IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg Kinrooi. OCMW Kinrooi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi"

Transcriptie

1 OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg Kinrooi NIS-code: Secretaris: Marijke Clerx Financieel beheerders: Wendy Bekkers Katrien Lenie Rapporteringsperiode: Missie OCMW : Op het lokale niveau duurzaam bijdragen tot het welzijn van de burgers. Dienstverlening om iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. GEMEENTE : Op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 49

2 INHOUD IDENTIFICATIE EN MISSIE INLEIDING CIJFERGEGEVENS ETERNE OMGEVING SWOT-analyse PARTICIPATIE BRONNEN BIJLAGEN Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 50

3 INLEIDING De omgevingsanalyse, een verplicht onderdeel van de toelichting bij de meerjarenplanning, vormt de basis voor de meerjarenplanning en geeft een inzicht in de concrete omstandigheden waarin het gemeentebestuur en het OCMW als organisatie functioneren. Zij geeft zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur; de interne en externe omgeving worden in kaart gebracht zodat het mogelijk wordt om een strategie te bepalen met betrekking tot het interne en externe beleid van de organisatie. De analyse ondersteunt de raadsleden bij het uitzetten van de krijtlijnen, de prioritaire en andere beleidsdoelstellingen voor gemeente- en OCMW. We kiezen hierbij voor een aanpak over de twee besturen en het AGB heen. Dit past in de filosofie van de laatste jaren waarbij er een intensievere samenwerking tot stand is gekomen tussen gemeente en OCMW. In 2013 resulteerde dat in een beheersovereenkomst met de bedoeling om op korte termijn te komen tot een geïntegreerde financiële en personeelsdienst en de verdere uitbouw van het gemeenschappelijk ICT-beheer, van een communicatiedienst die instaat voor de externe communicatie van zowel de gemeente als het OCMW, een centraal beheer van roerende en onroerende goederen, een centraal georganiseerde technische uitvoeringsondersteuning, één interne preventieadviseur, een gezamenlijke juridische ondersteuning en een voortzetting en betere afstemming van het gezamenlijke welzijns- en vrijetijdsaanbod. Om verdere samenwerking te concretiseren, te begeleiden en te optimaliseren werd er gekozen om beide besturen door één hoofd te laten aansturen. Daarom worden de functies van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW gezamenlijk ingevuld door de gemeentesecretaris vanaf 1 september Bij de analyse van de omgeving gaan we enerzijds de Interne omgeving onderzoeken. Het betreft omstandigheden binnen de organisatie zelf. Anderzijds gaan we na welke directe en indirecte factoren (contacten) uit de Externe omgeving (buiten de organisatie) van invloed zijn op het gemeentebestuur en het OCMW. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 51

4 CIJFERGEGEVENS ETERNE OMGEVING De statistische omschrijving van het omgevingsperspectief is afkomstig van de Gemeentelijke Profielschets van de studiedienst van de Vlaamse regering en van de Welzijnsmonitor van de provincie Limburg. De meest relevante indicatoren voor de gemeente Kinrooi worden hier aangehaald. Demografisch - Inwonersaantal op 1/1/2012: Een stijging ten opzichte van 2010 (12.227) en een daling ten opzichte van 2011 (12.279). - Een relatief beperkte bevolkingsdichtheid: 224 mensen per vierkante kilometer. In Limburg is dat 351 en in Vlaanderen 470. Volgens de Belfius-indeling bedraagt de bevolkingsdichtheid in gelijkaardige besturen Kinderen: o Aantal kinderen 0-2,5 jaar: 294 o Aantal kinderen 2,5-5 jaar: 412 o Aantal kinderen 6-11 jaar: 761 o Aantal kinderen jaar: Laag aantal geboortes in kansarme gezinnen: 5,14% ten opzichte van 11,4 % voor Limburg. - Ouderen: o +65 jaar: o +80 jaar: Het aantal 60-plussers is iets lager (21,5%) dan het Limburgse (23,4%) gemiddelde. Dit geldt ook voor de grijze druk (verhouding van de 60-jarigen en ouder ten opzichte van de 20 t.e.m. 59-jarigen): 38% voor Kinrooi ten opzichte van 42,3% voor Limburg. - Een gemiddeld sterftecijfer 8,47 op Relatief hoog aantal niet-belgen: of 17,6% van de inwoners is niet-belg. In gelijkaardige besturen en Vlaanderen is dat respectievelijk 9,3% en 6,8%. - 88,5% van de niet-belgen is Nederlander. - Personen met een handicap: o Aantal personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (21- jarigen): 0,7%. o Aantal personen met een integratietegemoetkoming (21- jarigen): 1,1%. o Aantal personen met een integratie- en een inkomensvervangende tegemoetkoming (21- jarigen): 0,6%. Economisch - De werkloosheidsgraad is vrij laag (5,9%) voor Kinrooi, ten opzichte van Limburg (7,1%) en het Maasland (8,3%). - Relatief lage jeugdwerkloosheid (24,9%), in Limburg (25,2%) en in het Maasland (26,4%). - Aantal werkende inwoners tussen 20 en 64 jaar: 69,6% tegenover 71,6% in gelijkaardige gemeentes en 71,4% in Vlaanderen. - Laag gemiddeld belastbaar netto-inkomen (14.204). Kinrooi is 5 de laagste in de provincie Limburg (15.391). - Gemiddeld aantal langdurig werkzoekenden (27,3% van de werkzoekenden). - Laag aantal jonge langdurig werkzoekenden (0,7% van de inwoners tussen 18 en 25 jaar). - Lager dan gemiddeld aantal jobs in de gemeente: jobs voor inwoners tussen 15 en 64 jaar. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 52

5 Socio-cultureel - Het aantal leefloontrekkenden (3,2 per inwoners) is hoger dan in gelijkaardige gemeenten (Belfiusindeling) en lager dan het Vlaamse gemiddelde. - We hebben in Kinrooi een hoger aantal (5,8%) sociale huurwoningen dan gemiddeld (3,2%) in Limburg. - Familiale zorgindex (20,3) is lager dan in Limburg (29,2) en in Vlaanderen (36,2): de mate waarin de oudste actieven kunnen instaan voor de zorg voor hun hoogbejaarde ouders. - De prijs per vierkante meter voor bouwgrond is sinds 2000 gestegen van 32,3 euro naar 108,9 euro maar ligt nog steeds lager dan het Vlaamse gemiddelde (156,8 euro) en de gemiddelde verkoopprijs in gelijkaardige gemeenten (140,4 euro). - Voor de evolutie van de verkoopprijs van woongelegenheden moeten we een onderscheid maken tussen gewone woonhuizen en villa s/bungalows: o Voor woonhuizen zien we van 2000 tot 2011 een prijsstijging met 96,6% in Kinrooi tegenover een stijging met 104% in gelijkaardige gemeenten en 137% in Vlaanderen; o Voor villa s, bungalows en landhuizen zien we van 2000 tot 2011 een stijging met 6,5%. In gelijkaardige gemeenten is dat 24% en in Vlaanderen 34%. Technologisch - Internetgebruik in België: o 78% van de huishoudens beschikt over een internetverbinding. Dit percentage stijgt zelfs tot 95 % voor de huishoudens die bestaan uit twee volwassenen met (een) kind(eren). 2 op 10 huishoudens beschikken thuis niet over een internetverbinding, het betreft hier voornamelijk geïsoleerde volwassenen of huishoudens zonder kinderen. Zij vinden internet thuis niet nuttig (43 %), vinden het materiaal te duur (29 %) of geven aan niet over voldoende vaardigheden (28 %) te beschikken. o 91 % van de individuen gebruikt een mobiele telefoon of smart-phone, 82 % gebruikt een computer en 81 % raadpleegt het internet. o 23 % van de Europeanen heeft nog nooit internet geraadpleegd. Deze digitale kloof ligt in België heel wat lager met slechts 15 % van de individuen die nog nooit internet hebben geraadpleegd. Er zijn grote verschillen vast te stellen naargelang de generaties: minder dan 3 % van de jarigen heeft in ons land nog nooit internet geraadpleegd, terwijl dit percentage stijgt tot 51 % bij de jarigen. o 98% van de Belgische bedrijven gebruikt internet. Ecologisch - Het huishoudelijk afval per persoon is sinds 2000 flink gestegen van 343 kg per jaar naar 618 kg per jaar in Vanaf 2009 zien we wel een lichte daling. - De uitvoeringsgraad van de riolering is met 97,9% hoger dan in gelijkaardige gemeenten (88,6%) en in Vlaanderen (92%). - De zuiveringsgraad van afvalwater 85,7% opmerkelijk hoger dan in gelijkaardige gemeenten (58,7%) en in Vlaanderen (70,7%). Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 53

6 SWOT-analyse Om iedere dienst te betrekken bij de omgevingsanalyse hebben we ervoor gekozen om de diensthoofden met hun medewerkers de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te laten oplijsten binnen hun dienst, binnen de organisatie en op het vlak van samenwerking tussen gemeente en OCMW. Het betrekken van de medewerkers heeft in het proces een belangrijke plaats omdat iedere betrokkene zijn plek binnen het geheel moet kunnen zien. Als instrument voor deze analyse hebben we het SWOT-model gebruikt. Hierin gaat men uit van de sterktes en zwaktes (interne factoren) en de kansen en bedreigingen (externe factoren) voor de organisatie. SWOT is een afkorting voor Strengths Weaknesses Opportunities Threats. (bijlage 1) PARTICIPATIE Onze aanpak heeft ertoe geleid dat onze doelstellingen zijn afgestemd op het lokale beleid en dat ze en antwoord geven op de lokale noden. Bij het opstellen van de omgevingsanalyse ging er dan ook bijzondere aandacht uit naar de lokale participatie. Op diverse domeinen werden er initiatieven genomen om bevragingen over het gevoerde en te voeren beleid te doen. Bevolking In de maand november 2013 werd door het schepencollege De Ronde van Kinrooi georganiseerd. In ieder kerkdorp ( Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven) werd een infoavond georganiseerd om aan de hand van een presentatie een eerste ontwerp van de meerjarenplanning voor te stellen. Tijdens deze presentatie konden de aanwezigen vragen stellen en opmerkingen maken. (bijlage 2) Adviesraden sport jeugd cultuur SPORT In december 2012 werd opnieuw een sportparticipatie-enquête afgenomen bij de laatstejaars studenten van de basisscholen uit Kinrooi door de leerkrachten LO van de diverse basisscholen. De kinderen vulden zelf een enquête in en enquêteerden hun ouders en 2 grootouders. Deze gegevens werden verzameld en verwerkt door de sportdienst. De interpretatie van de resultaten van deze SPE en de evaluatie werd gedaan door de sportdienst in het kader van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. In de algemene vergadering van de sportraad van 18 februari 2013 heeft de schepen van sport een aantal opdrachten toegelicht die men zeker wil blijven uitvoeren in deze legislatuur: Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 54

7 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. Deze ondersteuning is er in Kinrooi op 3 niveaus. o Subsidiëring voor een kwalitatieve werking van de voetbalverenigingen ter compensatie van hun erfpachtvergoeding. o Aanzienlijke kortingen voor het gebruik van de sporthallen voor jeugdwerking en voor competitiesportclubs. o Subsidies voor een kwalitatieve werking van sportclubs die geen voetbalvereniging zijn of die niet in een sporthal actief zijn. Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. Dit doen we via ons subsidiereglement ter ondersteuning van gediplomeerde jeugdsportbegeleiding. Met betrekking tot het stimuleren van onderlinge samenwerking zullen we in overleg met de sportraad deze legislatuur onderzoeken welke initiatieven mogelijk zijn en voldoende draagvlak hebben binnen de sportverenigingen. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; o Hieronder vallen alle sportinitiatieven voor jong en oud. o Senioren fiets- en sportdagen. o Schoolsportinitiatieven, scholensportdag, kleutersportdag, scholenveldloop, scholenvoetbaltornooi, tref en netbal etc Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking (samenwerking tussen verschillende diensten) zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. o Mega Doe dag sportdag voor andersvaliden in samenwerking met de buurtsportdiensten. o Het gebruiken van jeugdcheques om socio-culturele participatie te bevorderen voor kansarmere jongeren. (bijlage 3) De raad van beheer van de sportraad kreeg op 18 november 2013 een toelichting van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. De raad van beheer van de gemeentelijke sportraad Kinrooi keurde dit ontwerp, na toelichting van de sportfunctionaris en bespreking, integraal goed. Er werden geen inhoudelijke bedenkingen geformuleerd. (bijlage 4) Op 10 december 2013 heeft de algemene vergadering van de sportraad haar advies uitgebracht over de strategische meerjarenplanning. De algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad Kinrooi keurde dit ontwerp, na toelichting van de sportfunctionaris en bespreking, integraal goed. Er werden geen inhoudelijke bedenkingen geformuleerd. (bijlage 5) JEUGD De jeugdraad kon zich op 9 november 2013 uitspreken over het voorgestelde meerjarenplan. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 55

8 Haar advies is om het meerjarenplan zoals voorgesteld in zijn geheel op te nemen in het gemeentelijk meerjarenplan voor de periode Alle acties werden grondig overlopen en er werden geen bedenkingen gemaakt of wijzigingen voorgesteld. (bijlage 6) CULTUUR De lokale belanghebbenden en de afgevaardigden van 62 socio-culturele en jeugdverenigingen brachten op 25 november 2013 in de algemene vergadering van de culturele raad hun advies uit over het voorlopige meerjarenplan van de gemeente Kinrooi. Het werd unaniem en zonder verdere opmerkingen aanvaard door de algemene vergadering. (bijlage 7) BRONNEN De beschikbare statistieken leverden heel wat nuttige informatie aan. Er werd beroep gedaan op de gemeentelijke profielschets van Kinrooi, opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering en op de cijfers en informatie voor sociale planning op de website van de provincie Limburg. Deze statistieken zijn beschikbaar op: BIJLAGEN 1. SWOT-analyse 2. Verslag van De Ronde van Kinrooi 3. Verslag van de algemene vergadering van de sportraad d.d. 18 februari Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van de sportraad d.d. 18 november Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 10 december Verslag van de jeugdraad van 9 november Verslag van de culturele raad van 25 november 2013 Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 56

9 ETERNE ANALYSE 1. Institutioneel Zijn er bepaalde juridische, politieke evoluties of veranderingen in de regelgeving op lokaal, Vlaams, nationaal of Europees vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden? Bv. Gevolgen van beleid(sbeslissingen) in een vorige legislatuur, evolutie van advies- en beheersorganen, veranderende wetgeving, Kans Bedreiging Voortdurend nieuwe wetgeving Invoering BBC WZC: Wettelijke bepalingen van het woonzorgdecreet versus zelfbeschikking van de bewoner vb. mbt de frequentie van bad- of douche (éénmaal per week): afwijkingen zijn bespreekbaar op de staf. Wijzigende beleidsaccenten Herziening structuurplan Limburg met bijkomende mogelijkheden naar industrie en wonen Over-reglementering en onduidelijke reglementering Wet op de privacy bemoeilijkt de toegankelijkheid voor sommige doelgroepen (AP) Wijzigingen gemeentedecreet (nog niet alles in werking): - Bekendmaking reglementen en verordeningen op website ipv. aanplakking; - 1 schepen minder vanaf 2019; - Personeel ter beschikking stellen van of overdragen aan OCMW is toegestaan; - Mogelijkheid tot gezamenlijke werving en selectie van gemeente- en ocmw-personeel; - Meer autonomie/minder toezicht Nieuwe boekhouding als gevolg van invoering BBC Veel taken worden naar de gemeentes doorgeschoven maar de financiële ruimte blijft gelijk Inidicatoren Gemeentefonds zijn niet relevant (in ons nadeel) en Plattelandsfonds laat op zich wachten of gaat zelfs niet door Regelgeving/wetgeving Beperkingen opgelegd in het sproeistoffendecreet Milieuverordeningen en bescherming (vb. promotie Green IT) Wetgeving overheidsopdrachten (vb. bij aankopen ICT moeten regels gevolgd worden) Overheidsorganisatie en houding (vb. sturing ICT-projecten via provinciaal GIS-coördinator) Politieke stabiliteit Veiligheidsverordeningen (vb. toegang tot beveiligde gegevens Rijksregister) Overheidsuitgaven (vb. aan research) Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 57

10 2. Economisch Zijn er bepaalde economische of conjuncturele evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden? Bv. de evolutie van het gemiddeld gezinsinkomen, de gevolgen van de financiële crisis voor uw omgeving en ondernemers in uw regio, Onvoorspelbaarheid en complexiteit van de financiële markten Huidige crisis, met besparingsgolf federale en Vlaamse overheid, verarming bevolking, Effect op subsidies maar effect op bestedingsgedrag van consument (op vrijetijdsuitgaven zal het eerst bespaard worden) Tekorten op de arbeidsmarkt voor knelpuntberoepen Personeel: moeilijk aanwerven van knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen. Tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt met interesse voor deze doelgroep (ook geen optie tot echte selectie moeten tevreden zijn met wie zich aanbiedt) Vervangingen raken moeilijk ingevuld. De crisis brengt een verhoging van de kansarmoede mee en vertaalt zich in hogere financiële uitgaven voor steun, leefloon, voor de sociale dienst Einde ontgrinding (financieel) Weinig werkgelegenheid binnen de gemeente Landelijke gemeente met lage inkomens => minder ontvangsten uit opcentiemen op PB Lage kadastrale inkomens => minder ontvangsten uit opcentiemen op OV Zeer beperkte tot geen uitbreiding industriezone in Kinrooi Budgettaire besparingen op federaal niveau Kans Bedreiging Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 58

11 3. Demografisch en sociaal Zijn er bepaalde demografische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. verandering in de samenstelling van klantengroepen, veranderende behoeften van groepen en leeftijdscategorieën, pensioenlasten, Kans Bedreiging Vergrijzing van de bevolking - WZC: meer behoefte aan aangepaste infrastructuur, wordt verwezenlijkt in WZC 2. Dankzij het nieuwe WZC kunnen ook meer ouderen in hun eigen gemeente blijven wonen. - nood aan aangepast wonen - kansarmoede en eenzaamheid bij ouderen Grote nood aan crisisopvang (tekort) Samenwerken met diensten en inwoners biedt garantie op een correcte hulpverlening Betaalbaar wonen voor kansarmen en financieel zwakkeren Inwoners van grensgemeenten vragen en verwachten een grotere kennis van de sociale dienst Rijk verenigingsleven met een omvangrijk vrijetijdsaanbod Groot aanbod van vrijetijdsmogelijkheden voor diverse doelgroepen Vrije tijd is leeftijdsafhankelijk. Medioren en/of actieve beroepsbevolking hebben weinig vrije tijd De burger wordt steeds mondiger Landelijke gemeente met weinig inwoners => lagere fiscale draagkracht BKO : Alternatieve infrastructuur en duidelijke afspraken bij de overschrijding van de maximale capaciteit. BKO : In de moderne maatschappij zijn de jonge ouders genoodzaakt om met 2 gaan te werken en is het hun familiaal opvangnetwerk beperkt en vandaar ook de stijgende nood aan kinderopvang. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 59

12 4. Technologisch Zijn er bepaalde technologische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. digitalisering, e-loket, e-beheer,, het gebruik van nieuwe media (twitter, facebook, ), nieuwe technologie, Complexiteit ICT-gebeuren, met veel opportuniteiten, maar ook hoge onvermijdbare kosten en moeilijke beheersbaarheid van de informatieveiligheid SD: ICT: perspectief voor meer resultaat en persoongerichte hulpverlening (bv. gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties) Kans Bedreiging Bib: het e-book Bib: hoeveelheid, verouderingssnelheid en kwaliteit van de software, hardware en informatie Mogelijkheid tot bijkomend gebruik van eid (Limburg.net, FOD s belastingaangifte, pensioendossier, ) Dit moet wel gestimuleerd worden. De focus van de industrie op technologische inspanning Nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen Snelheid van technologieoverdracht Levenscyclus en snelheid van technologisch in onbruik raken Veranderingen in informatietechnologie, internet, mobiele technologie BKO : Inschrijven via computer Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 60

13 5. Ecologisch (ruimtelijk) Zijn er bepaalde ecologische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. inzake energie en milieu, gezondheid, natuur, voeding, Europese regelgeving inzake scheiding van hemel- en afvalwater, Aanwezigheid van grote recreatie- en natuurgebieden Bijsturing naar de nieuwe economie toerisme en natuurbeleving Beperking van het bijkomend aantal woongelegenheden Weinig mogelijkheden tot uitbreiding bebouwing in Kinrooi Doorgaand zwaar verkeer in de woonkernen Kinrooi buitengebied: - slechte bereikbaarheid van Kinrooi - onvoldoende en niet aangepast openbaar vervoer minder stagiairs minder aantrekkelijk voor personeel minder aantrekkelijk voor leveranciers (schrijven soms niet in voor deelname aan leveringen owv te verre afstand) - slechte bereikbaarheid van diensten voor Kinrooienaren - lage toegankelijkheid voor bovenlokale initiatieven door perifere ligging Betaalbare woningen: tekort in de gemeente Einde ontgrinding (ruimtelijk) Tekort aan industriegronden Weinig kansen voor uitbreiding van industriezones Onvoldoende uitgerust functioneel fietsroutenetwerk Bib: afwezigheid van hogere graad van middelbare scholen Bib: Verhoogde mobiliteit van mensen men maakt makkelijk de verplaatsing naar Maaseik of Bree en koppelt een bibbezoek dan met winkelen Bib: zeer uitgestrekte gemeente zonder centrumwerking Ligging aan het water: toeristisch recreatieve mogelijkheden Uitbouw van toerisme en landbouw is mogelijk (ambassadeur Vlaanderen lekker land) Energiebeheer en beleid. Hoe gaan wij in de toekomst met energie om? Hoe realiseren wij de convenant of mayors? Energieverbruik en kosten BKO : Dankzij van de mobiliteit van de burgers is de nieuwbouw goed bereikbaar. BKO : Als opstapplaats voor de Doe-pas van de jeugddienst. Kans Bedreiging Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 61

14 6. Maatschappelijk Zijn er bepaalde evoluties in de publieke opinie op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. verandering in levensstijlen, parkeerbeleid, kinderwelzijn, Kans Bedreiging Onveiligheid: hangjongeren, inbraken Veiligheid rond het gebouw (hangjongeren, inbraken) camerabewaking Wijziging cliënteel SD met zeer veel diversiteit: Andere-landers verwachten andere hulpverlening Jongerencultuur Grensbewoners Gebruik van de ICT (hulpaanvraag per mail) en de sociale media (Facebook- Twitter- ) door de cliënten gekoppeld aan een snelle hulp-verwachting Belang dat scholen hechten aan de bibliotheek en boeken (ook in de opleiding van leerkrachten) Bib: overaanbod in de media voor ontspanning, ontlezing grote vrijetijdsaanbod alles is vluchtiger en sneller auteursrecht : leenrecht en reprorecht Toenemend maatschappelijk belang van vrijetijdssector Terugloop van vrijwilligers en ledenbestand bij verenigingen en er is weinig motivatie voor lokale samenwerkingsinitiatieven Verenigingen aantrekkelijk houden, samenwerkingsverbanden, Individualiseringstendens en nieuwe trends Tijdsgebrek en individualisering zorgen voor kortdurende engagementen Druk op vrijetijdsruimte Maatschappelijk belang van kwaliteit en samenwerkingsinitiatieven neemt toe Weinig tolerantie voor andere nationaliteiten en sommige doelgroepen (o.a. jeugd) Opvallende sociale verschillen in vrijetijdsbesteding Bevolking geraakt steeds meer vertrouwd met computer en internet (voordelig voor e-loket en communicatie) Mondigheid burgers + Weten wat leeft, handelen afstemmen -Klagen om te klagen, kunnen niet met alles rekening houden elektronische post Gemeente staat als laagste bestuurlijk niveau dicht bij de burger Houdingen tov. werk/carrière en vrije tijd Mode, hypes BKO : De kinderopvang probeert een leuke plek te zijn voor de kinderen buiten de schooluren. Het welzijn van het kind staat centraal in de BKO. BKO : De verderzetting van een leuke, speelse kinderopvang voor de kinderen. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 62

15 INTERNE ANALYSE 1. Strategie en planning Onduidelijke beleidskeuzes en prioriteiten Duidelijk uitgeschreven missie en visie WZC Geen cultuurbeleidsplan, geen cultuurbeleidscoördinator : het gevaar bestaat dat op gemeentelijk vlak cultuur wel eens over het hoofd gezien wordt Goed uitgebouwd ondersteuningsbeleid van verenigingen (subsidies, uitleendienst, infrastructuur) Kerkdorpvisie staat grotere eenmalige en laagdrempelige initiatieven in de weg Er is op beleidsniveau een voedingsbodem voor communicatie Communicatie van beleidsintenties gebeurt soms te laat budget moet aangepast worden aan de gewijzigde intenties ipv een budget waarin de intenties vooraf worden verwerkt Agropolis en Zorgpark BKO Duidelijk uitgeschreven missie en visie KINDEROPVANG BKO Snellere maatregelen ontwikkelen voor de snelle ontwikkeling van de kinderopvang BKO Alerte oplossingspistes ontwikkelen en stimuleren in de ontwikkeling van de kinderopvang BKO Een duidelijke, adequate beleidsvisie beschrijven over de kinderopvang binnen het gestelde gemeentelijke kader Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 63

16 2. Financieel beheer Beperkte financiële ruimte Gecentraliseerde financiële dienst OCMW-WZC: geen inzage in beschikbare saldo s zakgeldrekening bewoners ondanks ICT Voldoende financiële middelen voor het WZC Overheidssubsidies, gemeentelijke steun, voldoende financiële mogelijkheden Beperkte draagkracht van een kleine, perifere gemeente Stijgende kosten onderhoud patrimonium tegenover het verminderen van de daarvoor bestemde kredieten BKO : Met behulp van adequate moderne betalingsmogelijkheden de klanten behulpzaam zijn met hun betalingen; domciliëring, fakturen via mail (zoom e.d.) Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 64

17 3. Innovatie en dienstverlening Omgeving WZC: de bewoners worden uitgenodigd ook buiten huis te vertoeven door goede aanleg van de omgeving (paden rond wzc en vijver) WZC: Multidose-systeem medicatie SD: Integraal aanbod van kwaliteitsvolle dienstverlening SD: Gespecialiseerde hulpverlening: versterkt en benoemt de aanzet tot een aangepaste oplossing SD beschikt over mogelijkheden om projecten uit te werken De kwaliteit van de hulpverlening van de SD is goed Verschillende meningen en invalshoeken versterken het hulpverleningsaanbod van de SD De gespecialiseerde hulpverlening van de SD bied een garantie voor het oplossen van specifieke problemen De splitsing van de SD over twee locaties verstoort en vertraagt de communicatie rond de hulpverlening Goed uitgebouwd recreatief fietsroutenetwerk Goed uitgebouwde diensten voor toerisme/recreatie/cultuur Bib dienstverlening: - toegankelijkheid (lage psychologische drempel + een uitleenpost in elk dorp) - gebruiksvriendelijke ontsluiting van de collectie - klantvriendelijke openingsuren - een actuele, gevarieerde collectie - samenwerking met de basisscholen - tarieven : tot 18 jaar geen lidgeld geen leengelden - vrij internetgebruik zonder beperkingen - vlot verkeer aan de uitleen- en inleverbalie - organisatie van uitbreidingsactiviteiten (jeugdboekenweek, bibliotheekweek, auteurslezingen, ) De bib is voortrekker op het vlak van nieuwe ontwikkelingen (website, nieuwe media zoals Ipad, ) Er is geen mogelijkheid voorzien om boeken binnen te brengen buiten de openingsuren Bib: initiatieven van bibnet, Locus, Pslb: bibliotheekplatform, standaardboekenetiket, pbs, Bib als enige culturele pijler in onze gemeente Bib: uitleenposten worden minder gebruikt. Wat is de oorzaak? Minder geboortes in de uitleenposten, klasuitleningen, verhoogde mobiliteit,? Breed vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen AP: ruime stuurgroep om buurtwerk en buurtwerker te ondersteunen AP: Het blijft moeilijk om bepaalde doelgroepen te detecteren Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 65

18 Meer automatisering + Structurering, archivering, tijdsbesparing voor burgers -Misvatting = tijdsbesparing voor personeel - Door informatisering wordt men ongeduldiger Voldoende autonomie voor de dienst ICT vanwege het management (bestuur en administratief verantwoordelijken) om voorstellen/aankopen te doen voor implementatie van nodige hard- en software. Voldoende functionele en rationele visie met betrekking tot informaticaopleidingen (zowel voor beheer als toepassingssoftware). Men wil zich profileren als een toeristische gemeente maar de toeristische dienst is niet voldoende professioneel Digitale dienstverlening (burgers meer gebruik laten maken van e-loket) Bijkomende ontwikkelingen nieuwe woonprojecten BKO : dienstverlening - kindvriendelijke openingsuren - huisregels voor de kinderen - contact ouders en begeleidsters - contact ouders en coördinator - teamoverleg - dienstoverleg - activiteitenplanning - bekendmaking van de activiteiten op de buitenschoolse kinderopvang - samenwerking met de scholen - samenwerking met de gemeentelijke diensten - samenwerking met de opvoedingswinkel - samenwerking met het OCMW - samenwerking met externen - kwaliteitshandboek BKO : kwaliteitshandboek - Opvolging en bijsturing - Terugkoppeling BKO : Nieuwbouw - Ingebruikneming lokalen - Werken met één team - Taakverdeling - oudercontacten Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 66

19 4. Communicatie en reputatie Goede gekendheid en reputatie WZC Zorgvlied. Naam/bekendheid/integratie: WZC Zorgvlied heeft een uitstekende reputatie in de verre omgeving. Goede gekendheid, samenwerking met verenigingen buitenshuis, vb. ziekenzorg/koren die bewoners komen bezoeken en/of activiteiten mee helpen verzorgen (integratie bevorderend) Opnamedienst WZC: Eerste aanspreek- en informatiepunt voor toekomstige bewoners en hun familie. Duidelijke en werkbare afspraken mbt de opnameprocedure Duidelijke verantwoordelijkheid mbt serviceflatbewoners De SD is goed gekend bij de bevolking Er is een goed communicatieaanbod voor de bekendmaking van de dienstverlening van de SD Er is een goed contact tussen de SD en de verantwoordelijke communicatie Bib: te weinig promotie in de pers, te weinig public relations Bib: het aanbod van de bibliotheek is nog te weinig bekend bij de burgers Bib: De Bib als handelsmerk gebruiken om de positie van gevestigde waarde te behouden, de bibliotheek is vertrouwd en kan betrouwbaar advies geven Hoge kwaliteit en vlotte dienstverlening aan burgers en personeel / goed imago Opmaak van uitgaven (publicaties) in eigen beheer +creativiteit -tijdrovend Goede externe communicatie naar inwoners Gevarieerd communicatieaanbod (website, kinrooi info, ) Content van de website wordt slecht of niet bijgehouden Afspraken worden niet altijd nagekomen Klantvriendelijkheid kan soms beter Interne communicatie kan veel beter. (onderling en van beleid naar ons toe) Interne communicatie, zowel tussen diensten onderling als tussen diensten en beleid Klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening Onderlinge communicatie Klantvriendelijke openingsuren Gemotiveerd en klantvriendelijk personeel/collega s BKO : De kinderopvang is een goed gekende en gewaardeerde dienst dankzij de klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. BKO : Het up-to-date houden van de website van de BKO is moeilijk vanwege de minimale bezetting van de administratie. Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 67

20 5. Kwaliteit en controle Schaalvergroting, fusie van gemeenten: doelgroep voor communicatie wordt dan erg groot Gebrek aan feedback voor de dienst ICT: toetsen of aanpak de juiste is, is moeilijk bij gebrek aan referentiekader (deels opgevangen door KPLO = kennisplatform lokale overheden, een initiatief van V-ICT-OR waarbij wij deelnemen aan een aantal jaarlijkse overlegvergaderingen met oost Limburgse gemeenten, en waarbij ICT problemen en oplossingen uitgewisseld worden). Voldoende wettelijke kennis op de personeelsdienst om personeel te helpen Op de personeelsdienst is er is onvoldoende tijd om nieuwe wetgeving op de voet te volgen Het intern controlesysteem wordt steeds verder uitgewerkt Goede kennis van de geldende regelgeving op het vlak van archiefbeheer Kennis van paleografie Ver gevorderd met de uitvoering van het Vlaamse Archiefdecreet Bib: het personeel is goed op de hoogte van de collectie en de nieuwe media Bib: aanwezigheid van personeel met een pedagogische opleiding versterkt het aanbod van rondleidingen en andere activiteiten voor het onderwijs BKO : Het aangeworven personeel voldoet aan de gestelde voorwaarden van geschoolde personeel volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. BKO : Het huidige personeel volgt de bijscholing die Kind en Gezin stelt. BKO : Het beleid en de coördinator kan terugvallen op de kennis, advies en ondersteuning van het PCBO (Provinciale commissie buitenschoolse kinderopvang). Zij vertalen de richtlijnen van Kind en Gezin en FCUD en het Federaal voedselagentschap naar de praktijk toe. Zij organiseren ongeveer 6 planvergaderingen per jaar voor de locale coördinatoren. BKO : Kind en Gezin laten om de 6 jaar de werking doorlichten door een inspectiebureau. Zij controleren enkel de tekortkomingen. Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 68

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 INHOUD I Omgevingsanalyse en participatie Omgevingsanalyse Participatieproces Nazareth aan zet Adviesraden Reactie inwoners op ontwerp meerjarenplanning,

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie