Toetsafname en beslisschema s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsafname en beslisschema s"

Transcriptie

1 7. Toetsafname en beslisschema s Toetsafname en beslisschema s 7 Dit hoofdstuk gaat over de toetsen die worden afgenomen en de beslisschema s die worden gehanteerd voor het bepalen van de gewenste aanpak en het juiste leesniveau van de leerlingen die werken met Estafette. De toetsinstructies en toetsprocedures worden beschreven en in schema s gepresenteerd voor zowel convergente als voor gematigd divergente differentiatie. Aan de orde komen: Leestempotoets, Drie-Minuten-Toets (DMT), AVI-toetskaarten en de controletaak vloeiend & vlot. Als u gebruikmaakt van de Toetssite Estafette, krijgt u na het invoeren van de toetsresultaten per leerling een advies met betrekking tot het voor die leerling geschikte niveau en de gewenste aanpak. Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de Toetssite Estafette, is het handig om het beslisschema voor het toetsmoment dat aan de orde is, te kopiëren en de namen van de leerlingen uit uw groep daarop in te vullen. U krijgt dan een goed overzicht en het schema kan u helpen als u in twijfelgevallen een afgewogen oordeel moet formuleren. De beslisschema s staan op de website van de methode Estafette. U kunt de beslisschema s daar downloaden en vervolgens invullen. In deze Gebruikswijzer zijn alleen de algemene beslisschema s opgenomen vanwege de bijbehorende uitleg. Wij adviseren u om gedurende het schooljaar te werken met ofwel de Toetssite Estafette ofwel de per toetsmoment uitgewerkte beslisschema s op de website van Estafette, omdat u dan altijd beschikt over de meest actuele informatie. Het Cito hanteert naast de vertrouwde niveau-aanduiding van A tot en met E in alle nieuwe uitgaven ook een indeling in niveaus I tot en met V. In Estafette kiezen we vooralsnog voor de vertrouwde A tot en met E indeling. Mocht daar in de toekomst aanleiding toe zijn, dan zullen de beslisschema s via de Toetssite Estafette en op de website van de methode worden aangepast. 7.1 Toetsen Drie-Minuten-Toets De eerste toets die u individueel afneemt is de DMT. Deze wordt mondeling afgenomen. De DMT bestaat uit drie verschillende toetskaarten en van elke toetskaart bestaan weer drie verschillende versies. In principe leest de leerling alle drie de kaarten. Kaart 1 bestaat geheel uit km-, mk- en mkm-woorden, kaart 2 uit éénlettergrepige woorden met dubbele medeklinkers en kaart 3 uit meerlettergrepige woorden. De leerlingen moeten van elke kaart die u afneemt, in één minuut de losse woorden zo goed en zo snel mogelijk hardop lezen. De DMT toetst dus precies waar het in de kern van de technische leesvaardigheid op woordniveau om gaat: geautomatiseerde, dat wil zeggen accurate én snelle, directe woordherkenning. De ruwe score wordt per kaart bepaald en is het aantal goed gelezen woorden in één minuut. Deze ruwe score wordt omgezet in een vaardigheidsscore, waar een niveau-aanduiding A tot en met E uit volgt. Het is mogelijk de ruwe scores van twee of drie kaarten te combineren. De ruwe score is dan de somscore van de ruwe scores op de afzonderlijke kaarten. De somscore wordt vervolgens weer omgezet in een vaardigheidsscore. Met een somscore wordt de niveaubepaling betrouwbaarder. De Toets Technisch Lezen, Leestempotoets De Leestempotoets is een toets die schriftelijk, klassikaal wordt afgenomen. Informatie over afname en scoring van de toets vindt u in de bijbehorende handleiding *1. De Leestempotoets heeft de vorm van een tekst waarin op veel plaatsen een keuze gemaakt moet worden uit drie alternatieven, bijvoorbeeld: Je graaft een kuit luik kuil. De ruwe score wordt bepaald door het aantal goed gekozen alternatieven in de vaste tijd die aan de toets mag worden besteed. Via de tabellen in de handleiding bij de toetsen, zet u de ruwe score om in een vaardigheidsscore. Daarna bepaalt u of de vaardigheidsscore, gegeven het aantal maanden onderwijs dat de leerling genoten heeft, een score is op A-niveau, B/C-niveau of D/E-niveau. De tekst is begripsmatig zo eenvoudig, dat uitsluitend technische leesvaardigheid gemeten wordt. Voor scores op het niveau A tot en met C, dus voor de betere en gemiddelde lezers, is dit zeer aannemelijk. Voor de zwakste 25% van de leerlingen verwachten we enige oversignalering van leerlingen met een zwakke taalvaardigheid en van zwakke spellers. Daarom wordt deze groep verder getoetst met de DMT en AVI-toetskaarten. Ui tgeveri j Zw i js e n B.V. 1 E s ta fe tte Ge b r uik swijzer

2 De toetskaarten DMT, informatie over toetsafname, de scoreformulieren en bijbehorende normtabellen vindt u in: DMT en AVI - Groep 3 tot en met 8 *2. AVI-toetskaarten Na de DMT worden een of meer AVI-toetskaarten afgenomen. Ook deze toetsing gebeurt mondeling en individueel. Van elke kaart zijn er twee versies (A- en B-versie). De AVI-toetskaarten zijn leesteksten. Ze geven het niveau aan waarop leerlingen hun leestechniek in het lezen van teksten kunnen toepassen. De AVI-toetskaarten scoort u op zowel het aantal fout gelezen woorden, als de tijd die de leerling nodig heeft om de kaart te lezen. Een AVI-toetskaart kan op beheersingsniveau, op instructieniveau of op frustratieniveau gelezen zijn. Deze niveaus corresponderen met het A/B/C-niveau (beheersingsniveau), het D-niveau (instructieniveau) en het E niveau (frustratieniveau). De AVI-toetskaarten, informatie over toetsafname, de scoreformulieren en bijbehorende normtabellen vindt u in: DMT en AVI - Groep 3 tot en met 8 *2. AVI M3.extra De tekst van AVI-toetskaart M3 zoals die is opgenomen in het Cito-leerlingvolgsysteem, heeft uitsluitend klankzuivere km-, mk- en mkm-woorden, zonder tweetekenklanken. Inhoudelijk gezien is er een grote afstand tussen het technisch leesniveau van toetskaart M3 en toetskaart E3. Aan de serie toetskaarten is daarom een niveau M3.extra toegevoegd *3. Deze toetskaart bevat alle woordtypen die in de kernen 1 tot en met 8 van Veilig leren lezen behandeld zijn. Om met Estafette aan de slag te kunnen, moet een leerling deze kaart minimaal op instructieniveau kunnen lezen. De A- en B-versie van toetskaart M3.extra en de bijbehorende scoreformulieren kunt u downloaden op: Toetsprocedure Als u de procedure volgt die het Cito voorstelt, neemt u eerst klassikaal de Leestempotoets af. Daarmee selecteert u de zwakke lezers. Dat zijn de leerlingen die op de Leestempotoets scoren op D/E-niveau. Bij hen neemt u vervolgens eerst de DMT en daarna de AVI-toetskaarten af. Een uitzondering op deze procedure maakt het Cito voor het toetsmoment E3. Eind groep 3 wordt de Leestempotoets alleen afgenomen bij die leerlingen die op toetsmoment M3 (halverwege groep 3) op de toets Leestechniek op A-niveau scoorden. De toets Leestechniek speelt geen rol in de beslisschema s van Estafette. Daarom zult u eind groep 3 bij het merendeel van de leerlingen de DMT en AVI-toetskaarten afnemen en niet alleen bij de zwakke lezers. U kunt er dan natuurlijk ook voor kiezen om dat bij alle leerlingen te doen. Controletaak Vloeiend & vlot De methodegebonden controletaak vloeiend & vlot bestaat uit twee onderdelen: vloeiend & vlot, woord en vloeiend & vlot, tekst. Beide onderdelen worden mondeling, individueel afgenomen. Bij de controletaak vloeiend & vlot, woord krijgt de leerling een kaart met daarop rijtjes losse woorden. De leerling krijgt als opdracht om in één minuut zoveel mogelijk woorden te lezen. Het aantal goed gelezen woorden is de toetsscore (ruwe score). Deze controletaak is vergelijkbaar met de DMT. Bij vloeiend & vlot, tekst krijgt de leerling een kaart met een korte tekst voorgelegd. Dit onderdeel van vloeiend & vlot is een observatietaak. De leerling leest de tekst hardop voor en u noteert hetgeen u observeert. Aangezien dit onderdeel een observatietaak is, kunt u kiezen of u de tekst onvoorbereid laat lezen of dat u de leerling enkele minuten tijd geeft om de tekst voor te bereiden. Noteer uw keuze wel bij de observatiegegevens. De controletaken vloeiend & vlot spelen geen rol bij het bepalen van het niveau en de aanpak voor de leerlingen. Het zijn controletaken waarmee u, als u daar behoefte aan heeft, tussentijds de vinger aan de pols kunt houden. Daarom gaan we in dit hoofdstuk niet verder in op de controletaken vloeiend & vlot. Verdere informatie over deze controletaken, de controletaken zelf en de bijbehorende scoreformulieren kunt u vinden op: Instructies bij toetsafname Estafette is een methode waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van zwakke lezers. Die behoeften spelen ook een rol bij het maken van toetsen. Daarom stellen we enkele (kleine) aanpassingen voor bij de toetsafname. Deze aanpassingen zijn ontleend aan de uitgave Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen *3. De standaardinstructie (zie de officiële handleidingen bij de toetsen) bevat de aansporing om zo vlug mogelijk en met zo weinig mogelijk fouten te lezen. Veel leerlingen met leesproblemen zijn echter zeer gevoelig voor spanningsverhogende omstandigheden. U zult bij hen de nadruk op zo snel mogelijk lezen juist willen vermijden. Ook een verwijzing naar met zo weinig mogelijk fouten kunt u beter achterwege laten. Ten slotte raden wij u aan de stopwatch zo onopvallend mogelijk te hanteren. Gebruik een elektronische stopwatch die niet hoorbaar tikt en houd deze bijvoorbeeld in uw hand of onder het tafelblad. Als er in uw klas een wandklok met een grote secondewijzer hangt, kunt u die ook gebruiken. Zorg er dan wel voor dat die achter de leerling hangt. Begint een leerling desondanks toch in een veel te hoog tempo en met zeer veel fouten te lezen, dan stelt u hem nog eens extra op zijn gemak en zegt u dat hij vooral goed moet kijken en gewoon rustig moet lezen. U laat de leerling opnieuw beginnen en start de tijd opnieuw. Ten slotte nog twee praktische opmerkingen: 1. Wij raden u aan van een toetsafname altijd een (geluids) opname te maken, inclusief uw introductie. Dit is belangrijk om een scoring achteraf te kunnen controleren. 2. Het is niet de bedoeling dat de leerling een toets uit zijn hoofd gaat leren. Om dat te voorkomen gelden voor het afnemen van toetsen enkele spelregels: - Laat nooit merken of iets goed of fout is. Schrijf altijd precies op wat een leerling zegt of doet, zet nooit tijdens het afnemen al + of -. - Als een leerling iets niet weet of ergens niet uitkomt, zeg dan op een neutrale manier dat hij met het volgende woord 2

3 door kan gaan. Ga niet helpen, ga niet voorzeggen en ga toetswoorden niet oefenen. Drie-Minuten-Toets Belangrijk: Als u de leerlingen gaat toetsen met DMT en AVItoetskaarten, begint u altijd met het afnemen van de DMT. Het resultaat op de DMT bepaalt voor sommige leerlingen namelijk de werkwijze die gevolgd moet worden bij het afnemen van AVI-toetskaarten. Het toetsmateriaal van de Drie-Minuten-Toets bestaat uit drie kaarten waarop in vijf rijen in totaal honderdvijftig of honderdtwintig niet-samenhangende woorden staan afgedrukt. Van elke kaart zijn er drie versies: A, B en C. De toetsen meten de vaardigheid om losse woorden, onder elkaar gedrukt, te lezen. Per kaart leest de leerling één minuut. Kaart 1 heeft alleen eenlettergrepige woorden als: oom, peen, touw, enzovoort. Deze kaart speelt bij het toewijzen van een bepaalde aanpak binnen Estafette geen rol, omdat kaart 1 een domein toetst dat niet bij het voortgezet lezen, maar bij het aanvankelijk lezen hoort. Kaart 2 heeft eenlettergrepige woorden als: kring, jurk, schelp, enzovoort. Kaart 3 heeft woorden van twee of meer lettergrepen als: wasmand, klapraam, tante, kooien, gezellig, gevangenis, enzovoort. Werkwijze De leerling krijgt de opdracht om de woorden van elke kaart hardop te lezen. Uitgangspunt is dat alle drie de kaarten worden afgenomen. De ruwe score is het aantal goed gelezen woorden in één minuut. Daarbij doet het er niet toe of het woord direct goed gelezen wordt of eerst gespeld. Benodigde materialen - toetskaarten 1, 2 en 3, versies A, B en C; - scoreformulieren; - pen; - stopwatch. Aanbieding - U legt een toetskaart voor de leerling neer en zegt: Hier heb ik een kaart met rijtjes woorden. Wil jij die zo (wijs aan op de kaart) van boven naar beneden voor mij lezen? Je hoeft ze niet allemaal te lezen, na een poosje zeg ik stop. Begin nu maar. - U drukt de stopwatch in. Als de leerling langer dan vijf seconden met een woord bezig is, zegt u: Ga maar verder met het volgende woord. - Wacht de leerling onder aan de rij, dan zegt u: Ga maar verder met de volgende rij. - Na precies één minuut zet u een streep onder het laatste woord dat de leerling nog gelezen heeft. De leerling, ook een zwakke lezer die lang over een woord doet, mag het woord aflezen waar hij nog mee bezig was. Daarna zegt u rustig: Stop maar, je hebt genoeg gelezen. Afbreekregel Als een leerling een bepaald woord niet kan lezen, dan wacht u vijf seconden en vervolgens zegt u: Ga maar verder met het volgende woord. Na precies één minuut breekt u de toetsafname af. De leerling mag het woord aflezen waaraan hij bezig is. Vervolgens zegt u rustig: Stop maar, je hebt genoeg gelezen. Wijze van scoren Noteer op het scoreformulier, tijdens de afname of achteraf aan de hand van de (geluids)opname, precies wat de leerling fout zegt, of dat nu een heel woord is, een fout verklankt woorddeel of een fout verklankte letter. Spellen (s) noteert u wanneer de leerling hoorbaar spelt, ook al is dit zacht fluisterend. Als hij spelt, zet dan een schuine streep achter ieder stukje van het woord dat spellend gelezen wordt, bijvoorbeeld d/a/k/ of d/ak/. Noteer achter ieder woord hoe de leerling dit gelezen heeft. Hierbij gebruikt u de volgende afkortingen: - dg of niets: het woord is direct goed gelezen; dg staat voor direct goed. - df het woord is direct fout gezegd; df staat voor direct fout. - sg: het woord is (geheel of gedeeltelijk) gespeld en daarna juist gesynthetiseerd; sg staat voor spellend goed. - sf: het woord is (geheel of gedeeltelijk) gespeld en daarna fout of niet gesynthetiseerd; sf staat voor spellend fout. - dfg of sfg: een aanvankelijke fout wordt hersteld; dfg staat voor direct fout-goed, sfg staat voor spellend foutgoed. - dgf of sgf: een aanvankelijk goed gelezen woord wordt vervolgens fout gelezen; dgf staat voor direct goed-fout, sgf staat voor spellend goed-fout. - o: een woord is overgeslagen of de leerling kwam er niet uit, na vijf seconden hebt u gezegd dat hij door moest gaan. Score Bij de ruwe score gaat het om het aantal goed gelezen woorden in één minuut. Hierbij hanteert u de volgende regels: - u noteert dg en sg; - ook dfg en sfg telt u mee, want ze zijn uiteindelijk goed gelezen; - woorden die eerst goed waren, maar daarna fout verbeterd, dgf en sgf, tellen als fout. De laatste reactie van de leerling telt dus steeds. Het woord dat de leerling nog af mocht lezen nadat de minuut verstreken was, telt uiteraard niet mee voor de score. Aan de hand van normtabellen kunt u het niveau van een leerling bepalen. In tabel 1 op de volgende pagina vindt u de normen voor de ruwe scores op de drie verschillende leeskaarten en de normen voor de vaardigheidsscore. Het is mogelijk de ruwe scores van twee of drie leeskaarten te combineren. U telt dan de ruwe scores op de afzonderlijke kaarten bij elkaar op. Deze somscore wordt weer omgezet in een vaardigheidsscore aan de hand van de tabellen in de Cito-uitgave DMT en AVI - Groep 3 tot en met 8 *2. Met een somscore wordt de niveaubepaling betrouwbaarder. 3

4 Tabel 1: Niveaubepaling op basis van ruwe scores en vaardigheidsscores van de DMT. DMT-kaart 1, ruwe scores Toetsmoment D/E B/C A M E M E M E M E M E M DMT-kaart 2, ruwe scores Toetsmoment D/E B/C A M E M E M E M E M E M DMT-kaart 3, ruwe scores Toetsmoment D/E B/C A M E M E M E M E M E M DMT, vaardigheidsscores Toetsmoment D/E B/C A M E M E M E M E M E M AVI-toetskaarten Belangrijk: Als u de leerlingen gaat toetsen met DMT en AVItoetskaarten, begint u altijd met het afnemen van de DMT. Het resultaat op de DMT bepaalt voor sommige leerlingen namelijk de werkwijze die gevolgd moet worden bij het afnemen van AVI-toetskaarten. De serie AVI-toetskaarten bestaat uit elf toetskaarten plus één, namelijk de toegevoegde kaart M3.extra. Op elke toetskaart staat een kort verhaal afgedrukt. Van elke kaart zijn er twee versies (A- en B-versie). De toetsen meten de vaardigheid van de leerling in het lezen van teksten. De toetsen corresponderen met de AVI-leesniveaus M3 tot en met Plus (M8). De normering van de vernieuwde AVI-toetskaarten is belangrijk verbeterd ten opzichte van de vorige editie. Bij de indeling van de scores wordt nu gewerkt met de termen: beheersingsniveau, instructieniveau en frustratieniveau. Het beheersingsniveau haalt 75% van de leerlingen, het correspondeert dus met het A/B/Cniveau. Het frustratieniveau geldt voor de zwakste 10% lezers, overeenkomend met het E-niveau. Daartussenin ligt het instructieniveau voor 15% van de leerlingen, corresponderend met het D niveau. Bij de AVI-toetskaarten gaat het om een combinatie van nauwkeurigheid en leessnelheid. Per kaart wordt gekeken naar het aantal fout gelezen woorden en naar de tijd die de leerling per kaart nodig heeft. Voor elke AVI-toetskaart zijn normen vastgesteld, zowel voor het toegestane aantal fout gelezen woorden als voor de toegestane leestijd. Voor het onderscheid tussen instructieniveau en frustratieniveau is alleen de leessnelheid bepalend. Er bleek wat betreft het aantal fouten geen zinvol onderscheid te maken tussen D-niveau (instructieniveau) en E-niveau (frustratieniveau). Voor het aspect accuratesse geldt daarom slechts beheerst of niet-beheerst. Werkwijze De leerling krijgt de opdracht om de tekst van elke kaart hardop te lezen. De ruwe score is het aantal fout gelezen woorden plus de tijd. Daarbij doet het er niet toe of woorden direct goed gelezen worden of eerst gespeld. Benodigde materialen - twaalf toetskaarten, serie A of B; - scoreformulieren bij serie A of B; - pen; - stopwatch. Aanbieding - U legt de kaart voor de leerling op tafel en zegt: We gaan een verhaaltje (of een tekst) lezen, het verhaal heet... (lees nu zelf de titel van de kaart). - U zegt: Begin maar, en u drukt de stopwatch in. - Als de leerling gehaast gaat lezen, dan zegt u: Lees maar rustig. - Als de leerling langer dan vijf seconden met een woord bezig is, dan zegt u het voor. 4

5 Afbreekregel U beëindigt de afname wanneer de maximaal toegestane tijd van het frustratieniveau is overschreden. Zie onder score. Wijze van scoren Noteer op het scoreformulier, tijdens de afname of achteraf aan de hand van de (geluids)opname, precies wat de leerling fout zegt, of dat nu een heel woord is, een fout verklankt woorddeel of een fout verklankte letter. Spellen (s) noteert u wanneer de leerling hoorbaar spelt, ook al is dit zacht fluisterend. Als hij spelt, zet dan een schuine streep achter ieder stukje van het woord dat spellend gelezen wordt, bijvoorbeeld d/a/k/ of d/ak/. Noteer achter ieder woord hoe de leerling dit gelezen heeft. Hierbij gebruikt u de volgende afkortingen: - dg of niets: het woord is direct goed gelezen; dg staat voor direct goed. - df: het woord is direct fout gezegd; df staat voor direct fout. - sg: het woord is (geheel of gedeeltelijk) gespeld en daarna juist gesynthetiseerd; sg staat voor spellend goed. - sf: het woord is (geheel of gedeeltelijk) gespeld en daarna fout of niet gesynthetiseerd; sf staat voor spellend fout. - dfg of sfg: een aanvankelijke fout wordt hersteld; dfg en sfg staan voor direct fout-goed respectievelijk spellend fout-goed. - dgf of sgf: een aanvankelijk goed gelezen woord wordt vervolgens fout gelezen; dgf staat voor direct goed-fout, sgf staat voor spellend goed-fout. - o: een woord is overgeslagen. - t: een woord is toegevoegd. - v: een woord is voorgezegd (na vijf seconden). Het lijkt alsof u veel afkortingen van buiten moet leren, maar in feite zijn het alleen: - de d van direct ; - de s van spellend ; - de g van goed ; - de f van fout ; - de o van overgeslagen ; - de t van toegevoegd ; - de v van voorgezegd. Score De score wordt bepaald door het aantal fout gelezen woorden en de tijd die de leerling nodig heeft. Zoals hiervoor al opgemerkt, is er voor wat betreft het aantal fouten geen zinvol onderscheid te maken tussen instructieniveau en frustratieniveau. Voor de accuratesse geldt daarom slechts beheerst of niet-beheerst. De leessnelheid is daarom bepalend voor het onderscheid tussen instructieniveau en frustratieniveau. Een leerling beheerst een niveau pas als hij op beide aspecten beheersing scoort, dus op accuratesse en leessnelheid. Scoort hij bijvoorbeeld voor accuratesse op beheersingsniveau maar qua tijd op instructieniveau, dan heeft hij de kaart op instructieniveau gelezen. Hetzelfde geldt als hij de kaart qua tijd op beheersingsniveau leest, maar te veel fouten maakt. Met behulp van de fouten- en tijdscores kunt u in tabel 2 aflezen of de leerling de kaart gelezen heeft op beheersingsniveau (B), instructieniveau (I) of frustratieniveau (F). Tabel 2 op de volgende pagina moet als volgt worden gelezen. Voor kaart E4 versie A, bijvoorbeeld, is de grenswaarde voor het aantal fouten 12. Voor de tijd zijn er twee grenswaarden: 2 16 en Leest een leerling de kaart met 12 fouten of minder en in minder dan 2 minuten en 17 seconden, dan beheerst hij dit niveau. Maakt hij 13 fouten of meer of had hij 2 49 of meer nodig, dan las hij de kaart op frustratieniveau. Bij 13 fouten of meer of een tijd tussen 2 16 en 2 49 las hij de kaart op instructieniveau. 7.3 Werkwijze bij convergente differentiatie In deze Gebruikswijzer zijn twee differentiatievormen uitgewerkt: convergent en gematigd divergent. Er gaat nu voor wat betreft de werkwijze bij het afnemen van de AVItoetskaarten een verschil optreden. Bij convergente differentiatie is het uitgangspunt dat de leerlingen zoveel mogelijk werken met de leerstofpakketten die horen bij hun groep. Bijvoorbeeld, in de tweede helft van groep 4 is dat leerstofpakket E4. U begint altijd met de AVI-toetskaart die aansluit op het Estafette-pakket dat de leerling als laatste heeft afgerond, in het voorbeeld volgt op leerstofpakket E4 dus AVI-toetskaart E4. Wordt deze kaart op beheersings- of instructieniveau gelezen, dan bent u in het kader van evaluatie en planning van Estafette klaar met het afnemen van AVI-toetskaarten. Leest een leerling de kaart op frustratieniveau, dan kijkt u naar het resultaat op de DMT om de volgende stap te bepalen. Dit is de reden waarom u altijd eerst de DMT afneemt en daarna pas de AVI-toetskaarten. Als de DMTscore op A-, B- of C-niveau lag, bent u ook klaar met de AVItoetskaarten. Lag de DMT-score op D/E-niveau, dan neemt u één of meer lagere AVI-toetskaarten af, tot de leerling zijn (hoogste) instructieniveau heeft bereikt. Hoe u deze uitslagen vertaalt in een leerstofpakket en een Estafetteaanpak leest u in paragraaf 7.7. Als de leerling een lager pakket heeft afgerond dan passend bij zijn groep, bijvoorbeeld pakket M4, begint u met de AVI-toetskaart die dáárop aansluit, in het voorbeeld dus AVI-toetskaart M4. Wordt deze kaart op beheersingsof instructieniveau gelezen, dan neemt u de volgende toetskaart af, tot de leerling zijn hoogste instructieniveau heeft bereikt. Maar u gaat daarbij nooit verder dan het niveau van zijn groep, in het voorbeeld dus toetskaart E4. Daarmee bent u in het kader van evaluatie en planning van Estafette klaar met het afnemen van AVI-toetskaarten. Leest een leerling de kaart op frustratieniveau, dan neemt u een of meer lagere AVI-toetskaarten af, tot de leerling zijn (hoogste) instructieniveau heeft bereikt. 7.4 Werkwijze bij gematigd divergente differentiatie De overeenkomst tussen beide differentiatiemodellen in Estafette is dat ook bij gematigde divergente differentiatie een leerling nooit een leerstofpakket krijgt van een hoger niveau dan het niveau van zijn groep. Dus in de tweede helft van groep 4 werken de leerlingen nooit in een hoger 5

6 leerstofpakket dan leerstofpakket E4. Maar wel zullen er bij divergente differentiatie meer leerlingen zijn die in een lager leerstofpakket gewerkt hebben. In alle gevallen begint u met de AVI-toetskaart die aansluit op het Estafette-pakket dat de leerling als laatste heeft afgerond, in het voorbeeld dus AVI-toetskaart E4. Wordt deze kaart op beheersings- of instructieniveau gelezen, dan bent u wat betreft evaluatie en planning van Estafette klaar met het afnemen van AVItoetskaarten. Leest een leerling de kaart op frustratieniveau, dan neemt u, onafhankelijk van het niveau op de DMT, een of meer lagere AVI-toetskaarten af, tot de leerling zijn (hoogste) instructieniveau heeft bereikt. Hoe u deze uitslagen vertaalt in een leerstofpakket en een Estafette-aanpak leest u in paragraaf 7.8. Als de leerling een lager leerstofpakket heeft afgerond, dan passend bij zijn groep, bijvoorbeeld leerstofpakket M4, is de werkwijze voor de afname bij beide differentiatievormen identiek. U begint met de AVI-toetskaart die daarop aansluit, in het voorbeeld dus AVI-toetskaart M4. Wordt deze kaart op beheersings- of instructieniveau gelezen, dan neemt u de volgende toetskaarten af, tot de leerling zijn hoogste instructieniveau heeft bereikt. Maar u gaat daarbij nooit verder dan het niveau van zijn groep, in het voorbeeld dus toetskaart E4. Daarmee bent u wat betreft evaluatie en planning van Estafette klaar met het afnemen van AVItoetskaarten. Gewoonlijk is het zo dat de leerling slechts één kaart op instructieniveau leest. De kaart die daarop volgt, leest hij dan op frustratieniveau en de kaart die daaraan voorafgaat, op beheersingsniveau. Bij leerlingen van Aanpak ➊ is het goed mogelijk dat ze meer dan één van de volgende kaarten op instructieniveau lezen. Daarom is het van belang dat u na een kaart op instructieniveau nog een volgende kaart afneemt. Maar ook hier geldt, nooit verder dan het niveau van de groep. Naast het model van gematigd divergente differentiatie bestaat ook het model van volledige divergente differentiatie. Dit model propageren wij niet, omdat dit verschillende nadelen heeft. Een van die nadelen is dat de leesmotivatie van deze leerlingen negatief wordt beïnvloed doordat de leesboeken inhoudelijk niet aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Is dit toch uw keuze? Ook dan begint u met de AVI-toetskaart die aansluit op het Estafette-pakket dat de leerling als laatste heeft afgerond. Wordt deze kaart op beheersings- of instructieniveau gelezen, dan neemt u de volgende toetskaarten af, tot de leerling zijn hoogste instructieniveau heeft bereikt. Tabel 2: Grenswaarden voor de AVI-toetskaarten voor het bepalen van beheersings-, instructie- en frustratieniveau. AVI-kaarten A Beheersingsniveau Instructieniveau Frustratieniveau leestijd fouten leestijd leestijd AVI-M3 A AVI-M3 extra A AVI-E3 A AVI-M4 A AVI-E4 A AVI-M5 A AVI-E5 A AVI-M6 A AVI-E6 A AVI-M7 A AVI-E7 A Plus A AVI-kaarten B Beheersingsniveau Instructieniveau Frustratieniveau leestijd fouten leestijd leestijd AVI-M3 B AVI-M3 extra B AVI-E3 B AVI-M4 B AVI-E4 B AVI-M5 B AVI-E5 B AVI-M6 B AVI-E6 B AVI-M7 B AVI-E7 B Plus B

7 7.5 Toetssite Estafette Op basis van de toetsresultaten kunt u via de beslisschema s komen tot adviezen per leerling voor het juiste leerstofpakket en de juiste aanpak. Het bepalen van het juiste niveau en de juiste aanpak dient nauwkeurig te gebeuren met de juiste tabellen en beslisschema s. De ene leerkracht draait er z n hand niet voor om, maar andere leerkrachten vinden deze procedure ingewikkeld en tijdrovend. Daarom is bij Estafette de Toetssite Estafette ontwikkeld. Met behulp van de Toetssite Estafette worden de toetsresultaten automatisch omgezet naar adviezen voor het leesonderwijs. De Toetssite Estafette geeft op basis van de ingevoerde toetsresultaten de volgende overzichten en adviezen: - Adviezen voor individuele leerlingen, waarmee voor de leerkracht antwoord wordt gegeven op vragen als: Wat is het juiste leesniveau voor deze leerling? Welke Estafetteaanpak is voor deze leerling het meest geschikt? Welke leesoefeningen zijn voor deze leerling aan te bevelen? - Leerlingoverzichten, waarmee de leesontwikkeling van individuele leerlingen in kaart wordt gebracht. Voor de leerkracht wordt hiermee de vraag beantwoord: Hoe verloopt de ontwikkeling van de leesvaardigheid van deze leerling? - Groepsoverzichten, waarbij de eigen leerlingengroep vergeleken wordt met het landelijk gemiddelde. Hiermee wordt voor de leerkracht de vraag beantwoord: Hoe goed doe ik het met mijn groep? 7.6 Beslisschema s voor het toewijzen van pakket en aanpak Als u de gewenste aanpak per leerling wilt bepalen, dan volgt u een beslisschema aan de hand van het aantal maanden onderwijs en de toetsscores van elke leerling. Let er hierbij goed op dat u het juiste schema hanteert. De beslisschema s zijn namelijk gekoppeld aan de afnamemomenten. Zo is er bijvoorbeeld een beslisschema voor januari jaargroep 4, maar ook een beslisschema voor juni jaargroep 4. De algemene beslisschema s worden gepresenteerd in de Gebruikswijzer ter ondersteuning van de uitleg. De beslisschema s per afnamemoment zijn te downloaden van de website: Het is handig om een kopie te maken van het schema dat voor uw groep van toepassing is en daarop de namen van de leerlingen in te vullen bij de juiste combinatie van leerstofpakket en aanpak. Het indelen van de leerlingen op basis van hun toetsgegevens en het aantal maanden onderwijs dat zij gehad hebben, vereist nauwkeurigheid. Ook moet u de diverse beslisregels juist toepassen. Die beslisregels zijn vastgelegd in de Toetssite Estafette. Wij raden u aan om hiervan gebruik te maken, omdat het u veel tijd zal besparen. Estafette toetssite Overzichtelijke toetsresultaten. 7

8 7.7 Convergente differentiatie: beslisschema s Schema 1: Beslisschema Leestempotoets bij convergente differentiatie. We geven het beslisschema bij convergente differentiatie in de algemene vorm weer. Het toetsmoment noemen we N. Dat kan zijn E3, M4, E4 enzovoort tot E7. In de meeste gevallen volgt na dit toetsmoment pakket N+1, dus als het toetsmoment E4 is (N), volgt daarop pakket M5 (N+1). Als u de Leestempotoets gebruikt voor de eerste screening, dan gaan leerlingen met een A-score op deze toets in het volgende leerstofpakket werken met Aanpak ➌. Leerlingen met een B/C-score op de Leestempotoets gaan eveneens met het volgende leerstofpakket werken, maar doen dat volgens de werkwijze van Aanpak ➋. Aan leerlingen met een score D/E op de Leestempotoets kan nog geen aanpak en leerstofpakket worden toegewezen. Deze leerlingen worden eerst verder getoetst met de DMT en AVI-toetskaarten. Het bijbehorende beslisschema ziet er als volg uit: Toetsmoment N Leestempo Leestempo Leestempo score A score B/C score D/E Leestempotoets N Aanpak ❸ Aanpak ❷ verder toetsen Pakket N+1 Pakket N+1 met DMT en AVI Leerlingen met een D/E-score op de Leestempotoets worden dus verder getoetst met de DMT (toets voor het lezen van losse woorden) en de AVI-toetskaarten (toets voor het lezen van tekst). Neem altijd eerst de DMT af en pas daarna de AVI-toetskaarten. Het resultaat op de DMT is namelijk bepalend voor de toetsprocedure bij AVI-toetskaarten. Als u geen gebruikmaakt van de Leestempotoets, neemt u de DMT en AVI-toetskaarten af bij alle leerlingen! Schema 2: Beslisschema voor DMT en AVI bij convergente differentiatie. Leest de leerling de AVI-toetskaart van moment N op frustratieniveau in combinatie met een DMT-score op D/E-niveau, dan toetst u verder tot zijn instructieniveau bereikt is. Dit kan X niveaus lager liggen. Als het instructieniveau één niveau lager ligt dan het toetsmoment, ofwel M4 op toetsmoment E4, dan is X=0. De leerling krijgt dan leerstofpakket E4 (N-0). Als het instructieniveau twee niveaus lager ligt dan het toetsmoment, in het voorbeeld E3, dan is X=1. De leerling krijgt dan leerstofpakket M4 (N-1). Het bijbehorende beslisschema ziet er als volgt uit: Toetsmoment N DMT score A DMT score B/C DMT score D/E vaardigheids- vaardigheids- vaardigheidsscore score score AVI-Beheersingsniveau N Aanpak ❸ Aanpak ❷ Aanpak ❶ Pakket N+1 Pakket N+1 Pakket N+1 AVI-Instructieniveau N Aanpak ❷ Aanpak ❷ Aanpak ❶ Pakket N+1 Pakket N+1 Pakket N+1 AVI-Frustratieniveau N Aanpak ❶ Aanpak ❶ Doortoetsen tot Pakket N+1 Pakket N+1 (hoogste) instructieniveau AVI-Frustratieniveau N Aanpak ❶ + Beheersingsniveau N-1 Pakket N+1 AVI-Frustratieniveau N Aanpak ❶ + Instructieniveau N-1-X Pakket N-X 8

9 Tabel 3: Leerstandaarden voor voortgezet technisch lezen. Het is denkbaar dat een leerling de AVI-toetskaart die één niveau lager ligt dan zijn frustratieniveau, op beheersingsniveau leest. Er is bij deze leerling dan geen instructieniveau vastgesteld. In dat geval stellen we zijn instructieniveau gelijk aan het niveau boven zijn beheersingsniveau en deze leerling krijgt dan leerstofpakket N+1 met Aanpak ➊. We doen dit op grond van de overweging dat in het voorbeeld op toetsmoment E4 zowel beheersing van M4 als het lezen van kaart E4 op instructieniveau prestaties op D-niveau zijn, zie onderstaande tabel. groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 jan juni jan juni jan juni jan juni jan juni jan ABC-voldoende M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 Plus D-minimum < M3 M3 E3 M4 M4-E4 E4-M5 M5-E5 E5-M6 M6-E6 M6-M7 E6-E7 E- < minimum < M3 M3 E3 E3 M4 E4 M5 E5 E5 M6 9

10 7.8 Gematigd divergente differentiatie: beslisschema s Schema 1: Beslisschema Leestempotoets bij gematigd divergente differentiatie. We geven het beslisschema bij gematigde divergente differentiatie in de algemene vorm weer. Het toetsmoment is N. Dat kan zijn E3, M4, E4 enzovoort tot E7. In de meeste gevallen volgt daarop leerstofpakket N+1, dus als het toetsmoment E4 is (N), volgt daarop leerstofpakket M5 (N+1). Leest de leerling de toets van moment N op beheersingsniveau, dan volgt daarop leerstofpakket N+1. Leest de leerling de toets van moment N op instructieniveau, dan neemt u ook de volgende kaart af. Wordt die ook op instructieniveau gelezen, dan gaat de leerling ook werken met pakket N+1. Blijkt kaart N het hoogste instructieniveau, dan volgt daarop leerstofpakket N. Wordt kaart N gelezen op frustratieniveau, dan zoekt u standaard het hoogste instructieniveau op. Als u de Leestempotoets gebruikt voor eerste screening, dan gaan leerlingen met een A-score op deze toets in het volgende leerstofpakket werken met Aanpak ➌ Leerlingen met een B/C-score op de Leestempotoets gaan eveneens met het volgende leerstofpakket werken, maar doen dat volgens de werkwijze van Aanpak ➋. Aan leerlingen met een score D/E op de Leestempotoets kan nog geen aanpak en leerstofpakket worden toegewezen. Deze leerlingen moeten eerst verder getoetst worden met de DMT en AVI-toetskaarten. Het bijbehorende beslisschema ziet er als volg uit: Toetsmoment N Leestempo Leestempo Leestempo score A score B/C score D/E Leestempotoets N Aanpak ❸ Aanpak ❷ verder toetsen Pakket N+1 Pakket N+1 met DMT en AVI Leerlingen met een D/E-score op de Leestempotoets worden dus verder getoetst met de DMT (toets voor het lezen van losse woorden) en AVI-toetskaarten (toets voor het lezen van tekst). Neem altijd eerst de DMT af en pas daarna de AVI-toetskaarten. Het resultaat op de DMT is namelijk bepalend voor de toetsprocedure bij AVI-toetskaarten. Als u geen gebruikmaakt van de Leestempotoets, neemt u DMT en AVI-toetskaarten af bij alle leerlingen! Schema 2: Beslisschema voor DMT en AVI bij gematigd divergente differentiatie. Leest de leerling de AVI-toetskaart van moment N op frustratieniveau, dan neemt u voorgaande toetskaarten af tot hij zijn instructieniveau heeft bereikt. Dit kan X niveaus lager liggen. Als het instructieniveau op het niveau ligt van het toetsmoment, ofwel E4, dan is X=0. De leerling krijgt dan leerstofpakket E4 (N-0). Als het instructieniveau één niveau lager ligt dan het toetsmoment, ofwel M4, dan is X=1. De leerling krijgt dan leerstofpakket M4 (N-1). Als het instructieniveau twee niveaus lager ligt dan het toetsmoment, ofwel E3, dan is X=2. De leerling krijgt leerstofpakket E3 (N-2). Het bijbehorende beslisschema ziet er als volgt uit: Toetsmoment N DMT score A DMT score B/C DMT score D/E vaardigheids- vaardigheids- vaardigheidsscore score score AVI-Beheersingsniveau N Aanpak ❸ Aanpak ❷ Aanpak ❶ Pakket N+1 Pakket N+1 Pakket N+1 AVI-Instructieniveau N Aanpak ❷ Aanpak ❶ Pakket N Pakket N AVI-Frustratieniveau N Aanpak ❷ Aanpak ❶ + Beheersingsniveau N-1 Pakket N Pakket N AVI-Instructie N -X Aanpak ❷ Aanpak ❶ Pakket N-X Pakket N-X 10

11 Tabel 4: Leerstandaarden voor voortgezet technisch lezen. Het is denkbaar dat een leerling de AVI-toetskaart die één niveau lager ligt dan zijn frustratieniveau, op beheersingsniveau leest. Er is bij deze leerling dan geen instructieniveau vastgesteld. We stellen dan zijn instructieniveau gelijk aan het niveau boven zijn beheersingsniveau en deze leerling krijgt dan pakket N met Aanpak ➊. We doen dit op grond van de overweging dat in het voorbeeld op toetsmoment E4 zowel beheersing van M4 als het lezen van kaart E4 op instructieniveau prestaties op D-niveau zijn. Zie onderstaande tabel. groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 jan juni jan juni jan juni jan juni jan juni jan ABC-voldoende M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 Plus D-minimum < M3 M3 E3 M4 M4-E4 E4-M5 M5-E5 E5-M6 M6-E6 M6-M7 E6-E7 E- < minimum < M3 M3 E3 E3 M4 E4 M5 E5 E5 M6 Eindnoten 1. Leestechniek & Leestempo. Cito. (Arnhem: Cito, 2009). 2. DMT en AVI - Groep 3 tot en met 8. Cito. (Arnhem: Cito, 2009). 3. Ontleend aan: Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. (DTLAS). Struiksma, A.J.C., A. van der Leij en J.P.M. Vieijra. (Amsterdam: VU Uitgeverij, 2009). 11

Toetsmoment E Leestempo Leestempo Leestempo score A score B/C score D/E

Toetsmoment E Leestempo Leestempo Leestempo score A score B/C score D/E Beslisschema s convergente differentiatie E Toetsmoment E Leestempo Leestempo Leestempo Leestempotoets E Aanpak ❸ Aanpak ❷ verder toetsen Pakket M Pakket M met DMT en AVI Toetsmoment E DMT score A DMT

Nadere informatie

De nieuwe AVI-toetsen en AVI-bepalingen

De nieuwe AVI-toetsen en AVI-bepalingen De nieuwe AVI-toetsen en AVI-bepalingen Het leren lezen van kinderen begint met een goede technische leesvaardigheid. Dit is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Het is belangrijk dat kinderen

Nadere informatie

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken.

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Daarom hechten wij er dan ook veel belang aan dat dit op een

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

AANVULLING VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE: TEKST LEZEN

AANVULLING VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE: TEKST LEZEN AANVULLING VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE: TEKST LEZEN Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Veilig Leren Lezen 2e maanversie Veilig Leren Lezen (2 e maanversie)

Nadere informatie

Fonemendictee deel 1 en deel 2

Fonemendictee deel 1 en deel 2 Toet s i n s t r u c t i e W i n ters i g n a ler i n g k e r n 6 Inhoud De Wintersignalering bestaat uit de volgende toetsen: Materialen Fonemendictee deel 1 en 2 op website www.toetssite.be onder Downloaden/Toetsmaterialen

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Stijn Jansegers - Vrije Basisschool De Leertrommel Opwijk 1

Stijn Jansegers - Vrije Basisschool De Leertrommel Opwijk 1 Op verkenning door de nieuwe AVI-procedure oude AVI-bepaling vervangen door nieuw systeem technische leesontwikkeling van leerlingen veel beter volgen nauwkeuriger meetresultaat belangrijke tijdswinst

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind?

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De AVI-niveaus zijn veranderd. Wat nu? Informatie voor ouders 2013 Lieven Coppens Versie VL 1.2 Nieuw, maar niet slechter! De leesniveaus op de boekjes worden

Nadere informatie

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 1

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 1 VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 1 1 Grafementoets aangeboden letters kern 1 : instructie voor de leerkracht Algemene informatie: Deze toets bestaat uit letters die tot en met kern

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Grafementoets: instructie voor de leerkracht de leessleutel Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na thema 3. De toets bestaat uit een kaart, waarop de letters per thema gegroepeerd staan. De letterkennis wordt

Nadere informatie

DE LEESSLEUTEL. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten

DE LEESSLEUTEL. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten DE LEESSLEUTEL Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na thema 3. De toets bestaat

Nadere informatie

Alles over. Estafette. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Estafette. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Estafette Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Leestekst Een kus op een been

Leestekst Een kus op een been Toet s i n s t r ucti e W i n t e r s igna l e r i n g k e r n 6 Leestekst Een kus op een been Algemeen Neem de toets individueel af. Zorg voor een rustige omgeving tijdens de afname van de toets. Instructie

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 4 expertisecentrum nederlands 4 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Alles over. Estafette. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Estafette. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Estafette Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten

LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na basiswoorden lat en

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 2 + d, oe

Adaptieve toets: Kern 2 + d, oe VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 2 + d, oe Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 2+ d, oe : instructie

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met lat en

Nadere informatie

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. WINTERSIGNALERING... 3 3. ZOMERSIGNALERING... 6 4. CONCLUSIES... 9 1 1. Inleiding Inleiding Bureau ICE

Nadere informatie

Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3:

Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3: Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3: In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3, kortweg PLD 3, wordt in het hoofdstuk Signaleren een

Nadere informatie

Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Grafementoets: instructie voor de leerkracht veilig leren lezen Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na kern 3. De toets bestaat uit een kaart, waarop de letters per kern gegroepeerd staan. De letterkennis

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers

Hulp aan risicolezers Hulp aan risicolezers bij Auteurs: Ed koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering afgenomen. Dat waren de drie kaarten van de DMT en, hoewel facultatief, meestal ook de AVI-kaarten. De resultaten

Nadere informatie

Protocol Methode-onafhankelijke toetsen

Protocol Methode-onafhankelijke toetsen Protocol Methode-onafhankelijke toetsen Sint Maartensschool Wijkerlaan 10 2271 EP Voorburg November 2016 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 METHODE-ONAFHANKELIJKE TOETSEN EN DE TOETSKALENDER.... 3 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

lezen Hulp aan risicolezers

lezen Hulp aan risicolezers veilig leren lezen Hulp aan risicolezers bij Auteur: Ed Koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering en waarschijnlijk ook het Citoafnamemoment E3 afgenomen. De resultaten daarvan maken u duidelijk

Nadere informatie

Aanvankelijk technisch lezen. Effectief aanvankelijk lezen in groep 3

Aanvankelijk technisch lezen. Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Aanvankelijk technisch lezen Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.

Nadere informatie

LEESLIJN/LEESWEG. Adaptieve toets: na dik en rik van basisblok a

LEESLIJN/LEESWEG. Adaptieve toets: na dik en rik van basisblok a LEESLIJN/LEESWEG 1 e VERSIE Adaptieve toets: na dik en rik van basisblok a 1 Grafementoets aangeboden letters tot en met dik en rik : instructie voor de leerkracht Algemene informatie: Deze toets bestaat

Nadere informatie

De Leeshoek. Herfstsignalering groep 3

De Leeshoek. Herfstsignalering groep 3 De Leeshoek Herfstsignalering groep 3 Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na serie 1. De toets bestaat uit een kaart, waarop de letters staan. De letterkennis

Nadere informatie

Hoofdmeting 1. na kern 2

Hoofdmeting 1. na kern 2 VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Hoofdmeting 1 na kern 2 Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met kern 2 : instructie

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 1 + t, ee, n

Adaptieve toets: Kern 1 + t, ee, n VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 1 + t, ee, n Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 1+ t, ee, n

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 3

Adaptieve toets: Kern 3 VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 3 Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 3: instructie voor de leerkracht

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 3 + h, w

Adaptieve toets: Kern 3 + h, w VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 3 + h, w Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 3+ h, w : instructie

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden gat en wak

Adaptieve toets: na basiswoorden gat en wak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden gat en wak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met gat en

Nadere informatie

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Samenstelling van de werkgroep: Maud van Druenen, Expertisecentrum Nederlands Patty Gerretsen, NKD Chris Struiksma,

Nadere informatie

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Samenstelling van de werkgroep: Maud van Druenen, Expertisecentrum Nederlands Patty Gerretsen, NKD Chris Struiksma,

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 4 + eu, j, ie, l

Adaptieve toets: Kern 4 + eu, j, ie, l VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 4 + eu, j, ie, l Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 4+ eu, j,

Nadere informatie

Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen?

Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen? Cito Cito voor thuis Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen? Nieuwe AVI-niveaus Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen? Nieuwe AVI-niveaus Het AVI-systeem wordt in Nederland al ruim dertig

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 3 expertisecentrum nederlands 3 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Stap 1 Toetsen Leestechniek en Leestempo (Toetsen Technisch lezen)

Stap 1 Toetsen Leestechniek en Leestempo (Toetsen Technisch lezen) Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL OVER AVI (ANALYSE VAN INDIVIDUALISERINGSVORMEN) Bart Masquillier 2009-02-02 Ongetwijfeld viel er ook bij jou op school een

Nadere informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af. Leerlingvolgsysteem. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Veel methoden die wij gebruiken, leveren toetsen die wij afnemen om vast te stellen of het kind de leerstof

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Toelichting Cito uitslagen

Toelichting Cito uitslagen Toelichting Cito uitslagen Volgens de wet moet elke school de vorderingen van leerlingen volgen. Het LeerlingOnderwijsVolgSysteem (LOVS) is een hulpmiddel om kinderen tijdens hun hele basisschooltijd in

Nadere informatie

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau Bijlage Dyslexieprotocol Wat verwachten we van de kinderen aan het eind van groep 3 Eind mei stellen we het lees- en spellingniveau van alle leerlingen in groep 3 met behulp van genormeerde toetsen vast.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toetskalender lezen gericht op technisch lezen / woordenschat / begrijpend lezen. Inhoud. 2. Streefdoelen in een ander perspectief

KWALITEITSKAART. Toetskalender lezen gericht op technisch lezen / woordenschat / begrijpend lezen. Inhoud. 2. Streefdoelen in een ander perspectief KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Toetskalender lezen gericht op technisch lezen / woordenschat / begrijpend lezen Inhoud 1. Vooraf 2. Streefdoelen in een ander perspectief 3. Aanbevolen Toetskalender

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Hoofdmeting 2. na kern 4

Hoofdmeting 2. na kern 4 VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Hoofdmeting 2 na kern 4 Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met kern 4 : instructie

Nadere informatie

Basistoetsen Herfstsignalering

Basistoetsen Herfstsignalering Inhoud De Herfstsignalering bestaat uit de volgende toetsen: Materialen Pagina 16 leesboekje maan, kern 3 Afnameformulier Basistoets Herfstsignalering op website www.toetssite.be onder Downloaden/Toetsmaterialen

Nadere informatie

ONL Standpunt. ONL richtlijnen bij toetsing en scoren (inclusief aannamecriteria) Versie 3, augustus 2015

ONL Standpunt. ONL richtlijnen bij toetsing en scoren (inclusief aannamecriteria) Versie 3, augustus 2015 ONL Standpunt ONL richtlijnen bij toetsing en scoren (inclusief aannamecriteria) Versie 3, augustus 2015 Op de diverse evaluatiemomenten gedurende de behandeling worden vaste toetsen afgenomen. Deze toetsgegevens

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

Technisch lezen in beeld (plus)

Technisch lezen in beeld (plus) Inhoud Technisch lezen in beeld (plus) Toetsprocedure Technisch Lezen Technisch lezen (Leestechniek/Leestempo) AVI DMT Screeningsinstrumenten (nieuw) Beginnende geletterdheid Dyslexie Taal voor Kleuters

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden rook en kaas

Adaptieve toets: na basiswoorden rook en kaas LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden rook en kaas Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met rook

Nadere informatie

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 3 + h, e, w, o

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 3 + h, e, w, o VEILIG LEREN LEZEN 1 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 3 + h, e, w, o 1 Grafementoets aangeboden letters kern 3+ h, e, w, o : instructie voor de leerkracht Algemene informatie: Deze toets bestaat uit

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden poes en ei

Adaptieve toets: na basiswoorden poes en ei LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden poes en ei Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met poes en

Nadere informatie

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN?

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Protocol Leesproblemen en dyslexie, groep 7-8 Groep 7 Aandachtspunten: Vlot en vloeiend kunnen lezen Onderhouden en verbeteren technische leesvaardigheid Enkele leesstrategieën Tekstkennis bijbrengen Aandacht

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 5 + g, ui

Adaptieve toets: Kern 5 + g, ui VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 5 + g, ui Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 5+ g, ui : instructie

Nadere informatie

Optimaal zicht op spelling

Optimaal zicht op spelling Cito Spelling LVS Team Werken met de LVS-toetsen en hulpboeken Optimaal zicht op spelling Kim heeft midden groep 5 bij de LVS-toets Spelling een vaardigheidsscore gehaald van 122. Haar leerkracht weet

Nadere informatie

AVI gaat veranderen Anja de Wijs LOVS Taal Augustus, 2010

AVI gaat veranderen Anja de Wijs LOVS Taal Augustus, 2010 AVI gaat veranderen Anja de Wijs LOVS Taal Augustus, 2010 Het AVI-systeem dat in Nederland al ruim dertig jaar gebruikt wordt om enerzijds de technische leesvaardigheid van leerlingen vast te stellen en

Nadere informatie

AVI. tijd voor verandering

AVI. tijd voor verandering AVI tijd voor verandering Programma AVI oud AVI nieuw in vogelvlucht de nieuwe AVI-niveaus de toetsen Leestechniek & Leestempo CILT en CLIB wat verandert er voor wie vragen AVI: 1974 1994 2006 Doelstellingen

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden zeef en muur

Adaptieve toets: na basiswoorden zeef en muur LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden zeef en muur Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met zeef

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden vijf en tien

Adaptieve toets: na basiswoorden vijf en tien LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden vijf en tien Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met vijf

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 2015-2016 * nummer 4 * november 2015. november

Nieuwsbrief. 2015-2016 * nummer 4 * november 2015. november Nieuwsbrief november In deze nieuwsbrief meer informatie over AVI en DMT. Termen die u (vanaf groep 3) veel zult horen, maar waarvan u zich misschien afvraagt: wat is het eigenlijk? Verder heten we twee

Nadere informatie

LEESLIJN/LEESWEG. 1 e VERSIE. Adaptieve toets: na huis en hout van basisblok b

LEESLIJN/LEESWEG. 1 e VERSIE. Adaptieve toets: na huis en hout van basisblok b LEESLIJN/LEESWEG 1 e VERSIE Adaptieve toets: na huis en hout van basisblok b 1 Grafementoets aangeboden letters tot en met huis en hout : instructie voor de leerkracht Algemene informatie: Deze toets bestaat

Nadere informatie

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 5 + g, ui, au, f

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 5 + g, ui, au, f VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 5 + g, ui, au, f 1 Grafementoets aangeboden letters kern 5+ g, ui, au, f : instructie voor de leerkracht Algemene informatie: Deze toets bestaat

Nadere informatie

Verslag opbrengsten technisch lezen

Verslag opbrengsten technisch lezen Verslag opbrengsten technisch lezen SWV Waterland (Groepen 3, 4 en 5 2008 2009) Chruf van Kempen Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING:... 3 WAAROM D.M.T. EN AVI?... 3 DE BETROUWBAARHEID VAN CIJFERS:...

Nadere informatie

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers,

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt uw school Cito LVS-toetsen af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito

Nadere informatie

Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs. Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013

Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs. Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013 Signalering van lees- en spellingproblemen in het speciaal (basis) onderwijs Judith Vloedgraven, Cito 3 april 2013 Actualiteit Inleiding Actualiteit doorverwijzing naar zorg Vanaf 2009 kosten vergoed door

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 5 expertisecentrum nederlands 5 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Herfstsignalering. Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Herfstsignalering. Grafementoets: instructie voor de leerkracht Grafementoets: instructie voor de leerkracht De grafementoets wordt afgenomen na Thema 4. De toets bestaat uit een toetskaart, waarop de letters staan, in de volgorde zoals ze aangeboden zûn. De letterkennis

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden klauw en neus

Adaptieve toets: na basiswoorden klauw en neus LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden klauw en neus Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met klauw

Nadere informatie

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Het team van basisschool De Marinx heeft voor de schoolplanperiode 2015 2019 schoolambities vastgesteld voor: Het uitstroomprofiel

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 7 expertisecentrum nederlands 7 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis!

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis Tabellenboekje nieuwe AVI-niveaus T E C H N I S C H L E Z E N Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! LEESHUIS TECHNISCH LEZEN

Nadere informatie

HANDREIKING. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht

Nadere informatie

Instructies voor de testafname Groep 5

Instructies voor de testafname Groep 5 Groep 5 Instructies voor de testafname Groep 5 5 De test voor groep 5 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 8 expertisecentrum nederlands 8 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Zwijsen. estafette. h a n d l e i d i n g

Zwijsen. estafette. h a n d l e i d i n g Zwijsen estafette E3 h a n d l e i d i n g Algemeen deel Inhoudsopgave Algemeen deel... 5 Waarom niveau E3 in Estafette?...6 Direct aan de slag met Estafette... 7 Drie verschillende aanpakken...9 Organisatie...

Nadere informatie

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Timboektoe Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Extra oefenen: woordrijtjes met ie

Extra oefenen: woordrijtjes met ie Extra oefenen: woordrijtjes met ie Dit leesblad kun je gebruiken op verschillende manieren: wanneer een leerling uitvalt op het lezen van woorden met ie het opnieuw aanbieden van ie bij verlengde instructie

Nadere informatie

Zwijsen. estafette. h a n d l e i d i n g

Zwijsen. estafette. h a n d l e i d i n g Zwijsen estafette E6 h a n d l e i d i n g Algemeen deel Inhoudsopgave Algemeen deel... 5 Met niveau E6 naar functionele geletterdheid...6 Direct aan de slag met Estafette... 7 Drie verschillende aanpakken...9

Nadere informatie