ACTIVITEITENVERSLAG 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID

2

3 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt North Gate III Koning Albert II-laan 16 B BRUSSEL Ondernemingsnr. : tel. (02) Voor buitenlandse telefoons: tel Verantwoordelijke uitgever : Robert GEURTS Directeur generaal Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt North Gate III Koning Albert II-laan 16 B BRUSSEL Wettelijk depot : D/2007/2295/74 S /

5 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» INHOUDSTAFEL I. WOORD VOORAF... 9 II. INLEIDING De missie van de FOD Economie De Algemene Directies Organigram III. De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt IV. ACTIVITEITEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT Het vrije verkeer van goederen en diensten aanmoedigen door een omkadering van de markt die de concurrentie behoudt en stimuleert De verbetering van het institutionele kader Dossiers Internationale activiteiten Omkadering van de markt om deze evenwichtig te maken voor eenieder De handelspraktijken De oneerlijke handelspraktijken De evaluatie van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument De andere wijzigingen van de wet betreffende de handelspraktijken De commerciële samenwerkingsakkoorden De betalingsdiensten De Verzekeringen Een geschikte verzekering tegen terreurdaden: een sociale en een economische doelstelling Een adequate dekking in de B.A. autoverzekering: evenwichtig antwoord op verwachtingen van verzekerden en verzekeraars De natuurrampenverzekering: eindelijk beschikbaar voor iedereen De ziekteverzekering: naar een grotere transparantie Betere transparantie op het gebied van de B.A. autoverzekering

6 Stabiliteit van de prijzen verzekeren Activiteiten op reglementair vlak In de sector van de geneesmiddelen die als generieken geregistreerd zijn en op basis van wetenschappelijke literatuur In de sector van de geneesmiddelen in vrije verkoop (geneesmiddelen die niet-terugbetaalbaar en niet-voorgeschreven zijn) In de sector van de innoverende geneesmiddelen Lopende activiteiten Geneesmiddelen voor menselijk gebruik Implantaten Instellingen voor bejaardenopvang Waterdistributie Teledistributie Afvalverwerking Het de consument mogelijk maken een efficiënte rol te spelen op de goederen- en dienstenmarkt Niveau van de Europese Unie Federaal niveau De financiële diensten Reclame voor financiële producten Krediet & schuldenlast Collectieve schuldenregeling Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast Consumentenkrediet De markt stimuleren door een adequate wetgeving en reglementering Wettelijke controle van de jaarrekening (audit) Boekhoudrecht en cijferberoepen Administratieve geldboetes voor het niet of laattijdig neerleggen van de jaarrekening De erkenning van coöperatieven - Nationale Raad voor de Coöperatie Bijdragen tot de ontwikkeling van de digitale economie Creatie van een pseudo-commerciële website met educatieve inslag... 50

7 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Opmaken van een algemeen juridisch kader voor de derde vertrouwenspersonen Nationale en internationale initiatieven in de strijd tegen spam Voorlichting en sensibilisering van het publiek Samenwerking tussen de publieke en privé-actoren Positionering en samenwerking op internationaal vlak Studie in verband met het creëren van een platform voor alternatieve geschillenregeling Observatorium van de Rechten op het Internet De ontwikkeling van de kenniseconomie begunstigen door de bescherming en de valorisatie van de intellectuele eigendom in België te onwikkelen Het uitwerken van regelgeving inzake intellectuele eigendom Ratificatie van internationale verdragen inzake intellectuele eigendom Ratificatie van de herziening van november 2000 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien Ratificatie van het WIPO-Verdrag inzake het auteursrecht en van het WIPO-Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen, opgemaakt te Genève op 20 december Ratificatie van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari Europees recht Verordening 816/2006 van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen Omzetting van Europese richtlijnen voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake intellectuele eigendom Richtlijn nr. 98/44/EG van 6 juli 1998 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen Richtlijn van 27 september 2001 nr 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk

8 Richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten Ontwerpen ingeleid door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) Wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, wat het statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft Wet van 15 mei 2007 betreffende de beteugeling van namaak en piraterij inzake rechten van intellectuele eigendom Vertegenwoordiging van België binnen de Benelux, de Europese en internationale organisaties Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Europese Unie Raad van de Europese Unie Octrooirecht Auteursrecht Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt Communautair Bureau voor Plantenrassen Europese octrooiorganisatie Wereldorganisatie van de Intellectuele Eigendom Octrooirecht Merkenrecht Permanent Comité Auteursrecht en Naburige rechten (SCCR) Intergouvernementeel Comité inzake Genetische Rijkdommen, Traditionele Kennis en Folklore Voorlopig Comité inzake de voorstellen betreffende een ontwikkelingsactieplan van WIPO (PCDA) Wereldhandelsorganisatie Wereldgezondheidsorganisatie... 73

9 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur Secretariaat van advies- en beslissingsorganen inzake intellectuele eigendom Raad voor de Intellectuele Eigendom Naleving van de intellectuele-eigendomsrechten Octrooirecht Merkenrecht Auteursrecht en naburige rechten Commissie tot erkenning van gemachtigden Commissies ingesteld door of op grond van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Commissie opgericht door artikel 42 van de AW Raadgevende commissies Raadgevende commissie voor kopiëren voor eigen gebruik Raadgevende Commissie voor de vergoeding voor reprografie Registratie, verlening en publicatie van industriële eigendomstitels Inning van taksen Informatie over en promotie van de intellectuele eigendom V. CONTACTPERSONEN

10 8

11 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» I. WOORD VOORAF De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt (E3) heeft als opdracht een wettelijk en reglementair kader uit te werken voor een geharmoniseerde werking van de goederen- en dienstenmarkt, in het belang van alle actoren (ondernemingen - grote en kleine - en consumenten). De missie van deze directie is dus hoofdzakelijk van normatieve aard. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, omvat deze opdracht niet uitsluitend het «opstellen» van wetteksten of besluiten. Het nationaal recht is hoe langer hoe meer een voortvloeisel van het Europees recht; het is dan ook belangrijk om de totstandkomingsprocedure van communautaire richtlijnen en verordeningen op de voet te volgen, en dit vanaf het moment waarop de Commissie haar eerste intenties meedeelt. Groenboeken, witboeken, mededelingen, aanbevelingen, voorstellen voor richtlijnen of verordeningen worden dan ook minutieus onderzocht teneinde de Europese regels te begrijpen, en indien mogelijk, te beïnvloeden met inachtname van de nationale belangen. Het is heel vaak noodzakelijk de betrokken milieus in verband met deze Europese initiatieven te raadplegen, aangezien ze in België gevolgen hebben (via de officiële adviesorganen of langs meer informele weg). De medewerkers van E3 nemen dan ook regelmatig deel aan de vergaderingen van diverse Adviesraden, waarvan ze overigens vaak het secretariaat waarnemen. 9 De voorbereiding van de Belgische teksten sluit gewoonlijk aan bij de internationale werkzaamheden; voor een goede efficiëntie is het gewenst dat de personen die de werkzaamheden op internationaal niveau hebben gevolgd, zich ook ontfermen over de omzetting in intern recht. De nationale taken vallen over het algemeen uiteen in verschillende deeltaken. de eigenlijke voorbereiding van de teksten; de bespreking en goedkeuring ervan binnen de FOD, waarbij meerdere algemene directies betrokken kunnen zijn, maar ook binnen adviserende instanties; het voorstellen ervan aan de politieke overheid; de voorbereiding van het dossier voor de Ministerraad, en de voorstelling en verdediging ervan voor de Raad van State;

12 tijdens de bespreking in het parlement moet de minister worden bijgestaan bij het voorbereiden van zijn interventies (inleidende uiteenzetting, beantwoorden van de parlementaire interpellaties en amendementen, en, indien nodig, voorbereiden van regeringsamendementen) en moet worden meegewerkt aan het opstellen van het verslag van de parlementaire commissie; zodra de tekst is aangenomen en gepubliceerd, begint de «dienst naverkoop»: verstrekken van informatie over de nieuwe bepalingen, commentaren en interpretaties meedelen aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling en aan elke belanghebbende persoon, en aldus de «administratieve rechtspraak» tot stand brengen, antwoorden op de parlementaire vragen en interpellaties (meer dan honderd schriftelijke vragen en meer dan honderd mondelinge vragen in 2006), 10 enz. Al deze taken houden nauw verband met elkaar; men kan vaststellen dat de taak die betrekking heeft op de sensu stricto opstelling van de norm niet los kan worden beschouwd van de andere taken die zowel upstream als downstream worden verricht. Een jaarlijks activiteitsverslag houdt niet helemaal rekening met al deze taken waarvan er vele zich achter de schermen afspelen. Een jaarlijkse balans opmaken van de nationale of Europese wetgevende werkzaamheden waaraan de ambtenaren van de algemene directie hebben deelgenomen, is ook geen gemakkelijke zaak. De meeste van deze werkzaamheden spreiden zich immers uit over verschillende jaren. Zo werd het grootste gedeelte van de ontwerpen van wetten en besluiten, die in dit verslag aan bod kwamen, ruim vóór 2006 voorbereid en uitvoerig besproken. Ze konden echter pas definitief worden goedgekeurd in de eerste weken van 2007, net vóór het einde van de legislatuur. De lezer zal merken dat er hierdoor uitzonderlijk veel wetten en besluiten tot stand kwamen in alle aan E3 toevertrouwde materies. Sommige van deze wetshervormingen zijn fundamenteel zowel omwille van onze verplichtingen ten aanzien van de Europese Unie als van de wil om wetgeving tot stand te brengen ter ontwikkeling van de economie.

13 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» We citeren heel willekeurig de omzetting van zeer belangrijke Europese richtlijnen, zoals die welke betrekking hebben op de oneerlijke handelspraktijken, de wettelijke controles van jaarrekeningen, het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, de naleving van de intellectuele eigendomsrechten, maar ook de verbetering van het institutionele kader van de mededinging, de wet tot hervorming van het stelsel van taksen verschuldigd inzake uitvindingsoctrooien, de wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij, enz. Eén spijtige zaak echter: de niet-goedkeuring door het parlement van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake het statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten, een wetsontwerp dat nochtans werd neergelegd in de Kamer op 11 mei De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt is niet enkel belast met de normatieve taken. Ze heeft heel wat ondernemingsdossiers te behandelen op het gebied van de mededinging, prijzencontrole, consumentenkrediet, het neerleggen en voorstellen van jaarrekeningen, enz. Verder zijn ook de activiteiten waarbij ondernemingen en consumenten dagelijks worden geïnformeerd over hun rechten en verplichtingen belangrijk. 11 Alle activiteiten die in dit verslag vermeld worden, passen heel harmonieus in het geheel van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD Economie. Robert GEURTS Directeur-generaal

14 12

15 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» II. INLEIDING 2.1. DE MISSIE VAN DE FOD ECONOMIE In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het: bevorderen van het concurrentievermogen van de federale economische unie waarborgen van een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkeling op deze markt Om dit alles te bereiken, dient de FOD de markt doeltreffend te omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare economische gegevens. Onze FOD helpt op die manier de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België DE ALGEMENE DIRECTIES Verschillende Algemene Directies vervullen een taak van hulp aan het beleid en aan het beheer in de domeinen die hier kort weergegeven zijn. Mededinging: waarborgt de effectieve mededinging op de goederen en dienstenmarkt. Energie: waakt over de constante energievoorziening in België. Regulering en Organisatie van de Markt: werkt een wettelijk en reglementair kader uit voor een optimale werking van de goederen- en dienstenmarkt in het belang van alle actoren. Economisch Potentieel: ontwikkelt een diepgaande kennis van de Belgische economie en haar economische operatoren en verdedigt hun belangen op Europees en internationaal vlak. KMO-Beleid: stimuleert het ondernemerschap door de ontwikkeling van een aangepast reglementair kader voor KMO s en zelfstandigen en analyseert hun specifieke sociaal-economische situatie.

16 Kwaliteit en Veiligheid: versterkt het vertrouwen in producten, diensten en installaties, door controle, certificatie en normalisatie, hand in hand met innovatie. Controle en Bemiddeling: houdt toezicht op de naleving van de economische wetgeving en is de bemiddelaar voor alternatieve geschillenoplossingen. Statistiek en Economische Informatie: verzamelt, verwerkt en verspreidt pertinente, betrouwbare en geduide statistieken en eco nomische informatie. Telecommunicatie en Informatiemaatschappij: ontwikkelt de specifieke reglementering van de telecommunicatiesector en bevordert de informatie-economie 14

17 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 2.3. ORGANIGRAM Algemene Directies Mededinging (E1) Energie (E2) Stafdiensten Regulering en Organisatie van de markt (E3) Personeel en Organisatie (S1) Minister Voorzitter van het Directiecomité Economisch potentieel (E4) KMO-beleid (E5) Budget en Beheerscontrole (S2) ICT (S3) Kwaliteit en Veiligheid (E6) Operationele communicatie (S4) 15 Controle en Bemiddeling (E7) Statistiek en Economische informatie (E8) Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (E9)

18 Het vrije verkeer van goederen en diensten aanmoedigen door een omkadering van de markt die de concurrentie behoudt en stimuleert. De FOD Economie beoogt het stimuleren en omkaderen van het gedrag van de economische actoren door middel van een aangepast wettelijk en reglementair kader en via een gepaste toepassing ervan. Daarom streeft hij naar het verzekeren van een efficiënte economische mededinging. Daarenboven worden de voorwaarden geoptimaliseerd voor een evenwichtige dialoog tussen bijvoorbeeld de producenten en de consumenten of tussen de grote ondernemingen en de KMO s. In diezelfde gedachtegang worden regels ingevoerd of aangepast en wordt er toegezien op de toepassing ervan, evenals op de toepassing van de bestaande regels, om de gedragingen en praktijken die als misleidend en zelfs eenvoudig als onrechtmatig worden bestempeld te bestrijden. 16 Ten slotte ontwikkelt de FOD het reglementaire kader om innovatie te stimuleren via bijvoorbeeld de intellectuele eigendom, de normalisatie en de informatiemaatschappij.

19 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» III. DE ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT Organigram van de Algemene Directie REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT Cel recht van de elektronische economie Algemene diensten Consumenten en ondernemingen Bescherming van de consumentenrechten Financiële en boekhoudkundige reglementeringen Verzekeringen 17 Handelsreglementering Krediet en schuldenlast Boekhoudrecht, Audit, Coöperatieven Jaarrekeningen Dienst voor de intellectuele eigendom Prijzen Juridische en internationale zaken Productie, boekhouding en informatie

20 18

21 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» IV. ACTIVITEITEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT 4.1. HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN AANMOE- DIGEN DOOR EEN OMKADERING VAN DE MARKT DIE DE CON- CURRENTIE BEHOUDT EN STIMULEERT Op het gebied van de mededinging een optimaal wettelijk kader waarborgen alsook toepassen en controleren op nationaal en internationaal vlak DE VERBETERING VAN HET INSTITUTIONELE KADER 2006 is voor de Dienst voor de Mededinging, en bij uitbreiding voor de gehele Belgische mededingingsautoriteit, een markant jaar geweest. Na de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, en de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999, verschenen in 2006 twee nieuwe wetten, namelijk de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging, en de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging, die op 15 september 2006 werden gecoördineerd. De nieuwe wet draagt als titel: wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (hierna WBEM genoemd). 19 De voornaamste wijzigingen die deze wet met zich meebrengt, zijn: De Raad voor de Mededinging is voortaan samengesteld uit: de algemene vergadering van de Raad, met zes voltijdse en zes deeltijdse raadsleden; het auditoraat, met minimum zes en maximum tien leden onder leiding van een auditeur-generaal, dat het korps verslaggevers vervangt; de griffie van de Raad, ter vervanging van het vroegere secretariaat. De bevoegdheden van de Raad blijven hoofdzakelijk gecentreerd op het vlak van beslissingen in mededingingszaken. De Raad is nu echter eveneens de beroepsinstantie inzake beroepen tegen beslissingen van de sectorale regulatoren in de gevallen bepaald door de wet (art. 79 WBEM). Verder is het opmerkelijk dat de

22 bevoegdheden van de Raad eveneens verdeeld zijn over de Algemene vergadering van de Raad (voornamelijk met het oog op het behouden van de eenheid van rechtspraak), de Voorzitter die voornamelijk in voorlopige maatregelen optreedt, en de zetelende kamer als beoordelingsinstantie. Het Auditoraat - zowat vergelijkbaar met het vroegere Korps verslaggevers - maakt nu deel uit van de Raad, waardoor zijn autonomie en onafhankelijkheid versterkt wordt. Het Auditoraat heeft de eigenlijke functionele leiding van de onderzoeken, maar staat nu ook in voor de opvolging van de beslissingen van de Raad en de toepassing van de art. 4, 9 en 22 van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (verwijzingen naar en van de Europese Commissie van concentratiedossiers). Waar het Korps vroeger zelf de prioriteiten vastlegde van de te behandelen dossiers gebeurt dit nu in vergadering onder leiding van de leidende ambtenaar van de Dienst, die tevens in samenspraak met de Auditeur-generaal de personeelsleden aanduidt die samen het onderzoeksteam vormen in een bepaalde zaak. 20 De griffie van de Raad is het directe en enige contactpunt voor zowel de Raad sensu stricto als het Auditoraat, ter vervanging van het huidige secretariaat van de Raad. De Dienst voor de Mededinging blijft als enige onderdeel van de mededingingsautoriteit deel uitmaken van de FOD Economie, en ziet zijn taak beperkt tot de conceptie, implementering en uitvoering van het mededingingsbeleid van de Minister, de vertegenwoordiging van België in de internationale instanties en het voorbereiden van de betrokken reglementering, naast het opsporen en onderzoek van de mededingingspraktijken onder leiding van het Auditoraat. Hoewel de Dienst geen eigen initiatiefrecht meer heeft inzake mededingingsdossiers, blijft het uiteindelijk zo dat er een zeer nauwe samenwerking zal moeten zijn tussen Dienst en Auditoraat, en tussen de leidende ambtenaar en de auditeur-generaal. Voorts blijven de bevoegdheden behouden van het Hof van Beroep te Brussel als beroepsinstantie tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging in concurrentiedossiers, en het Hof van Cassatie als ultieme rechtsinstantie zowel inzake de arresten van het Hof van Beroep, hiervoor vermeld, en de beschikkingen van de Raad als beroepsinstantie tegen beslissingen van sectorale regulatoren. De basisprincipes - kartelverbod, verbod van misbruik van dominante posities en concentratiecontrole - blijven uiteraard gehandhaafd, doch er is een nauwe aansluiting gemaakt met het Europese recht, zowel met Verordening 1/2003 als met Verordening 139/2004 van de EU. Dit houdt in dat er in de Belgische wet nu talrijke

23 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» verwijzingen zijn naar art. 81 (kartelverbod) en 82 (misbruik) van het EG-verdrag of een aantal artikelen van Verordening 139/2004 omtrent de verwijzing van Europese of nationale concentraties naar of van de Europese Commissie. Dit houdt dus in dat de Belgische mededingingsautoriteit nu eveneens het Europese recht volledig toepast, dat er overeenkomstig de geldende regels in Europa een clementieregeling is opgenomen, dat er mogelijkheden bestaan voor het aangaan van verbintenissen door de ondernemingen om hun concentraties te zien goedkeuren, of om een einde te maken aan een vervolging inzake restrictieve mededingingspraktijken, Een tweede groot onderscheid met de vorige wetgeving is dat de mogelijkheid om akkoorden aan te melden ten einde ze te zien vrijstellen van het kartelverbod werd afgeschaft, zoals ook op het Europese vlak gebeurde. Ten slotte werden, na afloop van de werkzaamheden omtrent de nieuwe wetten en de coördinatie ervan, een negental uitvoeringsbesluiten opgesteld door de Dienst die, op een enkele uitzondering na, verschenen zijn in het B.S. van DOSSIERS Volgens de gegevens die mede werden verstrekt door het Auditoraat, is 2006 het eerste jaar geweest waarin meer dossiers inzake restrictieve mededingingspraktijken werden behandeld dan concentratiedossiers. 21 Door het Korps - Auditoraat vanaf 1 oktober werden 16 concentratiedossiers afgesloten, hetzij door overmaking aan de Raad, hetzij door een beslissing van het Auditoraat zelf in vereenvoudigde procedure volgens de recent gecoördineerde wet. Inzake restrictieve mededingingspraktijken werden 22 dossiers afgesloten, namelijk 2 dossiers inzake voorlopige maatregelen en 20 onderzoeken ten gronde. 10 van deze dossiers zullen door de Raad voor de Mededinging behandeld worden, de andere worden afgesloten door een beslissing van de betrokken auditeur (zogenaamd sepot) mede omdat de voorkeur werd gegeven aan een direct onderhandelde oplossing met de betrokken sectoren of ondernemingen om aan minder zware inbreuken te remediëren. Bovendien werden in 2006 een record aantal huiszoekingen en verificaties uitgevoerd door de Dienst inzake Belgische dossiers. Daaruit kan afgeleid worden dat de sterke verhoging van de aanmeldingsdrempels in 2005 het beoogde resultaat lijkt te halen.

24 Screening en advocacy in de sector van de vrije beroepen. In het kader van de optimalisering van de professionele dienstverlening, (Verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening, COM (2004)83 van 9 februari 2004) werd door de Europese Unie een screening doorgevoerd van de reglementering inzake de vrije beroepen, meer bepaald op mededingingsgebied. Uit dit onderzoek kwamen een aantal knelpunten naar voren, die ook in België werden vastgesteld na een gericht onderzoek ter zake. In de loop van het jaar werden verschillende vergaderingen belegd met vertegenwoordigers van een aantal vrije beroepen, voornamelijk de bedrijfsrevisoren en de gerechtsdeurwaarders. Een aantal andere vrije beroepen, waaronder de apothekers en de dierenartsen, werden dit jaar niet gecontacteerd omdat tegen deze beroepen op dit ogenblik verschillende zaken hangende zijn voor het Auditoraat en de Raad sensu stricto. 22 Door het aanwenden van de advocacy procedure heeft de Dienst, in overleg met de vertegenwoordigende organen van deze beroepen en de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten, een aantal knelpunten ter sprake gebracht die in de betrokken beroeps- en tuchtreglementeringen waren vervat die (mogelijks) strijdig zouden zijn met de mededingingsregels. Op deze manier werden reeds een aantal verbeteringen aangebracht en bekomen, en deze procedure zal zeker in de de volgende jaren worden verdergezet INTERNATIONALE ACTIVITEITEN De Dienst voor de Mededinging is de vertegenwoordiger van de Minister op het internationale forum. De Dienst is een actief lid van het ECN (European Competition Network) alsook van de werkgroepen (clementie) en van de subgroepen (subgroepen energie, farmaceutische producten, bank- en betalingssector + SEPA Monitoring, maritiem transport, vrije beroepen, sport) opgericht binnen deze organisatie. Naast de activiteiten georganiseerd door de Commissie, vertegenwoordigde de Dienst voor de Mededinging België tijdens de vergaderingen van de werkgroepen en van het OESO-mededingingscomité. De wet tot bescherming van de economische mededinging gecoördineerd op 15 september 2006, bevestigt de Dienst enerzijds in zijn rol van vertegenwoordiger van België in Europese en internationale instanties en belast de Dienst anderzijds met de uitvoering en evaluatie van het economische mededingingsbeleid in België.

25 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 4.2. OMKADERING VAN DE MARKT OM DEZE EVENWICHTIG TE MA- KEN VOOR EENIEDER DE HANDELSPRAKTIJKEN De oneerlijke handelspraktijken Het voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende de oneerlijke handelspraktijken van de ondernemingen ten aanzien van de consumenten in de interne markt werd gefinaliseerd in De wet werd in 2007 aangenomen door het Parlement. Het doel van deze richtlijn is de harmonisatie van de consumentenbescherming en bijgevolg het grensoverschrijdende handelsverkeer binnen de Europese Unie te stimuleren. Zij voert een algemeen verbod in voor oneerlijke handelspraktijken die het economische gedrag van de consumenten aantasten. De richtlijn vervangt en vervolledigt tegelijkertijd wat momenteel reeds in ons recht bestaat. Het verbod van praktijken die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken jegens de consumenten, vervat in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is veel minder gedetailleerd dan in de richtlijn De evaluatie van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument Na 15 jaar is het nodig de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) aan te passen. Hoewel in de loop van de jaren veel wijzigingen aan de wet zijn aangebracht, hoofdzakelijk als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijnen, zijn sommige bepalingen toch onveranderd gebleven en niet meer aangepast aan de ontwikkeling van de nieuwe handelspraktijken zowel op de nationale als op de Europese markt. Daarom werd een globale evaluatie van de WHPC toevertrouwd aan een externe deskundige, in samenwerking met de administratie. Aan het einde van deze evaluatie zullen een wetsontwerp en memorie van toelichting moeten worden opgesteld De andere wijzigingen van de wet betreffende de handelspraktijken Twee wetten van 3 december 2006 hebben de WHPC gewijzigd : de eerste wet verbiedt de verkopers telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van een geografisch nummer of

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 1 INHOUDSTAFEL 1 INLEIDING...3 1.1 ACHTERGROND...3 1.2 STRUCTUUR...4 1.2.1 Relatie tussen het Strategisch Plan en het Werkplan...4 1.2.2

Nadere informatie

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE HET ONTWERP VAN OPERATIONEEL PLAN 2014 WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie