WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9921 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N [C 2006/03126] 30 DECEMBER Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (1) SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F [C 2006/03126] 30 DECEMBRE Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen CHAPITRE I er. Dispositions générales Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3 van de Grondwet. Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l article 74, 3 de la Constitution. Art. 2. De Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen. Art. 2. Le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi. Art van artikel van de wet van 27 december 2004 wordt vervangen door de volgende tekst : In afwijking van het artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de basisallocaties Uitgaven voor sociaal dienstbetoon en de basisallocaties met betrekking tot de werkingsuitgaven met de economische codes 12 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden. Art. 3. Le 3del article de la loi du 27 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant : Par dérogation à l article 15 des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base Dépenses du service social et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d une même section du budget. HOOFDSTUK II. Bijzondere bepalingen van de departementen CHAPITRE II. Dispositions particulières des départements Sectie 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister Section 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 4. De tekst van het artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt als volgt aangevuld: PROGRAMMA 31/1. EXTERNE COMMUNICATIE «4. Toelage aan de v.z.w. Museum van Europa.» «5. Allerhande toelagen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de Ministerraad.» Art. 4. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est complété comme suit : PROGRAMME 31/1. COMMUNICATION EXTERNE «4. Subvention à l A.S.B.L. Musée de l Europe.» «5. Subventions quelconques dans le cadre des missions d information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres.»

2 9922 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Sectie 12. FOD Justitie Section 12. SPF Justice Art. 5. De Minister van Justitie is gemachtigd om een dading af te sluiten met de Franstalige, Duitstalige en Vlaamse balies in het kader van het geschil van de Belgische Staat tegen de balies over de omvang van de verplichtingen die de Belgische Staat moet opnemen op het vlak van de dekking van de werkingskosten voor de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand. Art. 5. La Ministre de la Justice est autorisée à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands, dans le cadre du contentieux qui oppose l Etat fédéral à des barreaux à propos de l étendue des obligations incombant à l Etat fédéral en matière de couverture des frais exposés pour l organisation des bureaux d aide juridique. Teneinde deze dading ten uitvoer te brengen kan een betaling uitgevoerd worden naar de Deposito- en Consignatiekas, aan te rekenen op het beschikbaar krediet van de basisallocatie van de sectie 12 van de algemene uitgavenbegroting En vue de l exécution ultérieure de cette transaction un versement peut être effectué auprès la Caisse des dépôts et consignations, à charge du crédit disponible de l allocation de base de la section 12 du budget général des dépenses Sectie 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Section 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale Art. 6. De tekst van artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : Art. 6. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est modifié comme suit : PROGRAMMA 55/3. OPVANG VLUCHTELINGEN PROGRAMME 55/3. ACCUEIL DES DEMANDEURS D ASILE Allerlei kosten (huurlasten, personeel, verbruiksuitgaven, medische kosten, ) verbonden aan de werking van de opvang van asielzoekers georganiseerd door het Agentschap Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, ) afférents au fonctionnement de l accueil des demandeurs d asile organisé par l Agence. Art. 7. De tekst van artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : Art. 7. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est modifié et complété comme suit : PROGRAMMA 55/3. OPVANG VLUCHTELINGEN PROGRAMME 55/3. ACCUEIL DES DEMANDEURS D ASILE Subsidies aan organisaties en gemeenten die een bijdrage leveren tot ondersteuning en spreiding van vluchtelingen. Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsidies aan organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van kwetsbare personen en aanpassing van hun huisvesting. Subventions aux organisations pour l évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement. Subsidies aan organisaties die steun verlenen aan initiatieven voor psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiehulpmiddelen, informatie en vorming). Subventions aux organisations soutenant des initiatives d assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation). Subsidies aan organisaties die als doel hebben het verblijf in de opvangcentra tot een nuttige periode te maken waarin eenieder zich vaardigheden kan eigen maken die overbrengbaar zijn (bijvoorbeeld basisstudies, alfabetisering, het leren van een nationale taal, scholingsprogramma s, ) onafhankelijk van de afloop van de asielprocedure. Subventions aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d accueil plus utile à chacun par l acquisition d un savoirfaire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d une langue nationale, formations qualifiantes, ) quelle que soit l issue de la procédure d asile. Subsidies aan organisaties voor de individuele inlichtingen betreffende de rechten en plichten van de asielzoekers, waaronder het recht tot sociale hulp en de condities voor de opvang, de juridische procedure en bijstand, het institutioneel stelsel, de levensomstandigheden in België en de hulp bij terugkeer. Subventions aux organisations pour l information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d asile, notamment en ce qui concerne le droit à l aide sociale et conditions d accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l aide au retour. Subsidies aan organisaties die de opdrachten van een sociaal vertaalbureau vervullen. Subventions aux organisations exécutant des missions d interprétariat social. Subsidies aan organisaties voor de ontwikkeling van het lokale beleid inzake communicatie en de bevordering van algemene communicatiemiddelen met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Subventions aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l accueil des demandeurs d asile.

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9923 Art. 8. De tekst van artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de Agemene Utgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : «Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2005 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt euro voor de ontvangsten en euro voor de uitgaven.» Art. 8. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est modifié comme suit : «Est approuvé le budget de l Agence fédérale d accueil des demandeurs d asile pour l année 2005, annexé àla présente loi. Ce budget s élève pour les recettes à euros et pour les dépenses à euros.» HOOFDSTUK III. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 9. De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2005 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel. Art. 10. In afwijking van artikel 38 van de wetten op de Rijkscomptabilitieit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt een toewijzingsfonds geopend dat de nodige middelen ter beschikking stelt aan de rechthebbenden bedoeld in de wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privé-woning. CHAPITRE III. Fonds de restitution et d attribution Art. 9. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d attribution pendant l année budgétaire 2005, sont réévalués conformément au tableau y afférent annexé àla présente loi. Art. 10. Par dérogation à l article 38 des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l acquisition de gasoil de chauffage d une habitation privée. HOOFDSTUK IV. Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Art. 11. De begroting van het Muntfonds van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel. CHAPITRE IV. Services d Etat à gestion séparée Art. 11. Le budget du Fonds monétaire de l année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi. HOOFDSTUK V. Staatsbedrijven CHAPITRE V. Entreprises d Etat Art. 12. De begroting van de Koninklijke Munt van België van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel. Art. 12. Le budget de la Monnaie royale de Belgique de l année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi. HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen CHAPITRE VI. Dispositions finales Art. 13. De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt. Art. 14. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 30 december Art. 13. Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor. Art. 14. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné àchâteauneuf-de-grasse, le 30 décembre ALBERT Van Koningswege : ALBERT Par le Roi : De Mnister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Nota s (1) Zitting Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. Wetsontwerp, nr /1. Verslag, nr /2. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr /3. Parlementaire Handelingen. Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 december Notes (1) Session Chambre des représentants : Documents parlementaires. Projet de loi, n /1. Rapport, n /2. Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale, n /3. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 2005.

4 9924 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9925

6 9926 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9927

8 9928 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9929

10 9930 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

11 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9931

12 9932 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

13 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9933

14 9934 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

15 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9935

16 9936 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

17 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9937

18 9938 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

19 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9939

20 9940 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

21 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9941

22 9942 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

23 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9943

24 9944 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

25 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9945

26 9946 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

27 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9947

28 9948 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

29 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9949

30 9950 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

31 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9951

32 9952 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

33 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9953

34 9954 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

35 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9955

36 9956 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

37 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9957

38 9958 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

39 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9959

40 9960 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

41 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9961

42 9962 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

43 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9963

44 9964 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

45 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9965

46 9966 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

47 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9967

48 9968 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

49 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9969

50 9970 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

51 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9971

52 9972 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

53 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9973

54 9974 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

55 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9975

56 9976 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

57 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9977

58 9978 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

59 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9979

60 9980 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

61 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9981

62 9982 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

63 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9983

64 9984 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

65 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9985

66 9986 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

67 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9987

68 9988 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

69 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9989

70 9990 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

71 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9991

72 9992 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

73 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9993

74 9994 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

75 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9995

76 9996 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

77 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9997

78 9998 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

79 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9999

80 10000 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

81 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10001

82 10002 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

83 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10003

84 10004 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

85 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10005

86 10006 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

87 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10007

88 10008 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

89 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10009

90 10010 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

91 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10011

92 10012 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

93 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10013

94 10014 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

95 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10015

96 10016 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

97 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10017

98 10018 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

99 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10019

100 10020 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

101 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10021

102 10022 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

103 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10023

104 10024 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

105 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10025

106 10026 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

107 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10027

108 10028 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

109 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10029

110 10030 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

111 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10031

112 10032 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

113 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10033

114 10034 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

115 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10035

116 10036 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

117 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10037

118 10038 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

119 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10039

120 10040 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 12926 BELGISCH STAATSBLAD 06.03.2006 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2006 901

Nadere informatie

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

MAANDAG 7 JULI 2008 LUNDI 7 JUILLET 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 octobre 2004 29 oktober 2004 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l année budgétaire 2005

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROJET DE LOI WETSONTWERP. contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS PROJET DE LOI WETSONTWERP. contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses DOC 53 2113/001 DOC 53 2113/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2012 PROJET DE LOI contenant le premier ajustement du budget général des Dépenses

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358. BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/015 DOC 54 0497/015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 23828 BELGISCH STAATSBLAD 31.05.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants 1945/8 DOC 53 1945/8 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2 décembre 211 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 212 2 december

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

48256 BELGISCH STAATSBLAD 16.08.2012 MONITEUR BELGE

48256 BELGISCH STAATSBLAD 16.08.2012 MONITEUR BELGE 48256 BELGISCH STAATSBLAD 16.08.2012 MONITEUR BELGE Art. 51. L article 8, 1 er, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : «Par dérogation à l alinéa premier, pour les familles

Nadere informatie