Algemene Voorwaarden Vertaalbureau Templa Mentis Translations

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Vertaalbureau Templa Mentis Translations"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Vertaalbureau Templa Mentis Translations Definities Opdrachtgever Onder opdrachtgever ( OG ) wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die vertaalbureau Templa Mentis Translations opdracht verstrekt tot het vertalen van een tekst. Een persoon die een opdracht verstrekt uit naam of voor rekening van een derde, zal geacht worden te handelen als vertegenwoordiger van deze derde, mits hij/zij dit uitdrukkelijk te kennen geeft en de naam en het adres van de derde noemt wanneer de opdracht wordt verstrekt. Ingeval de opdrachtgever voor wie hij/zij als gemachtigde optreedt niet uitdrukkelijk wordt vermeld, zal hij/zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor de verplichtingen uit hoofde van de verstrekte opdracht. Opdrachtnemer Opdrachtnemer is vertaalbureau Templa Mentis Translations (hierna ook TMT ), gevestigd te Kattenborg 5, NL-7151 XG Eibergen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TMT en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij TMT met de toepassing hiervan schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Mondelinge en schriftelijke offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zolang TMT de te vertalen tekst van OG nog niet volledig inhoudelijk heeft kunnen inzien, en kunnen, indien de aard en vorm van de geleverde tekst hiertoe aanleiding geeft, worden gewijzigd. 2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door OG van de mondeling en/of schriftelijk overeengekomen prijs en levertermijn of door schriftelijke bevestiging door TMT van een door OG verstrekte opdracht. Schriftelijk houdt in per en/of per post. 2.5 Indien vertaalbureau Templa Mentis Translations in redelijkheid twijfelt of OG de betalingsverplichtingen tijdig zal nakomen, is vertaalbureau Templa Mentis Translations gerechtigd betaling vooraf van de te leveren vertaling te eisen en de vertaling niet eerder uit te voeren dan nadat de volledige prijs van de vertaalopdracht is betaald.. Artikel 3. Wijziging of annulering van een opdracht Pagina 1 van 5

2 3.1 Indien OG na de totstandkoming van de opdracht aanzienlijke c.q. substantiële wijzigingen in de te vertalen tekst aanbrengt of aanvullingen op de tekst aanlevert, behoudt TMT zich het recht voor om a) de leveringstermijn en/of de prijs aan te passen, of b) de voorgestelde wijzigingen te weigeren, of c) (verdere uitvoering van) de opdracht te weigeren en vergoeding van de geïnvesteerde tijd te eisen. 3.2 Indien een reeds verleende opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, dient de opdrachtgever het deel van de vertaling te betalen dat reeds is uitgevoerd. Bovendien dient opdrachtgever een bedrag van 25% van de prijs van de totale opdracht te betalen als vergoeding voor uitgevoerde researchwerkzaamheden indien van toepassing voor het resterende deel van de opdracht.. TMT zal het reeds vertaalde deel op verzoek aan de opdrachtgever leveren. In dit geval kan voor de kwaliteit van dit fragment niet worden ingestaan. Artikel 4. Levertermijn en tijdstip van levering 4.1 De overeengekomen levertermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een vaste termijn overeen is gekomen. TMT houdt zich in dit geval aan de vaste leveringstermijn, tenzij een overmachtssituatie tijdige levering onmogelijk maakt. TMT de OG hiervan onverwijld op de hoogte stellen, zodra duidelijk wordt dat deze situatie zich voordoet. 4.2 Indien de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen vaste levertermijn wordt overschreden om andere redenen dan overmacht, is de OG gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, mits op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet langer kan worden gewacht. TMT kan echter niet tot schadevergoeding worden verplicht. De OG is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht tot betaling van het reeds voltooide deel van de opdracht. 4.3 Levering van vertalingen vindt als regel plaats per , tenzij mondeling of schriftelijk een andere wijze van levering is afgesproken. 4.4 OG dient ervoor te zorgen dat levering per of op de andere overeengekomen wijze ook daadwerkelijk kan plaatsvinden Als tijdstip van levering van een vertaling geldt het tijdstip van de verzending hiervan per , fax of post. Artikel 5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding 5.1 Vertaalbureau Templa Mentis Translations is gehouden om de vertaalopdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. 5.2 Vertaalbureau Templa Mentis Translations heeft het recht om voor de uitvoering van opdrachten derden als vertalers of revisoren in te schakelen. 5.3 Indien dit voor de vereiste kwaliteit van de uitvoering van de vertaalopdracht door vertaalbureau Templa Mentis Translations noodzakelijk wordt geacht, kan zij OG verzoeken Pagina 2 van 5

3 om informatie over de te vertalen tekst en/of eventuele specifieke terminologie ter beschikking te stellen. 5.4 Vertaalbureau Templa Mentis Translations zal alle door OG beschikbaar gestelde teksten, documenten en andere informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Vertaalbureau Templa Mentis Translations zal ingeschakelde derden wijzen op hun plicht tot vertrouwelijke behandeling van de verkregen informatie. Vertaalbureau Templa Mentis Translations is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door derden. Artikel 6. Prijs en betaling 6.1 De prijs van de vertaling wordt berekend op grond van het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst), tenzij met opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een andere prijs voor de uit te voeren opdracht wordt afgesproken. De tarieven per woord zijn gepubliceerd op de website van Templa Mentis Translations: Per opdracht geldt een minimumtarief van 25 euro. 6.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW. 6.3 Het factuurbedrag (notabedrag) dient uiterlijk binnen 3 weken (21 dagen) na factuurdatum te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van vertaalbureau Templa Mentis Translations, dat op de factuur (de nota) staat aangegeven. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is TMT gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele incassokosten. Ingeval een incassobureau moet worden ingeschakeld, is TMT bovendien gerechtigd om behoudens de kosten van het incassobureau administratiekosten van 50,- in rekening te brengen. Artikel 7. Reclames en geschillen 7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan vertaalbureau Templa Mentis Translations kenbaar te maken. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht de geleverde tekst volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien vertaalbureau Templa Mentis Translations alsnog hierin toestemt. 7.3 In geval van reclame of geschil zal vertaalbureau Templa Mentis Translations zijn standpunt formeel kenbaar maken, eventueel mede op basis van het commentaar van geraadpleegde collega s of andere deskundigen. 7.4 Indien vertaalbureau Templa Mentis Translations de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal vertaalbureau Templa Mentis Translations alles in het werk stellen om de klacht te verhelpen. Pagina 3 van 5

4 Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 8.1 Vertaalbureau Templa Mentis Translations kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan vertaalbureau Templa Mentis Translations toerekenbare tekortkoming. Vertaalbureau Templa Mentis Translations is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de aangeleverde brontekst ontheft vertaalbureau Templa Mentis Translations zich van iedere aansprakelijkheid. 8.2 De aansprakelijkheid van vertaalbureau Templa Mentis Translations is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de in rekening gebrachte prijs van de desbetreffende vertaalopdracht exclusief btw. 8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door vertaalbureau Templa Mentis Translations vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door vertaalbureau Templa Mentis Translations opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat TMT naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, maar, omdat vertalen mensenwerk is, in geen geval omissies kan uitsluiten. 8.4 Vertaalbureau Templa Mentis Translations is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Vertaalbureau Templa Mentis Translations is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers). 8.5 De opdrachtgever vrijwaart vertaalbureau Templa Mentis Translations tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten. 9. Ontbinding 9.1 Vertaalbureau Templa Mentis Translations is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd om de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. 9.2 Indien vertaalbureau Templa Mentis Translations door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft vertaalbureau Templa Mentis Translations zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval gerekend aantoonbare onverhoopte of langdurige ziekte, brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege. Pagina 4 van 5

5 10. Auteursrechten Indien de vertaalopdracht betrekking heeft op boekpublicaties van literaire of wetenschappelijke aard, behoudt vertaalbureau Templa Mentis Translations het auteursrecht op de vervaardigde vertalingen, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 11. Toepasselijk recht Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en vertaalbureau Templa Mentis Translations is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal op verzoek kosteloos worden toegezonden en is ook in te zien op Vertaalbureau Templa Mentis Translations, Eibergen, Nederland. Pagina 5 van 5

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Susan Clark Translations verstaan: Susan Clark Translations, KvK nr. 37153359, gevestigd aan de Asserlaan

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Hargreaves

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AFTER INK

Algemene Voorwaarden AFTER INK Algemene Voorwaarden AFTER INK Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen AFTER INK (gevestigd te Delft en geregistreerd in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV Definities Opdrachtgever Overeenkomst (van opdracht) Samengestelde opdracht Vertaler Vertaling 1) de natuurlijke dan wel

Nadere informatie

AtoAvertaling vertaalbureau

AtoAvertaling vertaalbureau Algemene voorwaarden AtoAvertaling voor het uitvoeren van vertaalopdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden van AtoAvertaling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - ALGEMEEN 1. Quinto Polyglot is een bedrijf dat gevestigd is aan de Zijdstraat 26 e te Aalsmeer welke gespecialiseerd is in het vertalen van allerhande teksten, zoals documenten,

Nadere informatie

Filmproductiewerkzaamheden: de werkzaamheden door Jaap & Kasper Filmproducties en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie

Filmproductiewerkzaamheden: de werkzaamheden door Jaap & Kasper Filmproducties en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie Algemene voorwaarden Jaap & Kasper Filmproducties, 18 oktober 2013, Amsterdam Definities Opdrachtgever: 1. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Jaap & Kasper Filmproducties

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) Ingeschreven in het Handelsregister van Arnhem onder nummer 09146096. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1 Lawyers Only: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Lawyers Only is statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

1.1 Onder "levering" wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan.

1.1 Onder levering wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan. Harald vertaalbureau voor alle EU-talen (Harald vertaalbureau voor alle EU-talen is ingeschreven bij de KVK te Utrecht onder de bedrijfsnaam Vertaalbureau Stegeman. In de praktijk wordt Harald Vertaalbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie