BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD VAN EEN OPLOSSING VOOR HET BACKOFFICEBEHEER VAN DE INVESTERINGSPORTEFEUILLE VAN BIO, ALS AANVULLING OP HET BESTAANDE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) Indiening van de ffertes: Plaats: Uiterste datum: BIO NV Onthaal 4e verdieping Tervurenlaan 188A b Sint-Pieters-Wluwe 31 augustus 2015 m 14 uur. Later ingediende ffertes wrden niet in aanmerking genmen. Opening van de ffertes: Plaats: vrmeld adres, Bard Rm 3e verdieping Datum en tijdstip: 31 augustus 2015 m 14 uur.

2 2 INHOUD 1 ALGEMEEN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS DEFINITIES IDENTIFICATIE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID IDENTIFICATIE INSTITUTIONEEL KADER VAN BIO LEIDEND AMBTENAAR (ART. 11 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT UITVOERING) VOORWERP VAN DE OPDRACHT OMSCHRIJVING JURIDISCHE AARD VAN DE OPDRACHT VARIANTEN PERCELEN GUNNINGSPROCEDURE GUNNINGSWIJZE PLAATSBEZOEK EN VRAGEN & ANTWOORDEN TOEGANGSRECHT Principes Verklaring p erewrd - de dr gekzen inschrijver te verstrekken dcumenten Landen die mgen inschrijven vr de pdracht KWALITATIEVE SELECTIE Financiële en ecnmische draagkracht Technische bekwaamheid GUNNINGSCRITERIA Opsmming van de criteria Ontwikkelingen Geschiktheid van de plssing vlgens de delstellingen van het prject Gebruiksvriendelijkheid/flexibiliteit/aanpasbaarheid en cmpatibiliteit van de vrgestelde plssing Kwaliteit van de vrgestelde aanpak vr de ntwikkeling, de implementatie en het nderhud Prijs OFFERTE TAAL EXEMPLAREN DATUM EN TIJDSTIP VAN INDIENING OPENING VAN DE OFFERTES VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT PLAATSING) SAMENSTELLING VAN DE OFFERTE ONDERAANNEMING VOORGESTELDE OPLOSSING Architectuur, ntwerp, kwaliteit en prestaties Technische infrastructuur Opleidingsmateriaal en -dcumentatie IMPLEMENTATIE, ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING Implementatie van de plssing Onderhud en ndersteuning van de plssing PRIJS... 15

3 3 6.1 PRIJSOPGAVE PRIJSHERZIENING PRIJSONDERZOEK FACTURERINGSSCHEMA DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN UITVOERINGSTERMIJNEN PRINCIPES FASES VAN HET PROJECT Subprject Subprject 2: Onderhud MODALITEITEN VAN DE VERLENGINGEN UITVOERINGSVOORWAARDEN ONDERAANNEMERS (ART. 12) VERTROUWELIJKHEID (ART. 18) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - LICENTIE BORGTOCHT (ART. 25 EN VOLGENDE) TECHNISCHE OPLEVERING (ART. 41 EN VOLGENDE)/NAZICHT VAN DE DIENSTEN (ART. 150) ACTIEMIDDELEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID (ART. 44 EN VOLGENDE EN ART. 154 EN 155) DEFINITIEVE OPLEVERING (ART. 64) ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN (ART. 66 EN 160) TECHNISCHE SPECIFICATIES INLEIDING HUIDIGE SITUATIE Technische cmpnenten van MIS Infrmatiestrmen en verwerking van dcumenten Huidige IT-mgeving IMPLEMENTATIE VAN EEN BACKOFFICETOOL VOOR BIO Organisatie van het prject Succesfactren BESCHRIJVING VAN DE VEREISTEN Delstellingen van de backfficetl Prtefeuillebeheer Facturering De rapprtering integreren, autmatiseren, vereenvudigen en versnellen Budget Beheer van de tekmstige financiële strmen en scenari's Functinele vereisten Veiligheidsvereisten DIVERSE BEPALINGEN VERTROUWELIJKHEID REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OPDRACHT TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN OFFERTEFORMULIER... 29

4 4 1 ALGEMEEN 1.1 Afwijkingen van de algemene uitveringsregels Dit dcument bevat geen afwijkingen van de algemene uitveringsregels. 1.2 Definities In het kader van deze pdracht hebben nderstaande termen de vlgende betekenis: aanbestedende verheid: BIO, vertegenwrdigd dr de Chief Executive Officer en de Vrzitter kandidaat: de natuurlijke persn f rechtspersn die een aanvraag tt deelneming heeft ingediend in het kader van een beperkte prcedure inschrijver: de natuurlijke persn f rechtspersn die een fferte indient begunstigde: de inschrijver aan wie de pdracht wrdt gegund fferte: de verbintenis van de inschrijver m de pdracht uit te veren tegen de vrwaarden die hij vrstelt algemene uitveringsregels: de algemene uitveringsregels zals vastgelegd in het Kninklijk Besluit Uitvering bestek: dit dcument met alle bijlagen en de dcumenten waarnaar het verwijst geschil: de rechtsvrdering 2 IDENTIFICATIE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID 2.1 Identificatie Deze verheidspdracht wrdt gerganiseerd dr de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden NV ('BIO'), vertegenwrdigd dr de heer Luuk Znneveld, Chief Executive Officer, en de heer Christphe Sil, Vrzitter. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tervurenlaan 188A b4, 1150 Sint-Pieters-Wluwe. Het ndernemingsnummer van BIO is (RPR Brussel) en het btw-nummer is BE BIO is een financiële ntwikkelingsinstelling, pgericht in uitvering van de wet van 3 nvember 2001 tt prichting van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden en tt wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de prichting van de 'Belgische Technische Cöperatie' in de vrm van een venntschap van publiek recht (zals gewijzigd hierna de 'BIO Wet'), die tt pdracht heeft via een gerichte financiering van de privésectr duurzame grei te ndersteunen in ntwikkelingslanden. Het maatschappelijk del van BIO bepaalt dat BIO investeert in de ntwikkeling van ndernemingen in ntwikkelingslanden, in het belang van de ecnmische en sciale vruitgang van deze landen. De interventies van BIO meten direct f indirect leiden tt een duurzame en prductieve werkgelegenheid, rekening hudend met de fundamentele sciale rechten zals gedefinieerd in de basiscnventies van de Internatinale Arbeidsrganisatie. Het eigen vermgen van BIO bedraagt ngeveer 650 miljen eur en is uitsluitend afkmstig van de Belgische Staat. BIO verstrekt financiering p middellange en lange termijn (kapitaal,

5 5 quasikapitaal, leningen) aan ndernemingen en financiële instellingen in ntwikkelingslanden, hetzij direct, hetzij indirect via tussenstructuren. Daarnaast verleent BIO k subsidies vr haalbaarheidsstudies en technische assistentie. BIO telt vandaag een veertigtal werknemers in Brussel. Meer infrmatie ver BIO is beschikbaar p de website van de venntschap: 2.2 Institutineel kader van BIO BIO werd pgericht p 8 december 2001 krachtens de wet van 3 nvember 2001 tt prichting van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden en tt wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de prichting van de 'Belgische Technische Cöperatie' in de vrm van een venntschap van publiek recht. Tussen BIO en de Belgische Staat is een beheerscntract van kracht dat werd afgeslten p 1 april 2014 en werd bekrachtigd bij kninklijk besluit van 2 april 2014 (gepubliceerd in het B.S. van 16 april 2015). In dit beheerscntract werden de bijzndere regels en vrwaarden vastgelegd vlgens dewelke BIO haar maatschappelijk del uitvert. Het Wetbek van venntschappen is van tepassing p BIO, vr zver de BIO Wet daar niet van afwijkt. 2.3 Leidend ambtenaar (art. 11 van het Kninklijk Besluit Uitvering) Vlgende persn is belast met de pvlging van deze pdracht: Catherine Le Riche Tervurenlaan 188a b Sint Pieters Wluwe Tel: Fax: Alle briefwisseling met betrekking tt deze pdracht met wrden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van BIO, ter attentie van mevruw Catherine Le Riche. Zdra de pdracht gegund is, wrdt de leidend ambtenaar de vrnaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en alle vragen met betrekking tt de uitvering van de pdracht wrden gericht aan de ambtenaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar beschikt ver de vlledige bevegdheid met betrekking tt de pvlging en van de uitvering van de pdracht, met inbegrip van het verlenen f weigeren van vrlpige en/f definitieve pleveringen, het afleveren van dienstbevelen, het pstellen van prcessenverbaal en plaatsbeschrijvingen, het gedkeuren van de diensten, de vrderingsstaten en de verrekeningen. De ambtenaar kan bevel geven tt wijzigingen aan de pdracht die betrekking hebben p het vrwerp van de pdracht en die binnen de grenzen van de pdracht blijven. De leidend ambtenaar is evenwel niet bevegd vr het ndertekenen van bijkmende vereenkmsten, f enige andere beslissing f vereenkmst die een afwijking van de essentiële

6 6 bepalingen en vrwaarden van de pdracht inhudt. Vr dergelijke beslissingen wrdt de aanbestedende verheid vertegenwrdigd zals bepaald in punt 1.2. De leidend ambtenaar is in geen geval bevegd m de vrwaarden van de vereenkmst (bv. de uitveringstermijnen) te wijzigen, zelfs indien de financiële weerslag daarvan nbestaand f negatief is. Iedere verbintenis, wijziging f vereenkmst die afwijkt van de vrwaarden mschreven in het bestek en die niet dr de aanbestedende verheid werd betekend, met als nietig wrden beschuwd. 3 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 3.1 Omschrijving De pdracht heeft betrekking p de implementatie, de uitrl en het nderhud van een plssing vr het backfficebeheer van de investeringsprtefeuille van BIO, als aanvulling p het bestaande management infrmatin system (MIS). Dit heeft betrekking p: het verstrekken van leningen en het nemen van participaties; de kapitaalinteresten; de wisselkersrisic's; het beheer van swaps. Het del bestaat erin: een duidelijk beeld te hebben van de engagementen en de bendigde kasstrm; te beschikken ver steunmiddel bij het pmaken van het budget, de facturering en het risicbeheer. Gelet p de grei van de beheerde prtefeuille en de wens m een dynamischer thesauriebeheer p te zetten, heeft de Raad van Bestuur p aanbevelen van het Auditcmité beslist m een plssing vr geautmatiseerd backfficebeheer van de prtefeuille in te veren, ter vervanging van het huidige in Excel ntwikkelde beheersysteem. Er werd beslist m te pteren vr een bestaande plssing p de markt die vldet aan de nden van de rganisatie indien ndig middels beperkte ntwikkelingen en bijkmende instellingen en de ntwikkeling van een vlledig p maat gebuwde plssing niet te verwegen. Het del van het prject bestaat erin: - een plssing in te veren die het beheer van de 'cash'-strmen van de investeringsprtefeuille van BIO vergemakkelijkt, dr het peratinele risic van het huidige beheer met Excel-bestanden te verminderen; en dr handmatige tussenkmst en inver te verminderen, m middelen vrij te maken vr cntrle, analyse en infrmatieverwerking; - het factureringsprces te ndersteunen; - het pstellen van budgetten en businessplannen te ndersteunen; - een systeem te ntwikkelen vr het beheer van tekmstige strmen en ex-ante analyses in verschillende scenari's; - een vlledige rapprtering uit te werken (standaard en ad hc), bvenp f geïntegreerd met de bestaande rapprtering; en - een infrmaticaplssing in te veren die vldet aan de vlgende criteria: efficiënt, flexibel, veilig en gebruiksvriendelijk.

7 7 De technische specificaties vr de pdracht wrden hierna uitveriger beschreven (zie punt 9). 3.2 Juridische aard van de pdracht CPV-classificatie: Overheidspdracht vr diensten in de zin van artikel 3, 4 van de Wet. 3.3 Varianten Vrije varianten vrstellen is niet tegestaan. 3.4 Percelen Deze pdracht bestaat uit één perceel, dat een ndeelbaar geheel vrmt. 4 GUNNINGSPROCEDURE 4.1 Gunningswijze De gunning van deze pdracht verlpt via een algemene fferteaanvraag. 4.2 Plaatsbezek en vragen & antwrden Er is een verplicht bezek aan BIO gepland p 18 augustus 2015 m 10 uur. De inschrijvers meten daarbij aanwezig zijn m hun fferte te kunnen indienen. Het attest van het bezek met verplicht bij de fferte gevegd wrden. Inschrijvers die dat wensen, kunnen vragen stellen aan de aanbestedende verheid. Deze vragen wrden beantwrd znder de identiteit van de vraagsteller te vermelden, zdat alle inschrijvers ver dezelfde infrmatie beschikken. 4.3 Tegangsrecht Principes De tegang tt de pdracht kan in elk stadium van de prcedure wrden ntzegd aan een dienstverlener die: 1. in staat van faillissement f vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke rerganisatie ndergaat, f die in een vergelijkbare testand verkeert als gevlg van een srtgelijke prcedure in andere natinale wetgevingen f reglementeringen; 2. aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, die zich in een prcedure van vereffening f gerechtelijke rerganisatie bevindt, f die het vrwerp is van een gelijkaardige prcedure in andere natinale wetgevingen f reglementeringen; 3. bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, verrdeeld is geweest vr een misdrijf dat zijn prfessinele integriteit aantast; 4. een ernstige fut heeft begaan in zijn berepsuitefening;

8 8 5. niet vldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van scialezekerheidsbijdragen, vereenkmstig de bepalingen van artikel 62 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011; 6. niet in rde is met de betaling van zijn belastingen vlgens de Belgische wetgeving f die van het land waarin hij gevestigd is, vereenkmstig de bepalingen van artikel 63 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011; 7. zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, peisbaar bij tepassing van dit hfdstuk, f die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. In elk stadium van de prcedure wrdt de tegang erte ntzegd aan de dienstverlener die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, verrdeeld is vr: 8. deelname aan een criminele rganisatie zals bedeld in artikel 324bis van het Strafwetbek; 9. mkping zals bedeld in artikel 246 van het Strafwetbek; 10. fraude zals bedeld in artikel 1 van de Overeenkmst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Eurpese Gemeenschappen, gedgekeurd dr de wet van 17 februari 2002; 11. witwassen van geld zals bedeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tt vrkming van het gebruik van het financieel stelsel vr het witwassen van geld en de financiering van terrrisme Verklaring p erewrd - de dr gekzen inschrijver te verstrekken dcumenten Het lutere feit van de indiening van de fferte vanwege de inschrijver vrmt zijn impliciete verklaring p erewrd dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt. Deze verklaring p erewrd zal als vlgt wrden nagekeken: Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen vermeld in de punten 1, 2, 3, 8, 9, 10 en 11 bevindt, zal wrden geleverd dr een uittreksel uit het strafregister f een evenwaardig dcument uitgereikt dr een gerechtelijke f verheidsinstantie van het land van rsprng f herkmst, evenals een attest van niet-faillissement. Wanneer een dergelijk dcument f attest niet wrdt uitgereikt in het betrkken land, kan het wrden vervangen dr een verklaring nder eed f dr een plechtige verklaring van de betrkkene vr een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie in het land van rsprng f herkmst. De gekzen inschrijver zal eveneens de vlgende dcumenten meten vermaken: een rigineel attest dat uitgereikt werd dr de bevegde verheid en waarin bevestigd wrdt dat hij vldaan heeft aan de vrschriften inzake betaling van de scialezekerheidsbijdragen met betrekking tt het vrlaatste afgelpen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes, vereenkmstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is (wanneer een dergelijk dcument f attest niet wrdt uitgereikt in het betrkken land, kan het wrden vervangen dr een verklaring nder eed f dr een plechtige verklaring van de betrkkene vr een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie in het land van rsprng f herkmst); een attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft vldaan aan de betaling van zijn berepsmatige fiscale verplichtingen met betrekking tt de laatste afgelpen fiscale

9 9 peride vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes, vereenkmstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is (wanneer een dergelijk dcument f attest niet wrdt uitgereikt in het betrkken land, kan het wrden vervangen dr een verklaring nder eed f dr een plechtige verklaring van de betrkkene vr een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie in het land van rsprng f herkmst) Landen die mgen inschrijven vr de pdracht Alleen inschrijvers uit lidstaten van de Eurpese Unie f inschrijvers die zich kunnen berepen p de GATT-akkrden en vrijhandelsakkrden, mgen inschrijven vr de pdracht. Eventuele nderaannemers meten aan dezelfde vereiste vlden. 4.4 Kwalitatieve selectie Financiële en ecnmische draagkracht De inschrijver met in de drie afgelpen bekjaren beschikken ver een jaarlijkse mzet van minstens eur. Hij met bvendien in minstens twee van de drie afgelpen bekjaren beschikken ver een psitief eigen vermgen Technische bekwaamheid De inschrijver staaft zijn technische bekwaamheid dr het vrleggen van : - twee referenties, met betrekking tt de installatie en instelling van sftware met een vergelijkbaar vrwerp als huidige pdracht, die plaatsvnden in de drie vrbije jaren, vr (een) publiek- f privaatrechtelijke investeringsmaatschappij(en), vr een minimumbedrag van ; - twee referenties, met betrekking tt gebruikslicenties en nderhud met een vergelijkbaar vrwerp als huidige pdracht, die plaatsvnden in de drie vrbije jaren, vr (een) publiek- f privaatrechtelijke investeringsmaatschappij(en), vr een minimumbedrag van (de bedragen van de gebruikslicenties en het nderhud kunnen wrden pgeteld m de drempel van te bereiken). De persn die binnen de nderneming verantwrdelijk was vr de vrgelegde prjecten, met aanwezig zijn tijdens de implementatiefase van de sftware tt de technische plevering. Een inschrijver kan zich berepen p de draagkracht van andere entiteiten, ngeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval tnt hij aan dat hij zal beschikken ver de vr de uitvering van de pdracht ndzakelijke middelen, dr verlegging van de verbintenis van deze entiteiten m de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011 tepasselijk. Onder dezelfde vrwaarden kan een cmbinatie van inschrijvers zich berepen p de draagkracht van de deelnemers aan de cmbinatie f van andere entiteiten. Overeenkmstig artikel 74 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011is het verbden m zich te berepen p de draagkracht van andere

10 10 entiteiten wanneer aan deze laatste het tegangsrecht is ntzegd p grnd van artikel 21 van de wet van 15 juni Gunningscriteria De aanbestedende verheid kiest de regelmatige fferte die zij ecnmisch het vrdeligst acht, rekening hudend met nderstaande criteria: Opsmming van de criteria Gunningscriterium Geschiktheid van de plssing vlgens de delstellingen van het 45 prject Prijs 25 Gebruiksvriendelijkheid/flexibiliteit/aanpasbaarheid/cmpatibiliteit van de vrgestelde plssing Kwaliteit van de vrgestelde aanpak vr de ntwikkeling, de 10 implementatie en het nderhud TOTAAL 100 Gewicht Ontwikkelingen De vlgende regels wrden tegepast vr de berdeling van de gunningscriteria: Geschiktheid van de plssing vlgens de delstellingen van het prject De plssing met beantwrden aan de verschillende beschreven delstellingen en met nder meer: - telaten de financiële strmen van de investeringsprtefeuille en de financiële strmen die eruit vrtvleien te beheren; - het pstellen van het budget en de businessplannen ndersteunen; - het beheer van tekmstige strmen en ex-ante analyses van de prtefeuille in verschillende hyptheses ndersteunen. De plssing met k het factureringsprces ndersteunen Gebruiksvriendelijkheid/flexibiliteit/aanpasbaarheid en cmpatibiliteit van de vrgestelde plssing De plssing met gemakkelijk implementeerbaar en gebruiksvriendelijk zijn vr verschillende gebruikersgrepen znder infrmatica-achtergrnd. Ze met intuïtief zijn in gebruik en met gemakkelijk te integreren zijn in de bestaande prcessen. Ze met in het bijznder rekening huden met de frntffice- en bekhudprcessen en met cmpatibel zijn met de reeds bestaande systemen (MIS en Kluwer Bekhudsftware). Met betrekking tt het bekhudsysteem met de plssing de afstemming van infrmatie mgelijk maken, maar znder integratie. De plssing met daarentegen wel infrmatie-uitwisseling met het frntfficesysteem mgelijk maken (MIS).

11 11 De plssing met het mgelijk maken m dubbele systemen en infrmatiebrnnen te vermijden (f te beperken). Dankzij de aanpasbaarheid met de plssing telaten vrlpig de bestaande mdules te gebruiken en later een uitbreiding te maken naargelang er nieuwe nden ntstaan (zie beschrijving van de vereisten in het technische deel). De plssing met k rekening huden met de tekmstige wijzigingen in de wijze waarp de prtefeuille beheerd wrdt (nieuwe prducten, financieringsbrnnen en/f bekingswijzen) Kwaliteit van de vrgestelde aanpak vr de ntwikkeling, de implementatie en het nderhud De kwaliteit van de vrgestelde aanpak wrdt berdeeld p basis van de vereisten zals beschreven in het technische deel met betrekking tt de criteria efficiëntie, beschikbaarheid en veiligheid Prijs De prijs van de pdracht met wrden pgegeven vr het geheel van prestaties bedeld in punt 7.2. Vr het criterium 'prijs' wrdt de vlgende frmule tegepast: Punten fferte X = (bedrag van de gedkpste fferte / bedrag fferte X) * maximaal aantal punten

12 12 5 OFFERTE De dienstverlener met een gedetailleerde beschrijving geven van de vrgestelde plssing, vlgens het mdel pgenmen nder punt 11.7 en rekening hudend met de vlgende punten: 5.1 Taal De ffertes wrden pgesteld in het Nederlands f het Frans. Technische bijlagen mgen evenwel bezrgd wrden in het Engels indien er geen vertaling van bestaat. 5.2 Exemplaren Een rigineel exemplaar van de vlledige fferte met wrden ingediend p papier. Er wrdt een kpie bijgevegd in pdf-frmaat. 5.3 Datum en tijdstip van indiening De ffertes wrden pgestuurd per brief (een aangetekende zending is aanbevlen) f neergelegd p het adres van de aanbestedende verheid. De fferte met in een definitief geslten envelp gestpt wrden, met vlgende pschriften: OVERHEIDSOPDRACHT OFFERTE Algemene fferteaanvraag Backfficetl Opening van de ffertes: 31 augustus m 14u. IN GEEN GEVAL TE OPENEN VOOR DE DATUM EN HET TIJDSTIP VAN OPENING ZOALS HIERBOVEN VERMELD Bij indiening per pst wrdt de definitief geslten envelp in een tweede envelp gestpt, met de vlgende pschriften: OVERHEIDSOPDRACHT OFFERTE Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden nv Tervurenlaan 118A b Sint-Pieters-Wluwe Ter attentie van Catherine Le Riche De aanbestedende verheid wijst de inschrijvers erp dat de ffertes niet langs elektrnische weg kunnen wrden ingediend. Offertes die langs elektrnische weg wrden ingediend, wrden niet in aanmerking genmen. 5.4 Opening van de ffertes

13 13 De aanbestedende verheid met de ffertes ntvangen vóór 31 augustus m 14u. De pening van de ffertes is penbaar en vindt plaats p 31 augustus m 14u in de kantren van BIO te Tervurenlaan 188A b4, 1150 Sint-Pieters-Wluwe, Bard Rm 3e verdieping. Er wrden geen prijzen bekendgemaakt. 5.5 Verbintenistermijn (art. 57 van het Kninklijk Besluit Plaatsing) De ffertes die vr deze pdracht wrden ingediend, zijn nderwrpen aan een verbintenistermijn van minstens zestig kalenderdagen, vanaf de dag vlgend p de pening van de ffertes. Gedurende deze termijn blijven de inschrijvers gebnden dr hun fferte, zals eventueel verbeterd dr de aanbestedende verheid. 5.6 Samenstelling van de fferte De fferte met bestaan uit de vlgende elementen (zie punt 5): de identificatiefiche van de inschrijver, pgesteld vlgens het frmulier (zie 11.7) de fferte (pgesteld vlgens het frmulier pgenmen in 11.7) Ze bevat de bijlagen en alle andere dcumenten die dit bestek vrschrijft. 5.7 Onderaanneming Elk gebruik van nderaannemers met duidelijk vermeld wrden in de fferte van de inschrijver. Hij met vermelden welk type cntractuele relatie hij met elk van zijn nderaannemers heeft. De naam en het adres van de nderaannemers meten bij de fferte gevegd wrden, met vermelding van de delen van de pdracht die elke nderaannemer zu uitveren. De nderaannemers meten bvendien vlden aan de uitsluitingscriteria vermeld in dit bestek. De inschrijver met bij zijn fferte alle inlichtingen vegen die telaten de testand van elk van zijn nderaannemers te cntrleren. 5.8 Vrgestelde plssing Architectuur, ntwerp, kwaliteit en prestaties Welke cmpnenten zullen gebruikt wrden in de aan BIO vrgestelde plssing? Gelieve de architectuur van de tepassing bij te vegen. He wrden de verschillende mdules in uw plssing nderling verbnden? Welk instellingsniveau is beschikbaar m te vlden aan de vereisten van BIO? Verlpen de ntwikkeling en het nderhud van uw plssing vlgens een welbepaald prces? Gelieve dit prces te beschrijven. Is het mgelijk m de tepassing te verbinden met de standaard cmmunicatieinfrastructuur van BIO (Outlk, webapplicaties)? He werkt de plssing samen met de MS Office-mgeving van BIO? En met MIS? Welke ntwikkelingsstandaarden wrden er gebruikt (bv. XML, webapplicaties,.net, J2EE)? Technische infrastructuur

14 14 Indien de tepassing een hardwareplatfrm vereist, welk hardwareplatfrm (server) beveelt u dan aan vr BIO? Is dit cmpatibel met een Clud-plssing (remte cnnexin)? Kan de plssing gepersnaliseerd wrden vlgens de gebruiker? Wat zijn de basisvereisten p het vlak van de infrastructuur? Wat zijn de basisvereisten p het vlak van de werkstatins? Welke mgevingen zijn ndig en aanbevlen tijdens de implementatiefase, en later in de gebruiksfase? Wat zijn de basisvereisten (mvang, beschikbaarheid)? Opleidingsmateriaal en -dcumentatie Geef een duidelijke mschrijving van de pleidingen en de dcumentatie die de leverancier verstrekt. De vlgende infrmatie is vereist: vrgesteld pleidingsmateriaal type dcumentatie bij de geleverde tepassing 5.9 Implementatie, nderhud en ndersteuning Implementatie van de plssing De dienstverlener wrdt verzcht m zijn implementatieaanpak te beschrijven. Deze aanpak mvat de wijze van implementatie van de plssing en haar functies, de instellingen en eventuele ntwikkelingen, en de levertermijnen. Er wrdt minstens nderstaande infrmatie verwacht: Heveel tijd is er ndig m uw plssing te implementeren bij BIO (minimaal en maximaal)? Beschrijf uw implementatieaanpak. Wat zijn de begin- en einddata vr de levering van elke mdule die in de plssing wrdt vrgesteld? Welke middelen zijn er ndig bij elke stap, zwel bij de leverancier als bij de klant? He wrden nvrziene beheften aan middelen pgevangen? He test u de plssing? Gebruikt u gescheiden mgevingen, zwel in de implementatiefase als in de gebruiksfase? Onderhud en ndersteuning van de plssing De dienstverlener met beschrijven welke ndersteuning hij biedt vr de plssing. De vlgende infrmatie is vereist: Welk serviceniveau biedt u bij een defect van het systeem? Type gebden ndersteuning? Antwrdtermijn (van de gebden ndersteuning)? Duur (van de gebden ndersteuning)? Organisatie (van de gebden ndersteuning)? Prijs?

15 15 Welke ndplssing wrdt er tegepast in een rampscenari? In welke mstandigheden kan gegevensverlies ptreden? Sm de back-up- en herstelprcedures p die uw plssing ndersteunt. He kunnen, in geval van verandering van plssing f leverancier, de gegevens en rapprten wrden gerecupereerd f geëxprteerd? 6 PRIJS 6.1 Prijspgave Alle prijzen in de fferte wrden vermeld in eur en zijn nauwkeurig tt p twee cijfers na de kmma. De pgegeven prijzen zijn prijzen exclusief btw. Het percentage van de btw met uitdrukkelijk en afznderlijk wrden vermeld. De prijzen bestaan uit: implementatieksten (prijs als frfaitaire heveelheid; zie punt 7.2.1, subprject 1) jaarlijkse licentie (prijs als vermedelijke heveelheid) pst tegen prijslijst (prijs als vermedelijke heveelheid per halve mandag; subprject 2, zie punt 7.2.2) 6.2 Prijsherziening De prijzen wrden jaarlijks herzien en zijn gekppeld aan de index der cnsumptieprijzen. De basisindex is de index vr de maand van indiening van de ffertes. 6.3 Prijsnderzek Vrafgaand aan de gunning cntrleert BIO de prijzen vereenkmstig artikel 21 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli Op verzek van BIO verstrekken de inschrijvers alle gegevens die deze cntrle mgelijk maken. De aanbestedende verheid kan persnen aanwijzen vr het uitveren van alle verificaties van de bekhudkundige stukken en alle nderzeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die in het kader van het prijsnderzek zijn verstrekt. 6.4 Factureringsschema Fases een tt acht (subprject 1, zie punt 7.2.1) wrden gefactureerd bij de vrlpige plevering, die wrdt verleend na aflp van fase acht. De jaarlijkse nderhudskst wrdt gefactureerd na aflp van elke maand. De licentieprijs wrdt gefactureerd na aflp van elk jaar.

16 16 7 DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN UITVOERINGSTERMIJNEN 7.1 Principes De pdracht wrdt geslten vr een termijn van één jaar, die driemaal verlengd kan wrden met betrekking tt het nderhud en de licenties. De pdracht bestaat uit twee grte delen (subprjecten zals uitveriger beschreven in punt 7.2): De installatie en instelling van de sftware het eerste subprject heeft een maximale duur van vier maanden. Dit uitveringstermijn is bindend. Het nderhud van de sftware. Het prgramma met peratineel zijn vr gegevensbeheer vanaf 1 januari Indien de technische plevering van het eerste subprject gebeurt na deze datum, meten de gegevens vanaf deze datum niettemin in de sftware wrden pgenmen. 7.2 Fases van het prject Het prject bestaat uit fases, die kunnen wrden gebundeld tt twee subprjecten. De facturering gebeurt p basis van elk subprject Subprject 1 Analyse, vrbereiding en installatie van de cmpnenten analyse van de beheften uitrl van de mdules aanpassing van de plssing aan de specifieke beheften (instelling) integratie met het bestaande systeem (MIS) en cmpatibiliteit met het bekhudsysteem Implementatie, tests en ingebruikname ntwikkeling en/f aanpassing van rapprten tests vr gedkeuring dr gebruikers en integratie ingebruikname en uitrl in de verschillende mgevingen / dcumentatie van het systeem pleiding en handleiding De testfase verlpt p basis van werkhyptheses die BIO verstrekt tijdens de fases 'analyse van de beheften', 'aanpassing aan de specifieke beheften' en 'ntwikkeling en/f aanpassing van rapprten'. De reeks rapprten met de beheften van BIO inzake standaardrapprtering dekken. De uitrl gebeurt in verschillende mgevingen (PROD en/f TEST). De pleiding mvat de dcumentatie van de mdules en het afleveren van gebruikershandleidingen Subprject 2: Onderhud Onderhudsfase (vanaf de implementatie van het systeem).

17 17 Het nderhud gebeurt met tussenkmsten vlgens prijslijst. Er wrdt uitgegaan van een raming van twintig dagen per jaar vr nderhud, verfijning van de instellingen en ntwikkeling van bijkmende rapprten. De pvlging gebeurt p basis van een rapprtering ver de ingediende aanvragen en vereiste wijzigingen. 7.3 Mdaliteiten van de verlengingen De pdracht zal autmatisch verlengd wrden behudens verzending van een aangetekend schrijven verznden ten laatste 30 dagen vr de verjaardag van de ntificatie van de pdracht. 8 UITVOERINGSVOORWAARDEN Dit hfdstuk van dit bestek bevat de bijzndere administratieve en cntractuele bepalingen die van tepassing zijn p deze verheidspdracht en die afwijkingen, herhalingen, aanvullingen f verduidelijkingen van de algemene uitveringsregels bevatten. De hierna vermelde artikels verwijzen naar de artikels van het Kninklijk Besluit Uitvering. Indien niets vermeld wrdt, zijn de desbetreffende bepalingen van de algemene uitveringsregels integraal van tepassing. 8.1 Onderaannemers (art. 12) De dienstverlener vermeldt het deel van de pdracht dat hij eventueel van plan is uit te besteden, evenals de vlledige identiteit van de vrgestelde nderaannemers. Onverminderd punt meten de nderaannemers van de begunstigde, in verhuding tt het deel van de pdracht dat zij zullen uitveren, vlden aan de minimumeisen inzake financiële en ecnmische draagkracht en technische en berepsbekwaamheid die wrden pgelegd dr het bestek. De begunstigde blijft in elk geval als enige aansprakelijk ten pzichte van de aanbestedende verheid. 8.2 Vertruwelijkheid (art. 18) Alle infrmatie die de aanbestedende verheid f inschrijver bekendmaakt f meedeelt in het kader van deze pdracht, wrdt geacht vertruwelijk te zijn. De infrmatie die de aanbestedende verheid ter beschikking stelt aan de dienstverlener in het kader van deze pdracht, mag niet gebruikt wrden vr andere deleinden, nch meegedeeld wrden aan derden znder vrafgaande schriftelijke testemming van de aanbestedende verheid. De dienstverlener staat brg vr de naleving van deze verplichting dr alle persnen die tegang hebben tt de infrmatie, met inbegrip van zijn werknemers en nderaannemers. 8.3 Intellectuele eigendmsrechten - licentie De eenheids- en ttaalprijzen van de pdracht mvatten de aankpprijs en de verschuldigde ryalty's p de gebruikslicenties van intellectuele eigendmsrechten. De sftware met gebruikt kunnen wrden dr alle persnen die deel uitmaken van het persneel van BIO. Er meten zes tt negen gelijktijdige licenties vr raadpleging mgelijk zijn (zie punt 9.4.6).

18 18 De vergelijking gebeurt p basis van de prijs vr zes licenties. De licenties meten verdraagbaar zijn en mgen niet gebnden zijn aan specifieke persnen. 8.4 Brgtcht (art. 25 en vlgende) Er wrdt een brgtcht gevraagd van 5% van het ttale bedrag van de pdracht. Binnen de dertig kalenderdagen vlgend p de dag waarp de pdracht wrdt geslten, staaft de begunstigde de brgstelling dr hemzelf f dr een derde p een van de wijzen vermeld in artikel 26 van het Kninklijk Besluit Uitvering. Het bewijs van de brgtcht met wrden pgestuurd naar: Catherine Le Riche BIO Tervurenlaan 188A b Sint Pieters Wluwe De brgsm kan pas wrden vrijgegeven na de definitieve plevering. 8.5 Technische plevering (art. 41 en vlgende)/nazicht van de diensten (art. 150) De technische plevering vindt plaats na aflp van Subprject 1 (zie punt 7.2.1). 8.6 Actiemiddelen van de aanbestedende verheid (art. 44 en vlgende en art. 154 en 155) Wanneer de begunstigde de termijn vr fase 8 (zie punt 7.2.1) niet naleeft, is hij naast de betes een dwangsm van 300 eur per dag verschuldigd. 8.7 Definitieve plevering (art. 64) De definitieve plevering vindt plaats na vltiing van alle diensten waaruit de pdracht bestaat. 8.8 Algemene betalingsvrwaarden (art. 66 en 160) De factuur geldt als schuldvrdering. De facturen wrden pgestuurd naar het vlgende adres: Catherine Le Riche BIO Tervurenlaan 188A b Sint Pieters Wluwe

19 19 9 TECHNISCHE SPECIFICATIES 9.1 Inleiding Het huidige management infrmatin system (MIS) maakt het mgelijk m het peratinele investeringsprces p te vlgen, maar bevat geen mdule vr het beheer van de financiële strmen, interactieve rapprtering f prspectieve risicanalyse van de prtefeuille. De gegevens wrden vandaag handmatig gekpieerd in andere systemen (Excel en bekhudsysteem), waar ze wrden verwerkt en pgeslagen. De mdule vr backfficebeheer met het huidige systeem met verwerking en beheer van de infrmatie in Excel vervangen. Ze met deels geïntegreerd zijn met het systeem vr het peratinele beheer van de investeringen (MIS), en met een vltte afstemming met het bekhudsysteem mgelijk maken. De integratie met het bekhudsysteem maakt geen deel uit van deze pdracht. De plssing met echter wel een latere integratie met een bekhudsysteem mgelijk maken. De plssing met naast een reeks rapprten (zie specificaties) k een ptie vr het exprteren van gegevens en functies vr risicbeheer p basis van persnaliseerbare tekmstscenari's bevatten. De plssing met het k mgelijk maken m het pmaken van de budgetten te vereenvudigen (reële cijfers en vruitzichten). Tt slt wrdt erp gewezen dat BIO (een financiële ntwikkelingsinstelling) actief is p verschillende dmeinen: fndsenbeheer en private equity. De instelling is echter niet actief p de vlgende dmeinen: trading en klassieke bankdiensten. Het aantal transacties per jaar en de cmplexiteit van de prducten zijn beperkt. 9.2 Huidige situatie Hierna vlgt een verzicht van de huidige situatie met betrekking tt de systemen vr peratineel beheer (die de infrmatiestrmen mvatten), de verwerking van dcumentatie en de IT-infrastructuur Technische cmpnenten van MIS Het investeringsprces van BIO werd gefrmaliseerd in het kader van de ntwikkeling van MIS, en drlpt een duidelijk mschreven prces en stappen in de levenscyclus. De vrtgang van een prject in de levenscyclus van een investering bepaalt de status, de vereiste dcumenten en de telatingen en gedkeuringen die ndig zijn m het prces vrt te zetten. MIS is een geïntegreerde plssing p basis van drie cmpnenten van Micrsft: - Micrsft Dynamics CRM 2011 MS CRM/XRM (database management en business prcesses) Micrsft Dynamics xrm wrdt gebruikt vr gestructureerde infrmatie, zals financiële gegevens, indicatren die een invled hebben p de ntwikkeling, prjectinfrmatie (klant, accunt, status...). - Micrsft SharePint Fundatin 2010 dcument management Micrsft SharePint Fundatin wrdt gebruikt vr niet-gestructureerde infrmatie, zals dcumenten in verband met prjecten, versining, dcument check-in/check-ut... - Micrsft Business Intelligence - SQL Server Reprting Services (SSRS)

20 20 Micrsft Business Intelligence wrdt gebruikt vr rapprtering, zwel standaard als ad hc. De infrmatie die Micrsft Business Intelligence gebruikt, is afkmstig uit Micrsft Dynamics xrm. Lgical architecture verview Active Directry Mail Server Exchange ldap Webdav / SMTP MIS Clients http Web Frnt End IIS Applicatin tier ADO.NET Back End MS SQL SharePint Outlk Client Web Client Outlk Client Offline Acces http Web Frnt End IIS Ruter Applicatin tier ADO.NET Back End MS SQL xrm Reprt Server SRS Client tier Applicatin Tier Web Frnt End Data Tier MIS bestaat dus uit drie afznderlijke cmpnenten, die gekppeld zijn aan verschillende sftwarepakketten. Ze maken deels gebruik van standaardfuncties (built-in features), en deels van eigen ntwikkelingen. Alle sftwarepakketten zijn vlledig geïntegreerd en bieden de eindgebruiker tegang via de tepassing Micrsft fr Outlk Client Ok de beveiliging en authenticatie van alle Micrsft-pakketten zijn vlledig geïntegreerd. Het beheer van de tegangsrechten gebeurt via Active Directry; de rechten en beveiligingen zijn gedefinieerd in elke cmpnent. De plssing met in het bijznder infrmatie-uitwisseling van gestructureerde gegevens met de CRM mgelijk maken. Vr het deel rapprtering met een analyse gemaakt wrden m de meest geschikte methde vr tegang en aanmaak van rapprten te bepalen. Mmenteel bestaan er vier srten rapprten, die wrden aangemaakt via de SSRS: - Pipeline reprting Bestaat uit drie afznderlijke rapprten: histrical verview, prject identificatin, prject tracking. - Prtfli situatin Bestaat uit zeven 'subrapprten': summary, prject signed, prjects in final and admissin apprvals status, available funds, financial resurces, payments verdue en write-ff & write-dwns. - Prtfli review Dit rapprt tnt de infrmatie p drie verschillende niveaus. Het eerste niveau is het departement, het tweede de sectr en het derde de 'accunt'. - Prtfli verview Dit rapprt geeft een verzicht van alle uitbetaalde prjecten.

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2»

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2» Offertefrmulier / bestek nr. 6, «infrmaticavrming : trajecten CblJava 2»/ pagina 1/12 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende verheid FOD Financiën Stafdienst ICT Technische Dienst Nrth Galaxy Kning Albert II laan

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599 Oprep tt kandidatuurstelling BXL 1599 Overheidspdracht met betrekking tt de aankp en implementatie van sftware vr administratief beheer (bekhuding, budgetbeheer, verheidspdrachten en lgistiek) en mnitring

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD000639 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis...

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM090 Betreft: Dienstverlening inzake berepsmatige verplaatsingsksten en bijkmende diensten vr de Kninklijke Muntschuwburg. A. GEGEVENS

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «Correctie en bijhouding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010

BIJZONDER BESTEK betreffende de «Correctie en bijhouding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010 BIJZONDER BESTEK betreffende de «Crrectie en bijhuding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010 2 INHOUDSOPGAVE AFDELING A.1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE... 6 A.1.1. Aanbestedende verheid en Leidende Ambtenaren...

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan Richtlijnen met betrekking tt de ISMS (Infrmatin Security Management System) Richtlijnen met betrekking tt de Versin cntrl please always check if yu are using the latest versin. : Dc. Ref. :isms.052.security

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BB2015.030

BIJZONDER BESTEK BB2015.030 BIJZONDER BESTEK BB2015.030 DIENSTEN VOOR HET SCHOONMAKEN VAN LOKALEN EN IT-APPARATUUR VOOR DE BEHOEFTEN VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST Bladzijde 2 van 42 Inhudspgave VOLUME

Nadere informatie

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie)

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie) Selectieprcedure- Cnceptnta AP Hgeschl Antwerpen Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Cnceptnta Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Versie 9 september 2015 Cnceptnta

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Deelnemingsformulier

Deelnemingsformulier Brusselse prijs vr de exprt een rganisatie van Brussel Invest & Exprt Deelnemingsfrmulier 1 Brussel Invest & Exprt Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Luizalaan, 500 bus 4 1050 Brussel BRUSSELS BEST EXPORTERS

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Bestek nr. ICT-PROJ-2014-002

Bestek nr. ICT-PROJ-2014-002 Afdeling Organisatie en Resurces Management Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL Bestek nr. ICT-PROJ-2014-002 Open fferteaanvraag vr de implementatie van een nieuwe gebruikersinterface (client) vr het dcument

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS I. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN BEDRAGEN PER EENHEID I.1 Subsidiabiliteitscriteria

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, verzoeken we u te letten op de volgende datums:

Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, verzoeken we u te letten op de volgende datums: 30 juni 2014 VEREISTE ACTIE: Datum waarp verandering intreedt 25 augustus 2014 Geachte leverancier, Op 25 augustus 2014 gaat Zetis ver p een nieuw ERP-systeem (SAP) vr België, Nederland en Luxemburg. Omdat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie