Algemene Voorwaarden Tekstbureau Proefteksten. Artikel 1 Opdrachtgever

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Tekstbureau Proefteksten. Artikel 1 Opdrachtgever"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Tekstbureau Proefteksten Artikel 1 Opdrachtgever 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Tekstbureau Proefteksten.nl opdracht geeft tot het vertalen of bewerken van teksten. 2. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Tekstbureau Proefteksten.nl zijn verstrekt, beschouwt Tekstbureau Proefteksten.nl als opdrachtgever degene die de opdracht aan haar heeft gegeven. Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tekstbureau Proefteksten.nl en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten, tenzij Tekstbureau Proefteksten.nl schriftelijk met diens voorwaarden heeft ingestemd. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tekstbureau Proefteksten.nl waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken. Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst1. Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang Tekstbureau Proefteksten.nl de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van de opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast. 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Tekstbureau Proefteksten.nl, of door schriftelijke bevestiging door Tekstbureau Proefteksten.nl aan de opdrachtgever van diens opdracht. Onder schriftelijk wordt ook verstaan. Artikel 4 Wijziging of intrekking van een overeenkomst 1. Tekstbureau Proefteksten.nl zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken. 2. Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, zal Tekstbureau Proefteksten.nl de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Tekstbureau Proefteksten.nl behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om de

2 leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren. 3. Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door Tekstbureau Proefteksten.nl van kracht. 4. Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het overeengekomen bedrag, tenzij Tekstbureau Proefteksten.nl aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van Tekstbureau Proefteksten.nl en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Tekstbureau Proefteksten.nl zal in voorkomende gevallen het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en geheimhouding 1. Tekstbureau Proefteksten.nl is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 2. Tekstbureau Proefteksten.nl heeft, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten. Tekstbureau Proefteksten.nl is gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 3. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. 4. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de vertaling in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. 5. Tekstbureau Proefteksten.nl zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen en zij zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Tekstbureau Proefteksten.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden. 6. Tekstbureau Proefteksten.nl zal op generlei wijze zichzelf of derden bevoordelen door gebruik te maken van gegevens waarvan zij tijdens de uitvoering van het werk kennis neemt. Artikel 6 Levertermijn en tijdstip van levering 1. Tekstbureau Proefteksten.nl zal zich inspannen de gewenste vertaling of bewerkte tekst uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid

3 van Tekstbureau Proefteksten.nl kan worden toegeschreven. Tekstbureau Proefteksten.nl is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Tekstbureau Proefteksten.nl is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. 3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per , of per gewone post. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. 4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door Tekstbureau Proefteksten.nl mogelijk te maken. Artikel 7 Honorarium, betaling en incassokosten 1. Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende overeengekomen tarief per woord. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Tekstbureau Proefteksten.nl kan naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. 2. Tekstbureau Proefteksten.nl hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 3. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 4. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd en alle overige incassokosten. 5. Indien Tekstbureau Proefteksten.nl in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is zij gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen. Artikel 8 Reclames en geschillen 1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Tekstbureau Proefteksten.nl te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 2. Indien de opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 8.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Tekstbureau Proefteksten.nl alsnog hierin toestemt.

4 3. Indien de klacht gegrond is, zal Tekstbureau Proefteksten.nl het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien zij redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen. 4. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd. 5. Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door Tekstbureau Proefteksten.nl uitgevoerde opdracht zullen, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Tekstbureau Proefteksten.nl kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. Tekstbureau Proefteksten.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij Tekstbureau Proefteksten.nl grove nalatigheid kan worden verweten. In dat laatste geval blijft de aansprakelijkheid van Tekstbureau Proefteksten.nl beperkt tot een door de rechter te bepalen bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van Tekstbureau Proefteksten.nl voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te zijn. 2. Tekstbureau Proefteksten.nl staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. 3. Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door Tekstbureau Proefteksten.nl vertaalde teksten ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door Tekstbureau Proefteksten.nl opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren. 4. Tekstbureau Proefteksten.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Tekstbureau Proefteksten.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers). 5. De opdrachtgever is verplicht Tekstbureau Proefteksten.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Tekstbureau Proefteksten.nl bestaat. Artikel 10 Beëindiging en ontbinding

5 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen. 2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens faillissement, surseance van betaling of liquidatie, is Tekstbureau Proefteksten.nl zonder enige verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. 3. Indien Tekstbureau Proefteksten.nl door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, heeft zij zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, netwerkstoring, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege. Bij ontbinding wegens buitengewone omstandigheden is Vertaalbureau Tekstvertalen.com gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Tekstbureau Proefteksten.nl het auteursrecht op de door haar vervaardigde vertalingen en andere teksten. 2. De opdrachtgever vrijwaart Tekstbureau Proefteksten.nl tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de opdracht. Artikel 12 Slotbepalingen 1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet. Tekstbureau Proefteksten.nl is een onderdeel van V.O.F. Seasons geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Hargreaves

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Susan Clark Translations verstaan: Susan Clark Translations, KvK nr. 37153359, gevestigd aan de Asserlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AFTER INK

Algemene Voorwaarden AFTER INK Algemene Voorwaarden AFTER INK Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen AFTER INK (gevestigd te Delft en geregistreerd in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV Definities Opdrachtgever Overeenkomst (van opdracht) Samengestelde opdracht Vertaler Vertaling 1) de natuurlijke dan wel

Nadere informatie

AtoAvertaling vertaalbureau

AtoAvertaling vertaalbureau Algemene voorwaarden AtoAvertaling voor het uitvoeren van vertaalopdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden van AtoAvertaling

Nadere informatie

Filmproductiewerkzaamheden: de werkzaamheden door Jaap & Kasper Filmproducties en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie

Filmproductiewerkzaamheden: de werkzaamheden door Jaap & Kasper Filmproducties en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie Algemene voorwaarden Jaap & Kasper Filmproducties, 18 oktober 2013, Amsterdam Definities Opdrachtgever: 1. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Jaap & Kasper Filmproducties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - ALGEMEEN 1. Quinto Polyglot is een bedrijf dat gevestigd is aan de Zijdstraat 26 e te Aalsmeer welke gespecialiseerd is in het vertalen van allerhande teksten, zoals documenten,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) Ingeschreven in het Handelsregister van Arnhem onder nummer 09146096. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 ALGEMENE VOORWAARDEN Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033 www.triggertekst.nl info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie