HANDLEIDING BZO. BZO Versie 7. Cheops Group 2010, 2011, 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BZO. BZO Versie 7. Cheops Group 2010, 2011, 2012"

Transcriptie

1 1 HANDLEIDING BZO BZO Versie 7 Maart 2011 Cheops Group 2010, 2011, 2012

2 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk1 Praktijk pag. 3 Hoofdstuk2 Theorie pag. 4 Hoofdstuk 3 Psychometrische eigenschappen pag. 7 Hoofdstuk4 BZO en Persoonlijkheid pag. 13 Hoofdstuk 5 BZO en loopbaanbegeleiding pag. 20 Hoofdstuk 6 Individuele loopbaanbegeleiding pag. 26 Hoofdstuk 7 Groepsgewijze loopbaanbegeleiding pag. 28 Hoofdstuk 8 Nabespreking pag. 29 Hoofdstuk 9 Beroepenlijst en Opleidingenlijst pag. 31 Hoofdstuk 10 Beroepenzoeker Ordening per letter pag. 35 Hoofdstuk 11 Beroepenzoeker Ordening per code pag. 59 Hoofdstuk 12 Opleidingzoeker Ordening per code pag. 85 Hoofdstuk 13 Literatuur pag. 137

3 10 Interessen Competenties Zelfbeeld Totaal R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C R I A S O C Correlaties voor vrouwen (N=300) boven de diagonaal, voor mannen (N=300) onder de diagonaal

4 11 Volgens Hollands model verhouden de afstanden tussen de zes typen zich omgekeerd tot de sterkte van de correlaties tussen de verschillende typeringen. In de bovenstaande tabel zijn de correlaties tussen de subschalen van dezelfde hoofdschaal voor ieder onderdeel hoger dan de correlaties tussen de subschalen van de andere hoofdschalen. Hoewel verre van perfect komen de gemiddelde correlaties voor de drie niveau s van afstand redelijk overeen met de voorspellingen van het model. De aanname dat de meetkundige afstand in het hexagoon rechtevenredig is met de psychologische afstand van de zes typen wordt vaak niet ondersteund door de onderzoeksuitkomsten. Voor de dagelijkse praktijk van de loopbaanadviseur of HRMer levert dit geen directe bezwaren op. Maar omdat de resultaten niet eensluidend en definitief zijn, is het wel van belang dat het onderzoek op het gebied van de Hollandtypologie wordt voortgezet. In grote lijnen voldoen de correlaties tussen alle RIASOC-schalen aan het gewenste patroon: consistente schalen v m R I I A A S S O O C C R.26.33

5 15 Persoonlijkheidstype I Intellectueel-Onderzoekende Type Persoonskenmerken Analytisch, sceptisch, voorzichtig, kritisch, nieuwsgierig, bescheiden, introvert, methodisch, rationeel. Waarden Kennisverwerving (kennis en logica), doelen behalen, onafhankelijkheid. Kwaliteiten Analytische en technische of mathematische, wiskundige vaardigheden. Interesses/activiteiten Interesse voor wetenschappelijke activiteiten. Ze willen weten hoe de wereld in elkaar zit en zoeken naar een creatieve manier om tot een antwoord op hun vragen te komen. Is er op uit de hem omringende, natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen via observatie en onderzoek te doorgronden en te beheersen. Niet erg geïnteresseerd in samenwerking. Levensdoel: uitvinden van waardevol product, theoretische bijdrage leveren aan wetenschap. Inconsistentie Vermijdt verkoopactiviteiten of het overtuigen van mensen. Doorgaans een afkeer van activiteiten die een overredend, sociaal of routinematig optreden vereisen. Vaak minder sterk in sociale vaardigheden, overtuigen en leidinggeven. Werkomgeving/beroepen Intellectuele werkomgeving Intrinsieke motivatie/beloning Analyseren van informatie, problemen doorgronden en oplossen, kennisverwerving, publiceren. Waarden en werkstijl In de werkomgeving gaat het om onderzoekende werkzaamheden teneinde (wiskundige) problemen op te lossen of kennis te vergaren. De omgeving stimuleert en beloont analytische, wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden. De intellectuele omgeving biedt ruimte aan theoretische, creatieve en ideële waarden, en aan volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch gedrag. Vereiste kwaliteiten Analytische en technische of mathematische, wiskundige vaardigheden. Mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden. Goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van praktische problemen worden op prijs gesteld. Beroepenclusters Menswetenschappen ( therapeutisch, psychologie, bestuderen en beïnvloeden van het gedrag van mensen ), onderzoek, wiskunde/exacte vakken, theoretisch technisch, praktische esthetiek (vormgeving, architectuur, productontwerp). Specifieke activiteiten Onderzoek, publicatie, (wiskundige) problemen oplossen. Voorbeeldberoepen - Apothekersassistent, laboratoriummedewerker, drilling engineer, systeembeheerder, chemisch analist. - Psycholoog, tolk/vertaler, architect, archeoloog, radioloog, medisch laborant.

6 23 Consistentie en differentiatie van persoonsprofielen Wat zeggen normatieve gegevens over de consistentie, de differentiatie en de hoogte van de persoonscode? Is de persoonlijke code veelvuldig voorkomend of juist zelden voorkomend? Tussen de afstand tussen twee typen in het hexagonale model (mate van consistentie) en de stabiliteit van de loopbaankeuze bestaat een duidelijke positieve correlatie. Twee gelijke typen zijn maximaal consistent, aangrenzende typen zijn daarna het meest consistent, alternerende typen minder consistent en opponerende typen het minst consistent. Ook de consistentie van een beroepscode houdt verband met een stabiel arbeidsverleden (bijvoorbeeld elektromonteur RIC, een consistente code). Differentiatie is gerelateerd aan de stabiliteit van iemands beroepsaspiraties. Evenzo zijn gelijke schaalscores (een vlak profiel) gerelateerd aan instabiliteit. Personen met een goed gedifferentieerd profiel zijn meer voorspelbaar in die zin dat hun studie- en beroepskeuze stabieler zouden moeten zijn en dat er een grotere kans is dat ze de (gemiddeld) kenmerken van die typen vertonen, met name voor de hoogste en laagste score. Consistentie en differentiatie geven een indruk van de mate waarin een persoonsprofiel duidelijk is gedefinieerd. Van een persoon met een duidelijk gedefinieerd profiel kan verwacht worden dat ze hu aspiraties doorzetten en minder loopbaanondersteuning nodig hebben. Het persoonsprofiel zoals dat door de zes schalen is gevormd kan nader geanalyseerd worden door vragen te stellen die de interne (in)consistentie al dan niet nader bevestigen of ontkrachten: - dominante interesse Wat is de primaire beroepsinteresse? Is er wel een dominante beroepsinteresse? Zo ja, dan kan deze dominante interesse als uitgangspunt dienen met de andere letters/interesses als verdere uitwerking?. - consistentie van persoonsprofiel Is het profiel consistent? Bijvoorbeeld als R de hoogste score heeft, is de opponerende S in het hexagon dan de laagste letter? Of als S de hoogste score is,zijn de scores voor de aangrenzende A en O dan ook relatief hoog en de scores voor de alternerende I en C dan betrekkelijk laag of liggen ze in het midden van het profiel? Iemand met een inconsistent profiel zal wellicht meer moeite hebben in het integreren van de interesses of andere interesses te vinden die meer passend zijn en dientengevolge meer loopbaanondersteuning behoeven.

7 26 6. INDIVIDUELE LOOPBAANBEGELEIDING De BZO is een goed uitgangspunt, doch bevat slechts een deel van de informatie die nodig is voor een volledig beeld. Op basis van de ideeën van Holland kunnen loopbaanproblemen in vijf clusters ondergebracht worden. 1. Tekort aan belangrijke informatie over persoon of werk. Onvoldoende informatie over beroepsvoorkeur; mogelijk signaal BZO: laag vlak profiel. Men dient dan meer informatie te verzamelen. 2. Tekort aan kwaliteiten. Bijvoorbeeld: de persoon functioneert niet goed in huidige functie; mogelijk signaal in BZO: discrepantie tussen aspiraties en (onvoldoende) competenties of beroepsopleiding, samen met andere signalen zoals informatie uit loopbaangesprekken. Het tekort aan opleiding kan middels opleiding en training weggewerkt worden; indien dit niet mogelijk is, zullen de aspiraties bijgesteld moeten worden. 3. Persoonlijkheid: bijv. weinig zelfvertrouwen, faalangst, lage coping met problemen op het werk, onduidelijk gevoel van identiteit. Mogelijk signaal in BZO: incongruentie persoonlijke code en loopbaanideeën, weinig samenhang in loopbaanideeën, inconsistent persoonlijk profiel, weinig interesses, laag vlak profiel. Intensievere loopbaanbegeleiding is alsdan nodig. 4. Sociale factoren. Sociale factoren die de beroepsplannen of het huidig functioneren kunnen hinderen, zijn bijvoorbeeld mensen in de naaste omgeving (familie, werkgever, vrienden) die de beroepsplannen van de persoon niet waarderen. Mogelijke signalen: lage opleiding, laag inkomen, indrukken uit gesprekken. De persoon zal moeten leren met sociale of economische barrières om te gaan. 5. Lichamelijke factoren. Sommige beroepen stellen eisen aan bijvoorbeeld uiterlijk, zicht, gehoor of motoriek. Informatie hierover kan men verzamelen uit observaties en gesprekken of uit de medische geschiedenis. De persoon zal moeten leren omgaan met beperkingen. Op zaken die wel veranderbaar zijn, kan feedback gegeven worden. Op basis van de gegevens van de BZO en overige informatie (observaties, gesprekken, arbeidsverleden, leeftijd, geslacht, SES) een inschatting moeten maken van de behoefte aan loopbaanbegeleiding. Weinig begeleiding Personen die op de Iachlan index M tussen 22 en 28 scoren (hoge congruentie) of tussen 3 en 6 op de Zener-Schnuelle index en samenhangende loopbaanideeën hebben en een matig of hoog consistent en goed gedifferentieerd persoonsprofiel hebben, hebben maar weinig begeleiding nodig. Hier kan meestal volstaan worden met het geven van informatie over banen, het opstellen van een CV, het voeren van sollicitatiegesprekken of opleidingsmogelijkheden. Veel begeleiding Personen die op dezelfde criteria onvoldoende scoren: Iachan M lager dan 22, Zener-Schnuelle lager dan 3, onsamenhangende loopbaanideeën, een niet consistent en niet gedifferentieerd persoonsprofiel, hebben meer loopbaanbegeleiding nodig, wellicht in de vorm van individuele of groepssessies.

8 BEROEPENZOEKER Ordening per letter Artistieke beroepen Aardewerkdecorateur Acteur Antiekhandelaar Art director reclame Artistiek leider muziekgezelschap Artistiek leider theatergezelschap Balletdanser Balletleraar Beeldhouwer Binnenhuisadviseur Binnenhuisarchitect Binnenhuisdecorateur Bloemenbinder Cabaratier Cameraman Cartoonist Choreograaf Cineast Circusartiest Componist Concertmeester Copywriter Cosmeticaspecialist Costumière toneel/film/tv Creative director reclame Danser Danser jazztheater/musical Danser klassiek Danser modern Decorateur Decorbouwer Decorontwerper Decorschilder Dessinontwerper Dichter Dirigent Docent ballet Docent dans Docent documentaire informatievoorziening Docent drama Docent edelmetaalbewerken Docent expressievakken Docent fotografie Docent grafisch vormgeven Docent handvaardigheid Docent muziek Docent tekenen Docent textiele werkvormen Docent textieltechniek Docent theater Documentairemaker Draaiboekschrijver Dramaturg Editor film/video Etaleur Figurant Filmacteur Filoloog Fotograaf Fotojournalist Fotolaborant Fotomodel Fotoverslaggever Galeriehouder Germanist Goudsmid Graficus Grafisch kunstenaar Grafisch vormgever Illustrator Industrieel ontwerper Instrumentalist Journalist Journalist (omroep) Keramist Kleinkunstenaar Kleur en stijladviseur Kostuumontwerper theater/film/tv Kunstcriticus Kunsthandelaar Kunsthistoricus Kunstrestaurateur Kunstschilder Kunstwever Landschapsarchitect Layout vakman Leraar dramatische expressie

9 84 soi soi soi soi Personeelswerker Psychiatrisch sociaal werker Remedial teacher Voorlichter Activiteitenbegeleider Arbeidsbemiddelaar arbeidsbureau Badmeester Beheerder buurthuis Docent facilitymanagement Fitnessinstructeur Gastheer/gastvrouw horeca Groepsleider Groepsleider jeugdinrichting Groepswerker penitentiaire inrichting Gymnastiekleraar Jeugdherbergleider Landbouwadviseur Landbouwconsulent Leraar blindenschrift Masseur Medewerker humanitaire hulp Medewerker ontwikkelingssamenwerking Medewerker sport en recreatie Onderwijzer bijzonder onderwijs Parachute instructeur Sociaal consulent gehandicapten Sport- en bewegingsleider Sportinstructeur/personal trainer Sportleider Trainer (sport) Verkeersambtenaar Verkoopmedewerker meubels Werkleider sociale werkvoorziening Wijkverpleegkundige Klassenassistent Leidster kinderdagverblijf Psychomotorisch therapeut Sportmasseur Verpleegkundige gehandicaptenzorg Verzorgende Woonbegeleider Zweminstructeur Aulamedewerker uitvaartcentrum Docent basiseducatie Docent houtbewerkingstechnieken Docent industriele vormgeving Docent lichamelijke opvoeding Euritmietherapeut Kinderverzorgende

10 OPLEIDINGENZOEKER Ordening per code code niveau Opleiding Voorbeeldberoep aci HBO Beeldende Kunst Grafiek kunstenaar aci HBO Communicatie Scenarioschrijver/scenarist aci HBO Film & Televisie Scenarioschrijver/scenarist aci HBO Grafimediatechnologie Grafisch technicus aci HBO Kunst en Vormgeving Grafisch Ontwerpen & Illustratie Grafisch en illustratief vormgever aci HBO Musictechnology Sounddesigner //soundmixer/ klankontwerper aci HBO Theater Writing for Performance (schrijfopleiding) Scriptschrijver aci HBO Theater Writing for Performance (schrijfopleiding) Literaire tekstschrijver (proza, poëzie, libretto, essays en jeugdliteratuur) aci HBO Theater Writing for Performance (schrijfopleiding) Dramaschrijver van teksten voor theater, film, televisie, radio en nieuwe media aci HBO Kunst en Techniek Vormgever bij multimediabedrijf, reclamebureau aci HBO Media Music Sound designer (adr, foley, sfx, sample cd / libraries) aci WO Algemene Taalwetenschap Scenarioschrijver/scenarist aco HBO HBO Fotografie Fotografisch medewerker aco HBO Kunst en Vormgeving Fotografisch medewerker aco HBO Kunst en Vormgeving Meubelontwerper aco HBO Film & Televisie Editor film en televisie aco HBO Journalistiek Editor film en televisie aco HBO Media, Informatie en Communicatie Editor film en televisie aco HBO Ondernemer en bedrijf Ondernemer bloemenwinkel aco HBO Tuinbouw en Akkerbouw Ondernemer bloemenwinkel aco HBO Communicatie (Nieuwe) mediamanager aco HBO Toneel & Kleinkunst Regieassistent aco HBO Communication and Multimedia Design Regieassistent animatie aco HBO Vormgeving (Art and Crossmedia Design) Fotograaf acr HBO Kunst en Techniek Journalist nieuwe media acr HBO Communicatie Letterontwerper acr HBO Communicatie Webredacteur acr HBO Communication and Multimedia Design Redacteur (nieuwe media) acr WO Communicatie- en Informatiewetenschappen Tekstschrijver/webredacteur acs HBO Restaurator Restaurator ( museum, archief of bibliotheek) acs HBO Tolk en vertalen Ondertitelaar acs HBO Grafimediatechnologie Grafisch technicus acs HBO Toneel & Kleinkunst Theaterbelichter acs HBO Toneel & Kleinkunst Theatertechnicus aic HBO Hogere Europese Beroepen Opleiding Vertaler aic HBO Lerarenopleidingen Talen Vertaler aic HBO Talen en Culturen Vertaler aic HBO Tolk en vertalen Vertaler aic WO Literatuurwetenschap Literatuuronderzoeker aic WO Russische Studies Vertaler aic WO Islam en Arabisch Vertaler aic WO Hebreeuwse en Joodse Studies Literair vertaler/bijbelvertaler aic WO Taalkunde en Interculturele Communicatie Vertaler aic WO Communicatie en Informatiewetenschappen Vertaler (tekst, vertaalbureau) aic WO Talen en Culturen Vertaler aic WO Taal en Communicatie Vertaler

11 135 code niveau Opleiding Voorbeeldberoep HBO Career Development Arbeidsbemiddelaar arbeidsbureau HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Activiteitenbegeleider HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Groepsleider HBO Diermanagement Hondengedragstherapeut HBO Sport, Management en Ondernemen Sportmanager HBO Sport en Bewegen Begeleider sport- en bewegingsactiviteiten HBO Verpleegkunde Verpleegkundige HBO Leraar lichamelijke opvoeding Bewegingsdeskundige in de gezondheidszorg/fitnesscentrum HBO Leraar lichamelijke opvoeding Docent lichamelijke opvoeding HBO Leraar basisonderwijs (PABO) Leraar basisonderwijs HBO Verkeerskunde/Mobiliteit Verkeersambtenaar HBO AD Verkeerskundig Medewerker Verkeerskundig Medewerker HBO Tuinbouw en Akkerbouw Landbouwvoorlichter HBO Plattelandsvernieuwing Landbouwconsulent HBO Social work Activiteitenbegeleider HBO AD Intercedent Intercedent HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Landbouwconsulent HBO Gespecialiseerde leraar Leraar speciaal onderwijs HBO Social work Groepsleider HBO Sport en Bewegen Sportinstructeur/trainer/coach HBO Sport en Bewegingseducatie Sportinstructeur/trainer/coach HBO Sport en Bewegingseducatie Fitnesstrainer WO Internationale ontwikkelingsstudies Ontwikkelingsdeskundige/-adviseur WO Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Medewerker ontwikkelingssamenwerking WO Talen en Culturen van oa: Afrika, India, Zuidoost- Azië, Latijns- Amerika Medewerker humanitaire hulp HBO Docent dans/euritmie Docent dans en culturele vorming in het onderwijs HBO Docent dans/euritmie Docent euritmie vrije school HBO Leraar lichamelijke opvoeding Docent lichamelijke opvoeding HBO Pedagogiek Leidinggevende kinderopvang HBO Verpleegkunde Verpleegkundige HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Woonbegeleider HBO Ergotherapie Ergotherapeut HBO Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie Psychomotorisch therapeut HBO Bewegingstechnologie Bewegingstechnoloog HBO Human Technology Ontwerper/ontwikkelaar bij een ontwerpbureau HBO Leraar bouwtechniek Docent houtbewerkingstechnieken src HBO AD Onderwijsondersteuner Techniek Onderwijsondersteuner Techniek src HBO Biometrie Medisch technoloog/ontwikkelaar medische apparatuur src HBO Audiologie Audicien src HBO Leraar Gezondheidszorg en Welzijn Leraar Gezondheidszorg en Welzijn src HBO Leraar Scheikunde Leraar Scheikunde src HBO Sport- en Bewegingseducatie Sport- en bewegingsagoog in de jeugd- of gezondheidszorg src HBO Leraar Techniek Leraar Techniek src HBO Diermanagement Hondengedragstherapeut src HBO Verpleegkunde Verpleegkundige src HBO Sport en Bewegen Sport- en bewegingsconsulent src HBO Sportbiometrie Sportbiometrist src WO Geneeskunde Artsenbezoeker

12 137 Hoofdstuk 12 Literatuur Abe, C., & Holland, J. L. (1965b).A description of college freshmen: II. Students with different vocational choices(act Research Report No. 4). Iowa City: The American College Testing Program. American College Testing Program. (1972). Handbook for the ACT Career Planning Program. Iowa City: Author. Baird, L. L. (1969). The undecided student How different is he? Personnel and Guidance Journal, 47, Bardsley, C.A. (1984). Hooking management on career development: a workshop. Training and development Journal, 38, Blau, P. M., Gustad, J. W., Jes, R., Parnes, H. S., & Wilcock, R. S. (1956). Occupational choice: A conceptual framework. Industrial and Labor Relations Review, 9, Borgen, F. H., & Harmon, L. W. (1996). Linking interest assessment and personality theory. In M. L.Savickas & W. B. Walsh (Eds.), Handbook of career counseling theory and practice (pp ). Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing. Borgen, F. H., & Seling, M. J. (1978). Expressed and inventoried interests revisited: Perspicacity in the person. Journal of Counseling Psychology, 25, Brown, D., & Brooks, L. (Eds.). (1996). Career choice and development (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. Brown, S. D., & Lent, R. W. (1992). Handbook of counseling psychology (2nd ed.). New York: Wiley. Camp, C. C., & Chartrand, J. M. (1992). A comparison and evaluation of interest congruence indices. Journal of Vocational Behavior, 41, Campbell, D. P., & Holland, J. L. (1972). Applying Holland s theory to Strong s data. Journal of Vocational Behavior, 2, Campbell, D. P. (1974). Manual for the Strong Campbell Interest Inventory. Stanford, CA: Stanford Univ. Press. Campbell, D. P. (1971). Handbook for the Strong Vocational Interest Blank. Stanford, CA: Stanford University Press. Campbell, D. P. (1977). Manual for the Strong-Campbell Interest Inventory T325 (Merged form). Stanford, CA: Stanford University Press. Cole, N. S. (1973). On measuring the vocational interests of women. Journal of Counseling Psychology, 20, Cole, N. S., & Hansen, G. (1971). An analysis of the structure of vocational interests (ACT Research Report No. 40). Iowa City: The American College Testing Program. Crabtree, P. D., & Hales, L. W. (1974). Holland s hexagonal model applied to rural youth. Vocational Guidance Quarterly, 22, Crites, J. O. (1974). Career counseling: A review of major approaches. Counseling Psychologist, 4(3), Crites, J. O. (1976). Career counseling: A comprehensive approach. Counseling Psychologist, 6(3), Crites, J. (1969). Vocational psychology. New York: McGraw-Hill. Diamond, E. E. (Ed.). (1975). Issues of sex bias and sex fairness in career interest measurement. Washington, DC: National Institute of Education. Edwards, K. L., & Whitney, D. R. (1972). A structural analysis of Holland s personality types using factor and configural analysis. Journal of Counseling Psychology, 19, Gottfredson, G. D. (1976). A note on sexist wording in interest measurement. Measurement and Evaluation in Guidance, 8, Gottfredson, G. D. (1977). Career stability and redirection in adulthood. Journal of Applied Psychology, 62, Gottfredson, G. D., & Holland, J. L. (1991). Position Classification Inventory:

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Masterproef neergelegd

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

Seniorenkracht. Een HR tool om senioriteit te benutten

Seniorenkracht. Een HR tool om senioriteit te benutten P01a Seniorenkracht Een HR tool om senioriteit te benutten Deze HR tool informeert u over kwaliteiten van senioren, hoe u deze kunt benutten en tot hun recht kunt laten komen. Tenminste 700 beroepen zijn

Nadere informatie

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog:

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog: Personal Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure gz-psycholoog/psycholoog NIP Use what talents you possess:

Nadere informatie

Talent Assessment Essentials

Talent Assessment Essentials Talent Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Alice Voorbeeld- 15 mei 2012 Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 14 Sector Gezondheidszorg... 16 Sector... 18 Sector Natuur en milieu... 21

Nadere informatie

MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS. Stefan van Rees

MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS. Stefan van Rees MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS Stefan van Rees Motivatie van jonge kinderen in het muziekonderwijs Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 E-mailadres: stefan@cmdrotterdam.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

OPQ32. Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF. PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b

OPQ32. Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF. PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b Test Review OPQ32 Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b Samengesteld en bewerkt door Prof. dr. Dave Bartram juni 2003 2003, EFPA, vertaling

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent

Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent Personal Assessment Een onderzoek naar uw talent Neem even 2 minuten voor dit modelrapport! Goedegebuure Consultancy Matena 14 3356 LG Papendrecht www.goedegebuureconsultancy.nl tel.: 078-6150148 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie B.A.C. Groen De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit Twente Enschede, 27 mei 2006 Begeleiders Prof. dr. K. Sanders

Nadere informatie

Onderzoek Effectiviteit. Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie

Onderzoek Effectiviteit. Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie Onderzoek Effectiviteit Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie Annemieke Voogd Oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Cohesie... 4 Commitment... 4 Werktevredenheid...

Nadere informatie

///Jongeren laten zich horen

///Jongeren laten zich horen /// LATER! Verkent keuzes voor de toekomst Onderzoeksverslag NJR panel ///Jongeren laten zich horen 48 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Kenmerken van de onderzochte groep jongeren 6 Keuze voor opleiding en

Nadere informatie

Andere leeftijd, ander zoekgedrag? Een studie bij Vlaamse deelnemers aan outplacement

Andere leeftijd, ander zoekgedrag? Een studie bij Vlaamse deelnemers aan outplacement Andere leeftijd, ander zoekgedrag? Een studie bij Vlaamse deelnemers aan outplacement In deze studie bestuderen we of het zoekgedrag van deelnemers aan outplacement die in 2011 aan de start stonden van

Nadere informatie

De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie

De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie Coert Visser en René Butter* 35 Over de effectiviteit van organisatieadvisering

Nadere informatie

Handleiding bij de CW-N en CW-I

Handleiding bij de CW-N en CW-I Handleiding bij de CW-N en CW-I (Carrièrewaardenvragenlijst normatief en ipsatief) Ixly 2008 Auteurs Drs. Heleanne Rusthoven Drs. Diddo van Zand Drs. Ilse Beemsterboer Ixly Alle rechten voorbehouden. Voorwoord

Nadere informatie

Effectieve projectleidinggevende competenties als voorwaarde voor projectsucces.

Effectieve projectleidinggevende competenties als voorwaarde voor projectsucces. Effectieve projectleidinggevende competenties als voorwaarde voor projectsucces. Een onderzoek bestemd als leertraject voor het bedrijfsleven en de overheid. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie