BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD VAN EEN OPLOSSING VOOR HET BACKOFFICEBEHEER VAN DE INVESTERINGSPORTEFEUILLE VAN BIO, ALS AANVULLING OP HET BESTAANDE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) Indiening van de ffertes: Plaats: Uiterste datum: BIO NV Onthaal 4e verdieping Tervurenlaan 188A b Sint-Pieters-Wluwe 31 augustus 2015 m 14 uur. Later ingediende ffertes wrden niet in aanmerking genmen. Opening van de ffertes: Plaats: vrmeld adres, Bard Rm 3e verdieping Datum en tijdstip: 31 augustus 2015 m 14 uur.

2 2 INHOUD 1 ALGEMEEN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS DEFINITIES IDENTIFICATIE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID IDENTIFICATIE INSTITUTIONEEL KADER VAN BIO LEIDEND AMBTENAAR (ART. 11 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT UITVOERING) VOORWERP VAN DE OPDRACHT OMSCHRIJVING JURIDISCHE AARD VAN DE OPDRACHT VARIANTEN PERCELEN GUNNINGSPROCEDURE GUNNINGSWIJZE PLAATSBEZOEK EN VRAGEN & ANTWOORDEN TOEGANGSRECHT Principes Verklaring p erewrd - de dr gekzen inschrijver te verstrekken dcumenten Landen die mgen inschrijven vr de pdracht KWALITATIEVE SELECTIE Financiële en ecnmische draagkracht Technische bekwaamheid GUNNINGSCRITERIA Opsmming van de criteria Ontwikkelingen Geschiktheid van de plssing vlgens de delstellingen van het prject Gebruiksvriendelijkheid/flexibiliteit/aanpasbaarheid en cmpatibiliteit van de vrgestelde plssing Kwaliteit van de vrgestelde aanpak vr de ntwikkeling, de implementatie en het nderhud Prijs OFFERTE TAAL EXEMPLAREN DATUM EN TIJDSTIP VAN INDIENING OPENING VAN DE OFFERTES VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT PLAATSING) SAMENSTELLING VAN DE OFFERTE ONDERAANNEMING VOORGESTELDE OPLOSSING Architectuur, ntwerp, kwaliteit en prestaties Technische infrastructuur Opleidingsmateriaal en -dcumentatie IMPLEMENTATIE, ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING Implementatie van de plssing Onderhud en ndersteuning van de plssing PRIJS... 15

3 3 6.1 PRIJSOPGAVE PRIJSHERZIENING PRIJSONDERZOEK FACTURERINGSSCHEMA DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN UITVOERINGSTERMIJNEN PRINCIPES FASES VAN HET PROJECT Subprject Subprject 2: Onderhud MODALITEITEN VAN DE VERLENGINGEN UITVOERINGSVOORWAARDEN ONDERAANNEMERS (ART. 12) VERTROUWELIJKHEID (ART. 18) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - LICENTIE BORGTOCHT (ART. 25 EN VOLGENDE) TECHNISCHE OPLEVERING (ART. 41 EN VOLGENDE)/NAZICHT VAN DE DIENSTEN (ART. 150) ACTIEMIDDELEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID (ART. 44 EN VOLGENDE EN ART. 154 EN 155) DEFINITIEVE OPLEVERING (ART. 64) ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN (ART. 66 EN 160) TECHNISCHE SPECIFICATIES INLEIDING HUIDIGE SITUATIE Technische cmpnenten van MIS Infrmatiestrmen en verwerking van dcumenten Huidige IT-mgeving IMPLEMENTATIE VAN EEN BACKOFFICETOOL VOOR BIO Organisatie van het prject Succesfactren BESCHRIJVING VAN DE VEREISTEN Delstellingen van de backfficetl Prtefeuillebeheer Facturering De rapprtering integreren, autmatiseren, vereenvudigen en versnellen Budget Beheer van de tekmstige financiële strmen en scenari's Functinele vereisten Veiligheidsvereisten DIVERSE BEPALINGEN VERTROUWELIJKHEID REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OPDRACHT TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN OFFERTEFORMULIER... 29

4 4 1 ALGEMEEN 1.1 Afwijkingen van de algemene uitveringsregels Dit dcument bevat geen afwijkingen van de algemene uitveringsregels. 1.2 Definities In het kader van deze pdracht hebben nderstaande termen de vlgende betekenis: aanbestedende verheid: BIO, vertegenwrdigd dr de Chief Executive Officer en de Vrzitter kandidaat: de natuurlijke persn f rechtspersn die een aanvraag tt deelneming heeft ingediend in het kader van een beperkte prcedure inschrijver: de natuurlijke persn f rechtspersn die een fferte indient begunstigde: de inschrijver aan wie de pdracht wrdt gegund fferte: de verbintenis van de inschrijver m de pdracht uit te veren tegen de vrwaarden die hij vrstelt algemene uitveringsregels: de algemene uitveringsregels zals vastgelegd in het Kninklijk Besluit Uitvering bestek: dit dcument met alle bijlagen en de dcumenten waarnaar het verwijst geschil: de rechtsvrdering 2 IDENTIFICATIE VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID 2.1 Identificatie Deze verheidspdracht wrdt gerganiseerd dr de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden NV ('BIO'), vertegenwrdigd dr de heer Luuk Znneveld, Chief Executive Officer, en de heer Christphe Sil, Vrzitter. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tervurenlaan 188A b4, 1150 Sint-Pieters-Wluwe. Het ndernemingsnummer van BIO is (RPR Brussel) en het btw-nummer is BE BIO is een financiële ntwikkelingsinstelling, pgericht in uitvering van de wet van 3 nvember 2001 tt prichting van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden en tt wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de prichting van de 'Belgische Technische Cöperatie' in de vrm van een venntschap van publiek recht (zals gewijzigd hierna de 'BIO Wet'), die tt pdracht heeft via een gerichte financiering van de privésectr duurzame grei te ndersteunen in ntwikkelingslanden. Het maatschappelijk del van BIO bepaalt dat BIO investeert in de ntwikkeling van ndernemingen in ntwikkelingslanden, in het belang van de ecnmische en sciale vruitgang van deze landen. De interventies van BIO meten direct f indirect leiden tt een duurzame en prductieve werkgelegenheid, rekening hudend met de fundamentele sciale rechten zals gedefinieerd in de basiscnventies van de Internatinale Arbeidsrganisatie. Het eigen vermgen van BIO bedraagt ngeveer 650 miljen eur en is uitsluitend afkmstig van de Belgische Staat. BIO verstrekt financiering p middellange en lange termijn (kapitaal,

5 5 quasikapitaal, leningen) aan ndernemingen en financiële instellingen in ntwikkelingslanden, hetzij direct, hetzij indirect via tussenstructuren. Daarnaast verleent BIO k subsidies vr haalbaarheidsstudies en technische assistentie. BIO telt vandaag een veertigtal werknemers in Brussel. Meer infrmatie ver BIO is beschikbaar p de website van de venntschap: 2.2 Institutineel kader van BIO BIO werd pgericht p 8 december 2001 krachtens de wet van 3 nvember 2001 tt prichting van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden en tt wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de prichting van de 'Belgische Technische Cöperatie' in de vrm van een venntschap van publiek recht. Tussen BIO en de Belgische Staat is een beheerscntract van kracht dat werd afgeslten p 1 april 2014 en werd bekrachtigd bij kninklijk besluit van 2 april 2014 (gepubliceerd in het B.S. van 16 april 2015). In dit beheerscntract werden de bijzndere regels en vrwaarden vastgelegd vlgens dewelke BIO haar maatschappelijk del uitvert. Het Wetbek van venntschappen is van tepassing p BIO, vr zver de BIO Wet daar niet van afwijkt. 2.3 Leidend ambtenaar (art. 11 van het Kninklijk Besluit Uitvering) Vlgende persn is belast met de pvlging van deze pdracht: Catherine Le Riche Tervurenlaan 188a b Sint Pieters Wluwe Tel: Fax: Alle briefwisseling met betrekking tt deze pdracht met wrden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van BIO, ter attentie van mevruw Catherine Le Riche. Zdra de pdracht gegund is, wrdt de leidend ambtenaar de vrnaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en alle vragen met betrekking tt de uitvering van de pdracht wrden gericht aan de ambtenaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar beschikt ver de vlledige bevegdheid met betrekking tt de pvlging en van de uitvering van de pdracht, met inbegrip van het verlenen f weigeren van vrlpige en/f definitieve pleveringen, het afleveren van dienstbevelen, het pstellen van prcessenverbaal en plaatsbeschrijvingen, het gedkeuren van de diensten, de vrderingsstaten en de verrekeningen. De ambtenaar kan bevel geven tt wijzigingen aan de pdracht die betrekking hebben p het vrwerp van de pdracht en die binnen de grenzen van de pdracht blijven. De leidend ambtenaar is evenwel niet bevegd vr het ndertekenen van bijkmende vereenkmsten, f enige andere beslissing f vereenkmst die een afwijking van de essentiële

6 6 bepalingen en vrwaarden van de pdracht inhudt. Vr dergelijke beslissingen wrdt de aanbestedende verheid vertegenwrdigd zals bepaald in punt 1.2. De leidend ambtenaar is in geen geval bevegd m de vrwaarden van de vereenkmst (bv. de uitveringstermijnen) te wijzigen, zelfs indien de financiële weerslag daarvan nbestaand f negatief is. Iedere verbintenis, wijziging f vereenkmst die afwijkt van de vrwaarden mschreven in het bestek en die niet dr de aanbestedende verheid werd betekend, met als nietig wrden beschuwd. 3 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 3.1 Omschrijving De pdracht heeft betrekking p de implementatie, de uitrl en het nderhud van een plssing vr het backfficebeheer van de investeringsprtefeuille van BIO, als aanvulling p het bestaande management infrmatin system (MIS). Dit heeft betrekking p: het verstrekken van leningen en het nemen van participaties; de kapitaalinteresten; de wisselkersrisic's; het beheer van swaps. Het del bestaat erin: een duidelijk beeld te hebben van de engagementen en de bendigde kasstrm; te beschikken ver steunmiddel bij het pmaken van het budget, de facturering en het risicbeheer. Gelet p de grei van de beheerde prtefeuille en de wens m een dynamischer thesauriebeheer p te zetten, heeft de Raad van Bestuur p aanbevelen van het Auditcmité beslist m een plssing vr geautmatiseerd backfficebeheer van de prtefeuille in te veren, ter vervanging van het huidige in Excel ntwikkelde beheersysteem. Er werd beslist m te pteren vr een bestaande plssing p de markt die vldet aan de nden van de rganisatie indien ndig middels beperkte ntwikkelingen en bijkmende instellingen en de ntwikkeling van een vlledig p maat gebuwde plssing niet te verwegen. Het del van het prject bestaat erin: - een plssing in te veren die het beheer van de 'cash'-strmen van de investeringsprtefeuille van BIO vergemakkelijkt, dr het peratinele risic van het huidige beheer met Excel-bestanden te verminderen; en dr handmatige tussenkmst en inver te verminderen, m middelen vrij te maken vr cntrle, analyse en infrmatieverwerking; - het factureringsprces te ndersteunen; - het pstellen van budgetten en businessplannen te ndersteunen; - een systeem te ntwikkelen vr het beheer van tekmstige strmen en ex-ante analyses in verschillende scenari's; - een vlledige rapprtering uit te werken (standaard en ad hc), bvenp f geïntegreerd met de bestaande rapprtering; en - een infrmaticaplssing in te veren die vldet aan de vlgende criteria: efficiënt, flexibel, veilig en gebruiksvriendelijk.

7 7 De technische specificaties vr de pdracht wrden hierna uitveriger beschreven (zie punt 9). 3.2 Juridische aard van de pdracht CPV-classificatie: Overheidspdracht vr diensten in de zin van artikel 3, 4 van de Wet. 3.3 Varianten Vrije varianten vrstellen is niet tegestaan. 3.4 Percelen Deze pdracht bestaat uit één perceel, dat een ndeelbaar geheel vrmt. 4 GUNNINGSPROCEDURE 4.1 Gunningswijze De gunning van deze pdracht verlpt via een algemene fferteaanvraag. 4.2 Plaatsbezek en vragen & antwrden Er is een verplicht bezek aan BIO gepland p 18 augustus 2015 m 10 uur. De inschrijvers meten daarbij aanwezig zijn m hun fferte te kunnen indienen. Het attest van het bezek met verplicht bij de fferte gevegd wrden. Inschrijvers die dat wensen, kunnen vragen stellen aan de aanbestedende verheid. Deze vragen wrden beantwrd znder de identiteit van de vraagsteller te vermelden, zdat alle inschrijvers ver dezelfde infrmatie beschikken. 4.3 Tegangsrecht Principes De tegang tt de pdracht kan in elk stadium van de prcedure wrden ntzegd aan een dienstverlener die: 1. in staat van faillissement f vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke rerganisatie ndergaat, f die in een vergelijkbare testand verkeert als gevlg van een srtgelijke prcedure in andere natinale wetgevingen f reglementeringen; 2. aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, die zich in een prcedure van vereffening f gerechtelijke rerganisatie bevindt, f die het vrwerp is van een gelijkaardige prcedure in andere natinale wetgevingen f reglementeringen; 3. bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, verrdeeld is geweest vr een misdrijf dat zijn prfessinele integriteit aantast; 4. een ernstige fut heeft begaan in zijn berepsuitefening;

8 8 5. niet vldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van scialezekerheidsbijdragen, vereenkmstig de bepalingen van artikel 62 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011; 6. niet in rde is met de betaling van zijn belastingen vlgens de Belgische wetgeving f die van het land waarin hij gevestigd is, vereenkmstig de bepalingen van artikel 63 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011; 7. zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, peisbaar bij tepassing van dit hfdstuk, f die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. In elk stadium van de prcedure wrdt de tegang erte ntzegd aan de dienstverlener die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, verrdeeld is vr: 8. deelname aan een criminele rganisatie zals bedeld in artikel 324bis van het Strafwetbek; 9. mkping zals bedeld in artikel 246 van het Strafwetbek; 10. fraude zals bedeld in artikel 1 van de Overeenkmst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Eurpese Gemeenschappen, gedgekeurd dr de wet van 17 februari 2002; 11. witwassen van geld zals bedeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tt vrkming van het gebruik van het financieel stelsel vr het witwassen van geld en de financiering van terrrisme Verklaring p erewrd - de dr gekzen inschrijver te verstrekken dcumenten Het lutere feit van de indiening van de fferte vanwege de inschrijver vrmt zijn impliciete verklaring p erewrd dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt. Deze verklaring p erewrd zal als vlgt wrden nagekeken: Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen vermeld in de punten 1, 2, 3, 8, 9, 10 en 11 bevindt, zal wrden geleverd dr een uittreksel uit het strafregister f een evenwaardig dcument uitgereikt dr een gerechtelijke f verheidsinstantie van het land van rsprng f herkmst, evenals een attest van niet-faillissement. Wanneer een dergelijk dcument f attest niet wrdt uitgereikt in het betrkken land, kan het wrden vervangen dr een verklaring nder eed f dr een plechtige verklaring van de betrkkene vr een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie in het land van rsprng f herkmst. De gekzen inschrijver zal eveneens de vlgende dcumenten meten vermaken: een rigineel attest dat uitgereikt werd dr de bevegde verheid en waarin bevestigd wrdt dat hij vldaan heeft aan de vrschriften inzake betaling van de scialezekerheidsbijdragen met betrekking tt het vrlaatste afgelpen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes, vereenkmstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is (wanneer een dergelijk dcument f attest niet wrdt uitgereikt in het betrkken land, kan het wrden vervangen dr een verklaring nder eed f dr een plechtige verklaring van de betrkkene vr een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie in het land van rsprng f herkmst); een attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft vldaan aan de betaling van zijn berepsmatige fiscale verplichtingen met betrekking tt de laatste afgelpen fiscale

9 9 peride vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes, vereenkmstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is (wanneer een dergelijk dcument f attest niet wrdt uitgereikt in het betrkken land, kan het wrden vervangen dr een verklaring nder eed f dr een plechtige verklaring van de betrkkene vr een gerechtelijke f verheidsinstantie, een ntaris f een bevegde berepsrganisatie in het land van rsprng f herkmst) Landen die mgen inschrijven vr de pdracht Alleen inschrijvers uit lidstaten van de Eurpese Unie f inschrijvers die zich kunnen berepen p de GATT-akkrden en vrijhandelsakkrden, mgen inschrijven vr de pdracht. Eventuele nderaannemers meten aan dezelfde vereiste vlden. 4.4 Kwalitatieve selectie Financiële en ecnmische draagkracht De inschrijver met in de drie afgelpen bekjaren beschikken ver een jaarlijkse mzet van minstens eur. Hij met bvendien in minstens twee van de drie afgelpen bekjaren beschikken ver een psitief eigen vermgen Technische bekwaamheid De inschrijver staaft zijn technische bekwaamheid dr het vrleggen van : - twee referenties, met betrekking tt de installatie en instelling van sftware met een vergelijkbaar vrwerp als huidige pdracht, die plaatsvnden in de drie vrbije jaren, vr (een) publiek- f privaatrechtelijke investeringsmaatschappij(en), vr een minimumbedrag van ; - twee referenties, met betrekking tt gebruikslicenties en nderhud met een vergelijkbaar vrwerp als huidige pdracht, die plaatsvnden in de drie vrbije jaren, vr (een) publiek- f privaatrechtelijke investeringsmaatschappij(en), vr een minimumbedrag van (de bedragen van de gebruikslicenties en het nderhud kunnen wrden pgeteld m de drempel van te bereiken). De persn die binnen de nderneming verantwrdelijk was vr de vrgelegde prjecten, met aanwezig zijn tijdens de implementatiefase van de sftware tt de technische plevering. Een inschrijver kan zich berepen p de draagkracht van andere entiteiten, ngeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval tnt hij aan dat hij zal beschikken ver de vr de uitvering van de pdracht ndzakelijke middelen, dr verlegging van de verbintenis van deze entiteiten m de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011 tepasselijk. Onder dezelfde vrwaarden kan een cmbinatie van inschrijvers zich berepen p de draagkracht van de deelnemers aan de cmbinatie f van andere entiteiten. Overeenkmstig artikel 74 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli 2011is het verbden m zich te berepen p de draagkracht van andere

10 10 entiteiten wanneer aan deze laatste het tegangsrecht is ntzegd p grnd van artikel 21 van de wet van 15 juni Gunningscriteria De aanbestedende verheid kiest de regelmatige fferte die zij ecnmisch het vrdeligst acht, rekening hudend met nderstaande criteria: Opsmming van de criteria Gunningscriterium Geschiktheid van de plssing vlgens de delstellingen van het 45 prject Prijs 25 Gebruiksvriendelijkheid/flexibiliteit/aanpasbaarheid/cmpatibiliteit van de vrgestelde plssing Kwaliteit van de vrgestelde aanpak vr de ntwikkeling, de 10 implementatie en het nderhud TOTAAL 100 Gewicht Ontwikkelingen De vlgende regels wrden tegepast vr de berdeling van de gunningscriteria: Geschiktheid van de plssing vlgens de delstellingen van het prject De plssing met beantwrden aan de verschillende beschreven delstellingen en met nder meer: - telaten de financiële strmen van de investeringsprtefeuille en de financiële strmen die eruit vrtvleien te beheren; - het pstellen van het budget en de businessplannen ndersteunen; - het beheer van tekmstige strmen en ex-ante analyses van de prtefeuille in verschillende hyptheses ndersteunen. De plssing met k het factureringsprces ndersteunen Gebruiksvriendelijkheid/flexibiliteit/aanpasbaarheid en cmpatibiliteit van de vrgestelde plssing De plssing met gemakkelijk implementeerbaar en gebruiksvriendelijk zijn vr verschillende gebruikersgrepen znder infrmatica-achtergrnd. Ze met intuïtief zijn in gebruik en met gemakkelijk te integreren zijn in de bestaande prcessen. Ze met in het bijznder rekening huden met de frntffice- en bekhudprcessen en met cmpatibel zijn met de reeds bestaande systemen (MIS en Kluwer Bekhudsftware). Met betrekking tt het bekhudsysteem met de plssing de afstemming van infrmatie mgelijk maken, maar znder integratie. De plssing met daarentegen wel infrmatie-uitwisseling met het frntfficesysteem mgelijk maken (MIS).

11 11 De plssing met het mgelijk maken m dubbele systemen en infrmatiebrnnen te vermijden (f te beperken). Dankzij de aanpasbaarheid met de plssing telaten vrlpig de bestaande mdules te gebruiken en later een uitbreiding te maken naargelang er nieuwe nden ntstaan (zie beschrijving van de vereisten in het technische deel). De plssing met k rekening huden met de tekmstige wijzigingen in de wijze waarp de prtefeuille beheerd wrdt (nieuwe prducten, financieringsbrnnen en/f bekingswijzen) Kwaliteit van de vrgestelde aanpak vr de ntwikkeling, de implementatie en het nderhud De kwaliteit van de vrgestelde aanpak wrdt berdeeld p basis van de vereisten zals beschreven in het technische deel met betrekking tt de criteria efficiëntie, beschikbaarheid en veiligheid Prijs De prijs van de pdracht met wrden pgegeven vr het geheel van prestaties bedeld in punt 7.2. Vr het criterium 'prijs' wrdt de vlgende frmule tegepast: Punten fferte X = (bedrag van de gedkpste fferte / bedrag fferte X) * maximaal aantal punten

12 12 5 OFFERTE De dienstverlener met een gedetailleerde beschrijving geven van de vrgestelde plssing, vlgens het mdel pgenmen nder punt 11.7 en rekening hudend met de vlgende punten: 5.1 Taal De ffertes wrden pgesteld in het Nederlands f het Frans. Technische bijlagen mgen evenwel bezrgd wrden in het Engels indien er geen vertaling van bestaat. 5.2 Exemplaren Een rigineel exemplaar van de vlledige fferte met wrden ingediend p papier. Er wrdt een kpie bijgevegd in pdf-frmaat. 5.3 Datum en tijdstip van indiening De ffertes wrden pgestuurd per brief (een aangetekende zending is aanbevlen) f neergelegd p het adres van de aanbestedende verheid. De fferte met in een definitief geslten envelp gestpt wrden, met vlgende pschriften: OVERHEIDSOPDRACHT OFFERTE Algemene fferteaanvraag Backfficetl Opening van de ffertes: 31 augustus m 14u. IN GEEN GEVAL TE OPENEN VOOR DE DATUM EN HET TIJDSTIP VAN OPENING ZOALS HIERBOVEN VERMELD Bij indiening per pst wrdt de definitief geslten envelp in een tweede envelp gestpt, met de vlgende pschriften: OVERHEIDSOPDRACHT OFFERTE Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden nv Tervurenlaan 118A b Sint-Pieters-Wluwe Ter attentie van Catherine Le Riche De aanbestedende verheid wijst de inschrijvers erp dat de ffertes niet langs elektrnische weg kunnen wrden ingediend. Offertes die langs elektrnische weg wrden ingediend, wrden niet in aanmerking genmen. 5.4 Opening van de ffertes

13 13 De aanbestedende verheid met de ffertes ntvangen vóór 31 augustus m 14u. De pening van de ffertes is penbaar en vindt plaats p 31 augustus m 14u in de kantren van BIO te Tervurenlaan 188A b4, 1150 Sint-Pieters-Wluwe, Bard Rm 3e verdieping. Er wrden geen prijzen bekendgemaakt. 5.5 Verbintenistermijn (art. 57 van het Kninklijk Besluit Plaatsing) De ffertes die vr deze pdracht wrden ingediend, zijn nderwrpen aan een verbintenistermijn van minstens zestig kalenderdagen, vanaf de dag vlgend p de pening van de ffertes. Gedurende deze termijn blijven de inschrijvers gebnden dr hun fferte, zals eventueel verbeterd dr de aanbestedende verheid. 5.6 Samenstelling van de fferte De fferte met bestaan uit de vlgende elementen (zie punt 5): de identificatiefiche van de inschrijver, pgesteld vlgens het frmulier (zie 11.7) de fferte (pgesteld vlgens het frmulier pgenmen in 11.7) Ze bevat de bijlagen en alle andere dcumenten die dit bestek vrschrijft. 5.7 Onderaanneming Elk gebruik van nderaannemers met duidelijk vermeld wrden in de fferte van de inschrijver. Hij met vermelden welk type cntractuele relatie hij met elk van zijn nderaannemers heeft. De naam en het adres van de nderaannemers meten bij de fferte gevegd wrden, met vermelding van de delen van de pdracht die elke nderaannemer zu uitveren. De nderaannemers meten bvendien vlden aan de uitsluitingscriteria vermeld in dit bestek. De inschrijver met bij zijn fferte alle inlichtingen vegen die telaten de testand van elk van zijn nderaannemers te cntrleren. 5.8 Vrgestelde plssing Architectuur, ntwerp, kwaliteit en prestaties Welke cmpnenten zullen gebruikt wrden in de aan BIO vrgestelde plssing? Gelieve de architectuur van de tepassing bij te vegen. He wrden de verschillende mdules in uw plssing nderling verbnden? Welk instellingsniveau is beschikbaar m te vlden aan de vereisten van BIO? Verlpen de ntwikkeling en het nderhud van uw plssing vlgens een welbepaald prces? Gelieve dit prces te beschrijven. Is het mgelijk m de tepassing te verbinden met de standaard cmmunicatieinfrastructuur van BIO (Outlk, webapplicaties)? He werkt de plssing samen met de MS Office-mgeving van BIO? En met MIS? Welke ntwikkelingsstandaarden wrden er gebruikt (bv. XML, webapplicaties,.net, J2EE)? Technische infrastructuur

14 14 Indien de tepassing een hardwareplatfrm vereist, welk hardwareplatfrm (server) beveelt u dan aan vr BIO? Is dit cmpatibel met een Clud-plssing (remte cnnexin)? Kan de plssing gepersnaliseerd wrden vlgens de gebruiker? Wat zijn de basisvereisten p het vlak van de infrastructuur? Wat zijn de basisvereisten p het vlak van de werkstatins? Welke mgevingen zijn ndig en aanbevlen tijdens de implementatiefase, en later in de gebruiksfase? Wat zijn de basisvereisten (mvang, beschikbaarheid)? Opleidingsmateriaal en -dcumentatie Geef een duidelijke mschrijving van de pleidingen en de dcumentatie die de leverancier verstrekt. De vlgende infrmatie is vereist: vrgesteld pleidingsmateriaal type dcumentatie bij de geleverde tepassing 5.9 Implementatie, nderhud en ndersteuning Implementatie van de plssing De dienstverlener wrdt verzcht m zijn implementatieaanpak te beschrijven. Deze aanpak mvat de wijze van implementatie van de plssing en haar functies, de instellingen en eventuele ntwikkelingen, en de levertermijnen. Er wrdt minstens nderstaande infrmatie verwacht: Heveel tijd is er ndig m uw plssing te implementeren bij BIO (minimaal en maximaal)? Beschrijf uw implementatieaanpak. Wat zijn de begin- en einddata vr de levering van elke mdule die in de plssing wrdt vrgesteld? Welke middelen zijn er ndig bij elke stap, zwel bij de leverancier als bij de klant? He wrden nvrziene beheften aan middelen pgevangen? He test u de plssing? Gebruikt u gescheiden mgevingen, zwel in de implementatiefase als in de gebruiksfase? Onderhud en ndersteuning van de plssing De dienstverlener met beschrijven welke ndersteuning hij biedt vr de plssing. De vlgende infrmatie is vereist: Welk serviceniveau biedt u bij een defect van het systeem? Type gebden ndersteuning? Antwrdtermijn (van de gebden ndersteuning)? Duur (van de gebden ndersteuning)? Organisatie (van de gebden ndersteuning)? Prijs?

15 15 Welke ndplssing wrdt er tegepast in een rampscenari? In welke mstandigheden kan gegevensverlies ptreden? Sm de back-up- en herstelprcedures p die uw plssing ndersteunt. He kunnen, in geval van verandering van plssing f leverancier, de gegevens en rapprten wrden gerecupereerd f geëxprteerd? 6 PRIJS 6.1 Prijspgave Alle prijzen in de fferte wrden vermeld in eur en zijn nauwkeurig tt p twee cijfers na de kmma. De pgegeven prijzen zijn prijzen exclusief btw. Het percentage van de btw met uitdrukkelijk en afznderlijk wrden vermeld. De prijzen bestaan uit: implementatieksten (prijs als frfaitaire heveelheid; zie punt 7.2.1, subprject 1) jaarlijkse licentie (prijs als vermedelijke heveelheid) pst tegen prijslijst (prijs als vermedelijke heveelheid per halve mandag; subprject 2, zie punt 7.2.2) 6.2 Prijsherziening De prijzen wrden jaarlijks herzien en zijn gekppeld aan de index der cnsumptieprijzen. De basisindex is de index vr de maand van indiening van de ffertes. 6.3 Prijsnderzek Vrafgaand aan de gunning cntrleert BIO de prijzen vereenkmstig artikel 21 van het kninklijk besluit plaatsing verheidspdrachten klassieke sectren van 15 juli Op verzek van BIO verstrekken de inschrijvers alle gegevens die deze cntrle mgelijk maken. De aanbestedende verheid kan persnen aanwijzen vr het uitveren van alle verificaties van de bekhudkundige stukken en alle nderzeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die in het kader van het prijsnderzek zijn verstrekt. 6.4 Factureringsschema Fases een tt acht (subprject 1, zie punt 7.2.1) wrden gefactureerd bij de vrlpige plevering, die wrdt verleend na aflp van fase acht. De jaarlijkse nderhudskst wrdt gefactureerd na aflp van elke maand. De licentieprijs wrdt gefactureerd na aflp van elk jaar.

16 16 7 DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN UITVOERINGSTERMIJNEN 7.1 Principes De pdracht wrdt geslten vr een termijn van één jaar, die driemaal verlengd kan wrden met betrekking tt het nderhud en de licenties. De pdracht bestaat uit twee grte delen (subprjecten zals uitveriger beschreven in punt 7.2): De installatie en instelling van de sftware het eerste subprject heeft een maximale duur van vier maanden. Dit uitveringstermijn is bindend. Het nderhud van de sftware. Het prgramma met peratineel zijn vr gegevensbeheer vanaf 1 januari Indien de technische plevering van het eerste subprject gebeurt na deze datum, meten de gegevens vanaf deze datum niettemin in de sftware wrden pgenmen. 7.2 Fases van het prject Het prject bestaat uit fases, die kunnen wrden gebundeld tt twee subprjecten. De facturering gebeurt p basis van elk subprject Subprject 1 Analyse, vrbereiding en installatie van de cmpnenten analyse van de beheften uitrl van de mdules aanpassing van de plssing aan de specifieke beheften (instelling) integratie met het bestaande systeem (MIS) en cmpatibiliteit met het bekhudsysteem Implementatie, tests en ingebruikname ntwikkeling en/f aanpassing van rapprten tests vr gedkeuring dr gebruikers en integratie ingebruikname en uitrl in de verschillende mgevingen / dcumentatie van het systeem pleiding en handleiding De testfase verlpt p basis van werkhyptheses die BIO verstrekt tijdens de fases 'analyse van de beheften', 'aanpassing aan de specifieke beheften' en 'ntwikkeling en/f aanpassing van rapprten'. De reeks rapprten met de beheften van BIO inzake standaardrapprtering dekken. De uitrl gebeurt in verschillende mgevingen (PROD en/f TEST). De pleiding mvat de dcumentatie van de mdules en het afleveren van gebruikershandleidingen Subprject 2: Onderhud Onderhudsfase (vanaf de implementatie van het systeem).

17 17 Het nderhud gebeurt met tussenkmsten vlgens prijslijst. Er wrdt uitgegaan van een raming van twintig dagen per jaar vr nderhud, verfijning van de instellingen en ntwikkeling van bijkmende rapprten. De pvlging gebeurt p basis van een rapprtering ver de ingediende aanvragen en vereiste wijzigingen. 7.3 Mdaliteiten van de verlengingen De pdracht zal autmatisch verlengd wrden behudens verzending van een aangetekend schrijven verznden ten laatste 30 dagen vr de verjaardag van de ntificatie van de pdracht. 8 UITVOERINGSVOORWAARDEN Dit hfdstuk van dit bestek bevat de bijzndere administratieve en cntractuele bepalingen die van tepassing zijn p deze verheidspdracht en die afwijkingen, herhalingen, aanvullingen f verduidelijkingen van de algemene uitveringsregels bevatten. De hierna vermelde artikels verwijzen naar de artikels van het Kninklijk Besluit Uitvering. Indien niets vermeld wrdt, zijn de desbetreffende bepalingen van de algemene uitveringsregels integraal van tepassing. 8.1 Onderaannemers (art. 12) De dienstverlener vermeldt het deel van de pdracht dat hij eventueel van plan is uit te besteden, evenals de vlledige identiteit van de vrgestelde nderaannemers. Onverminderd punt meten de nderaannemers van de begunstigde, in verhuding tt het deel van de pdracht dat zij zullen uitveren, vlden aan de minimumeisen inzake financiële en ecnmische draagkracht en technische en berepsbekwaamheid die wrden pgelegd dr het bestek. De begunstigde blijft in elk geval als enige aansprakelijk ten pzichte van de aanbestedende verheid. 8.2 Vertruwelijkheid (art. 18) Alle infrmatie die de aanbestedende verheid f inschrijver bekendmaakt f meedeelt in het kader van deze pdracht, wrdt geacht vertruwelijk te zijn. De infrmatie die de aanbestedende verheid ter beschikking stelt aan de dienstverlener in het kader van deze pdracht, mag niet gebruikt wrden vr andere deleinden, nch meegedeeld wrden aan derden znder vrafgaande schriftelijke testemming van de aanbestedende verheid. De dienstverlener staat brg vr de naleving van deze verplichting dr alle persnen die tegang hebben tt de infrmatie, met inbegrip van zijn werknemers en nderaannemers. 8.3 Intellectuele eigendmsrechten - licentie De eenheids- en ttaalprijzen van de pdracht mvatten de aankpprijs en de verschuldigde ryalty's p de gebruikslicenties van intellectuele eigendmsrechten. De sftware met gebruikt kunnen wrden dr alle persnen die deel uitmaken van het persneel van BIO. Er meten zes tt negen gelijktijdige licenties vr raadpleging mgelijk zijn (zie punt 9.4.6).

18 18 De vergelijking gebeurt p basis van de prijs vr zes licenties. De licenties meten verdraagbaar zijn en mgen niet gebnden zijn aan specifieke persnen. 8.4 Brgtcht (art. 25 en vlgende) Er wrdt een brgtcht gevraagd van 5% van het ttale bedrag van de pdracht. Binnen de dertig kalenderdagen vlgend p de dag waarp de pdracht wrdt geslten, staaft de begunstigde de brgstelling dr hemzelf f dr een derde p een van de wijzen vermeld in artikel 26 van het Kninklijk Besluit Uitvering. Het bewijs van de brgtcht met wrden pgestuurd naar: Catherine Le Riche BIO Tervurenlaan 188A b Sint Pieters Wluwe De brgsm kan pas wrden vrijgegeven na de definitieve plevering. 8.5 Technische plevering (art. 41 en vlgende)/nazicht van de diensten (art. 150) De technische plevering vindt plaats na aflp van Subprject 1 (zie punt 7.2.1). 8.6 Actiemiddelen van de aanbestedende verheid (art. 44 en vlgende en art. 154 en 155) Wanneer de begunstigde de termijn vr fase 8 (zie punt 7.2.1) niet naleeft, is hij naast de betes een dwangsm van 300 eur per dag verschuldigd. 8.7 Definitieve plevering (art. 64) De definitieve plevering vindt plaats na vltiing van alle diensten waaruit de pdracht bestaat. 8.8 Algemene betalingsvrwaarden (art. 66 en 160) De factuur geldt als schuldvrdering. De facturen wrden pgestuurd naar het vlgende adres: Catherine Le Riche BIO Tervurenlaan 188A b Sint Pieters Wluwe

19 19 9 TECHNISCHE SPECIFICATIES 9.1 Inleiding Het huidige management infrmatin system (MIS) maakt het mgelijk m het peratinele investeringsprces p te vlgen, maar bevat geen mdule vr het beheer van de financiële strmen, interactieve rapprtering f prspectieve risicanalyse van de prtefeuille. De gegevens wrden vandaag handmatig gekpieerd in andere systemen (Excel en bekhudsysteem), waar ze wrden verwerkt en pgeslagen. De mdule vr backfficebeheer met het huidige systeem met verwerking en beheer van de infrmatie in Excel vervangen. Ze met deels geïntegreerd zijn met het systeem vr het peratinele beheer van de investeringen (MIS), en met een vltte afstemming met het bekhudsysteem mgelijk maken. De integratie met het bekhudsysteem maakt geen deel uit van deze pdracht. De plssing met echter wel een latere integratie met een bekhudsysteem mgelijk maken. De plssing met naast een reeks rapprten (zie specificaties) k een ptie vr het exprteren van gegevens en functies vr risicbeheer p basis van persnaliseerbare tekmstscenari's bevatten. De plssing met het k mgelijk maken m het pmaken van de budgetten te vereenvudigen (reële cijfers en vruitzichten). Tt slt wrdt erp gewezen dat BIO (een financiële ntwikkelingsinstelling) actief is p verschillende dmeinen: fndsenbeheer en private equity. De instelling is echter niet actief p de vlgende dmeinen: trading en klassieke bankdiensten. Het aantal transacties per jaar en de cmplexiteit van de prducten zijn beperkt. 9.2 Huidige situatie Hierna vlgt een verzicht van de huidige situatie met betrekking tt de systemen vr peratineel beheer (die de infrmatiestrmen mvatten), de verwerking van dcumentatie en de IT-infrastructuur Technische cmpnenten van MIS Het investeringsprces van BIO werd gefrmaliseerd in het kader van de ntwikkeling van MIS, en drlpt een duidelijk mschreven prces en stappen in de levenscyclus. De vrtgang van een prject in de levenscyclus van een investering bepaalt de status, de vereiste dcumenten en de telatingen en gedkeuringen die ndig zijn m het prces vrt te zetten. MIS is een geïntegreerde plssing p basis van drie cmpnenten van Micrsft: - Micrsft Dynamics CRM 2011 MS CRM/XRM (database management en business prcesses) Micrsft Dynamics xrm wrdt gebruikt vr gestructureerde infrmatie, zals financiële gegevens, indicatren die een invled hebben p de ntwikkeling, prjectinfrmatie (klant, accunt, status...). - Micrsft SharePint Fundatin 2010 dcument management Micrsft SharePint Fundatin wrdt gebruikt vr niet-gestructureerde infrmatie, zals dcumenten in verband met prjecten, versining, dcument check-in/check-ut... - Micrsft Business Intelligence - SQL Server Reprting Services (SSRS)

20 20 Micrsft Business Intelligence wrdt gebruikt vr rapprtering, zwel standaard als ad hc. De infrmatie die Micrsft Business Intelligence gebruikt, is afkmstig uit Micrsft Dynamics xrm. Lgical architecture verview Active Directry Mail Server Exchange ldap Webdav / SMTP MIS Clients http Web Frnt End IIS Applicatin tier ADO.NET Back End MS SQL SharePint Outlk Client Web Client Outlk Client Offline Acces http Web Frnt End IIS Ruter Applicatin tier ADO.NET Back End MS SQL xrm Reprt Server SRS Client tier Applicatin Tier Web Frnt End Data Tier MIS bestaat dus uit drie afznderlijke cmpnenten, die gekppeld zijn aan verschillende sftwarepakketten. Ze maken deels gebruik van standaardfuncties (built-in features), en deels van eigen ntwikkelingen. Alle sftwarepakketten zijn vlledig geïntegreerd en bieden de eindgebruiker tegang via de tepassing Micrsft fr Outlk Client Ok de beveiliging en authenticatie van alle Micrsft-pakketten zijn vlledig geïntegreerd. Het beheer van de tegangsrechten gebeurt via Active Directry; de rechten en beveiligingen zijn gedefinieerd in elke cmpnent. De plssing met in het bijznder infrmatie-uitwisseling van gestructureerde gegevens met de CRM mgelijk maken. Vr het deel rapprtering met een analyse gemaakt wrden m de meest geschikte methde vr tegang en aanmaak van rapprten te bepalen. Mmenteel bestaan er vier srten rapprten, die wrden aangemaakt via de SSRS: - Pipeline reprting Bestaat uit drie afznderlijke rapprten: histrical verview, prject identificatin, prject tracking. - Prtfli situatin Bestaat uit zeven 'subrapprten': summary, prject signed, prjects in final and admissin apprvals status, available funds, financial resurces, payments verdue en write-ff & write-dwns. - Prtfli review Dit rapprt tnt de infrmatie p drie verschillende niveaus. Het eerste niveau is het departement, het tweede de sectr en het derde de 'accunt'. - Prtfli verview Dit rapprt geeft een verzicht van alle uitbetaalde prjecten.

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie