IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg Kinrooi. OCMW Kinrooi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi"

Transcriptie

1 OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg Kinrooi NIS-code: Secretaris: Marijke Clerx Financieel beheerders: Wendy Bekkers Katrien Lenie Rapporteringsperiode: Missie OCMW : Op het lokale niveau duurzaam bijdragen tot het welzijn van de burgers. Dienstverlening om iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. GEMEENTE : Op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 49

2 INHOUD IDENTIFICATIE EN MISSIE INLEIDING CIJFERGEGEVENS ETERNE OMGEVING SWOT-analyse PARTICIPATIE BRONNEN BIJLAGEN Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 50

3 INLEIDING De omgevingsanalyse, een verplicht onderdeel van de toelichting bij de meerjarenplanning, vormt de basis voor de meerjarenplanning en geeft een inzicht in de concrete omstandigheden waarin het gemeentebestuur en het OCMW als organisatie functioneren. Zij geeft zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur; de interne en externe omgeving worden in kaart gebracht zodat het mogelijk wordt om een strategie te bepalen met betrekking tot het interne en externe beleid van de organisatie. De analyse ondersteunt de raadsleden bij het uitzetten van de krijtlijnen, de prioritaire en andere beleidsdoelstellingen voor gemeente- en OCMW. We kiezen hierbij voor een aanpak over de twee besturen en het AGB heen. Dit past in de filosofie van de laatste jaren waarbij er een intensievere samenwerking tot stand is gekomen tussen gemeente en OCMW. In 2013 resulteerde dat in een beheersovereenkomst met de bedoeling om op korte termijn te komen tot een geïntegreerde financiële en personeelsdienst en de verdere uitbouw van het gemeenschappelijk ICT-beheer, van een communicatiedienst die instaat voor de externe communicatie van zowel de gemeente als het OCMW, een centraal beheer van roerende en onroerende goederen, een centraal georganiseerde technische uitvoeringsondersteuning, één interne preventieadviseur, een gezamenlijke juridische ondersteuning en een voortzetting en betere afstemming van het gezamenlijke welzijns- en vrijetijdsaanbod. Om verdere samenwerking te concretiseren, te begeleiden en te optimaliseren werd er gekozen om beide besturen door één hoofd te laten aansturen. Daarom worden de functies van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW gezamenlijk ingevuld door de gemeentesecretaris vanaf 1 september Bij de analyse van de omgeving gaan we enerzijds de Interne omgeving onderzoeken. Het betreft omstandigheden binnen de organisatie zelf. Anderzijds gaan we na welke directe en indirecte factoren (contacten) uit de Externe omgeving (buiten de organisatie) van invloed zijn op het gemeentebestuur en het OCMW. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 51

4 CIJFERGEGEVENS ETERNE OMGEVING De statistische omschrijving van het omgevingsperspectief is afkomstig van de Gemeentelijke Profielschets van de studiedienst van de Vlaamse regering en van de Welzijnsmonitor van de provincie Limburg. De meest relevante indicatoren voor de gemeente Kinrooi worden hier aangehaald. Demografisch - Inwonersaantal op 1/1/2012: Een stijging ten opzichte van 2010 (12.227) en een daling ten opzichte van 2011 (12.279). - Een relatief beperkte bevolkingsdichtheid: 224 mensen per vierkante kilometer. In Limburg is dat 351 en in Vlaanderen 470. Volgens de Belfius-indeling bedraagt de bevolkingsdichtheid in gelijkaardige besturen Kinderen: o Aantal kinderen 0-2,5 jaar: 294 o Aantal kinderen 2,5-5 jaar: 412 o Aantal kinderen 6-11 jaar: 761 o Aantal kinderen jaar: Laag aantal geboortes in kansarme gezinnen: 5,14% ten opzichte van 11,4 % voor Limburg. - Ouderen: o +65 jaar: o +80 jaar: Het aantal 60-plussers is iets lager (21,5%) dan het Limburgse (23,4%) gemiddelde. Dit geldt ook voor de grijze druk (verhouding van de 60-jarigen en ouder ten opzichte van de 20 t.e.m. 59-jarigen): 38% voor Kinrooi ten opzichte van 42,3% voor Limburg. - Een gemiddeld sterftecijfer 8,47 op Relatief hoog aantal niet-belgen: of 17,6% van de inwoners is niet-belg. In gelijkaardige besturen en Vlaanderen is dat respectievelijk 9,3% en 6,8%. - 88,5% van de niet-belgen is Nederlander. - Personen met een handicap: o Aantal personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (21- jarigen): 0,7%. o Aantal personen met een integratietegemoetkoming (21- jarigen): 1,1%. o Aantal personen met een integratie- en een inkomensvervangende tegemoetkoming (21- jarigen): 0,6%. Economisch - De werkloosheidsgraad is vrij laag (5,9%) voor Kinrooi, ten opzichte van Limburg (7,1%) en het Maasland (8,3%). - Relatief lage jeugdwerkloosheid (24,9%), in Limburg (25,2%) en in het Maasland (26,4%). - Aantal werkende inwoners tussen 20 en 64 jaar: 69,6% tegenover 71,6% in gelijkaardige gemeentes en 71,4% in Vlaanderen. - Laag gemiddeld belastbaar netto-inkomen (14.204). Kinrooi is 5 de laagste in de provincie Limburg (15.391). - Gemiddeld aantal langdurig werkzoekenden (27,3% van de werkzoekenden). - Laag aantal jonge langdurig werkzoekenden (0,7% van de inwoners tussen 18 en 25 jaar). - Lager dan gemiddeld aantal jobs in de gemeente: jobs voor inwoners tussen 15 en 64 jaar. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 52

5 Socio-cultureel - Het aantal leefloontrekkenden (3,2 per inwoners) is hoger dan in gelijkaardige gemeenten (Belfiusindeling) en lager dan het Vlaamse gemiddelde. - We hebben in Kinrooi een hoger aantal (5,8%) sociale huurwoningen dan gemiddeld (3,2%) in Limburg. - Familiale zorgindex (20,3) is lager dan in Limburg (29,2) en in Vlaanderen (36,2): de mate waarin de oudste actieven kunnen instaan voor de zorg voor hun hoogbejaarde ouders. - De prijs per vierkante meter voor bouwgrond is sinds 2000 gestegen van 32,3 euro naar 108,9 euro maar ligt nog steeds lager dan het Vlaamse gemiddelde (156,8 euro) en de gemiddelde verkoopprijs in gelijkaardige gemeenten (140,4 euro). - Voor de evolutie van de verkoopprijs van woongelegenheden moeten we een onderscheid maken tussen gewone woonhuizen en villa s/bungalows: o Voor woonhuizen zien we van 2000 tot 2011 een prijsstijging met 96,6% in Kinrooi tegenover een stijging met 104% in gelijkaardige gemeenten en 137% in Vlaanderen; o Voor villa s, bungalows en landhuizen zien we van 2000 tot 2011 een stijging met 6,5%. In gelijkaardige gemeenten is dat 24% en in Vlaanderen 34%. Technologisch - Internetgebruik in België: o 78% van de huishoudens beschikt over een internetverbinding. Dit percentage stijgt zelfs tot 95 % voor de huishoudens die bestaan uit twee volwassenen met (een) kind(eren). 2 op 10 huishoudens beschikken thuis niet over een internetverbinding, het betreft hier voornamelijk geïsoleerde volwassenen of huishoudens zonder kinderen. Zij vinden internet thuis niet nuttig (43 %), vinden het materiaal te duur (29 %) of geven aan niet over voldoende vaardigheden (28 %) te beschikken. o 91 % van de individuen gebruikt een mobiele telefoon of smart-phone, 82 % gebruikt een computer en 81 % raadpleegt het internet. o 23 % van de Europeanen heeft nog nooit internet geraadpleegd. Deze digitale kloof ligt in België heel wat lager met slechts 15 % van de individuen die nog nooit internet hebben geraadpleegd. Er zijn grote verschillen vast te stellen naargelang de generaties: minder dan 3 % van de jarigen heeft in ons land nog nooit internet geraadpleegd, terwijl dit percentage stijgt tot 51 % bij de jarigen. o 98% van de Belgische bedrijven gebruikt internet. Ecologisch - Het huishoudelijk afval per persoon is sinds 2000 flink gestegen van 343 kg per jaar naar 618 kg per jaar in Vanaf 2009 zien we wel een lichte daling. - De uitvoeringsgraad van de riolering is met 97,9% hoger dan in gelijkaardige gemeenten (88,6%) en in Vlaanderen (92%). - De zuiveringsgraad van afvalwater 85,7% opmerkelijk hoger dan in gelijkaardige gemeenten (58,7%) en in Vlaanderen (70,7%). Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 53

6 SWOT-analyse Om iedere dienst te betrekken bij de omgevingsanalyse hebben we ervoor gekozen om de diensthoofden met hun medewerkers de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te laten oplijsten binnen hun dienst, binnen de organisatie en op het vlak van samenwerking tussen gemeente en OCMW. Het betrekken van de medewerkers heeft in het proces een belangrijke plaats omdat iedere betrokkene zijn plek binnen het geheel moet kunnen zien. Als instrument voor deze analyse hebben we het SWOT-model gebruikt. Hierin gaat men uit van de sterktes en zwaktes (interne factoren) en de kansen en bedreigingen (externe factoren) voor de organisatie. SWOT is een afkorting voor Strengths Weaknesses Opportunities Threats. (bijlage 1) PARTICIPATIE Onze aanpak heeft ertoe geleid dat onze doelstellingen zijn afgestemd op het lokale beleid en dat ze en antwoord geven op de lokale noden. Bij het opstellen van de omgevingsanalyse ging er dan ook bijzondere aandacht uit naar de lokale participatie. Op diverse domeinen werden er initiatieven genomen om bevragingen over het gevoerde en te voeren beleid te doen. Bevolking In de maand november 2013 werd door het schepencollege De Ronde van Kinrooi georganiseerd. In ieder kerkdorp ( Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven) werd een infoavond georganiseerd om aan de hand van een presentatie een eerste ontwerp van de meerjarenplanning voor te stellen. Tijdens deze presentatie konden de aanwezigen vragen stellen en opmerkingen maken. (bijlage 2) Adviesraden sport jeugd cultuur SPORT In december 2012 werd opnieuw een sportparticipatie-enquête afgenomen bij de laatstejaars studenten van de basisscholen uit Kinrooi door de leerkrachten LO van de diverse basisscholen. De kinderen vulden zelf een enquête in en enquêteerden hun ouders en 2 grootouders. Deze gegevens werden verzameld en verwerkt door de sportdienst. De interpretatie van de resultaten van deze SPE en de evaluatie werd gedaan door de sportdienst in het kader van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. In de algemene vergadering van de sportraad van 18 februari 2013 heeft de schepen van sport een aantal opdrachten toegelicht die men zeker wil blijven uitvoeren in deze legislatuur: Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 54

7 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. Deze ondersteuning is er in Kinrooi op 3 niveaus. o Subsidiëring voor een kwalitatieve werking van de voetbalverenigingen ter compensatie van hun erfpachtvergoeding. o Aanzienlijke kortingen voor het gebruik van de sporthallen voor jeugdwerking en voor competitiesportclubs. o Subsidies voor een kwalitatieve werking van sportclubs die geen voetbalvereniging zijn of die niet in een sporthal actief zijn. Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. Dit doen we via ons subsidiereglement ter ondersteuning van gediplomeerde jeugdsportbegeleiding. Met betrekking tot het stimuleren van onderlinge samenwerking zullen we in overleg met de sportraad deze legislatuur onderzoeken welke initiatieven mogelijk zijn en voldoende draagvlak hebben binnen de sportverenigingen. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; o Hieronder vallen alle sportinitiatieven voor jong en oud. o Senioren fiets- en sportdagen. o Schoolsportinitiatieven, scholensportdag, kleutersportdag, scholenveldloop, scholenvoetbaltornooi, tref en netbal etc Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking (samenwerking tussen verschillende diensten) zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. o Mega Doe dag sportdag voor andersvaliden in samenwerking met de buurtsportdiensten. o Het gebruiken van jeugdcheques om socio-culturele participatie te bevorderen voor kansarmere jongeren. (bijlage 3) De raad van beheer van de sportraad kreeg op 18 november 2013 een toelichting van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. De raad van beheer van de gemeentelijke sportraad Kinrooi keurde dit ontwerp, na toelichting van de sportfunctionaris en bespreking, integraal goed. Er werden geen inhoudelijke bedenkingen geformuleerd. (bijlage 4) Op 10 december 2013 heeft de algemene vergadering van de sportraad haar advies uitgebracht over de strategische meerjarenplanning. De algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad Kinrooi keurde dit ontwerp, na toelichting van de sportfunctionaris en bespreking, integraal goed. Er werden geen inhoudelijke bedenkingen geformuleerd. (bijlage 5) JEUGD De jeugdraad kon zich op 9 november 2013 uitspreken over het voorgestelde meerjarenplan. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 55

8 Haar advies is om het meerjarenplan zoals voorgesteld in zijn geheel op te nemen in het gemeentelijk meerjarenplan voor de periode Alle acties werden grondig overlopen en er werden geen bedenkingen gemaakt of wijzigingen voorgesteld. (bijlage 6) CULTUUR De lokale belanghebbenden en de afgevaardigden van 62 socio-culturele en jeugdverenigingen brachten op 25 november 2013 in de algemene vergadering van de culturele raad hun advies uit over het voorlopige meerjarenplan van de gemeente Kinrooi. Het werd unaniem en zonder verdere opmerkingen aanvaard door de algemene vergadering. (bijlage 7) BRONNEN De beschikbare statistieken leverden heel wat nuttige informatie aan. Er werd beroep gedaan op de gemeentelijke profielschets van Kinrooi, opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering en op de cijfers en informatie voor sociale planning op de website van de provincie Limburg. Deze statistieken zijn beschikbaar op: BIJLAGEN 1. SWOT-analyse 2. Verslag van De Ronde van Kinrooi 3. Verslag van de algemene vergadering van de sportraad d.d. 18 februari Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van de sportraad d.d. 18 november Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 10 december Verslag van de jeugdraad van 9 november Verslag van de culturele raad van 25 november 2013 Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 56

9 ETERNE ANALYSE 1. Institutioneel Zijn er bepaalde juridische, politieke evoluties of veranderingen in de regelgeving op lokaal, Vlaams, nationaal of Europees vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden? Bv. Gevolgen van beleid(sbeslissingen) in een vorige legislatuur, evolutie van advies- en beheersorganen, veranderende wetgeving, Kans Bedreiging Voortdurend nieuwe wetgeving Invoering BBC WZC: Wettelijke bepalingen van het woonzorgdecreet versus zelfbeschikking van de bewoner vb. mbt de frequentie van bad- of douche (éénmaal per week): afwijkingen zijn bespreekbaar op de staf. Wijzigende beleidsaccenten Herziening structuurplan Limburg met bijkomende mogelijkheden naar industrie en wonen Over-reglementering en onduidelijke reglementering Wet op de privacy bemoeilijkt de toegankelijkheid voor sommige doelgroepen (AP) Wijzigingen gemeentedecreet (nog niet alles in werking): - Bekendmaking reglementen en verordeningen op website ipv. aanplakking; - 1 schepen minder vanaf 2019; - Personeel ter beschikking stellen van of overdragen aan OCMW is toegestaan; - Mogelijkheid tot gezamenlijke werving en selectie van gemeente- en ocmw-personeel; - Meer autonomie/minder toezicht Nieuwe boekhouding als gevolg van invoering BBC Veel taken worden naar de gemeentes doorgeschoven maar de financiële ruimte blijft gelijk Inidicatoren Gemeentefonds zijn niet relevant (in ons nadeel) en Plattelandsfonds laat op zich wachten of gaat zelfs niet door Regelgeving/wetgeving Beperkingen opgelegd in het sproeistoffendecreet Milieuverordeningen en bescherming (vb. promotie Green IT) Wetgeving overheidsopdrachten (vb. bij aankopen ICT moeten regels gevolgd worden) Overheidsorganisatie en houding (vb. sturing ICT-projecten via provinciaal GIS-coördinator) Politieke stabiliteit Veiligheidsverordeningen (vb. toegang tot beveiligde gegevens Rijksregister) Overheidsuitgaven (vb. aan research) Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 57

10 2. Economisch Zijn er bepaalde economische of conjuncturele evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden? Bv. de evolutie van het gemiddeld gezinsinkomen, de gevolgen van de financiële crisis voor uw omgeving en ondernemers in uw regio, Onvoorspelbaarheid en complexiteit van de financiële markten Huidige crisis, met besparingsgolf federale en Vlaamse overheid, verarming bevolking, Effect op subsidies maar effect op bestedingsgedrag van consument (op vrijetijdsuitgaven zal het eerst bespaard worden) Tekorten op de arbeidsmarkt voor knelpuntberoepen Personeel: moeilijk aanwerven van knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen. Tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt met interesse voor deze doelgroep (ook geen optie tot echte selectie moeten tevreden zijn met wie zich aanbiedt) Vervangingen raken moeilijk ingevuld. De crisis brengt een verhoging van de kansarmoede mee en vertaalt zich in hogere financiële uitgaven voor steun, leefloon, voor de sociale dienst Einde ontgrinding (financieel) Weinig werkgelegenheid binnen de gemeente Landelijke gemeente met lage inkomens => minder ontvangsten uit opcentiemen op PB Lage kadastrale inkomens => minder ontvangsten uit opcentiemen op OV Zeer beperkte tot geen uitbreiding industriezone in Kinrooi Budgettaire besparingen op federaal niveau Kans Bedreiging Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 58

11 3. Demografisch en sociaal Zijn er bepaalde demografische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. verandering in de samenstelling van klantengroepen, veranderende behoeften van groepen en leeftijdscategorieën, pensioenlasten, Kans Bedreiging Vergrijzing van de bevolking - WZC: meer behoefte aan aangepaste infrastructuur, wordt verwezenlijkt in WZC 2. Dankzij het nieuwe WZC kunnen ook meer ouderen in hun eigen gemeente blijven wonen. - nood aan aangepast wonen - kansarmoede en eenzaamheid bij ouderen Grote nood aan crisisopvang (tekort) Samenwerken met diensten en inwoners biedt garantie op een correcte hulpverlening Betaalbaar wonen voor kansarmen en financieel zwakkeren Inwoners van grensgemeenten vragen en verwachten een grotere kennis van de sociale dienst Rijk verenigingsleven met een omvangrijk vrijetijdsaanbod Groot aanbod van vrijetijdsmogelijkheden voor diverse doelgroepen Vrije tijd is leeftijdsafhankelijk. Medioren en/of actieve beroepsbevolking hebben weinig vrije tijd De burger wordt steeds mondiger Landelijke gemeente met weinig inwoners => lagere fiscale draagkracht BKO : Alternatieve infrastructuur en duidelijke afspraken bij de overschrijding van de maximale capaciteit. BKO : In de moderne maatschappij zijn de jonge ouders genoodzaakt om met 2 gaan te werken en is het hun familiaal opvangnetwerk beperkt en vandaar ook de stijgende nood aan kinderopvang. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 59

12 4. Technologisch Zijn er bepaalde technologische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. digitalisering, e-loket, e-beheer,, het gebruik van nieuwe media (twitter, facebook, ), nieuwe technologie, Complexiteit ICT-gebeuren, met veel opportuniteiten, maar ook hoge onvermijdbare kosten en moeilijke beheersbaarheid van de informatieveiligheid SD: ICT: perspectief voor meer resultaat en persoongerichte hulpverlening (bv. gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties) Kans Bedreiging Bib: het e-book Bib: hoeveelheid, verouderingssnelheid en kwaliteit van de software, hardware en informatie Mogelijkheid tot bijkomend gebruik van eid (Limburg.net, FOD s belastingaangifte, pensioendossier, ) Dit moet wel gestimuleerd worden. De focus van de industrie op technologische inspanning Nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen Snelheid van technologieoverdracht Levenscyclus en snelheid van technologisch in onbruik raken Veranderingen in informatietechnologie, internet, mobiele technologie BKO : Inschrijven via computer Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 60

13 5. Ecologisch (ruimtelijk) Zijn er bepaalde ecologische evoluties op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. inzake energie en milieu, gezondheid, natuur, voeding, Europese regelgeving inzake scheiding van hemel- en afvalwater, Aanwezigheid van grote recreatie- en natuurgebieden Bijsturing naar de nieuwe economie toerisme en natuurbeleving Beperking van het bijkomend aantal woongelegenheden Weinig mogelijkheden tot uitbreiding bebouwing in Kinrooi Doorgaand zwaar verkeer in de woonkernen Kinrooi buitengebied: - slechte bereikbaarheid van Kinrooi - onvoldoende en niet aangepast openbaar vervoer minder stagiairs minder aantrekkelijk voor personeel minder aantrekkelijk voor leveranciers (schrijven soms niet in voor deelname aan leveringen owv te verre afstand) - slechte bereikbaarheid van diensten voor Kinrooienaren - lage toegankelijkheid voor bovenlokale initiatieven door perifere ligging Betaalbare woningen: tekort in de gemeente Einde ontgrinding (ruimtelijk) Tekort aan industriegronden Weinig kansen voor uitbreiding van industriezones Onvoldoende uitgerust functioneel fietsroutenetwerk Bib: afwezigheid van hogere graad van middelbare scholen Bib: Verhoogde mobiliteit van mensen men maakt makkelijk de verplaatsing naar Maaseik of Bree en koppelt een bibbezoek dan met winkelen Bib: zeer uitgestrekte gemeente zonder centrumwerking Ligging aan het water: toeristisch recreatieve mogelijkheden Uitbouw van toerisme en landbouw is mogelijk (ambassadeur Vlaanderen lekker land) Energiebeheer en beleid. Hoe gaan wij in de toekomst met energie om? Hoe realiseren wij de convenant of mayors? Energieverbruik en kosten BKO : Dankzij van de mobiliteit van de burgers is de nieuwbouw goed bereikbaar. BKO : Als opstapplaats voor de Doe-pas van de jeugddienst. Kans Bedreiging Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 61

14 6. Maatschappelijk Zijn er bepaalde evoluties in de publieke opinie op lokaal, Vlaams of nationaal vlak die de werking van uw cluster kunnen beïnvloeden of bepalen? Bv. verandering in levensstijlen, parkeerbeleid, kinderwelzijn, Kans Bedreiging Onveiligheid: hangjongeren, inbraken Veiligheid rond het gebouw (hangjongeren, inbraken) camerabewaking Wijziging cliënteel SD met zeer veel diversiteit: Andere-landers verwachten andere hulpverlening Jongerencultuur Grensbewoners Gebruik van de ICT (hulpaanvraag per mail) en de sociale media (Facebook- Twitter- ) door de cliënten gekoppeld aan een snelle hulp-verwachting Belang dat scholen hechten aan de bibliotheek en boeken (ook in de opleiding van leerkrachten) Bib: overaanbod in de media voor ontspanning, ontlezing grote vrijetijdsaanbod alles is vluchtiger en sneller auteursrecht : leenrecht en reprorecht Toenemend maatschappelijk belang van vrijetijdssector Terugloop van vrijwilligers en ledenbestand bij verenigingen en er is weinig motivatie voor lokale samenwerkingsinitiatieven Verenigingen aantrekkelijk houden, samenwerkingsverbanden, Individualiseringstendens en nieuwe trends Tijdsgebrek en individualisering zorgen voor kortdurende engagementen Druk op vrijetijdsruimte Maatschappelijk belang van kwaliteit en samenwerkingsinitiatieven neemt toe Weinig tolerantie voor andere nationaliteiten en sommige doelgroepen (o.a. jeugd) Opvallende sociale verschillen in vrijetijdsbesteding Bevolking geraakt steeds meer vertrouwd met computer en internet (voordelig voor e-loket en communicatie) Mondigheid burgers + Weten wat leeft, handelen afstemmen -Klagen om te klagen, kunnen niet met alles rekening houden elektronische post Gemeente staat als laagste bestuurlijk niveau dicht bij de burger Houdingen tov. werk/carrière en vrije tijd Mode, hypes BKO : De kinderopvang probeert een leuke plek te zijn voor de kinderen buiten de schooluren. Het welzijn van het kind staat centraal in de BKO. BKO : De verderzetting van een leuke, speelse kinderopvang voor de kinderen. Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 62

15 INTERNE ANALYSE 1. Strategie en planning Onduidelijke beleidskeuzes en prioriteiten Duidelijk uitgeschreven missie en visie WZC Geen cultuurbeleidsplan, geen cultuurbeleidscoördinator : het gevaar bestaat dat op gemeentelijk vlak cultuur wel eens over het hoofd gezien wordt Goed uitgebouwd ondersteuningsbeleid van verenigingen (subsidies, uitleendienst, infrastructuur) Kerkdorpvisie staat grotere eenmalige en laagdrempelige initiatieven in de weg Er is op beleidsniveau een voedingsbodem voor communicatie Communicatie van beleidsintenties gebeurt soms te laat budget moet aangepast worden aan de gewijzigde intenties ipv een budget waarin de intenties vooraf worden verwerkt Agropolis en Zorgpark BKO Duidelijk uitgeschreven missie en visie KINDEROPVANG BKO Snellere maatregelen ontwikkelen voor de snelle ontwikkeling van de kinderopvang BKO Alerte oplossingspistes ontwikkelen en stimuleren in de ontwikkeling van de kinderopvang BKO Een duidelijke, adequate beleidsvisie beschrijven over de kinderopvang binnen het gestelde gemeentelijke kader Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 63

16 2. Financieel beheer Beperkte financiële ruimte Gecentraliseerde financiële dienst OCMW-WZC: geen inzage in beschikbare saldo s zakgeldrekening bewoners ondanks ICT Voldoende financiële middelen voor het WZC Overheidssubsidies, gemeentelijke steun, voldoende financiële mogelijkheden Beperkte draagkracht van een kleine, perifere gemeente Stijgende kosten onderhoud patrimonium tegenover het verminderen van de daarvoor bestemde kredieten BKO : Met behulp van adequate moderne betalingsmogelijkheden de klanten behulpzaam zijn met hun betalingen; domciliëring, fakturen via mail (zoom e.d.) Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 64

17 3. Innovatie en dienstverlening Omgeving WZC: de bewoners worden uitgenodigd ook buiten huis te vertoeven door goede aanleg van de omgeving (paden rond wzc en vijver) WZC: Multidose-systeem medicatie SD: Integraal aanbod van kwaliteitsvolle dienstverlening SD: Gespecialiseerde hulpverlening: versterkt en benoemt de aanzet tot een aangepaste oplossing SD beschikt over mogelijkheden om projecten uit te werken De kwaliteit van de hulpverlening van de SD is goed Verschillende meningen en invalshoeken versterken het hulpverleningsaanbod van de SD De gespecialiseerde hulpverlening van de SD bied een garantie voor het oplossen van specifieke problemen De splitsing van de SD over twee locaties verstoort en vertraagt de communicatie rond de hulpverlening Goed uitgebouwd recreatief fietsroutenetwerk Goed uitgebouwde diensten voor toerisme/recreatie/cultuur Bib dienstverlening: - toegankelijkheid (lage psychologische drempel + een uitleenpost in elk dorp) - gebruiksvriendelijke ontsluiting van de collectie - klantvriendelijke openingsuren - een actuele, gevarieerde collectie - samenwerking met de basisscholen - tarieven : tot 18 jaar geen lidgeld geen leengelden - vrij internetgebruik zonder beperkingen - vlot verkeer aan de uitleen- en inleverbalie - organisatie van uitbreidingsactiviteiten (jeugdboekenweek, bibliotheekweek, auteurslezingen, ) De bib is voortrekker op het vlak van nieuwe ontwikkelingen (website, nieuwe media zoals Ipad, ) Er is geen mogelijkheid voorzien om boeken binnen te brengen buiten de openingsuren Bib: initiatieven van bibnet, Locus, Pslb: bibliotheekplatform, standaardboekenetiket, pbs, Bib als enige culturele pijler in onze gemeente Bib: uitleenposten worden minder gebruikt. Wat is de oorzaak? Minder geboortes in de uitleenposten, klasuitleningen, verhoogde mobiliteit,? Breed vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen AP: ruime stuurgroep om buurtwerk en buurtwerker te ondersteunen AP: Het blijft moeilijk om bepaalde doelgroepen te detecteren Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 65

18 Meer automatisering + Structurering, archivering, tijdsbesparing voor burgers -Misvatting = tijdsbesparing voor personeel - Door informatisering wordt men ongeduldiger Voldoende autonomie voor de dienst ICT vanwege het management (bestuur en administratief verantwoordelijken) om voorstellen/aankopen te doen voor implementatie van nodige hard- en software. Voldoende functionele en rationele visie met betrekking tot informaticaopleidingen (zowel voor beheer als toepassingssoftware). Men wil zich profileren als een toeristische gemeente maar de toeristische dienst is niet voldoende professioneel Digitale dienstverlening (burgers meer gebruik laten maken van e-loket) Bijkomende ontwikkelingen nieuwe woonprojecten BKO : dienstverlening - kindvriendelijke openingsuren - huisregels voor de kinderen - contact ouders en begeleidsters - contact ouders en coördinator - teamoverleg - dienstoverleg - activiteitenplanning - bekendmaking van de activiteiten op de buitenschoolse kinderopvang - samenwerking met de scholen - samenwerking met de gemeentelijke diensten - samenwerking met de opvoedingswinkel - samenwerking met het OCMW - samenwerking met externen - kwaliteitshandboek BKO : kwaliteitshandboek - Opvolging en bijsturing - Terugkoppeling BKO : Nieuwbouw - Ingebruikneming lokalen - Werken met één team - Taakverdeling - oudercontacten Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 66

19 4. Communicatie en reputatie Goede gekendheid en reputatie WZC Zorgvlied. Naam/bekendheid/integratie: WZC Zorgvlied heeft een uitstekende reputatie in de verre omgeving. Goede gekendheid, samenwerking met verenigingen buitenshuis, vb. ziekenzorg/koren die bewoners komen bezoeken en/of activiteiten mee helpen verzorgen (integratie bevorderend) Opnamedienst WZC: Eerste aanspreek- en informatiepunt voor toekomstige bewoners en hun familie. Duidelijke en werkbare afspraken mbt de opnameprocedure Duidelijke verantwoordelijkheid mbt serviceflatbewoners De SD is goed gekend bij de bevolking Er is een goed communicatieaanbod voor de bekendmaking van de dienstverlening van de SD Er is een goed contact tussen de SD en de verantwoordelijke communicatie Bib: te weinig promotie in de pers, te weinig public relations Bib: het aanbod van de bibliotheek is nog te weinig bekend bij de burgers Bib: De Bib als handelsmerk gebruiken om de positie van gevestigde waarde te behouden, de bibliotheek is vertrouwd en kan betrouwbaar advies geven Hoge kwaliteit en vlotte dienstverlening aan burgers en personeel / goed imago Opmaak van uitgaven (publicaties) in eigen beheer +creativiteit -tijdrovend Goede externe communicatie naar inwoners Gevarieerd communicatieaanbod (website, kinrooi info, ) Content van de website wordt slecht of niet bijgehouden Afspraken worden niet altijd nagekomen Klantvriendelijkheid kan soms beter Interne communicatie kan veel beter. (onderling en van beleid naar ons toe) Interne communicatie, zowel tussen diensten onderling als tussen diensten en beleid Klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening Onderlinge communicatie Klantvriendelijke openingsuren Gemotiveerd en klantvriendelijk personeel/collega s BKO : De kinderopvang is een goed gekende en gewaardeerde dienst dankzij de klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. BKO : Het up-to-date houden van de website van de BKO is moeilijk vanwege de minimale bezetting van de administratie. Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 67

20 5. Kwaliteit en controle Schaalvergroting, fusie van gemeenten: doelgroep voor communicatie wordt dan erg groot Gebrek aan feedback voor de dienst ICT: toetsen of aanpak de juiste is, is moeilijk bij gebrek aan referentiekader (deels opgevangen door KPLO = kennisplatform lokale overheden, een initiatief van V-ICT-OR waarbij wij deelnemen aan een aantal jaarlijkse overlegvergaderingen met oost Limburgse gemeenten, en waarbij ICT problemen en oplossingen uitgewisseld worden). Voldoende wettelijke kennis op de personeelsdienst om personeel te helpen Op de personeelsdienst is er is onvoldoende tijd om nieuwe wetgeving op de voet te volgen Het intern controlesysteem wordt steeds verder uitgewerkt Goede kennis van de geldende regelgeving op het vlak van archiefbeheer Kennis van paleografie Ver gevorderd met de uitvoering van het Vlaamse Archiefdecreet Bib: het personeel is goed op de hoogte van de collectie en de nieuwe media Bib: aanwezigheid van personeel met een pedagogische opleiding versterkt het aanbod van rondleidingen en andere activiteiten voor het onderwijs BKO : Het aangeworven personeel voldoet aan de gestelde voorwaarden van geschoolde personeel volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. BKO : Het huidige personeel volgt de bijscholing die Kind en Gezin stelt. BKO : Het beleid en de coördinator kan terugvallen op de kennis, advies en ondersteuning van het PCBO (Provinciale commissie buitenschoolse kinderopvang). Zij vertalen de richtlijnen van Kind en Gezin en FCUD en het Federaal voedselagentschap naar de praktijk toe. Zij organiseren ongeveer 6 planvergaderingen per jaar voor de locale coördinatoren. BKO : Kind en Gezin laten om de 6 jaar de werking doorlichten door een inspectiebureau. Zij controleren enkel de tekortkomingen. Sterkt e Zwak te Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi : Toelichting meerjarenplan : Omgevingsanalyse 68

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Het verloop van de infovergaderingen was in ieder kerkdorp hetzelfde. De burgemeester verwelkomde de aanwezigen, vervolgens stelden de schepenen zich voor.

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Bespreking ICT pool 27.02.2008.

Bespreking ICT pool 27.02.2008. BEHEERSOVEREENKOMST ICT : STAD OCMW - POLITIE Gemeentedecreet art.271. Tussen de gemeente en het OCMW kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar * Locatie: Donderdag 11 december 2014: 09u30 12u30. Sporthal Heist op den Berg Praktijktafel 1 O.l.v. Dirk Van Noten (voorzitter

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT 25 september 2007 SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met als doel de gegevens in het Rijksregister sneller aan te passen aan de gewijzigde informatie deze bijwerking gebeurt door de gemeente die het dossier

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie Nieuw-Sledderlo Stand van zaken Pauze Vragen VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Vraagstelling over de interne staatshervorming

Vraagstelling over de interne staatshervorming Vraagstelling over de interne staatshervorming Hoorzitting Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement 24 november 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra Paul Sergier, directeur Invalshoek

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 7, 12 en 13 november 2007 Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Hulpmiddel om kwalitatieve subsidiereglementen op

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Sportmonitor Graadnaam: Monitor Functionele loopbaan: C1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Sport Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De afdeling

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie