Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden"

Transcriptie

1 Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief Datum: 26 april 2011 Kenmerk: Uitgebracht door: Auteurs: Deloitte Consulting Postbus 300, 1180 AH Amstelveen Nederland Jan de Hartog Barend Duits Michel Hummel

2 Modellenstudie FUMO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Samenvatting Aanpak Gegevensverzameling en bewerking Sturing en begeleiding onderzoek Uitgangspunten FUMO Landelijke kaders Friese kaders Toetsingscriteria voor de varianten Beschrijving modelvarianten FUMO Takenpakket Geografisch werkgebied Overzicht alle modelvarianten Juridische mogelijkheden Publiek privaat Publiekrechtelijke samenwerking Uitgangspunten IT componenten best passende productieapplicatie Varianten best passende productieapplicatie/it architectuur Aansluitvarianten voor bevoegde gezagen Architectuur met Genetics Powerforms Architectuur met Centric modules Architectuur met Roxit Squit XO Kwalitatieve vergelijking van de modelvarianten Kosten best passende ICT voorziening per modelvariant Doorrekening modellen Huidige situatie Toets op de kwaliteitscriteria voor kritieke massa Indicatie benodigde capaciteit Kosten en baten Kostenontwikkeling en kwaliteit Vergelijking modellen... 62

3 Modellenstudie FUMO Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Gehanteerde aannamen voor Doorrekenen Modellen Bijlage 2: Resultaten per modelvariant Bijlage 3: Gehanteerde aannamen voor IT kosten per modelvariant Bijlage 4: Kosten per modelvariant productieapplicatie Bijlage 5: Basistakenpakket vs Bijlage 6: Overzicht van deelnemers in diverse groepen

4 Modellenstudie FUMO 4 1. Inleiding De provincie Fryslân vervult de rol van regisseur in het proces om te komen tot een regionale uitvoeringsdienst met de naam Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, afgekort FUMO (landelijk aangeduid als RUD, Regionale Uitvoerings Dienst). In dit proces wordt nauw samengewerkt tussen de Friese gemeenten, de provincie Fryslân als bevoegd gezag WABO en het Wetterskip (waterschap). Gezamenlijk wordt gezocht naar een provincie dekkende structuur, waarin een adequaat kwaliteitsniveau van vergunningverlening en toezicht en handhaving kan worden gerealiseerd op het gebied van het omgevingsrecht, met het basistakenpakket als uitgangspunt. De voorbereidingen in de provincie zijn al enige tijd bezig en een belangrijke mijlpaal daarin was de accordering van het Plan van Aanpak voor de realisatie van de FUMO in september De gedachtenvorming over de Friese uitvoeringsdienst heeft zich sindsdien verder ontwikkeld en dat heeft onder meer geleid tot de vaststelling van een aantal Friese kaders voor de FUMO (zie hoofdstuk 3). De toepassing van deze kaders moet leiden tot Fries maatwerk zonder dat daarbij de landelijke kaders voor robuuste regionale uitvoeringsdiensten uit het oog worden verloren. Momenteel is de vraag aan de orde hoe het Friese maatwerk in organisatorisch opzicht eruit moet komen te zien. Om die reden is aan Deloitte Consulting de opdracht gegeven een zogenaamde modellenstudie te verrichten, waarin verschillende varianten van een FUMO worden geschetst en worden vergeleken met behulp van toetsingscriteria die aan de landelijke en Friese kaders worden ontleend. De varianten betreffen verschillende mogelijkheden wat betreft het takenpakket van de FUMO en de geografisch organisatorische structuur. De opdracht aan Deloitte luidde als volgt: Ondersteun de Regiegroep van de provincie Fryslân bij de voorbereiding van een uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening en toezicht in de provincie. Onderzoek daartoe de verschillende modelvarianten aan de hand van een business case. Onderzoek in dat kader tevens als verdieping op een eerder door Capgemini uitgevoerd onderzoek wat de best passende productie applicatie is en wat dat betekent voor de koppelingen voor de FUMO. Het onderzoek moet leiden tot een inzicht in welke variant of varianten het beste aansluiten bij de kaders. Op basis daarvan zullen de bevoegde gezagen een besluit moeten nemen over de best passende variant. Nadat die besluiten zijn genomen, dient de gekozen variant verder te worden uitgewerkt in een bedrijfsplan (beschrijving in een behoorlijke mate van detail van de gewenste toekomstige organisatie) en in een implementatieplan (beschrijving en planning van de werkzaamheden om te komen tot de beoogde organisatie). Na uitvoering van de acties uit het implementatieplan moet de FUMO op 1 januari 2013 operationeel zijn. De resultaten van het onderzoek naar de verschillende varianten zijn in het voorliggende rapport opgenomen.

5 Modellenstudie FUMO 5 2. Samenvatting Volgens verschillende onderzoeken moet de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving in Nederland en ook in de provincie Fryslân worden verbeterd. Tussen het Rijk, de VNG, het IPO, de UvW, het OM en de Politie zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt over de gewenste uitvoeringsstructuur en over de wijze waarop daartoe kan worden gekomen. Belangrijke afspraken hebben betrekking op de oprichting van RUD s, het basistakenpakket, de kwaliteitscriteria die voor deze RUD s gelden en de congruentie van de RUD s met de Veiligheidsregio s. De betrokken overheden in de provincie Fryslân (gemeenten, provincie en het wetterskip) zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de samenwerking in de provincie. Deze samenwerking dient gestalte te krijgen in de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing), de Friese benaming voor de RUD. Bestuurlijk heeft men in Fryslân een aantal kaders afgesproken voor de vormgeving van de FUMO. Deze Friese kaders zijn aanvullend aan de landelijke kaders. In voorliggend onderzoek zijn 12 modelvarianten met elkaar vergeleken. Aan de hand van de vergelijking dient een bestuurlijke keuze te worden gemaakt. Conform landelijke afspraken dient deze keuze voor 1 juni 2011 ter kennis te worden gebracht aan de staatssecretaris van I & M. De samenwerking dient op 1 januari 2013 operationeel te zijn. De modelvarianten zijn vorm gegeven langs de as van het takenpakket en de as van de schaal van samenwerking gekoppeld aan de organisatiestructuur. Op het gebied van het takenpakket is onderscheid gemaakt tussen samenwerking op het gebied van: A. de zgn. basistaken plus de taken die reeds nu vrijwillig zijn opgeschaald, en de taken waarvan overheden hebben aangegeven dat zij vrijwillig opgeschaald zullen worden. B. als ad A plus de overige milieutaken van gemeenten. C. als ad B plus de overige Wabo taken. Wat betreft de schaal en structuur van de samenwerking is onderscheid gemaakt tussen: 1. één FUMO organisatie (met als modelvarianten: de FUMO op één locatie, de FUMO op een centrale vestiging en op een klein aantal werklocaties en de FUMO op een centrale vestiging en op een groot aantal werklocaties). 2. twee RUD organisaties, die elk op een eigen locatie zijn gevestigd, een eigen organisatie vormen en de VTH taken voor een deel van de provincie uitvoeren. Om tot een voorkeur voor één van deze modelvarianten te komen, zijn de modelvarianten afgezet tegen zes toetsingscriteria uit de landelijke en de Friese kaders die een onderscheidend karakter hebben voor de modelvarianten. Deze criteria zijn: de score op de kwaliteits criteria voor de kritieke massa, congruentie met de Veiligheidsregio, lean/efficiënt/ effectief, het principe lokaal doen wat lokaal kan, de lengte van de lijnen tussen de opdrachtgever en de uitvoering en tenslotte de gevolgen voor de medewerkers. Alle overige punten uit de landelijke en de Friese kaders gelden onverkort als uitgangspunt voor de uitvoeringsstructuur.

6 Modellenstudie FUMO 6 Om de modelvarianten te kunnen doorrekenen zijn bij de gemeenten, het wetterskip, de provincie en de bestaande samenwerkingsverbanden met behulp van vragenformulieren gegevens verzameld. Daar waar gegevens niet of niet volledig zijn aangeleverd, zijn ramingen gemaakt. Voor de actuele situatie is daarmee voldoende informatie verzameld. Op grond van de analyse adviseren wij de samenwerking aan te gaan voor alle Wabo+ taken en deze te bundelen in één FUMO organisatie. Dat zou het eindbeeld van de samenwerking moeten zijn. Op die manier kan de grootste winst op het gebied van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van VTH taken worden geboekt. De efficiëntiewinst bij samenwerking op een kleiner takenpakket is procentueel kleiner. In paragraaf 9.4 staan de inverdienpercentages. Er zijn drie bewegingen die het kostenniveau van de FUMO beïnvloeden. Kosten zullen verminderen door het effect van nieuwe regelgeving (aangeduid als situatie 2013 ) en door efficiëntieverbetering als gevolg van de samenwerking. Kosten zullen toenemen door verhoging van het kwaliteitsniveau, noodzakelijk door de aanwezigheid van achterstanden. Per saldo verwachten wij een vermindering van de totale kosten bij samenwerking. Indien het eindbeeld van samenwerking op alle Wabo+ taken per 2013 niet voor alle deelnemers realiseerbaar blijkt, adviseren wij een groeipad om tot een dergelijke samenwerking te komen. Te starten met samenwerking in een FUMO waarin de basistaken, de milieutaken en de vrijwillig op te schalen taken van de gemeenten en de provincie worden ondergebracht, alsmede enkele taken van het wetterskip. Aldus kan ook de samenhang tussen de uitvoering van basistaken en overige milieutaken worden gecontinueerd. Wat betreft de ruimtelijke structuur van de FUMO adviseren wij om de samenwerking in één organisatie eveneens via een groeipad vorm te geven: starten met één hoofdvestiging voor de specialistische en overige te concentreren taken, en een aantal (lean georganiseerde) werklocaties in de regio voor de uitvoering van taken die decentraal uitgevoerd kunnen worden. Afhankelijk van de ervaringen en andere ontwikkelingen kan gaandeweg worden besloten om het aantal vestigingen aan te passen. Wij adviseren om voor de samenwerking in de FUMO een gemeenschappelijke regeling te treffen op basis van de WGR tussen de colleges van burgemeester en wethouders, het college van gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van het wetterskip en bij deze regeling een Openbaar Lichaam in te stellen. Volgens de WGR komen bij een samenwerking tussen gemeenten, de provincie en het waterschap alleen het Openbaar Lichaam en het Gemeenschappelijk Orgaan in aanmerking. Met een Openbaar Lichaam als juridische vorm worden de bestendigheid van de samenwerking, de risicodeling (mits goed vastgelegd en gekoppeld aan het takenpakket), de eigen rechtspersoonlijkheid, de eigen bedrijfsvoering en de democratische controle het beste geborgd. Voor wat betreft de keuze van de productieapplicatie bevelen wij in het geval dat de samenwerking zich primair gaat richten op het basistakenpakket inclusief de (overige) milieutaken, de applicatie Powerforms van Genetics aan, met als redenen de geboden

7 Modellenstudie FUMO 7 functionaliteit en de totale kosten. De productie applicatie van een bevoegd gezag (die niet alle Wabotaken opschaalt) kan naast die van FUMO blijven functioneren, maar dit zal tot extra kosten leiden. Optie voor een bevoegd gezag is vanaf de start het volledige Wabotakenpakket te ondersteunen met de door de FUMO te exploiteren productieapplicatie. Wij adviseren ook qua ICT vlak te kiezen voor een groeipad. Hoe meer bevoegde gezagen beslissen de hele Wabo in één productieapplicatie uit te voeren, hoe sneller er wordt bespaard (in potentie tot 25% van de kosten bij de start van de FUMO, waarvan 35% van de kosten voor de productieapplicatie). Bijkomend voordeel is dat de integraliteit binnen de hele keten kan worden verbeterd en geborgd.

8 Modellenstudie FUMO 8 3. Aanpak 3.1 Gegevensverzameling en bewerking Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van gegevens die bij de gemeenten, de provincie, het wetterskip, de milieudiensten en het ISZF zijn verzameld en reeds aanwezige achtergrondinformatie over de vorming van de FUMO. Voor zover geen of onvoldoende gegevens van partners zijn aangeleverd, zijn ramingen gemaakt op basis van de wel beschikbare gegevens van andere gemeenten. De informatieverzameling heeft plaats gevonden met behulp van twee afzonderlijke vragenlijsten, één voor het doorrekenen van de modellen en één voor het onderzoeken van de best passende productieapplicatie. Over de opzet van de vragenlijst is enkele keren overlegd met de Regiegroep en met ambtelijke vertegenwoordigers van Friese gemeenten, de provincie en waterschap. Voor wat betreft de vragenlijst doorrekenen modellen gebeurde dat met de zogenaamde klankbordgroep en voor wat betreft de vragenlijst productieapplicatie met de zogenaamde expertgroep ICT. In de vragenlijst doorrekenen modellen waren vooral vragen opgenomen over de aanwezige inrichtingen, de personele formatie, de aanwezige deskundigheden en de kosten van VTH. Er was daarbij aangesloten op de vraagstelling die gehanteerd wordt in de zogenaamde zelfevaluatietool. Deze tool is in opdracht van het ministerie van I & M ontwikkeld en begin 2011 beschikbaar gekomen ten behoeve van de gemeenten en provincies ter beoordeling van de bij hen aanwezige deskundigheden. Met behulp van de tool kan de robuustheid van de RUD op het gebied van kwaliteit worden getoetst, alsmede de robuustheid van gemeenten of andere samenwerkingsorganisaties voor de daar achterblijvende taken. Door in de vragenlijst hiermee rekening te houden kon worden bereikt, dat we voor het onderhavige onderzoek over de gewenste gegevens konden beschikken, terwijl de gemeenten, uitgaande van de zelfevaluatie, de cijfers slechts eenmaal op dit gebied boven tafel behoefden te tillen. Bij de vragenlijst best passende productieapplicatie is voortgebouwd op het eerdere onderzoek van Capgemini met betrekking tot de productieapplicatie van de FUMO. De vragenlijst had tot doel om vast te stellen over welke voorzieningen de toekomstige FUMO zal moeten beschikken. Daarnaast om inzicht te krijgen in de ICT kosten en baten die voortvloeien uit de verschillende keuzes inzake het takenpakket en de samenwerkingsvorm met de FUMO, en om de mogelijkheden voor de FUMO te onderzoeken om (delen van) bestaande ICT voorzieningen over te nemen van één of meer van de betrokken partijen. Om de partners in Fryslân vooraf te informeren over het onderzoek en het soort gegevens dat zou worden opgevraagd zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden voor bestuurders en management van de betreffende organisaties. Om specifieke vragen over de vragenformulieren

9 Modellenstudie FUMO 9 te beantwoorden zijn twee tussentijdse bijeenkomsten gehouden en daarnaast zijn er bilaterale contacten geweest tussen gemeenten en de onderzoekers. Het verzamelen van de gevraagde gegevens is in het algemeen vrij moeizaam verlopen en heeft relatief veel doorlooptijd gekost. Dit heeft deels te maken met het feit dat de gevraagde gegevens meestal niet zomaar uit beschikbare informatiesystemen konden worden gehaald. De aangeleverde gegevens over 2010 zijn door ons als uitgangspunt voor de analyse genomen, na een toets op de redelijkheid van de cijfers. De vraag om de situatie vanaf 2013 in te schatten, bleek moeilijker te beantwoorden dan ingeschat. We hebben daarom ook gebruik gemaakt van landelijke onderzoeken naar de effecten van de nieuwe regelgeving (met name Activiteitenbesluit). We hebben van alle gemeenten respons op de vragenlijst gekregen, maar de volledigheid van de aangeleverde informatie liet in verschillende gevallen te wensen over. Wij schatten in dat ongeveer tweederde van de benodigde informatie ook daadwerkelijk is aangeleverd. Zoals opgemerkt: daar waar de aangeleverde gegevens ontoereikend waren, is met ramingen gewerkt bij het analyseren en verwerken van de gegevens. Op deze manier hebben we een goede basis kunnen verkrijgen om de doorrekening op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. 3.2 Sturing en begeleiding onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd onder bestuurlijke aansturing van de Bestuurlijke Procesgroep. In deze procesgroep hebben bestuurders van de provincie Fryslân, van een representatieve groep van Friese gemeenten en van het wetterskip zitting 1. De ambtelijke leiding van het onderzoek was in handen van de Regiegroep. De onderzoekers van Deloitte hebben vervolgens inhoudelijk ondersteuning gekregen bij het opzetten van de vragenlijsten voor de gegevensverzameling en bij het opstellen van dit rapport. De ICT expert groep heeft zich met name gericht op het onderdeel productieapplicatie in dit onderzoek, de Klankbordgroep FUMO op de doorrekening van de varianten en op het algemene onderzoeksdeel. De concept vragenlijsten en de conceptrapportage zijn aan deze groepen voor commentaar voorgelegd en zijn met hen besproken. Een aantal leden heeft zijn of haar bevindingen ook op papier aan ons doen toekomen. 1 De oorsprong van deze Procesgroep ligt in de afspraak, gemaakt tijdens de VFG bestuursvergadering van 6 februari 2008, waaraan ook de gedeputeerde deel nam, om een, door de provincie gefaciliteerde, kleine bestuurlijke groep (met de gedeputeerde, wetterskip en een aantal gemeentelijke vertegenwoordigers) op te richten. Deze groep kreeg als taak richting te geven aan de betekenis van alle ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de uitvoeringspraktijken in Fryslân en om acties te ondernemen om hier op de langer termijn handen en voeten aan te geven. De intentie voor deze bestuurlijke vertegenwoordiging is dus bestuurlijk tijdens de bijeenkomst van 6 februari 2008 uitgesproken, waarna het VFG bestuur op 18 maart 2008 ook formeel het besluit heeft genomen en voordrachten heeft gedaan.

10 Modellenstudie FUMO 10 We hebben in bijlage 6 de samenstelling van de Bestuurlijke procesgroep, de ICT expertgroep en de Klankbordgroep FUMO weergegeven. Een heel belangrijke bijdrage aan dit onderzoek is geleverd door de medewerkers van de gemeenten, de provincie, het wetterskip, de milieudiensten en het ISZF, doordat zij een groot aantal gegevens hebben aangeleverd middels het invullen van de vragenlijsten. Er was heel wat spitwerk nodig om het gevraagde boven tafel te krijgen. Wij willen vanaf deze plaats een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit onderzoek.

11 Modellenstudie FUMO Uitgangspunten FUMO De uitgangspunten voor de FUMO zijn terug te vinden in de landelijke (zie paragraaf 4.1) en de Friese kaders (zie paragraaf 4.2) voor de regionale uitvoeringsdienst. De Friese kaders zijn aanvullend op de landelijke kaders. 4.1 Landelijke kaders In verschillende onderzoeken is te lezen dat de organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de regelgeving op het gebied van Milieu, Bouwen en Ruimte structurele problemen kent. Fragmentatie, onnodige bestuurlijke drukte, gecompliceerde verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden, een tekort aan capaciteit, kennis en kunde bij een deel van de individuele bevoegde gezagsinstanties, onvoldoende en te vrijblijvende samenwerking en informatie uitwisseling tussen toezichthouders en handhavers, toename specialismen en afname schaal door vermindering vergunningverlening, overdracht bevoegdheden van provincie naar gemeenten van complexe inrichtingen. Het is een greep uit de problemen zoals die uit een reeks van adviezen en rapporten naar voren komen. Om deze problemen fundamenteel aan te pakken, hebben het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming bereikt over de zogeheten package deal van 19 juni De UvW heeft zich hier in een later stadium aan geconformeerd. In een aantal bestuurlijke overleggen is de packagedeal aan de orde geweest en zijn er bijstellingen op aan gebracht. Onder meer is een basistakenpakket vastgesteld en er is afgesproken dat er kwaliteitscriteria worden ontwikkeld en vastgesteld, waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten voldoen. Deze criteria zijn inmiddels beschikbaar. De criteria gelden in ieder geval voor de regionale uitvoeringsdiensten, waarvan afgesproken is dat deze een land dekkende structuur moeten gaan vormen. De kwaliteitscriteria vormen daarmee één van de belangrijkste pijlers zo niet de belangrijkste onder een adequate uitvoering van de onderhavige medebewindstaken door gemeenten, provincies en het Rijk of in hun opdracht door derden, waaronder de RUD s. In aansluiting op de gemaakte afspraken is het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) gestart. In dit programma zijn de acties gebundeld die nodig zijn om het kabinetsbeleid en de bijbehorende packagedeal te kunnen uitvoeren. De partijen die bij dit programma zijn betrokken, zijn I&M, V&J, BZK (het Rijk ), IPO, VNG, UvW en Openbaar Ministerie en Politie. In het kader van dit programma zijn in januari 2011 een Stappenplan RUD vorming en een checklist Criteria RUD vorming opgesteld. De checklist is een nadere uitwerking van de afspraken uit de package deal. Hij is tevens bedoeld als hulpmiddel bij de gesprekken tussen de provincie en de gemeenten over de invulling van de randvoorwaarden bij de RUD vorming. Zowel het Stappenplan als de checklist zijn opgesteld door de Stuurgroep PUmA. Het Stappenplan is op 16 februari 2011 bestuurlijk vastgesteld. Met betrekking tot de checklist is in hetzelfde bestuurlijk overleg vastgesteld, dat deze checklist het richtinggevende kader is voor

12 Modellenstudie FUMO 12 het verdere proces. Daarbij is ook aangegeven dat een eventuele afwijking daarvan op grond van een voorkeur voor regionaal maatwerk (met name: ander werkgebied dan dat van de Veiligheidsregio of een andere juridische vorm ) onder voorwaarden mogelijk is. Bij deze voorwaarden gaat het er om, dat de direct betrokken partijen (provincie, waterschap(pen) en de gemeenten) het met elkaar eens zijn over het regionale maatwerk, dat de afstemming met het OM en de politie moet zijn geborgd en dat de RUD s ook op langere termijn voldoende kritieke massa hebben conform de KPMG kwaliteitscriteria. Alle partijen hebben tijdens het overleg van 16 februari 2011 aangegeven het er over eens te zijn, dat de RUD s er snel moeten komen. De voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris wil voor 1 juni 2011 duidelijkheid over de vraag hoe het netwerk van de te vormen RUD s er uit komt te zien, en of dit voor 1 januari 2013 gerealiseerd gaat worden. De boodschap is dat we er voor gaan en dat het proces onomkeerbaar is. Onderstaand geven we de belangrijkste elementen uit de packagedeal en de checklist criteria RUD vorming weer: In de RUD wordt deelgenomen door gemeenten en provincies voor de uitvoering van VTH taken op het gebied van het omgevingsrecht. In de RUD zullen ook rijkstaken worden ondergebracht. De RUD werkt samen met de waterschappen in de provincie. Het werkgebied van elke RUD is congruent met dat van de Veiligheidsregio. Alle RUD s gezamenlijk vormen een landsdekkend netwerk voor de uitvoering van VTHtaken. De provincie en de gemeenten brengen alle taken uit het basistakenpakket over naar de RUD en bij voorkeur meer taken dan de basistaken. Bij het basistakenpakket gaat het om versie van dit pakket. De RUD voldoet aan de kwaliteitscriteria die voor de RUD s gelden (de zgn. KPMG criteria 2.0) op het gebied van kritieke massa, proces en kwaliteit en prioriteiten. Hieraan voldoen betekent dat de RUD robuust is op het gebied van kwaliteit. De kwaliteitscriteria dienen tegelijkertijd als referentiekader voor elk bevoegd gezag voor de achterblijvende taken die niet in RUD verband worden georganiseerd. De robuustheid van de RUD op het gebied van bestuur en financieringsstructuur is geregeld ten behoeve van continuïteit en toekomstbestendigheid. Elke RUD is in staat continuïteit in de dienstverlening (en termijnen) te bieden ook in piektijden tegen overeengekomen kosten en conform de eisen van de deelnemers/ opdrachtgevers. De organisatie dient daartoe efficiënt en effectief georganiseerd te zijn. RUD is bij voorkeur een openbaar lichaam in de zin van de WGR voor alle deelnemers. Hiermee wordt robuustheid in juridische zin bereikt. 2 Zie bijlage 5.

13 Modellenstudie FUMO 13 Voor de vormgeving van de RUD s geldt dat regionaal maatwerk mogelijk is, mits aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan (overeenstemming provincie, waterschap en gemeenten, borging afstemming met OM en politie, voldoen aan de kwaliteitscriteria). RUD heeft een belangrijke rol bij afstemming Straf en Bestuursrecht en in de ketensamenwerking. De informatievoorziening voor ketentoezicht en opsporing in de regio is ingericht en gegarandeerd voor de samenwerking binnen de keten, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Van samenwerking in de RUD s wordt bovendien een verbetering van de efficiëntie van de organisatie en van de uitvoering verwacht. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte was een afroming aangekondigd op basis van de te verwachten efficiëntievoordelen. Deze aangekondigde korting heeft veel weerstand opgeroepen bij gemeenten en provincies. Op 21 april 2011 is, vooruitlopend op een bestuursakkoord, een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen het Rijk, het IPO de VNG en de UvW. Hierbij is overeengekomen om de vorming en het functioneren van de RUD s niet te belasten met een extra doelmatigheidskorting. Het volgende is afgesproken: uiterlijk in 2014 zal worden bepaald of de vereenvoudiging van het omgevingsrecht tot een in te boeken besparing op de plankosten leidt, waarover alsdan (..) overleg plaatsvindt (..). Uitgangspunt is dat de efficiencywinst daar wordt ingeboekt, waar die ontstaat. 4.2 Friese kaders De aanvullende Friese kaders zijn in de vergaderingen van 13 januari en 8 maart 2011 door de Bestuurlijke Procesgroep vastgesteld, nadat deze in een aantal overleggen aan de orde zijn geweest. Overigens was met de formulering van de Friese kaders al een start gemaakt voordat de landelijke kaders waren vastgesteld. Op basis van onderkende trends in het VTH domein waren de gesprekken hierover naast mogelijke samenwerking in Fryslân al vóór de landelijke discussies van start gegaan. Voor de provincie Fryslân gelden naast de bovengenoemde landelijke kaders ook de Friese kaders die gevormd worden door de hierna te noemen punten. Deze conformeren zich aan de landelijke kaders, maar geven er een nadere verfijning en nuancering aan. Het zijn: Het Plan van Aanpak oktober 2009, aangevuld in 2010, is van toepassing. De uitwerking houdt rekening met bestaande Friese samenwerkingsvormen en (voorgenomen) herindelingsconstellaties. De uitwerking respecteert de keuzemogelijkheid lokaal wat kan. De RUD heeft een leane, efficiënte en effectieve organisatievorm. De RUD heeft korte lijnen tussen opdrachtgever en uitvoering.

14 Modellenstudie FUMO 14 De opdrachtgeverrol en de frontoffice functie bij de bevoegde gezagen worden hoogwaardig ingevuld. De productie applicatie/ict is een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van de samenwerking, de efficiëntie, de effectiviteit en de informatievoorziening. Fryslân ziet een Openbaar lichaam WGR als een noodzakelijk kwaad ; de vorm van de centrumgemeente wordt als optie onderzocht. Er bestaat in Fryslân de intentie om bestaande andere samenwerkingsvormen zoals de MAD, voor uitvoering onder te brengen in de RUD. Het wetterskip heeft zich vanaf de eerste ontwikkelingen rond de FUMO constructief en pro actief opgesteld en heeft aangegeven te willen participeren in de RUD vorming in Fryslân. In het kader van de RUD vorming worden de personele situatie en personele belangen goed geregeld. In bovenstaande opsomming is als toetsingscriterium met betrekking tot het personeel opgenomen, dat de personele situatie en personele belangen goed geregeld moeten worden. Er zijn echter verschillende aspecten op het terrein van personeel te onderscheiden, bijvoorbeeld verandering van werkadres met daaraan mogelijkerwijs een verhuizing gekoppeld, verandering van werkproces, veranderingen in de beloningsstructuur, maar ook het feit dat medewerkers in een nieuwe, grote(re) organisatie meer ontplooiingskansen krijgen. De waardering op deze deelaspecten kan verschillend zijn, waardoor een overall beoordeling op één criterium Personeel lastig te geven is. Om deze reden hebben we binnen dit criterium onderscheid aangebracht tussen personeel/bedreigingen en personeel/kansen. Verderop in deze rapportage geven we een inschatting van de beoordeling. We hebben ons daarbij overigens gerealiseerd dat deze beoordeling per medewerker heel verschillend kan zijn. In het sociaal plan zullen de benodigde afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden worden geregeld, ongeacht welke variant er wordt gekozen. 4.3 Toetsingscriteria voor de varianten Om tot een voorkeur voor een bepaalde variant te kunnen komen, moeten de varianten die worden doorgerekend worden afgezet tegen de hiervoor genoemde kaders. Deze krijgen hiermee het karakter van toetsingscriteria. Niet alle punten uit de kaders zijn echter onderscheidend naar de varianten en daardoor niet bruikbaar om verschillen tussen varianten vast te stellen. Bijvoorbeeld: het punt uit de Friese kaders Fryslân heeft de intentie om bestaande andere samenwerkingsvormen zoals de MAD, voor uitvoering onder te brengen in de RUD wordt verondersteld te gelden voor alle varianten. Het punt heeft daardoor geen onderscheidend karakter. Zo zijn er meer te noemen, zoals het feit dat het Plan van Aanpak van toepassing is en het feit dat in ieder geval alle basistaken in de RUD worden ondergebracht.

15 Modellenstudie FUMO 15 Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de criteria die in principe wél een onderscheidend karakter hebben. Deze zijn daardoor geschikt als beoordelingskader voor de varianten. Door te toetsen of de varianten aan deze criteria voldoen, wordt onderlinge vergelijking van de varianten mogelijk. De overige, niet onderscheidende criteria worden als uitgangspunt genomen, aan deze criteria wordt in alle varianten voldaan. Het beoordelingskader omvat de volgende criteria: De RUD voldoet aan de kwaliteitscriteria die voor de RUD s gelden op het gebied van kritieke massa. Het werkgebied van elke RUD is vanwege de afstemming met OM en politie congruent met dat van de Veiligheidsregio. De organisatie is lean, effectief en efficiënt georganiseerd. De uitwerking respecteert de keuzemogelijkheid lokaal wat kan. De RUD heeft korte lijnen tussen opdrachtgever en uitvoering. In het kader van de RUD vorming worden de personele situatie en belangen goed geregeld. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de eerstgenoemde punten uit de landelijke kaders afkomstig zijn, en de laatstgenoemde uit de Friese kaders. Elk van deze punten is relevant. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de punten uit de Friese kaders te maken hebben met het gewenste regionale maatwerk in Fryslân. Wanneer aan die punten wordt voldaan, mag op draagvlak van de betrokken beslissers worden gerekend. We benadrukken tenslotte nog een keer, dat de punten die deel uitmaken van de landelijke en Friese kaders maar die in bovenstaand overzicht niet expliciet zijn genoemd, wel als een hard uitgangspunt fungeren, waaraan in elk van de te onderscheiden varianten moet worden voldaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het feit dat minimaal het basistakenpakket in de RUD is ondergebracht, dat er geen witte vlekken ontstaan, dat de onderlinge informatieuitwisseling goed geborgd is, dat de samenwerking bij voorkeur de juridische vorm krijgt van een Openbaar Lichaam en dat een adequaat kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd waarmee de effectiviteit van de VTH taken wordt vergroot.

16 Modellenstudie FUMO Beschrijving modelvarianten FUMO De FUMO kan op verschillende manieren worden vorm gegeven, er zijn met andere woorden verschillende modelvarianten. De variatie wordt met name bepaald, ook gelet op de discussies in Fryslân, door verschillen in het takenpakket van de FUMO (het basistakenpakket of een pakket met meer taken op het gebied van het omgevingsrecht) en in het geografische werkgebied. Deze variabelen bepalen de keuze van de organisatie FUMO in sterkste mate. Naast de organisatorische keuze dient bepaald te worden in welke juridische vorm de samenwerkingsorganisatie moet worden gegoten. We gaan daar in het volgende hoofdstuk apart op in. Bij de samenwerking in RUD verband hebben we het overigens alleen over de samenwerking op de zogenaamde backoffice taken. Taken in de frontoffice blijven op de plek bij de deelnemende partners waar zij ook nu zijn gesitueerd. De gemeenten en provincie blijven voor hun domein het eerste aanspreekpunt voor de burgers en de bedrijven en de gemeentelijke frontoffices spelen daarbij een cruciale rol. De frontoffices moeten hoogwaardig worden ingevuld. Dit houdt onder meer in dat burgers en bedrijven daar goed te woord worden gestaan door daartoe opgeleide medewerkers, dat er inzage mogelijk is in de productieapplicatie van de FUMO, dat belangrijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld aanlevering aanvraag of aanvullende stukken, e.a.) worden vastgelegd en geraadpleegd kunnen worden door ook de FUMO, en dat daar ook, afhankelijk van gemeentelijke keuzes, eenvoudige vergunningen kunnen worden afgegeven (denk aan het concept van de flitsvergunning of andere eenvoudige vergunningen). Overigens zullen in het frontofficeproces (bijvoorbeeld bij het vooroverleg) ook medewerkers uit de backoffice een rol kunnen spelen. Ook is te verwachten dat medewerkers uit de backoffice ook zelf contacten hebben met burgers en bedrijven bij bijvoorbeeld het behandelen van vergunningsaanvragen. 5.1 Takenpakket Basistaken plus (BT+) Bij het bepalen van de te onderzoeken modelvarianten qua takenpakket is uitgegaan van minimaal het basistakenpakket. Maar hiernaast is rekening gehouden met het feit dat gemeenten de uitvoering van een deel van ook andere taken al hebben ondergebracht in een samenwerkingsorganisatie in Fryslân. In het bijzonder zijn dan te noemen de al bestaande Friese samenwerkingsorganisaties: de Milieuadviesdienst Noord Fryslân (MAD) en het Servicebureau Friese Wouden (SFW). Over het zonebeheer zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. De Middelseegemeenten werken samen op het gebied van toezicht. De gemeenten in het Zuidoosten (OWO) onderzoeken of door samenwerking aan de gewenste versterking van de lokale bestuurskracht kan worden voldaan.

17 Modellenstudie FUMO 17 Bij de samenwerkingsorganisaties MAD en SFW werken Friese gemeenten samen op méér taken dan alleen de taken uit het basistakenpakket. Door de gemeenten die in deze organisaties deelnemen is gesteld, dat zij de taken die vrijwillig al zijn opgeschaald, in de FUMO zouden willen onderbrengen. In ieder geval is de intentie daartoe aanwezig. Daarnaast heeft de provincie Fryslân aangegeven om naast de provinciale basistaken een groot deel van andere taken op het gebied van het omgevingsrecht 3 op vrijwillige basis ook in de FUMO te willen onderbrengen. Het wetterskip heeft aangegeven in principe de advies en toezichtstaken met betrekking tot de omgevingsvergunning plichtige lozingen op rioleringen bij de FUMO te willen onderbrengen. Het vertrekpunt voor de variatie in takenpakket is daarmee het basistakenpakket plus. Wij verstaan hieronder het basistakenpakket inclusief de taken die gemeenten al hebben ondergebracht bij een (milieu)dienst en de taken waarvan de provincie en het wetterskip hebben aangegeven, dat die bij de FUMO ondergebracht zullen worden. Dit vormt voor de doorrekening in dit onderzoek de minimumvariant wat betreft de samenstelling van het takenpakket. BT+ en overig milieu Een tweede variant voor de doorrekening wordt gevormd door het totaal van het hiervoor genoemde basistakenpakket plus en de overige milieutaken van gemeenten. Met deze variant wordt recht gedaan aan de grote verwevenheid die er in de praktijk al bestaat bij de uitvoering van de basistaken, de overige vrijwillig al opgeschaalde of vrijwillig op te schalen taken, en de overige milieutaken door medewerkers. We duiden deze variant aan met de benaming BT+ & overig milieu. Wabo plus (Wabo+) Een derde variant voor de doorrekening is, dat in Fryslân alle Wabo taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) worden ondergebracht in de regionale uitvoeringsdienst, plus de taken die hiervoor zijn genoemd en buiten het werkingsgebied van de Wabo vallen. Deze mogelijkheid heeft het karakter van een maximumvariant en wij duiden hem aan met de naam Wabo+. Andere varianten denkbaar We benadrukken dat de takenpakketten die zijn genoemd, nu zijn geselecteerd om de gevolgen daarvan door te kunnen rekenen. In de toekomstige situatie dat er een FUMO bestaat, is het natuurlijk voor gemeenten mogelijk om zelf aan te geven welke andere taken dan de basistaken 3 Dit betreft de provinciale vergunningstaken op het gebied van de provinciale milieuverordening en bodem, de toezichtstaken ten aanzien van de groene wetten en de waterwet, VTH taken met betrekking tot ontgrondingen, wet luchtvaart, de whvbz en de uitweg /inritvergunning in het kader van de provinciale wegenverordening.

18 Modellenstudie FUMO 18 door de FUMO uitgevoerd moeten gaan worden. Het is niet zo dat daarin één lijn getrokken moet worden, afgezien van het feit dat in ieder geval de basistaken door de FUMO uitgevoerd gaan worden. Het staat de gemeenten vrij om de uitvoering van ook andere taken op het gebied van het omgevingsrecht op basis van nadere afspraken bij de FUMO te leggen of om dat op een andere wijze te regelen middels samenwerking. Welke keuze daarin ook wordt gemaakt, in alle gevallen is het van groot belang dat de informatieuitwisseling goed geregeld is. 5.2 Geografisch werkgebied Naast variatie op het takenpakket bestaat er variatie wat betreft de geografische schaal van samenwerking. Er kan één regionale uitvoeringsdienst voor het grondgebied van de gehele provincie Fryslân (de FUMO) worden gerealiseerd of er komen verschillende RUD s, elk voor een bepaald deel van de provincie. Voor de schaal van samenwerking is overigens wel een randvoorwaarde in het landelijke kader meegegeven: de samenwerking dient in principe in geografische zin congruent te zijn met de veiligheidsregio. Onder voorwaarden zou hier van af geweken kunnen worden. Een aantal andere criteria wordt beïnvloed door de geografische schaal van samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan het criterium dat voldaan moet worden aan de kritieke massa, aan het efficiëntiecriterium en aan het criterium korte lijnen tussen opdrachtgever en uitvoering. Eén FUMO, zonder en met werklocaties De begrenzing van de veiligheidsregio in Fryslân is gelijk aan die van de provincie Fryslân. Mede om die reden is één FUMO organisatie met de gehele provincie als werkgebied een voor de hand liggende variant. De afstemming met OM en Politie is dan het makkelijkst te organiseren. Binnen deze variant is onderscheid gemaakt tussen de modelvariant waarbij alle taken vanuit één locatie worden uitgevoerd, en een modelvariant waarbij binnen deze organisatie taken vanuit verschillende werklocaties worden uitgevoerd. De laatstgenoemde variant is opgenomen vanwege het feit dat de provincie Fryslân uitgestrekt is. Hierdoor zou de variant één FUMO op één locatie betekenen dat de uitvoering van de taken op een grote afstand (qua reistijden, bestuurlijk invloed en borging lokale kennis) van de gemeenten komt te liggen. Door vanuit verschillende locaties te werken, kan aan dit bezwaar tegemoet worden gekomen. De variant met verschillende werklocaties houdt in dat er naast een centrale vestiging een aantal werklocaties in de provincie komt die de medewerkers van de FUMO gebruiken als werkplek of als uitvalsbasis voor hun werk. We zijn voor de doorrekening van de modelvarianten uitgegaan van een variant met een klein aantal werklocaties (we zijn daarbij uitgegaan van 8 locaties die representatief zijn voor de situatie dat er, zeg 2 tot en met 12 vestigingen zijn) en een variant met 16 werklocaties (representatief voor de situatie van meer dan 12 werklocaties).

19 Modellenstudie FUMO 19 Weliswaar zal er binnen deze varianten nog wel enige variatie zijn qua kosten naar gelang het aantal werklocaties, maar voor de doorrekening in deze onderzoeksfase achten wij eventuele verschillen acceptabel. Een verdere opdeling zou het aantal varianten verder doen toenemen en dat zou het overzicht niet ten goede komen. In de varianten met werklocaties functioneren alle locaties tezamen als één organisatie en er is ook sprake van één directievoering. De aansturing van de werklocaties zal nader moeten worden bepaald en is mede afhankelijk van het aantal werklocaties en daarmee van de omvang van de werklocaties. De werklocaties kunnen verschillen qua takenpakket. Zo zouden in de werklocaties generalistische en locatiegebonden taken uitgevoerd kunnen worden en in de centrale vestiging naast deze taken ook de meer specialistische taken. Met de bundeling van deze specialistische taken wordt een te grote versnippering voorkomen en wordt de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering beter gegarandeerd. Voor zowel de centrale vestiging als de werklocaties geldt op het gebied van huisvesting dat ingehuisd kan worden bij één of meerdere partners of dat kantoorruimte commercieel kan worden gehuurd. Twee RUD s Naast de variant van één FUMO wordt in dit onderzoek ook de variant van meerdere RUD s binnen Fryslân onderzocht. Met het realiseren van meerdere RUD s worden de aansturing en specialistische ondersteuning van de VTH taken in principe op een kleinere afstand van de gemeenten en van de klanten van de gemeenten uitgevoerd. Elke RUD heeft hierbij zijn eigen directievoering. In deze modelvariant dient de provinciale capaciteit te worden verdeeld over de RUD s; dit betekent voor deze taken versnippering. Voor het doorrekenen van deze modelvariant is het overigens wel nodig vast te stellen, voor welk aantal RUD s de consequenties in beeld gebracht moeten worden. Over dat aantal bestaat momenteel er van uitgaande dat er meer dan één RUD gaat komen geen duidelijkheid bij de partners van de FUMO. Aangenomen wordt ten behoeve van de berekeningen, dat deze modelvariant bestaat uit een structuur van twee RUD s in Fryslân. Voor het doel van het in beeld brengen van de consequenties volstaat het dan om de verzamelde cijfers door tweeën te delen uitgaande van twee naar aard en omvang gelijke RUD s. Opgemerkt moet worden dat voor dit regionale maatwerk (i.c. een afwijking van één RUD congruent met de veiligheidsregio) instemming van alle betrokken partijen noodzakelijk is. In dit onderzoek is naar instemming, met welke vorm van regionaal maatwerk dan ook, niet gevraagd.

20 Modellenstudie FUMO Overzicht alle modelvarianten De overwegingen in deze paragraaf maken dat twaalf varianten met elkaar zullen worden vergeleken. Hieronder zijn deze in een matrix weergegeven. Variatie in schaal / locatie: Variatie in taken: 1 FUMO, 1 locatie 1 FUMO, ca 2 12 werklocaties 1 FUMO, meer dan ca 12 werklocaties 2 RUD s, elk op 1 locatie BT+ : basistaken plus de extra taken van organisaties die (vrijwillig) al zijn opgeschaald of zullen worden opgeschaald BT+ & overig milieu : BT+ en het Wet Milieubeheer deel van de Wabo van alle deelnemers Wabo+ : BT+ & overig milieu en de rest van de Wabo taken Variant 1 Variant 4 Variant 7 Variant 10 Variant 2 Variant 5 Variant 8 Variant 11 Variant 3 Variant 6 Variant 9 Variant 12

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Het verhaal van de FUMO

Het verhaal van de FUMO Het verhaal van de FUMO Waarom zijn er omgevingsdiensten? Diverse rampen en incidenten in Nederland Rapport commissie Mans Verbetering uitvoering VTH-taken Snelle uniforme procedures Kostenbesparing Packagedeal

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Verslag Masterclass d.d. vrijdag 28 januari 2011

Verslag Masterclass d.d. vrijdag 28 januari 2011 Verslag Masterclass d.d. vrijdag 28 januari 2011 Op vrijdag 28 januari 2011 heeft Deloitte voor de potentiële partners in de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) een Masterclass Bouwstenen

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I De leden van de raad van de gemeente Cuijk uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: I/RB/AvH bijlagen:1 behandeld door: Fons van

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep 19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Dhr Hoeksema heet alle aanwezigen welkom namens alle gemeenten en namens gedeputeerde Van

Nadere informatie

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Bijlage IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Versie 17 april 2009 1. Inleiding Het IPO ziet het advies van de Commissie Mans in samenhang met de adviezen van de Commissie Oosting en de invoering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz T.a.v. het College van B&W Geleen, 6 januari 2016 Ons kenmerk: Betreft: PV/LB/2016-001 voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Geacht college, Vanaf 2013 werken 32 Limburgse gemeenten 1

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 6 Besluitnummer : 997 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Toestemming aangaan

Nadere informatie

Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties CONCEPT Aanleiding en samenvatting

Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties CONCEPT Aanleiding en samenvatting Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties CONCEPT 27-09-11 Aanleiding en samenvatting Deze notitie gaat over het voorstel van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten voor één regionale uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden.

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden. Nr: 2012-03-10 Schipluiden: 23 maart 2012 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden Aan de Raad Wat willen we bereiken? Wij willen toetreden tot de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Gemeenschappelijke regeling MER. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Gemeenschappelijke regeling MER. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) Bijlage(n) ter inzage Consequenties : Gemeenschappelijke regeling MER : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012.

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012. Toelichting bij Samenwerkingsovereenkomst VTH-taken West-Friesland Inleiding Voor u ligt de samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van de samenwerking op het gebied van VTH-taken in de regio West-Friesland.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : H.G. Vlug Voorstel aan de raad Onderwerp : Het oprichten

Nadere informatie

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit 3 Voorwoord De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering. I. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n)

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO 22 mei 2017 Bijlage 4: normenkader Brzo De uitvoering van de Brzo-taken was een van de verdiepende deelonderzoeken.

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Factsheet Verbonden partij Naam Vestigingsplaats Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Postbus 2095 Hoorn 1620 EB TAKEN Doelstelling Keuzemogelijkheden Het doel van het samenwerkingsverband:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen MEMO Van College van burgemeester en wehouders Telefoon 074-2459240 / Fax 074-2459233 Datum 6 februari 2015 Onderwerp Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen Aan De raad van de gemeente Hengelo

Nadere informatie

Toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland zoals die is ingegaan op 24 oktober 2012. Hieronder worden die artikelen die (mogelijk) toelichting behoeven toegelicht. De overige

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U Lbr. 15/055

uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U Lbr. 15/055 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen?

Inhoud prestentatie. Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Samen bouwen aan constructieve veiligheid in Nederland. RUD s Kunnen ze voor een verbetering zorgen? Inhoud prestentatie Inleiding Korte geschiedenis RUD Kwaliteitscriteria Kwaliteitsprobleem? Onze opdracht

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Holding De Basis en Primus

Holding De Basis en Primus Aan de commissie Saza Van Het college van benw Datum 12 januari 2016 Holding De Basis en Primus Notitie ten behoeve van de consultatie van de commissie Saza van 1 februari 2016 betreffende de Holding De

Nadere informatie

Samenvatting. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

Samenvatting. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Stand van zaken vorming ons kenmerk BAMM/U201100400 regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Nummer : 10-05.2016 Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Korte inhoud : De colleges van Bedum, De Marne, Eemsmond

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht

12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht 12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht Inhoudsopgave 12.0. Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht... 2 Raadsvoorstel Koersdocument regionale omgevingsdienst Utrecht... 3 12.0. Koersdocument

Nadere informatie

BARW/U200901200 Lbr. 09/080

BARW/U200901200 Lbr. 09/080 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging uitvoering Wabo en handhaving VROMtaken uw kenmerk ons kenmerk BARW/U200901200 Lbr. 09/080

Nadere informatie

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : memorie van antwoord bij Wijziging juridische grondslagen Gemeenschappelijke Regeling WAVA en!go BV Raadsvoorstel

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De considerans komt te luiden:

Nadere informatie