Jaarplan TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat VJ Rotterdam. Postbus HH Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam"

Transcriptie

1 Jaarplan 2012 TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat VJ Rotterdam Postbus HH Rotterdam

2 Inhoudsopgave jaarplan 2012 Inleiding 1. Algemeen Beleid 1.1. Visie en missie 1.2. Aansluiting op Uitvoeringsprogramma s en Rijksbeleid 1.3. Aansluiting op de vraag en het hulpaanbod van de gemeenten 1.4. Samenwerking jeugdggz/onderwijs/ LVB 1.5. Versterken zorgprogramma s 1.6. Ontwikkelen nieuwe manier van verwijzen met Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam 1.7. Zorgtrajecten 1.8. Communicatie en PR 2. Certificering/kwaliteitszorg 2.1. HKZ-certificering 2.2. Kwaliteitsverbetering 3. Cliëntenbeleid en vertrouwenspersoon 3.1. Inzet vertrouwenspersoon voor cliënten 3.2. Medezeggenschap: cliëntenraden en Kiesmenu 3.3. Cliënttevredenheid 3.4. Afwikkeling incidenten en klachten 4. Kwaliteit en effectiviteit van het zorgaanbod 4.1. Veiligheid en risicomanagement 4.2. Evidence based werken en prestatie-indicatoren 4.3. Innovatie 4.4. Perspectiefverheldering cliënten 5. Facilitaire zaken, huisvesting en organisatie 5.1. Huisvesting en groot onderhoud 5.2. ICT 5.3. Organisatie Resultaatgerichtheid, parameters en normen Tijd voor jeugd Effectieve teams 6. Samenwerkingsrelaties 6.1. Initiatieven op een rij 7. Personeel 7.1. Bestrijding arbeidsverzuim 7.2. Beroepsregistratie 7.3. Verklaring omtrent gedrag (VOG) 7.4. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 7.5. Opleiding en training 8. Knelpunten, kansen en dilemma s 2

3 Inleiding Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan staat TrviumLindenhof aan het begin van een grote reorganisatie. Reorganiseren is noodzakelijk om van TriviumLindenhof een sterke en flexibele onderneming te maken. TriviumLindenhof is na de reorganisatie getransformeerd van een taakgerichte organisatie tot een resultaatgerichte onderneming. Bij resultaatgerichtheid ligt het accent op wat er wordt bereikt in termen van wat, hoeveel, hoe en tegen hoeveel kosten of opbrengsten. Resultaatgerichtheid behelst ook verantwoording krijgen/delegeren en verantwoording afleggen/vragen. De reorganisatie beoogt ook een cultuurverandering in gang te zetten. Niet alleen met betrekking tot resultaatgerichtheid, maar ook ten aanzien van samenwerking en leiderschap. We streven daarbij naar verbinding, transparantie, openheid, een lerende organisatie, optimale benutting van talenten en een sterke focus op doelstellingen. Naast de reorganisatie is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in het verbeteren informatievoorziening, ondersteund door het nieuwe cliënteninformatiesysteem Tick. De overgang was niet eenvoudig, maar we gaan er vanuit dat we daar de komende jaren de vruchten gaan van plukken. Het nieuwe informatiesysteem zal naast ondersteuning van primaire processen ook beter gaan voorzien in management en verantwoordingsrapportages. Wat de komende jaren veel aandacht zal vragen is de decentralisatie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten en de daarbij gepaard gaande bezuinigingen van 300 miljoen. Dit betekent dat we moeten kijken hoe we de stijgende vraag naar gespecialiseerde zorg kunnen terugdringen door de hulp dichtbij eerder en sneller in te zetten en door samen te werken met gemeentes en afspraken te maken over goede aansluiting op het gemeentelijk hulpaanbod. TriviumLindenhof deelt de mening met Bureau jeugdzorg Rotterdam dat de grenzen van het systeem bereikt zijn en dat een omslag in de manier van werken nodig is. Een eerste stap hier in is het convenant Perspectief en goede zorg, dat TriviumLindenhof samen met Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de andere organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio gesloten hebben met de Stadsregio Rotterdam. Blijft dat TriviumLindenhof zich de komende jaren zal blijven richten om binnen een krimpend budget zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te helpen en medewerkers te ondersteunen om specialistische hulp te bieden die helpt en aansluit op de krachten en mogelijkheden van kinderen en hun ouders. C.J. Bootsma en A. Lelieveld Raad van Bestuur 3

4 1. Algemeen Beleid 1.1. Visie en missie TriviumLindenhof is een jonge fusieorganisatie, operationeel per 1 januari Begin 2010 is TriviumLindenhof HKZ-gecertificeerd voor de duur van drie jaar. Hier staan we voor Onze missie is: het bieden van specialistische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders als opgroeien en opvoeden niet (meer) vanzelf gaan. De hulp is erop gericht dat cliënten zelfstandig vorm kunnen geven aan het gewone leven in het eigen netwerk. Onze visie op hulp is gebaseerd op drie principes: Het kind maakt onlosmakelijk deel uit van het gezin Kinderen maken altijd deel uit van een netwerk met ouders, familie, vrienden. We bezien kinderen daarom altijd in de context van het gezin en het gezin in de context van familie en sociaal netwerk. En we benutten de eigen (oplossings-)kracht die hiervan uitgaat. Onze hulp vindt dan ook zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving en sluit aan bij de eigen belevingswereld. Zodat het gewone leven weer zo snel als mogelijk hersteld kan worden. Als het, om wat voor reden dan ook, voor korte of langere tijd, niet lukt om het kind thuis op te voeden, zoeken we met betrokkenen naar een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op de eigen leefomgeving. Daarbij is het belangrijk dat een kind in een veilige opvoedingssituatie kan opgroeien. Ook dan benaderen we ouders vanuit hun (mede)opvoedingsverantwoordelijkheid. Wij gaan uit van mogelijkheden en krachten van cliënten We gaan uit van de eigen krachten en mogelijkheden van cliënten om regie over het eigen leven en hulpproces te nemen. Het is aan ons om cliënten te helpen deze krachten en vaardigheden te (her)ontdekken, zodat zij hun doelen kunnen bereiken. We sluiten aan bij de vragen, die ouders, kinderen en jongeren hebben en bij de wijze waarop zij de problemen ervaren. Samen kiezen we voor een aanpak die het beste past bij hun situatie en die het beste helpt bij het oplossen van de problemen. De hulp komt zodoende altijd tot stand in dialoog tussen cliënt en professional. In de omgang met kinderen, ouders en medewerkers vormt het respect hebben voor elkaar, elkaars cultuur en achtergrond de basis. Wij bieden hulp die helpt Onze medewerkers zijn vakkundig en toegerust om effectief te handelen. Ze sluiten in de hulp aan bij wat wenselijk en nodig is, en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van methoden die hun effect hebben bewezen. We dragen er zorg voor dat onze medewerkers geïnspireerd zijn en blijven. We bieden kansen om vaardigheden te ontwikkelen en te benutten. Als organisatie maken we onze resultaten zichtbaar en brengen we zonodig verbeteringen aan. De cliënt heeft immers recht op hulp die helpt. We streven daarom naar hulptrajecten op maat, die variëren in duur en intensiteit, en die flexibel aansluiten bij veranderende vragen. We werken samen met de omgeving. Binnen ons werkgebied maken we ons sterk voor een samenhangend hulpverleningsaanbod. Met ketenpartners en het lokale veld nemen we de verantwoordelijkheid voor een sluitende organisatie van effectieve hulp. 4

5 1.2. Aansluiting op Uitvoeringsprogramma s en Rijksbeleid In 2012 gaat TriviumLindenhof door op het al in 2011 ingezet beleid. Het verzorgingsgebied van TriviumLindenhof is verdeeld over twee bestuurlijke gebieden, te weten de Stadsregio Rotterdam, waarbij de GGD Rotterdam verantwoordelijk is voor organisatie en uitvoering van de jeugdzorg en de Provincie Zuid-Holland. Beide financiers zijn gehouden aan het landelijk beleid van het Ministerie van VWS. Het Rijksbeleid is er op gericht om problemen bij jeugdigen in een vroeg stadium te signaleren om te voorkomen worden dat kinderen en gezinnen op langere termijn zwaardere vormen van jeugdzorg nodig hebben. De zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind of jongere zijn, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is het eerste aanspreekpunt voor jeugdzorg. De voorgenomen decentralisatie van Provincie naar gemeenten vloeit hieruit voort. Ook het Provinciaal beleid is gericht op het zorgen voor een effectieve aansluiting tussen gemeentelijk preventief jeugdbeleid en het provinciale jeugdzorgbeleid. TriviumLindenhof sluit hierop aan door steeds meer hulpvormen aan te bieden op gemeentelijk niveau (zie 1.3.). Daarnaast onderzoekt TriviumLindenhof samen met Bureau Jeugdzorg en andere zorgaanbieders hoe een eenvoudig verwijstraject te realiseren van Bureau Jeugdzorg naar zorgaanbieders (en het Centrum voor Jeugd en Gezin) voor de gemotiveerde doelgroep met een laag veiligheidsrisico (zie 1.7). Beperking van de instroom en bevorderen van de doorstoom is een ander aandachtspunt van het beleid van de Provincie. Een uitstroomcoördinator zal worden ingezet om de door- en uitstroom te optimaliseren. Maar ook door bijvoorbeeld de Doorbraakmethode in te zetten. De Doorbraakmethode is bedoeld om doorstroomtijden te verkorten en werkprocessen te versnellen door slimmer te organiseren (zie hoofdstuk 5). Daarnaast wordt nazorg ingezet met behulp van zogenoemde RAS-middelen 1 die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld en ook in de Stadsregio kunnen worden benut. Nazorg heeft, zoals bekend, een positieve invloed op de uitstroom. Ook heeft TriviumLindenhof met de Provincie afspraken gemaakt over de vormgeving van perspectiefbepaling bij de aanvang van de zorg. Inmiddels zijn tal van acties ingezet om te werken aan perspectief en doorlooptijdverkorting (zie hoofdstuk 4).In het convenant Perspectief en goede zorg, dat TriviumLindenhof samen met Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de andere organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio met de Stadsregio Rotterdam sluit is afgesproken in 2012 minimaal 3% meer kinderen te helpen dan in De Stadsregio heeft vergelijkbare aandachtspunten. Het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief zorgaanbod dat past bij de zorgvraag staat voorop. Om dit te bereiken gaat TriviumLindenhof door op de ingeslagen weg met het beschrijven van de zorgprogramma s (Plan), het uitvoeren van de programma s (Do), het meten van de resultaten (Check) en op basis daarvan doorvoeren van verbeteringen (Act). Met de geplande invoering van CAP-j 2 wordt een beter zicht op de doelgroep verkregen en met instrumenten zoals doelrealisatie, CBCL 3 en de STEP 4 kunnen effecten worden gemonitord. TriviumLindenhof is aangesloten bij het SEJN 5 om kennis en informatie uit te wisselen over effectieve methoden. Om tot een instellingsbrede effectmonitoring te komen is een plan van aanpak opgesteld. TriviumLindenhof heeft geparticipeerd in het NJI project Werken aan effectiviteit in de Stadsregio Rotterdam, wat een looptijd had van 2009 tot 2010, met een vervolgopdracht in Doelstelling was het beschrijven en onderbouwen van interventies en benutten van kennis over werkzame principes in de residentiële jeugdzorg. In 2012 gaat TriviumLindenhof door op de ingeslagen weg met het beschrijven en onderbouwen van interventies en zal veelbelovende interventies indienen bij de databank effectieve interventies van het NJI. 1 Regionale Agenda Samenleving 2 Classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg 3 Child Behavior Checklist voor kinderen 4 Standaard Taxatie Ernst Problematiek 5 Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland 5

6 De wachtlijsten blijven in 2012 aandachtspunt van zorg. Het versnellen van uitstroom en doorlooptijden is één ding, zorgen voor een optimale bezetting en verhoging van de productie een tweede en in 2012 willen we verder onderzoek naar mogelijkheden om de wachttijd te verkorten en doorstroom te versnellen. Als voorbereiding op de decentralisatie worden in de SRR proeftuinen opgestart. Het ontwikkelen van intersectorale zorgtrajecten en de versterking van de samenwerking met GGZ/LVB en onderwijs zijn in de ogen van TriviumLindenhof belangrijke stappen voorwaarts Aansluiting op de vraag en het hulpaanbod van de gemeenten TriviumLindenhof heeft een aantal werkvormen ontwikkeld voor het gemeentelijke veld. Integraal casemanagement In de zomer van 2010 heeft gemeente Dordrecht het initiatief genomen tot brede visieontwikkeling ten aanzien van de aanpak van meervoudige problematiek van jongeren uit Dordrecht. Daartoe is een aantal kernpartners uitgenodigd hun inbreng te hebben. Aanleiding vormde de toenemende overlast, de grote hoeveelheid projecten voor overlappende doelgroepen en de diversiteit in coördinatie- en doorverwijzingsorganen. De Pilot is aanvullend op de bestaande infrastructuur van Dordrecht. De Pilot Foyer is bedoeld voor jongeren van 16/18 tot 25 jaar, waarbij sprake is van meervoudige problematiek op diverse leefgebieden. In de Pilot Foyer wordt gewerkt vanuit integraal casemanagement. De samenwerkingspartners binnen deze pilot zijn o.a FlexusJeugdplein, Yulius, Bureau Jeugdzorg, Twern, Route27 en Woonbron. Naast de Pilot Foyer biedt het project Direkshon plus een zelfde methodische aanpak met als oogmerk de doelgroep van de Antilliaanse jongeren. Naar verwachting zullen in 2012 zowel de Pilot Foyer als het project Direkshon plus opgaan in de Stedelijke aanpak Integraal casemanagement en daarmee een belangrijk onderdeel gaan vormen van het gemeentelijk antwoord op het vraagstuk van de aanpak van multiproblem jongeren. Schoolcoaching Het doel van Schoolcoaching is het voorkomen van verdere escalatie van de problemen van jeugdigen op school of thuis en het voorkomen van de inzet van geïndiceerde jeugdhulp. Definitieve uitval uit de school wordt voorkomen. Het effect op langere termijn is de verbeterde aanpak in de scholen, omdat ook de docenten (intensief) gecoacht (kunnen) worden. Zij krijgen hiervoor handvatten aangereikt, die bij volgende leerlingen weer kunnen worden ingezet, waardoor er minder frequent problemen ontstaan (preventieve werking). Gebleken is dat de instroom in de dagbehandeling Oudere Jeugd een afname liet zien en dat tevens de verblijfsduur in voorkomende gevallen in de dagbehandeling verkort werd. Bij voldoende beschikbare middelen vanuit de gemeenten zal het schoolcoachingsproject in 2012 worden voortgezet. Kinderopvang Er wordt geëxploreerd hoe TriviumLindenhof kan samenwerken met de kinderopvang organisaties binnen het werkingsgebied. De bedoeling is een pilot te starten waarbij ambulante hulpverlening ingezet wordt op de kinderopvang. Daarnaast zal met ondersteuning van het JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding) en het gezamenlijk volgen van de werkateliers Alert4you (voor extra opvoedexpertise in de kinderopvang), onderzocht worden welke doelgroep vooral belang kan hebben van deze intensivering van samenwerken. Tevens wordt hierin meegenomen dat de expertise vanuit TriviumLindenhof ook in de vorm van coaching on the job ingezet kan worden voor de kinderopvang. Binnen de regio Drechtsteden werken de dagbehandeling 0-5 in Gorinchem en in Dubbeldam hieraan mee. In de Stadsregio worden vergelijkbare initiatieven ontplooid, waarbij dagbehandeling 0-5 Vlaardingen wordt betrokken. Daarnaast wordt de bestaande samenwerking tussen de kinderopvang, BSO+ en dagbehandeling 5-12 van TriviumLindenhof verder uitgebouwd. Met KindeRdam (organisatie voor kinderopvang) wordt gekeken om het aflopen van de subsidie voor de BSO+ groep/kinderen te compenseren met een samenwerking tussen de dagbehandeling in de regio Zuid en de BSO groepen van KindeRdam. Verder is een Stuurgroep in Rotterdam actief die op de verschillende fronten onderzoekt welke samenwerking mogelijk is tussen kinderopvang en geïndiceerde zorg. 6

7 TripiO TripiO is een online-interventie, gebaseerd op het evidence-based programma TripleP waarmee gezinnen snel en doelgericht kunnen worden. TripiO kan ook als stand-alone programma worden ingezet, waarmee het gebruik van zwaardere vormen van hulp mogelijk kan worden voorkomen. TripiO wordt al langer aangeboden in de Stadsregio Rotterdam en kan nu ook door middel van toekenning van het innovatiebudget in de Provincie worden ingezet. De medewerkers zijn getraind en het aanbod wordt op dit moment actief ingezet. PR intern en extern blijft nodig zodat bekend wordt dat inzet vanuit online hulpverlenen tot de mogelijkheden behoort. Medewerkers Bureau Jeugdzorg reageerden enthousiast op nieuwe werkvorm; ouders moeten er nog aan wennen. (zie hoofdstuk 4). Samenwerking met en aanbod voor CJG s TriviumLindenhof biedt bij diverse CJG s trainingen aan, zoals Rots en Water (weerbaarheidprogramma), Girls Talk (omgaan met seksualiteit) en SOVA (sociale vaardigheidtraining) en een light-versie van opvoedprogramma s als Opvoeden NU. Zwerfjongeren T-Plataan is een combinatie van intensieve ambulante hulpverlening (T-team van FlexusJeugdplein) en crisisnachtopvang (Plataan van TriviumLindenhof) voor dak- en thuisloze jongeren uit Rotterdam. Doel is stabiliteit en zelfstandigheid verwerven. TriviumLindenhof beraadt zich op betere huisvesting Samenwerking jeugdggz/onderwijs/lvb JeugdGGZ Samenwerking met de Jeugd-GGZ is voor TriviumLindenhof van groot belang. Uit onderzoek blijkt (NJI, T. van Yperen 2011) dat de doelgroep, de aanmeldklachten en de diagnoses van de jeugd-ggz en de jeugdzorg vergelijkbaar zijn. Regelmatig zien we een combinatie van gedragsproblemen met stoornissen en/of trauma s. Door samenwerking is het mogelijk een beter op de vraag afgestemd aanbod te doen. TriviumLindenhof werkt samen met de jeugd-ggz, dit betreft Yulius. Een SPV-er is aangesteld op detacheringbasis voor de Crisisopvang Plus in de Stadsregio en ten behoeve van de crisisopvang in Zuid-Holland Zuid. Er is sprake van een samenwerkingsconvenant die op dit moment geëvalueerd wordt. Er zijn tevens samenwerkingsinitiatieven met RIAGG RNW en Lucertis, die op dit moment verder worden geconcretiseerd. Het gaat hierbij o.a. om het aanbieden van (kinderpsychiatrische) - en (gezins)systeemdiagnostiek door Lucertis ten behoeve van TriviumLindenhof, en het gezamenlijk met RIAGG RNW ontwikkelen van opvoedtrainingen voor pubers (conform Opvoeden NU voor kinderen tot 12 jaar) Jeugd LVB In verband met de voorgenomen verlaging van de IQ grens is samenwerking met de LVB organisaties van belang. In de Stadsregio participeert TriviumLindenhof in een stuurgroep die gevormd wordt door de gezamenlijke zorgaanbieders en de Pameijer. Stichting MEE sluit hier binnenkort bij aan. Doel is beter gebruik te maken van elkaars expertise. Onderwijs Het in 1.3 genoemde project Schoolcoaching in Drechtsteden is een voorbeeld van intensieve samenwerking met en vanuit het onderwijs. In de dagelijkse praktijk van alle dag zijn er daarnaast veelvuldig contacten met de scholen van onze cliënten. Overigens is een belangrijke taak in de afstemming tussen de scholen en TriviumLindenhof weggelegd voor de Zorg Advies Teams en Bureau Jeugdzorg. Bij de start van de hulpverlening door TriviumLindenhof moet helder zijn of zich problemen voordoen in de school en zo ja welke problemen dat zijn; einddoelen in het indicatiebesluit kunnen dan worden meegenomen in de uitvoering van het hulpverleningstraject. Samenwerking met het Speciaal Onderwijs is van belang voor de verkorting van de doorlooptijd van vooral de daghulp naar het Cluster-4 onderwijs. Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland werkt sinds het schooljaar met TriviumLindenhof en samenwerkende scholen samen in de pilot Zorg in Onderwijs. De doelstelling van de pilot is het bieden van tijdige en beschikbare begeleiding en perspectief voor jongeren met problemen in de schoolloopbaan. De pilot maakt het mogelijk om op verwijzing geïndiceerde ambulante zorg in te zetten op de scholen. 7

8 Aansluiting onderwijs- Jeugd & Opvoedhulp Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en TriviumLindenhof werken vanaf schooljaar 2011/2012 samen met de scholen aan snel beschikbare begeleiding en perspectief voor jongeren met problemen in de schoolloopbaan en het verminderen van instroom in de jeugdzorg van deze jongeren. Waar de jongere gemeld wordt maakt niet uit: de school/onderwijsinstelling, Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders regelen het proces. Het aanbod van de jeugdzorg binnen het onderwijs richt zich op het oplossen van de problemen van de jeugdigen. Het aanbod focust zich op de jeugdige/gezin/school. Daarnaast participeert TriviumLindenhof met ander jeugdzorgaanbieders, cluster4 onderwijs en kinderopvang in een pilot project om ervaring op te doen in een betere spreiding van het specialistische aanbod en het toegankelijker maken van zorg in Rotterdam Zuid. In de regio Zuid (Spijkenisse) bestaat er een intensieve samenwerking tussen de onderwijsopvangvoorzieningen (OOV) en TriviumLindenhof. De toelatingscommissie van de OOV (met daarin een medewerker van Bureau Jeugdzorg) indiceert indien nodig ouderbegeleiding voor gezinnen van de jongeren die van de OOV gebruik maken Versterken zorgprogramma s Er wordt vanaf 2010 een stevige kwaliteitsimpuls gegeven aan de zorgprogramma s middels het TriviumLindenhofbreed beschrijven en onderbouwen van zorgprogramma s door behandelcoördinatoren. Door het in kaart brengen van de huidige werkwijzen en deze te toetsen aan de actuele stand van zaken met betrekking tot wat werkt-kennis rond een interventie ontstaat zicht op sterke en minder sterke aspecten van de zorg, en worden knelpunten inzichtelijk. In 2012 zal het hele huidige aanbod op deze manier beschreven zijn Begin 2011 is tevens gestart met een project, gericht op de herziening van de residentiële hulp, zoals beschreven in de interne notitie Modernisering van de residentiële hulp uit Dit project heeft een looptijd tot 2015 en heeft als beoogd resultaat: De residentiële zorg van TriviumLindenhof is gericht op te onderscheiden doelgroepen en problematiek. De residentiële hulpverlening van TriviumLindenhof is systeem-/gezinsgericht. Er wordt vanaf de start gewerkt aan een duidelijk en zo normaal mogelijk perspectief met een stabiele en passende woonsituatie, goede en leeftijdsadequate verzorging en opvoeding, school en/of werk, en een stevig sociaal netwerk (zie verder hoofdstuk 4) 1.6. Ontwikkelen nieuwe manier van verwijzen met Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam heeft de notitie Van controleren naar vertrouwen geschreven. Doel van de notitie is het verkennen van de mogelijkheden om op korte termijn aanpassingen in het indicatietraject, het indicatiebesluit en de uitvoering van casemanagement door te voeren. Vereenvoudiging van het indicatietraject en indicatiebesluit is mogelijk binnen het huidige wettelijke kader. Indicatietrajecten, indicatiebesluiten en casemanagement worden alleen uitgevoerd voor de doelgroep van Bureau Jeugdzorg (niet willen/ niet kunnen/ onveilig voor kind). De gemotiveerde doelgroep met een laag veiligheidsrisico wordt zo snel mogelijk doorgeleid naar het CJG of met een verwijsbrief naar de zorgaanbieder. Het proces voor verlengen en aanpassen van indicaties is vereenvoudigd tot een dossiertoets: Bureau Jeugdzorg volgt het advies van de zorgaanbieder voor verlenging/ aanpassing wanneer zorgaanbieder en cliënt dit verzoeken. TriviumLindenhof neemt deel aan een werkgroep van zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg om dit concreet uit te werken 1.7. Zorgtrajecten In 2012 wil TriviumLindenhof investeren in het gezamenlijk organiseren van de zorg rond de cliënt (en met de cliënt), zoals in de samenwerking met Bureau Jeugdzorg en de diverse ketenpartners. Dit verhoogt de kans op succesvolle trajecten: minder voortijdige uitval, hogere doelrealisatie, soepelere overgangen tussen lichtere en zwaardere hulpvarianten. Zo gaat TriviumLindenhof met Bureau jeugdzorg en de andere zorgaanbieders bekijken hoe de aansluiting met Jeugdzorg plus en de justitiële jeugdinrichtingen verbeterd kan worden. Daarnaast willen we de samenwerking met ketenpartners verbeteren bij (traject)zorg voor moeilijk plaatsbare jongeren. TriviumLindenhof neemt deel aan het zorgtafeloverleg moeilijk plaatsbare jongeren samen met Bureau Jeugdzorg, Yulius en Auriga. Vertrektraining wordt ingezet voor cliënten die een overstap maken van gesloten of bovenregionale jeugdzorg naar TriviumLindenhof. 8

9 In dit kader zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt met de Pluryn Hoenderloogroep. Middels casuïstiekbesprekingen worden belemmerende en succesfactoren in de trajectzorg vastgesteld, waarna er gestart zal worden met een aantal pilot-trajecten. Inzetten op perspectiefverheldering en trajectzorg is een belangrijk uitgangspunt in het convenant Perspectief en goede zorg dat TriviumLindenhof sluit. In dat kader neemt TriviumLindenhof met Bureau Jeugdzorg en de andere zorgaanbieders deel aan de werkgroepen Perspectief, Methodiek aansluiting ambulant en verblijf en aan de werkgroep Ketenlogistiek om te komen tot een plan van aanpak Communicatie en PR TriviumLindenhof wil meer aandacht besteden aan de communicatie, zowel intern als extern. Zo wordt formatie vrij gemaakt om een medewerker PR en communicatie aan te trekken en is de communicatie van de beleidsvisie in voorbereiding. Een extern bureau heeft een quickscan gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot de communicatie en op basis hier van een plan opgesteld en aanbevelingen geformuleerd. Dit zal in 2012 zijn beslag krijgen. Voor TriviumLindenhof vloeien uit bovenstaande de volgende speerpunten voort: - In 2012 worden in de SRR minimaal 3% meer kinderen geholpen dan in Aansluiten op de vraag en het hulpaanbod van gemeenten - Ontwikkelen nieuwe manier van verwijzen met Bureau Jeugdzorg - Beperking instroom en bevordering doorstroom - Handhaven en uitbreiden van effectieve methoden en de inzet van werkzame factoren in de hulpverlening - Versterken zorgprogramma s - Ontwikkelen zorgtrajecten in samenhang met ketenpartners, Jeugd-GGZ, LVG en onderwijs - Continue effectmonitoring - Meer aandacht voor interne en externe communicatie 9

10 2. Kwaliteitszorg 2.1. HKZ-certificering Het jaar 2012 staat in het teken van hercertificering HKZ. In december 2012 verloopt het huidige certificaat. Het traject dat moet leiden tot hercertificering wordt aangegrepen om processen en instrumenten opnieuw te stroomlijnen. Tevens worden de normen uit het bijgestelde HKZ certificatieschema voor de jeugdzorg, versie 2010, ingevoerd. De nadruk zal daarbij liggen op het invoeren van beleid en normen m.b.t. veiligheid & risicomanagement en op planmatig werken. Het nieuwe schema zal in het voorjaar van 2012 geïmplementeerd zijn en voor de zomer intern worden geaudit. September 2012 zal de certificerende instelling het kwaliteitsmanagementsysteem toetsen. De aandacht in het intern auditen zal in 2012 uitgaan naar de werking van het herziene kwaliteitsmanagementsysteem Kwaliteitsverbetering Middels de inmiddels verbeterde versie van de structuur Meten, Verbeteren, en Vernieuwen, gebaseerd op het INK-model, wordt gewaarborgd dat lopende werkmethoden, procedures en protocollen systematisch worden geëvalueerd en bijgesteld. Tevens worden hierin nieuwe initiatieven ondergebracht, ontwikkeld, geïmplementeerd en gemonitord op resultaat. Met het programma itask 6 dat vanaf halverwege 2010 operationeel is, is een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt. In het kader van de reorganisatie worden eisen geformuleerd en plannen gemaakt om te komen tot eenduidige parameters en normen, en systemen die zorgen voor betrouwbare en tijdige managementinformatie. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie: meer resultaatgericht te gaan werken, waar te kunnen maken. Uit het bovenstaande vloeien de volgende actiepunten voor 2012 met betrekking tot de kwaliteitszorg voort: - Hercertificering HKZ - Implementatie van het nieuwe certificatieschema Jeugdzorg Voortgaande evaluatie en actualisatie van protocollen, werkmethoden en procedures - Uitvoering van risicoanalyses m.b.t. primaire- en kritische, ondersteunende processen - Bijdrage leveren aan een operationeel managementinformatiesysteem - Onderhoud en vernieuwing van het kwaliteitsmanagementsysteem - Uitvoeren van audits, verder trainen auditteam - Systematisch uitvoeren continue proces van kwaliteitsverbetering, o.a. met behulp van itask. 6 Instrument voor registratie van incidenten en afwijkingen en plannen, uitvoeren en monitoren van verbetermaatregelen) 10

11 3. Cliëntenbeleid en vertrouwenspersoon 3.1. Inzet vertrouwenspersoon voor cliënten Medio 2011 is met het AKJ, de organisatie die een viertal vertrouwenspersonen inzet bij TriviumLindenhof, een evaluatie verricht. Hieruit zijn een aantal nieuwe actiepunten voortgekomen, die in 2011 en 2012 worden doorgevoerd. Voor de hele instelling is er sprake van een sluitend systeem voor de inzet van de vertrouwenspersonen. Hun taken liggen op het gebied van Advies en Informatie, Ondersteuning bij de formulering van vragen en klachten en voorlichting over het werk van de vertrouwenspersoon. Voor zowel het stadsregionale deel van de organisatie als voor het Zuid-Hollandse is een locatiemanager aangewezen als vaste contactpersoon voor de vertrouwenspersoon. Eens per half jaar sluit de vertrouwenspersoon aan bij het regio-overleg van regiomanagers en locatiemanagers, om de voornaamste bevindingen te bespreken Medezeggenschap: cliëntenraden en Kiesmenu TriviumLindenhof onderscheidt drie niveaus in de medezeggenschapsstructuur voor cliënten: 1. Op locatieniveau zijn er tal van overlegmomenten met ouders en jongeren. De huisvergaderingen in de residentiële groepen en de ouderavonden met name bij daghulp zijn enkele voorbeelden. Inspraak en samenspraak staan hierbij voorop. 2. Op regionaal niveau wordt binnen TriviumLindenhof een door Stichting Alexander ontwikkelde methode voor cliëntenparticipatie, te weten KiesMenu, uitgevoerd. Middels creatieve werkvormen worden kinderen, jongeren en ouders gestimuleerd hun standpunt kenbaar te maken over thema s in de hulp, die hen bezig houden. De feedback leidt vaak op korte termijn tot verbeteracties. Deze methode wordt binnen SRR al enige jaren toegepast, is in 2011 geëvalueerd en wordt op basis van positieve bevindingen, inmiddels instellingsbreed geïmplementeerd. Ook in 2012 zullen vanuit elke regio een tweetal trajecten Kiesmenu worden uitgevoerd. 3. Op instellingsniveau is er sprake van twee cliëntenraden: een jongerenraad en een ouderraad. Het in 2010 ontwikkelde Plan van Aanpak met betrekking tot de oprichting van cliëntenraden is inmiddels in uitvoering. Beide raden zijn momenteel in oprichting. In 2012 zullen zowel de jongerenraad als de ouderraad volledig in functie zijn. TriviumLindenhof heeft recentelijk een functionaris aangesteld, die ondersteuning biedt aan de cliëntenraden. Deze functionaris zal ook een belangrijke rol gaan vervullen in de voorlichting aan medewerkers/teams, als het gaat om de meerwaarde van medezeggenschap van cliënten. 3.3 Cliënttevredenheid In 2012 wordt tevredenheid van cliënten gemeten op tenminste twee momenten tijdens het hulpverleningsproces, na de eerste evaluatie middels de vragenlijst cliëntentevredenheid (eigen instrument) en bij afsluiting van de hulp middels de exitvragenlijst. Dit is een voortzetting van het al in 2011 ingezette beleid. Nieuw is dat ook de tevredenheid van cliënten gemeten gaat worden bij de overgang naar een ander zorgprogramma binnen TriviumLindenhof. TriviumLindenhof hanteert tot dusver als norm voor de tevredenheid van cliënten een gemiddeld rapportcijfer van 7,5, maar is gezien de gunstige resultaten- voornemens dit in 2012 te gaan verhogen. Vanaf 1 januari 2012 is het cliëntregistratieprogramma van TriviumLindenhof geschikt om de tevredenheid van ketenpartners te registreren. Na afsluiting van een hulpverleningstraject wordt de ketenpartner bevraagd over: het geïnformeerd worden over het hulpverleningsproces, de opgestelde hulpverleningsplannen en evaluatieverslagen, het nakomen van afspraken en de telefonische bereikbaarheid. 3.4 Afwikkeling incidenten en klachten In 2010 is gestart met itask, een programma voor het digitaal melden van incidenten in de zorg en klachten van cliënten. In 2011 was de aandacht vooral gericht op de verdere uitrol van en het gebruik van het programma binnen TriviumLindenhof. In 2012 zal de focus komen te liggen op het periodiek analyseren van veel voorkomende en/of ernstige incidenten. Op basis van de analyses worden aanbevelingen voor nieuw of te verbeteren beleid geformuleerd. 11

12 Uit bovenstaande vloeien de volgende actiepunten met betrekking tot het cliëntenbeleid voor 2012 voort: - Voortzetting beleid vertrouwenspersoon - Volledige implementatie medezeggenschapsstructuur op drie niveaus - Voortgang meten en analyseren cliënttevredenheid middels vragenlijst cliënttevredenheid en exitvragenlijst - Registratie tevredenheid ketenpartners over de samenwerking - Analyseren van veel voorkomende en/of ernstige incidenten - Incidentenjaarverslag 2011 opstellen en verbeterpunten uitvoeren 12

13 4. Kwaliteit en effectiviteit van het zorgaanbod 4.1 Veiligheid en risicomanagement Veiligheid en risicomanagement betreffen een breed beleidsterrein, dat zowel de sociale als fysieke veiligheid omvat. In het Kwaliteitshandboek zijn diverse protocollen opgenomen, die handelingsrichtlijnen bevatten op het gebied van veiligheid van onze cliënten. De kernactiviteiten voor 2012 omvatten: \ Convenant Perspectief en goede zorg Veiligheid is een belangrijk item in het convenant dat TriviumLindenhof met Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de andere organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio sluit met de Stadsregio Rotterdam. TriviumLindenhof heeft het voorzitterschap van de werkgroep veiligheid op zich genomen. Doel is het begrip te concretiseren en te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Sluitende aanpak Kindermishandeling&Huiselijk geweld Er worden regionale Expertteams Kindermishandeling&Huiselijk geweld ingesteld. Deze hebben de taak om de kennis/ vaardigheden aangaande signalering, preventie en behandeling m.b.t. Kindermishandeling&Huiselijk geweld op het gewenste niveau te brengen. De aangestelde aandachtsfunctionarissen SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak) hebben hierin een belangrijke rol. Het geactualiseerde protocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt verder geïmplementeerd en er wordt aangesloten bij de Verwijsindex Risicojeugd. Implementatie Signs of Safety In 2011 is binnen TriviumLindenhof een pilot van twee jaar gestart voor de invoering van Signs of Safety. Signs of Safety is een benadering om geweld/kindermishandeling in gezinnen bespreekbaar te maken en te doen stoppen. Samen met het gezin wordt er een veiligheidsplan opgesteld dat ingaat op zowel de gevaren (risicofactoren) als de sterke kanten en positieve krachten (beschermende factoren) van het gezin. De benadering is bedoeld voor ernstige zaken waar sprake is van (dreigende) uithuisplaatsing en/of waar gewerkt wordt naar terugkeer in het gezin. Signs of Safety is er vanaf het eerste contact met het gezin op gericht om een veilig perspectief voor kinderen te creëren. Het netwerk wordt ingeschakeld om hierin te ondersteunen. De pilot wordt over heel TriviumLindenhof uigevoerd. Met bureau van Montfoort is in 2011 een trainings- en coachingstraject aangegaan, dat in 2012 doorloopt. Uitvoering beleid met betrekking tot intimiteit en seksualiteit Op basis van aanbevelingen vanuit het Onderzoeksrapport Ruimte en grenzen rond seksualiteit van de Inspectie Jeugdzorg is in 2010 nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot het omgaan met intimiteit en seksualiteit. In december 2011 is de volledige implementatie van het nieuwe beleid voltooid. In 2012 wordt het beleid verder uitgevoerd. Implementatie instrument risicotaxatie cliëntveiligheid Deelname aan de proefaudit HKZ certificatieschema Cliënt- en Patiëntveiligheid heeft mede geleid tot de ontwikkeling van een eigen instrument voor de risicotaxatie cliëntveiligheid op individueel niveau, waarmee zowel risico s als beschermende factoren in beeld worden gebracht. Daarnaast worden hiermee ook de veiligheidsrisico s voor medewerkers (gerelateerd aan cliëntkenmerken) geëxpliciteerd, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. In 2011 is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het instrument en is een eerste proef gedaan. De aanbevelingen worden verwerkt en zullen leiden tot een tweede pilot. Definitieve invoering van het risicotaxatie-instrument wordt voorzien voor het eerste kwartaal van Uitvoering van risicoanalyses Het uitvoeren van risicoanalyses levert veel informatie op. Hierdoor kan de organisatie de processen veiliger inrichten of de zorgverlening aan cliënten veiliger uitvoeren. Door prospectieve (vooraf) risicoanalyses uit te voeren brengt een organisatie in beeld waar de zwakke plekken binnen de organisatie, of bij de cliënt zitten. Zo worden problemen voorkomen voordat ze zich voordoen. Bij retrospectieve (achteraf) risicoanalyses probeert een organisatie dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen. 13

14 In het voorgaande punt (risicotaxatie cliëntveiligheid) is al de prospectieve risicoanalyse op cliëntniveau beschreven. De prospectieve risicoanalyse zal ook op procesniveau toegepast gaan worden. In 2012 zal de risicoanalyse toegepast worden op het beschreven primaire proces en op de ondersteunende processen die kritisch zijn voor het primair proces. Retrospectieve risicoanalyses worden toegepast op basis van gemelde incidenten in de organisatie. Doel voor 2012 is om hier bewuster en systematischer mee om te gaan. Op basis van een gemaakte analyse kunnen mogelijke oorzaken van incidenten weggenomen worden en voorkomen dat het zelfde incident zich in de toekomst nog eens kan voordoen. 4.2 Evidence based werken en prestatie-indicatoren Binnen TriviumLindenhof wordt al een groot aantal programma s binnen het hulpaanbod als aantoonbaar effectief aangemerkt (databank effectieve interventies Nederlands jeugdinstituut NJI). Dit betreft vooral het ambulante aanbod. Bij het zoeken naar nieuw aanbod, aansluitend bij veranderende doelgroepen, wordt steeds explicieter gekeken naar al aangetoonde effectieve interventies. Waar die nog niet voorhanden zijn, wordt gezocht naar aanbod dat dit predicaat bijna bezit, dan wel in deze richting te ontwikkelen is. In 2012 wordt dit beleid voortgezet. De volgende interventies zullen binnenkort worden ingediend bij de databank effectieve interventies: Opvoeden NU, dagbehandeling 5-12 en ouderkindgroep 0-5 jaar. Bij de doorontwikkeling van het bestaande hulpaanbod vormt de wat-werkt-kennis ten aanzien van jeugd- en opvoedhulp algemeen en specifiek een belangrijke toetssteen. In 2010 is een geïntegreerd praktijkmodel ten behoeve van de ontwikkeling en ijking van de programma s die binnen TriviumLindenhof worden uitgevoerd in werking getreden (Model werkontwikkeling zorgprogramma s). Het model biedt richtlijnen aan de hand waarvan de evaluatie van het zorgaanbod jaarlijks plaats kan vinden. Doel hiervan is om systematisch te werken aan verbetering van de effectiviteit van de zorgprogramma s. Tevens wordt op deze wijze inhoudelijke afstemming bereikt tussen de regio s voor wat betreft de uitvoering. De evaluatie wordt ondergebracht in de jaarplanning van de P&C-cyclus. Jaarlijks vindt aan de hand van de evaluatie bijstelling van de beschrijvingen van de zorgprogramma s plaats, zoals weergegeven in de (digitale) zorgprogrammagids. Het model is vanaf 2010 gefaseerd ingevoerd. Eerste stap was om de methodiekbeschrijving per zorgprogramma op te stellen, dan wel te actualiseren. Dit gebeurt in het kader van het beschrijven en onderbouwen van het hulpaanbod en vormt een belangrijke fase in het aantonen en ontwikkelen van effectieve programma s (zie ook 1.5). Doel is om in 2012 het hele aanbod op deze wijze doorlopen te hebben. Begin 2011 is gestart met een project, gericht op de herziening van de residentiële hulp, zoals beschreven in de interne notitie Modernisering van de residentiële hulp uit Dit project heeft een looptijd tot 2015 en heeft als beoogd resultaat: De residentiële zorg van TriviumLindenhof is gericht op onderscheiden doelgroepen en problematiek. De residentiële hulpverlening van TriviumLindenhof is systeem-/gezinsgericht. Er wordt vanaf de start gewerkt aan een duidelijk en zo normaal mogelijk perspectief met een stabiele en passende woonsituatie, goede en leeftijdsadequate verzorging en opvoeding, school en/of werk, en een stevig sociaal netwerk In 2011 heeft de eerste fase plaats gevonden: het in beeld brengen van de huidige situatie. Per locatie is een sterkte-zwakteanalyse verricht, getoetst aan de kwaliteitscriteria voor residentiële hulp (ontwikkeld door NJI in samenwerking met Rotterdamse zorgaanbieders, 2010). Tevens is met behulp van de CAP-J (classificatiesysteem voor de jeugdzorg) een doelgroepanalyse van de diverse vormen residentiële zorg verricht. Op basis van de doelgroepverheldering en het inzicht in wat werkt en wat niet, wordt bepaald welke acties nodig zijn om de doelgroepen de meest adequate hulp te bieden binnen een zo efficiënt mogelijk georganiseerd traject en welke randvoorwaarden dit vereist. In 2012 e.v. wordt hieraan uitvoering gegeven. TriviumLindenhof is vanaf 2010 actief lid van het SEJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland), waarin diverse kennisinstituten en instellingen voor jeugd- en opvoedhulp participeren. 14

15 Op basis van een rijpheidscan, afgenomen in samenwerking met het SEJN is het beleid ten aanzien van effectmonitoring voor de komende jaren uitgezet. Hierbij wordt ingezet op twee kernelementen: - voortdurende verbetering van het hulpaanbod, een direct belang van de cliënt en de hulpverlener - verantwoording kunnen afleggen aan de samenleving, van belang voor ketenpartners en stakeholders en de subsidiegever In dit kader is volledige implementatie van de landelijke prestatie-indicatoren van belang (al genoemd in 1.7). Met de invoering van het nieuwe cliëntregistratiesysteem TICK in 2011 kan de uitvoering van het plan m.b.t. effectmonitoring worden voortgezet en zal de daadwerkelijke implementatie van doelenboom, exitvragenlijst en vragenlijsten (STEP, CBCL, Vragenlijst Gezin & Opvoeding) breed plaatsvinden. Algemeen doel is dat TriviumLindenhof in 2013 beschikt over een volledig basisinstrumentarium, waarmee vastgesteld kan worden of onze hulp helpt en op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. TriviumLindenhof neemt vanaf de start tevens deel aan de provinciale werkgroep Zicht op Effectiviteit in Zuid-Holland. De doelstelling was en is om de uitvoerende hulpverlening mee te nemen in het stelselmatig meten en duiden van gegevens rondom effectiviteit. Kader vormt de implementatie van de prestatie-indicatoren. In 2011 is instellingsbreed ingezet op het vergaren en benutten van gegevens ten aanzien van de afname van de problematiek middels de STEP en het implementeren van de doelenboom. Zoals hierboven al aangegeven zal volledige implementatie van het volledige raamwerk prestatie-indicatoren in 2012 plaats vinden. Scholing van medewerkers Evidence-based werken is sterk verbonden met hierop toegesneden scholing van medewerkers. Effectiviteit van de interventies hangt immers nauw samen met een juiste uitvoering hiervan. Het opleidingsbeleid zal hier in 2012 op voortbouwen, met het competentiemodel als overkoepelend model. 4.3 Innovatie Diversiteit Binnen TriviumLindenhof, maar ook binnen de collega-instellingen in de grootstedelijke gebieden is het aantal kinderen en hun gezinnen van allochtone herkomst in omvang even groot of groter dan de autochtone bevolkingsgroep. Deze verhouding eist alertheid en sturing op het vinden van adequate oplossingen voor de getoonde problemen. TriviumLindenhof is zich bewust van de problemen die ontstaan als gevolg van gebrekkige aansluiting tussen de hulpverlening en de allochtone doelgroepen. Zij wil beleid, gevalideerde werkmethoden en evaluatieconcepten in huis halen en ontwikkelen, om de zorg aan allochtone kinderen en hun gezinnen te verbeteren en een helder perspectief te kunnen bieden, aansluitend bij hun specifieke hulpvraag. In 2010 is op basis van een toegekende subsidie van de Provincie Zuid-Holland een project- en onderzoeksplan Diversiteitsbeleid geschreven. Het onderzoek is gestart in september 2010 en heeft een looptijd van twee jaar, tot augustus Doel van het onderzoeksproject is het ontwerpen van een theoretisch kader interculturele jeugdhulpverlening en een praktijkkader voor interventies. Belangrijk onderdeel daarvan is het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. In 2012 zal de laatste fase van het onderzoek ingaan, waarin dit instrument door getrainde ambulant hulpverleners van TriviumLindenhof zal worden getoetst in de dagelijkse praktijk. Parallel aan dit onderzoeksproces zal het beleid van TriviumLindenhof met betrekking tot diversiteit in 2012 beschreven worden door een trainee van BMC. TripiO Het programma TripiO, Opvoedingsondersteuning Online voor Ouders, is vanaf 2010 fasegewijs in TriviumLindenhof geïmplementeerd, aanvankelijk alleen in de Stadsregio Rotterdam, door toekenning van innovatiebudget vanuit de Provincie Zuid-Holland vanaf 2011 ook binnen de regio s Zuid-Holland Zuid. TripiO is ondergebracht bij het ambulante zorgaanbod. Per regio worden meerdere ambulante werkers en behandelcoördinatoren in de methodiek getraind. In 2012 zal dit verder worden uitgerold. TripiO landelijk, opgezet vanuit een samenwerking tussen Jarabee, Tender en TriviumLindenhof, is in 2010 en 2011 verbreed naar andere organisaties uit de sector Jeugd & Opvoedhulp. Het streven is om van TripiO een effectieve interventie te maken. In samenspraak met de CJG s wordt in 2012 gekeken of de lichte versie van TripiO, als vrij toegankelijk aanbod, aan cliënten kan worden aangeboden. 15

16 Triple-P In 2012 zullen een aantal ambulant hulpverleners worden opgeleid als trainer in het programma Triple P, niveau 4. Na afloop van deze training kunnen de ambulant hulpverleners vaardigheidstrainingen voor ouders in groepsverband organiseren en begeleiden. De naam Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Deze groepstraining is bedoeld voor ouders met kinderen met emotionele en/of gedragsproblemen, die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. Er zijn twee varianten van de training Triple P, één voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar en één voor ouders met tieners tussen de 12 en 16 jaar. Nader zal worden vastgesteld hoeveel trainingen er gegeven zullen worden in MDFT In 2011 heeft TriviumLindenhof, door toekenning van innovatiebudget vanuit de Provincie Zuid- Holland, de mogelijkheid gekregen om het hulpaanbod in de regio s Zuid-Holland Zuid te verbreden middels MDFT (MultiDimensionele FamilieTherapie). MDFT is een erkende systeemgerichte interventie met bemoeizorg, die zich richt op jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen en is vooral toepasbaar als de jongere meerdere problemen of stoornissen tegelijk heeft. Uitgangspunt is de gedachte dat de problematiek van een jongere vaak multidimensioneel wordt bepaald, beïnvloed door factoren uit meer dan één levensdomein. Daarom wordt ook de omgeving bij de behandeling betrokken. Met MDFT beoogt TriviumLindenhof een adequater hulpaanbod te kunnen bieden aan jongeren met complexe problemen, bij wie het huidige hulpaanbod vaak tekortschiet. In 2011 is de drie-jarige pilot gestart die zal leiden tot een opgeleid team, bestaand uit een supervisor en vier therapeuten. In 2011 zal een supervisor opgeleid worden, en vervolgens in 2012 en verder het team therapeuten. Onderzoeksactiviteiten TriviumLindenhof participeert vanaf 2012 met andere organisaties op het gebied van jeugd- en opvoedhulp en GGZ in een driejarig lopend valideringsonderzoek van de IPAM, een instrument gericht op het proactief hanteren van agressie, waarmee drang en dwang kan worden teruggebracht. Dit wordt geïnitieerd vanuit het ErasmusMC. 4.5 Perspectiefverheldering cliënten Eind 2010 heeft TriviumLindenhof in opdracht van het PSJ in Zuid-Holland een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van perspectiefverheldering en doorlooptijdbekorting van hulpverleningstrajecten. Dit plan omvat de acties die TriviumLindenhof vanaf 2011 uitzet, voortvloeiend uit de PSJ-notitie Jeugd is onze zorg. Het bieden van effectieve en efficiënte hulptrajecten, toegesneden op de doorgaans complexe en gedifferentieerde doelgroep met meervoudige problemen, is hierbij leidend. Het gedachtegoed, waarbij het perspectief van de cliënt bij aanvang van elk hulptraject helder is geformuleerd en wordt gevolgd, is binnen heel TriviumLindenhof verspreid en overgenomen. In september 2011 is tussentijdse rapportage aangeleverd om de voortgang van de acties te bewaken. In 2012 zal de uitvoering hiervan worden voortgezet en zullen nieuwe initiatieven hieraan worden getoetst. Ook in het convenant Perspectief op goede zorg is perspectief een belangrijk onderwerp en een gezamenlijke werkgroep van Bureau jeugdzorg en de Zorgaanbieders in de stadsregio zal dit onderwerp eerder concretiseren en de invoering van perspectiefbepaling bij de start van de hulpverlening in de stadsregio voorbereiden. Uit bovenstaande vloeien de volgende actiepunten m.b.t. de kwaliteit en effectiviteit van het zorgaanbod voor 2012 voort: - Beleid m.b.t. effectieve interventies wordt voortgezet - Beschrijving van interventies middels model werkontwikkeling zorgprogramma s wordt voortgezet - Perspectiefverheldering voor cliënten is leidend bij de start van elk hulpverleningstraject - Er wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de residentiële hulp - Drie TriviumLindenhof-interventies worden ingediend bij databank effectieve interventies - Het beleid rond effectmonitoring wordt voortgezet en resulteert op zicht op de effectiviteit van de hulp voor cliënten 16

17 - Onderzoek diversiteit leidt in 2012 tot een theoretisch kader interculturele jeugdhulpverlening, een praktijkkader voor interventies en een wetenschappelijk getoetste werkmethode. 17

18 5. Facilitaire zaken, huisvesting en organisatie 5.1. Huisvesting en groot onderhoud Huisvesting is al geruime tijd een belangrijk onderwerp. Het eigen risico, in combinatie met het belang van een goed lange termijn financiering, en de zorginhoudelijke lange termijn behoeftes maken dat huisvesting thuis hoort op de strategische agenda. Met zo n 80 locaties en dito huisvestingssituaties, gehuurd of in bezit, met een (continue) verander(en)de financiële omgeving en altijd in ontwikkeling zijnde zorgbehoeftes (met effecten voor de gevraagde huisvesting) moet TriviumLindenhof, zijn vastgoed kennen, beheersen en kunnen ontwikkelen. In 2011 is gestart met het bij elkaar brengen van gegevens die op onze huisvesting betrekking hebben. Dit teneinde een goede informatiebasis te hebben voor te ontwikkelen beleid. De eisen die onze stakeholders stellen aan onze huisvesting staan hierbij centraal: - Externe verantwoording; welke waarde vertegenwoordigen onze panden. Hierbij spelen de nieuwe waarderingsmaatstaven in de zorg een rol (impairment). - Interne sturing; hoe kunnen we ons vastgoed efficiënt inzetten. Welke werkplekken zijn geschikt om als flexplek te worden ingezet en op welke locaties? Kunnen we volstaan met minder locaties? - Cliëntgericht; hoe organiseren we de veelvoud van cliëntrelaties m.b.t. huisvesting zodanig dat voor iedere soort cliëntvraag een adequate dienstverlening kan worden en blijven gerealiseerd. Hoe sluit ons aanbod aan bij de ontwikkeling van de vraag? - Financiering; zijn wij in staat gewenste uitbreidingen te financieren. Hoe ontwikkelt zich de liquiditeit op lange termijn? Hoe verhouden de striktere bancaire eisen zich tot de beperkingen die t.a.v. eigen vermogen in de subsidiebeschikkingen staan? Op dit moment wordt beleid geformuleerd op bovenstaande punten voor 2012 en verder ICT Begin 2011 zijn alle medewerkers overgegaan op één mail systeem (outlook) en heeft de uitrol plaatsgevonden om alle locaties en medewerkers met een standaard desktop te laten werken. Daarmee wordt een grotere flexibiliteit gekregen binnen een veilige omgeving, men kan overal en ten alle tijden inloggen op de RDS (Remote Desktop System). Alle informatie wordt centraal opgeslagen en centraal op een andere locatie wordt een back-up gemaakt. In 2011 is het nieuwe cliënteninformatiesysteem Tick in gebruik genomen. Het nieuwe informatiesysteem biedt naast ondersteuning van primaire processen ook betere management en verantwoordingsrapportages dan voorheen. We werken - in stappen - toe naar dashboards voor de verschillende managementlagen en een dashboard per cliënt zodat de organisatie in 2012 op de nieuwe manier kan gaan sturen. Doel is het realiseren van concrete sturing- en management informatie Organisatie Resultaatgerichtheid, parameters en normen TriviumLindenhof wil gaan werken met parameters voor de sturing die op alle management lagen hanteerbaar zijn. Met de parameters kan op elk niveau bekeken worden hoe de eenheid er voor staat. De set met parameters is de basis voor het resultaat management dat verder ingevoerd gaat worden tijdens het transitieproces. Doel is dat TriviumLindenhof een afgewogen set van parameters heeft voor de kosten ( efficiëntie ) en prestaties ( effectiviteit ) van clusters (inclusief cluster intern uitzendbureau). Per parameter worden normen vastgesteld waarop gestuurd gaat worden. Resultaatmanagement. Elke eenheid werkt met dezelfde parameters, zodat je kunt vergelijken en transparant kunt zijn naar de omgeving over effectiviteit en efficiency. De verschillende managementlagen werken er mee in hun financiële en planmatige sturing. En managers kunnen er het gesprek mee aan gaan met medewerkers over wat de kostenkaders zijn voor het cluster en wat de andere parameters zijn die het succes van de eenheid meten. 18

19 5.3.2.Tijd voor Jeugd TriviumLindenhof neemt met drie teams deel aan de landelijke pilot Tijd voor Jeugd. De deelnemende teams van TriviumLindenhof zijn actief in de residentiële crisisopvang, de daghulp voor kinderen van 0 7 jaar en jeugdhulp. In het kader van het verminderen van regeldruk, het terugdringen van wachttijd en versnellen van doorlooptijden ontwikkelt TriviumLindenhof met andere jeugdzorgaanbieders nieuwe wijzen van werken en plannen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de doorbraakmethode en LEANmanagementtechnieken. Medio 2012 resulteert het project in een handboek dat aangeboden wordt aan organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en beleidsmakers Effectieve teams Effectieve Teams is een methodiek waarin teams zelf verantwoordelijk zijn voor hun resultaten en voor hun ontwikkeling. Kortweg komt het er op neer dat ieder uitvoerend team een eigen Team Ontwikkel Plan (TOP) opstelt, waarmee stapsgewijs verbeteringen kunnen worden aangebracht. Op 1 april 2012 is het instrument TOP beschikbaar en gebruiksklaar. In het jaar 2012 zullen minimaal 3 teams een traject TOP zijn aangegaan. 19

20 6. Samenwerkingsrelaties TriviumLindenhof participeert in ruim 30 netwerk-overleggen, variërend naar thema en naar niveau (bestuurlijk, organisatorisch of uitvoerend). Gemeenten Met het oog op decentralisatie van de jeugdzorg zijn de contacten met gemeenten geïntensiveerd, een ontwikkeling die zich ook in 2012 verder zal voortzetten. Met name in de Drechtsteden vindt intensief overleg plaats met gemeente Dordrecht. Zo participeert TriviumLindenhof in het kernpartner-overleg multiproblemjongeren. Doel is om vernieuwend te denken, over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken en om vervolgens ook aan de slag te gaan. De Centra voor Jeugd en Gezin zijn momenteel volop in ontwikkeling. Het tempo waarin dit gebeurt en de vorm waar men voor kiest, verschilt per gemeente. Op bestuurlijk niveau is er contact met CJG Rijnmond. Op regioniveau worden contacten gelegd en versterkt. De eerste verzoeken voor opvoedingsondersteuning zijn in de regio zuid door gemeente Bernisse gedaan. Er lopen nu 2 trajecten bekostigd uit de RAS-middelen. In de Hoekse Waard participeert TriviumLindenhof in het ZorgAdviesTeam (ZAT) en in het CJG overleg. In Goeree Overflakkee kan de ambulant hulpverlener van TriviumLindenhof gebruik maken van een werkplek in het CJG. Inmiddels is daar een pilot gestart ter verbetering van de nazorg van residentieel geplaatste jeugdigen, waaraan ook TriviumLindenhof mee werkt. Met Rivas en Opmaat is samenwerking gezocht voor de uitvoering van nazorg voor gezinnen, die Omgangsbegeleiding hebben ontvangen van TriviumLindenhof. Eerder zijn al genoemd de twee RAS-projecten, Nazorg voor gezinnen in de Stadsregio en Schoolcoaching in de Drechtsteden. In RAS-regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden biedt TriviumLindenhof opvoedcursussen aan. De cursussen zijn bedoeld voor ouders van jongeren met politie- en justitiecontacten. Voorkoming thuisloosheid T-Plataan, opvang voor thuisloze jongeren bekostigd door gemeente Rotterdam, betreft een intensieve samenwerking met FlexusJeugdplein en draagt bij aan voorkoming van thuisloosheid onder jongeren. De samenwerking met gemeentelijke partners in de Foyer in Dordrecht vervult een landelijke voorbeeldfunctie. Gepositioneerd in de Foyer wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nazorgproject voor jongeren, die de residentiële setting verlaten. Voorkoming Jeugdwerkloosheid In het kader van Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn door TriviumLindenhof plannen ingediend bij gemeente Dordrecht. Het geformuleerde aanbod is zowel toegankelijk voor de doelgroep zwakkere jongeren als voor de doelgroep overbelaste jongeren. Op gemerkt hierbij dient te worden dat het om een diffuus door de overheid/gemeente gehanteerd onderscheid gaat. Bij zwakkere jongeren gaat het vooral om het voorkomen van onevenredig nadeel voor jongeren met problemen en/of verminderde kansen als gevolg van de economische recessie en werkloosheid. In het geval van overbelaste jongeren gaat het om jongeren die op de diverse levensgebieden problemen ondervinden en waar onderwijs en hulpverlening hand in hand (dienen te) gaan. Onderwijs Zowel vanuit de daghulp als vanuit de residentiële voorzieningen is er intensief regulier contact met de scholen. Binnen de dagbehandeling 0-7 in Vlaardingen bijvoorbeeld werkt TriviumLindenhof samen met de Gelinckschool (cluster 4 onderwijs van Horizon). Ook in Drechtsteden zijn er intensieve contacten met de scholen vanuit de dagbehandeling voor het jonge kind, ondermeer met het Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht in Gorinchem. In Hoek van Holland bestaat intensieve samenwerking met de drie basisscholen de Driemaster, de Jozefschool en de van Rijckevorsselschool. Er zijn goede afspraken over de samenwerking met de drie scholen om alle kinderen die in de residentiële groepen in Hoek van Holland verblijven binnen enkele dagen op een school te plaatsen. In overleg met leerplichtambtenaren, de deelgemeente, de scholen en TriviumLindenhof zal ook volgend jaar regelmatig overleg zijn om de plaatsing van kinderen te vergemakkelijken. Vooral plaatsing van kinderen in het cluster 3 en 4 onderwijs vraagt veel extra inspanning van alle betrokkenen, omdat dat vaak erg veel tijd vraagt. 20

Jaarplan 2013. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam

Jaarplan 2013. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam Jaarplan 2013 TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam Postbus 25321 3001 HH Rotterdam 010 892 88 00 www.triviumlindenhof.nl Inhoudsopgave jaarplan 2013 Inleiding pag. 3 Algemeen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Onderdeel 2 B: Indicatiestelling, alinea 3, laatste zin Verwijderd:

Nadere informatie

memo aan de gemeenteraad aan Gemeenteraad Verbeterplan zorg en ondersteuning onderwerp complexe gezinnen sociaal teams Gouda. van

memo aan de gemeenteraad aan Gemeenteraad Verbeterplan zorg en ondersteuning onderwerp complexe gezinnen sociaal teams Gouda. van memo aan de gemeenteraad aan Gemeenteraad Verbeterplan zorg en ondersteuning onderwerp complexe gezinnen sociaal teams Gouda. van College van burgemeester en wethouders datum 25 september 2017 Memo in

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Hulp na kindermishandeling

Hulp na kindermishandeling Hulp na kindermishandeling Ingrid ten Berge, Marjolein Knaap, Ilona Meuwissen, Cora Bartelink 27 september 2012 Jonge kinderen in de knel (2001) Systematische scholing en training van beroepskrachten Investeren

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Werken aan effectiviteit Effectieve jeugdzorg Werken aan de effectiviteit van de jeugd zorg. Dat is de ambitie die veel instellingen in de jeugdzorgketen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 27 maart 2012 Versie 1.0

Jaarverslag 2011. 27 maart 2012 Versie 1.0 Jaarverslag 2011 27 maart 2012 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Maatschappelijk verslag 4 2. Profiel van de organisatie 4 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 7 4. Beleid, inspanningen en prestaties

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie