WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9921 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N [C 2006/03126] 30 DECEMBER Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (1) SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F [C 2006/03126] 30 DECEMBRE Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen CHAPITRE I er. Dispositions générales Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3 van de Grondwet. Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l article 74, 3 de la Constitution. Art. 2. De Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen. Art. 2. Le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi. Art van artikel van de wet van 27 december 2004 wordt vervangen door de volgende tekst : In afwijking van het artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de basisallocaties Uitgaven voor sociaal dienstbetoon en de basisallocaties met betrekking tot de werkingsuitgaven met de economische codes 12 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden. Art. 3. Le 3del article de la loi du 27 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant : Par dérogation à l article 15 des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base Dépenses du service social et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d une même section du budget. HOOFDSTUK II. Bijzondere bepalingen van de departementen CHAPITRE II. Dispositions particulières des départements Sectie 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister Section 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 4. De tekst van het artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt als volgt aangevuld: PROGRAMMA 31/1. EXTERNE COMMUNICATIE «4. Toelage aan de v.z.w. Museum van Europa.» «5. Allerhande toelagen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de Ministerraad.» Art. 4. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est complété comme suit : PROGRAMME 31/1. COMMUNICATION EXTERNE «4. Subvention à l A.S.B.L. Musée de l Europe.» «5. Subventions quelconques dans le cadre des missions d information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres.»

2 9922 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Sectie 12. FOD Justitie Section 12. SPF Justice Art. 5. De Minister van Justitie is gemachtigd om een dading af te sluiten met de Franstalige, Duitstalige en Vlaamse balies in het kader van het geschil van de Belgische Staat tegen de balies over de omvang van de verplichtingen die de Belgische Staat moet opnemen op het vlak van de dekking van de werkingskosten voor de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand. Art. 5. La Ministre de la Justice est autorisée à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands, dans le cadre du contentieux qui oppose l Etat fédéral à des barreaux à propos de l étendue des obligations incombant à l Etat fédéral en matière de couverture des frais exposés pour l organisation des bureaux d aide juridique. Teneinde deze dading ten uitvoer te brengen kan een betaling uitgevoerd worden naar de Deposito- en Consignatiekas, aan te rekenen op het beschikbaar krediet van de basisallocatie van de sectie 12 van de algemene uitgavenbegroting En vue de l exécution ultérieure de cette transaction un versement peut être effectué auprès la Caisse des dépôts et consignations, à charge du crédit disponible de l allocation de base de la section 12 du budget général des dépenses Sectie 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Section 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale Art. 6. De tekst van artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : Art. 6. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est modifié comme suit : PROGRAMMA 55/3. OPVANG VLUCHTELINGEN PROGRAMME 55/3. ACCUEIL DES DEMANDEURS D ASILE Allerlei kosten (huurlasten, personeel, verbruiksuitgaven, medische kosten, ) verbonden aan de werking van de opvang van asielzoekers georganiseerd door het Agentschap Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, ) afférents au fonctionnement de l accueil des demandeurs d asile organisé par l Agence. Art. 7. De tekst van artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : Art. 7. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est modifié et complété comme suit : PROGRAMMA 55/3. OPVANG VLUCHTELINGEN PROGRAMME 55/3. ACCUEIL DES DEMANDEURS D ASILE Subsidies aan organisaties en gemeenten die een bijdrage leveren tot ondersteuning en spreiding van vluchtelingen. Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsidies aan organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van kwetsbare personen en aanpassing van hun huisvesting. Subventions aux organisations pour l évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement. Subsidies aan organisaties die steun verlenen aan initiatieven voor psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiehulpmiddelen, informatie en vorming). Subventions aux organisations soutenant des initiatives d assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation). Subsidies aan organisaties die als doel hebben het verblijf in de opvangcentra tot een nuttige periode te maken waarin eenieder zich vaardigheden kan eigen maken die overbrengbaar zijn (bijvoorbeeld basisstudies, alfabetisering, het leren van een nationale taal, scholingsprogramma s, ) onafhankelijk van de afloop van de asielprocedure. Subventions aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d accueil plus utile à chacun par l acquisition d un savoirfaire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d une langue nationale, formations qualifiantes, ) quelle que soit l issue de la procédure d asile. Subsidies aan organisaties voor de individuele inlichtingen betreffende de rechten en plichten van de asielzoekers, waaronder het recht tot sociale hulp en de condities voor de opvang, de juridische procedure en bijstand, het institutioneel stelsel, de levensomstandigheden in België en de hulp bij terugkeer. Subventions aux organisations pour l information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d asile, notamment en ce qui concerne le droit à l aide sociale et conditions d accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l aide au retour. Subsidies aan organisaties die de opdrachten van een sociaal vertaalbureau vervullen. Subventions aux organisations exécutant des missions d interprétariat social. Subsidies aan organisaties voor de ontwikkeling van het lokale beleid inzake communicatie en de bevordering van algemene communicatiemiddelen met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Subventions aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l accueil des demandeurs d asile.

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9923 Art. 8. De tekst van artikel van de wet van 27 december 2004 houdende de Agemene Utgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : «Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2005 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt euro voor de ontvangsten en euro voor de uitgaven.» Art. 8. Le texte de l article de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2005 est modifié comme suit : «Est approuvé le budget de l Agence fédérale d accueil des demandeurs d asile pour l année 2005, annexé àla présente loi. Ce budget s élève pour les recettes à euros et pour les dépenses à euros.» HOOFDSTUK III. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 9. De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2005 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel. Art. 10. In afwijking van artikel 38 van de wetten op de Rijkscomptabilitieit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt een toewijzingsfonds geopend dat de nodige middelen ter beschikking stelt aan de rechthebbenden bedoeld in de wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privé-woning. CHAPITRE III. Fonds de restitution et d attribution Art. 9. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d attribution pendant l année budgétaire 2005, sont réévalués conformément au tableau y afférent annexé àla présente loi. Art. 10. Par dérogation à l article 38 des lois sur la comptabilité de l Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l acquisition de gasoil de chauffage d une habitation privée. HOOFDSTUK IV. Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Art. 11. De begroting van het Muntfonds van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel. CHAPITRE IV. Services d Etat à gestion séparée Art. 11. Le budget du Fonds monétaire de l année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi. HOOFDSTUK V. Staatsbedrijven CHAPITRE V. Entreprises d Etat Art. 12. De begroting van de Koninklijke Munt van België van het begrotingsjaar 2005 wordt aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel. Art. 12. Le budget de la Monnaie royale de Belgique de l année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi. HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen CHAPITRE VI. Dispositions finales Art. 13. De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt. Art. 14. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 30 december Art. 13. Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor. Art. 14. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné àchâteauneuf-de-grasse, le 30 décembre ALBERT Van Koningswege : ALBERT Par le Roi : De Mnister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Nota s (1) Zitting Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. Wetsontwerp, nr /1. Verslag, nr /2. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr /3. Parlementaire Handelingen. Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 december Notes (1) Session Chambre des représentants : Documents parlementaires. Projet de loi, n /1. Rapport, n /2. Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale, n /3. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 2005.

4 9924 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9925

6 9926 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9927

8 9928 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9929

10 9930 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

11 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9931

12 9932 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

13 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9933

14 9934 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

15 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9935

16 9936 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

17 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9937

18 9938 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

19 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9939

20 9940 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

21 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9941

22 9942 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

23 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9943

24 9944 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

25 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9945

26 9946 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

27 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9947

28 9948 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

29 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9949

30 9950 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

31 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9951

32 9952 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

33 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9953

34 9954 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

35 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9955

36 9956 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

37 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9957

38 9958 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

39 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9959

40 9960 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

41 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9961

42 9962 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

43 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9963

44 9964 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

45 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9965

46 9966 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

47 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9967

48 9968 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

49 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9969

50 9970 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

51 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9971

52 9972 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

53 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9973

54 9974 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

55 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9975

56 9976 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

57 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9977

58 9978 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

59 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9979

60 9980 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

61 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9981

62 9982 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

63 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9983

64 9984 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

65 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9985

66 9986 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

67 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9987

68 9988 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

69 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9989

70 9990 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

71 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9991

72 9992 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

73 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9993

74 9994 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

75 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9995

76 9996 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

77 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9997

78 9998 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

79 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9999

80 10000 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

81 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10001

82 10002 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

83 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10003

84 10004 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

85 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10005

86 10006 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

87 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10007

88 10008 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

89 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10009

90 10010 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

91 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10011

92 10012 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

93 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10013

94 10014 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

95 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10015

96 10016 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

97 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10017

98 10018 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

99 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10019

100 10020 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

101 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10021

102 10022 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

103 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10023

104 10024 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

105 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10025

106 10026 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

107 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10027

108 10028 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

109 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10029

110 10030 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

111 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10031

112 10032 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

113 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10033

114 10034 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

115 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10035

116 10036 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

117 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10037

118 10038 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

119 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 10039

120 10040 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 2. Het bureau moet alle betrokkenen op een

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD 19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION F. 97 1573 17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la limitation de l indice des prix à 75 % pour l enseignement

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2265/001 DOC 51 2265/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 février 2006 8 februari 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE attribuant une allocation spéciale

Nadere informatie

55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD

55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD 55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2003 4390 [C 2003/11529] 10 OCTOBRE 2003. Arrêté royal modifiant l arrêté royal

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone DOC 50 1354/004 DOC 50 1354/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 december 2001 13 décembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE DOC 50 1976/001 DOC 50 1976/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 juli 2002 19 juillet 2002 WETSONTWERP tot instelling van advocaten voor minderjarigen PROJET

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4 MONITEUR BELGE 02.01.2003 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 maart 2009 20 mars 2009 WETSONTWERP houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2007 1767 [C 2007/31090] 15 DECEMBER 2006. Verordening nr. 06/04 tot vaststelling

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Bijlage I HET ETIKET. 1. Model van het etiket

Bijlage I HET ETIKET. 1. Model van het etiket Bijlage I HET ETIKET 1. Model van het etiket 2. Specificaties betreffende het etiket a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de Richtlijn 2002/40/EG toegelaten modellen die betrekking hebben op

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD A-204/1-91/92. A-204/1-91/92 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 1991-1992 7 OCTOBRE 1992 GEWONE ZITTING 1991-1992 7 OKTOBER 1992 Budget administratif

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 1027/001 DOC 54 1027/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 30 april 2015 30 avril 2015 WETSONTWERP houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Chambre Représentants. Kamer Volksvertegenwoordigers. li - X (1978-1979) - Nr 1. li - X (1978-1979) - N 1 WETSONTWERP PROJET DE LOI

Chambre Représentants. Kamer Volksvertegenwoordigers. li - X (1978-1979) - Nr 1. li - X (1978-1979) - N 1 WETSONTWERP PROJET DE LOI li - X (1978-1979) - N 1 li - X (1978-1979) - Nr 1 des Chambre Représentants van Kamer Volksvertegenwoordigers SESSION 1978-1979. ZITTING 1978-1979. PROJET DE LOI ajustant le budget de la Gendarmerie de

Nadere informatie

houdende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het Zeevissersfonds CAO Nr. 108594/CO/143 van 09 juni 2011.

houdende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het Zeevissersfonds CAO Nr. 108594/CO/143 van 09 juni 2011. Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124304/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014 houdende de voordelen toegekend overeenkomstig

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la dénomination du Secrétariat permanent de recrutement (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la dénomination du Secrétariat permanent de recrutement (*) DOC 50 0841/001 DOC 50 0841/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 augustus 2000 18 août 2000 WETSONTWERP tot wijziging van de benaming van het Vast Wervingssecretariaat

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REÜNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REÜNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE B-62/1-97/98 B-62/1-97/98 BRUXELLES-CAPITALE BRUSSEL-HOOFDSTAD ASSEMBLEE REÜNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE SESSION ORDINAIRE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 63863 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35672] 25 APRIL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2222/002 DOC 50 2222/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 februari 2003 19 février 2003 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit n r 78 van

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE 51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. Voorstel van decreet, 2390 - Nr. 1. Verslag, 2390 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2390 -

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0496/001 DOC 54 0496/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE Neerlegging-Dépôt: // Regist.-Enregistr.: 9//8 N : 889/CO/. PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK COMMISSION PARITAIRE TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DU Collectieve april 8 arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 55065 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2769 [C 2004/14142] 1 JULI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1) N. 2005 3700 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1) [C 2005/21182] ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 74083 A l article 4 de l arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l Agence fédérale pour la Sécurité

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 01.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 01.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD 14163 Toelaten van de kandidaten V Een beschrijving van de eventuele toelatingscriteria voor de cursisten. V Een verklaring die aangeeft of het organisme al dan niet de bedoeling heeft een vrijstelling

Nadere informatie

Toezichtskosten bancaire tussenpersonen

Toezichtskosten bancaire tussenpersonen BELGISCHE VERENIGING VAN BEURSLEDEN De BVBL is lid van de Belgische Federatie van de financiële sector BVBL 2007/006 08/03/2007 Geadresseerden: Leden BVBL Vanwege: Patrick-C. Drogné Bestuurder-Directeur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 04.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 04.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 18211 Overwegende het ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar

Nadere informatie

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE 40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2012 2114 [C 2012/22283] F. 2012 2114 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2012/22283] 18 JULI

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

32144 MONITEUR BELGE 21.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD

32144 MONITEUR BELGE 21.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD 32144 MONITEUR BELGE 21.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Dans l article 2ter du même arrêté, inséré par l arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 2005, du 5 avril

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 58246 BELGISCH STAATSBLAD 05.11.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3940

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 262

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 262 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie