Jaarstukken ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

2 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014 sprake van een onderschrijding van ,-, hetwelk terugvloeit naar de 3 gemeenten. In vergelijking met 2013 zijn de totale kosten licht gestegen en kan worden geconcludeerd dat de daling van de gemeentelijke bijdrage gedurende een reeks van jaren met ingang van 2014 tot stilstand is gekomen. De colleges van de drie gemeenten hebben in 2014, op basis van extern onderzoek en aanbevelingen vanuit het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan, via schriftelijke collegeopdrachten een aantal nieuwe taken bij ROGplus neergelegd, ondermeer op gebied van begeleiding, inkoop en contractbeheer, informatievoorziening en backoffice taken op het gebied van jeugd. Later in 2014 kwamen daar nog aanvullende taken bij, zoals de uitvoering van de door de 3 gemeenten bedachte regeling Tegemoetkoming Meerkosten 2015 en het gemotiveerd aanvragen van de in het najaar door het Rijk geboden HHT-toelage voor gemeenten, alsmede het opstellen en uitvoeren van een projectplan hiervoor voor onze 3 gemeenten. ROGplus is erkentelijk voor deze toevertrouwing door de NWN-gemeenten van alle (nieuwe) taken. We zullen ons maximaal inzetten de opdrachten zo goed mogelijk vorm te geven en de cliënten/burgers zo goed mogelijk te begeleiden bij hun overgang vanuit de AWBZ naar de nieuwe Wmo en bij alle overige veranderingen in het stelsel en beleid op het gebied van zorg en Wmo, zowel landelijk als gemeentelijk/regionaal binnen NWN. Ik besef terdege de soms grote gevolgen van de AWBZ/Wmo-overgang en wijzigingen voor burgers/ cliënten en zie het als een belangrijke taak voor ROGplus om de onzekerheid die dat bij veelal kwetsbare mensen oproept zoveel mogelijk weg te nemen, onder meer door duidelijke en eerlijke informatieverstrekking en collectieve en individuele voorlichting vanuit ROGplus. Het besef dat het bij onze uitvoering van gemeentelijk WMO-beleid om goede zorg en voorzieningen voor kwetsbare mensen gaat, met daarbinnen waar nodig en mogelijk via maatwerk, vormt voor ROGplus een belangrijk uitgangspunt in onze taakopvatting en taakuitvoering. Het gaat bij de nieuwe Wmo om belangrijke gemeentelijke en politieke verantwoordelijkheden, maar ook mogelijkheden voor haar burgers. ROGplus is zich in dit verband tevens bewust van de ontwikkelingen en de discussie ten aanzien van de aansturing en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de Raden in het sociaal domein en de positie van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader is het goed om te vermelden dat de huidige, sinds 1993 geldende gemeenschappelijke regeling voor ROGplus reeds voorziet in een toezichthoudende/instemmende rol van de drie gemeenteraden en de Provincie op onze jaarstukken en begroting met daarin specifieke rollen voor ondermeer bestuur, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, Raad van Advies, financiële commissie NWN gemeenten, e.d. Ik spreek bij deze jaarstukken 2014 graag expliciet mijn waardering uit voor de medewerkers van ROGplus voor hun betrokkenheid, hun inzet en de positieve attitude ten aanzien van veranderingen in en verbreding van de aan ROGplus toevertrouwde taken en zorg voor onze (nieuwe) cliënten in NWN. Rob van de Water directeur ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

3 Inhoud 1. Inleiding 4 Jaarverslag 2 Programmaverantwoording 5 2.A Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten Ontwikkelingen Programma Wmo 8 2.B De wijze waarop ernaar werd gestreefd de effecten te bereiken 8 3 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering 15 4 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatisering en automatisering Communicatie, cliëntonderzoek en Benchmark Financieel beheer 21 Jaarrekening 5 Programmaverantwoording Uitgangspunten Doorberekening gemeenten Begrotingswijziging Totaaloverzicht Overzicht algemene dekkingsmiddelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Eigen bijdrage Kosten uitvoeringsorganisatie 33 6 Balans Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling Toelichting balans 40 7 Bijlagen 43 Bijlagen bij de jaarrekening Bijlagen bij het jaarverslag ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

4 1. Inleiding Voor u ligt de Jaarrekening ( Jaarstukken ) 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor: De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening; Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen; De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording, de toelichting, de balans en de toelichting, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag. De stichting ROGplus verzorgde in 2014 de uitvoering van de individuele verstrekkingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, te weten de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de eigen bijdragen hulp bij het huishouden, bijdragen van cliënten aan de Regiotaxi en bijdragen van de drie gemeenten. Ten opzichte van de begroting 2014 is er een onderschrijding van ,- voor de drie gemeenten. Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling worden de positieve financiële resultaten over 2014 na vaststelling van deze jaarrekening door ROGplus overgemaakt aan de drie gemeenten. In hoofdstuk 5 worden de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

5 2. Programmaverantwoording A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten ( Wat wilden we? ) 2.1 Ontwikkelingen 2014 De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2014 zijn: Landelijke ontwikkelingen Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Ook voor de NWN-gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) betekent dit een uitbreiding van taken. Vanuit het Rijk heeft een bezuiniging plaatsgevonden op de middelen die gemeenten per 2015 krijgen voor de overheveling van AWBZ-taken naar gemeenten en voor hulp bij het huishouden. Het overgangsrecht in de nieuwe Wmo voorziet erin dat voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt na 1 januari 2015, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit -tot uiterlijk 31 december de rechten die aan het indicatiebesluit verbonden zijn, behouden blijven. Voor mensen met een persoonsgebonden budget geldt een vergelijkbaar overgangsrecht. Mensen met een indicatie voor beschermd wonen die doorloopt na 1 januari 2015 behouden hun recht voor de looptijd van de indicatie met een maximum van 5 jaar. Het Rijk heeft als compensatie een extra bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor deze garantie. Naast de begeleiding komt ook de groep mensen met persoonlijke verzorging met de grondslag psychiatrische aandoening/stoornis, verstandelijk of zintuiglijk gehandicapten onder de verantwoordelijkheid van de Wmo, mits de persoonlijke verzorging geen verband houdt met geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Het kabinet stelt in zowel 2015 als in miljoen per jaar extra beschikbaar voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Gemeenten krijgen de ruimte om op lokaal niveau invulling te geven aan de uitwerking en uitvoering van de HHT. De extra middelen worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor de 3 gemeenten is de toekenning in 2015 totaal ,- en voor ,-. Taakuitbreiding ROGplus De colleges van de drie gemeenten hebben in de loop van 2014 besloten de volgende extra taken bij ROGplus onder te brengen; - deel te nemen in het subproces van het zorgtoeleidingsmodel Signaleren en toeleiding ; - zich op te stellen als beheerder van de informatieketen; - de indicatiestelling en verstrekking van maatwerkvoorzieningen op basis van de Wmo uit te voeren; - de inkoop en het contractbeheer van deze maatwerkvoorzieningen voor 2015, in samenwerking met Bureau Inkoop MVS en het Zorgkantoor voor te bereiden en uit te voeren; - beoordeling en zo nodig indiceren van aanvragen voor Beschermd Wonen (BW) voor de centrumgemeente Vlaardingen. Contracteren van BW in samenwerking met Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS, contractbeheer en contractmanagement, controle op declaraties en het betalen van aanbieders BW; - het inkopen in samenwerking met Bureau Inkoop MVS en het Contractbeheer inzake extramurale zorg voor de jeugd; - uitvoeren en controleren pgb jeugd waarbij trekkingsrecht op pgb via de SVB verloopt; ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

6 - backoffice taken op het terrein van de jeugd. Betreft enerzijds administratieve afhandeling en controle en het opstellen en versturen van beschikkingen en anderzijds het faciliteren van het declaratieproces, controles en betaalbaar laten stellen van declaraties jeugd; - uitvoering van de tegemoetkoming meerkosten zorg. Door de drie gemeenten zijn deze extra taken schriftelijk aan ROGplus bevestigd. ROGplus heeft periodiek de gemeenten over de voortgang van de implementatie geïnformeerd. Hieronder vindt u de belangrijkste gebeurtenissen in de laatste maanden van 2014 en van begin 2015: a) Inkoop zorg Wmo 2015 begeleiding; b) Overdracht van cliëntgegevens; c) Overdracht gegevens budgethouders pgb aan de SVB; d) Inrichting softwareapplicatie RondOm; e) Tegemoetkoming meerkosten zorg 2015; f) Rol ROGplus in wijkteams; g) Uitbreiding van de formatie ROGplus. a) Inkoop zorg Wmo 2015 begeleiding Nadat in juli 2014 het inkoopdocument was gepubliceerd en er ruim 200 vragen waren beantwoord werden door de werkgroep inkoop Wmo 2015, bestaande uit ROGplus, Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS, in september de inschrijvingen beoordeeld. Met alle 15 aanbieders waarmee het Zorgkantoor DSW in 2014 een contract had is een contract afgesloten. Daarnaast zijn nog 11 nieuwe aanbieders gecontracteerd. 16 aanbieders hebben een afwijzing gekregen en 1 heeft zich teruggetrokken. Omdat één afgewezen partij tegen het niet gunnen bezwaar heeft gemaakt bij de rechtbank kon pas na uitspraak (ROGplus werd in het gelijk gesteld) van de bezwaarprocedure medio december 2014 definitief gegund worden. Met alle aanbieders zijn werkafspraken gemaakt en in het eerste kwartaal van 2015 zijn er kennismakingsgesprekken met de directies gepland. b) Overdracht van cliëntgegevens In de tweede helft van 2014 hebben de eerste overdrachten van cliënten met begeleiding plaatsgevonden. Helaas waren de gegevens per cliënt beperkt. Zo ontbraken bijvoorbeeld namen van contactpersonen, waren cliëntgegevens niet compleet en ook bij welke aanbieder de cliënt in zorg was. Vanaf november is een start gemaakt met het bezoeken van cliënten waarvan de indicatie in de eerste maanden van 2015 afliep. c) Overdracht gegevens budgethouders pgb aan SVB In het tweede halfjaar van 2014 zijn door ROGplus gegevens overgedragen met betrekking tot de budgethouders hulp bij het huishouden pgb. Vanuit het Zorgkantoor zijn ook gegevens aan de SVB aangeleverd van de budgethouders begeleiding. De SVB heeft daarnaast bij de budgethouders onder andere de zorgovereenkomst(en) opgevraagd. In deze zorgovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen budgethouder en hulpverlener. ROGplus heeft in november al schriftelijk haar bezorgdheid uitgesproken en per directiebrief aan de SVB verwoord, over de wijze waarop de SVB haar door het Rijk verworven PGB-taak uitvoert. Belangrijkste kritiekpunten waren slechte communicatie, niet of nauwelijks bereikbaarheid, automatiseringsproblemen bij het autoriseren door ROGplus van budgetten en budgethouders die onbekend waren bij de SVB. Helaas bleek begin 2015 dat de problemen bij de SVB niet waren verholpen en dat het ministerie en de VNG moesten overgaan tot het treffen van tijdelijke maatregelen zoals warme overdracht, een Rapid Respons Team en cliënttafel. Achtergrond bij deze maatregelen was om zorg te dragen dat alle hulpverleners in januari / februari betaling voor hun diensten ontvingen. Ook ROGplus heeft in een aantal casussen gebruik gemaakt van deze procedure en voorschotten betaald aan budgethouders in schrijnende situaties. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

7 d) Inrichting softwareapplicatie WmoNed /RondOm De softwareapplicatie WmoNed is in 2014 aangepast voor het digitaal verwerken van iwmo-berichten en berichtenverkeer met de SVB. Ten behoeve van de ondersteuning voor de wijkteams van de drie gemeenten is WmoNed uitgebreid met RondOm. ROGplus draagt zorg voor informatie uitwisseling met relevante ketenpartners, inrichting werkprocessen en stelt de informatievoorziening beschikbaar aan de wijkteams. Ook zal ROGplus zorgdragen voor helpdesk ondersteuning voor de gebruikers van RondOm, voorziet het in stuurinformatie voor de wijkteams en plaatst de door de gemeenten ingekochte zorgarrangementen jeugd in de informatievoorziening. e) Tegemoetkoming meerkosten zorg 2015 De uitvoering van de tegemoetkoming meerkosten zal ROGplus ingaande 2015 gaan uitvoeren. Door het CAK is in 2014 aan alle inwoners die in 2013 een CER bijdrage ontvingen gevraagd of hun NAWgegevens mochten worden doorgegeven aan de gemeenten. ROGplus heeft de inwoners uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen die toestemming hadden gegeven aan het CAK benaderd over de mogelijkheid voor een tegemoetkoming meerkosten. In december 2014 en januari 2015 zijn alleen al ruim aanvragen voor meerkosten ontvangen. In het tweede kwartaal 2015 zullen ook de inwoners worden benaderd door het CAK die in het verleden een Wtcg vergoeding ontvingen, die door het Rijk is afgeschaft. f) Rol ROGplus in wijkteams Na uitvoerige gesprekken met de gemeenten is besloten dat ROGplus vooralsnog niet permanent deelneemt in de 12 wijkteams maar nauw gaat samenwerken. Aan elk wijkteam wordt een vaste consulent van ROGplus gekoppeld en er vindt structureel (wekelijks) een gezamenlijk casuïstiekoverleg plaats. In de loop van 2015 zal de rol van ROGplus in de wijkteams en de samenwerking wijze van de wijkteams worden geëvalueerd. g) Uitbreiding van de formatie ROGplus In het vierde kwartaal van 2014 is als gevolg van de nieuwe taken een start gemaakt met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Naast consulenten voor de indicatiestelling begeleiding en beschermd wonen zijn medewerkers aangetrokken voor applicatiebeheer en juridische zaken. In het eerste halfjaar van 2015 is de formatie verder aangevuld met onder meer een controller, medewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker/ controleur pgb en medewerkers financiële administratie. In 2015 zal een formatieonderzoek plaatsvinden om de uiteindelijke formatie van de afdeling uitvoering Wmo te onderbouwen en door het bestuur van ROGplus te laten vaststellen. Ook zal de organisatiestructuur van ROGplus tegen het licht worden gehouden. Gebleken is dat de huidige structuur, welke de afgelopen jaren vooral gekenmerkt werd door het aanplakken van taken bij bestaande functies/ medewerkers, kwetsbaar gebleken is. Overige projecten Was- en strijkservice Het uiteindelijke doel van dit project is de oprichting van een regionale was- en strijkservice. De extra werkgelegenheid dient te worden ingevuld met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ROGplus heeft dit project in de tweede helft van 2014 naar zich toegetrokken. In samenwerking met de drie SW-bedrijven zijn na een aanbestedingsprocedure begin 2015 gesprekken gestart met Wasserij Smeele BV uit Maassluis. De verwachting is dat per 1 april 2015 de was- en strijkservice daadwerkelijk van start zal gaan. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

8 Uitvoering HHT ROGplus heeft namens de drie gemeenten subsidie aangevraagd en verkregen voor de HHT. Op 3 december 2014 heeft het ministerie van VWS 3 beschikkingen afgegeven waarin subsidie voor zowel 2015 als 2016 wordt toegekend. Voor 2015 is de toekenning in totaal ,- en voor ,-. De uitvoering van de HHT zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de gemeenten en aanbieders. 2.2 Programma Wmo Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen en met ingang van 2015 maatwerkvoorzieningen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan, waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld: ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. In artikel 1, eerste lid, onder g van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een definitie van het begrip maatschappelijke ondersteuning gegeven. Het begrip is uiteengelegd in negen prestatievelden waarop van de gemeente inspanningen worden verwacht. Het 5 e prestatieveld betreft het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het 6 e prestatieveld betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met het vaststellen van de Verordening door de gemeenteraden van de drie gemeenten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van deze twee prestatievelden. ROGplus voert voor de drie gemeenten in het Nieuwe Waterweg Noord gebied de maatwerkvoorzieningen (individuele verstrekkingen) van de Wmo uit. Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kunnen alleen via beleidswijzigingen, waarbij de Verordening en/of Besluit en/of Beleidsregels gewijzigd (moeten) worden, besparingen gerealiseerd worden. Gezien de afhandelingsprocedure die hiervoor gevolgd moet worden zijn (financiële) aanpassingen in de loop van het boekjaar nauwelijks mogelijk. De nadruk moet gelegd worden op inzicht in de ontwikkelingen van het cliëntenbestand, vervangingskosten van de voorzieningen en beheersing van de kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en kosten van hulp bij het huishouden. 2 B) De wijze waarop (ernaar) werd gestreefd de effecten te bereiken ( wat deden we? ) Voorzieningen Een maatwerk voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget. Deze keuzevrijheid is nadrukkelijk opgenomen in de Verordening. De criteria zijn nader uitgewerkt in het Besluit en de Beleidsregels. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

9 a) Vervoersvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit: een algemene vervoersvoorziening; een collectieve vervoersvoorziening; een vervoersvoorziening in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit: het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer; het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt. De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een persoonsgebonden budget, te besteden aan een vervoersvoorziening, geschiedt met name op medisch/ergonomische gronden. Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte van de busjes van de Regiotaxi) komt hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan kan gaan. Regiotaxi Ingaande 1 januari 2013 wordt het AOV contract uitgevoerd door ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. Het contract loopt tot en met 31 december 2015 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar (31 december 2016). In het vervoerscontract met ZCN zijn onder meer de volgende kwaliteitseisen opgenomen: - op tijd rijden (bonus malus regeling); - differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding); - locatie van de planning van de ritten in de regio NWN; - transfers voor scootermobielgebruikers; - kwaliteitsborging, klachtafhandeling; - gebruik van terugbel/aankondigingsservice (door chauffeur). Ingaande 1 februari 2014 is de telefooncentrale van ZCN verhuisd van Rotterdam naar Schiedam en ondergebracht in hetzelfde gebouw waar de ritten worden gepland. Dit komt de samenwerking en afstemming ten aanzien van communicatie met o.a. de cliënten ten goede. Daarnaast kunnen de medewerkers van de planning die van de telefooncentrale ondersteunen tijdens piekmomenten. De kwaliteit van het vervoer over 2014 was sterk wisselend. In de maanden mei en juni werd er slecht gepresteerd. De gevolgen van personele onrust, als gevolg van een reorganisatie bij de vervoerder, en de weerslag hiervan op het vervoer hebben deze maanden geleid tot het niet op tijd rijden en overbelasting van de telefooncentrale. ROGplus heeft in 2014 frequent contact gehad met het management en de directie van ZCN over de prestaties en kwaliteit. Door de vervoerder is op verzoek van ROGplus een verbeterplan opgesteld en zijn nadere afspraken gemaakt om de kwaliteit op het gewenste peil te krijgen. In 2014 is de Klankbordgroep vervoer (afvaardiging van gebruikers van Regiotaxi) regelmatig bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen te bespreken. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

10 De score (het op tijd rijden) over 2014 is gemiddeld 92,1% op tijd (over geheel 2013 was de score 94,0%). Zie hiervoor ook bijlage 6.4. Het aantal ritten over 2014 kwam uit op (2013: ritten), een daling van 3,5%. Het vervoer van het aantal personen geeft over 2014 een zelfde beeld: tegenover personen in 2013, een daling van 2,8%. b) Rolvoorzieningen De te verstrekken rolstoelvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit: 1) een algemene rolstoelvoorziening; 2) een rolstoelvoorziening in natura; 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolvoorziening; 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening; 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening; 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2 en 5 genoemde voorziening; 7) instandhoudingkosten van een genoemde rolvoorziening. Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zogenaamde basispakket. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. In 2014 heeft 85,3% van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootermobielen plaatsgevonden uit het basispakket (tegenover 86,9% in 2013). De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over dagen (evenals in dagen). Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen was over ,5% (tegenover 62,4% in 2013) en dat van de scootermobielen 67,6% (tegenover 79,2% in 2013). De servicebus die als extra service in elk van de drie gemeenten op een vast dagdeel wekelijks op een veel bezochte plaats aanwezig is, is een groot succes. De ervaringen worden door de cliënten als uiterst positief bestempeld. Pilot rolstoelpool in verzorgingstehuizen De rolstoelpool in verzorgingstehuizen die in april 2013 was gestart is in 2014 verder uitgerold. Het gaat om gebruik van rolstoelen door cliënten voor incidenteel gebruik. In samenwerking met de verzorgingstehuizen en de leverancier van hulpmiddelen realiseert ROGplus een rolstoelpool als algemene voorziening. Pilot scootermobiel voor algemeen gebruik Met de woningcorporaties zijn gesprekken gaande tot realisatie van pools voor algemeen gebruik in complexen. De ervaring is dat bewoners van complexen niet bereid zijn vrijwillig hun voorziening in te ruilen en gebruik te maken van een scootermobielpool. c) Woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit: een algemene woonvoorziening; een woonvoorziening in natura; ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

11 een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening; een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening. De volgende soorten individuele woonvoorzieningen worden onderscheiden: een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten; een bouwkundige- of woontechnische woonvoorziening; een niet-bouwkundige of niet-woontechnische woonvoorziening; instandhoudingkosten met uitzondering van de verzekeringen; een uitraasruimte. Eigen bijdrage Bij het verstrekken van de volgende woonvoorzieningen is een eigen bijdrage verschuldigd: - stoeltraplift; - plateaulift; - woonhuislift; - aanbouw; - losse woonunit; - vlonder, voor zover het de toegankelijkheid van de deuren van de eigen woning of eigen berging betreft; - elektrische deuropener, voor zover het de toegankelijkheid van de deuren van de eigen woning of eigen berging betreft. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het reeds voorspelbaar en voorzienbaar zijn van de verhuizing voor de belanghebbende. Trapliften, elektrische deurautomaten en vlonders Naast trapliften worden ook vlonders en elektrische deurautomaten in bruikleen verstrekt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de voorzieningen te herverstrekken in plaats van deze te verwijderen en weg te gooien bij overlijden of verhuizen van cliënt. Bijkomend voordeel is dat de tussenschakel van de woningcorporatie vervalt, wat een positief effect heeft op de doorlooptijd en de kosten van de voorziening, ondermeer omdat de begeleidingskosten wegvallen. d) Hulp bij het huishouden De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, kan bestaan uit: een algemene voorziening, waaronder algemene hulp bij het huishouden; hulp bij het huishouden in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. De volgende resultaten dienen bereikt te worden als compensatie van de beperkingen: - een schoon en leefbaar huis; - het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; - het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; - het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Bij hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden: 1) (HH1) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

12 2) (HH2) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. 3) (HH3) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding. Met het onderscheiden van deze drie categorieën wil de uitvoeringsorganisatie op een verantwoorde manier bewerkstelligen dat hulpvragen beantwoord worden vanuit het principe hulp naar noodzaak. Een uitgangspunt daarbij is de eigen kracht. Eerst wordt gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan, of de vraag opgelost kan worden in het eigen netwerk voordat de mogelijkheid voor individuele verstrekking wordt bekeken. Met de volgende zorgaanbieders heeft ROGplus contracten afgesloten: Voor Maassluis : Stichting Argos Zorggroep, Stichting Thuiszorg Service Nederland, Zorgkompas en Tzorg. Voor Schiedam : Stichting Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting ( Frankelandgroep ), Zorgkompas en Tzorg. Voor Vlaardingen : Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas ( Zonnehuis Thuis ). Sint Liduinastichting ( Frankelandgroep ), Zorgkompas en Tzorg. De afloopdatum van de contracten is 31 december In juni 2014 heeft Tzorg de activiteiten overgenomen van Careyn Huishoudelijke Zorg. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), cliëntenraad van Careyn en vakbonden zijn akkoord gegaan met deze overname. Positief is dat Tzorg alle directe medewerkers van Careyn een baan garandeerde en dat ook de alfahulpen een dienstverband aangeboden hebben gekregen. Ook ROGplus heeft ingestemd met de overdracht onder de volgende voorwaarden: - maximale continuïteit van de koppeling tussen cliënt en hun vertrouwde hulp; - handhaving van de tarieven van Careyn conform de overeenkomst; - heldere communicatie, in overleg met ROGplus, met de cliënten; - geruisloze administratieve overgang. De overgang van cliënten van Careyn naar Tzorg is niet geheel rimpelloos verlopen. Telefonische bereikbaarheid en het omzetten en planning van hulp waren bij de overgang niet optimaal. Ook bij herindicaties verliep de communicatie in het derde kwartaal met de cliënten van Careyn/Tzorg niet geheel volgens afspraak. Per 1 januari 2015 is door het rijk een korting toegepast op de voorziening hulp bij het huishouden van ongeveer 32%. In overleg met de gemeenten moet de bezuiniging per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd en worden cliënten met een nog lopende indicatie zoveel mogelijk ontzien (zachte landing). ROGplus zal in overleg en samenspraak met de gemeenten en zorgaanbieders voorstellen uitwerken om de bezuiniging van 32% te realiseren. Een van de besparingen is het niet meer indiceren van de taak wassen en strijken en de cliënt hiervoor te verwijzen naar een algemene voorziening (zie hiervoor ook hoofdstuk 2.1). In de loop van 2015 zal de aanbestedingsprocedure/inkoop hulp bij het huishouden worden opgestart. Naar verwachting zal in het inkoopdocument het te behalen resultaat ( schoon huis ) centraal staan (en niet meer geïndiceerde uren en inzet soort hulp). Daarnaast zal geprobeerd worden slimme combinaties te maken met de nieuwe taak begeleiding. Met alle zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, kwaliteit, continuïteit van de zorg, aanlevering gegevens en indicatiestelling. Door het uniform aanleveren van gegevens zijn de wachttijden beter in beeld gekomen. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

13 Er hebben zich in 2014 geen problemen voorgedaan met de wachtlijst voor hulp bij het huishouden. De gemiddelde wachttijd bedroeg over 2014 minder dan 2 weken, dat wil zeggen dat na melding bij de zorgaanbieder binnen twee weken een aanvang is gemaakt met de zorg aan huis. Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt? Aantal aanvragen In 2014 zijn Wmo-aanvragen ontvangen tegenover in Dit betekent een toename van 0,5% ten opzichte van Als de herindicaties hulp bij het huishouden in 2013 en 2014 buiten beschouwing worden gelaten, is in 2014 het aantal (overige) aanvragen gedaald met 1,1%. Wanneer wordt gekeken naar de aangevraagde functies / voorzieningen is de stijging ten opzichte van 2013, 1,1%. Een nadere toelichting op het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen wordt gegeven in bijlage 6.1. Doorlooptijd De gemeente is wettelijk verplicht een Wmo-aanvraag binnen maximaal 8 weken af te handelen. Voor ROGplus is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen hiervoor een belangrijke graadmeter. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen over 2014 was 4,3 weken, dit is gelijk aan 2013 (zie voor een volledig overzicht bijlage 6.2). Wanneer alleen de doorlooptijden worden berekend voor de meest voorkomende standaard aanvragen (zoals deze ook worden gebruikt bij de Benchmark), dan ziet het overzicht er als volgt uit. Doorlooptijd 2014 en Vervoer 3,3 3,3 Scootermobiel 5,4 5,4 Handrolstoel 4,3 4,3 Verhuiskostentegemoetkoming 5,9 6,2 Eenvoudige woningaanpassingen 5,0 6,9 Woningaanpassingen 9,6 7,8 Roerende woonvoorziening 6,4 7,6 Hulp bij het huishouden 3,0 3,2 Ten opzichte van 2013 is de doorlooptijd van een aantal voorzieningen, ondanks de intensieve integrale benadering van aanvragen gedaald. De verhoudingsgewijs hoge doorlooptijd van de woningaanpassingen komt mede door de afhankelijkheid van corporaties, particuliere verhuurders en VVE s inzake afhandeling offertes en het geven van toestemming tot aanpassing van de woning of plaatsing van bijvoorbeeld scootersafes. Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften In 2014 zijn beschikkingen afgegeven tegenover in 2013 (een daling van 0,3%). Van het totaal aantal beschikkingen waren 415 afwijzend ofwel 6,4% (tegen 8,3% in 2013). Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van zijn 83 bezwaarschriften ingediend, ofwel 1,3% tegen 101 bezwaarschriften in 2013 ofwel 1,6%. De daling van het aantal bezwaarschriften in 2014 tegenover 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder bezwaarschriften in 2014 over de woningaanpassing en vervoersvoorziening zijn ontvangen. Voor een volledig overzicht zie bijlage 6.3. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

14 In 2014 zijn 4 beroepsprocedures ingediend (tegenover 6 in 2013). Hiervan is er 1 ingetrokken. 3 beroepszaken zijn bij de Rechtbank nog in behandeling. Klachten Over 2014 kwamen 554 klachten binnen over de Regiotaxi tegenover 925 in De meeste klachten hadden betrekking op het niet op tijd (voor)rijden van de taxi, bereikbaarheid van de telefooncentrale en het soort voertuig. Naast de klachten over de Regiotaxi zijn er 18 overige klachten ontvangen (tegenover 16 klachten in 2013). Signalering, nazorg en kwaliteitscontroles De consulenten van ROGplus spelen een nadrukkelijkere rol dan in het verleden bij het signaleren van eenzaamheid en de doorverwijzing naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. Ook nazorg hoort thuis in de cyclus van onderzoeken en adviseren en/of realiseren en controleren. ROGplus wil met nazorg op medewerker niveau en op klantniveau (één op één) meten of het advies of de voorziening toereikend is, of verdere advisering of afstemming met ketenpartners noodzakelijk is en/of het advies of de individuele voorziening het gewenste effect heeft op de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarbij hoort ook de controle of het proces van vraagafhandeling van de cliënt juist is verlopen. Het betreft hier niet het onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid van de cliënt over de afhandeling van de aanvraag. Deze wordt door SGBO, tegenwoordig onderdeel van BMC, gemeten in het reguliere cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) dat in opdracht van ROGplus jaarlijks uitgevoerd wordt. Structurele items op gebied van signalering en nazorg zijn verankerd in de softwareapplicatie WmoNed zodat managementgegevens gegenereerd kunnen worden. Het betreffen vaststaande vragen en antwoordmogelijkheden gericht op de eigen kracht en het netwerk van de cliënt, het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen, het effect van het gegeven advies, de tevredenheid over de geboden oplossing en - indien van toepassing - vaststaande vragen en antwoordmogelijkheden gericht op de ervaringen en tevredenheid over de individuele voorziening, de zorgaanbieder of de leverancier. Voor niet-structurele items blijven aparte onderzoeken behouden waarbij, vanwege de diversiteit en veranderende omstandigheden, registratie buiten WmoNed om gaat. Niet-structurele items betreffen de behoefte aan informatie van het bestuur van ROGplus of de organisatie zelf over vraagstukken die worden ingegeven door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld politiek/maatschappelijke ontwikkelingen of afgegeven signalen van adviesraad of netwerkpartners. Ook kunnen cijfers uit de nazorgprocedure aanleiding geven tot nader onderzoek. Voor dergelijke vragen is het van belang om een toegesneden onderzoek te doen. In 2014 zijn drie specifieke onderzoeken gehouden in het kader van nazorg. Het eerste onderzoek heeft betrekking op de beëindiging van de hulp bij het huishouden op verzoek van de cliënt naar aanleiding van de verhoging van de eigen bijdrage. Het tweede onderzoek heeft betrekking op de gevolgen respectievelijk reactie van de cliënt bij teruggang in uren hulp bij het huishouden. Het derde onderzoek is de jaarlijkse controle onder PGB budgethouders naar de kwaliteit van de zogenaamde zorgbureaus. In de periode mei tot en met september zijn 75 huisbezoeken afgelegd om de kwaliteit van de dienstverlening (opnieuw) te beoordelen. Er is ook een start gemaakt met het houden van zogenaamde spiegelgesprekken met cliënten. Deze cliënten zijn in overleg met de leverancier en ROGplus geselecteerd en worden geïnterviewd over de wijze waarop hun aanvraag, klacht en dergelijke is afgehandeld en hun ervaring/tevredenheid over de service en dienstverlening. Zowel ROGplus als de betreffende leverancier zijn aanwezig bij het interview, maar hebben geen inbreng in het gesprek. De bedoeling is dat beide organisaties aan de hand van de klantbeleving een beeld krijgen over hun klantvriendelijkheid en de leemten en ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

15 communicatie in en tussen de organisaties. Op basis van de resultaten kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden bij zowel de leverancier als bij ROGplus. 3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van ROGplus bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat ROGplus niet beschikt over reserves, is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Inventarisatie van de risico s In de begroting van 2015 is al deels rekening gehouden met de risico s en zijn deze onder controle. Er is een risico om volledig inzicht te krijgen in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Dit risico werd en wordt aanzienlijk vergroot bij de decentralisatie van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten. De verwachting en ervaring is daarbij dat de overdracht van het bijbehorende budget gepaard gaat met forse kortingen. Beleid over de weerstandscapaciteit en de risico s Door middel van managementrapportages zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding (te zien) geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Het treasurystatuut van ROGplus is in 2014 niet gewijzigd. In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, is in 2014 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd gehad van maximaal 2 maanden. Het renterisico dat ROGplus maximaal heeft gelopen is het dalend ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

16 renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten zijn genoten. Met bovenstaande is uitvoering gegeven aan artikel 12 van de Financiële Verordening. Risicobeheer In onderstaand overzicht wordt het renterisico op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido. Kasgeldlimiet 2014 ( x euro ) eerste tweede derde vierde kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 1) Vlottende korte schuld maand maand maand ) Vlottende middelen maand maand maand ) Netto vlottende middelen maand maand maand ) Gemiddelde netto vlottende middelen kwartaal ) Kasgeldlimiet 8,20% ) Ruimte onder kasgeldlimiet Overige De netto vlottende middelen zijn lager dan in 2013, hierdoor kon er minder op de deposito rekening gestald worden, hetgeen resulteerde in een lagere rente vergoeding. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

17 4 Bedrijfsvoering 4.1 Personeel en organisatie Een overzicht van de personele sterkte voor en na de taakverbreding medio 2014 geeft het volgende beeld: formatie begroting 2014 werkelijk 2014* werkelijk 2013* aantal fte aantal fte aantal fte Directie 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Directiesecr. 1 0,8 1 0,8 1 0,8 Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten 5 4,0 6 4,9 5 4,0 Hoofd afdeling uitvoering 1 1,0 1 0,9 1 0,9 Medewerkers afdeling uitvoering 18 15, , ,4 Hoofd administratie & automat. 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Coördinator onderst. processen 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Medewerkers front- en backoffice 9 6,3 10 7,5 9 6,3 Financiele administratie 3 2,9 3 2,9 3 2,9 Totaal 40 33, , ,3 inhuur personeel derden 1,5 5 3,4 1 1,0 * w erkelijke formatie per 31 december Naast de vaste formatie waren aan het einde van ,4 fte werkzaam vanuit externe bureaus. Ten opzichte van de begroting 2014 is de werkelijke formatie 4,4 fte hoger. Oorzaak van de hogere formatie is het feit dat deze in het vierde kwartaal 2014, ter voorbereiding en vooruitlopend op de taakuitbreidingen in 2015, al voor een deel ingevuld is. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden volgt ROGplus de gemeente Maassluis en zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO) van toepassing. De medewerkers van de afdeling uitvoering inclusief die van de front- en backoffice zijn in het vierde kwartaal van 2014 geschoold en getraind in het indiceren van de nieuwe doelgroepen die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld. In 2013 is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Met de opgestelde RI&E en het plan van aanpak is de basis voor een gestructureerd Arbobeleid gelegd. De belangrijkste aanbeveling, het opstellen van een agressieprotocol en het aanbieden van trainingen, is inmiddels opgevolgd. Ook het Arbobeleid en de daarbij behorende protocollen zijn op schrift gesteld en in de WOR-vergadering vastgesteld. In juli 2014 hebben de medewerkers van ROGplus deelgenomen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), verzorgd door de arbodienst. Het PMO is in eerste instantie een individueel onderzoek gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van het werk en de werkomstandigheden. Het rapport, met de resultaten van het PMO op groepsniveau, bood de directie en het management van ROGplus zicht op de stand van zaken ten aanzien van de beleving van gezondheid van haar medewerkers, al dan niet als gevolg van de huidige werkomstandigheden. Uit het rapport kan het volgende beeld worden gegeven van de aanwezige gezondheid- en welzijnseffecten binnen ROGplus: - gunstige scores op gebied van werkvermogen/gezondheid, werktijden, werkrelaties, voorlichting RSI (in vergelijking met andere gemeenten/gemeentelijke uitvoerders); ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

18 - agressie van cliënt of familie: 64% wordt in het werk geconfronteerd met agressie (voornamelijk verbale). Men ervaart voldoende steun vanuit de organisatie; - Een deel van de medewerkers heeft klachten over muis, beeldscherm en werkplekinrichting; - Er zijn medewerkers die last hebben van geluidsniveau en klimaat; - Bij de afdeling uitvoering ervaart 45% een (te) hoog werktempo. In de WOR-vergadering van november 2014 is het rapport en de te nemen maatregelen besproken met de medewerkers. Ook is naar aanleiding van het PMO een klimaatmeting uitgevoerd in de ruimten met flexplekken. De Arbo Unie heeft hierover in december 2014 gerapporteerd. Het klimaat is als goed te beoordelen en de gemiddelde geluidsniveaus bevinden zich onder de streefwaarde voor receptiewerk en onder de maximale toelaatbare waarde voor beeldschermwerk. Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) Ziekteverzuim 4,6 % 3,9 % Administratie incl. directie en onderst. processen 4,8 % 9,1 % Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten 11,3 % 4,2 % Uitvoering incl. FO 3,6 % 2,3 % (incl. zwangerschap) Ziekteverzuim 6,3 % 7,6 % Administratie incl. directie en onderst. processen 4,8 % 9,1 % Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten 11,3 % 7,6 % Uitvoering 6,3 % 7,1 % Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is in 2014 gestegen van 3,9% naar 4,6, met name langdurig ziekteverzuim/uitval van een enkele medewerker verhoogde de totaalscore. 3 medewerkers zijn in 2014 met zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof gegaan. 4.2 Informatisering en automatisering De infrastructuur is grotendeels in beheer bij een externe partij, te weten Ormer Solutions. De serveromgeving is in september 2012 verhuisd naar het datacentrum van Ormer Solutions. Dankzij een zogenaamde Remote Desktop-omgeving die een eenduidige en snelle toegang tot de applicaties en gegevens faciliteert, kan vanaf alle locaties op dezelfde wijze van de ICT-infrastructuur gebruik worden gemaakt. Voor de gebruikers betekent dit dat ze verbinding maken met een server in het datacentrum, waarvandaan ze hun programma s en gegevens kunnen gebruiken. Vanaf de verhuizing is ook de glasvezelbekabeling in gebruik genomen. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en op basis van een risicoanalyse is een informatie-beveiligingsplan in het eerste kwartaal van 2014 opgesteld. Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de gemeenten, via een GBA-koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd. Met alle drie de gemeenten is een GBAkoppeling gerealiseerd. Koppeling met de gemeente Vlaardingen is in een afrondende testfase. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

19 ROGplus heeft de digitale sociale kaart van MEE aangeschaft. Vooralsnog wordt deze uitsluitend intern gebruikt maar de bedoeling is de digitale sociale kaart in 2015 ook beschikbaar te gaan stellen voor samenwerkingspartners. Als voorbereiding op de overheveling van taken vanuit het Rijk, uitvoering van de trekkingsrechten op pgb door de SVB en opdrachtverstrekking van de gemeenten aan ROGplus ten aanzien van de informatievoorziening wijkteams zijn er een aantal software aanpassingen uitgevoerd door ZorgNed in de softwareapplicatie RondOm. De wijkteams in Schiedam en Vlaardingen zijn aangesloten, Maassluis volgt in de loop van In het derde kwartaal 2014 zijn de eerste bestanden ontvangen met de overdracht van de huidige AWBZ cliënten (begeleiding). Op basis van deze bestanden is een planning gemaakt met betrekking tot herindiceren en zijn de cliënten benaderd. In 2015 zullen circa indicaties opnieuw moeten worden geïndiceerd. De VNG en VWS hebben bepaald welke gegevens noodzakelijk zijn om in contact te komen met de cliënten en voorbereid het gesprek in te gaan door vooraf inzicht te hebben welke cliënten welke zorg ontvangen. Het gaat om AWBZ indicatiegegevens (functie plus klasse) en declaratiegegevens (prestatiecodes). Zowel voor pgb als ZIN cliënten worden de gegevens overgedragen. Omdat er gedurende 2014 en ook begin 2015 nieuwe AWBZ indicaties bij komen wordt meerdere keren een geactualiseerd bestand overgedragen aan de gemeenten. De ontvangen bestanden worden vergeleken met die van de ontvangen bestanden van gecontracteerde aanbieders. Ter ondersteuning van processen op het gebied van contractbeheer, relatiebeheer en facilitaire zaken wordt vanaf september 2014 de cloud based softwareoplossing van Axxerion gebruikt. ROGplus heeft de infrastructuur en het netwerk in 2013 laten testen door een extern bureau op het doorbreken van de beveiliging. Het blijkt immers dat ook gemeentelijke instellingen bloot staan aan hacken. In 2013 is over de security test op de externe en interne infrastructuur aan ROGplus gerapporteerd. De geïdentificeerde kwetsbaarheden op gebied van infrastructuur en software zijn besproken met Ormer Solutions. De aanbevelingen uit het rapport zijn (grotendeels) opgevolgd in 2013 en Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en op basis van een risicoanalyse is in het eerste kwartaal van 2014 een informatie-beveiligingsplan opgesteld. 4.3 Communicatie, cliënttevredenheid en benchmark Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies (de cliëntvertegenwoordiging) van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. ROGplus heeft in mei en september een nieuw exemplaar van het ROGplus Journaal uitgebracht met daarin informatie over onder meer mantelzorg, de Regiotaxi en de decentralisatie van de AWBZ en de rol die ROGplus hierin voor de drie gemeenten gaat vervullen. In december 2014 is een speciaal themanummer verschenen dat geheel in het teken stond van de wijzigingen per 1 januari 2015 inclusief de samenwerking met de wijkteams. In het vierde kwartaal 2014 zijn alle oude Wmo- cliënten individueel geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot eigen bijdrage hulp bij het huishouden en overige voorzieningen en over de reizigersbijdrage Regiotaxi per 1 januari De cliënten die over zijn gekomen vanuit de AWBZ zijn ook individueel benaderd over de gevolgen van de nieuwe Wmo en over het overgangsrecht. De communicatie op dit gebied is vanuit ROGplus afgestemd met de accounthouders ROGplus en de communicatieafdelingen van de gemeenten. De brief tegemoetkoming meerkosten heeft een enorme werkdruk gegeven op de Front- en Backoffice. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

20 Het rapport Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2014 cliënten individuele voorzieningen ROGplus is in juni verschenen. ROGplus heeft opnieuw meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek van BMC onder ROGplus cliënten die in 2013 een aanvraag hebben ingediend. De aanvraagprocedure scoort een 7,3 (tegenover 7,1 bij de referentiegroep), hulp bij het huishouden een 7,8 (idem referentiegroep) en de Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen een 7,5 (referentiegroep 7,4). Het aanvullend collectief vervoer, Regiotaxi Waterweg, krijgt een 7,1 (referentiegroep 7,1). De respondenten is gevraagd in hoeverre zij vinden dat er in het gesprek rekening is gehouden met de persoonlijke situatie. 89% zegt daarop veel of redelijk. In de referentiegroep is dit 90%. In 69% van de gevallen is geadviseerd onder andere een beroep te doen op de eigen kracht van de respondent (referentiegroep 46%). 83% van de respondenten is (zeer) tevreden met de voorgestelde oplossing (referentiegroep 79%). Het rapport is ondermeer op de website van ROGplus geplaatst. Uit het onderzoek zijn een paar aanbevelingen gekomen: a) Respons. De respons op het tevredenheidsonderzoek is de afgelopen jaren verder afgenomen. Ondanks pogingen de respons te verhogen is de bereidheid tot het invullen van de vragenlijst gedaald. ROGplus gaat in gesprek met BMC over de wijze waarop vragenformulieren opgesteld worden en de wijze waarop de vragen geformuleerd worden. De verwachting is dat met klantgerichte formulering de herkenbaarheid en daarmee ook de bereidheid tot medewerking van de cliënt zal toenemen. b) Voortzetting gekantelde werkwijze ROGplus is in 2012 gestart met de gekantelde werkwijze. Deze werkwijze heeft in 2014 verder vorm gekregen. Door de cliënten wordt deze werkwijze positief gewaardeerd. Dit blijkt uit het percentage (83%) van de respondenten dat (zeer) tevreden is met de voorgestelde oplossing in relatie tot de 69% waarin geadviseerd is een beroep te doen op de eigen kracht. ROGplus gaat deze werkwijze voortzetten. c) Keuzemogelijkheid zorgaanbieder Een groot deel van de respondenten (85%) is inmiddels bekend met de keuzevrijheid tussen huishoudelijke hulp zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Opvallend is dat slechts 32% aangeeft bekend te zijn met de keuzevrijheid van welke zorgaanbieder zij hulp bij het huishouden wenst te ontvangen. ROGplus zal zich beraden of en op welke wijze de keuzemogelijkheid bredere bekendheid kan krijgen onder met name de doelgroep ouder dan 65 jaar. Het rapport Benchmark Wmo-voorzieningen 2014 (aantallen uitgaven over 2013) ROGplus is in augustus 2014 verschenen. In dit rapport worden aantallen verstrekte/uitstaande voorzieningen en uitgaven van ROGplus vergeleken met die van 48 andere gemeenten. De totale uitgaven voor hulp bij het huishouden en Wmo hulpmiddelen per inwoner van de NWN-gemeenten komen hoger uit dan van de Benchmark gemeenten ( 129,- tegen gemiddeld 120,- voor de referentiegroep), maar liggen op het niveau van gemeenten met dezelfde grootteklasse. De oorzaak voor de hogere kosten kan worden gevonden in het hogere percentage 75-plussers en hogere percentage huishoudens met een laag inkomen in de regio NWN. De uitvoeringskosten per inwoner zijn aanzienlijk lager dan die van de Benchmark gemeenten en ook lager dan die van gemeenten met dezelfde grootteklasse. De doorlooptijden van aanvraag tot beschikking van de voorziening zijn bij ROGplus lager dan bij andere gemeenten. Het jaarlijkse benchmarkrapport is ondermeer op de website van ROGplus geplaatst. In het vierde kwartaal hebben de consulenten van ROGplus een training gevolgd in cliëntgericht schrijven. Daarnaast zijn alle (cliëntgerichte) brieven en beschikkingen aangepast in de zogenaamde B-1 schrijfstijl. Met dit heldere en eenvoudige taalniveau beoogt ROGplus nog transparanter, begrijpelijker en duidelijker te communiceren met de doelgroep. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2014

Begrotingswijziging 2014 Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014 Voorwoord Voor u ligt de begrotingswijziging 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). De belangrijkste uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Begroting 2015 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2015

Begroting 2015 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2015 Begroting 2015 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Programmaplan 7 2.1 Programma Wmo 7 2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 15 2.3 Onvoorzien 16 2.4

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2008 1

Jaarrekening 2008 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2008 1 Jaarrekening 28 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 28 1 Voorwoord Na het hectische jaar 27 (invoeringsjaar WMO, uitbreiding met de nieuwe taak hulp bij het huishouden ) was 28 voor ROGplus een

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwerp. Begroting 2014

Ontwerp. Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begroting 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Programmaplan 7 2.1 Programma Wmo 7 2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 16 2.3 Onvoorzien

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Rob van de Water Algemeen directeur

Rob van de Water Algemeen directeur Jaarstukken 2015 VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2015 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Financieel werd het boekjaar 2015 afgesloten met een onderschrijding ten opzichte van de begroting van 4.900.000,-,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD

MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD 3 de kwartaal 2016 A16.04901 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Cijfers toegang 7 1.1 Noordenveldwerker 7 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 8 1.3 Centrum Jeugd &

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

ROCPj" 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

ROCPj 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam ROCPj" 5 Aan: de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ROGplus Nieuwe V 'aterweg Noord Bezoekadres Stadhuis, Maassluis Koningshoek 93.050 Correspoi dentieadres Postbus 234 3140 AE IVaassluis

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 2e kwartaal 2015

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 2e kwartaal 2015 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 2e kwartaal 2015 Pagina 2 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten... 4 2. Overzicht kosten Begeleiding... 8 3. Overzicht kosten HH... 10 4. Overzicht

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 4e kwartaal 2015 Pagina 2 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten... 4 2. Overzicht kosten Begeleiding... 6 3. Overzicht kosten HO... 7 4. Overzicht kosten

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/074

ECSD/U Lbr. 16/074 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraars uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601324

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen Opdracht

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Marap 2010. (September 2010)

Marap 2010. (September 2010) Marap 2010 (September 2010) Inhoud Marap 2010 Inhoud Marap 2010 1. Inleiding 3 2. Hoe staat ROGplus er financieel voor? 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Financiële uitkomsten raming 2010 5 2.2.1 Financiële gevolgen

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Inleiding De verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 biedt het kader voor de verstrekking van

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? De verwachting is dat in 2017 ruim 900 mensen gebruik gaan maken

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB B en W-nummer 15.0920; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB Besluiten: 1. kennis te nemen

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Uitbreiding formatie Welzijn Oudewater

Subsidieaanvraag. Uitbreiding formatie Welzijn Oudewater Subsidieaanvraag Uitbreiding formatie Welzijn Oudewater Subsidieaanvraag uitbreiding formatie sociaal stadsteam in één oogopslag Inleiding Het sociaal stadsteam Oudewater is volop in - positieve- ontwikkeling.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Notitie huishoudelijk werk Wmo.

Notitie huishoudelijk werk Wmo. Notitie huishoudelijk werk Wmo. Aanleiding Over de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp is de laatste jaren veel te doen. Het Rijk voerde een bezuiniging in en de gemeenteraad heeft een forse taakstellende

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 - Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis,

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Tussenevaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland. Versie september 2015

Tussenevaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland. Versie september 2015 Tussenevaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland Versie september 2015 Evaluatie HO en HHT gemeente Dinkelland Deze evaluatie schetst een beeld van de nieuwe wijze waarop de Huishoudelijke ondersteuning (HO)

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Gemeente Schiedam t.a.v. het college van B&W Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM UW KENMERK ONS KENMERK DATUM JB/UR 16 maart 2011 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER E-MAIL 010-2191532 uc.ramkisoensing@schiedam.nl

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie