van een vereniging conform titel VIII, hoofdstuk I van het OCMWdecreet, met als doel de professionalisering van ondersteunende processen, in eerste instantie geconcentreerd op de uitvoering van interne audit. Op 15 juni 2010 is de oprichtingsakte AUDIO ondertekend. In de van 8 juli 2010 werd beslist om de aanvraag tot toetreding vanwege de OCMWvereniging Welzijnsband Meetjesland en van de stad Eeklo goed te keuren. Deze toetreding vereiste het akkoord van alle stichtende leden. OCMW Merelbeke vraagt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit het verslag van de OCMW-raad van 20 oktober De stad Turnhout vraagt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit het verslag van het collega van burgemeester en schepenen van 20 oktober De stad Brugge vraagt om toe te treden tot de vereniging AUDIO, zoals blijkt uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 mei De stad Kortrijk vraagt om toe te treden tot de vereniging AUDIO, zoals blijkt uit de notulen van de Gemeenteraad van 4 juli Beoordeling Financiële toetsing Budget Visum ontvanger Niet van toepassing. Wetten en reglementen Eerdere en Besluitvormingsproces Bijlagen Artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet: de instemming van alle deelgenoten is vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten. De raad keurt de toetreding van OCMW Merelbeke tot de vereniging Audio goed. De raad keurt de toetreding van de stad Turnhout tot de vereniging Audio goed. De raad keurt de toetreding van de Stad Brugge tot de vereniging Audio goed. De raad keurt de toetreding van de Stad Kortrijk tot de vereniging Audio goed. Opvolging en communicatie

16 Openbare van 26 april 2012 punt 10 Onderwerp Sodiperkoo-jaarverslag Aktename. Indiener Ben Delabie Yves Goddeeris Dienst Voorzitter Sodiperkoo Secretaris Sodiperkoo Jaarverslag Sodiperkoo 2011 Zoals bepaald in art. 14 van de statuten voor Sodiperkoo wordt na goedkeuring door het bestuur Sodiperkoo het jaarverslag 2011 voor aktename voorgelegd aan de raad. Beoordeling Financiële toetsing Budget Visum ontvanger Niet van toepassing. Wetten en reglementen Eerdere en Besluitvormingsproces Het Sodiperkoo-bestuur keurde het jaarverslag goed op 12 maart Bijlagen Sodiperkoo-jaarverslag De raad neemt akte van het jaarverslag 2011 van Sodiperkoo. Opvolging en communicatie

17 Openbare van 26 april 2012 punt 11 Onderwerp Aankoop van medicatie- en verzorgingskarren voor de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning. Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility Beoordeling In WZC Sint-Jozef, Ter Melle en Biezenheem is er nood aan nieuwe medicatie- en verzorgingskarren. In de raad van 16 februari werd beslist dat de procedure voor de prijsvraag voor de aankoop van 7 medicatiekarren en 19 verzorgingskarren voor WZC Sint-Jozef, Ter Melle en Biezenheem zal verlopen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. In het kader van deze opdracht werd op 16 februari 2012 een bijzonder bestek met nr /rl/OP opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 exclusief BTW of ,00 inclusief 21% BTW. Volgende firma s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Arseus Medical nv, Textielstraat 24 te 8790 Waregem; Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne; Centner, Rue De Liège, 30 te 4800 Verviers. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 maart 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 juli Er werden 2 offertes ontvangen: Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne ( ,37 exclusief BTW of ,45 inclusief 21% BTW); Centner, Rue De Liège, 30 te 4800 Verviers ( ,21 exclusief BTW of ,05 inclusief 21% BTW); Arseus Medical liet weten dat zij niet volledig kunnen voldoen aan de technische vereisten van het lastenboek en daarom geen offerte indienen. Beide firma s gaven op 30 maart 2012 een demo van de voorgestelde karren. Op deze demo werd door de juryleden de wendbaarheid en het gebruiksgemak van de karren als een grote meerwaarde t.o.v. onze huidige karren aanzien. Daarom vragen ze om bijkomend nog een paar bestaande karren te mogen vervangen namelijk 9 i.p.v. 8 medicatiekarren, 17 i.p.v. 15 grote verzorgingskarren en 6 i.p.v. 4 kleine verzorgingskarren. Gezien de gunstige prijzen die we ontvingen blijven we met deze aantallen nog binnen het voorziene budget. De vergelijkende offertes zijn voorzien voor standaard karren met standaard uitrusting voor een grote afdeling. Het is echter mogelijk de karren specifiek uit te rusten volgens het profiel van de afdeling. Daarom moet de indeling per afdeling afzonderlijk bepaald worden. Hiervoor waren eenheidsprijzen voorzien in de offerte om deze toebehoren te kunnen aanpassen volgens de afdeling. Deze specifieke inrichting zal de prijs van de karren beïnvloeden. Om dit mogelijk te maken binnen het bestelbedrag van de leverancier hebben we wat reserve voorzien door het aantal karren te verhogen. Het te leveren aantal karren zal zijn zoals voorzien, de inrichting van de karren wordt aangepast volgens de behoefte van de afdeling. Gezien de karren modulair zijn passen alle specifieke indelingen in alle karren. Een kleine afdeling zal minder medicatieopslag hebben en meer laden. Bepaalde afdelingen willen twee vuilnisvoorzieningen andere slechts een. Door dit zo toe te passen zal de functionaliteit van deze karren geoptimaliseerd worden. De indelingsvoorzieningen hangen af van de leverancier en zijn zeer leveranciersgebonden vandaar dat dit niet in de oorspronkelijke offerte kon voorzien worden. De voorgestelde leverancier heeft de meeste en de interessantste mogelijkheden om de karren optimaal en gebruiksvriendelijk uit te rusten. Dit willen we doen om zo de afdelingen een optimaal aangepaste kar te bezorgen binnen het goedgekeurde bestelbedrag van de leverancier. Volgende tabel geeft een overzicht van de bijhorende prijsconsequenties:

18 Eenheidsprijs WM supplies Totaal prijs met oorspronkelijk aantal Totaal prijs met gewenste aantal Medicatiekar 2.036, , ,85 Verzorgingkar 1.891, , ,55 Kleine verzorgingskar 384, , ,88 TOTAAL exclusief BTW , ,28 TOTAAL inclusief BTW , ,03 Op 2 april 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne, met het gewenste aantal karren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,28 exclusief BTW of ,03 inclusief 21% BTW. Financiële toetsing Budget Visum ontvanger Ok. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Eerdere en Raads van 16 februari 2012 inzake de wijze van gunning en de goedkeuring uit te nodigen firma s voor offertevraag. Besluitvormingsproces Bespreking op het vast bureau van 17 april 2012 Bijlagen Lastenboek Originele offertes Tabel rekenkundig nazicht van de offertes Tabel punten jury Verslag van nazicht van de offertes Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 april 2012 voor de opdracht Aankoop medicatiekarren, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,28 exclusief BTW of ,03 inclusief 21% BTW. De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 42 kalenderdagen. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /rl/OP van 16 februari Opvolging en communicatie

19 Openbare van 26 april 2012 punt 12 Onderwerp Serviceflats Ten Olme. Vernieuwen van de plafonds op de verdiepingen. Voorstel tot gunning. Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility Beoordeling Op het gelijkvloers werd het bestaand plafond vervangen door een wit akoestisch tegelplafond voorzien van nieuwe verlichting volgens de relighting voorschriften van Eandis. Dit project werd gunstig geëvalueerd waarbij het de bedoeling was op termijn dit ook voor de verdiepingen toe te passen. Momenteel worden in Ten Olme de sanitaire leidingen vervangen. Voor deze werken is het noodzakelijk de bestaande plafonds open te leggen. Als we de relightingwerken op de verdiepingen nu uitvoeren kunnen de uitgebroken plafonds openblijven en in het relighting project vervangen worden door een wit akoestisch tegelplafond. In de Raad van 15 maart 2012 werd beslist om voor dit project een dossier op te stellen en dit via onderhandelingsprocedure te gunnen. In het kader van de opdracht Verlaagde plafonds voor gangen verdiepingen, Ten Olme werd op 15 maart 2012 een bijzonder bestek met nr /rl/OP1 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 exclusief BTW of ,92 inclusief 6% BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in van 15 maart 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het bestuur besliste in van 15 maart 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE Interhoro NV, Lauwbergstraat 230 te 8930 LAUWE Plafolux, Vlamingveld 34 te 8490 Jabbeke HOBOMA, Guido Gezellelaan 4 te 8890 Dadizele De 9 Zonen Vanneste, Driemasten 75 te 8560 GULLEGEM. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 april 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 1 augustus Er werden 3 offertes ontvangen: Interhoro NV, Lauwbergstraat 230 te 8930 LAUWE ( ,03 exclusief BTW of ,59 inclusief 6% BTW) Plafolux, Vlamingveld 34 te 8490 Jabbeke ( ,10 exclusief BTW of ,11 inclusief 6% BTW) Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE ( ,28 exclusief BTW of ,66 inclusief 6% BTW) Op 4 april 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Plafolux, Vlamingveld 34 te 8490 Jabbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,10 exclusief BTW of ,11 inclusief 6% BTW. Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan. Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer Plafolux, Vlamingveld 34 te 8490 Jabbeke. Er wordt voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 3 september 2012 en de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen. De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel. Financiële toetsing Budget Visum ontvanger ,10 voor verlichting en plafonds. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van

20 de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Eerdere en 18 november 2010 : wijze van gunnen renovatie gelijkvloers de Zonnewijzer en Ten Olme relighting gang gelijkvloers. 17 februari 2011 : gunning renovatie gelijkvloers de Zonnewijzer en Ten Olme relighting gang gelijkvloers. 15 maart 2012 : wijze van gunnen relighting verdiepingen Ten Olme perceel plafonds Besluitvormingsproces Bijlagen Lastenboek Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 april 2012 voor de opdracht Verlaagde plafonds voor gangen verdiepingen, Ten Olme, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Plafolux, Vlamingveld 34 te 8490 Jabbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,10 exclusief BTW of ,11 inclusief 6% BTW. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /rl/OP1 van 15 maart De aanvangsdatum van deze opdracht wordt vastgesteld op 3 september De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De aannemer wordt per aangetekend schrijven in kennis gesteld van deze aanvangsdatum. Opvolging en communicatie

Mevr. Vansevenant Lieve en de heren Salembier Vincent en Van Belle Jean-Marc, raadsleden.

Mevr. Vansevenant Lieve en de heren Salembier Vincent en Van Belle Jean-Marc, raadsleden. VERSLAG Openbare zitting van 26 april 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Segers Kathleen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012]

De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012] VERSLAG Openbare zitting van 30 augustus 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Segers Kathleen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad. Zitting van donderdag 14 september 2017

Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad. Zitting van donderdag 14 september 2017 Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad Zitting van donderdag 14 september 2017 Aanwezig: Luc Vullers/ Voorzitter Omer Willems, Greet Vanhove/ Marie-Claire Decavel/ Wim Devolder/ Francis Gallens, Guido Demeyer/

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Toelichtingsnota Raadszitting van donderdag, 18 februari rapportering Interne Controle sociale dienst periode 07/ /12/2015

Toelichtingsnota Raadszitting van donderdag, 18 februari rapportering Interne Controle sociale dienst periode 07/ /12/2015 Harelbeke, 10/02/20161 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van donderdag, 18 februari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting 21/01/2016 Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. rapportering

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 25 augustus 2016 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke,

Nadere informatie