ACTIVITEITENVERSLAG 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID

2

3 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt North Gate III Koning Albert II-laan 16 B BRUSSEL Ondernemingsnr. : tel. (02) Voor buitenlandse telefoons: tel Verantwoordelijke uitgever : Robert GEURTS Directeur generaal Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt North Gate III Koning Albert II-laan 16 B BRUSSEL Wettelijk depot : D/2007/2295/74 S /

5 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» INHOUDSTAFEL I. WOORD VOORAF... 9 II. INLEIDING De missie van de FOD Economie De Algemene Directies Organigram III. De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt IV. ACTIVITEITEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT Het vrije verkeer van goederen en diensten aanmoedigen door een omkadering van de markt die de concurrentie behoudt en stimuleert De verbetering van het institutionele kader Dossiers Internationale activiteiten Omkadering van de markt om deze evenwichtig te maken voor eenieder De handelspraktijken De oneerlijke handelspraktijken De evaluatie van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument De andere wijzigingen van de wet betreffende de handelspraktijken De commerciële samenwerkingsakkoorden De betalingsdiensten De Verzekeringen Een geschikte verzekering tegen terreurdaden: een sociale en een economische doelstelling Een adequate dekking in de B.A. autoverzekering: evenwichtig antwoord op verwachtingen van verzekerden en verzekeraars De natuurrampenverzekering: eindelijk beschikbaar voor iedereen De ziekteverzekering: naar een grotere transparantie Betere transparantie op het gebied van de B.A. autoverzekering

6 Stabiliteit van de prijzen verzekeren Activiteiten op reglementair vlak In de sector van de geneesmiddelen die als generieken geregistreerd zijn en op basis van wetenschappelijke literatuur In de sector van de geneesmiddelen in vrije verkoop (geneesmiddelen die niet-terugbetaalbaar en niet-voorgeschreven zijn) In de sector van de innoverende geneesmiddelen Lopende activiteiten Geneesmiddelen voor menselijk gebruik Implantaten Instellingen voor bejaardenopvang Waterdistributie Teledistributie Afvalverwerking Het de consument mogelijk maken een efficiënte rol te spelen op de goederen- en dienstenmarkt Niveau van de Europese Unie Federaal niveau De financiële diensten Reclame voor financiële producten Krediet & schuldenlast Collectieve schuldenregeling Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast Consumentenkrediet De markt stimuleren door een adequate wetgeving en reglementering Wettelijke controle van de jaarrekening (audit) Boekhoudrecht en cijferberoepen Administratieve geldboetes voor het niet of laattijdig neerleggen van de jaarrekening De erkenning van coöperatieven - Nationale Raad voor de Coöperatie Bijdragen tot de ontwikkeling van de digitale economie Creatie van een pseudo-commerciële website met educatieve inslag... 50

7 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Opmaken van een algemeen juridisch kader voor de derde vertrouwenspersonen Nationale en internationale initiatieven in de strijd tegen spam Voorlichting en sensibilisering van het publiek Samenwerking tussen de publieke en privé-actoren Positionering en samenwerking op internationaal vlak Studie in verband met het creëren van een platform voor alternatieve geschillenregeling Observatorium van de Rechten op het Internet De ontwikkeling van de kenniseconomie begunstigen door de bescherming en de valorisatie van de intellectuele eigendom in België te onwikkelen Het uitwerken van regelgeving inzake intellectuele eigendom Ratificatie van internationale verdragen inzake intellectuele eigendom Ratificatie van de herziening van november 2000 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien Ratificatie van het WIPO-Verdrag inzake het auteursrecht en van het WIPO-Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen, opgemaakt te Genève op 20 december Ratificatie van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari Europees recht Verordening 816/2006 van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen Omzetting van Europese richtlijnen voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake intellectuele eigendom Richtlijn nr. 98/44/EG van 6 juli 1998 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen Richtlijn van 27 september 2001 nr 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk

8 Richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten Ontwerpen ingeleid door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, wat het statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft Wet van 15 mei 2007 betreffende de beteugeling van namaak en piraterij inzake rechten van intellectuele eigendom Vertegenwoordiging van België binnen de Benelux, de Europese en internationale organisaties Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Europese Unie Raad van de Europese Unie Octrooirecht Auteursrecht Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt Communautair Bureau voor Plantenrassen Europese octrooiorganisatie Wereldorganisatie van de Intellectuele Eigendom Octrooirecht Merkenrecht Permanent Comité Auteursrecht en Naburige rechten (SCCR) Intergouvernementeel Comité inzake Genetische Rijkdommen, Traditionele Kennis en Folklore Voorlopig Comité inzake de voorstellen betreffende een ontwikkelingsactieplan van WIPO (PCDA) Wereldhandelsorganisatie Wereldgezondheidsorganisatie... 73

9 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur Secretariaat van advies- en beslissingsorganen inzake intellectuele eigendom Raad voor de Intellectuele Eigendom Naleving van de intellectuele-eigendomsrechten Octrooirecht Merkenrecht Auteursrecht en naburige rechten Commissie tot erkenning van gemachtigden Commissies ingesteld door of op grond van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Commissie opgericht door artikel 42 van de AW Raadgevende commissies Raadgevende commissie voor kopiëren voor eigen gebruik Raadgevende Commissie voor de vergoeding voor reprografie Registratie, verlening en publicatie van industriële eigendomstitels Inning van taksen Informatie over en promotie van de intellectuele eigendom V. CONTACTPERSONEN

10 8

11 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» I. WOORD VOORAF De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt (E3) heeft als opdracht een wettelijk en reglementair kader uit te werken voor een geharmoniseerde werking van de goederen- en dienstenmarkt, in het belang van alle actoren (ondernemingen - grote en kleine - en consumenten). De missie van deze directie is dus hoofdzakelijk van normatieve aard. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, omvat deze opdracht niet uitsluitend het «opstellen» van wetteksten of besluiten. Het nationaal recht is hoe langer hoe meer een voortvloeisel van het Europees recht; het is dan ook belangrijk om de totstandkomingsprocedure van communautaire richtlijnen en verordeningen op de voet te volgen, en dit vanaf het moment waarop de Commissie haar eerste intenties meedeelt. Groenboeken, witboeken, mededelingen, aanbevelingen, voorstellen voor richtlijnen of verordeningen worden dan ook minutieus onderzocht teneinde de Europese regels te begrijpen, en indien mogelijk, te beïnvloeden met inachtname van de nationale belangen. Het is heel vaak noodzakelijk de betrokken milieus in verband met deze Europese initiatieven te raadplegen, aangezien ze in België gevolgen hebben (via de officiële adviesorganen of langs meer informele weg). De medewerkers van E3 nemen dan ook regelmatig deel aan de vergaderingen van diverse Adviesraden, waarvan ze overigens vaak het secretariaat waarnemen. 9 De voorbereiding van de Belgische teksten sluit gewoonlijk aan bij de internationale werkzaamheden; voor een goede efficiëntie is het gewenst dat de personen die de werkzaamheden op internationaal niveau hebben gevolgd, zich ook ontfermen over de omzetting in intern recht. De nationale taken vallen over het algemeen uiteen in verschillende deeltaken. de eigenlijke voorbereiding van de teksten; de bespreking en goedkeuring ervan binnen de FOD, waarbij meerdere algemene directies betrokken kunnen zijn, maar ook binnen adviserende instanties; het voorstellen ervan aan de politieke overheid; de voorbereiding van het dossier voor de Ministerraad, en de voorstelling en verdediging ervan voor de Raad van State;

12 tijdens de bespreking in het parlement moet de minister worden bijgestaan bij het voorbereiden van zijn interventies (inleidende uiteenzetting, beantwoorden van de parlementaire interpellaties en amendementen, en, indien nodig, voorbereiden van regeringsamendementen) en moet worden meegewerkt aan het opstellen van het verslag van de parlementaire commissie; zodra de tekst is aangenomen en gepubliceerd, begint de «dienst naverkoop»: verstrekken van informatie over de nieuwe bepalingen, commentaren en interpretaties meedelen aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling en aan elke belanghebbende persoon, en aldus de «administratieve rechtspraak» tot stand brengen, antwoorden op de parlementaire vragen en interpellaties (meer dan honderd schriftelijke vragen en meer dan honderd mondelinge vragen in 2006), 10 enz. Al deze taken houden nauw verband met elkaar; men kan vaststellen dat de taak die betrekking heeft op de sensu stricto opstelling van de norm niet los kan worden beschouwd van de andere taken die zowel upstream als downstream worden verricht. Een jaarlijks activiteitsverslag houdt niet helemaal rekening met al deze taken waarvan er vele zich achter de schermen afspelen. Een jaarlijkse balans opmaken van de nationale of Europese wetgevende werkzaamheden waaraan de ambtenaren van de algemene directie hebben deelgenomen, is ook geen gemakkelijke zaak. De meeste van deze werkzaamheden spreiden zich immers uit over verschillende jaren. Zo werd het grootste gedeelte van de ontwerpen van wetten en besluiten, die in dit verslag aan bod kwamen, ruim vóór 2006 voorbereid en uitvoerig besproken. Ze konden echter pas definitief worden goedgekeurd in de eerste weken van 2007, net vóór het einde van de legislatuur. De lezer zal merken dat er hierdoor uitzonderlijk veel wetten en besluiten tot stand kwamen in alle aan E3 toevertrouwde materies. Sommige van deze wetshervormingen zijn fundamenteel zowel omwille van onze verplichtingen ten aanzien van de Europese Unie als van de wil om wetgeving tot stand te brengen ter ontwikkeling van de economie.

13 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» We citeren heel willekeurig de omzetting van zeer belangrijke Europese richtlijnen, zoals die welke betrekking hebben op de oneerlijke handelspraktijken, de wettelijke controles van jaarrekeningen, het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, de naleving van de intellectuele eigendomsrechten, maar ook de verbetering van het institutionele kader van de mededinging, de wet tot hervorming van het stelsel van taksen verschuldigd inzake uitvindingsoctrooien, de wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij, enz. Eén spijtige zaak echter: de niet-goedkeuring door het parlement van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake het statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten, een wetsontwerp dat nochtans werd neergelegd in de Kamer op 11 mei De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt is niet enkel belast met de normatieve taken. Ze heeft heel wat ondernemingsdossiers te behandelen op het gebied van de mededinging, prijzencontrole, consumentenkrediet, het neerleggen en voorstellen van jaarrekeningen, enz. Verder zijn ook de activiteiten waarbij ondernemingen en consumenten dagelijks worden geïnformeerd over hun rechten en verplichtingen belangrijk. 11 Alle activiteiten die in dit verslag vermeld worden, passen heel harmonieus in het geheel van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD Economie. Robert GEURTS Directeur-generaal

14 12

15 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» II. INLEIDING 2.1. DE MISSIE VAN DE FOD ECONOMIE In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het: bevorderen van het concurrentievermogen van de federale economische unie waarborgen van een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkeling op deze markt Om dit alles te bereiken, dient de FOD de markt doeltreffend te omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare economische gegevens. Onze FOD helpt op die manier de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België DE ALGEMENE DIRECTIES Verschillende Algemene Directies vervullen een taak van hulp aan het beleid en aan het beheer in de domeinen die hier kort weergegeven zijn. Mededinging: waarborgt de effectieve mededinging op de goederen en dienstenmarkt. Energie: waakt over de constante energievoorziening in België. Regulering en Organisatie van de Markt: werkt een wettelijk en reglementair kader uit voor een optimale werking van de goederen- en dienstenmarkt in het belang van alle actoren. Economisch Potentieel: ontwikkelt een diepgaande kennis van de Belgische economie en haar economische operatoren en verdedigt hun belangen op Europees en internationaal vlak. KMO-Beleid: stimuleert het ondernemerschap door de ontwikkeling van een aangepast reglementair kader voor KMO s en zelfstandigen en analyseert hun specifieke sociaal-economische situatie.

16 Kwaliteit en Veiligheid: versterkt het vertrouwen in producten, diensten en installaties, door controle, certificatie en normalisatie, hand in hand met innovatie. Controle en Bemiddeling: houdt toezicht op de naleving van de economische wetgeving en is de bemiddelaar voor alternatieve geschillenoplossingen. Statistiek en Economische Informatie: verzamelt, verwerkt en verspreidt pertinente, betrouwbare en geduide statistieken en eco nomische informatie. Telecommunicatie en Informatiemaatschappij: ontwikkelt de specifieke reglementering van de telecommunicatiesector en bevordert de informatie-economie 14

17 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 2.3. ORGANIGRAM Algemene Directies Mededinging (E1) Energie (E2) Stafdiensten Regulering en Organisatie van de markt (E3) Personeel en Organisatie (S1) Minister Voorzitter van het Directiecomité Economisch potentieel (E4) KMO-beleid (E5) Budget en Beheerscontrole (S2) ICT (S3) Kwaliteit en Veiligheid (E6) Operationele communicatie (S4) 15 Controle en Bemiddeling (E7) Statistiek en Economische informatie (E8) Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (E9)

18 Het vrije verkeer van goederen en diensten aanmoedigen door een omkadering van de markt die de concurrentie behoudt en stimuleert. De FOD Economie beoogt het stimuleren en omkaderen van het gedrag van de economische actoren door middel van een aangepast wettelijk en reglementair kader en via een gepaste toepassing ervan. Daarom streeft hij naar het verzekeren van een efficiënte economische mededinging. Daarenboven worden de voorwaarden geoptimaliseerd voor een evenwichtige dialoog tussen bijvoorbeeld de producenten en de consumenten of tussen de grote ondernemingen en de KMO s. In diezelfde gedachtegang worden regels ingevoerd of aangepast en wordt er toegezien op de toepassing ervan, evenals op de toepassing van de bestaande regels, om de gedragingen en praktijken die als misleidend en zelfs eenvoudig als onrechtmatig worden bestempeld te bestrijden. 16 Ten slotte ontwikkelt de FOD het reglementaire kader om innovatie te stimuleren via bijvoorbeeld de intellectuele eigendom, de normalisatie en de informatiemaatschappij.

19 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» III. DE ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT Organigram van de Algemene Directie REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT Cel recht van de elektronische economie Algemene diensten Consumenten en ondernemingen Bescherming van de consumentenrechten Financiële en boekhoudkundige reglementeringen Verzekeringen 17 Handelsreglementering Krediet en schuldenlast Boekhoudrecht, Audit, Coöperatieven Jaarrekeningen Dienst voor de intellectuele eigendom Prijzen Juridische en internationale zaken Productie, boekhouding en informatie

20 18

21 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» IV. ACTIVITEITEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT 4.1. HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AANMOE- DIGEN DOOR EEN OMKADERING VAN DE MARKT DIE DE CON- CURRENTIE BEHOUDT EN STIMULEERT Op het gebied van de mededinging een optimaal wettelijk kader waarborgen alsook toepassen en controleren op nationaal en internationaal vlak DE VERBETERING VAN HET INSTITUTIONELE KADER 2006 is voor de Dienst voor de Mededinging, en bij uitbreiding voor de gehele Belgische mededingingsautoriteit, een markant jaar geweest. Na de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, en de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999, verschenen in 2006 twee nieuwe wetten, namelijk de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging, en de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging, die op 15 september 2006 werden gecoördineerd. De nieuwe wet draagt als titel: wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (hierna WBEM genoemd). 19 De voornaamste wijzigingen die deze wet met zich meebrengt, zijn: De Raad voor de Mededinging is voortaan samengesteld uit: de algemene vergadering van de Raad, met zes voltijdse en zes deeltijdse raadsleden; het auditoraat, met minimum zes en maximum tien leden onder leiding van een auditeur-generaal, dat het korps verslaggevers vervangt; de griffie van de Raad, ter vervanging van het vroegere secretariaat. De bevoegdheden van de Raad blijven hoofdzakelijk gecentreerd op het vlak van beslissingen in mededingingszaken. De Raad is nu echter eveneens de beroepsinstantie inzake beroepen tegen beslissingen van de sectorale regulatoren in de gevallen bepaald door de wet (art. 79 WBEM). Verder is het opmerkelijk dat de

22 bevoegdheden van de Raad eveneens verdeeld zijn over de Algemene vergadering van de Raad (voornamelijk met het oog op het behouden van de eenheid van rechtspraak), de Voorzitter die voornamelijk in voorlopige maatregelen optreedt, en de zetelende kamer als beoordelingsinstantie. Het Auditoraat - zowat vergelijkbaar met het vroegere Korps verslaggevers - maakt nu deel uit van de Raad, waardoor zijn autonomie en onafhankelijkheid versterkt wordt. Het Auditoraat heeft de eigenlijke functionele leiding van de onderzoeken, maar staat nu ook in voor de opvolging van de beslissingen van de Raad en de toepassing van de art. 4, 9 en 22 van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (verwijzingen naar en van de Europese Commissie van concentratiedossiers). Waar het Korps vroeger zelf de prioriteiten vastlegde van de te behandelen dossiers gebeurt dit nu in vergadering onder leiding van de leidende ambtenaar van de Dienst, die tevens in samenspraak met de Auditeur-generaal de personeelsleden aanduidt die samen het onderzoeksteam vormen in een bepaalde zaak. 20 De griffie van de Raad is het directe en enige contactpunt voor zowel de Raad sensu stricto als het Auditoraat, ter vervanging van het huidige secretariaat van de Raad. De Dienst voor de Mededinging blijft als enige onderdeel van de mededingingsautoriteit deel uitmaken van de FOD Economie, en ziet zijn taak beperkt tot de conceptie, implementering en uitvoering van het mededingingsbeleid van de Minister, de vertegenwoordiging van België in de internationale instanties en het voorbereiden van de betrokken reglementering, naast het opsporen en onderzoek van de mededingingspraktijken onder leiding van het Auditoraat. Hoewel de Dienst geen eigen initiatiefrecht meer heeft inzake mededingingsdossiers, blijft het uiteindelijk zo dat er een zeer nauwe samenwerking zal moeten zijn tussen Dienst en Auditoraat, en tussen de leidende ambtenaar en de auditeur-generaal. Voorts blijven de bevoegdheden behouden van het Hof van Beroep te Brussel als beroepsinstantie tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging in concurrentiedossiers, en het Hof van Cassatie als ultieme rechtsinstantie zowel inzake de arresten van het Hof van Beroep, hiervoor vermeld, en de beschikkingen van de Raad als beroepsinstantie tegen beslissingen van sectorale regulatoren. De basisprincipes - kartelverbod, verbod van misbruik van dominante posities en concentratiecontrole - blijven uiteraard gehandhaafd, doch er is een nauwe aansluiting gemaakt met het Europese recht, zowel met Verordening 1/2003 als met Verordening 139/2004 van de EU. Dit houdt in dat er in de Belgische wet nu talrijke

23 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» verwijzingen zijn naar art. 81 (kartelverbod) en 82 (misbruik) van het EG-verdrag of een aantal artikelen van Verordening 139/2004 omtrent de verwijzing van Europese of nationale concentraties naar of van de Europese Commissie. Dit houdt dus in dat de Belgische mededingingsautoriteit nu eveneens het Europese recht volledig toepast, dat er overeenkomstig de geldende regels in Europa een clementieregeling is opgenomen, dat er mogelijkheden bestaan voor het aangaan van verbintenissen door de ondernemingen om hun concentraties te zien goedkeuren, of om een einde te maken aan een vervolging inzake restrictieve mededingingspraktijken, Een tweede groot onderscheid met de vorige wetgeving is dat de mogelijkheid om akkoorden aan te melden ten einde ze te zien vrijstellen van het kartelverbod werd afgeschaft, zoals ook op het Europese vlak gebeurde. Ten slotte werden, na afloop van de werkzaamheden omtrent de nieuwe wetten en de coördinatie ervan, een negental uitvoeringsbesluiten opgesteld door de Dienst die, op een enkele uitzondering na, verschenen zijn in het B.S. van DOSSIERS Volgens de gegevens die mede werden verstrekt door het Auditoraat, is 2006 het eerste jaar geweest waarin meer dossiers inzake restrictieve mededingingspraktijken werden behandeld dan concentratiedossiers. 21 Door het Korps - Auditoraat vanaf 1 oktober werden 16 concentratiedossiers afgesloten, hetzij door overmaking aan de Raad, hetzij door een beslissing van het Auditoraat zelf in vereenvoudigde procedure volgens de recent gecoördineerde wet. Inzake restrictieve mededingingspraktijken werden 22 dossiers afgesloten, namelijk 2 dossiers inzake voorlopige maatregelen en 20 onderzoeken ten gronde. 10 van deze dossiers zullen door de Raad voor de Mededinging behandeld worden, de andere worden afgesloten door een beslissing van de betrokken auditeur (zogenaamd sepot) mede omdat de voorkeur werd gegeven aan een direct onderhandelde oplossing met de betrokken sectoren of ondernemingen om aan minder zware inbreuken te remediëren. Bovendien werden in 2006 een record aantal huiszoekingen en verificaties uitgevoerd door de Dienst inzake Belgische dossiers. Daaruit kan afgeleid worden dat de sterke verhoging van de aanmeldingsdrempels in 2005 het beoogde resultaat lijkt te halen.

24 Screening en advocacy in de sector van de vrije beroepen. In het kader van de optimalisering van de professionele dienstverlening, (Verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening, COM (2004)83 van 9 februari 2004) werd door de Europese Unie een screening doorgevoerd van de reglementering inzake de vrije beroepen, meer bepaald op mededingingsgebied. Uit dit onderzoek kwamen een aantal knelpunten naar voren, die ook in België werden vastgesteld na een gericht onderzoek ter zake. In de loop van het jaar werden verschillende vergaderingen belegd met vertegenwoordigers van een aantal vrije beroepen, voornamelijk de bedrijfsrevisoren en de gerechtsdeurwaarders. Een aantal andere vrije beroepen, waaronder de apothekers en de dierenartsen, werden dit jaar niet gecontacteerd omdat tegen deze beroepen op dit ogenblik verschillende zaken hangende zijn voor het Auditoraat en de Raad sensu stricto. 22 Door het aanwenden van de advocacy procedure heeft de Dienst, in overleg met de vertegenwoordigende organen van deze beroepen en de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten, een aantal knelpunten ter sprake gebracht die in de betrokken beroeps- en tuchtreglementeringen waren vervat die (mogelijks) strijdig zouden zijn met de mededingingsregels. Op deze manier werden reeds een aantal verbeteringen aangebracht en bekomen, en deze procedure zal zeker in de de volgende jaren worden verdergezet INTERNATIONALE ACTIVITEITEN De Dienst voor de Mededinging is de vertegenwoordiger van de Minister op het internationale forum. De Dienst is een actief lid van het ECN (European Competition Network) alsook van de werkgroepen (clementie) en van de subgroepen (subgroepen energie, farmaceutische producten, bank- en betalingssector + SEPA Monitoring, maritiem transport, vrije beroepen, sport) opgericht binnen deze organisatie. Naast de activiteiten georganiseerd door de Commissie, vertegenwoordigde de Dienst voor de Mededinging België tijdens de vergaderingen van de werkgroepen en van het OESO-mededingingscomité. De wet tot bescherming van de economische mededinging gecoördineerd op 15 september 2006, bevestigt de Dienst enerzijds in zijn rol van vertegenwoordiger van België in Europese en internationale instanties en belast de Dienst anderzijds met de uitvoering en evaluatie van het economische mededingingsbeleid in België.

25 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 4.2. OMKADERING VAN DE MARKT OM DEZE EVENWICHTIG TE MA- KEN VOOR EENIEDER DE HANDELSPRAKTIJKEN De oneerlijke handelspraktijken Het voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende de oneerlijke handelspraktijken van de ondernemingen ten aanzien van de consumenten in de interne markt werd gefinaliseerd in De wet werd in 2007 aangenomen door het Parlement. Het doel van deze richtlijn is de harmonisatie van de consumentenbescherming en bijgevolg het grensoverschrijdende handelsverkeer binnen de Europese Unie te stimuleren. Zij voert een algemeen verbod in voor oneerlijke handelspraktijken die het economische gedrag van de consumenten aantasten. De richtlijn vervangt en vervolledigt tegelijkertijd wat momenteel reeds in ons recht bestaat. Het verbod van praktijken die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken jegens de consumenten, vervat in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is veel minder gedetailleerd dan in de richtlijn De evaluatie van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument Na 15 jaar is het nodig de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) aan te passen. Hoewel in de loop van de jaren veel wijzigingen aan de wet zijn aangebracht, hoofdzakelijk als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijnen, zijn sommige bepalingen toch onveranderd gebleven en niet meer aangepast aan de ontwikkeling van de nieuwe handelspraktijken zowel op de nationale als op de Europese markt. Daarom werd een globale evaluatie van de WHPC toevertrouwd aan een externe deskundige, in samenwerking met de administratie. Aan het einde van deze evaluatie zullen een wetsontwerp en memorie van toelichting moeten worden opgesteld De andere wijzigingen van de wet betreffende de handelspraktijken Twee wetten van 3 december 2006 hebben de WHPC gewijzigd : de eerste wet verbiedt de verkopers telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van een geografisch nummer of

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v Proloog... vii Over de auteurs...xv Inleiding... xvii Verkort geciteerd... xxi

Inhoud. Voorwoord...v Proloog... vii Over de auteurs...xv Inleiding... xvii Verkort geciteerd... xxi Voorwoord...v Proloog... vii Over de auteurs...xv Inleiding... xvii Verkort geciteerd... xxi Hoofdstuk 1. Doel van de nieuwe Mededingingswet...1 Afdeling 1. Historisch perspectief...1 Afdeling 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens JAARVERSLAG 2014 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011

Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011 1 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en Inhoud 1. Achtergrond

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure Healthier plants and animals for safer food - package Seeds & PM PHL AHL Review of R 882/2004 on OC Food & Feed Expenditure 5-pack: Beleidsdocument COM 2013/0264 Gezondere dieren en planten en een veiligere

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems Voorstelling van de Dienst Dierenwelzijn (Leefmilieu Brussel) en perspectieven voor toekomstige samenwerking Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek V

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek V WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek V Inhoud BOEK V. - De mededinging en de prijsevoluties... 3 TITEL 1. - Algemene bepalingen... 3 TITEL 2. - Prijsvaststelling van geneesmiddelen en gelijkgestelden... 6

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ADVIES /4 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ADVIES /4 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 1 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het

Nadere informatie

1. Aanhangigmaking. 2. Wettelijke basis

1. Aanhangigmaking. 2. Wettelijke basis Advies van de Raad voor de Mededinging over de herziening van de aanmeldingsdrempels voor concentraties vermeld onder artikel 11 van de wet tot bescherming van de economische mededinging. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Mededinging en prijsevolutie, Mededingingsautoriteit en Markthof

Mededinging en prijsevolutie, Mededingingsautoriteit en Markthof Mededinging en prijsevolutie, Mededingingsautoriteit en Markthof Johan Vande Lanotte Lunch Forum 14 maart 2012 Regeerakkoord Men zal een ambitieus concurrentiebeleid voeren, gericht op de sleutelsectoren

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie