Leesprotocol Groep 1-8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leesprotocol Groep 1-8"

Transcriptie

1 Leesprotocol Groep 1-8

2 Inhoudopgave Leerling onderwijs volgsysteem (LOVS) en het van gebruik toetsen m.b.t. het volgen van de leesontwikkeling 3 De niet methode gebonden toetsen (gestandaardiseerde, landelijk genormeerde toetsen) 3 Antwoorden op veelgestelde vragen Toegevoegd aan protocol leesbegeleiding 4 Taal- lees protocol groep 1 5 Taal- lees protocol groep 2 6 Taal- lees protocol groep 3 7 Taal- lees protocol groep 4 9 Taal- lees protocol groep 5 11 Taal- lees protocol groep 6 13 Taal- lees protocol groep 7 15 Taal- lees protocol groep 8 16 Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

3 Lees protocol groep 1-8 basisschool de Wegwijzer Leerling onderwijs volgsysteem en het van gebruik toetsen m.b.t. het volgen van de leesontwikkeling Met behulp van het LOVS ParnasSys wordt de ontwikkeling van elke leerling gevolgd. Binnen basisschool de Wegwijzer volgen we iedere leerling gedurende zijn/ haar schoolloopbaan. Dit doen we door het afnemen van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Eventuele achterstanden kunnen tijdig worden gesignaleerd en er kunnen gepaste maatregelen worden genomen (Pre-teaching, reteaching of Remedial Teaching). We gebruiken hiervoor een signaleringskalender. Op afgesproken momenten worden van alle leerlingen in een groep de vorderingen vastgesteld en geregistreerd binnen ParnasSys. Dit gebeurt met de toetsen die in de methode staan en met methodeonafhankelijke toetsen. Het LOVS kent drie functies: - communicatie (rapportage naar ouders, leerlingen, collega s, intern begeleiders (IBers), remedial teachers (RT-ers), directie); - ondersteuning van het leren en onderwijzen - kwaliteitszorg, waarbij de opbrengsten van ons onderwijs worden gevolgd en geanalyseerd. Ons streven is het protocol dyslexie te volgen (zie Masterplan Dyslexie ). Op dit moment gebruiken we in groep 3 de herfst-, winter- en lentesignalering van de methode VLL 2 de maanversie als belangrijk meetpunt. Leerlingen die hierop uitvallen, krijgen extra instructie en ondersteuning binnen en / of buiten de groep. In de daaropvolgende groepen krijgen de leerlingen met een lage score op de DMT ondersteuning binnen en/of buiten de groep voor technisch lezen en/of verlengde instructie voor (begrijpend) lezen. Ook leerlingen met een C score krijgen extra leesondersteuning binnen of buiten de groep. De niet methode gebonden toetsen (gestandaardiseerde, landelijk genormeerde toetsen). o In groep 2 wordt in de maand januari de kleuterscreening afgenomen. Dit om na te gaan in hoeverre kleuters al bezig zijn met klanken en letters. o We gebruiken de CITO kleutertoetsen voor taal en ordenen. o De CITO leestempo toets voor lezen wordt 2x per jaar afgenomen in groep 3 en 4. We volgen hierbij de landelijke norm. Vanaf groep 5 nemen we deze toets af indien dit nodig is voor het beter begrijpen van een vertraagde leesontwikkeling. o De DMT 2009 (woorden toets) wordt afgenomen in groep 3 en 4 op 3 momenten in het schooljaar. Vanaf groep 5 wordt de DMT 1x afgenomen op het M niveau van het leerjaar in maart. Vanaf groep 5 wordt de DMT 3x afgenomen als er sprake is van een vertraagde leesontwikkeling en er extra begeleiding wordt gegeven. Dit om de voortgang na te gaan. o Voor de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de CITO toetsen voor spelling, woordenschat/taal en begrijpend lezen. o Groep 7 doet mee met de entreetoets van CITO. o Groep 8 doet mee aan de eindtoets van CITO. Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

4 Antwoorden op veelgestelde vragen Toegevoegd aan protocol leesbegeleiding Bij wie moeten we een dyslexieonderzoek aanvragen? Waar moeten de leerlinggegevens naartoe? Het is niet de school die het dyslexieonderzoek aanvraagt. Dit doen de ouders. De ouders zijn in principe vrij in de keuze van de diagnosticus/behandelaar waar zij hun kind aanmelden. Het kan echter zijn dat er ten aanzien van de keuze die ouders hebben, beperkingen zijn opgenomen in de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering. Het is voor ouders daarom van belang de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering hierop goed na te kijken. Uiteraard kan de school de ouders een diagnosticus/behandelaar aanbevelen waar zij goede ervaringen/een goede samenwerkingsrelatie mee heeft. Voor de aanmelding geeft de school het leerling-dossier uit ParnasSys aan de ouders. Dit antwoord sluit aan bij de meest actuele ontwikkelingen in de implementatie van de regeling. Aan dit antwoord kunnen geen rechten worden ontleend. Wie mogen diagnostiek en behandeling van dyslexie uitvoeren? Het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (voor de Zorg) geeft aan dat diagnostiek en behandeling plaats moeten vinden onder eindverantwoordelijkheid van een gekwalificeerd gedragswetenschapper. Dit is een gekwalificeerde Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG), Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) of Orthopedagoog-Generalist (NVO). Daarnaast zijn zorgverzekeraars vrij om hun polisvoorwaarden voor dit type zorg vast te stellen. Deze voorwaarden kunnen (deels) afwijken van de kwaliteitseisen zoals ze door het protocol zijn gesteld. Het is voor ouders daarom van belang de polisvoorwaarden van hun zorgverzekering hierop goed na te kijken. Dit antwoord sluit aan bij de meest actuele ontwikkelingen in de implementatie van de regeling. Aan dit antwoord kunnen geen rechten worden ontleend. Wordt de diagnostiek wel vergoed als een leerling niet dyslectisch blijkt te zijn? Ja. Als voldaan is aan de voorwaarden in de regeling en als uit de diagnostiek blijkt dat er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan wordt wel de diagnostiek vergoed, maar niet de behandeling. De regeling kent twee belangrijke beslismomenten voor de vergoeding. Als eerste beoordeelt de diagnosticus of het leerling-dossier dat de ouders overleggen wanneer ze hun kind aanmelden, het vermoeden van ernstige dyslexie voldoende onderbouwt. Als dit het geval is, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden. Als uit de diagnostiek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan kan er ook vergoede behandeling plaatsvinden. Dit antwoord sluit aan bij de meest actuele ontwikkelingen in de implementatie van de regeling. Aan dit antwoord kunnen geen rechten worden ontleend. Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

5 Lees protocol groep 1-8 basisschool de Wegwijzer Lees protocol groep 1 PREVENTIENIVEAU 1 - Mondelinge taalvaardigheid - Geletterde ervaringen en letterkennis - Fonemisch bewustzijn - Begrijpend luisteren MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 1 We gebruiken de methode Schatkist 1 In kaart brengen beginsituatie Welke gegevens verstrekken ouders en peuterspeelzalen over de taalontwikkeling van het kind? -De peuterspeelzalen vullen een kindvolglijst in. -We doen navraag bij de ouders over de taalontwikkeling en eventuele logopedie. 2 meetmoment 1 (herfstsignalering) 3 Interventieperiode 1 herfstvakantie januari) 4 meetmoment 2 (februari) Hoe is het met de spraak/taalontwikkeling van de nieuwe kinderen? Stimuleren goede spraak/taalontwikkeling Na gaan effectiviteit stimulering spraak/taalontwikkeling Observeren met de volglijst van Schatkist. Indien gewenst doorverwijzen naar logopedie. Daarvoor wordt gebruikt: Methode Schatkist -Onvoldoende resultaten: inschakelen deskundige bijvoorbeeld een logopedist. Afname: CITO Taal voor kleuters M1 CITO Ordenen M1 5 Interventieperiode 2 Stimuleren spraak/taalontwikkeling en fonemisch bewustzijn 6 Meetmoment 3 (mei/juni) Nagaan effectiviteit spraak/taalontwikkeling en het fonemisch bewustzijn -Continueren Schatkist, waarbinnen aandacht voor fonemisch bewustzijn -Volglijst Schatkist -Afname: CITO Taal voor kleuters E1 CITO Ordenen E1 7 Interventieperiode 3 Stimuleren spraak/taalontwikkeling en fonemisch bewustzijn 8 Meetmoment 4: Eindevaluatie: Eind mei/begin juni Spraak/taalontwikkeling en fonemisch bewustzijn van alle leerlingen nagaan m.b.v. de volglijst Schatkist. Waar nodig de individuele kindlijst invullen. -Continueren Schatkist, waarbinnen aandacht voor fonemisch bewust. -Aandachtspunten voor groep 2 formuleren. Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

6 Lees protocol groep 2 MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? 1 In kaart brengen beginsituatie Gebruik maken van de gegevens uit ParnasSys Bepalen welke leerlingen specifieke aandacht nodig hebben 2 meetmoment 1 (herfstsignalering) 3 Interventieperiode 1 (herfstvakantie februari) 4 Meetmoment 2 Eind januari 5 Interventieperiode 2 Januari-mei/juni 6 Meetmoment 3 (voor de zomervakantie) Hoe is het met de spraak/taalontwikkeling van de kinderen? Stimuleren spraak/taalontwikkeling, kennis van de namen en klanken van letters en fonemisch bewustzijn Hoe verloopt de ontwikkeling van de spraak/taalontwikkeling, de ontwikkeling van letterkennis en fonemisch bewustzijn? Invullen volglijsten Schatkist. Invullen individuele kindvolglijsten voor de leerlingen die uitvallen op onderdelen. voor leerlingen die zwak scoren. Gesprekken met ouders van risicoleerlingen. Verder stimuleren spraak/taalontwikkeling, kennis van de namen en klanken van letters en fonemisch bewustzijn. Gesprekken met ouders over risicoleerlingen Invullen volglijsten Schatkist. Vaststellen fonemisch bewustzijn zwakke kinderen. Invullen individuele kindvolglijsten voor de leerlingen die uitvallen op onderdelen. Aandachtspunten voor groep 3 formuleren. Opstellen van een plan van aanpak. Observeren met de volglijst van Schatkist. Indien gewenst doorverwijzen naar logopedie. -Activeren en stimuleren gebeurt met behulp van Schatkist, veel interactief voorlezen en stimuleren van de ontluikende geletterdheid. -Letterkennis: met lettermuur en woorden schrijven bij voorwerpen in de klas en op het prikbord. Aanwezigheid van stempelhoek en leeshoek. -Afnemen van de kleuterscreening, Hoeveel letters kent de leerling? Schrijft het de eigen naam? Hoort de leerling goed en kan het onderscheid maken tussen klanken? CITO Taal voor kleuters M2 CITO Ordenen M2 Mei: Afnemen van de kleuterscreening bij leerlingen met onvoldoende score in januari. -Continueren werken met programma s interventie programma 1. -Tevens werken met de punten uit de voorschotbenadering: o.a. inzetten van drietal, stempelen enz. -Letterkennis met lettermuur. - afname van: CITO Taal voor kleuters E2 CITO Ordenen E2 Aandachtspunten voor groep 3 beschrijven. Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

7 Lees protocol groep 3 PREVENTIENIVEAU 2 Systematische aandacht voor de letter-klankkoppeling en de auditieve synthese: leren lezen! MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 3 Doelgericht werken: alle kinderen eind groep 3 minimaal niv M3 beheersing. 1 Aanvang groep -Vastleggen beginsituatie 2 Aanvang groep - herfstvakantie Goed inplannen van de methode voor leren lezen:vll Ondersteuning mogelijke risicolezers door: klassenassistent/ Groepsleerkracht/RT-er RT plannen maken Veel voorlezen om de belangstelling voor lezen te stimuleren. Doornemen: - Informatie volglijsten Schatkist en kleuterscreening - Gegevens spraak/taalontwikkeling - Resultaten CITO Toetsen -afnemen instaptoets VLL en eventueel 6 onderdelen van Struiksma om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. We ondersteunen VLL met de klankgebaren van spreekbeeld en connect-rijtjes. Visuele ondersteuning van de letter m.b.v. drie-tal woorden. - Pre- en reteaching o.b.v. de klassenassistent met behulp van ReT volgens VLL 2 à 3 x per week - Inzet computerprogramma VLL - Interactief voorlezen - Alle leerlingen lezen elke dag 10 minuten samen m.b.v verhalen met woorden uit de kern. 3 meetmoment 1: Herfstsignalering (oktober) 4 Interventieperiode 1 (oktober tot februari) 5 meetmoment 2: eind januari lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen toetsen Evalueren RT plannen Elementaire leeshandeling Werken met een afstreepblad om zelfstandig werken in de methode te bevorderen. voor leerlingen die op onderdelen uitvallen. Letterkennis en elementaire lees-/spelhandeling van alle leerlingen Evalueren RT plannen - VLL-herfstsignalering - Observaties/registratie binnen de groep als aanvulling van de signalering. - Pre- en reteaching met eigen methode: -Uitbreiding instructie- en leertijd voor de risicolezers met Pre- en reteaching o.b.v. de klassenassistent met behulp van ReT VLL 2 à 3 x per week - Vooral directie instructie en klankondersteunende gebaren en klankondersteunende schrijfoefeningen: o.a. connect rijtjes. - Inzet computerprogramma VLL om de instructietijd uit te breiden. Afname wintersignalering VLL - DMT 1 niveaugroepjes lezen maken Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

8 6 Interventieperiode 2: Februari-maart 7 meetmoment 3: eind maart 8 Interventieperiode 3: maart-juni 9 meetmoment 4: eindevaluatie: eind/mei-begin juni Volledige letterkennis en leessnelheid bevorderen. voor leerlingen die op onderdelen uitvallen. Letterkennis en leessnelheid Evalueren RT plannen Automatisering van het leesproces voor leerlingen die op onderdelen uitvallen. lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen toetsen Evalueren RT plannen Nagaan: Welke kinderen hebben in groep 4 specifieke ondersteuning nodig? - Pre- en reteaching met de methode - Uitbreiding instructie- en leertijd voor de risicolezers met Pre- en reteaching o.b.v. de klassenassistent met behulp van de methode Connect: klank en letters: 2 à 3 x per week - Inzet computerprogramma VLL om de instructietijd uit te breiden. Lezen: Alle leerlingen lezen elke dag 10 minuten samen uit een boekjes op niveau M 3. Bij kinderen die begeleiding nodig hebben volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen. Bij alle kinderen afnemen:lentesignalering VLL - DMT 1 en 2 - CITO spelling M3 - CITO leestempo M3 - CITO woordenschat (april) Zwakke lezers: lezen deze kinderen AVI- 1 op instructie niveau? Nagaan of er signalen zijn voor dyslexie. Vervolgt werkwijze van interventieperiode 2 met toevoeging van methode Connect: vloeiend lezen. 1 en 2 en 3 - AVI bij onvold score DMT -CITO begrijpend lezen E3 -CITO spelling E3 -CITO leestempo E3 Norm: minimaal C-niveau (DMT) Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

9 Taal- lees protocol groep 4 PREVENTIENIVEAU 3 - lezen 2- en 3-lettergrepige woorden - verhogen leessnelheid, vloeiend lezen - leesplezier - begrip van de tekst MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 4 Doelgericht werken: alle kinderen eind groep 4 minimaal M4/E4 Veel voorlezen om de belangstelling voor lezen te stimuleren. Op het moment dat het leesniveau van de leerling te laag is om de opdrachten/teksten op groepsniveau te lezen, worden deze voorgelezen door de leerkracht of een schoudermaatje. 1 Aanvang groep Vastleggen beginsituatie van lezers die lezen lager dan E3. 2 Interventieperiode 1 Aanvang groep - herfstvakantie 3 meetmoment 1: Herfstsignalering (oktober) 4 Interventieperiode 2 oktober-maart 5 meetmoment 2: (eind februari/begin maart) 6 Interventieperiode 3 Februari-meivakantie Ondersteuning mogelijke risicolezers door: klassenassistent/ Groepsleerkracht/RT-er - plannen maken voor leerlingen die op onderdelen uitvallen. Lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen evalueren RT plannen Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 1) -lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen nagaan - nagaan effectiviteit interventies lezers die op onderdelen uitvallen evalueren RT plannen Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 2) Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen. - zie Meetmoment 4 in groep 3 niveaugroepjes maken a.d.h.v.de scorelijst DMT Hoekenwerk groepjes samenstellen met zwakke lezers ter begeleiding begrijpend lezen. - Exra leesondersteuning met Connect vloeiend lezen: uitbreiding instructietijd 3x per week o.b.v.klassenassistent en thuis met de ouders. Hierbij maken we gebruik van de leesbladen of andere teksten op niveau. - Technisch lezen: boekjes op niveau B/M4 volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen voor leerlingen met onvoldoende score, andere leerlingen gaan samen lezen. Dit 5x per week aan de start van de dag. 3 - bij onv DMT en 2 - Verloop begrijpend lezen: afname woordenschattoets (November) volgen methodetoetsen Zie interventieperiode 1 - AVI onvoldoende - CITO Lezen met begrip M4 - CITO leestempo M4 - CITO spelling M4. Zie interventieperiode 1/2 -Inzet computerprogramma voor zwakke spellers: woordentotaal Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

10 7 meetmoment 3 voor meivakantie 8 Interventieperiode 4 april juni 9 Meetmoment 4 en Eindevaluatie eind mei/juni - Tussenmeting lees- en schrijfvaardigheid zwakke lezers - nagaan effectiviteit interventies en aanpak bijstellen evalueren RT plannen Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 3) - Lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen; - Effecten interventies vaststellen: evalueren van RT plannen - Advies voor groep 5 opstellen: Welke kinderen lezen lager dan E4 en moeten in groep 5 ondersteund worden? Welke kinderen moeten op het gebied van spelling in groep 5 ondersteund worden? Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen. CITO Taal E4 Bij twijfel vooruitgang afname AVI toets/klepel. Beantwoorden van de vraag: haalt de zwakke lezer eind groep 4 niv.m4-dmt C score Nagaan of er signalen zijn voor dyslexie. Is inschakelen van externe hulp nodig? - Vervolg interventieperiode 3 - Eventueel inzet computerprogramma deskbot, voorlezen van teksten. -Inzet computerprogramma voor zwakke spellers: woordentotaal - DMT M onvoldoende - CITO begrijpend lezen E4 - CITO spelling E4. - CITO leestempo E4 Norm DMT: minimaal C-niveau Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

11 Taal- lees protocol groep 5 MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 5 Doelgericht werken: alle kinderen eind groep 5 minimaal niv. M5/ E5 Op het moment dat het leesniveau van de leerling te laag is om de opdrachten/teksten op groepsniveau te lezen, worden deze voorgelezen door de leerkracht of een schoudermaatje. 1 Aanvang groep Vastleggen beginsituatie zwakke lezers (lezen lager dan niv E4) en spellers: onvoldoende score methode toetsen en D/E score CITO. 2 Interventieperiode 1 Aanvang groep - herfstvakantie 3 meetmoment 1: Herfstsignalering (oktober) 4 Interventieperiode 2 oktober-februari 5 meetmoment 2: (maart) Ondersteuning mogelijke risicolezers door: Groepsleerkracht/RT-er - plannen maken voor zwakke leerlingen -lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen - plannen zwakke leerlingen evalueren Ondersteuning mogelijke risicolezers door: Groepsleerkracht/RT-er voor zwakke leerlingen. -lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen nagaan - nagaan effectiviteit interventies zwakke lezers; RT plannen evalueren - zie Meetmoment 4 in groep 4 niveaugroepjes maken a.d.h.v.de scorelijst DMT. - Zwakke lezers: RT met methode RALFI - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat: woordspel -Inzet computerprogramma voor zwakke spellers: woordentotaal - Technisch lezen: boekjes op niveau B/M5 volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen voor leerlingen met onvoldoende score, andere leerlingen gaan samen lezen. Dit 5x per week aan de start van de dag.. - DMT onvoldoende DMT Verloop begrijpend lezen: afname CITO taal M5 (november) volgen methodetoetsen - Zwakke lezers: RT met methode RALFI - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat: woordspel - Technisch lezen: boekjes op niveau B/M6 volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen voor leerlingen met onvoldoende score, andere leerlingen gaan samen lezen. Dit 5x per week aan de start van de dag. - AVI onvoldoende - DMT 1 en 2 en 3 - CITO begrijpend lezen M5 - CITO spelling M5. 6 Interventieperiode 3 Februari-meivakantie 7 meetmoment 3 voor meivakantie 8 Interventieperiode 4 april juni 9 Meetmoment 4 en Eindevaluatie eind mei/juni Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 2) - Tussenmeting lees- en schrijfvaardigheid zwakke lezers - nagaan effectiviteit interventies Evalueren RT plannen Is inschakelen van externe hulp nodig? Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 3) Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen. - Lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen; - Effecten interventies vaststellen: RT plannen evalueren - Advies voor groep 6 opstellen Welke kinderen moeten in groep 6 ondersteund worden voor lezen en spelling? zie interventieperiode 2 CITO Taal E6 (april) Bij twijfel vooruitgang afname AVI toets/klepel. Beantwoorden van de vraag: haalt de zwakke lezer eind groep 5 M5 Nagaan of er signalen zijn voor dyslexie. Vervolg interventieperiode 3 Vaststellen lees- en spellingvaardigheid: - DMT onvoldoende DMT afname Cito Spelling E 5 - Verloop begrijpend lezen: volgen methodetoetsen Norm: minimaal C-niveau (DMT) Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

12 Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen. Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

13 Lees protocol groep 6 PREVENTIENIVEAU 4 - vlot kunnen lezen - begrijpen van verhalende en informatieve teksten - woordenschatontwikkeling - beperkt aantal leesstrategieën kunnen toepassen. MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 6 Doelgericht werken: alle kinderen eind groep 6 minimaal niv. M6/M6 1 Aanvang groep Vastleggen beginsituatie zwakke lezers (lezen lager dan niv. E5 ) en spellers: onvoldoende score methode toetsen en D/E score CITO. 2 Interventieperiode 1 Aanvang groep - herfstvakantie 3 meetmoment 1: Herfstsignalering (oktober) 4 Interventieperiode 2 oktober-februari Ondersteuning mogelijke risicolezers door: Groepsleerkracht/RT-er -RT plannen maken voor zwakke leerlingen -lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen -RT plannen zwakke leerlingen evalueren Ondersteuning mogelijke risicolezers door: Groepsleerkracht/RT-er - RT plannen maken / bijstellen voor zwakke leerlingen -Op het moment dat het leesniveau van de leerling te laag is om de opdrachten/teksten op groepsniveau te lezen, worden deze voorgelezen door de leerkracht of een schoudermaatje. - zie Meetmoment 4 in groep 5 niveaugroepjes maken a.d.h.v.de scorelijst DMT. - Zwakke lezers: RT met methode RALFI - Niveaulezen: boekjes op AVI niveau volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat: woordspel, eventueel RT -Inzet computerprogramma voor zwakke spellers: woordentotaal - Zwakke begrijpende lezers: pre- en reteaching. afnemen: - DMT onvoldoende - Verloop begrijpend lezen: afname CITO taal M6 (november) volgen methodetoetsen - Zwakke lezers: RT met methode RALFI - Technisch lezen: boekjes op niveau B/M6 volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen voor leerlingen met onvoldoende score, andere leerlingen gaan samen lezen. Dit 5x per week aan de start van de dag. Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat: woordspel, eventueel RT -Inzet computerprogramma voor zwakke spellers: woordentotaal - Zwakke begrijpende lezers: pre- en reteaching Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

14 5 meetmoment 2: (maart) 6 Interventieperiode 3 Maart- meivakantie 7 meetmoment 3 voor de meivakantie 8 Interventieperiode 4 april mei 9 Meetmoment 4 en Eindevaluatie eind mei/juni -lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen nagaan - nagaan effectiviteit interventies zwakke lezers:rt plannen evalueren Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen. Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 2) - Tussenmeting lees- en schrijfvaardigheid zwakke lezers - nagaan effectiviteit interventies en aanpak bijstellen Werken met bijgestelde RT plannen (zie interventieperiode 3) - Lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen; - Effecten interventies vaststellen; - Advies voor groep 7 opstellen. Welke kinderen moeten in groep 6 ondersteund worden voor lezen en spelling? Afnemen: - AVI onvoldoende - DMT 1 en 2 en 3 - CITO begrijpend lezen M6 - CITO spelling M6 zie interventieperiode 2 CITO Taal E6 (april) Bij twijfel vooruitgang afname AVI toets/klepel. Beantwoorden van de vraag: haalt de zwakke lezer eind groep 6 M 6. Nagaan of er signalen zijn voor dyslexie. Is inschakelen van externe hulp nodig? Vervolg interventieperiode 3 Vaststellen lees- en spellingvaardigheid: - DMT onvoldoende -afname CITO entreetoets groep 6 Norm: DMT 2009 C-niveau Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

15 Lees protocol groep 7 MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 7 Doelgericht werken: alle kinderen eind groep 7 minimaal niv. M7/E7 Op het moment dat het leesniveau van de leerling te laag is om de opdrachten/teksten op groepsniveau te lezen, worden deze voorgelezen door de leerkracht of een schoudermaatje. 1 Aanvang groep Vastleggen beginsituatie zwakke lezers (lezen lager dan niv. B6) en spellers. 2 Interventieperiode 1 Aanvang groep - herfstvakantie 3 meetmoment 1: Herfstsignalering (oktober) 4 Interventieperiode 2 oktober-februari 5 meetmoment 2: (maart) 6 Interventieperiode 3 Maart- meivakantie 7 meetmoment 3 voor de meivakantie 8 Interventieperiode 4 april mei 9 Meetmoment 4 en Eindevaluatie eind mei/begin juni Ondersteuning mogelijke risicolezers door: Groepsleerkracht/RT-er -RT plannen maken voor zwakke leerlingen -lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen - RT plannen evalueren zwakke leerlingen voor zwakke leerlingen -lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen nagaan - nagaan effectiviteit interventies zwakke lezers. Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen voor zwakke leerlingen - Tussenmeting lees- en schrijfvaardigheid zwakke lezers - nagaan effectiviteit interventies en aanpak bijstellen Beantwoorden van de vraag:haalt de zwakke lezer eind groep 7 niv E6 Is inschakelen van externe hulp nodig? Dyslexie onderzoek? voor zwakke leerlingen - Lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen; - Effecten interventies vaststellen:rt plannen evalueren - Advies voor groep 8 opstellen. Kinderen die lager dan B7 lezen en zwak op begrijpend lezen en spellen zijn moeten in groep 8 ondersteund worden. - zie Meetmoment 4 in groep 6 - bepalen of er sprake is van een hardnekkigheid in de achterstand en er sprake is van dyslexie. - Technisch lezen: boekjes op niveau B/M7 volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen voor leerlingen met onvoldoende score, andere leerlingen gaan samen lezen. Dit 5x per week aan de start van de dag. - Zwakke lezers: RT met methode RALFI - Zwakke lezers: Pre- en reteaching met Goed Gelezen: uitbreiding - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat (werkwoordspelling centraal). Inzet computer bij hardnekkige problemen. Afnemen: - DMT onvoldoende - Verloop begrijpend lezen: afname CITO taal M7 (november) volgen methodetoetsen -Zie interventieperiode 1 - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat en dan met name gericht op werkwoordsspelling Afnemen: - DMT onvoldoende - CITO begrijpend lezen M7 - CITO spelling M7 Werken met bijgestelde RT plan (zie interventieperiode 2) CITO Taal E7 (april) Bij twijfel vooruitgang afname ILO toets/klepel. Hoe is het niveau van begrijpend lezen? Hoe is het spellingniveau en dan vooral bij het spellen van werkwoorden? Vervolg interventieperiode 3 Vaststellen lees- en spellingvaardigheid: - DMT onvoldoende -afname CITO entreetoets groep 7 Norm: DMT 2009 Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

16 Lees protocol groep 8 MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Groep 8 Doelgericht werken: alle kinderen eind groep 8 minimaal niv M8/ E8 Op het moment dat het leesniveau van de leerling te laag is om de opdrachten/teksten op groepsniveau te lezen, worden deze voorgelezen door de leerkracht of een schoudermaatje. 1 Aanvang groep Vastleggen beginsituatie zwakke lezers (lezen lager dan AVI-9 en zijn zwak in begrijpend lezen) en spellers. - zie Meetmoment 4 in groep 7 2 Interventieperiode 1 Aanvang groep - herfstvakantie 3 meetmoment 1: Herfstsignalering (oktober) 4 Interventieperiode 2 oktober-februari 5 meetmoment 2: (maart) 6 Interventieperiode 3 Maart- meivakantie 7 meetmoment 3 voor de meivakantie 8 Interventieperiode 4 april mei Ondersteuning mogelijke risicolezers door: Groepsleerkracht/RT-er -RT plannen maken voor zwakke leerlingen -lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen - RT plannen evalueren zwakke leerlingen voor zwakke leerlingen. Nagaan welke leerlingen de gesproken versie van de CITO eindtoets mogen gebruiken. Bij vermoeden dyslexie met ouders nagaan hoe een onderzoek te regelen. -lees- en schrijfvaardigheid van alle leerlingen nagaan - nagaan effectiviteit interventies zwakke lezers voor zwakke leerlingen - Tussenmeting lees- en schrijfvaardigheid zwakke lezers - nagaan effectiviteit interventies en aanpak bijstellen Beantwoorden van de vraag:haalt de zwakke lezer eind groep 8 niv E7. Is inschakelen van externe hulp nodig? Dyslexie onderzoek? voor zwakke leerlingen - Technisch lezen: boekjes op niveau B/M8 volgens de methode: voorlezen, koorlezen en lezen o.b.v. ouders en/of oudere leerlingen voor leerlingen met onvoldoende score, andere leerlingen gaan samen lezen. Dit 5x per week aan de start van de dag. - Zwakke lezers: RT met methode RALFI - Zwakke lezers: Pre- en reteaching met Goed Gelezen: uitbreiding - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat (werkwoordspelling centraal). Inzet computer bij hardnekkige problemen. Afnemen: - DMT onvoldoende - Verloop begrijpend lezen: afname CITO taal M8 (november) volgen methodetoetsen Goed gelezen -Zie interventieperiode 1 - Zwakke spellers: Pre- en reteaching met Taal op Maat en dan met name gericht op werkwoordsspelling Afnemen: - DMT onvoldoende - CITO eindtoets (februari) Werken met bijgestelde RT plan (zie interventieperiode 2) Hoe is het niveau van begrijpend lezen? Hoe is het spellingniveau en dan vooral bij het spellen van werkwoorden? Hoe bereiden we voor op het vervolgonderwijs? Vervolg interventieperiode 3 9 Meetmoment 4 en Eindevaluatie eind mei/begin juni - Lees- en schrijfvaardigheid toetsen van alle leerlingen; - Effecten interventies vaststellen /RT plannen evalueren. - Advies voor het voortgezet onderwijs opstellen. Vaststellen lees- en spellingvaardigheid Kinderen die laag scoren op DMT lezen en zwak zijn in begrijpend lezen en/of spelling: informatie vermelden in het onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs. Leesprotocol groep 1-8 Basisschool De Wegwijzer versie september

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL. Joop Stoeldraijer Kees Vernooy

EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL. Joop Stoeldraijer Kees Vernooy EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL Joop Stoeldraijer Kees Vernooy Hengelo/Breda september 2011 1 EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL We hebben dit digitale leesprotocol gemaakt om te voorkomen dat scholen heel veel

Nadere informatie

LEES / EN DYSLEXIEPROTOCOL

LEES / EN DYSLEXIEPROTOCOL LEES / EN DYSLEXIEPROTOCOL De Palster september 2012 Lees- en dyslexieprotocol De Palster versie september 2012 1 EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL Dit digitale leesprotocol is gemaakt om er voor te zorgen

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN?

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Protocol Leesproblemen en dyslexie, groep 7-8 Groep 7 Aandachtspunten: Vlot en vloeiend kunnen lezen Onderhouden en verbeteren technische leesvaardigheid Enkele leesstrategieën Tekstkennis bijbrengen Aandacht

Nadere informatie

Niveau 2. VVE Aandacht voor geletterdheid met startblokken Groep 1

Niveau 2. VVE Aandacht voor geletterdheid met startblokken Groep 1 Dyslexieprotocol Niveau 1 Kwaliteit instructiegedrag en klassenmanagement, Juist gebruik van effectieve methodes voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen, Gebruik leerlingvolgsysteem ( rond technisch

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1/2 Einde groep 1 Gedurende het Gedurende het Midden groep 2 Einde groep 2 Einde groep 2 Cito taal afnemen en

Nadere informatie

Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Protocol Leesproblemen en Dyslexie Protocol Leesproblemen en Dyslexie Inleiding In dit protocol is vastgelegd hoe op onze school goed leesonderwijs wordt gerealiseerd. Hoe leerlingen in hun leesontwikkeling worden gevolgd en hoe en met

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 3 expertisecentrum nederlands 3 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er Dyslexie Protocol Wie doet binnen de school uitspraken over dyslexie? Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 4 expertisecentrum nederlands 4 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Dyslexie protocol en stappenplan

Dyslexie protocol en stappenplan Dyslexie protocol en stappenplan Wat is dyslexie? Dyslexie is een taalverwerkingsstoornis, waardoor leren lezen en spellen voor veel problemen zorgt. Kinderen met dyslexie hebben vooral veel moeite met

Nadere informatie

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere 29 Protocol klas 1 Toetsing/ signalering 1 Overdracht LVS Kleuters 2 Hoofdmeting 1 (Herfstsignalering, alle leerlingen) Letterkennis: Lezen en herkennen van aangeboden letters, lange klanken, korte klanken,

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012 Dyslexieprotocol Oranje Nassau School Geldermalsen Oktober 2012 1 Dyslexieprotocol: stappenplan voor groep 1 Stap Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Toetsen alle leerlingen: In kaart brengen van:

Nadere informatie

Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5. Mariët Förrer

Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5. Mariët Förrer Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5 Mariët Förrer November - februari Doelen en accenten per groep Rol van intern begeleider / taalcoördinator IB en TC ook in deze periode Bewaken

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.1b lezen Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij lezen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 7 expertisecentrum nederlands 7 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Katholieke Basisschool Op weg Dyslexieprotocol

Katholieke Basisschool Op weg Dyslexieprotocol Katholieke Basisschool Op weg Dyslexieprotocol Protocol dyslexie Basisschool Op Weg 1 Dyslexieprotocol Basisschool Op Weg Haarle: Doelen die de school nastreeft i.v.m. dyslexie: -Ons doel is om de leerlingen

Nadere informatie

Het Kampus protocol leesproblemen en dyslexie

Het Kampus protocol leesproblemen en dyslexie BS KAMPUS DE GILDEKAMP 6016 6545 LX Nijmegen Het Kampus protocol leesproblemen en dyslexie Om houvast te hebben bij het onderkennen en aanpakken van leesproblemen en dyslexie hebben wij als school een

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Als het leren lezen niet zo soepel gaat

Als het leren lezen niet zo soepel gaat Als het leren lezen niet zo soepel gaat In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Wij letten bij het aanleren van de letters gelijk al op de signalen van leesproblemen. Het aanleren

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3:

Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3: Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3: In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3, kortweg PLD 3, wordt in het hoofdstuk Signaleren een

Nadere informatie

Dyslexie protocol de Werkschuit

Dyslexie protocol de Werkschuit Dyslexie protocol de Werkschuit Doel van het protocol Het protocol beoogt dat leerlingen in de groepen 1 t/m 8 de basisprincipes en basisvaardigheden van lezen en spellen onder de knie krijgen. Dat wil

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 5 expertisecentrum nederlands 5 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen. dyscalculie. St. Antoniusschool Klein Zundert

Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen. dyscalculie. St. Antoniusschool Klein Zundert Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie St. Antoniusschool Klein Zundert 2016 Voor u ligt het protocol ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie van de Antoniusschool. Om op alle

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.1 Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij lezen en spellen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een

Nadere informatie

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie.

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Handleiding Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Wanneer spreken van risicoleerlingen? 3 Leeswijzer 3 Tot slot

Nadere informatie

Stappenplan Dyslexietraject

Stappenplan Dyslexietraject Stappenplan Dyslexietraject Een leerling komt in aanmerking voor dyslexie-onderzoek wanneer: Criterium van de achterstand: er sprake is van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spelling

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Basisschool Sint Antonius van Padua Sint-Oedenrode. Inhoud

Dyslexieprotocol. Basisschool Sint Antonius van Padua Sint-Oedenrode. Inhoud Dyslexieprotocol Inhoud 1 Dyslexie... 4 1.1 Mogelijk bijkomende problemen... 4 1.2. Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring... 4 2 Signalering van dyslexie... 5 2.1 Toetsen... 5 2.2 Zwakke lezers en/of

Nadere informatie

Protocol Voor kinderen met ernstige lees en/of spellingsproblemen

Protocol Voor kinderen met ernstige lees en/of spellingsproblemen Protocol Voor kinderen met ernstige lees en/of spellingsproblemen Stichting Openbaar Onderwijs Kampen INLEIDING Met het opstellen van dit protocol wordt een doorgaande lijn in de begeleiding van leerlingen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Wat is dyslexie? Het belang van vroegtijdige signalering

Dyslexieprotocol. Wat is dyslexie? Het belang van vroegtijdige signalering Dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toetskalender lezen gericht op technisch lezen / woordenschat / begrijpend lezen. Inhoud. 2. Streefdoelen in een ander perspectief

KWALITEITSKAART. Toetskalender lezen gericht op technisch lezen / woordenschat / begrijpend lezen. Inhoud. 2. Streefdoelen in een ander perspectief KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Toetskalender lezen gericht op technisch lezen / woordenschat / begrijpend lezen Inhoud 1. Vooraf 2. Streefdoelen in een ander perspectief 3. Aanbevolen Toetskalender

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE De Golfbreker

PROTOCOL DYSLEXIE De Golfbreker PROTOCOL DYSLEXIE De Golfbreker Protocol Leesproblemen en Dyslexie Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie is bedoeld om leerkrachten in het primair onderwijs een houvast te geven bij vroegtijdig onderkennen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Bibit mei 2013

Dyslexieprotocol Bibit mei 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunt 2. Het lees- en spellingonderwijs 3. Signalering 4. Diagnose 5. Hoe gaan we om met dyslectische kinderen? De aanpak. 6. Tips voor ouders en kinderen Uitgangspunt Als we het

Nadere informatie

Taak van de school. Vermoeden onderbouwen. Leerling ondersteunen & begeleiden. Verwijzen naar gezondheidszorg

Taak van de school. Vermoeden onderbouwen. Leerling ondersteunen & begeleiden. Verwijzen naar gezondheidszorg Intervisie ONL, 10 februari 2012 Taak van de school Toetsen (en interventies) in het onderwijs Leerling ondersteunen en begeleiden Vermoeden van dyslexie onderbouwen Eventueel verwijzen naar de gezondheidszorg

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie Adelante audiologie & communicatie Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking

Nadere informatie

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau Bijlage Dyslexieprotocol Wat verwachten we van de kinderen aan het eind van groep 3 Eind mei stellen we het lees- en spellingniveau van alle leerlingen in groep 3 met behulp van genormeerde toetsen vast.

Nadere informatie

Lees- en dyslexiebeleid

Lees- en dyslexiebeleid Lees- en dyslexiebeleid Koningin Julianaschool Barneveld 2016-2017 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Signaleren leesproblemen en dyslexie 1.1 Vroegtijdig onderkennen 2 2 1.2 Beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen

Nadere informatie

groep 1 september oktober november december Vaardigheidslijst groep 1 januari/ februari Cito Taal voor kleuters Cito Rekenen voor kleuters maart

groep 1 september oktober november december Vaardigheidslijst groep 1 januari/ februari Cito Taal voor kleuters Cito Rekenen voor kleuters maart groep 1 Vaardigheidslijst groep 1 januari/ februari Cito Taal voor kleuters voor kleuters voor beide toetsen geldt: eind januari/ of begin februari Rijmtoets mei Vaardigheidslijst groep 1 Woordenschattoets

Nadere informatie

Protocol Dyslexie. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Dyslexie. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Dyslexie Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Dyslexie: Het woord dyslexie betekent, letterlijk vertaald uit het Grieks, niet

Nadere informatie

Protocol dyslexie Openbare Basisschool De Bouwsteen Inhoud

Protocol dyslexie Openbare Basisschool De Bouwsteen Inhoud Protocol dyslexie Openbare Basisschool De Bouwsteen Inhoud 1) Dyslexie in het kort Problemen bij het lezen Problemen bij het spellen Problemen bij het schrijven Mogelijke gevolgen van dyslexie 2) Voorbereidend

Nadere informatie

Schooljaar 2013/2014 KBS DE ZONNEWENDE PROTOCOL DYSLEXIE. Caroline Wenum

Schooljaar 2013/2014 KBS DE ZONNEWENDE PROTOCOL DYSLEXIE. Caroline Wenum Schooljaar 2013/2014 KBS DE ZONNEWENDE PROTOCOL DYSLEXIE Caroline Wenum Inhoudsopgave 1. Theorie... 2 1.1 Wat is dyslexie... 2 1.2 Stadia van geletterdheid... 2 1.3 risicofactoren... 3 1. 4 Aanpak mogelijke

Nadere informatie

Het systematisch volgen van leerlingen

Het systematisch volgen van leerlingen Het systematisch volgen van leerlingen uteurs: Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden Het systematisch volgen van de leesontwikkeling van leerlingen is essentieel om tijdig problemen bij het leren

Nadere informatie

VCLB De Wissel - Antwerpen

VCLB De Wissel - Antwerpen VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding LEERLIJN LEZEN Of Hoe kunnen we voorkomen dat veel kinderen leesmoeilijkheden krijgen? Elke leerkracht, ouder en kind weet dat lezen de

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie De Vlinder 2008-2009 De Vlinder 2008-2009 Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en / of schriftbeeldvorming (spellen)

Nadere informatie

10. DYSLEXIEPROTOCOL Draaiboek protocol leesproblemen en dyslexie.

10. DYSLEXIEPROTOCOL Draaiboek protocol leesproblemen en dyslexie. 10. DYSLEXIEPROTOCOL Draaiboek protocol leesproblemen en dyslexie. Versie januari 2016 Mathilde van Boxtel-Foolen Leesproblemen en dyslexie Kindcentrum t Ven is sinds november 2014 officieel een dyslexievriendelijke

Nadere informatie

Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs. Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013

Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs. Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013 Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013 Actualiteit Inleiding Actualiteit doorverwijzing naar zorg Vanaf 2009 kosten vergoed door

Nadere informatie

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Toetsen WWW.CPS.NL Contactgegevens Willem Rosier w.rosier@cps.nl 06 55 898 653 Wat betekent dit voor het meten van de 21ste eeuwse taalvaardigheden? We hebben

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen

Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool 1 Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen Inhoudsopgave 1. Algemene Inleiding 3 2. De

Nadere informatie

Protocol Leesproblemen en Dyslexie. RK Basisschool Het Molenven

Protocol Leesproblemen en Dyslexie. RK Basisschool Het Molenven RK Basisschool Het Molenven Versie 2 Opgesteld door: Karin van Reijsen en Nicole Wijkamp Besproken met team: oktober en december 2013, voorjaar 2014 Vastgesteld op: 11 juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Lees- en dyslexiebeleid. op de. Twaalfruiter

Lees- en dyslexiebeleid. op de. Twaalfruiter Lees- en dyslexiebeleid op de Twaalfruiter Richtinggevend kader lees- en dyslexiebeleid binnen het SWV RK/AB stad Utrecht Inleiding Het SWV RK/AB heeft in zijn Zorgplan 2007-2011 bij hoofdstuk 6 Strategisch

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Inleiding: Vanaf januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige

Nadere informatie

Iedereen kan leren lezen

Iedereen kan leren lezen Iedereen kan leren lezen Versie 2: december 2015 Inhoudsopgave Voorwoord blz 2 Voorbereidend lezen groep 1/2 blz 3 Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 blz 5 Effectief leesonderwijs groep 4 blz 7 Effectief

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Basisschool D n Overkant

Dyslexieprotocol Basisschool D n Overkant Dyslexieprotocol Basisschool D n Overkant Bettine Hazen Jacqueline van Dorst Schooljaar 2015-2016 0 Inleiding Voor u ligt het schoolspecifiek protocol dyslexie van basisschool D n Overkant. Leescoördinator

Nadere informatie

Groepsplan voorbereidend lezen: -fonemisch bewustzijn -letterkennis

Groepsplan voorbereidend lezen: -fonemisch bewustzijn -letterkennis Groepsplan voorbereidend lezen: -fonemisch bewustzijn -letterkennis groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Gebaseerd op groepsplan voorbereidend lezen vco Drakensteyn / Gerard Regeling Handreiking groepsplannen

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereidend lees- en rekenonderwijs in relatie tot het werken met groepsplannen. IB-netwerkbijeenkomsten 16-17-18 januari 2012 Yvonne Leenders

Voorbereidend lees- en rekenonderwijs in relatie tot het werken met groepsplannen. IB-netwerkbijeenkomsten 16-17-18 januari 2012 Yvonne Leenders Voorbereidend lees- en rekenonderwijs in relatie tot het werken met groepsplannen IB-netwerkbijeenkomsten 16-17-18 januari 2012 Yvonne Leenders De onderwerpen Voorbereidend lees- en rekeonderwijs in kleutergroepen

Nadere informatie

Minor Dyslexie Cursus 1: Inleiding Dyslexie Bijeenkomst 4

Minor Dyslexie Cursus 1: Inleiding Dyslexie Bijeenkomst 4 Minor Dyslexie 2016-2017 Cursus 1: Inleiding Dyslexie Bijeenkomst 4 Programma Vragen over theorie Tot nu toe Complexiteit van lezen: tussendoelen deelvaardigheden Minor Dyslexie 1-4 2 Vragen over theorie

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Dyslexieteam Regio de Meierij

Dyslexieteam Regio de Meierij Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Dyslexieteam SWV de Meierij, mei 2016. Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid

Nadere informatie

Dyslexiedocument OBS Binnenstad Inhoudsopgave

Dyslexiedocument OBS Binnenstad Inhoudsopgave DyslexiedocumentOBSBinnenstad Inhoudsopgave 1. ZorgroutedyslexieOBSBinnenstad 2. Compenserendeendispenserendemaatregelenbijdyslexie 3. InstellingenDyslexie 4. Kindkaart DyslexiedocumentOBSBinnenstad Pagina1

Nadere informatie

Handreiking Groepsplan voorbereidend lezen:

Handreiking Groepsplan voorbereidend lezen: Handreiking Groepsplan voorbereidend lezen: groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Gebaseerd op groepsplan voorbereidend lezen vco Drakensteyn / Gerard Regeling Handreiking groepsplannen M.Forrer en Yvonne

Nadere informatie

Workshop Verbeteren van hun leesonderwijs

Workshop Verbeteren van hun leesonderwijs Workshop Verbeteren van hun leesonderwijs SLO Conferentie doorlopende leerlijnen taal en rekenen, de referentieniveaus in de praktijk 10 november 2010 Programma Welkom Effectief leesonderwijs Keuze en

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk.

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk. Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd Boek : Effectief omgaan met risicolezers Auteur : Dr. Kees Vernooy 2006, CPS www.cps.nl Bespreker : Els Van Doorslaer Datum : februari 2007 1. In een notendop

Nadere informatie

Aanvankelijk technisch lezen. Effectief aanvankelijk lezen in groep 3

Aanvankelijk technisch lezen. Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Aanvankelijk technisch lezen Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) SWV Brabantse Wal

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) SWV Brabantse Wal Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) SWV Brabantse Wal Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Benedictusschool

Dyslexieprotocol Benedictusschool Dyslexieprotocol Benedictusschool Protocol dyslexie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderkenning van lees- en spellingproblemen 3. Diagnose bij lees- en spellingproblemen 4. Begeleiding van leerlingen met

Nadere informatie

TAALBELEID DALTONSCHOOL SINT JOZEF LEMMER

TAALBELEID DALTONSCHOOL SINT JOZEF LEMMER TAALBELEID DALTONSCHOOL SINT JOZEF LEMMER Bij de oriëntatie op en de keuze van een nieuwe methode aanvankelijk lezen, hebben we gesteld ons taalonderwijs in de volle breedte onder de loep te nemen. Het

Nadere informatie

Na blauw tabblad. Dyslexieprotocol groep 1 en 2 Blz. 4-6

Na blauw tabblad. Dyslexieprotocol groep 1 en 2 Blz. 4-6 INHOUDSOPGAVE PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE. - Protocol Dyslexie op basisschool DE SCHARE. - Algemene informatie dyslexie. Na blauw tabblad. Dyslexieprotocol groep 1 en 2 Blz. 4-6 Na groen tabblad.

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING. Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften.

OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING. Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften. OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften. Dr. Kees Vernooy (CPS) 1. Aanleiding In Basisschoolmanagement,

Nadere informatie

Hoe herkennen we dyslexie?... 2 De oorzaken van dyslexie... 2 Algemene kenmerken... 2 Dyslexie indicatoren... 3 Signalen per leeftijdsgroep...

Hoe herkennen we dyslexie?... 2 De oorzaken van dyslexie... 2 Algemene kenmerken... 2 Dyslexie indicatoren... 3 Signalen per leeftijdsgroep... Dyslexie protocol Inhoudsopgave Hoe herkennen we dyslexie?... 2 De oorzaken van dyslexie... 2 Algemene kenmerken... 2 Dyslexie indicatoren... 3 Signalen per leeftijdsgroep... 3 1. Signalen op kleuterleeftijd...

Nadere informatie

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Leeswijzer Blz. 3 1. Welke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem nemen we af? Blz. 4 2. Hoe

Nadere informatie

Lezen op de Klimop. (uit:elke leerling een competente lezer! Van dr. Kees Vernooy)

Lezen op de Klimop. (uit:elke leerling een competente lezer! Van dr. Kees Vernooy) Lezen op de Klimop Een goede leesvaardigheid is het fundament voor een voorspoedige schoolloopbaan en een goed maatschappelijk functioneren. Een goede leesvaardigheid is cruciaal voor de schoolloopbaan

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Leerlingdossier ONL Dyslexie

Leerlingdossier ONL Dyslexie Leerlingdossier ONL Dyslexie Richtlijnen bij het invullen Met dit begeleidend schrijven willen wij het invullen van het leerlingdossier voor onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. c.b.s. De Zaaier TAALBELEIDSPLAN 2

Inhoudsopgave. c.b.s. De Zaaier TAALBELEIDSPLAN 2 Inhoudsopgave 1.#ALGEMEEN# 1.1 Woordvooraf blz.3 1.2 Gegevensvandeschool blz.3 1.3 Omschrijvingtaalbeleid blz.4 1.4 Motiveringvanhetbelangvantaalbeleidopeigenschool blz.4 1.5 Formuleringvandeteamvisieoptaalentaalonderwijs

Nadere informatie

Format Leerlingdossier Dyslexie

Format Leerlingdossier Dyslexie Format Leerlingdossier Dyslexie Aanmeldformulier in te vullen door de school voor dyslexieonderzoek Gelieve een complete uitdraai van het Leerlingvolgsysteem,de AVI-gegevens, eventuele entreetoetsen, het

Nadere informatie

PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE. Inleiding

PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE. Inleiding PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE Inleiding Als uitgangspunt bij het schrijven van dit document, is gekozen voor het Protocol Leesproblemen en Dyslexie herziende editie 2010 groep 1/2,3 t/m 4 groep 5

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Stichting WSNS Samenwerkingsverband Rijnstreek maakt werk van verschillen Protocol leesproblemen voor het Primair Onderwijs SWV 3302 Midden Holland en Rijnstreek ANTONIUSSCHOOL Alphen aan den Rijn, januari

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie