Jaarstukken ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

2 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014 sprake van een onderschrijding van ,-, hetwelk terugvloeit naar de 3 gemeenten. In vergelijking met 2013 zijn de totale kosten licht gestegen en kan worden geconcludeerd dat de daling van de gemeentelijke bijdrage gedurende een reeks van jaren met ingang van 2014 tot stilstand is gekomen. De colleges van de drie gemeenten hebben in 2014, op basis van extern onderzoek en aanbevelingen vanuit het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan, via schriftelijke collegeopdrachten een aantal nieuwe taken bij ROGplus neergelegd, ondermeer op gebied van begeleiding, inkoop en contractbeheer, informatievoorziening en backoffice taken op het gebied van jeugd. Later in 2014 kwamen daar nog aanvullende taken bij, zoals de uitvoering van de door de 3 gemeenten bedachte regeling Tegemoetkoming Meerkosten 2015 en het gemotiveerd aanvragen van de in het najaar door het Rijk geboden HHT-toelage voor gemeenten, alsmede het opstellen en uitvoeren van een projectplan hiervoor voor onze 3 gemeenten. ROGplus is erkentelijk voor deze toevertrouwing door de NWN-gemeenten van alle (nieuwe) taken. We zullen ons maximaal inzetten de opdrachten zo goed mogelijk vorm te geven en de cliënten/burgers zo goed mogelijk te begeleiden bij hun overgang vanuit de AWBZ naar de nieuwe Wmo en bij alle overige veranderingen in het stelsel en beleid op het gebied van zorg en Wmo, zowel landelijk als gemeentelijk/regionaal binnen NWN. Ik besef terdege de soms grote gevolgen van de AWBZ/Wmo-overgang en wijzigingen voor burgers/ cliënten en zie het als een belangrijke taak voor ROGplus om de onzekerheid die dat bij veelal kwetsbare mensen oproept zoveel mogelijk weg te nemen, onder meer door duidelijke en eerlijke informatieverstrekking en collectieve en individuele voorlichting vanuit ROGplus. Het besef dat het bij onze uitvoering van gemeentelijk WMO-beleid om goede zorg en voorzieningen voor kwetsbare mensen gaat, met daarbinnen waar nodig en mogelijk via maatwerk, vormt voor ROGplus een belangrijk uitgangspunt in onze taakopvatting en taakuitvoering. Het gaat bij de nieuwe Wmo om belangrijke gemeentelijke en politieke verantwoordelijkheden, maar ook mogelijkheden voor haar burgers. ROGplus is zich in dit verband tevens bewust van de ontwikkelingen en de discussie ten aanzien van de aansturing en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de Raden in het sociaal domein en de positie van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader is het goed om te vermelden dat de huidige, sinds 1993 geldende gemeenschappelijke regeling voor ROGplus reeds voorziet in een toezichthoudende/instemmende rol van de drie gemeenteraden en de Provincie op onze jaarstukken en begroting met daarin specifieke rollen voor ondermeer bestuur, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, Raad van Advies, financiële commissie NWN gemeenten, e.d. Ik spreek bij deze jaarstukken 2014 graag expliciet mijn waardering uit voor de medewerkers van ROGplus voor hun betrokkenheid, hun inzet en de positieve attitude ten aanzien van veranderingen in en verbreding van de aan ROGplus toevertrouwde taken en zorg voor onze (nieuwe) cliënten in NWN. Rob van de Water directeur ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

3 Inhoud 1. Inleiding 4 Jaarverslag 2 Programmaverantwoording 5 2.A Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten Ontwikkelingen Programma Wmo 8 2.B De wijze waarop ernaar werd gestreefd de effecten te bereiken 8 3 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering 15 4 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatisering en automatisering Communicatie, cliëntonderzoek en Benchmark Financieel beheer 21 Jaarrekening 5 Programmaverantwoording Uitgangspunten Doorberekening gemeenten Begrotingswijziging Totaaloverzicht Overzicht algemene dekkingsmiddelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Eigen bijdrage Kosten uitvoeringsorganisatie 33 6 Balans Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling Toelichting balans 40 7 Bijlagen 43 Bijlagen bij de jaarrekening Bijlagen bij het jaarverslag ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

4 1. Inleiding Voor u ligt de Jaarrekening ( Jaarstukken ) 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor: De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening; Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen; De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording, de toelichting, de balans en de toelichting, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag. De stichting ROGplus verzorgde in 2014 de uitvoering van de individuele verstrekkingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, te weten de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de eigen bijdragen hulp bij het huishouden, bijdragen van cliënten aan de Regiotaxi en bijdragen van de drie gemeenten. Ten opzichte van de begroting 2014 is er een onderschrijding van ,- voor de drie gemeenten. Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling worden de positieve financiële resultaten over 2014 na vaststelling van deze jaarrekening door ROGplus overgemaakt aan de drie gemeenten. In hoofdstuk 5 worden de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

5 2. Programmaverantwoording A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten ( Wat wilden we? ) 2.1 Ontwikkelingen 2014 De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2014 zijn: Landelijke ontwikkelingen Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Ook voor de NWN-gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) betekent dit een uitbreiding van taken. Vanuit het Rijk heeft een bezuiniging plaatsgevonden op de middelen die gemeenten per 2015 krijgen voor de overheveling van AWBZ-taken naar gemeenten en voor hulp bij het huishouden. Het overgangsrecht in de nieuwe Wmo voorziet erin dat voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt na 1 januari 2015, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit -tot uiterlijk 31 december de rechten die aan het indicatiebesluit verbonden zijn, behouden blijven. Voor mensen met een persoonsgebonden budget geldt een vergelijkbaar overgangsrecht. Mensen met een indicatie voor beschermd wonen die doorloopt na 1 januari 2015 behouden hun recht voor de looptijd van de indicatie met een maximum van 5 jaar. Het Rijk heeft als compensatie een extra bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor deze garantie. Naast de begeleiding komt ook de groep mensen met persoonlijke verzorging met de grondslag psychiatrische aandoening/stoornis, verstandelijk of zintuiglijk gehandicapten onder de verantwoordelijkheid van de Wmo, mits de persoonlijke verzorging geen verband houdt met geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Het kabinet stelt in zowel 2015 als in miljoen per jaar extra beschikbaar voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Gemeenten krijgen de ruimte om op lokaal niveau invulling te geven aan de uitwerking en uitvoering van de HHT. De extra middelen worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor de 3 gemeenten is de toekenning in 2015 totaal ,- en voor ,-. Taakuitbreiding ROGplus De colleges van de drie gemeenten hebben in de loop van 2014 besloten de volgende extra taken bij ROGplus onder te brengen; - deel te nemen in het subproces van het zorgtoeleidingsmodel Signaleren en toeleiding ; - zich op te stellen als beheerder van de informatieketen; - de indicatiestelling en verstrekking van maatwerkvoorzieningen op basis van de Wmo uit te voeren; - de inkoop en het contractbeheer van deze maatwerkvoorzieningen voor 2015, in samenwerking met Bureau Inkoop MVS en het Zorgkantoor voor te bereiden en uit te voeren; - beoordeling en zo nodig indiceren van aanvragen voor Beschermd Wonen (BW) voor de centrumgemeente Vlaardingen. Contracteren van BW in samenwerking met Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS, contractbeheer en contractmanagement, controle op declaraties en het betalen van aanbieders BW; - het inkopen in samenwerking met Bureau Inkoop MVS en het Contractbeheer inzake extramurale zorg voor de jeugd; - uitvoeren en controleren pgb jeugd waarbij trekkingsrecht op pgb via de SVB verloopt; ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

6 - backoffice taken op het terrein van de jeugd. Betreft enerzijds administratieve afhandeling en controle en het opstellen en versturen van beschikkingen en anderzijds het faciliteren van het declaratieproces, controles en betaalbaar laten stellen van declaraties jeugd; - uitvoering van de tegemoetkoming meerkosten zorg. Door de drie gemeenten zijn deze extra taken schriftelijk aan ROGplus bevestigd. ROGplus heeft periodiek de gemeenten over de voortgang van de implementatie geïnformeerd. Hieronder vindt u de belangrijkste gebeurtenissen in de laatste maanden van 2014 en van begin 2015: a) Inkoop zorg Wmo 2015 begeleiding; b) Overdracht van cliëntgegevens; c) Overdracht gegevens budgethouders pgb aan de SVB; d) Inrichting softwareapplicatie RondOm; e) Tegemoetkoming meerkosten zorg 2015; f) Rol ROGplus in wijkteams; g) Uitbreiding van de formatie ROGplus. a) Inkoop zorg Wmo 2015 begeleiding Nadat in juli 2014 het inkoopdocument was gepubliceerd en er ruim 200 vragen waren beantwoord werden door de werkgroep inkoop Wmo 2015, bestaande uit ROGplus, Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS, in september de inschrijvingen beoordeeld. Met alle 15 aanbieders waarmee het Zorgkantoor DSW in 2014 een contract had is een contract afgesloten. Daarnaast zijn nog 11 nieuwe aanbieders gecontracteerd. 16 aanbieders hebben een afwijzing gekregen en 1 heeft zich teruggetrokken. Omdat één afgewezen partij tegen het niet gunnen bezwaar heeft gemaakt bij de rechtbank kon pas na uitspraak (ROGplus werd in het gelijk gesteld) van de bezwaarprocedure medio december 2014 definitief gegund worden. Met alle aanbieders zijn werkafspraken gemaakt en in het eerste kwartaal van 2015 zijn er kennismakingsgesprekken met de directies gepland. b) Overdracht van cliëntgegevens In de tweede helft van 2014 hebben de eerste overdrachten van cliënten met begeleiding plaatsgevonden. Helaas waren de gegevens per cliënt beperkt. Zo ontbraken bijvoorbeeld namen van contactpersonen, waren cliëntgegevens niet compleet en ook bij welke aanbieder de cliënt in zorg was. Vanaf november is een start gemaakt met het bezoeken van cliënten waarvan de indicatie in de eerste maanden van 2015 afliep. c) Overdracht gegevens budgethouders pgb aan SVB In het tweede halfjaar van 2014 zijn door ROGplus gegevens overgedragen met betrekking tot de budgethouders hulp bij het huishouden pgb. Vanuit het Zorgkantoor zijn ook gegevens aan de SVB aangeleverd van de budgethouders begeleiding. De SVB heeft daarnaast bij de budgethouders onder andere de zorgovereenkomst(en) opgevraagd. In deze zorgovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen budgethouder en hulpverlener. ROGplus heeft in november al schriftelijk haar bezorgdheid uitgesproken en per directiebrief aan de SVB verwoord, over de wijze waarop de SVB haar door het Rijk verworven PGB-taak uitvoert. Belangrijkste kritiekpunten waren slechte communicatie, niet of nauwelijks bereikbaarheid, automatiseringsproblemen bij het autoriseren door ROGplus van budgetten en budgethouders die onbekend waren bij de SVB. Helaas bleek begin 2015 dat de problemen bij de SVB niet waren verholpen en dat het ministerie en de VNG moesten overgaan tot het treffen van tijdelijke maatregelen zoals warme overdracht, een Rapid Respons Team en cliënttafel. Achtergrond bij deze maatregelen was om zorg te dragen dat alle hulpverleners in januari / februari betaling voor hun diensten ontvingen. Ook ROGplus heeft in een aantal casussen gebruik gemaakt van deze procedure en voorschotten betaald aan budgethouders in schrijnende situaties. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

7 d) Inrichting softwareapplicatie WmoNed /RondOm De softwareapplicatie WmoNed is in 2014 aangepast voor het digitaal verwerken van iwmo-berichten en berichtenverkeer met de SVB. Ten behoeve van de ondersteuning voor de wijkteams van de drie gemeenten is WmoNed uitgebreid met RondOm. ROGplus draagt zorg voor informatie uitwisseling met relevante ketenpartners, inrichting werkprocessen en stelt de informatievoorziening beschikbaar aan de wijkteams. Ook zal ROGplus zorgdragen voor helpdesk ondersteuning voor de gebruikers van RondOm, voorziet het in stuurinformatie voor de wijkteams en plaatst de door de gemeenten ingekochte zorgarrangementen jeugd in de informatievoorziening. e) Tegemoetkoming meerkosten zorg 2015 De uitvoering van de tegemoetkoming meerkosten zal ROGplus ingaande 2015 gaan uitvoeren. Door het CAK is in 2014 aan alle inwoners die in 2013 een CER bijdrage ontvingen gevraagd of hun NAWgegevens mochten worden doorgegeven aan de gemeenten. ROGplus heeft de inwoners uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen die toestemming hadden gegeven aan het CAK benaderd over de mogelijkheid voor een tegemoetkoming meerkosten. In december 2014 en januari 2015 zijn alleen al ruim aanvragen voor meerkosten ontvangen. In het tweede kwartaal 2015 zullen ook de inwoners worden benaderd door het CAK die in het verleden een Wtcg vergoeding ontvingen, die door het Rijk is afgeschaft. f) Rol ROGplus in wijkteams Na uitvoerige gesprekken met de gemeenten is besloten dat ROGplus vooralsnog niet permanent deelneemt in de 12 wijkteams maar nauw gaat samenwerken. Aan elk wijkteam wordt een vaste consulent van ROGplus gekoppeld en er vindt structureel (wekelijks) een gezamenlijk casuïstiekoverleg plaats. In de loop van 2015 zal de rol van ROGplus in de wijkteams en de samenwerking wijze van de wijkteams worden geëvalueerd. g) Uitbreiding van de formatie ROGplus In het vierde kwartaal van 2014 is als gevolg van de nieuwe taken een start gemaakt met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Naast consulenten voor de indicatiestelling begeleiding en beschermd wonen zijn medewerkers aangetrokken voor applicatiebeheer en juridische zaken. In het eerste halfjaar van 2015 is de formatie verder aangevuld met onder meer een controller, medewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker/ controleur pgb en medewerkers financiële administratie. In 2015 zal een formatieonderzoek plaatsvinden om de uiteindelijke formatie van de afdeling uitvoering Wmo te onderbouwen en door het bestuur van ROGplus te laten vaststellen. Ook zal de organisatiestructuur van ROGplus tegen het licht worden gehouden. Gebleken is dat de huidige structuur, welke de afgelopen jaren vooral gekenmerkt werd door het aanplakken van taken bij bestaande functies/ medewerkers, kwetsbaar gebleken is. Overige projecten Was- en strijkservice Het uiteindelijke doel van dit project is de oprichting van een regionale was- en strijkservice. De extra werkgelegenheid dient te worden ingevuld met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ROGplus heeft dit project in de tweede helft van 2014 naar zich toegetrokken. In samenwerking met de drie SW-bedrijven zijn na een aanbestedingsprocedure begin 2015 gesprekken gestart met Wasserij Smeele BV uit Maassluis. De verwachting is dat per 1 april 2015 de was- en strijkservice daadwerkelijk van start zal gaan. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

8 Uitvoering HHT ROGplus heeft namens de drie gemeenten subsidie aangevraagd en verkregen voor de HHT. Op 3 december 2014 heeft het ministerie van VWS 3 beschikkingen afgegeven waarin subsidie voor zowel 2015 als 2016 wordt toegekend. Voor 2015 is de toekenning in totaal ,- en voor ,-. De uitvoering van de HHT zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de gemeenten en aanbieders. 2.2 Programma Wmo Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen en met ingang van 2015 maatwerkvoorzieningen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan, waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld: ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. In artikel 1, eerste lid, onder g van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een definitie van het begrip maatschappelijke ondersteuning gegeven. Het begrip is uiteengelegd in negen prestatievelden waarop van de gemeente inspanningen worden verwacht. Het 5 e prestatieveld betreft het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het 6 e prestatieveld betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met het vaststellen van de Verordening door de gemeenteraden van de drie gemeenten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van deze twee prestatievelden. ROGplus voert voor de drie gemeenten in het Nieuwe Waterweg Noord gebied de maatwerkvoorzieningen (individuele verstrekkingen) van de Wmo uit. Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kunnen alleen via beleidswijzigingen, waarbij de Verordening en/of Besluit en/of Beleidsregels gewijzigd (moeten) worden, besparingen gerealiseerd worden. Gezien de afhandelingsprocedure die hiervoor gevolgd moet worden zijn (financiële) aanpassingen in de loop van het boekjaar nauwelijks mogelijk. De nadruk moet gelegd worden op inzicht in de ontwikkelingen van het cliëntenbestand, vervangingskosten van de voorzieningen en beheersing van de kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en kosten van hulp bij het huishouden. 2 B) De wijze waarop (ernaar) werd gestreefd de effecten te bereiken ( wat deden we? ) Voorzieningen Een maatwerk voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget. Deze keuzevrijheid is nadrukkelijk opgenomen in de Verordening. De criteria zijn nader uitgewerkt in het Besluit en de Beleidsregels. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

9 a) Vervoersvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit: een algemene vervoersvoorziening; een collectieve vervoersvoorziening; een vervoersvoorziening in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit: het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer; het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt. De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een persoonsgebonden budget, te besteden aan een vervoersvoorziening, geschiedt met name op medisch/ergonomische gronden. Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte van de busjes van de Regiotaxi) komt hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan kan gaan. Regiotaxi Ingaande 1 januari 2013 wordt het AOV contract uitgevoerd door ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. Het contract loopt tot en met 31 december 2015 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar (31 december 2016). In het vervoerscontract met ZCN zijn onder meer de volgende kwaliteitseisen opgenomen: - op tijd rijden (bonus malus regeling); - differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding); - locatie van de planning van de ritten in de regio NWN; - transfers voor scootermobielgebruikers; - kwaliteitsborging, klachtafhandeling; - gebruik van terugbel/aankondigingsservice (door chauffeur). Ingaande 1 februari 2014 is de telefooncentrale van ZCN verhuisd van Rotterdam naar Schiedam en ondergebracht in hetzelfde gebouw waar de ritten worden gepland. Dit komt de samenwerking en afstemming ten aanzien van communicatie met o.a. de cliënten ten goede. Daarnaast kunnen de medewerkers van de planning die van de telefooncentrale ondersteunen tijdens piekmomenten. De kwaliteit van het vervoer over 2014 was sterk wisselend. In de maanden mei en juni werd er slecht gepresteerd. De gevolgen van personele onrust, als gevolg van een reorganisatie bij de vervoerder, en de weerslag hiervan op het vervoer hebben deze maanden geleid tot het niet op tijd rijden en overbelasting van de telefooncentrale. ROGplus heeft in 2014 frequent contact gehad met het management en de directie van ZCN over de prestaties en kwaliteit. Door de vervoerder is op verzoek van ROGplus een verbeterplan opgesteld en zijn nadere afspraken gemaakt om de kwaliteit op het gewenste peil te krijgen. In 2014 is de Klankbordgroep vervoer (afvaardiging van gebruikers van Regiotaxi) regelmatig bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen te bespreken. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

10 De score (het op tijd rijden) over 2014 is gemiddeld 92,1% op tijd (over geheel 2013 was de score 94,0%). Zie hiervoor ook bijlage 6.4. Het aantal ritten over 2014 kwam uit op (2013: ritten), een daling van 3,5%. Het vervoer van het aantal personen geeft over 2014 een zelfde beeld: tegenover personen in 2013, een daling van 2,8%. b) Rolvoorzieningen De te verstrekken rolstoelvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit: 1) een algemene rolstoelvoorziening; 2) een rolstoelvoorziening in natura; 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolvoorziening; 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening; 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening; 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2 en 5 genoemde voorziening; 7) instandhoudingkosten van een genoemde rolvoorziening. Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zogenaamde basispakket. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. In 2014 heeft 85,3% van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootermobielen plaatsgevonden uit het basispakket (tegenover 86,9% in 2013). De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over dagen (evenals in dagen). Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen was over ,5% (tegenover 62,4% in 2013) en dat van de scootermobielen 67,6% (tegenover 79,2% in 2013). De servicebus die als extra service in elk van de drie gemeenten op een vast dagdeel wekelijks op een veel bezochte plaats aanwezig is, is een groot succes. De ervaringen worden door de cliënten als uiterst positief bestempeld. Pilot rolstoelpool in verzorgingstehuizen De rolstoelpool in verzorgingstehuizen die in april 2013 was gestart is in 2014 verder uitgerold. Het gaat om gebruik van rolstoelen door cliënten voor incidenteel gebruik. In samenwerking met de verzorgingstehuizen en de leverancier van hulpmiddelen realiseert ROGplus een rolstoelpool als algemene voorziening. Pilot scootermobiel voor algemeen gebruik Met de woningcorporaties zijn gesprekken gaande tot realisatie van pools voor algemeen gebruik in complexen. De ervaring is dat bewoners van complexen niet bereid zijn vrijwillig hun voorziening in te ruilen en gebruik te maken van een scootermobielpool. c) Woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit: een algemene woonvoorziening; een woonvoorziening in natura; ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

11 een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening; een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening. De volgende soorten individuele woonvoorzieningen worden onderscheiden: een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten; een bouwkundige- of woontechnische woonvoorziening; een niet-bouwkundige of niet-woontechnische woonvoorziening; instandhoudingkosten met uitzondering van de verzekeringen; een uitraasruimte. Eigen bijdrage Bij het verstrekken van de volgende woonvoorzieningen is een eigen bijdrage verschuldigd: - stoeltraplift; - plateaulift; - woonhuislift; - aanbouw; - losse woonunit; - vlonder, voor zover het de toegankelijkheid van de deuren van de eigen woning of eigen berging betreft; - elektrische deuropener, voor zover het de toegankelijkheid van de deuren van de eigen woning of eigen berging betreft. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het reeds voorspelbaar en voorzienbaar zijn van de verhuizing voor de belanghebbende. Trapliften, elektrische deurautomaten en vlonders Naast trapliften worden ook vlonders en elektrische deurautomaten in bruikleen verstrekt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de voorzieningen te herverstrekken in plaats van deze te verwijderen en weg te gooien bij overlijden of verhuizen van cliënt. Bijkomend voordeel is dat de tussenschakel van de woningcorporatie vervalt, wat een positief effect heeft op de doorlooptijd en de kosten van de voorziening, ondermeer omdat de begeleidingskosten wegvallen. d) Hulp bij het huishouden De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, kan bestaan uit: een algemene voorziening, waaronder algemene hulp bij het huishouden; hulp bij het huishouden in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. De volgende resultaten dienen bereikt te worden als compensatie van de beperkingen: - een schoon en leefbaar huis; - het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; - het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; - het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Bij hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden: 1) (HH1) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

12 2) (HH2) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. 3) (HH3) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding. Met het onderscheiden van deze drie categorieën wil de uitvoeringsorganisatie op een verantwoorde manier bewerkstelligen dat hulpvragen beantwoord worden vanuit het principe hulp naar noodzaak. Een uitgangspunt daarbij is de eigen kracht. Eerst wordt gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan, of de vraag opgelost kan worden in het eigen netwerk voordat de mogelijkheid voor individuele verstrekking wordt bekeken. Met de volgende zorgaanbieders heeft ROGplus contracten afgesloten: Voor Maassluis : Stichting Argos Zorggroep, Stichting Thuiszorg Service Nederland, Zorgkompas en Tzorg. Voor Schiedam : Stichting Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting ( Frankelandgroep ), Zorgkompas en Tzorg. Voor Vlaardingen : Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas ( Zonnehuis Thuis ). Sint Liduinastichting ( Frankelandgroep ), Zorgkompas en Tzorg. De afloopdatum van de contracten is 31 december In juni 2014 heeft Tzorg de activiteiten overgenomen van Careyn Huishoudelijke Zorg. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), cliëntenraad van Careyn en vakbonden zijn akkoord gegaan met deze overname. Positief is dat Tzorg alle directe medewerkers van Careyn een baan garandeerde en dat ook de alfahulpen een dienstverband aangeboden hebben gekregen. Ook ROGplus heeft ingestemd met de overdracht onder de volgende voorwaarden: - maximale continuïteit van de koppeling tussen cliënt en hun vertrouwde hulp; - handhaving van de tarieven van Careyn conform de overeenkomst; - heldere communicatie, in overleg met ROGplus, met de cliënten; - geruisloze administratieve overgang. De overgang van cliënten van Careyn naar Tzorg is niet geheel rimpelloos verlopen. Telefonische bereikbaarheid en het omzetten en planning van hulp waren bij de overgang niet optimaal. Ook bij herindicaties verliep de communicatie in het derde kwartaal met de cliënten van Careyn/Tzorg niet geheel volgens afspraak. Per 1 januari 2015 is door het rijk een korting toegepast op de voorziening hulp bij het huishouden van ongeveer 32%. In overleg met de gemeenten moet de bezuiniging per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd en worden cliënten met een nog lopende indicatie zoveel mogelijk ontzien (zachte landing). ROGplus zal in overleg en samenspraak met de gemeenten en zorgaanbieders voorstellen uitwerken om de bezuiniging van 32% te realiseren. Een van de besparingen is het niet meer indiceren van de taak wassen en strijken en de cliënt hiervoor te verwijzen naar een algemene voorziening (zie hiervoor ook hoofdstuk 2.1). In de loop van 2015 zal de aanbestedingsprocedure/inkoop hulp bij het huishouden worden opgestart. Naar verwachting zal in het inkoopdocument het te behalen resultaat ( schoon huis ) centraal staan (en niet meer geïndiceerde uren en inzet soort hulp). Daarnaast zal geprobeerd worden slimme combinaties te maken met de nieuwe taak begeleiding. Met alle zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, kwaliteit, continuïteit van de zorg, aanlevering gegevens en indicatiestelling. Door het uniform aanleveren van gegevens zijn de wachttijden beter in beeld gekomen. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

13 Er hebben zich in 2014 geen problemen voorgedaan met de wachtlijst voor hulp bij het huishouden. De gemiddelde wachttijd bedroeg over 2014 minder dan 2 weken, dat wil zeggen dat na melding bij de zorgaanbieder binnen twee weken een aanvang is gemaakt met de zorg aan huis. Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt? Aantal aanvragen In 2014 zijn Wmo-aanvragen ontvangen tegenover in Dit betekent een toename van 0,5% ten opzichte van Als de herindicaties hulp bij het huishouden in 2013 en 2014 buiten beschouwing worden gelaten, is in 2014 het aantal (overige) aanvragen gedaald met 1,1%. Wanneer wordt gekeken naar de aangevraagde functies / voorzieningen is de stijging ten opzichte van 2013, 1,1%. Een nadere toelichting op het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen wordt gegeven in bijlage 6.1. Doorlooptijd De gemeente is wettelijk verplicht een Wmo-aanvraag binnen maximaal 8 weken af te handelen. Voor ROGplus is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen hiervoor een belangrijke graadmeter. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen over 2014 was 4,3 weken, dit is gelijk aan 2013 (zie voor een volledig overzicht bijlage 6.2). Wanneer alleen de doorlooptijden worden berekend voor de meest voorkomende standaard aanvragen (zoals deze ook worden gebruikt bij de Benchmark), dan ziet het overzicht er als volgt uit. Doorlooptijd 2014 en Vervoer 3,3 3,3 Scootermobiel 5,4 5,4 Handrolstoel 4,3 4,3 Verhuiskostentegemoetkoming 5,9 6,2 Eenvoudige woningaanpassingen 5,0 6,9 Woningaanpassingen 9,6 7,8 Roerende woonvoorziening 6,4 7,6 Hulp bij het huishouden 3,0 3,2 Ten opzichte van 2013 is de doorlooptijd van een aantal voorzieningen, ondanks de intensieve integrale benadering van aanvragen gedaald. De verhoudingsgewijs hoge doorlooptijd van de woningaanpassingen komt mede door de afhankelijkheid van corporaties, particuliere verhuurders en VVE s inzake afhandeling offertes en het geven van toestemming tot aanpassing van de woning of plaatsing van bijvoorbeeld scootersafes. Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften In 2014 zijn beschikkingen afgegeven tegenover in 2013 (een daling van 0,3%). Van het totaal aantal beschikkingen waren 415 afwijzend ofwel 6,4% (tegen 8,3% in 2013). Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van zijn 83 bezwaarschriften ingediend, ofwel 1,3% tegen 101 bezwaarschriften in 2013 ofwel 1,6%. De daling van het aantal bezwaarschriften in 2014 tegenover 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder bezwaarschriften in 2014 over de woningaanpassing en vervoersvoorziening zijn ontvangen. Voor een volledig overzicht zie bijlage 6.3. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

14 In 2014 zijn 4 beroepsprocedures ingediend (tegenover 6 in 2013). Hiervan is er 1 ingetrokken. 3 beroepszaken zijn bij de Rechtbank nog in behandeling. Klachten Over 2014 kwamen 554 klachten binnen over de Regiotaxi tegenover 925 in De meeste klachten hadden betrekking op het niet op tijd (voor)rijden van de taxi, bereikbaarheid van de telefooncentrale en het soort voertuig. Naast de klachten over de Regiotaxi zijn er 18 overige klachten ontvangen (tegenover 16 klachten in 2013). Signalering, nazorg en kwaliteitscontroles De consulenten van ROGplus spelen een nadrukkelijkere rol dan in het verleden bij het signaleren van eenzaamheid en de doorverwijzing naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. Ook nazorg hoort thuis in de cyclus van onderzoeken en adviseren en/of realiseren en controleren. ROGplus wil met nazorg op medewerker niveau en op klantniveau (één op één) meten of het advies of de voorziening toereikend is, of verdere advisering of afstemming met ketenpartners noodzakelijk is en/of het advies of de individuele voorziening het gewenste effect heeft op de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarbij hoort ook de controle of het proces van vraagafhandeling van de cliënt juist is verlopen. Het betreft hier niet het onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid van de cliënt over de afhandeling van de aanvraag. Deze wordt door SGBO, tegenwoordig onderdeel van BMC, gemeten in het reguliere cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) dat in opdracht van ROGplus jaarlijks uitgevoerd wordt. Structurele items op gebied van signalering en nazorg zijn verankerd in de softwareapplicatie WmoNed zodat managementgegevens gegenereerd kunnen worden. Het betreffen vaststaande vragen en antwoordmogelijkheden gericht op de eigen kracht en het netwerk van de cliënt, het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen, het effect van het gegeven advies, de tevredenheid over de geboden oplossing en - indien van toepassing - vaststaande vragen en antwoordmogelijkheden gericht op de ervaringen en tevredenheid over de individuele voorziening, de zorgaanbieder of de leverancier. Voor niet-structurele items blijven aparte onderzoeken behouden waarbij, vanwege de diversiteit en veranderende omstandigheden, registratie buiten WmoNed om gaat. Niet-structurele items betreffen de behoefte aan informatie van het bestuur van ROGplus of de organisatie zelf over vraagstukken die worden ingegeven door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld politiek/maatschappelijke ontwikkelingen of afgegeven signalen van adviesraad of netwerkpartners. Ook kunnen cijfers uit de nazorgprocedure aanleiding geven tot nader onderzoek. Voor dergelijke vragen is het van belang om een toegesneden onderzoek te doen. In 2014 zijn drie specifieke onderzoeken gehouden in het kader van nazorg. Het eerste onderzoek heeft betrekking op de beëindiging van de hulp bij het huishouden op verzoek van de cliënt naar aanleiding van de verhoging van de eigen bijdrage. Het tweede onderzoek heeft betrekking op de gevolgen respectievelijk reactie van de cliënt bij teruggang in uren hulp bij het huishouden. Het derde onderzoek is de jaarlijkse controle onder PGB budgethouders naar de kwaliteit van de zogenaamde zorgbureaus. In de periode mei tot en met september zijn 75 huisbezoeken afgelegd om de kwaliteit van de dienstverlening (opnieuw) te beoordelen. Er is ook een start gemaakt met het houden van zogenaamde spiegelgesprekken met cliënten. Deze cliënten zijn in overleg met de leverancier en ROGplus geselecteerd en worden geïnterviewd over de wijze waarop hun aanvraag, klacht en dergelijke is afgehandeld en hun ervaring/tevredenheid over de service en dienstverlening. Zowel ROGplus als de betreffende leverancier zijn aanwezig bij het interview, maar hebben geen inbreng in het gesprek. De bedoeling is dat beide organisaties aan de hand van de klantbeleving een beeld krijgen over hun klantvriendelijkheid en de leemten en ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

15 communicatie in en tussen de organisaties. Op basis van de resultaten kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden bij zowel de leverancier als bij ROGplus. 3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van ROGplus bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat ROGplus niet beschikt over reserves, is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Inventarisatie van de risico s In de begroting van 2015 is al deels rekening gehouden met de risico s en zijn deze onder controle. Er is een risico om volledig inzicht te krijgen in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Dit risico werd en wordt aanzienlijk vergroot bij de decentralisatie van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten. De verwachting en ervaring is daarbij dat de overdracht van het bijbehorende budget gepaard gaat met forse kortingen. Beleid over de weerstandscapaciteit en de risico s Door middel van managementrapportages zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding (te zien) geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Het treasurystatuut van ROGplus is in 2014 niet gewijzigd. In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, is in 2014 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd gehad van maximaal 2 maanden. Het renterisico dat ROGplus maximaal heeft gelopen is het dalend ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

16 renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten zijn genoten. Met bovenstaande is uitvoering gegeven aan artikel 12 van de Financiële Verordening. Risicobeheer In onderstaand overzicht wordt het renterisico op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido. Kasgeldlimiet 2014 ( x euro ) eerste tweede derde vierde kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 1) Vlottende korte schuld maand maand maand ) Vlottende middelen maand maand maand ) Netto vlottende middelen maand maand maand ) Gemiddelde netto vlottende middelen kwartaal ) Kasgeldlimiet 8,20% ) Ruimte onder kasgeldlimiet Overige De netto vlottende middelen zijn lager dan in 2013, hierdoor kon er minder op de deposito rekening gestald worden, hetgeen resulteerde in een lagere rente vergoeding. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

17 4 Bedrijfsvoering 4.1 Personeel en organisatie Een overzicht van de personele sterkte voor en na de taakverbreding medio 2014 geeft het volgende beeld: formatie begroting 2014 werkelijk 2014* werkelijk 2013* aantal fte aantal fte aantal fte Directie 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Directiesecr. 1 0,8 1 0,8 1 0,8 Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten 5 4,0 6 4,9 5 4,0 Hoofd afdeling uitvoering 1 1,0 1 0,9 1 0,9 Medewerkers afdeling uitvoering 18 15, , ,4 Hoofd administratie & automat. 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Coördinator onderst. processen 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Medewerkers front- en backoffice 9 6,3 10 7,5 9 6,3 Financiele administratie 3 2,9 3 2,9 3 2,9 Totaal 40 33, , ,3 inhuur personeel derden 1,5 5 3,4 1 1,0 * w erkelijke formatie per 31 december Naast de vaste formatie waren aan het einde van ,4 fte werkzaam vanuit externe bureaus. Ten opzichte van de begroting 2014 is de werkelijke formatie 4,4 fte hoger. Oorzaak van de hogere formatie is het feit dat deze in het vierde kwartaal 2014, ter voorbereiding en vooruitlopend op de taakuitbreidingen in 2015, al voor een deel ingevuld is. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden volgt ROGplus de gemeente Maassluis en zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO) van toepassing. De medewerkers van de afdeling uitvoering inclusief die van de front- en backoffice zijn in het vierde kwartaal van 2014 geschoold en getraind in het indiceren van de nieuwe doelgroepen die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld. In 2013 is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Met de opgestelde RI&E en het plan van aanpak is de basis voor een gestructureerd Arbobeleid gelegd. De belangrijkste aanbeveling, het opstellen van een agressieprotocol en het aanbieden van trainingen, is inmiddels opgevolgd. Ook het Arbobeleid en de daarbij behorende protocollen zijn op schrift gesteld en in de WOR-vergadering vastgesteld. In juli 2014 hebben de medewerkers van ROGplus deelgenomen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), verzorgd door de arbodienst. Het PMO is in eerste instantie een individueel onderzoek gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van het werk en de werkomstandigheden. Het rapport, met de resultaten van het PMO op groepsniveau, bood de directie en het management van ROGplus zicht op de stand van zaken ten aanzien van de beleving van gezondheid van haar medewerkers, al dan niet als gevolg van de huidige werkomstandigheden. Uit het rapport kan het volgende beeld worden gegeven van de aanwezige gezondheid- en welzijnseffecten binnen ROGplus: - gunstige scores op gebied van werkvermogen/gezondheid, werktijden, werkrelaties, voorlichting RSI (in vergelijking met andere gemeenten/gemeentelijke uitvoerders); ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

18 - agressie van cliënt of familie: 64% wordt in het werk geconfronteerd met agressie (voornamelijk verbale). Men ervaart voldoende steun vanuit de organisatie; - Een deel van de medewerkers heeft klachten over muis, beeldscherm en werkplekinrichting; - Er zijn medewerkers die last hebben van geluidsniveau en klimaat; - Bij de afdeling uitvoering ervaart 45% een (te) hoog werktempo. In de WOR-vergadering van november 2014 is het rapport en de te nemen maatregelen besproken met de medewerkers. Ook is naar aanleiding van het PMO een klimaatmeting uitgevoerd in de ruimten met flexplekken. De Arbo Unie heeft hierover in december 2014 gerapporteerd. Het klimaat is als goed te beoordelen en de gemiddelde geluidsniveaus bevinden zich onder de streefwaarde voor receptiewerk en onder de maximale toelaatbare waarde voor beeldschermwerk. Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) Ziekteverzuim 4,6 % 3,9 % Administratie incl. directie en onderst. processen 4,8 % 9,1 % Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten 11,3 % 4,2 % Uitvoering incl. FO 3,6 % 2,3 % (incl. zwangerschap) Ziekteverzuim 6,3 % 7,6 % Administratie incl. directie en onderst. processen 4,8 % 9,1 % Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten 11,3 % 7,6 % Uitvoering 6,3 % 7,1 % Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is in 2014 gestegen van 3,9% naar 4,6, met name langdurig ziekteverzuim/uitval van een enkele medewerker verhoogde de totaalscore. 3 medewerkers zijn in 2014 met zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof gegaan. 4.2 Informatisering en automatisering De infrastructuur is grotendeels in beheer bij een externe partij, te weten Ormer Solutions. De serveromgeving is in september 2012 verhuisd naar het datacentrum van Ormer Solutions. Dankzij een zogenaamde Remote Desktop-omgeving die een eenduidige en snelle toegang tot de applicaties en gegevens faciliteert, kan vanaf alle locaties op dezelfde wijze van de ICT-infrastructuur gebruik worden gemaakt. Voor de gebruikers betekent dit dat ze verbinding maken met een server in het datacentrum, waarvandaan ze hun programma s en gegevens kunnen gebruiken. Vanaf de verhuizing is ook de glasvezelbekabeling in gebruik genomen. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en op basis van een risicoanalyse is een informatie-beveiligingsplan in het eerste kwartaal van 2014 opgesteld. Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de gemeenten, via een GBA-koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd. Met alle drie de gemeenten is een GBAkoppeling gerealiseerd. Koppeling met de gemeente Vlaardingen is in een afrondende testfase. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

19 ROGplus heeft de digitale sociale kaart van MEE aangeschaft. Vooralsnog wordt deze uitsluitend intern gebruikt maar de bedoeling is de digitale sociale kaart in 2015 ook beschikbaar te gaan stellen voor samenwerkingspartners. Als voorbereiding op de overheveling van taken vanuit het Rijk, uitvoering van de trekkingsrechten op pgb door de SVB en opdrachtverstrekking van de gemeenten aan ROGplus ten aanzien van de informatievoorziening wijkteams zijn er een aantal software aanpassingen uitgevoerd door ZorgNed in de softwareapplicatie RondOm. De wijkteams in Schiedam en Vlaardingen zijn aangesloten, Maassluis volgt in de loop van In het derde kwartaal 2014 zijn de eerste bestanden ontvangen met de overdracht van de huidige AWBZ cliënten (begeleiding). Op basis van deze bestanden is een planning gemaakt met betrekking tot herindiceren en zijn de cliënten benaderd. In 2015 zullen circa indicaties opnieuw moeten worden geïndiceerd. De VNG en VWS hebben bepaald welke gegevens noodzakelijk zijn om in contact te komen met de cliënten en voorbereid het gesprek in te gaan door vooraf inzicht te hebben welke cliënten welke zorg ontvangen. Het gaat om AWBZ indicatiegegevens (functie plus klasse) en declaratiegegevens (prestatiecodes). Zowel voor pgb als ZIN cliënten worden de gegevens overgedragen. Omdat er gedurende 2014 en ook begin 2015 nieuwe AWBZ indicaties bij komen wordt meerdere keren een geactualiseerd bestand overgedragen aan de gemeenten. De ontvangen bestanden worden vergeleken met die van de ontvangen bestanden van gecontracteerde aanbieders. Ter ondersteuning van processen op het gebied van contractbeheer, relatiebeheer en facilitaire zaken wordt vanaf september 2014 de cloud based softwareoplossing van Axxerion gebruikt. ROGplus heeft de infrastructuur en het netwerk in 2013 laten testen door een extern bureau op het doorbreken van de beveiliging. Het blijkt immers dat ook gemeentelijke instellingen bloot staan aan hacken. In 2013 is over de security test op de externe en interne infrastructuur aan ROGplus gerapporteerd. De geïdentificeerde kwetsbaarheden op gebied van infrastructuur en software zijn besproken met Ormer Solutions. De aanbevelingen uit het rapport zijn (grotendeels) opgevolgd in 2013 en Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en op basis van een risicoanalyse is in het eerste kwartaal van 2014 een informatie-beveiligingsplan opgesteld. 4.3 Communicatie, cliënttevredenheid en benchmark Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies (de cliëntvertegenwoordiging) van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. ROGplus heeft in mei en september een nieuw exemplaar van het ROGplus Journaal uitgebracht met daarin informatie over onder meer mantelzorg, de Regiotaxi en de decentralisatie van de AWBZ en de rol die ROGplus hierin voor de drie gemeenten gaat vervullen. In december 2014 is een speciaal themanummer verschenen dat geheel in het teken stond van de wijzigingen per 1 januari 2015 inclusief de samenwerking met de wijkteams. In het vierde kwartaal 2014 zijn alle oude Wmo- cliënten individueel geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot eigen bijdrage hulp bij het huishouden en overige voorzieningen en over de reizigersbijdrage Regiotaxi per 1 januari De cliënten die over zijn gekomen vanuit de AWBZ zijn ook individueel benaderd over de gevolgen van de nieuwe Wmo en over het overgangsrecht. De communicatie op dit gebied is vanuit ROGplus afgestemd met de accounthouders ROGplus en de communicatieafdelingen van de gemeenten. De brief tegemoetkoming meerkosten heeft een enorme werkdruk gegeven op de Front- en Backoffice. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

20 Het rapport Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2014 cliënten individuele voorzieningen ROGplus is in juni verschenen. ROGplus heeft opnieuw meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek van BMC onder ROGplus cliënten die in 2013 een aanvraag hebben ingediend. De aanvraagprocedure scoort een 7,3 (tegenover 7,1 bij de referentiegroep), hulp bij het huishouden een 7,8 (idem referentiegroep) en de Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen een 7,5 (referentiegroep 7,4). Het aanvullend collectief vervoer, Regiotaxi Waterweg, krijgt een 7,1 (referentiegroep 7,1). De respondenten is gevraagd in hoeverre zij vinden dat er in het gesprek rekening is gehouden met de persoonlijke situatie. 89% zegt daarop veel of redelijk. In de referentiegroep is dit 90%. In 69% van de gevallen is geadviseerd onder andere een beroep te doen op de eigen kracht van de respondent (referentiegroep 46%). 83% van de respondenten is (zeer) tevreden met de voorgestelde oplossing (referentiegroep 79%). Het rapport is ondermeer op de website van ROGplus geplaatst. Uit het onderzoek zijn een paar aanbevelingen gekomen: a) Respons. De respons op het tevredenheidsonderzoek is de afgelopen jaren verder afgenomen. Ondanks pogingen de respons te verhogen is de bereidheid tot het invullen van de vragenlijst gedaald. ROGplus gaat in gesprek met BMC over de wijze waarop vragenformulieren opgesteld worden en de wijze waarop de vragen geformuleerd worden. De verwachting is dat met klantgerichte formulering de herkenbaarheid en daarmee ook de bereidheid tot medewerking van de cliënt zal toenemen. b) Voortzetting gekantelde werkwijze ROGplus is in 2012 gestart met de gekantelde werkwijze. Deze werkwijze heeft in 2014 verder vorm gekregen. Door de cliënten wordt deze werkwijze positief gewaardeerd. Dit blijkt uit het percentage (83%) van de respondenten dat (zeer) tevreden is met de voorgestelde oplossing in relatie tot de 69% waarin geadviseerd is een beroep te doen op de eigen kracht. ROGplus gaat deze werkwijze voortzetten. c) Keuzemogelijkheid zorgaanbieder Een groot deel van de respondenten (85%) is inmiddels bekend met de keuzevrijheid tussen huishoudelijke hulp zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Opvallend is dat slechts 32% aangeeft bekend te zijn met de keuzevrijheid van welke zorgaanbieder zij hulp bij het huishouden wenst te ontvangen. ROGplus zal zich beraden of en op welke wijze de keuzemogelijkheid bredere bekendheid kan krijgen onder met name de doelgroep ouder dan 65 jaar. Het rapport Benchmark Wmo-voorzieningen 2014 (aantallen uitgaven over 2013) ROGplus is in augustus 2014 verschenen. In dit rapport worden aantallen verstrekte/uitstaande voorzieningen en uitgaven van ROGplus vergeleken met die van 48 andere gemeenten. De totale uitgaven voor hulp bij het huishouden en Wmo hulpmiddelen per inwoner van de NWN-gemeenten komen hoger uit dan van de Benchmark gemeenten ( 129,- tegen gemiddeld 120,- voor de referentiegroep), maar liggen op het niveau van gemeenten met dezelfde grootteklasse. De oorzaak voor de hogere kosten kan worden gevonden in het hogere percentage 75-plussers en hogere percentage huishoudens met een laag inkomen in de regio NWN. De uitvoeringskosten per inwoner zijn aanzienlijk lager dan die van de Benchmark gemeenten en ook lager dan die van gemeenten met dezelfde grootteklasse. De doorlooptijden van aanvraag tot beschikking van de voorziening zijn bij ROGplus lager dan bij andere gemeenten. Het jaarlijkse benchmarkrapport is ondermeer op de website van ROGplus geplaatst. In het vierde kwartaal hebben de consulenten van ROGplus een training gevolgd in cliëntgericht schrijven. Daarnaast zijn alle (cliëntgerichte) brieven en beschikkingen aangepast in de zogenaamde B-1 schrijfstijl. Met dit heldere en eenvoudige taalniveau beoogt ROGplus nog transparanter, begrijpelijker en duidelijker te communiceren met de doelgroep. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V.

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. Rapport Uitvoering AWBZ 2011 Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. December 2012 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2011 5 1.3 Samenvattend oordeeluitvoering 2011 6 1.3.1

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie