ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN (DG1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN (DG1)"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 47 ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN (DG1) ARCHIEFSELECTIELIJST door Kathleen DEVOLDER Brussel 2010

2

3 ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN (DG1) ARCHIEFSELECTIELIJST door Kathleen DEVOLDER Brussel 2010

4

5 DE ARCHIEFSELECTIELIJST: EEN MANAGEMENTTOOL Archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun drager, hun datum of hun materiële vorm, opgemaakt of ontvangen werden door een organisatie in uitoefening van haar functies of activiteiten, en die naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder deze organisatie, persoon of groep personen gedurende een bepaalde periode. Het betreft om het even welk document, zowel op papier als op een magnetische, optische, elektronische of andere drager. Een archief heeft een belangrijke dubbele functie. Het bezit in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde: het is essentieel voor de eigen goede werking en onmisbaar voor de informatie- en verantwoordingsplicht tegenover de maatschappij. Een archief heeft bovendien ook een potentiële historisch-culturele waarde, op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van een instelling en haar impact op de maatschappij kunnen reconstrueren. De Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) bepaalt omwille van dit laatste dat overheidsarchieven niet vernietigd kunnen worden zonder toestemming van het de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden én dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar aan het Rijksarchief overgedragen moeten of kunnen worden. Het is praktijk heel omslachtig om de vernietiging of overdracht van archieven telkens ad hoc te organiseren. De oplossing schuilt in de opmaak van een archiefselectielijst. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van al de door een archiefvormer gevormde papieren en digitale archiefen, met vermelding van hun bewaartermijn en hun definitieve wanneer deze documenten geen administratieve nut niet meer hebben. Het geeft aan welke archiefstukken na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde naar het Rijksarchief overgebracht zullen moeten worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed archiefbeheer, wat belangrijke voordelen kan opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. Een steeds snellere aangroei papiermassa en een doorgedreven digitalisering leiden immers tot een ingewikkeld hybride systeem, waardoor een goed informatiebeheer een belangrijke uitdaging wordt. Wanneer de personeelsleden in dergelijke omstandig zelf (door omstandig gedwongen worden te) beslissen welke papieren en digitale archiefstukken wel en niet bewaard blijven of hoe en waar deze worden bewaard, dan heeft dat vroeg of laat nefaste gevolgen voor een organisatie. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van archief met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar ook een ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke archiefstukken. Een archiefselectielijst is dus een essentieel instrument voor qualitymanagement, in het bijzonder voor documentenbeheer (records management) en informatiebeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat archieven met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 5

6 6

7 LIJST VAN AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN ABTBG APR-DRG AZ BAPCOC BFHI BFM BSC BTZ BW CAF CDBI CEMG CGD cib CIC CMM CND CODA DOSZ DSM-IV EMAS EUNetPaS FAGG FOD HCQI IARC ibs IBW ICANT ICD-9-CN IFEB FBVC G KCE antibioticatherapiebeleidsgroepen All Patients Refined Diagnosis Related Groups algemene ziekenhuizen Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee Baby Friendly Hospital Initiative budget van financiële middelen balanced score card boordtabel der ziekenhuizen beschut wonen Common Assessment Framework Comité Directeur pour la Bioéthique Centrum Etnische Minder en Gezondheid Cel Gezondheidsbeleid Drugs coördinator interculturele bemiddeling Centraal instellingenbestand (fichier centralisé des institutions) comités voor medisch materiaal Commission on Narcotic Drugs Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 th edition Eco-Management and Audit Scheme European Union Network for Patient Safety Federaal Agentschap voor Geneeskunde en Gezondheidsproducten federale overheidsdienst Health Care Quality Indicators International Agency for Research on Cancer interculturele bemiddelaar initiatieven beschut wonen International Cannabis Need of Treatment International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification Instituut voor Farmaco-Epidemiologie van België vzw Federaal Borstvoedingscomité dienst Geriatrie Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 7

8 LCE MDFT Medex MFC MFG MKG MPG MRS MUG MVG MZG NIOOO NRZV OGGZ PIT PNVS PVT PZ RAI RIZIV RSZPPO RVT SEMINOP SIMPATIE Sp dienst TCT TDI UNICEF VTE VVVL WGO WIV lokale commissie voor ethiek Multi Dimensional Family Therapy Bestuur Medische Expertise medisch farmaceutische comités minimale financiële gegevens minimale klinische gegevens minimale psychiatrische gegevens mimimaal responsieve status mobiele urgentiegroep minimale verpleegkundige gegevens mimimale ziekenhuisgegevens Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen overlegplatform geestelijke gezondheidszorg paramedisch interventieteam persisterende neurovegetatieve status psychiatrische verzorgingstehuizen psychiatrische ziekenhuizen Resident Assessment Instrument Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten rust- en verzorgingstehuis Semantic Interoperability Committee Safety Improvement for Patients in Europe dienst voor chronische aandoeningen Technische Cel-Cellule Technique Treatment Demand Indicator United Nations International Children s Emergency Fund voltijds equivalenten (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Wereldgezondheidsorganisatie Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 8

9 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle papieren en digitale archiefstukken, hun minimale administratieve bewaartermijn en hun definitieve. Het directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen weet op die manier in een heel vroeg stadium welke archiefstukken wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en welke na het verstrijken administratieve bewaartermijn vernietigd kunnen worden. De volgende gegevens worden telkens opgenomen: Archiefstuk Reekscode Datering Bewaartermijn Def. Archiefbescheiden zijn documenten die, ongeacht hun datum, vorm of drager, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze documenten heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of bij de vervulling van zijn/haar taken. Het gaat om alle papieren documenten en digitale bestanden die gevormd werden in uitvoering opdrachten. Stukken die bij toeval in een archief terechtgekomen zijn en die geen rechtst verband houden met de taakvervulling maken geen deel uit van dat archief. Boeken, tijdschriften en losse documentatie behoren evenmin tot het archief. Voor het gebruiksgemak wordt een code gehanteerd om de moeiteloos, snel en ondubbelzinnig te identificeren. De archiefstukken worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het oudst en jongst aanwezige originele archiefstuk. De bewaartermijn wordt bepaald door het directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen en drukt uit hoe lang de instelling het archiefstuk nodig heeft om haar goede werking te verzekeren en om zich op juridisch vlak te verantwoorden. De bewaartermijnen die bij de archiefbescheiden worden vermeld, zijn voor wijziging vatbaar. Indien de archiefvormer oordeelt dat een bewaartermijn te kort of te lang is, kan deze te allen tijde herzien worden. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief in overleg met de archiefvormer op basis cultureel-wetenschappelijke waarde van het archiefstuk, in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Voor bepaalde archiefstukken wordt in dit veld nuttige bijkomende informatie weergegeven. 9

10 DIRECTEUR-GENERAAL Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst A.001 Dossiers inzake de staf- en boordtabelvergaderingen van DG jaar vernietigen Bewaren op het niveau secretaris vergaderingen, nl. het diensthoofd van het Management Office. Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst A.002 Verslagen van het directiecomité FOD VVVL jaar vernietigen Bewaren op het niveau voorzitter FOD. 1 A.003 Managementplannen DG jaar bewaren Vijfjaarlijks ( en ) A.004 Operationele plannen DG jaar bewaren Jaarlijks 1 M. JACQUEMIN, Archief horizontale diensten FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, en Hoge Gezondheidsraad. Archiefselectielijst [2008], Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2008, p

11 A.005 Mailberichten ontvangen en verstuurd door de directeur-generaal jaar selecteren Persoonlijke of louter informatieve s vernietigen. s ontvangen en verstuurd in uitvoering van de opdrachten hebben administratieve waarde en moeten bewaard worden. De s dienen bij voorkeur op elektronische drager bewaard te worden en buiten de software. Opteer hierbij voor een zo open mogelijk exporteerformaat. 2 2 S. SOYEZ, Richtlijnen voor beheer en digitale archivering van s. Versie 1.1 (November 2009), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2009 (raadpleegbaar op de website van het Rijksarchief: 11

12 SECRETARIAAT Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst B.001 Opvolgingstabel voor het beantwoorden van brieven en s Bevat volgende rubrieken: Suivi nr. in 3, onderwerp, gesteld door (externe klanten, kabinet, voorzitter ), drager ( , brief, nota, andere), datum ontvangst DG1, verantwoordelijke, limietdatum intern, rappel, datum binnen intern, limietdatum extern, datum verstuurd extern, Suivi nr. uit, opmerkingen. Elk jaar wordt een nieuwe tabel aangemaakt B.002 Inkomende briefwisseling met kopie van het antwoord zoals opgesteld door de bevoegde dienst jaar vernietigen Inkomende briefwisseling wordt niet systematisch geregistreerd, maar onmiddellijk verdeeld onder de diverse diensten en cellen. In deze opvolgingstabel wordt dus slechts een gedeelte briefwisseling geregistreerd, namelijk de briefwisseling die de directeur-generaal zelf eerst bekijkt jaar vernietigen Het betreft hier enkel de briefwisseling geregistreerd in de opvolgingstabel. B.003 Persoonlijke briefwisseling directeur-generaal jaar vernietigen 3 Suivi refereert aan de databank voor de registratie van inkomende en uitgaande post die sinds 1996 gebruikt wordt door de diensten voorzitter. 12

13 B.004 Opvolgingstabel voor het beantwoorden van schriftelijke parlementaire vragen jaar vernietigen Bevat volgende rubrieken: nummer, Suivi nr. in, naam parlementariër, kenmerk, datum ontvangst DG1, verantwoordelijke, limietdatum intern, datum binnen intern, limietdatum extern, datum verstuurd extern, Suivi nr. uit, opmerkingen. Elk jaar wordt een nieuwe tabel aangemaakt. B.005 Opvolgingstabel voor het beantwoorden van mondelinge parlementaire vragen jaar vernietigen Bevat volgende rubrieken: nummer, naam parlementariër, nummer van de mondelinge vraag, datum ontvangst DG1, verantwoordelijke, limietdatum, datum van verzending, opmerkingen. Elk jaar wordt een nieuwe tabel aangemaakt B.006 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen Bevatten: parlementaire vraag, eventueel kopie van het antwoord, print opvolgingstabel met actuele stand van zaken B.007 Opvolgingstabel voor het beantwoorden van kabinetsnota s jaar vernietigen Parlementaire vragen worden gepubliceerd jaar vernietigen Bevat volgende rubrieken: Suivi nr. in, onderwerp, limiet datum absoluut, gesteld door (kabinet, voorzitter), datum ontvangst DG1, verantwoordelijke, limietdatum intern, rappel, datum binnen intern, limietdatum extern, datum verstuurd extern, Suivi nr. uit, opmerkingen. Elk jaar wordt een nieuwe tabel aangemaakt B.008 Kabinetsnota s jaar vernietigen Het betreft enkel de inkomende nota s, niet de antwoorden. Deze worden bewaard door de bevoegde diensten. 13

14 B.009 Personeelsdossiers jaren tot uitdiensttreding van het personeelslid vernietigen De eigenlijke personeelsdossiers worden bewaard door P&O. 4 Deze personeelsdossiers bevinden zich in het klassement thematische dossiers. B.010 Inventaris (lijst) thematische dossiers inzake gezondheidszorg B.011 Thematische dossiers inzake gezondheidszorg Alfabetisch geordend wordt regelmatig aangepast jaren jaar bewaren 10 jaar bewaren B.012 Dossiers inzake adviezen en arresten Raad van State jaren jaar bewaren B.013 Dossiers inzake geschillen voor de rechtbank waarbij de administratie betrokken is of over zaken i.v.m. volksgezondheid B.014 Dossiers van rechtszaken voor het Grondwettelijk Hof (voorheen: Arbitragehof) B.015 Teksten van speeches gehouden door dhr. C. Decoster, directeurgeneraal, met bijhorende stukken (programma s, folders enz.) jaren jaren jaren jaar bewaren 30 jaar bewaren 5 jaar bewaren 4 M. JACQUMIN, op. cit., p

15 MANAGEMENT OFFICE (MO) Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst C.001 Stukken betreffende de ontwikkelcirkels 5 : verslagen van functie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met personeelsleden van MO De papieren verslagen worden bewaard door de evaluator. De verslagen worden ook in pdf ingeladen in DeBOHRA (Data Base Oracle for Human Resources Administration) ca jaar vernietigen De eigenlijke personeelsdossiers worden bewaard door P&O. 6 Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst C.002 Dossiers inzake de staf- en boordtabelvergaderingen van DG jaar bewaren Elektronische dossiers. Bevatten: 1 agenda, 2 documenten behandeld/besproken tijdens de vergadering, 3 het opvolgdocument C.003 Dossiers inzake de voorbereiding jaarlijkse managementmeeting C.004 Dossiers inzake het budget (zowel de budgetopbouw als de uitvoering ervan) jaar vernietigen jaar vernietigen MO heeft deze taak in 2006 overgenomen dienst Boekhouding en Beheer Ziekenhuizen. Het betreft interne planningsbestanden. Voor de uitvoering begroting wordt sinds 2009 gebruik gemaakt van Fedcom (voorheen: Finesse). 5 Ontwikkelcirkels zijn een managementinstrument dat dient om de competenties van personeelsleden leidinggevenden én medewerkers te ontwikkelen zodat niet alleen het individu, maar ook het team en de organisatie beter en optimaler zouden functioneren. 6 M. JACQUEMIN, op. cit., p

16 C.005 Bestanden inzake het kredietbeheer (Microsoft Office Excel) Het betreft planningsbestanden die aangevuld worden met betalingsgegevens. Deze bestanden worden door de administratie aangemaakt omwille van het gebruiksgemak (vlotter raadpleegbaar dan Fedcom) C.006 Specifieke dossiers inzake kredietbeheer, nl. dossiers inzake de voorbereiding van koninklijke en ministeriële besluiten houdende toekenning van subsidies C.007 Vastleggingsdossiers en betaaldocumenten jaar vernietigen Het betreft data die ook in Fedcom opgeslagen zijn jaar vernietigen De originele besluiten worden bewaard door de diensten van de voorzitter jaar vernietigen Papieren dossiers C.008 Dossiers inzake contracten met de FOD Kanselarij Eerste Minister betreffende informatie- en communicatiecampagnes van DG1 Voor elke campagne wordt een dossier bijgehouden met: 1 contract, 2 het vastleggingsdossier en 3 het ordonnanceringsdossier C.009 Dossiers inzake informatie- en communicatiecampagnes van DG1 Een dossier per campagne. Deze bevatten o.a. persberichten, teksten voor de website, vertalingen, briefwisseling met het vertaalbureau ca ca jaar vernietigen Deze contracten zullen bewaard worden op het niveau FOD Kanselarij Eerste Minister. 8 5 jaar vernietigen De eigenlijke dossiers worden bewaard door de campagnebeheerders (de diensten/cellen die instaan voor de campagne). MO heeft slechts een adviesfunctie inzake externe communicatie. 7 M. JACQUEMIN, op. cit., p G. COPPIETERS, Archief Federale Overheidsdienst Kanselarij Eerste Minister. Archiefselectielijst, Brussel, 2008, p

17 C.010 Dossier inzake de voorbereiding van een ministeriële en een technische conferentie in het kader van het Belgisch voorzitterschap Europese Unie (tweede helft van 2010) jaar bewaren C.011 Jaarlijkse personeelsplannen ca jaar vernietigen C.012 Personeelsdossiers Bevat: kopieën van documenten die door P&O aan DG1 worden overgemaakt (bijvoorbeeld: toelatingen tot deeltijds werken, promoties)?- tot uitdiensttreding van het personeelslid vernietigen De eigenlijke personeelsdossiers worden beheerd door P&O. 9 C.013 Functieprofielen DG1 (in het kader voorbereiding toepassing federale cartografie niveau A) jaar vernietigen C.014 Lijsten betreffende het jaarlijks verlof personeelsleden DG jaar vernietigen C.015 Stukken betreffende het prikklokbeheer jaar vernietigen C.016 Dossiers voortvloeiend uit de adviesfunctie van het MO ten aanzien directeur-generaal en de diensthoofden betreffende kwaliteit (EMAS, 11 ISO, CAF 12 ) jaar vernietigen Het betreft vnl. documentatie. 9 M. JACQUEMIN, op. cit., p De federale cartografie is een databank die federale personeelsleden, personeelsdiensten en burgers een overzicht biedt van alle functies en functiefamilies die voorkomen binnen het federaal administratief openbaar ambt. 11 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is een beheersinstrument waarmee ondernemingen en ander organisaties hun milieuprestaties kunnen evalueren, rapporteren en verbeteren. 12 Het Common Assessment Framework (of het Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten) wordt door het European Institute of Public Administration aangeboden als een instrument om overheidsorganisaties over heel Europa te helpen bij het gebruik van technieken van kwaliteitsmanagement om hun prestaties te verbeteren. Het CAF biedt hiertoe een eenvoudig, bruikbaar kader geschikt voor de zelfevaluatie van overheidsdiensten. 17

18 C.017 Dossiers inzake logistieke aangelegen (bijvoorbeeld onthaal bezoekers) jaar vernietigen C.018 Stukken betreffende aanvragen van buitenlandse zendingen jaar vernietigen C.019 Stukken betreffende het drukken van visitekaartjes jaar vernietigen C.020 Stukken betreffende vertaalaanvragen jaar vernietigen C.021 Stukken betreffende aanvragen voor Taxipost jaar vernietigen C.022 Overzichtslijsten van te verzenden post (met het oog op de controle van verzendingen door B&B) jaar vernietigen C.023 Stukken betreffende de bestelling van parking- en treintickets jaar vernietigen 18

19 ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG ORGANEN, EMBRYO S EN BIO-ETHIEK Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst D.001 Formulieren voor instemming of weigering tot orgaandonatie ( Verklaring wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden ) 13 ca jaar na het overlijden donor vernietigen Het betreft reeds meer dan documenten. D.002 Databank Orgadon tot substitutie bewaren Bevat: naam, voornaam, adres, datum en plaats van geboorte, rijksregisternummer, de wilsverklaring, plaats en datum van opmaak. Deze organendonorbank kan permanent geconsulteerd worden door de transplantcoördinatoren Belgische ziekenhuizen D.003 Databank Expression volonté Bevat dezelfde gegevens als Orgadon, plus een automatisch gegenereerd documentnummer en het nummer map waarin het formulier geklasseerd is ca tot vernietiging formulieren voor instemming of weigering tot orgaandonatie vernietigen 13 Het standaardformulier is beschikbaar op 19

20 D.004 Formulieren van wilsverklaring inzake euthanasie jaar na het overlijden betrokken persoon vernietigen De cel bewaart nu al een tal formulieren van wilsverklaring inzake euthanasie. D.005 Databank Euthanasie tot substitutie bewaren D.006 Dossiers inzake Beldonor, een nationale informatiecampagne over orgaan- en weefseldonatie jaar selecteren Een exemplaar in beide talen bewaren brochures, affiches, publicaties en van het didactisch materiaal. Vernietigen: diverse briefwisseling, werkdocumenten. D.007 Dossiers inzake het pilootproject Gift jaar selecteren Bewaren: omzendbrieven, voorbeeld van een contract, verslagen begeleidingscommissie, rapporten deelnemende ziekenhuizen en het jaarlijkse syntheserapport opgesteld door de cel Organen. Vernietigen: diverse briefwisseling, contracten, stukken betreffende het vormingsprogramma voor de zorgverstrekkers. 14 Het standaardformulier is beschikbaar op de website: > mijn gezondheid > levenseinde > burgers. 20

21 D.008 Databank Donor Action jaar bewaren In de afdeling Intensieve Zorgen ziekenhuizen die deelnemen aan Gift worden in deze databank gegevens geregistreerd m.b.t. het mortaliteitspatroon (doodsoorzaken), het reële aantal donoren, mogelijke remmingen, indicatoren die de basis kunnen vormen van een gestructureerde organisatie voor orgaan- en weefseldonatie D.009 Dossiers inzake de opvolging werkzaam van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Bevatten: uitnodigingen, notulen en bijhorende stukken vergaderingen D.010 Dossiers inzake Eurotransplant Bevatten: verslagen van meetings, briefwisseling, antwoorden op vragen waarin gepeild wordt naar de Belgische situatie enz. jaren jaren jaar vernietigen Een personeelslid neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 10 jaar bewaren De archieven bewaren op het niveau van het secretariaat van het Comité. D.011 Dossiers inzake de opvolging thema s orgaandonatie, transplantatie, bio-ethiek en patiëntveiligheid op Europees niveau (Experts Meetings on Organ Donation and Transplantation (Europese Commissie), SimPatIE 15 enz.)?- 5 jaar selecteren Bewaren: verslagen vergaderingen opgemaakt door het celhoofd, nota s/presentaties over de Belgische situatie. Vernietigen: officiële Europese documenten. 15 SIMPATIE: Safety Improvement for Patients in Europe. 21

22 D.012 Dossiers betreffende de behandeling van kabinetsnota s?- 5 jaar vernietigen Bewaren op het niveau van het secretariaat voorzitter. 16 D.013 Dossiers betreffende de behandeling van parlementaire vragen?- 5 jaar vernietigen Parlementaire vragen worden gepubliceerd. MEDISCH BELEID Voor de archieven van: - de Colleges van Geneesheren - de archieven Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo s in vitro zie archiefselectielijsten Overlegstructuren inzake gezondheidszorg Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst E.001 Dossiers inzake de voorbereiding, de opstart en de coördinatie van het Nationaal Kankerplan jaar bewaren Deze dossiers bevatten: voorbereidende documenten (verslagen van rondetafelgesprekken over thema s in verband met kanker, verslagen van besprekingen met patiëntenverenigingen), verslagen van werkgroepen belast met het definiëren van concrete acties, conceptuele nota s voor deze werkgroepen, nota s voor het kabinet, presentaties n.a.v. de officiële voorstelling op 10 maart 2008 enz. 16 M. JACQUEMIN, op. cit., p

23 E.002 Dossiers inzake de opvolging 32 concrete initiatieven van het Nationaal Kankerplan ( ) Deze dossiers bevatten: omzendbrieven (projectoproepen), stukken betreffende de samenstelling van een jury, lijst geselecteerde projecten, contracten, verslagen van vergaderingen met het Referentiecentrum voor Kanker enz. E.003 Dossiers inzake pilootprojecten, zoals PIT (Paramedisch Interventieteam, d.i. een interventieteam bestaande uit een ambulancier en een verpleegkundige) jaar selecteren Bewaren: omzendbrieven, voorbeelden van contracten, eindverslagen verschillende initiatieven, jaarlijkse stand van zaken van het Nationaal Kankerplan, het syntheserapport (2010) jaar selecteren Bewaren: omzendbrieven (beschrijving project/oproep tot kandidaturen), voorbeelden van contracten, verslagen van de begeleidingscommissie, eindrapporten, ev. evaluatierapporten. Vernietigen: niet weerhouden kandidaturen, contracten, tussentijdse verslagen. E.004 Dossiers inzake het Baby Friendly Hospital Initiative jaar vernietigen Bewaren op het niveau van het Federaal Borstvoedingscomité, promotor van het actieplan. E.005 Dossiers inzake de behandeling van kabinetsnota s?- 5 jaar vernietigen Bewaren op het niveau van het secretariaat voorzitter Door het inschakelen van paramedische interventieteams wil men het mogelijk maken om overbodige MUG-tussenkomsten te vermijden zonder de kwaliteit dringende geneeskundige hulpverlening in het gedrang te brengen. 18 M. JACQUEMIN, op. cit., p

24 E.006 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen?- 5 jaar vernietigen Parlementaire vragen worden gepubliceerd. OUDEREN-, CHRONISCHE EN PALLIATIEVE ZORG Voor de archieven van: - de interkabinettenwerkgroepen Ouderenzorgbeleid, Chronische Zieken en Palliatieve Zorgen - de permanente werkgroep RVT NRZV - de federale overlegplatforms Palliatieve Zorgen, Coma en Geriatrie zie archiefselectielijsten Overlegstructuren inzake gezondheidszorg Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst F.001 Register uitgaande briefwisseling?- 5 jaar vernietigen Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst F.002 Dossiers inzake pilootprojecten, zoals BelRAI, Geriatrische dagziekenhuizen, Interne liaison jaren jaar selecteren Bewaren: omzendbrieven (beschrijving project/oproep tot kandidaturen), voorbeelden van contracten, verslagen van de begeleidingscommissie, eindrapporten, ev. evaluatieverslagen. Vernietigen: niet weerhouden kandidaturen, contracten, tussentijdse verslagen. 24

25 F.003 Dossiers inzake onderzoek/beleidsondersteunende studies door onderzoeksequipes zoals de studie inzake ontslagmanagement in Belgische ziekenhuizen of het onderzoek betreffende de besluitvorming en medische zorghandelingen bij het levenseinde F.004 Dossiers inzake infodagen en symposia georganiseerd door de cel Bevatten: uitnodigingen, programma, ev. informatiebrochure, presentaties jaren jaren jaar selecteren Bewaren: omzendbrieven (beschrijving van het onderzoek/oproep aan onderzoeksgroepen), eindrapporten, nota s over de studies. Vernietigen: niet weerhouden kandidaturen, contracten, tussentijdse verslagen. 5 jaar selecteren Bewaren: programma s en verslagen, een exemplaar in beide landstalen van brochures en/of affiches. F.005 Federale statistische enquête RVT en centra voor dagverzorging: verzamelde gegevens F.006 Brochures met de resultaten statische enquête RVT en centra voor dagverzorging jaar bewaren jaar bewaren Een exemplaar in beide landstalen bewaren. F.007 Dossiers inzake de behandeling van kabinetsnota s?- 5 jaar vernietigen Bewaren op het niveau van het secretariaat voorzitter. 19 F.008 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen?- 5 jaar vernietigen Parlementaire vragen worden gepubliceerd. 19 M. JACQUEMIN, op. cit., p

26 KWALITEIT EN SAFETY Voor de archieven van: - de Federale Raad voor de Kwaliteit Verpleegkundige Activiteit - de archieven van BAPCOC - de archieven van het Netwerk van Medisch Farmaceutische Comités en van het Netwerk van Comités voor Medisch Materiaal zie archiefselectielijsten Overlegstructuren inzake gezondheidszorg Archief met betrekking tot de organisatie en het beheer dienst Archief met betrekking tot de bevoegd en activiteiten eigen aan de dienst G.001 Databank Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken jaar bewaren G.002 Feedbackrapporten ( Multidimensionele en geïntegreerde feedback van administratieve ziekenhuisgegevens, Multidimensionele feedback naar de ziekenhuizen, Feedback van patient safety indicators ) jaar bewaren Een exemplaar in beide landstalen bewaren. G.003 Dossiers inzake pilootprojecten (bijvoorbeeld de projecten m.b.t. Klinische Paden dementie, chirurgie, obesitas en gerelateerde aandoeningen) jaren jaar selecteren Bewaren: omzendbrieven (beschrijving project/oproep tot kandidaturen), voorbeelden van contracten, verslagen van de begeleidingscommissie, eindrapporten, ev. evaluatieverslagen. Vernietigen: niet weerhouden kandidaturen, contracten, tussentijdse verslagen. 26

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN OVERLEGSTRUCTUREN INZAKE GEZONDHEIDSZORG

ARCHIEF VAN OVERLEGSTRUCTUREN INZAKE GEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE MESDISCHE EXPERTISE (MEDEX) FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE MESDISCHE EXPERTISE (MEDEX) FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

NATIONAAL KANKERPLAN

NATIONAAL KANKERPLAN 1 NATIONAAL KANKERPLAN 2008-2010 DR. S. VAN DEN BOGAERT FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN 2 32 INITIATIEVEN CONCRETE UITVOERING:

Nadere informatie

Assistent administratieve ondersteuning - Databankbeheer (m/v)

Assistent administratieve ondersteuning - Databankbeheer (m/v) Assistent administratieve ondersteuning - Databankbeheer (m/v) JOBINHOUD Je voert de erkeningsbesluiten van de algemene-en psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven van beschut wonen en de psychiatrische

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN BESTUURSDIRECTIE GEZONDHEIDZORGBELEID Vragen naar: J-P Gorissen : (02) 210.50.47 : (02) 210.64.00 : e-mail adres : JeanPierre.Gorissen@health.fgov.be

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Staatshervorming Potentiële impact op het beroep van verpleegkundige in officiële structuren

Staatshervorming Potentiële impact op het beroep van verpleegkundige in officiële structuren 1 Staatshervorming Potentiële impact op het beroep van verpleegkundige in officiële structuren NVKVV JAG Gerechtelijk expert terugkomdag 04/05/2012 Miguel Lardennois, vpl. FOD Volksgezondheid - Celhoofd

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

1 Overheidscampagne Orgaandonatie

1 Overheidscampagne Orgaandonatie 1 Overheidscampagne Orgaandonatie 2 Begin van de jaren 2000 daalde het aantal orgaandonoren en stegen de wachtlijsten. Daardoor overleden er ook meer patiënten die op de wachtlijsten stonden. In 2005 besloot

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing. Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont

Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing. Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont "But obviously, we've got to stand with our North Korean allies."

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Het RAI-instrument Resident Assessment Instrument Naar een implementatie in België?

Het RAI-instrument Resident Assessment Instrument Naar een implementatie in België? FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN Symposium 19 februari 2008 Wolubilis - Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek 1 1 Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek Paul De Bock Adviseur-generaal FOD Volksgezondheid Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Een nieuw concept voor de organisatie van de geestelijke

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT ARTIKEL 1 "Het steunkrediet voor humaan voedingsonderzoek" heeft als doel, in de schoot van Belgische Instellingen van universitair niveau, wetenschappelijke

Nadere informatie

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov.

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov. Ter attentie van de hoofdgeneesheer de directeur-generaal de verantwoordelijke van de MUG-registratie UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/SMUREG-MUGREG/n.65_09 DATUM 30/01/2009 BIJLAGE(N) CONTACT Jean Legrand

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 10 augustus 2009 ADVIES 2009-54 over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen:

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Datum 25/04/2008 Bijlagen Nota KB van 19 juni 2007 KB van 12 februari 2008 Formulier contactpersoon antibiotherapiebeleidsgroep Betreft: KB

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S. 02.09.1998) Gelet

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE HORIZONTALE DIENSTEN VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD

ARCHIEF VAN DE HORIZONTALE DIENSTEN VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 08/07/2004 Afdeling

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE) HOPE, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1-20. Plenaire Vergadering 1-5. 1966-1984. 6-10. 1985-1991.

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

Lentesymposium Dienst Orthopedie

Lentesymposium Dienst Orthopedie 1 Lentesymposium Dienst Orthopedie Kan meer met minder middelen? Naar meer performantie en kwaliteit van zorg in het gezondheidssysteem Zaterdag 23 maart 2013 De Montil (Essene) Decoster Christiaan Directeur-generaal

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

ARCHIEF VAN RADEN EN COMMISSIES INZAKE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

ARCHIEF VAN RADEN EN COMMISSIES INZAKE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie